Petőfi Népe, 1984. október (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-24 / 250. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan HETÉNYEGYHÁZA köz- pontlábain építésre alkalmas telkek eladók. Érdeklődni: Kecskemét. Mátyás király krt. 17. ___________________4039 K OBBITELJCEJK felsőszéle- tói zártkertben Külső körút mellett eladók. Érdeklődni Kecskemét, Csabagyöngye U. B3. (Petófiváros.) 4366 KISKUNHALASON a pos­tától 100 méterre Eötvös u. 27. sz. alatti kétszobás csa­ládi ház eladó. Üzlethelyi­ség-műhely létesítésére is megoldható. Érdeklődni a szomszédban lévő Barbara butikban. _______________2410 KISSZÁLLÁSON. beköl­tözhető tanya 1 hold terü­lettel az 53-as út mellett eladó. Érdeklődni a kiskun- halasi Ügyvédi Munkakö­zösségben. _____________2474 ELADÓ közművesített ház részletben is. Cserelakást beszámítok. Irodának, vál­lalatnak is megfelel. Baja, Kossuth u. 16. __________1161 E LADÓ Kiskunhalas. Fecs­ke u. 2. számú beköltözhe­tő 2 szoba, konyhából álló családi ház. nagy telekkel, fele részben is. Érdeklődni: • szombat vasárnap. 27875 BAJÁN forgalmas helyen minden célra megfelelő pa­vilon eladó. Attila u. 25. Kovács.___________________női ELADÓ vagy bérbeadó ga­rázs Szt. László u. végén. Érdeklődni: Bad a. Zrínyi M. U. 13. ____________________1216 T ELEK kész alappal el­adó. anyag és építési en­gedély van. Érdeklődni: Baja. Dózsa Gy. út 240. .____________i___________mi Z AMÁRDIBAN vízparti üdülő 182 négyszögöl es te­lekkel eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Kiskunmaisa. Ta­nácsköztársaság út 127. Te­telefon: 245._____________31-730 KÉT és félszobás komfor­tos családi ház 05 négyszög- öles telken, garázzsal, mellékhelyiségekkel, kü­lön utcára nyíló műhellyel készpénz, plusz QTP-hitel- átvállalással eladó. Kiskun­halas, Kosevoj tér 3. Meg­tekinthető egész nap. ________________________31658 NAGY melléképület, nagy telekkel eladó. Kiskunha­las,_CsHlag_u1_L _______2375 K ÜLÖN bejáratú utcai fél ház eladó. Kiskunhalas, Csillag u. 2._____________2377 KISKUNHALASON a vá­roshoz közel 2 x 200 négy­szögöl szőlő és 2 x 200 négy­szögöl szántó eladó. ÉrdeSk- lődni: Tó u. 36/a. 2390 SZOBA, konyha, előszoba, spájzos házrész külön be­járattal eladó. Kiskunha­las, Kertész u. 5. Érdek­lődni Szdlády Á. u. 58. sz. alatt._____________________2383 KISKUNHALASON az új te­mető mellett 386 négyszögöl szőlő, 4 hektoliteres szüre­telőkád, 2 hektoliteres prés, 2 db 50-es Jawa motorke­rékpár, egy gáztűzhely és egy asztali tűzhely eladó. Érdeklődni Tábor u. 4. ________^_________- 2382 K ISKUNHALASON, Ápri­lis 4. lakótelep mellett 660 négyszögöl telek eladó. Ér­delei ődnd Tábor u. 14. 2386 KISKUNHALAS, Zrínyi u. 26. sz. alatt belső fél ház­rész külön bejárattal eladó. •Érdeklődni Szabadkai u. 2. Niémethék. . 2302 FÉL hold szőlő Ailsószállá- son eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Bajza u. 15. Ugyanitt ruhák, cipők, ka­bátok eladók. ___________2396 K ISKUNHALAS, Szántó- Kovács u. 23. sz. alatti bel­ső házrész műhellyel, ga­rázzsal és nagy kerttel el­adó. Érdeklődni Korvin u. 56. Bajuszné/ ___________2401 K ISKUNHALAS, Gőzön u. 45. sz. alatti lakóház el­adó._____________________2400 K ISKŐRÖSÖN tanya 3 hold szőlővel (Hárshegyi bir­tok) és Kaskantyún 3 hold szőlő eladó. Érdeklődni Melkvi Sándor Kiskőrös, KolQZSVári U. 17.________2408 E LADNÁM vagy elcserél­ném Felsőgöd, Kolozsvári u. 4. sz. alatti kétszobás kertes házamat, Tompa, Szeged esetleg kiskunhala­si hasonló házra. Cím: Tóth Ambalné 2132 Felső- göd, Kolozsvári u. 4. 2412 KISKUNHALASON 500 négyszögöl kert eladó. Ér­deklődni Kilián Gy. u. 52. 