Petőfi Népe, 1984. szeptember (39. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-05 / 208. szám

APROHIRDETESEK ^ngatlan TANYA eladó 1 hold föld­del, Izsák, Gedeon d. IBS. szám alatt. Érdeklődni: Magó Sándorné, Gedeon d. 801. ____________________26757 Vl ASKÚTON kertes családi ház eladó, Vörösmarty u. 8. 918 bladO telek Baján a víz­mű mellett kész alappal, építési anyagókkal és en­gedéllyel. Érdeklődni: este 7. után Dózsa Gy. út 2tW. ________________926 KI SKUNHALASON a Bakl- kastéllyal szemben 550 négyszögöl szőlő-gyümöl­csös eladó. Víz, villany van. Érdeklődni József A. u. 7. sz. alatt. ___________00*0 TA NYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas. Bogárzó 67. Érdeklődni Ino- ka 28. sz. alatt Ván Sándo­réknál.__________________3°13 EGY szoba összkomfortos kertes házrész azonnal be­költözhetően eladó. Kiskun­halas. Sallal u. 26. Érdek. lődnl 17 óra után. 1981 TANYA 1 hold területtel eladó. Tázlár. m. kér. 38. Villany van.____________2025 GA RÁZS eladó. Kiskun, halas. Semmelweis tér 12. Érdeklődni lehet Kullch Gy. u. 1. Kazlnczl. _______2103 EL ADÓ bekerített <50 négyszögöl hobbikért fú­rod kúttal Kiskunhalason az ÁFÉSZ hobbikertek mel. lett. Érdeklődni Vadkerti u._85.___________________2028 GA iRAZS eladó Széche- nylvárosban. Kecskemét, Lánchíd u. 2—1. Műszerész- műhely. Érdeklődni: min­dennap IS órától. Dancshá­zl._____________________25661 sa s NÉGYSZÖGÖL bekerí­tett hobbikért, termő ne­mes körte, szőlőlugassal eladó. Kis épület, villany van. Érd.: Baja, Dózsa Gy. út 72. ' 984 KADAFALVAN 505 négy­szögöles szőlő, gyümölcsös hobbitelek építési enge­déllyel. tervrajzzal, vilany- nyal sürgősen eladó. Ér­deklődni Kiss Boldizsár, Kecskemét. Bánffy u. 2. (bolt mellett)__________ 2943 EL ADÓ két és félszobás, komfortos családi ház ga­rázzsal, melléképületek­kel, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással. Érdek­lődni: egész nap. Kiskun­halas, Kosevo! tér 3. 28819 hAZ eladó két család ré­szére is alkalmas. Baja- szentistván, Garibaldi út 8;_____________________ 972 KETTOszobAS, komfor­tos házrész fizetés-könnyí­téssel eladó. Irányár: 330 000 Ft. Szeged. Alsónyomás sor 12. 6725. 1864 KISEBB családi házat vagy házrészt vennék Baján. Csá­szár Balázsné Bácsbokod. Kossuth u. 47, _____ 975 KI SEBB családi házat ven­nék Kiskőrösön. Alánla­tot levélben „24483” jeligé­re kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe:______________2143 KI SKUNHALASON a Kert­városhoz 1 km-re 900 négy­szögöl zártkerti szőlő, gyű. mölcsös és veteményes te­rülettel. kunyhóval kút­tá! eladó. Érdeklődni Fel- szabadulás u. 10. sz. alatt 18 óra után, ____________2146. KI SKUNHALASON a Felső-' öregszőlőkben lakóház 1371 négyszögöl területtel sür­gősen eladó. Érdeklődni Kuruc vitézek tere 14. II. ern. 98. • _ ■ iSy 2147 EI ADÓ Kiskunhalas. Re­kettye 39. sz. alatt felújí­tott tanya, terméssel és egy előhasi üsző kedvezményes áron. Érdeklődni a hely­színen állandóan. vagy hétfőtől péntekig Kiskun­halas. Bálvány u. 12. sz. alatt 17—18 óráig. ______2148 KÉ T szoba összkomfortos gázfűtéses házrész pincé­vel, garázzsal eladó. Kis­kunhalas. Árpád u. 34. Ér. deklődnl 15 óra után. 2149 ELADÓ Kunféhértó. I. kér. 6. sz. alatt több helyiség­ből álló tanya. 