Petőfi Népe, 1984. november (39. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! "9.0 \ M ■ m 7 'V É W A mtf Mi 9 i MI» LffipHPQHHH te" ^ AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIX. évf. 257. szám Árai 1,40 Ft 1984. november I. csütörtök Meggyilkolták Indira Gandhit Az indiai kormány rendkívüli ülése Gyilkos merénylet áldozatává vált szerdán Üj-Delhiben Indira Gandhi indiai miniszterelnök. A kormányfő néhány órával azután halt meg, hogy szikh szélsősége­sek a miniszterelnöki rezidencia közelében pisztolyokkal és auto­mata fegyverekkel tüzet nyitot­tak rá. Az UNI indiai hírügy­nökség szerint a halál helyi idő szerint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították és az or­vosok haladéktalan műtétet haj­tottak végre a több sebből erő­sen vérző sérültön. Felsőtestéből hét lövedéket távolítottak el, de a kómába esett kormányfő éle­tét már nem tudták megmente­ni. A hírügynökségek jelentése szerint Indira Gandhi reziden­ciájából közeli hivatalába indult, amikor helyi idő szerint kilenc óra után tíz perccel két vagy három szikh szélsőséges egy ga­rázsból tüzet nyitott rá. Feltéte­lezik^ hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gandhi júniusban parancsot adott az amritszári aranytemplomban el­rejtőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pontos száma és további sorsuk egyelő­re nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok kö­zül kettőt a kormányfő testőrsé­ge megölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrségi szóvivő vi­szont kijelentette, hogy a me­rényletet elkövető két személyt letartóztatták. Az indiai kormány rendkívüli ülésen vitatja meg a merénylet nyomán kialakult helyzetet. Zail Szingh. elnök megszakította kül­földi körútját és szerdán délelőtt Észak-Jemenből visszarepült Üj- Delhibe. Radzsiv Gandhi, a mi­niszterelnök-asszony fia nyugat- bengáliai látogatását megszakít­va, ugyancsak visszautazott a fő­városba. Az Üj-Delhibe vezető utakat erős rendőri alakulatok zárták le, a fegyveres erőket riadókc- szültségbe helyezték. Az ország rádióállomásai gyászzenét sugá­roznak. India népe megdöbbenéssel és felháborodással fogadta a me­rénylet hírét. ‘Az orvostudományi intézet előtt, ahová a sérültet szállították, percek alatt hatal­mas embertömeg verődött ösz- sze. Megütközést és mélységes saj­nálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre a nemzetközi életben is. Az indiai kormány tegnapi rendkívüli ülésén Radzsiv Gan­dhit, a meggyilkolt miniszterel­nök-asszony fiát jelölte kor­mányfőnek, aki még aznap letet­(Folytatás a 2. oldalon.) CSORDAKtJTTÓL A VÍZMŰIG Avatás Izsákon Izsák száztíz utcájáiból kilenc, venbe eljutott az egészséges jó ivóvíz a iniaigyilcözség felszabadu­lásának 40. évfordulójára. Szer­dán avatták fel a vízmüvet: pon­tot tettek az ötvenmillió forintos víztornyot, 38 kilométer hosszú vezetéket, kutakat és gépházat magába foglaló beruházás végé­re. A kivitelező Észak-Bács me­gyei Vízmű Vállalat jóil szerve­zett, minőségi munkát végzett — ismerték el ez alkalommal is a település lakói. — Én még ittam gyermekko­romban a felsővárosi óvodával» szemben levő vásártéri nagy csordákét vizéből, és húztam i tűzoltóság fecskendőjével vizet az udvarokon levő. fertőzötté vált ■ásott kutakból. Most itt állunk egy szépen megépített gépház mellett, s gyönyörlködh etünk íz­lésesen rendbehozott környezeté­ben is — mondta avató beszédéi ben K. Szabó Sándor, a beruhá­zásra szerveződött 'helyi vízmű­társulat elnöke, s átadtai I léte­sítményt a fenntartó vízművál- lalatnaik. Ezzel