1___________________________2401 KISKUNHALASON a vá­ros központjában, kétszo­bás, kiskertes, külön bejá­ratú házrész eladó vagy közület részére kiadó. Ér­deklődni Szabadkai út 80. • ; v. . | •_____________2415 K ÉTSZOBÁS kertes csalá­di ház azonnal beköltöz­hetően * * sürgősen eladó. Kiskunhalas, Szabadikai út 21. Érdeklődni 80. sz. alatt. ? . 2414 KISKUNHALASON a Fel­sőöregszőlőkben 700 négy­szögöl zártkert eladó. Ér­deklődni Erdei F. tér 4. A. IV. em, 14._____ 2420 B EKÖLTÖZHETŐ tanya ki­tűnő állapotban Kiskunha­lason eladó. Villany, ipari áram, víz van. Közületek műhelynek használhatják. (Megközelíthető a Kötönyi úton, műúthoz 50 méter. Érdeklődni Radnóti u. 2. ' ■_____________________2428 U ITQAI kétszobás családi házrész eladó. Kiskunha­las, Határ u. 1. Ugyanitt szekrénysor, gáztűzhely pa­lackkal és egy olajkályha eladó. Érdeklődni 3. sz. alatt, munkanapokon este. _____________ ' 2427 K ERTES családi ház eladó. Söltvadkert, Költői Anna u. 181. 2450 HÁZHELYET vennék Kis­kunhalason. Ajánlatot le­vélben „Város szélén” jel­igére kérem a kiskunhalasi ■Hirdetőbe._______________2434 K ÉTSZOBÁS családi, ház eladó, vagy társasházi la­kásra cserélhető. Kiskun­halas, Kmeth S. u. 13. Rácz József._________________ 2442 K ISKUNHALAS belterüle­tén levő, kétszobás lakó­házam, 500 négyszögöl, ál­lattartásra alkalmas terü­lettel, elcserélném Duna— Tisza közötti hasonlóra. Le­velet „Tavaszi költözés” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe. 2441 0300 NÉGYSZÖGÖL telken, városi jellegű ház eladó. Kiskunhalas, Rekettye 56. sz. alatt. _____________2430 K ISKUNHALASON a Rad­nóti Miklós utcában, tar­tós használatú építési te­lek, építési engedéllyel, félkész házalappal, építé­si anyagokkal sürgősen el­adó. Érdeklődni Kiss Fe­renc Kiskunhalas, Fenyő u. 8. sz. _________ ^ 2444 M ÁSÍFÉLSZOBÁS belső ház­rész, 126 négyszögöl kert­tel eladó. Kiskunhalas, Bu­dai Nagy A. u. 12. Érdek- lődni 16—0)9 óráig, 2452 TOMPÁN eladó egy 500 négyszögöl telek, rajta le­vő 133 négyzetméter házzal. Érdeklődni az esti órákban és vasárnap. Cím: Balogh László, Tompa, Kölcsey . u. 29.____________________ 2163 K ISKUNHALASON a Fel- sőöregszőlőkben tanya 2 hold területtel és külön 1400 négyszögöl földterü­let eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Lovag u. 2. sz. •________________ , 2456 K ISKUNHALAS, Rekettye 39. sz. alatt, új állapotban levő tanya 1200 négyszögöl telekkel, készpénz plusz OTPnhitelátvá Hálással el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen, vagy Bálvány u. liz. sz. alatt. ______ • 2473 • BEKÖLTÖZHETŐEN eladó 4 szobás, összkomfortos la­kás garázzsal, külön épü­letként hozzátartozó 90 négyzetméteres, központi íűtéses, bármilyen ipar gyakorlására alkalmas mű­hellyel. Érdeklődni: Baja, Szabadság u. 16. sz. alatti Sport Horgászboltban. .__________________________1271 B ELVÁROSBAN nagy csa­ládi ház, összkomfortos, vállalatnak is eladó. Ér­deklődni: 6500 Baja, No­vember 7. tér 6. HL 6. te­lefon: 11-307.____________iB72 B ÁCSALMÁSON — köz- ponthoz közel — 25® négy­szögöl telek eladó. Sarok­ház építésére alkalmas. Ér­deklődni: Bácsalmás, Sallai u. 8._____________________1252 E LADÓ Baja, Malomrév u. 4. kertes ház építőanyag­f al. Villany, víz, gáz van. rdeklődni: mindennap 15—17 óra között..______1280 B AJA, Bem J. u. 42. sz. alatti 3 szobás, kertes csa­ládi ház eladó. Érdeklőd­ni ^J06_órától.___________1246 2 DB 600 négyszögöles hob­bitelek Kecskeméttől 6 kim­re eladó. Víz, villany van. Érdeklődni Kecskemét, Izsá­ki út 9. (17 óra után). Te­lefon: 26-284.____________4844 E LCSERÉLNÉM központi belsőportás másfélszobás komfortos házrészemet bér­házira vagy eladom. Buda­pesti csere is érdekel. Pe­ren ez Lászlóné, Kecske­mét, Kőhíd u. 22. Érdek­lődni 12—06 óráig.