Petőfi Népe, 1984. október (39. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ,.ViS AM MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIX. évf. 231. szám Ára: 1,40 Ft 1984. október 2. kedd Ma térnek vissza az űrhajós rekorderek Si'kerésen végrehajtotta va­lamennyi kutatási feladatát, és kedden visszatér a földre Leo­néid Kizim, Vlagyimir Szolov- jov és Oleg Atykov. A három szovjet kozmonauta töltötte ed­dig a legtöbb időt a világűrben — leszállásukra útjuk 237. nap­ján kerül sor. Az utóbbi napokban az űrhajó­sok minden idejét a visszatérésre való felikészülés kötötte le. A Szo­juz T—11 űrihajó leszállóegységé­be átszállították a február óta végzett kísérleteik eredményeit tartalmazó tartályokat. A mű­szereket, az állomáson maradó berendezéseket ■ szekrényekbe rakták, a kutatómunka során használt, s a továbbiakban fe­lesleges berendezéseket pedig át­vitték a Szojuz T űrhajó orbitá- lis és műszeres egységébe. A teletermikus mérések és a személyzet beszámolója szerint a Szaljut—7—Szojuz T—11 orbitá- lis komplexum réndeltetéssze- rűen működik, a leszállásra ké­szülő három űrhajós egészségi ál­lapota és közérzete jó.' MmEKI Egy mérkőzést nyert, egyet vesztett a kecskeméti Gépipa­ri és Automatizálási Műszaki főiskola rögbicsapata Bécsben, a Vienna Celtic ellen. A bajai élvonalbeli férfi kosarasok egyet vesztettek a Bp. Honvéd "ellen, s ez az elsőségükbe ke­rült a Türr Kupán, amelyet ismét a budapesti csapat nyert meg. A megyénket képviselő lab­darúgócsapatok igen mérsé­kelt teljesítményt nyújtottak az elmúlt hét végén. Az NB Il-es BSK pontvesztése már az első percekben eldőlt Ta­polcán. A KSC csak gól nél­küli döntetlent tudott elérni a Széktói Stadionban a Szegedi Dózsa ellen, pedig Bene Fe­renc is a kék-fehéreket erősí­tette. A másik kecskeméti csa­pat, a KTE, alapos leckét ka­pott Szegeden a DÉLÉP SC- től. Vesztesként hagyta el a játékteret a Lajosmizse és a Honvéd Kun Béla SE is. Csu­pán a Misiké dicsérhető bra­vúros győzelméért, amelyet a jó képességű Gyula ellen ért el hazai pályán. A megyei bajnokságban bé­kés döntetlennel végződött a • Tolongás után a bécsiek szerzik meg a labdát. Felvételün­kön: Körmöczi (balról), a kecskemétiek csapatkapitánya pró­bálja megakadályozni a csíkosmezes osztrák elfutását. nagy érdeklődéssel várt Solt- 'Részletes sportbeszámolóin- vadkert—Kiskunhalas rang- kát lapunk hetedik oldalán adó. ' találhatják meg olvasóink. TUDOMÁNYRÓL — MINDENKINEK Megújul a falusi ismeretterjesztés A falu nyitott társadalmában már nemcsak a helyi vagy városból kiutazó szakemberek előadásai teremtenek, alkalmat az ,új tudomá­nyos információk megismerésére. A szervezett ismeretterjesztés azon­ban máig meghatározó jelentőségű a kisebb települések közművelő­désében. Bács-Kiskunban például tavaly a falvakban tartott TIT- előadások száma megközelítette az ötezret. Ha a közművelődés őszi—téli főidényének falusi TIT-terve,it vizsgáljuk, az ismeretterjesztés tartalmi és formai megújulásá­nak lehetünk tanúi. Egykor — a „klasszikus” előadások idején — a hallgatók szó szerint csak „vé­gighallgathatták” a szónokot, ma pedig már az aktív közreműködés a cél. A résztvevők sok esetben maguk is bekapcsolódhatnak egy- egy kísérletbe, megfigyelésbe, elemzésbe, s ezáltal a tudomá­nyok kézzelfoghatóbbakká, az előadások érdekesebbé, vonzóbbá válnak. Az „irodalmi