ismét siker koronázta a jórészt önerőből való közműfej. lesztést: a vízműrendszert nagy­mértékben a lakosság és a gaz­daságok, üzemek összefogása se­gítette életre a párt-, tanácsi és más társadalmi szervek mozgó­sításának eredményeként, a me. gyei tanács, laiz OVH és az Alsó- Dunavölgyd Vízügyi Igazgatóság támogatásával. Ma már ja köz­ség 1500 bélterületi lakásának nyolcvan százaléka fürdőszobás, s mind több otthonba jut éli a vezetékes földgáz is. A negyven évvel ezelőtti nagy sorsfordulóról, s ia mindennapok­ban megkarcolt békési fejlődés­ről egyaránt szó esett a délutáni ünnepi nagygyűlésen. Az úttö. rők irodalmi színpada stílusos műsorban dolgozta fel Izsák tör­ténetét 1945-dg. Az ' időközben, azóta bekövetkezett változások­ról fotókiállítás és vetítés ad.át­tekintést. H. F. Befejeződött! Felszabadulási ünnepségek ülésszaka a megye három városában Tegnap Havannában be­fejeződött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Taná­csának XXXIX. üléssza­ka. A szocialista gazdasá­gi közösségnek a múlt évi berlini ülésszaka óta el­ért fejlődését elemző ta­nácskozáson a tagorszá­gok miniszterelnökeik, il­letve miniszterelnök-he­lyetteseik által vezetett küldöttségekkel vettek részt. Meghívottként jelen volt több harmadik világbeli ország, s két latin-amerikai regionális gazdasági szer­vezet képviselője is. A ta­nácskozás munkájáról köz­leményt fogadtak el, ame­lyet később hoznak nyil­vánosságra. A tanácsülés után a kubai fővárosban a KGST végrehajtó bizottsá­ga is megtartotta ülésétt amelyről szintén közle­mény jelenik meg. Havannában tegnap »reg­gelre nyilvánosságra hoz­ták valamennyi tagország küldöttsége vezetőjének a tanácsülés hétfői mun­kanapján, a nyitó plenáris j ülésen elmondott felszó­lalását. Dzsambin Batmönh, a mongol delegáció vezetője beszédében részletesen szólt arról, hogy a Szov­jetunió és más KGST-tag- államok milyen nagy se­gítséget nyújtottak Mon­gólia népgazdaságának fejlődéséhez, több tucat ipari létesítmény és me­zőgazdasági üzem létre­hozásával járulva hozzá az ország előrehaladásá­hoz. Felhívta a figyelmet arra, »hogy Mongóliában, részben a magyar geológu­sok részvételével folyta­tott feltárási munkák eredményeként komoly tartalékokra bukkantak különböző ásványkincsek­ből, elsősorban szilárd fűtőanyagokból és színes­fémekből. Tegnap, október 31-én Bács-Kiskun megye három városa —r Kecskemét, Kalo­csa és Kiskőrös — ünnepel­te felszabadulásának 40. év­fordulóját. Mindenütt a tör­ténelmi, társadalmi sorsfor­dulóhoz méltó ünnepi ren­dezvényeken emlékeztek meg a felszabadítókról, a megúj­hodásról, arról a hősies helytállásról, amelyet a ma­gyar nép java tanúsított az ország újjáépítésében. Mél­tatták a települések lakói­nak, a gyárak és gazdaságok kollektíváinak az összefogá­sát, amelynek eredményeként felvirágzott a tönkretett ország, olyan eredmények születtek a rövid négy évti­zed •'alatt, amilyeneket az­előtt egy évszázad alatt sem tudott elérni a magyar nép. A rendezvényekről az alábbiakban számolunk be. Kecskemét Kecskeméten, a szovjet hősök Szabadság téri emlékművénél a magyar és a szovjet himnusz ve­zette be a koszorúzási ünnepsé­get, melyet a város felszabadu­lásának negyvenedik évfordu­lóján rendeztek. Az úttörők jelentéstétele után az MSZMP kecskeméti Városi Bizottsága ne­vében dr. Kőrös Gáspár első tit­kár és Papesch László titkár he­lyezte el az emlékezés koszorú­ját. A városi tanács képvisele­tében dr. Mező Mihály tanácsel­nök és Fischer István elnökhe­lyettes koszorúzott. Lerótták tiszteletüket a felszabadítók em­lékműve előtt