______4936 Új szeged, Rózsa f. sgt. 52. ház építésére telek el­adó. yw? KISKUNHALASON luxus­igényeket is kielégítő iker­ház fele része félkészen, sürgősen eladó. Érdeklőd-* ni a jánoshalmi Ügyvédi Munkaközösségben. 34757 DUNÁNTÚLON eladó pa- raszt-jellegű, 2,5 szobás fürdőszobás ház, 400 négy­szögöl területtel. Buszjárat van,, villany, víz bent van. Vagy elcserélnénk faluhoz közeli fás tanyáért, ahol balt, orvos, • vasútállomás van. Villany, fúrott kút szükséges. Érdeklődni sze­mélyesen vagy levélben. S. Lajos Magyaregres, 74411 Jó­zsef A. U. 34. 2144 Lakás HÁROMSiZOBÁS kétszin­tes vlakás eladó. Kiskunha­las, Csap u. 2/iB. Gazdagék. Csere is érdekel n. emele­tig. Érdeklődni 17 óra után. ‘______________________2383 AjZONNAL beköltözhető 2 ‘szoba összkomfortos, gáz­fűtéses lakás eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 32. II. em. 3. Érdeklőd­ni 17 óra után.________2385 K ÉTSZOBÁS összkomfor­tos gázfűtéses lakás eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 37. I. em. 3. Érdeklőd­ni 17 óra után.__________2403 E GYSZOBÁS összkomfor­tos lakás készpénz plusz OTP-mdteláftvállalással el-. adó. Kiskfunhaias, Kuruc vitézek tere 9. Hl. em. 26. __________________ 2449 M ISKOLCON belvárosi, egyszobás» komfortos (plusz garázsos) tanácsi lakáso­mat bajaira cserélném. Ér­deklődni: délután 5 órától, Balja, Komarov út 1. I. em. 12. Andrejcslk Ágnes. 31786 8 SZOBÁS gázfűtéses, föld­szinti öröklakás eladó kész­pénz plusz OTP-hdtelátvál- lailással. Érdeklődni: Tóth 'Zoltán, Kiskunhalas, Er­dei tér 2. esti órákban. __________________________31776 ELADÓ 2 szoba, összkom­fortos lakás, Kecskemét központjában, Reile Géza u. 18. H. em. 4. Érdeklőd­ni 18 óra után a helyszínen. _________________________31775 K ÉTSZOBÁS lakás eladó •az Újvárosban. Baja, Ybl sétány 8. n. 7. Horváthék. _____________1261 5 6 NÉGYZETMÉTERES 2 szoba, összkomfortos, cirko- íűtéses, kertes lakás Baja belvárosában kp. plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Érd.: 12-700 telefonon 19—21 óráig. 1247 Gépek és alkatrészek AV—51-es motoros Stihl fűrész, szalagcsiszoló. 3*0- as gyalugép, valamint 130X 100-as úi ablakok eladók. Törtél. Jókai u. 18. 31760 3 HENGERES dízelmotor felújított állapotban eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshal­ma. Széchenyi u. 13. sz. alatt. ______________- 163 M TZ 50-ES traktor friss vizsgával kitűnő ,állapotban eladó. Érdeklődni: 6449. Mélykút. Május 1. u. 108. (Földi). _____________ 151 R OSSZ Wartburg, Trabant főtengelyt. Wartburg fél­tengely veszek. Virág gép­műhely, Kecskemét. Kossá István sétány 39/a._____3735 1 200-AS Zsiguli eladó. Kis­kunhalas, Csillag u. 1. 2374 ELADÓ jó állapotban levő 6 tonnás billenőplatós ro­mán pótkocsi vizsgáztatva és egy UAZ terepváltó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. •109._______________________23®L G ARÁZSBAN tartott 4 és féléves Trabant S eladó. Ér­deklődni : mindennap dél­után 5 óra után. Kecske­miét, Marx tér 16. I. em. 1. ________31B08 Z R. rendszámú „hétéves 1300-as Lada eladó. Érdek­lődni Kiskőrös, Nyárfa u. 37._________________ 2385 I N-ES Trabant Kombi ér­vényes műszakival eladó. Kunfehértó, Rózsa u. 9. _________ 2390 A VIA tehergépköcsi friss, 3 évig érvényes műszaki­val Sadó. Szánk, Árpád u. 33.____________________2406 T erepes, benzines, csukott ARO személygépkocsi bon­tásra eladó. Szánk, Vörös- marty u. Juhászék. 2407 TRABANT 60a-es eladó. •Irányár 25 000 Ft. Kiskun­halas, Alsószőlők 207. 