címkéjű” TIT-esten pedig egyre többször kerül szóba a történelem, sőt a földrajz, ily módon egyre köze­lebb a cél: a komplex, több tu­dományágba bevezető ismeretter­jesztés. A TIT egyre többet nyújts a különböző társadalmi rétegeknek, a tanulóifjúságnak, a nyugdíja­soknak vagy éppen a cigányok­nak. Vannak olyan helyek is; ahol a gazdasági munkaközössé­geknek; polgári jogi társaságok­nak szerveznek tanfolyamokat. \ Korkövetelmény az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás: ezt a TIT-ben az egyre több szak­mai tovább, és átképző tanfo­lyam jelzi. Ezeket az esetek több­ségében a vállalatokkal, szövet­kezetekkel közösen szervezik. A falusi társadalom változásait tük­rözi, hogy a korábbinál jóval több előadást kell szervezni a „mindennapok kultúrája” témakö­réből: az étkezési és öltözködési szokásokról és a lakberendezés­ről — e téren is csökken a kü­lönbség a falu és a város között. E hetekben — az ismeretter­jesztési évad kezdetén, már ja­vában folynak a téli előadásso­rozatok előkészületei is. Az orvo­si, a földrajzi, az irodalmi témá­jú rendezvények mellett tanfolya­mokat szerveznek a kistermelők­nek, kisállattenyésztőknek. A TIT Bács-Kiskun megyei, körzeti és városi testületéinek közvetítésé­vel több neves politikus, újság­író és színművész is meghívást kap majd a községekbe. Az eredmények mellett fel kell hívni a figyelmét néhány hiá­nyosságra is. Ezek pótlásához azonban egyedül gyenge a TIT. Nem hallgatható el például, hogy vannak még — és bizony nem is csak a legkisebbek közül — olyan községek, ahol a közművelődési szakemberek nem használják ki a mozgalomban rejlő lehetősége­ket, azt. hogy házhoz jönnek egy- egy téma legnevesebb előadói. Sok helyen sürgősen javítani kel­lene a munkafeltételeket, mert ahol alapvető oktatástechnológiai eszközök, a dia- és mozifilmve­títő, a magnó és a lemezjátszó is hiányzik, ott a küldött ékesszó­lása nem mindig képes pótolni a szemléltetést. Nem tartható .to­vább az sem, hogy amíg a TIT vezető szerepet .tölt be a váro­sok idegennyelv-oktatásának szervezésében, addig —• a növek­vő igény ellenére — szinte tel­jesen megfeledkezik e fontos missziójáról a falusi lakosság kö­rében. HÚSZEZER TONNA SZÉN ÉS BRIKETT A TÜZÉP-TELEPEKEN .Évről évre változik a lakosság által felhasznált tüzelőanyagok \ fajtánkénti megoszlása. Tovább csökken a kereslet a háztartási fűtőolaj iránt. Az Afor egyik, öiegyeszékhelyi töltőállomá­sán az idén szeptember végéig 630 ezer liter olajat adtaik el, 100 ezer literrel kevesebbet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Viszont nőtt a földgázfogyasztás. Üja'bb települések,- utcák jutottak hozzá az olcsóbb energiahordo- | zőhoz. Sokan azonban, változat­lanul, hagyományos módon, szi­lárd tüzelővel fűtenek a követ­kező télen is. Ellátásukról hogyan { gondoskodik az idén az Alföldi Tüzép Vállalat? — kértünk tájé­Felkészülés a télre koztatást Búza Endre kereskedel­mi igazgatóhelyettestől. Az ősz kezdetéig Bács-Kiskun­ban 190 millió forintért értéke­sítettek szilárd tüzelőt a vállalat és a fogyasztási szövetkezetek telepei. Túlnyomó részben, 145 millió forint értékben lakossági szükségletet elégítettek ki. A kü­lönböző fűtőértékű szenek mel­lett — egyebek közt — vevőre ta­lált 3200 tonna koksz és 29 ezer tonna tűzifa. Az árukészlet mi­nősége jó. Szeptember első . he­teiben 15 ezer