1 hold te­rülettel. Érdeklődni Kun- fehértó. Rákóczi u. 30. sz. alatt. __________._______2154 EL ADÓ Kiskunhalas. Szász Károly u. 8. sz. alatt egy szoba, konyha, előszoba, spejz. mosdó és mellékhe­lyiségből álló házrész. Ér­deklődni Kiskunhalas. Dé- kány Á. u. 9. sz. alatt. § i I __________________2160 KI SKUNHALAS, Botond u. 10. sz. alatt építési telek alappal plusz építőanyag­gal, lakható szoba-, kony­ha, fürdőszobás mellék­épülettel eladó. Gáz az ud­varban. Érdeklődni a hely- színen 19 óra után. 2161 LAKÓHÁZ 400 négyszögöl területtel eladó. Kiskun.' hálás. Partiszöi-űk 40. Ér­deklődni Kuruc vitézek te­re 9. II. em. 23. vagy a ll-933-as telefonon. 2162 KÉTSZOBÁS kertes lakó­házi beköltözhetően eladó. Kiskunhalas. Csillag u. 6/á. I_______________ 2165 CS ALÁDI ház nagy kert­tel eladó. Jánoshalma. Bem u. 56. I ________ 2085 HÁ ROM szoba összkom­fortos ház eladó Bácsal­máson a központhoz közel. József A. u. 13/a. (József Attila utca és Marx utca sarok.) ________ 20§9 ÉP ÍTÉSI telek eladó. Kis­kunhalas, Lovag u. 7. Ér­deklődni Állomás u. H. TV. em. Gazdag Eszter. 2096 ELADÓ 3 szobás családi ház nagy telekkel. Kecs­kemét. Katonatelep Zsig- mond u. 59. (Kecskemét felől balra az első ház). _ ___ _____________ 4056 JÓ SZAGTARTASRA alkal más tanya, gazdasági épü­letekkel, 1400 ■ négyszögöl szőlő, gyümölcsös és szán­tóterülettel eladó. Tompa, Szabadföld 42. sz. alatt. Budai Györgyné._______2099 EL ADÓ Kiskunhalason a Kertvárosban Kocsis Lajos u. 41. sz. alatti- 5 szobás belső szinteltolásos csalá­dl ház.______________ 2101 KERTES családi ház sür­gősen eladó. Soltvadkert. Költői A. ü. 181, 2111 TANYA 1000 négyszögöl te­rülettél eladó. Imrehegy, Fásút 35.; Érdeklődni Kecel. 11. körzet 38. szilos, 2118 FÉL ház eladó. Tompa, Sallal u. 19. 2120 Összkomfortos gázfű­téses. kertes családi ház eladó. Kiskunhalas. Sólyom u. 10. .________________2151 KÜ LÖN bejáratú kétszo­bás komfortos házrész eladó. Kiskunhalas. Teme- tő U. 3. ___________. 2126 ké tszobás komfortos családi ház eladó. Klskun­halas. Sip u. 2,________2130 LA KÓHÁZ eladó. Klskun- majsa, Széchenyi u. 76. Ér­deklődni Deák F. u. 32. sz. alatt. ____________ 2132 TA NYA gazdasági épüle­tekkel, 5 hold szántó és 5 hold legelővel eladó. Víz, villany van. Kömpöc, Csücskő dűlő 15. sz. 2139 VENNÉK Baján kisebb há­zat vagy házrészt városi busszal megközelíthető he lyen. Ajánlatokat „140 000- ig” jeligére várok a bajai Magyar Hirdetőbe, ______983 BA JA, Varga I. u. 11. 2 szobás ház beköltözhetően, közművesített eladó. Érd: Baja, Szegedi út 28. Tele­fon : 11-706. ______________988 EL ADÓ Zsinór utcában 2X egy szoba konyhából álló ház. nagy udvarral, nyári konyha, kamra egyéb mellékhelyiségekkel. Ér­deklődni Nagy Istvánné, Kecskeméten az Alföld Aru- ház járműosztályán. 4011 BÁJÁN távolsági busz­megállónál háromszobás, raktárhelyiséges, komfor­tos ház eladó. Üzletnek, irodának kialakítható. Jó­kaiit. 22/a.__________ 990 EL ADÓ Mátétoké Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ház ol­csón. Érdeklődni: levél­ben. Farkas Antal Nemes- nádudvar. Rémi u. 20. 1011 PARKERDŐ közelében in­gatlan terület olcsón eladó. Kiss Péter Baja. IV. kér. tanya 65._sz.____________1012 CS ALÁDI házat cserélek bajai lakótelepi 2 szobás lakásra ráfizetéssel, sze­mélygépkocsit beszámítok. Kiss Csaba Baja. Rákóczi u. 15. Érd: 17 óra után. ___________________j 1015 3 SZOBÁS ház sok gazda­sági épülettel kerttel el­adó. Két családnak Is al­kalmas. Érd: Baja. Epres­kertju. 8._______________íöií CS ALÁDI ház sürgősen el­adó. fizetési kedvezmény­nyel is. Kiskunhalas, Gő­zön u. 45. 