2408 TBhS korallpiros Dácia 29 ezer km-rel eladó. Balota- szállás, Petőfi u. 36. __________________________2416 Ö SiSiZKERÉK-meghaj tású Trabant^motoros platós Zsuk háromszögrendszám­ra vizsgáztatva eladó. Ke­cel,_JJÓlo^_u:_l._________2417 T i^S 126-os Polski Fiat el­adó. Érdeklődni munkaidő­ben Kiskunhalas, Hősök •tere 3. Virágüzlet, vagy 17 óra után, Zrínyi u. 65. sz. alatt. _____ 2418 P S-ES ilöOO-as Lada eladó. Kecel, Erdő u. 34. 2421 OSÖRLÖS levonó 3 fázisú motorral, ISO kg teherbírású leladó. Söltvadkert, Deák F. u. 22. Farkas.________2425 ZL-ES Trabant eladó. Kis­kunhalas, Kocsis Lajos u. 14. Kertváros. 2440 CSEPEL 452-es tehergép­kocsi jó állapotban eladó. Kiskunmajsa, Sűrűtajó 132. ____________________ 2445 W ARTBURG Tourist lejárt műszakival, vizsgáztatott Diesel-motoros és motor nélküli munkagépek eladók. Keoel, Rákóczi u. 97/1. ___________________t______2446 6 O0-AS szalagfűrész és egy betonkeverő eladó. Kis­kunhalas, Linhardt A. u. 63.________ 2448 6 03-AS TÁTRA személygép­kocsi és UF-es Dácia friss műszakival eladó. Tátra kisebb kocsira cserélhető. Kiskunhalas, Linhardt A. u. 51. Érdeklődni 17 óra után.________ 2447 K ISMÉRETŰ magánjáró és nagyméretű fémablak eladó. Söltvadkert, Koltói A. U. 181. 2451 CU-S kocka Wartburg el­adó. Kecskemét, Búza-ka­lász u. lg. szám. _______31782 m-S 1200-as Lada eladó. Érdeklődni: Tataháza, Jó­zsef A. u. 23.___________1256 T R-iES Trabant Speciál friss műszakival eladó. Ér­deklődni lehet: Román Ba­ja, Duna u. 13. fsz. i. ' , _________1262 . V IZSGÁZTATOTT 50-es" MTZ pótkocsival, szártépő­vei eladó, vagy 4x4 pla­tós Aró-csere is érdekel. Érdeklődni: Szabó Gyula iBácsibokod, Kossuth u. 16. __________, 1243 1 5 MÁZSA teherbírású ház­táji kocsi vizsgáztatva el­adó, állatszállításra is ki­válóan alkalmas. Érdek­lődni : Bácsbokod, Szérüs- kert u. 6. Kiing Péter. 1244 LADA 1300-as PU-s világos- zöld gépkocsi, S 51 kismo­tor, S 51 henger (új) eladó újszerű állapotban. Érdek­lődni: Baja, Varga István u. 1)1)3.____________________1248 DIESEL Volga eladó. Ér- sekcsanád, Hunyadi u. 45. Érdeklődni: egész nap. ___________________________1260 0 KM-ES Wartburg de Luxe üzembentartói joggal eladó. Üreg- és alváz védelemmel ellátva. Cím: Kelemen La­jos 6430 Bácsalmás,' Dam­janich u. 91. 4251 Egyéb adásvétel KIS üzletbé eladóDult. szek­rénysor eladó. Érdeklődni reggel 8—10 óráig 24-634-es kecskeméti telefonszámon. _________ 31778 TEHÉN eladó. Érdeklődni Jászszentlászló. Alsószeni- BVörgy 10. id. Farkas Ká- rolyné. ___________________4026 4 ÉVES lélsodrott kanca ló eladó. Cím: Dulicsek László. Tömörkény Ká­polna dűlő 50.___________2495 S ZŐLŐ OLTVÁNYOK, faj­tagyűjtemények termelői áron őszi szállításra. Ár­jegyzéket díjmentesen kül­dök. Valiskó szőlész Gyön- győs, , I 2116 NiAGYVIHÁGO krizantém kapható. Kiskunhalas, Tu­ba u. 9, Lovasné._______2*23 H ORGÁSZ csali (Csonti) kapható. Baja, Bolgár u. 11, Zsuttá._______________1210 G ARA. Dózsa Gy. u. 31. alaitt 2 személyes Ú1 gumi­csónak 6090 Ft-ért eladó. ■__________._______ 1215 F RANCIAÁGY. szekrény­sor. intarziás hálószobn- bútor. nagy asztalok, szé­kek eladók. Kiskunhalas. Magyar u. 2. _________ 2492 K RIZANTÉM órláavirágú sárga, (ehér. .lila anyatő 10 Ft/db utánvéttel Is kap­ható. Béla Endre. 6300 Ka- locsa. Malom u. 43. 27064 KALOCSÁN mindenféle bontásanyag eladó Kossuth Lajos u. 52. Barkácsbolttal szemben.________________31767 B ONTÁSBÓL tégla. ajtó. ablak, méretre fűrészelt tetőszerkezet, deszka. léc egyéb bontási anyagok ál­landóan kaphatók. Kis­kunfélegyháza, Vak-Boty­tyán u. 2.________________4895 T ÖRZSKÖNYVEZETT ber­náthegyi kiskutyák eladók. Kiskunhalas, Szabadkai út 14. Szanyl Istvánná. 