tonna szenet, 500 ezer mázsa brikettet és mintegy 130 vagon kokszot tároltak a te­lepeken. Fából és alágyújtósból ugyancsak megfelelő a kínálat. A faifűrészelés, mint szolgáltatás mindenütt elterjedt. Az ellátás megítélésében azon­ban minden évben közrejátszik, hogy kaphatók-e, és milyen mér­tékben értékes importszenek? A tüzeléstechnikai szempontból kedvezőbb tulajdonságú, maga­sabb kálóriájú szenekből 1984­. (Folytatás a 2. oldalon.) TELJESÍTHETŐ A MENNYISÉGI TERV Őszi szezon a konzervgyárakban • Akárcsak tavaly, az idén is az alföldi megyéket sújtotta legjobban az elemi csapás. Emiatt a Kecs­keméti Konzervgyár partnergazdaságai a szerző­dött mennyiségnél kevesebb kertészeti terméket tudtak szállítani a feldolgozóüzemnek. Egyelőre még tart a paradicsomidény a gyárban. Képün­kön.: a zárás és hőkezelés után lehűtik a paradi­csomsűrítményt. Csak azután továbbítják a kész­áruraktárba, csomagolásra. (Pásztor Zoltán felv.) A konzervgyárakban még tart a főszezon, jelen« leg a savanyúság és a gyümölcsök feldolgozása adja a legnagyobb munkát. Néhány zöldségféléből a vártnál kevesebb termett, így ezekből szeré­nyebb mennyiség áll az ipar rendelkezésére. E cikkeket más, bővebb termést adó zöldségekkel igyekeznek pótolni. A Konzervipari Közös Válla­lat megítélése szerint összességében az év végéig a tervekben rögzített mennyiségeket gyártják az üzemek, megközelítően mintegy 750 ezer tonnát. Mivel a kedvezőtlen nyári időjárás miatt para­dicsomból, paprikából és uborkából kevesebb ter­mett, az üzemek — elsősorban a hatvani, a nagy­kőrösi, a szegedi és a kecskeméti gyár — a termék­szerkezet módosításával biztosítja a folyamatos feldolgozást. A nagyobb nyersanyaghányadot igény­lő sűrített paradicsomkészítmény helyett például növeli az úgynevezett kevert cikkeik arányát. A korábbi években a gyengébb zöldborsóterrnés miatt gyalkrani fordult elő, hógy főzelék helyett az erede­tileg tervezettnél több 'savanyúságot gyártottak a vállalatok, most viszont fordított a helyzet. Mivel az idén nagyohb mennyiségiben fogadhattak zöld­borsót, a savanyított paradicsom, paprika, uborka helyett növelik a zöldborsókonzerv és a finomfőze­lék előállítását. Káposzta alapanyagú kevert salátá­ból is többet készítenek. Megkezdődött az iparialma-feldolgozás. A nyír­egyházi, a békéscsabai és a szigetvári gyár rendez­kedett be az aknasűrítmén.y előállítására. E készít­mény igen kapós a külföldi — többek között a ja­pán és a kanadai — vevők körében, üdítőital gyár­tásához alapanyagként használják fel. A kertek­ből folyamatosan érkeznek az üzemekbe a szilva- és körteszállítmányök kampótok, üdítő italok, dzse­mek gyártásához. A Budapesti Konzervgyár a hazai igényekhez iga­zodva több olcsó húsos készítmény előállítására állt rá. Bab és lencse alapanyagú kolbászos, illetve virs- lis konzervet gyárt, s megkezdte a rakottkáposzta előállítását is. JÖVŐRE MÓDOSULNAK A FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK Kiskunsági terméssel kezdi a répafeldolgozást a Szolnoki Cukorgyár Előbb a hosszan tartó szárazság, később a több napos csapadék hátráltatta a cukorrépa betakarítását. A gyárak egy része' a nyers­anyaghiány miatt leállt, vagy „félgőzzel” folytatta a korábban össze­gyűjtött termés feldolgozását. A szolnoki gyárral szerződött orgová- nyi Sallai Tsz a múlt héten kezdte a répaszedést és -szállítást. Ha­sonlóképpen járt el a szolnoki üzemmel több évtizedes kapcsolatot tartó tiszakécskeí Béke és Szabadság, a kiskunfélegyházi Vörös Csil­lag Tsz, valamint a pálmonostorai Keleti Fény Termelőszövetkezet. Néhány nap alatt annyi cukor­répa gyűlt össze a szomszéd me­gyei gyárban és Bács-Kiskun megyei átyevőtelepein, hogy ma réggel ismét megkezdődik Szol­nokon a folyamatos termelés, a Kiskunságból felvásárolt nyers­anyaggal. Közben Kocsér, Abony, Cegléd és környéke szövetkeze­tei, valamint a lászlófalvi Egyet­értés szakcsoportjának tagjai is megkezdték a cukorrépa betaka­rítását. Így pár nap alatt annyi nyersanyaghoz juthat a gyár, hogy a feldolgozást nem kell új­ból átmenetileg sem szüneteltet­ni. A répa cukortartalma már elfogadható. A Bácskának és a Duna mel­lékének állami, szövetkezeti gaz­daságai az idény elején úgy ál­lapodtak meg a Mátra-vidéki Cu­korgyárakkal, hogy szeptember 18—19-én szállítanak először. Megyeszerte több szövetkezet és az Állampusztai Célgazdaság meg is kezdte a betakarítást. A Heves megyében működő két feldolgozóüzem közül a selypi elindította a cukorgyártó beren­dezéséit. A múlt heti esőzéstől eléggé felázott a talaj. Míg ko­rábban a szárazság idején a szik­lakemény szántókon törtek, sza­kadtak a répabetakarító gépek, az eső után a sáliban ültek el. Az észak-magyarországi gyárak nyersanyagkészlete lecsökkent, csak lassított • ütemben folytat­hatták a répafeldolgozást. Solt, Harta, Kalocsa cukorrépa-ter­mesztő nagyüzemei most az idő­járás változásával meggyorsítot­ták a termés betakarítását. Ha nem fordul újból esősre az idő, Hatvan és Selyp 'cukorgyárai tel­jes kapacitással termelhetnek is­mét. Sok késlekedésre már nincs is idő,' hiszen több hetes a kimara­dás. A gyárak képesek olyan ütemben fogadni a cukorrépát, amilyen ütemet a betakarító gaz­daságok diktálnak ezekben a na­pokban. A Duna mentén és a Bácskában felszedett répa cukor- tartalma kedvezőbb a korábbi­nál, a szárazság által okozott súlycsökkenést azonban ez sem tudja kiegyenlíteni. A közelmúltban ismeretessé vált a cukorrépa felvásárlási árá­nak a módosítása, amely 1985- 'ben lép majd életbe. A gazdasá­gok már számítgatják, hogy elő­nyösebb lesz-e az ágazat helyze­te? Szeretnék azonban ismerni a tényleges árakat, mert ha vala­melyik gazdaság jövőre cukorré­pát akar termeszteni, annak a szántóföldjét ősszel már úgy kell előkészítenie, hogy abban tavasz- szál a cúkornövény megfelelő tápanyaghoz jusson, és bő ter­mést adjon. K. A. A kommentátorok stopper­órával a kezükben mérték a szovjet külügyminiszter és az amerikai vezetők közötti múlt heti megbeszélések idő­tartamát. Nyolc és fél óra, je­lentették, amikor a Reagan elnökkel lezajlott washingto­ni találkozó és a Shultz kül­ügyminiszterrel folytatott két tárgyalás idejét összeadták. Ha valami, ez bizonyosság — míg a tárgyalások értékelése körül ugyanúgy összecsap a világsajtó, mint előzőleg .elő-. készítésével összefüggésben. Mert egyfelől: az, hogy egy államfő fogad egy külügymi­nisztert, természetes esemény — illetve annak kellene len­nie. Különlegessé akikor válik, ha erre hosszú ideje nem ke­rült sor — es etünkb'en há­rom és fél éve. És világese­ménnyé akkor, ha az Egye­sült Államok elnökéről és a Szovjetunió külügyminiszte­réről van szó — miután az elnök beiktatása óta eltelt több mint három és fél esz­tendő alatt nem volt ilyen ta­lálkozó. Ezért Írhatta James Reston, a neves amerikai pub­licista, hogy a találkozó leg­főbb eredménye, hogy egyál­talán — létrejött. Ezt a tényt a világ minden részén üdvö­zölték, és még akikor is némi megnyugvást keltett, ha elő­relépésről a két országot meg­osztó érdemi kérdések tekin­tetében nem érkezett hír. Világunk eléggé veszélyes ahhoz, hogy aggodalmat kelt­sen, ha a legnagyobb nukleá­ris arzenál birtokában lévő két hatalom iá csúcsszinten — képletesen szólva — nincs beszélőviszonyban. Természe­tesen mindkét ország vezetői a legkitűnőbb információkat és elemzéseket kapják, állan­dó a diplomáciai érintkezés: ám mindez mégsem egyenér­tékű a döntéshozók személyes találkozóival. A pontos tájé­kozódáshoz hozzátartozik az álláspontok olyasfajta sze­mélyes szembesítése is, ami­nőre a közreadott informá­ciók szerint Gromiko és ame­rikai meghívói között sor ke­rült. Nemcsak a megegyezés hasznos: már az ellentétek pontos behatárolása, s az át- léphetetlen határok pontos is­merete is. Bizonyos, hogy eb-. ben az értelemben is minősít­hették hasznosnak a megbe­szélést Washingtonban. Ez azonban, természetesen, nem elegendő. S itt visszaka­nyarodunk a párbeszéd hosz- szú hiányának okaihoz. Wa­shington új, már Carter ide­jében megkezdődött, s a Rea- gan-adminisztráció idején még markánsabbá vált kurzusa ve­zetett a dialógus befagyásá­hoz, a stratégiai fegyverzet- korlátozási tárgyalási folya­mat megszakadásához — az a felfogás, amely nem elégszik meg a stratégiai paritással, egyenlőséggel, hanem a fölény kivívására törekszik, . akár a „csillagháborús’’ verseny el­indítása árán is. Az eddigi eredmény azt mutatta: vilá­gunk ettől nem biztonságo­sabb lett, hanem bizonytala­nabb. A Feltér Házban lezajlott — Shultz külügyminiszter áltál „filozofikusnak’’ »is minősített — párbeszédben a szovjet kül­ügyminiszter felhívta erre a figyelmet. A szovjet vezetés az amerikai fegyverkezés gya­korlati tényeit veti össze a washingtoni politikusoknak az utóbbi időben elhangzó békülékeny megfogalmazá­saival, tárgyalási hajlandósá­gával, amikor mérleget von és leszögezi: a tényleges vál­tozást nem szavak, hanem tet­tek jelezhetik csupán. Gro­miko ezt nyíltan megmondta a washingtoni megbeszélések előtt és után is — s ekkor már azt is hozzáfűzhette, hogy egyelőre, sajnos, nincs jele an­nak, hogy ilyen változásra sor került volna az amerikai politikában. Ugyanakkor ENSZ-beszédében a szovjet diplomata kifejtette a Szov­jetunió megoldási javaslatait. Csekély, de mégis megnyug­tató bizonyosság azonban, hogy az amerikai döntésho­zók most tökéletesen tisztá­ban vannak azzal, milyen tet­teket vár tőlük a szovjet ve­zetés ahhoz, hogy tényleges változásra kerüljön sor. A szovjet—amerikai viszony az amerikai választások után is a világpolitika meghatározó tényezője lesz, s akkor hosz- szabb idő áll majd rendelke­zésre a tettekhez is, amelyek feltétlenül szükségesek a tár­gyalási folyamat, s még in­kább: a fegyverzetke rlátozás újbóli beindításához. Nyolc és fél óra nem. sok idő több mint három es fél esztendő után. Nem ellensú­lyozhatta a kapcsolat hosszú hiányát, még kevésbé helyet­tesítheti a lényeget érintő po­litikai döntéseket, de lehető­séget nyújt a későbbi munká­hoz'. Ezt mutatja, hogy a Két fél kapcsolatban marad egy­mással. Baracs Dén«s ■J

Next

/
Oldalképek
Tartalom