25800 Lakás KÉTSZOBÁS gázfűtéses lakás kp. + OTP-hitelát vállalással eladó. Kiskun­halas. Április 4. u. , 10. I. em. 4. Érdeklődni 19 óra után. ________§__________2045 54 NÉGYZETMÉTERES 2 szobás erkályes lakás kp plusz OTP-hitelátvállalás- sal eladó. Kiskunhalas Er­dei F. tér 6. D. ív. em. 56. Érdeklődni hétköznap 17 óra után.______________ 2021 ELADOM Baja, vásárhelyi Pál utca 8. I. emelet 3. két­szobás, erkélyes, gázfűté­ses lakásom kp. plusz OTP- hltelátvállalással. Érd.: 16 óra után._______________998 EL CSERÉLNÉNK 2 szoba összkomfortos tanácsi bér­lakásunkat garzon vagy 1 szobás lakásra. Vidék is érdekel. Érdeklődni lehet: mindennap 17 óra után Ba­ja, Klapka u. 26. II. 24. Horváth. •, , gso KÉT és félszobás örökla­kás kp + OTP-hitelátvál- lalással eladó. Kiskunha­las, Kárpát u. 3. III. em. 40._;____________________2088 KISKUNHALASI eladásra kijelölt, egyszobás kom­fortos tanácsi lakásomat hasonló komfort fokozatú egyszobás tanácsi lakásra cserélném. Érdeklődni Sza­bó Ervin u. li. I. em. 5. 17—19 óráig.. , 2110 ELADÓ 4 szobás gázfűté­ses lakás. Baja. Kisállomás u. 8le. Érd: 17 óra után. 1 ___________í___________993 KL APKA telepen garzont keresünk megvételre 1985. tavaszi beköltözéssel. Aján­latokat „Készpénz” jel­igére a bajai Hirdetőbe ké- rünk,___________________1000 2 SZOBAx konyhás lakás gázfűtéssel eladó. Érdek­lődni a helyszínen. Vargá- né Baja, Rabats S. u. 1. 1010 Gépek és alkatrészek AUTOMATA kompresszor pisztollyal eladó. Kovács Baja, Attila u. 25. _____937 73 0-iES Zastava, 10ü0-es Wartburg és garázs * eladó az Újvárosban. Baja, Zrí­nyi u. 13.______________938 BE TONKEVERŐ. kétkere­kű sertésszállltó utánfutó eladó. Kiskunhalas. Vadker­ti Ü. _ 65.__^___^_^_2028 UY-OS Lada 1500 megkímélt állapotban eladó. Vaskút, Damj anlch u. 98._______927 ME RCEDES 200 D 1974-es eladó. Kispéter Géza. Do­maszék. 243>____________1865 UD-S 100 S Skoda érvé­nyes műszakival áron alul sürgősen eladó. Kiskun- majsa. Lenin u. 43. 2080 0 KM-ES 1300-as Lada el­adó üzembentartói joggal. Érdeklődni: Baja, Dózsa Gy._ út 248. _________ 979 TF-ES 1200-as Lada kevés kilométerrel eladó, vagy új 4X4-es ARŐ-ra cserélném megegyezéssel. Tázlár, Kecskeméti u. 54._______2081 UE 28-as Dutra vizsgáztatva és 6511-es Zetor friss mű­szakival eladó. Kecel. Sző­lő u. 64. _________ 2083 SK ODA mikrobusz 1985 novemberig érvényes mű- ' szakival. 8 személy részé­re vizsgáztatva jó állapot­ban és egy összkerék- meghaltású vezetőfülkés billenőplatós Diesel munka­gép eladó'. Diesel Aro cse-' re érdekel, megegyezéssel. Tóth László Kiskunhalas, Szántó Kovács u, 20, 2144 50-ES MTZ, 6.5 tonnás pót­kocsi és egy fűrészgép el­adó. Kiskunhalas Felső­szőlők 270. Vajda Imre. — ­_________ 2145 ZR-ES Sárga 1800-as Lada eladó. Soltvadkert, Mun­kácsy M. u. 1. Müller. _________________________2150 PL-ES 1300-as Lada 3 éves* műszakival eladó. Csá­szártöltés Bajcsy-Zs. u. 14. 2153 SIMSON és MZ enduro sport eladó. Pirtó. Petőfi u, 2. Dani, ________2163 ZS-ES 1300-as Lada eladó. Kiskunhalas, Münnich F. u. 16. Érdeklődni szombat, va­sárnap egész nap. (Vadász eszpresszó melletti. 2164 BETONKEVERÖ-gép el­adó. Kiskunhalas. Kertész u. 12. sz. alatt. _________2166 NY ÜJTOTTPLATÖS IFA E 5-ös pótkocsival eladó. Kiskunhalas. Budai Nagy A. u. 2. Érdeklődni csak szombat, vasárnap. . 