21139 180 DB anyajuh eladó. Kis­kunmajsa, Kossuth u. 117. __________________________2438 3 ÉVES pej kanca csikó (Ramszesz fia) eladó. Nagy Lajos Kiskunhalas, Felső­SZállás 200,_______________2436 EGY mindenórás vemhes fiatal tehén eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Erdei F. tér 2. B. IV. em. ix. 2403 50 ANY AB IRKA eladó. Ba- ja. Belloiamnisz u. 38, 1204 10 HEKTOLITERES olaj­tartály, olajtüzelésű bojler, olajkályhák, gáztűzhely pa­lackkal, Siesta gázkályha, U2 hektoliteres szüretelőkád, boroshordók, ajtók, abla­kok, rekamlé és hűtőszek­rény eladó. Kiskunhalas, Szövetség tér 9._______ 23(79 Ü J bejárati ajtó eladó. Kis­kunhalas, Szász K. u. 30. Érdeklődni 17 óra után. ,______________2398 J UGOSZLÁV Siesta gáz- kályha eladó. Kiskunhalas, Bokor u. 2.______________2422 SZíNiES velúr, vagy fehér műbőr babakocsit vennék. Cím: Kiskunhalas, Huszár u, 10,_____________ 2426 ’ BOROSHORDOk 4, 5 és 6, hektoliteresek, 6 db eladó. iMaczonka Imre Kelebia, Petőfi ü. ági, ________2154 „ TOTY1A” 2,8-as kazán el­adó. 2 évet használt. Baja, Zrínyi u. 80., vagy Szabad­ság u. 71. 4. ép. 18 órától Szremkó.______i__________1237 G ARÁZS, szétszedhető, összerakható eladó, hőszi­geteit dupla eternitfalú. Lukácsi, Kecskemét, Szé­chenyi tér 1. TV. em. 54. ■Telefon: 24-720._________31794 BETONKEVERÖGÉF eladói - Kiskunhalas, Kertész u. 12. sz; alatt. _________________2429 E LADÓ jó állapotban levő 7 hl-es boroshordó és kis­ipari vattacukorkészltő-gép. Érdeklődni egész nap, Kecskemét, Máriahegy 377. (IB5-ÖS úton külső benzin­kút mellett.)_____________4931 ,NEVADA” vadonatúj, sö­tétbarna 6 személyes étke­zőgarnitúra-bútor eladó. Érdeklődni: Baja (Szent- István) Botond u. 5. 11249 Vegyes ÜZLETHELYISÉG. 13 négy­zetméteres, kereskedésnek, csendes műhelynek, irodá­nak alkalmas kiadó Kecs­keméten. a városközpont­ban. Érdeklődni.: reggel 8— 10 óráig 24-634-es telefon- számon. 31777 REDŐNY—RELUXA 20°/n árengedmény! Gazdag szín- választék! Garancia! Irion! Díjtalanul házhoz megvünk és tájékoztatjuk a részle­tekről. Albert István ügy­intéző 6500 Baja. Sallai u. 12. t 1068 ZONGORAHANG OLÁS. ja­vítás garanciával. Gál Zol­tán. Baja. Duna u. 10. _________________________1211 M ATCHBOX GMK. Ne járjon vásárról-vásárra, jöjjön a ..Matchbox” GMK- ba. Személygépkocsik és egyéb gépjárművek, mű­szaki cikkek adásvételé­nek közvetítése. Telephely: Baján a Szegedi úti benzin­kút mellett.______________1036 FIGYELEM! Kútfúrás mű­anyag csővel, garanciával, többféle átmérőben, öntö­zésre, hidrofor használatra alkalmas. Októbertől ked­vezményes áron. Németh Imre 6400 Kiskunhalas, Já­rószék u. gl._____________2239 TECHNIKUS víz-gáz sze­relő szakmával, fűtési ké­pesítéssel szabad idejében kazánfűtést. vízszerelést, javítási munkákat vállal-. i. ..Szolgáltatás” jeligére vá­rok ajánlatokat á bájad Hirdetőbe; _ " _ X1222 REDÖNYKÉSZ1TÉS. kül- sőszekrényes, is. fémből, műanyagból Baja. Belloian­nisz u. 34._______________1234 H ARKÁNYBAN elvi épí­tési’ engedéllyel' 'társasüdü­lő építőközösséget szerve­zünk. Kérjen tálékoztatót! ..Lanka” Társasüdülő 1536 Budapest 114. Pf. 380. Te­lefonügyelet munkanapokon 10—12-ig. 15—18-ig 375-696. 2002 FUVAROZTATOK figye­lem! l<0 tonnás szerelvény­nyel sóder, cement, kü­lönböző építőanyagok, va­lamint költözködést válla­lok. Fuvarfelvétel Kecske­mét. Stádium u. 14., vala­mint Kecskemét. Ballószög 283. Benedek Károly. (Hel­véciái úton a fénysorom- pónál jobbra.) ___________4033 I DŐS bácsi, vagy néni gon­dozását vállalnánk. Leve­let „Szeretet és megértés” jeligére kérjük a kiskun- ' halasi Hirdetőbe._______2458 F ÁJDALOMMENTES fül­cimpalyukasztás. Dr. Dut- kayné kozmetikus Kiskun­halas, Szilády A. u. 17. _________22______ > 21435 C HIHUAHUA CAC-dijas fe­kete-fehér mexikói mind­kutya kanommal pározta- tást vállalok. Kiss András­aié Baja, Schneider P. u. 14. 6500.________V 124-11 Al talanos és középisko­lások korrepetálását vál­lalom matematikából és kémiából Kiskunhalason. Levelet „ősz” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tő be._____________________2413 M ATEMATIKÁT, fizikát ta­nít mérnöktanár Kiskun­halason. Érdeklődni 11-577- es telefonon. Tóth Tibor. 2389 GÁZFŰTÉSES bútorozott szoba, fürdőszoba két nő részére kiadó, kiskunhalas, Új u. 66. 2398 ELTARTÁSI szerződést köt­nék, józanéletű fiatal há­zaspárral. Levelet „Nyugal­mas öregkor” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tőbe. _____________________2376 I DŐSEBB magányos asz- szonynak, vagy idős há­zaspárnak lakást adnék Kiskunhalason. Levelet „Magányos” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­tőbe. _______ 2437 B EJÁRÓNŐT keresek Kis­kunhalason, heti két alka­lomra. Jelentkező levelét „Orvos” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe.- 2436 TÁRSAKAT keresünk a Ba­ja, Szabadság u. 73—75. sz. alatti 112 plusz 15 db gará­zsos lakásokhoz: 4 db 1 szobás és 2 db 3 szobás la­kás építéséhez 112 600 Ft/ négyzetméter ár költséggel* Ugyanitt alagsori garázsok eladók. 6000 Ft'n'égyzetmé­* teres irányárral. Jelentke­zés a ni-11118-as telefonon. .______________________1270 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas, Eötvös u. 1. _____fi____2384 K ÜLÖN bejáratú bútoro- zott szoba, konyha albér­letbe kiadó. Kiskunhalas. Tábor u. 4.______ 2387 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas, Dugonics u. 23. 2391 MENYASSZONYI ruhák, fej díszek, kellékek kölcsön­zése. Kiskunhalas, Bem u. 2. I. em. 2. Királyné, (no emeletes épület.)_______2878 E GYEDÜLÁLLÓ nő kom­fortos üres lakást bérelne Kiskunhalason kb. égj/ év­re. A leveleket „Megbíz­ható” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe. ■ 2419 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun* halas, Tuba u. 2._______2431 Ü ZLETHELYISÉGET bé­relnék kisipari tevékeny­ség céljából, Kiskőrös köz­pontjában. Víz, villany szükséges. Leveleket „Egészségügy »85 tavasz” jeligére kérem a kiskun­halas! Hirdetőbe. 2433 Házasság 217 ÉVÉS özvegy, nyugdíjas, ■U70 cm magas 2 gyermekes fizikai dolgozó nő házas­ság céljából megismerked­ne 40 éves korig munkás férfival, aki Józanóletű, ■gyermekszeretó. Minden le­vélre válaszolok. „Ottho­nunkba várjuk” jeligére várok leveleket a bajai Hirdetőbe._______________H94 3 7 ÉVES barniá, jó szaflemá- val rendelkező, kissé mo- lett nő keresi független, 40—145 év közötti férfi Is- , meretségét, kölcsönös szlm- pátla eseten házasság cél­jából. Csak fényképpel ellá­tott levélre válaszolok. „Re­mény” jeligére várok le­veleket a bajai Hirdetőbe. . 1895 KÖZÉPKORÚ, szép és csi­nosnak mondott, egyedül­élő, adminisztratív munka­körben dolgozó, intelli­gens, Igényes asszony jó anyagiakkal keres özvegy, vagy elvált, szintén Igé­nyes, jól szituált, leinfor­málható, művelt, káros szenvedélytől mentes fér­fit, házasság céljából 98—82 évesig. Levelet „Megle­pődsz ba rám találsz” jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe Magyar u. 2. ______________________ 2493 3 8 ÉVÉS, 196 cm magas, barna hajú, nyugdíjas, volt egészségügyi dolgozó, sa­ját házzal rendelkező el­vált asszony vagyok. Nyug­díjas élettársat keresek 85 éves korig, aki nem Iszik, nem dohányzik. Kalando­rok kíméljenek. Leveleket „Fekete tulipán” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe; _________J_________2387 M ŰVEZETŐ (99, 160, 63) megismerkedne hozzáillő nővel. Családi ház, kocsi van. „Krizantém” jeligére kérem a leveleket a bajai Miagyar Hirdetőbe._____1268 98 ÉVÉS, 1(70 cm magas, nyugdíjas 5 fizikai dolgozó űzvegyasszony házasság vagy együttélés céljából megismerkedne korban hozzáillő, kertészkedést kedvelő férfival, ,.Minden levélre válaszolok” jeligé­re várok leveleket a bajai Hirdetőbe, 1053 MUNKAALKALOM A BACS-KISKUN megyei Moziüzemi Vállalat gyakorlattal rendelkező gép­írót keres felvételre. A jelentkezőket a vállalat Közművelődési Osztályára várjuk. Cím: Kecskemét. Komszomol tér 3. jig* GYAKORLOTT gyors- és géplrőnőt. bérelszámolót és állóeszköz-nyilván­tartót keres a Dél Bács-Klskun me­gyei Vízmű Vállalat. Jelentkezés Kis­kunhalasi Brlnkus L. u. 1. Munkaügyi Osztályon. H60 BUDAPESTI R—40-ES SZÁMÍTÓKÖZPONTBA, HÁROM MŰSZAKOS MUNKÄRA gyakorlott és kezdő operátort, hard wärest Jő kereseti lehetőség, 30—60%-os műszakpótlék. Továbbta­nulási lehetőség. Igény esetén kulturált szállásról gondoskodunk. ÉGSZI-INNÖVA Szervező Leányvállalat ■Budapest, Bartók Béla út 152.1519 Ügyintéző: dr. Petőné. Telefonszáma: 853-977, 105-ös mellék. 2021 Kunbaja-Bácsszőlős térségében és Mélykút község határában az állami gazdaság folytatja szőlőtermelő szakcsoportok) szervezését. A vállalkozóknak szakcsoporti telepítésre, de egyéb szőlőművelési formákra is. többféle lehetőséget kí­nálunk. Részletes tájékoztatást adnak az A. G. központjában Vajda György osztályvezető, illetve a kooperációs osztály munkatársai. Telefon: Bácsszőlős 24. 1112 Alapozza meg jövőjét a Mecseki Szénbányáknál! Föld alatti munkakörökbe 18—35 éves férfiak jelentkezését várjuk. A PÓTMOSZAKKAL elérhető HAVI OSSZKERESET: Csapatcsillés (bet. munkásként) 6 IN 11M Ft, Vájár (szakmunkásként) 8 MC—14 009 Ft, Bányalakátosként, villanyszerelőként • 0(0— tIN Ft. Három műszakos foglalkoztatás, speciális bányászati ked­vezmények, munkásszálló Komlón, vagy Pécsett. Másfél—két év alatt komlói lakásjuttatás, előnyös feltételek­kel. A nős dolgozók ideiglenes letelepedése esetén albérleti kon- zájárulást fizetünk. Felvételi követelmény: hosszabb folyamatos munkaviszony, nálunk végzett alkalmassági vizsgálat. Címünk: Mecseki Szénbányák, munkaügyi osztálya, 7829 Pécs, Komját A. u. 5. Tel.: 24-863. 1736 Bontási hirdetmény A KECSKEMÉTI INGATLANKEZELŐ ÉS TÄVFÜTÖ VÁLLALAT VERSENYTÁRGYALÁST hirdet a Kandó Kálmán u. 26. Klapka utcai garázsok Bercsényi u. 7. Villám I. u. 14. ~ Halasi út 6. szám alatti építmények bontási munkáira, a bontási anyag ellenében. A törmelék elszállítása a vállalkozót terheli. A munka elvégzésének határideje: 1984. december 3L A VERSENYT ARG YALÄS IDŐPONTJA: 1984. november 2., délelőtt 9 óra. HELYE: az IKTV III. emeleti tanácsterme. A pályázatokat 1984. október 31-lg kérjük benyújtani az üzemeltetési osztályvezetőnél (Kecskemét, Villám I. u. 2. in. 317.). N 2418 A BAJAI és bácsalmási mentőállo­másra mentőápolókat veszünk feL Érdeklődni és jelentkezni: a mentő - állomásokon. 1236 SZEGEDI Közúti Igazgatóság Kiskun- halasi Üzemmérnöksége felvesz la­katost, gépkocsivezetőt, útőrt. KPM, Majsal út. 2394 A BÁNYAI Júlia Középiskolás Leány- kollégium villanyszerelő karbantar­tót keres felvételre, főállásban. Ér­deklődni Kecskemét, Schönherz Z. tér 8. 2419 A BACS-KISKUN Megyei Tervező Vállalat Kecskemét. Relszmann S. u. 25. szám alatt fúrósegédi munkakör- ba felvesz férfi dolgozót. Jelentkezni szetmélyzetL vezetőnél1 lehet. 2424 A SZIGMA Kereskedelmi Vállalat felvételre keres azonnali belépéssel F kategóriájú gépjárművezetői jogo­sítvánnyal rendelkező autódaru-keze­lőt a kecskeméti Matkói u. 9. sz. alat­ti Házépítők boltjába. Jelentkezni: Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1. sz. Szállítási csoportvezetőnél. 2106 GAZ- és Olajszállító Vállalat Ke­kemét! Üzeme felvételre keres TPA 1148 típusú számítógép hardware-hez értő felsőfokú végzettségű szakem­bert. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a reggeli órákban az üzdm központjában. Kecskemét. Bé­késcsabai út 232. sz. címen, vagy te­lefonon a 22-700/146. számon a villa­mos részleg vezetőjénél. 2373 A BUG Magnetofon Gyára keres több műszakos betanított munkást alkat­részgyártás területére, továbbá esz­tergályos. géplakatos, szerszámké­szítő, marós, köszörűs szikraforgá­csoló (Szakmunkásokat, valamint a Mindszenti úton épült új. korszerű raktárába raktárost, segédmunkást. Jelentkezés a gyár munkaügyi osztá­lyán. Kecskemét. Szolnoki út 16. 2113 INTÉZETÜNK keres vízvezetékszere­lő 4M géplakatos karbantartót, vala­mint érettségizett vízvezeték-szerelő szakoktatót. Bér: megegyezés szerint. Érdeklődni: a bajai 609. sz. ip. Szak­munkásképző Intézet (Baja. Petőfi S. u. 1.) igazgatójánál. 1225 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Centrum Aruház pályázatot hirdet osztályve­zetői munkakörre. Feltételek: szak­középiskolai érettségi, vagy boltve­zetői tanfolyam és ruházati szak­mában vezetői gyakorlat. A pályáza­tot a Kecskeméti Centrum Aruház igazgatójának kérjük beküldeni. 2417 PNYV Szegedi Textilművek Kiskun­halasi Gyáregysége felvesz női mun­kavállalókat szövő és csévélő munka­körbe. Vidéki dolgozóink beszállítá­sát saját autóbusszal Kecel—Solt- vadkert—Tázlár útvonalon tudjuk biztosítani. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál. Kiskunha­las. Körösi út 19. reggel fél 7—15 órá­ig* 1M* AZ MMG-AM Vezérléstechnikai Gyár felvesz célgéptervezö csoportvezetőt, célgépszerkesztőt, szerszámszerkesz­tőt, felsőfokú gépész végzettséggel, villamos technológust és villamos technológus csoportvezetőt felsőfoké gyengeáramú végzettséggel, vala­mint fémfestő szakmunkásokat és fa­zonköszörűs munkában jártas fizikai dolgozót. Jelentkezés a gyár személy­zeti osztályán, Kecskemét, Korhán- közi út 5. *3*4 KÖZLEMÉNYEK KtiszüietnilviniUs Hálás szívvel mondok köszönetét mindazoknak, akik részvéttávlrat- tal, levélben, illetve a temetésen valé részvétellel férjem elvesztése miatti bánatomat enyhíteni igye­keztek. Mádai Mátyásné. 31780 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátok­nak, elvtársaknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatár­saknak, akik felejthetetlen nővé­rem, sögornöm, nagynénénk CSOMA MARGIT temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkban vigasztalást nyújtottak. Gyászoló család Kis­kunhalas. 2424 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, is­merősöknek, akik felejthetetlen édesanyám, nagymamánk palatínus sandorné Borbély Sára temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel mely fájdalmunkat eny­híteni Igyekeztek. Gyászoló család Kiskunhalas. 2455 Ezúton mondunk hálás köszönetét mindazon rokonoknak, Ismerősök­nek, akik szeretett drága jó fiunk FARKAS ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és vi­gasztaló szavaikkal mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Gyászoló család Kiskunhalas- y 2472 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, akik szeretett édes­apánk SANTA JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló gyermekei. Köszönetét mondunk mindazon ■rokonoknak, Ismerősöknek, Fém­munkás Vállalat, valamint váro­si tanács vb egészségügyi osztály dolgozóinak, akik szeretett édes­anyánk PAPAI LASZLÖNÉ Norek Rozália temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyezték és mély fájdalmunkat ezúton Is enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló csalid. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik B. KISS ROZÁLIA temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és ez­zel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 4877 S

Next

/
Oldalképek
Tartalom