a társadalmi és tö­megszervezetek, a fegyveres erők képviselői is. Az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet ala­kulatok képviseletében V. G. Av­vakumov gárdaezredes és V. I. Balabuska gárdaalezredes tisz­telgett az emlékműnél. A baráti Szimferopol és a francia testvér- város, Arcueil küldöttségei is el­helyezték az emlékezés virágait. Ezután a város lakosai borították el virágokkal az emlékmű talap­zatát. A koszorúzási ünnepség kere­tében adták át a tiszakécskei út­törők a „szabadság lángját” a negyvenkét kecskeméti úttörő- csapat és a kerekegyházi úttö­rők képviselőinek. A vasútkerti szovjet emlékmű­nél és a Budai úti temetőben az A fogyasztási szövetkezetek is törekednek exportterveik teljesítésére A népgazdasági célokkal össz­hangban a megye áfészei jelen­tős részt vállalLnaik a mezőgazda- sági termékek és az ipari tevé­kenységből származó árucikkek exportjaiból. Az exporttenvek Idő­arányos teljesítésének áttekinté­se jó alkalom arra, hogy meg­határozzák a további feladató, kát. Ez történt iegmap is Kecske­méten, a MÉSZÖV székházában, ahová tanácskozásra hívták ösz- sze az áfészek kereskedelemmel foglalkozó vezetőit. Az export eredményeit és gondjait dr. Bá­nyainé Bajzik Magdolna, a Kül­kereskedelmi Minisztérium me. gyei megbízottja ismertette. El­mondta, hogy a piac változó igé­nyeihez rugalmasabban kell al­kalmazkodni az áfőszeknek is. Ennekl egyik feltétele az informá­cióáramlás gyorsítása, hogy a fo. gyasztási szövetkezetek időben felkészüljenek az új termékek gyártására. Szólt arról is. hogy nemcsak a tőkés, hanem a szocialista pia­cokon is elsőrendű követelmény a minőség. Nem tudjuk értékesí­teni áruinkat, ha mem ügyelünk az esztétikus külsőre, a tarta­lomra, a csomagolásra. Felhívta a figyelmet, hogy például sokfé­le gyógynövényt, és apróbb cik. keket keresnek a nyugati vevők, csak vállalkozó kellene a ter­mesztéshez. illetve a gyártáshoz- Több tonna fokhagymafüzérre van igény. A kalocsai áfész már­is jelentkezett, hogy rendelkezik felesleggel. Másik példa: húsz­ezer hólapátot lehetne eladni, csak gyártó kellene. A SZÖVOSZ főmunkatársa, dr. Kőhalmi Zoltán szintén a piaci lehetőségek aktív kutatá­sáról szólt. Véleménye szerint korántsem aknáztuk ki a lehető, ségeket, céltudatos, rendszeres, szervezett vevőkutatásra lenne szükség. Az áf ész-titkárság vezetője. dr. Géró Imre elmondta, hogy a miegyében jelentős a kertészeti termékek exportja, noha az idei időjárás jelentősen csökkentette a termésmennyiséget. A MÉSZÖV elnöksége idén jú­niusban foglalkozott a fogyasztá­si szövetkezetek exportjával. Felhívta a ügyeimet a kiviteli lehetőségek felkutatására. ki­emelt feladatként jelölte meg az időjárás miatt csökkent árualap pótlását. Az elnökség határozata alapján az áfész titkársága elké­szítette éves intézkedési tervét, amely segítette a közös mun­kát, de továbbra is jelentős erő­feszítések szükségeseik, hogy az elképzeléseket megvalósítsák. A vitából kitűnt: a fogyasztá­si szövetkezetek törekednek az exporttervek teljesítésére. Éhhez a külkereskedleSmi vállalatok fo­kozottabb segítségét kérik. K. S. üzemek, intézmények párt- és tömegszervezeteinek képviselői helyeztek el virágokat. Délután ünnepi tanácsülésen -emlékezték meg a megyeszék­hely . történelmi sorsfordulójá­ról. A tanács dísztermében három órakor »felcsendültek a Himnusz hangjai, majd az Óvónőképző In­tézet hallgatóinak műsora vezette be az ünnepi eseményt. Fehér Sándor, a Hazafias Népfront vá­rosi bizottságának elnöke köszön­tötte a megjelenteket: a városi tanács, a városi