2167 2 DB l0X28-as gumiköpeny belsőivel áron alul eladó. Kecel. Szabó P. u. 3. Hu­nyadi. Érdeklődni délután. ________________________2168 UE 28-as traktor sürgősen eladó. Mélykút. Jókai u. 82. Tel: 112. Bogár. Érdek­lődnl 17 óra után._____2090 EL ADÓ ST—50-es Honda valamint 80 1-es villanyból- ler. Kecskemét. Czollner tér 2/c._________________4037 SZ OLÓTARCSA , újszerű állapotban eladó. Kecel, Kodály Z. u. 5. (Nyírjes). _________________________2100 PB-S Trabant 1987-ig érvé­nyes műszakival eladó. Kis­kunhalas Batthyány u. 12.______________________2109 PA NNÓNIA-motoros ma­gánjáró olcsón eladó. Solt­vadkert, Koltói A. u. 181. '___________________________________2112 KÉ THENGBRES Multikar és egy Trabant-motoros csettegő, betegség miatt sürgősen eladó. Rózsa La­jos, Kecel, Honvéd u. 4. Érdeklődni vasárnap dél­után. 2114 S 100-as Skoda lejárt mű­szakival, eladó. Kiskunha­las. Alsószőlők 214. Érdek­lődni 17 óra után. _____2117 TX-ES 1200-as S Lada el­adó. Kiskunhalas. Futó u. з. __________ 2118 JÖ állapotban lévő UE— 28-as traktor vizsgáztatva eladó. Kiskunmajsa. Lenin и. 47. Érdeklődni szombat. vasárnap._______________2127 1200-AS Zsiguli karambolos álapotban olcsón eladó. Kiskunmajsa. Deák F. u. 32._____________ 2133 6. 5 és 3.5 tonnás billenőpla­tós magyar pótkocsi és csipkéstárcsa eladó. Kis­kunhalas. Felsőszállás 29. (KispirtóiiskolaK ______2135 1200-AS Zsiguli alkatrészen­ként eladó. Kiskunhalas, Kállai É. u._20.________2136 RE NDSZÁMOS BL—12-es billenőplatós összkerék- meghajtású. munkagép, MIB 7-es motor. P—5-ös Pannónia. 3 hengeres és 2 hengeres Rapitox szivaty- tyú eladó. Kecel.' Fűzfás u. 18. ______________________2137 UL-ES Trabant és MZ mo­torkerékpár eladó. Kunfe- hértó. IV. körzet 22. Pintér László.^_________________2142 ZASTAVA személygépko­csit vennék, vagy új Dá­ciával cserélnék megegye­zéssel. Cím: Kiskunhalas. Martos F. u. 4.________2058 PL RENDSZÁMÚ. - fehér 1500-as Lada személygépko­csi eladó. Érdeklődni lehet Baján a városi kórház on­kológiai osztályán. 25859 ALIG használt Terra kis kerti gép utánfutó rotációs kapa ekével eladó. Tóth La­jos, Baja Balassa u. 22. ________________ 989 ZF 1300 Lada felújított ál­lapotban eladó. Miklósné Baj a, Határ u. 41. ______991 3 ÉVES Dácia eladó. Baja, Csónak u. 6. II. 7. 995 Pl Skoda 120 eladó. Érdek­lődni : mindennap 17 óra után Baja. Táncsics M. u. 34. Páncsity. . 1005 ELADNÉK egy 50-es fel­újított Szuper Zetort. Ven­nék egy billenőplatós ala­csony pótkocsit. Egy pár ló, kocsi is eladó. Baja, Szőlő u. 33._____________1007 PJ-S barna Trabant Limou­sin eladó. Kiskőrös. Mik­száth u. 4. _________25810 EL ADÖ 5611-es traktor, cse­rélem kis teherkocsiért is. Kandi János Tolnanémedi. _____________________ 1882 JÓ állapotban lévő TA-s Trabant Combi sürgősen el­adó. Jánoshalma. Vágóhíd u. 6. Érdeklődni: este. ; ____________________25831 KY-OS L200 S aranysárga Lada eladó. Érdeklődni: Nyárlőrinc, Béke u. 1. Fa­zekasig____________25818 MB 1000-es Skoda, nagy * előszobafal. 4 személyes rekamié, 10 hi-es tartály eladó. Kecskemét, Borz u. 17. 25816 Egyéb adásvétel. KISKUNHALASI vasútál­lomáson mindennemű épü­let-bontásanyag — szállítás­sal^8 ~ eladó. ______26634 EL ADÓ Szabó Vladimir. Kurucz D. és Berki Viola festmények. Érdeklődni Kiskunhalas. Martos F. u. 4.______ 2060 EL ADÓ 6 db PS—36-os fő démpanel. Pirtó. Táncsics M. u. 57. 2030 BONTÁSBÓL eladó tégla, méretre fűrészelt tetőszer- kezet, parketta, betonge­rendák, léc, ajtók, ablakok, egyéb bontási anyagok. Ba- Ja, Szabadság út 126. 3180 GORELLA szamócapalánta eladó. Kecskemét, Már­cius 15. u. 74. Gerőházi. ,______________________3964 SZ EPTEMBERI vetésű fagymentes. bőtermésű mák vetőmag. 400 Ft/íkg, utánvéttel eladó. Szűcs Jó­zsef, Bócsa IV. kér. 1*13. s.________ 25886 50 DB anyabirka eladó részben vemhes és fias. 6447 Felsőszentiván Sza­baáság u. 87.____________999 VÁ LASZTÁSI malacok el­adók. Kiskunhalas. Baj- csy-Zs. u. 24. 2122 8 HÓNAPOS németjuhász kan eladó. Kiskunhalas. Szllády A. u. 43/ 2115 100 DB anyajuh októberi elléssel eladó. Kecel, Sző- lő u, 84. » .<■ , 2084 10 DB 2 éves merinó kos, 10 db 2 éves vemhes anya­birka eladó. 2600 Ft/db. 7016 Igar-Vámsző-lőhegy, Borza György. 1______1862 BO RÖSHORDÓK 400 és 500 literesek eladók. Kiskun­halas. Kocsis L. u. 10. 2141 SZAMÁR, fiatal. vemhes, nagyon erős hozzávaló, ko­csival és szerszámmal, sür­gősen eladó. Fülöpszállás, Hármaspuszta 45. (Ugri szőlő) Sáfrány Ferenc. _________ 25822 FE NDER és Ybanez licenc gitárok allsound 50 W-os gitárerősítő és Flangers eladó. Vaskút, Damjanich u. 98. ___________________ 973 EL ADÖ új vámkezelt Sie­mens sztereó mini hifi­torony, Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 25. Fekete Ri­ta. ________________1908 HA ZAI, külföldi hangle­mezék. kazetták nagy vá­lasztékban. utánvéttel pos­tán. Kérjen, tájékoztatót. Komlósi Györgyné, Bács­almás. Zrínyi u. 17. (6430) ____________ 2809 ÁR ENGEDMÉNYES hang­lemez és játékvásár a Do- naldban. Amíg a készlet tart! Kecskemét Reile Gé­za u. 18._______________25858 Öss zecsukható sátor­garázs és 125-ös MZ eladó. Kiskunhalas, Zalán u. 4. Tel: 11-399. 2140 SZEKRÉNYSOR, kombi- náltszekrény. háromajtós- szekrény és fotelágy eladó. Kiskunhalas. Paprika A. u. 9.___ 2083 4 NAGYMÉRETŰ garázsajtó eladó. Kiskúnhalas. Gaga- rln tér 3. Mesterék. 2157 MECALOR—SOMI kétak- nás olajtüzelésű kazán és 1300 literes olajtartály el­adó. Kiskunhalas. Sziklai S. tér 3. Pintér. _______2108 NA GYMÉRETŰ fémabla­kok eladók. Soltvadkert, Koltói A. u. 181. 2113 3 < DB 500. 600 és 700 literes boroshordó eladó. Csiké- rial Kossuth u. 16. 2116 HŰTŐLÁDA 3 hl-es garan­ciális eladó. Soltvadkert Esze Tamás u. 4. Érdek­lődni csak este 6 óra után. i 4005 ANTIK faragott ebédlő- asztal eladó. Miklós József Baja. Határ u. 41. ______992 2 KÖBMÉTER 45 mm vas­tag 2.10 m hosszú szélezet- len új tölgypalló, l darab 3 du ga 11 as Kalocsa típusú elosztószekrény és 1 darab mérő óraszekrény 50 m gumi kábellel eladó. Ér­deklődni 8—15 óráig a 20- 509-es kecskeméti telefon­számon. Nagy Józsefné. 25842 FIATAL, friss fejőstehén eladó és egy sodrott kan­ca. Baja, Bacsó Béla u. 68. 924 BAJÁN forgalmas helyen pavilon eladó, illetve bér­beadó. Kovács István At­tila u. 25. 994 Vegyes KÚTFÚRÁS! Hosszúlejá­ratú garancia, teljes fel­szerelés, rövid határidő. Kővári Zoltán, Szeged, 6724 Hétvezér u. 30—32. Telefon: 62-30-171.________ 1706 MÜANYAGREDÖNY. Re­luxa készítése minden mé­retű ablakra, több színben, garanciával. Bodó Szilvesz­ter Kiskunhalas. Hámán Kató u. 14. - 2043 ELTARTÁSI szerződést kötnénk Baján Idős néni­vel vagy házaspárral. Le­veleket „Bizalom” jeligé­re várok a bajai Hirdető­be. 995 FUVAROZTATÓK figye­lem! 10 tonnás szerelvény­nyel sóder, cement, külön­böző építőanyagok vala­mint költözködést válla­lok. Fuvarfelvétel: Kecs­kemét, Stádium u. 14. vagy Kecskemét. Ballószög, 283. Benedek Károly. ________3245 FI ATAL házaspár 1 éves kislánnyal eltartási szer­ződést kötne egyedülálló nénivel, vagy bácsival. Le­veleket „Kunfehértó” jel. igére kérjük a kiskunhala- si Hirdetőbe.____________1987 HARKÁNYBAN elvi építési engedéllyel társasüdülő épí­tőközösségét szervezzük. Kérjen tájékoztatót ,.Lan­kai” Társasüdülő 1536 Buda­pest 114. Pf. 380. Telefon­ügyeleit munkanapokon 10— 12-ig, 15—18-ig 975-896. ________________________ 1212 MA TCHBOX GMK. Ne járjon vásárról-vásárra, jöjjön a ..Matchbox” GMK- ha. Személygépkocsik és egyéb gépjárművek, mű­szaki cikkek 1 adásvételé­nek közvetítése. Telephely: Baján a Szegedi úti benzin­kút mellett. ___________ 1036 KI SKUNHALASON, álta­lános és középiskolás diá­kok orosz nyelvi korrepe­tálását vállalom? Leveleket „Korrepetálás” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde- tőbe. _____________ 2097 SO K szabad Idővel ren­delkező férfi B, C. D, E, kategória és autóbuszveze­tői jogosítvánnyal elfog-, laltságot keres. Érdeklőd­ni 17 óra után Mélykút. Tea: 112. _____________ 2091 RÖ VIDREZÁRT és kefés villanymotorok, elektro­mos fúrógépek tekercselé­sét vállalom. Közületaknek is. Hideg István villanysze­relő és tekercselő. Baja, Újváros Csónak u. 12. 17- es garázs. , - • > 974 MENYASSZONYI ruhák, fejdíszek, kellékek kölcsön­zése. Kiskunhalas. Bem u. 2. I. em. 2. 10 emeletes épület. 2078 MENYASSZONYI ruhák kölcsönözhetők. Kiskun­halas, Toldi u. 14. 2158 1985—86-OS '» tanévre fog­technikus tanulót felve­szek. Levelet „Fogtechni­ka” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe. 2079 ÜGYESEN varró nyugdíjast keresek kisegítőnek. Le­veleket „Pontosság” jel­igére a kiadóba kérek. ' 25821 ELVESZETT két fehér sül­dő Kiskunhalason a Kert­város és szennyvízcsator­na közötti részen. Kérem azt a fehér Zsigulis házas­párt aki 1984. aug. 3-án délután megtalálta és el­vitte' hogy jelentse a ren­dőrségen. vagy Mártírok útja 6. sz. alatta ______2134 PI ANINÓT bérelnék (eset­leg vennék) lakásomon. Ajánlatokat 18 órától 23- 834-es kecskeméti telefonon. KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba, konyha család- tálán házaspárnak kiadó. Kiskunhalas. József A. u. lil. 2155 KECSKEMÉT. Bajcsy-Zs. u. 31. alatt üzlethelyiség kiadó. 4004 KÜLÖN bejáratú üres szo­ba. konyha, fürdőszobás lakást bérelnék Kiskun­halason. Ajánlatot levél­ben „Házaspár” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe. 2086 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kigdó. Kiskun­halas. Dugonics u. 23. 2087 55 NÉGYZETMÉTERES pincehelyiség kiadó. mű­helynek is. Kiskunhalas, Szász K. u. 9. Jegesné. 25799 ÜRES két szóba összkom­fortos lakást bérelnék Kis­kunhalason. Ajánlatot le­vélben „őszi költözés” jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. 2169 MUNKAALKALOM Házasság 164 MAGAS, karcsú. 29 éves. szűke elvált asszony vagyok, középfokú végzett­séggel. keresem korban hoizzámlllű. utazást ked­velő hasonló végzettségű férfi ismeretségét .házas­ság céljából „Családcent- rikus” jeligére várok leve­let a bajai Magyar Hirde­tőbe. __________________ 978 45 ÉVES, .160 cm magas, 68 kg. 8 általánost végzett, elvált asszony kis szépség­A KISKUNHALASI Baromfifeldolgo­zó Vállalat a közeljövőben beinduló továbbfeldolgozó üzemébe — felvesz húsipari szakmunkásokat (férfi) 3 éves gyakorlattal keverőmester, pá­cold, főző, füstölő munkakörökbe, valamint betanított munkátokat (fér­fi—nő). Bérezés z kollektív szerződéi szerint. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. 1813 TERMELŐSZÖVETKEZETÜNK pá­lyázatot blrdet számviteli vezető, fő­könyvelő-helyettes munkakör betöl­tésére szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal. Bérezés: a 23/1983. MÉM. sz. rendelet alapján. Felve­szünk továbbá gyorz-géplrónőt. Je­lentkezni lehet: Egyetértél Mgtsz elnökénél, Zsana. 1376 hibával társat keres ko­moly. káros szenvedélytől' mentes független férfi sze­mélyében házasság céljá­ból. „Falusi életet kedve­lők előnyben” jeligére vá­rok fényképes leveleket a bajai Hirdetőbe. ________11)14 44 EVES 160 cm magas barna mozgássérült szak­munkás férfi megismer­kedne házasság céljából független nővel. Leveleket „Gyermek nem akadály’' jeligére kérepi a jánoshal­mi Hirdetőbe Bíró Béla u. 59. alá. 125 A KISKUNHALASI Semmelweis Kór­ház felvesz munkaügyi előadót éa pénzügyi előadót. Érdeklődni lehet Pataki István személyzeti csoportve­zetőnél. 1787 KENYERES Júlia Kollégium kony­halányt felvesz. Jelentkezni Baja. Kölcsey u. 1. szám alatt. 975 A GABONAFORGALMI és Malom­ipari Vállalat közgazdasági szakkö­zépiskolai végzettséggel felvételt hir­det tarlfőrl, számlától és normás munkaitörök betöltésére. Jelentkezni lehet: Vállalat Központjában Személy­zeti'Osztályon. Kecskemét, Csányl u. 4. 1135 SZAKCSOPORT felvételre keres jó kereseti lehetőséggel női és férfi se­gédmunkásokat, valamint kőművese­ket és segédmunkásokat. Jelentkez­ni lehet: Kecskemét, Farkas S. u. li/a. , ' 25777 PNYV Szegedi Texttlművek Kiskun­halasi Gyáregysége felvesz autósze­relőt. Jelentkezni lehet a gyár mun­kaügyi előadójánál Kiskunhalas, Kőröst út 19. reggel fél 7—15 óráig. 1887 PNYV Szegedi Textilművek Kiskun­halasi Gyáregysége felvesz női mun­kavállalókat szövő és csévélő munka­körbe. Vidéki dolgozóink beszállítá­sát saját autóbusszal Kecel—Solt­vadkert—Tázlár útvonalon tudjuk biztosítani. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál. Kiskunha­las, Körösi út 19. reggel fél 7—15 órá­ig. 1888 RÁCS-KISKUN megyei Vendéglátó Vállalat gyors- és gépírót felvesz. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Katona J. tér 8. Munkaügyi osztály. 1880 MENTOAPOLOKAT veszünk fel a bácsalmási és a kecskeméti mentő­állomásra. Jelentkezni lehet a mentő- állomásokon. 1891 LAKATOST, vízvezeték-szerelőt, hű­tőházi rakodót, portást, nyugdíjas gázkazánfűtőt, 40 órás munkahéttel, jó kereseti lehetőséggel felvesz a hű­tőház Kecskemét, Rákócziváros 20. 1870 A VITALITÁS GMK takarítókat'vesz fel. jó kereseti lehetőséggel.' Jelent­kezni lehet: Kecskemét. Petőfi S. u. I. VII. 248. Telefon: 23-505. 11—13 óráig. 25678 A BAJA és Vidéke AfESZ pályáza­tot hirdet számviteli osztályvezető munkakör betöltésére 1984. október 1. napjától. Felvételi feltételek: köz- gazdasági technikum, mérlegképes könyvelő, vagy szakirányú főiskolai képzettség, legalább 5 év szakirányú gyakorlat. Bérezés. a gyakorlati idő és képzettség figyelembevételével 5—8000 Ft között. írásos pályázatokat kérjük a személyzeti vezető részére szeptember '15-ig leadni. 977 MAGÁNYOS férfit keresek állandó munkára, jószágokhoz tanyára. Lakás teljes ellátás, fizetés megegyezés sze­rint. Cim: Kiskunhalas, Borz u. 3. 2158 KÖZLEMÉNYEK Gyászhit Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HAZAG LASZLÓNÉ Fekecs Emma 55 éves korában szept. 1-én, rö­vid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése szept. 7-én pénteken du. 4 órakor lesz a tiszakécskei Sza- bolcska u-i temetőben. A gyászoló család. él40 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk hogy' szeretett férjem, testvérünk, sógorunk FOKTI JANOS Kecskemét. Czigány J. u. 16. szám alatti lakos, augusztus 30-án,. életének 74. évében elhunyt. Drá­ga halottunkat f. hó 6-án. három­negyed egy órakor helyezzük örök nyugalomra a kecskeméti Közte­metőben. A gyászoló család. 25889 Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapám, vejem. test­vérünk, sógorunk, keresztapánk, nagybátyánk, munkatársunk KARA SÁNDOR volt juhász az Egyetértés Szakszövetkezet dolgozója, Hetényegyháza, Szarkás 380. szám alatti lakos, augusztus 27-én. életének 46. évében . el­hunyt. Temetése f. hó 7-én. há­romnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család. 25896 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik 1984. augusztus 24-én Kiskunhalason * GALANTHA TIBOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és a család fájdalmát személyesen, táv­iratban részvétnyilvánitásukkal enyhítették. Galáiitha Tiborné és családja. 25877 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak szeretett ' munkatársak­nak, ismerősöknek, akik felejthe­tetlen édesanyánk, nagymamánk KECSKEMÉTI JÓZSEFNÉ Somi Etelka temetésén megjelentek, sírjára,ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Kecskemét. 25888 Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak., szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatársak­nak, a kórház dolgozóinak. akik szeretett édesapánk SIPÖS ANTAL temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és vigasztaló szavaikkal mély fájdal­munkat enyhítették. Gyászoló család Kiskunhalas. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, jó barátoknak, valameny- nyi munkatársunknak, szomszé­doknak, akik felejthetetlen édes­anyánk ‘ TÓTH KALMANNÉ Hajnal Julianna temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút vagy virágot helyeztek ez­zel is mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Gyászoló család Kiskunhalas. A Kiskőrösi Állami Gazdaság választott borjakat 180—220 kg db-súlyban helyez ki hizlalásra Érdeklődni lehet személyesen minden szerdán de. 8—12 óráig a gazdaság Tabdi kerületének központjában a terme­lésszervezőknél. Telefonon: minden munkanap a Csengőd 31. telefonszámon. Cim: Kiskőrösi Állami Gazdaság IV. sz. kér. Tabdi 6224 1875 h ért tulajdonosok figyelem! Előregyártott vasbeton HOBBI-TÉRELEMET kínál a DUTÉP! A 12,87 mxl,10 m-es alapterületű, 2,83 m belmagasságú térelemeket három komplettációs fokon gyártjuk: SZERKEZETKÉSZEN: natúr vasbeton térelemet tartalmas. FÉLKÉSZEN: glettelt, festett, villanyszereit kivitelben, P VC-burkoIattal. KULCSRAKÉSZEN: beépített ajtóval, ablakkal Is ellátva. MEGRENDELHETŐ: DUTÉP Ipari Üzemigazgatóság Kereskedelmi Osztály, Kecskemét, István kir. krt. 16. Telefon: 21-299 Telex: 26-332. DUTÉP 2226 KECSKEMET ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, HOGY A rádió-villamossági szakiizletiink a régi Centrum áruházból elköltözött ŰJ HELY: KECSKEMÉT, RÁKÓCZI ÜT 32. NYITVA: SZEPTEMBER 3-TÓL kereskedelmi vállalat ma 2256 TÁJÉKOZTATJUK! KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, HOGY A KECSKEMÉTI lakéstextllboltunk újra a régi helyén, Rákóczi út 2. szám alatt várja vásárlóit. Felújítva, korszerűsítve. Nagy áruválaszték, kényelmesebb vásárlási lehetőség. BÁCSKA KERESKEDELMI VÁLLALAT 2232

Next

/
Oldalképek
Tartalom