pártbizottság és a Hazafias Népfront városi bi­zottságának tagjait, az elnökség­ben helyet foglaló megyei és vá­rosi vezetőket, és a »meghívott vendégeket. Ezt követően dr. Kőrös Gáspár, az MSZMP kecskeméti Városi Bi­zottságának első titkára lépett az emelvényre. Ünnepi beszédé­ben felelevenítette azt az utat, melyet a város az elmúlt négy évtizedben megtett. Szólt a há­ború okozta szenvedésekről, a felszabadító szovjet csapatok hősiességéről, az új élet meg­indításának nehézségeiről. Ki­emelte, hogy a társadalmi hala­dási hívei, a munkásosztály kép­viselői Kecskeméten is felké­szültek a történelmi változások­ra. Molnár Erik vezetésével nem nyugat felé, hanem a szovjet csa­patok elé indultak, és velük együtt jöttek vissza a városba. November 15-én megalakult a szocialista és kommunista pártok szövetsége, és december elején kilenc kommunista megalakí­totta a Magyar Kommunista Párt kecskeméti szervezetét. (Folytatás a 2. oldalon.) ÉPÍTŐTÁBORI LELTÁR Már a jövő nyárra gondolnak • A vízmű gépházának elektronikus irányitótermében a kitüntetett kivitelezők (Vlaszák József, Kalmár Ferenc, Lengyel Antal és Sza­badszállási András), valamint Szűcs István gépkezelő. A nyáron huszonhetedik alka­lommal nyílt lehetőségük a kö­zépiskolás és főiskolás fiatalok­nak arra, hogy önkéntes ifjúsági építőtáborban vegyenek részt itthon és külföldön. Az idén Bács-Kiskun megye tizenöt gaz­daságába és üzemébe hétezer diák érkezett, kevesebb, mint az elmúlt esztendőben. A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága közvetlenül kötött szerződéseket az üzemeltetőkkel. így országos szinten (is) kialakultak a KISZ és a -gazdaságok közötti kapcso­latok.. A nyári tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a fiatalok körében népszerű az épitőtáborozás, nyilván azért is, mert gondosan megszervezik szá­mukra a munkát, így szép ered­ményeket könyvelhettek, el. A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága legutóbbi ülésének na­pirendjén a nyári építőtáborozá­sok összegzése szerepelt, s ter­mészetesen a gondok is felvetőd­tek. Például az, hogy az utaztatás az idén sem volt zökkenőmentes. Minden évben gazdagodik va­lamivel az építőtábori mozga­lom. Az idén az Ifjúsági Rende­ző Iroda szervezett, központi programot nem ajánlott, mert eddig sok problémát jelentett a műsorok táborhelyre való eljut­tatása. A szabad idő hasznos, ki- kapcsolódást nyújtó megszerve­zése tehát a táborvezetőkre várt. Újdonság volt továbbá, hogy a tábortanácsok önállóan dönthet­tek a jutalomalap felhasználásá­ról és a kiutalt pénzeket az utol­só fillérig kifizethették. A KISZ . Bács-Kiskun megyei Bizottságának munkatársai több alkalommal felkeresték az építő­táborokat. Tapasztalták, hogy a diákok elhelyezése, a táborok felszereltsége az elvárásoknak megfelelt, az étkezéssel kapcso­latban sem volt panasza senki­nek. A szabad órákat hasznosan töltötték el a fiatalok. Milyen munkákban vettek részt a diákok? Bács-Kiskun me­gyében a nyári gyümölcsök be­takarításában szinte teljes egé­szében az épitőtáborozókra szá­mítottak. Helvécián szőlőmunká­latok vártak rájuk, a palackozó­üzemben kartonkészítéssel fog­lalkoztak. Az ország más tájain, például Zalaegerszegen a hűtő­házban és a ribizlitáblákon ér­tek el 110—120 százalékos telje­sítményt a diákok. A legtöbb ju­talmat a Mezőhegyesi .Mezőgaz­dasági Kombinátban kapta hat­száz középiskolás. Az NDK-ban, Bulgáriában és Jugoszláviában is megmutatták a magyar fiatalok, hogy mire képesek, ha munkáról van szó. "B. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom