Petőfi Népe, 1984. augusztus (39. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-03 / 181. szám

LENCSEVÉGEN A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEK Szociofotósok Nagybaracskán Százötven évvel ezelőtt, 1834. augusztus 3-án született és 54 éves korában, 1888-ban halt meg Pilch Ágoston gépészmérnök, mű­egyetemi tanár. /'• Már a középiskolában kitűnt kiváló műszakirajz-készségével. Felsőfokú tanulmányait 1850 és 1855 |között a bécsi műegyetemen végezte. Gyakorlati tevékenységét ezt követően a Duna Gőzhajózási Társaságnál kezdte meg, mint ha­jógépész. Néhány évvel később, 1861-től egy osztrák vasgyárban dolgozott, üzemi szerkesztőként. Ezt követően az Államvasutak­nál tevékenykedett, később Kotzó Pál magánirodájában, majd a Vidats gépgyárban, hogy végül a Korompai gépgyárba kerüljön ve­zető mérnöknek. A pesti Műegyetemen 1872-ben állították fel n mechanikai tech­nológia — akkori nevén iparmű­tan — tanszékét, s őt nevezték ki annak tanárává. Lényegében nevéhez fűződik a Műegyetemen a mechanikai technológia oktatá­sának megszervezése; ő rendezte he — e fontos munkához fel­használva hosszabb külföldi ta- nulmányútjának tapasztalatait is — a Műegyetem technológiai szer­tárát. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Szerdán, megnyílt Nagybaracs­kán a negyedik fotográfiai alko­tótelep, amit ma már joggal le­het nemzetközinek nevezni, hi­szen a hazai fotósokon kívül Ju­goszláviából, az NDK-ból, Cseh­szlovákiából, Lengyelországból és Angliából is jöttek, jönnek alko­tók. A meghívott vendégekkel együtt tizenhát lakója van a te­lepnek. Többen évről évre visszatérnek, a meghívásnál a szociofotográfiai érdeklődés mellett meghatározó Szem­pont a korábbi éveikben pro­dukált teljesítmény is. A stabil tagok közé tartozik például Ko­vács László, Walter Péter, Gyu­lavári József, Tamás József és Straszer András. A névsorból ki­tűnik, hogy az álllamdó mag jó­részt Bács-Kiskun megyei. A keresett magyar libamáj, a kurrens toll termeltetésének hely­zetével foglalkozott csütörtökön a Kecskeméti Lúdtenyésztési Rendszer Igazgató Tanácsa Rác­almáson. Ülésükön, amelyen a taggazdaságok képviselői és a szakma érdekeltjei is részt vet­tek, a minőségi libamájterme­lést, az ösztönzési, premizálási formákat, a tolltenmelés növelé­sének lehetőségeit, , valamint a tenyésztési feladatokat vitatták meg. Magyarország évente több mint 800 tonna májat exportál, s ez­zel a franciák után a világ má­sodik legnagyobb májtermelője. A piacok megtartása — mint az a tanácskozáson kitűnt — attól függ, hogy tudjuk-e követni a megváltozott fogyasztói, felhasz­nálói igényeket. Az ínyencség ér­A korábbi portré-, majd lakás­téma után az idén a közösségi intézmények és a lakosság áll a figyelem középpontjában. Mivel a feldolgozandó anyagot már jó­val korábban megismerik a fotó­sok, az aki ezzel igazán tudato­san akar foglalkozni, már akár előre is dolgozhat. A munka te­hát egész évben folyik, de erre a tíz napra koncentrálódik. A fotográfiai alkotótelep meg­nyitóján — ahol megjelent Gera Sándor, a megyei pártbizottság osztályvezetője is — Kozma Ist­ván községi párttitkár üdvözölte a vendégeket, majd átadta a szót Nagy Istvánnak, a megyei tanács művelődési osztálya munkatársá­nak, aki mondandójában egyebek között utalt arra, hogy a telep célja nem más, mint hogy a va­tékesíthetőségét ma már nem a máj nagysága dönti el, hanem színét, 'beltartalmi értékét, sze- letelhetőségét és veszteség nélkü­li ipari felhasználhatóságát te­kinti mércének a vevő. A. túl nagyra duzzadt belsőség alkal­matlan a kész- és félkésztermék gyártására és előételként sem gusztusos. Ez utóbbi fontos azért is, mert a kaviár után a libamáj a legkeresettebb ínyencség. Mivel a házai tenyésztők, hiz­lalók még mindig arra töreksze­nek, hogy az új libafajták minél nagyobb májat adjanak, s az ed­digi érdekeltség is erre ösztö­nözte a tömőket, az egész orszá­got átfogó Kecskeméti Lúdte­nyésztési Rendszer feladata a szemléletváltozás elérése. Ehhez minden feltétel adott, a rácalmá- si víziszárnyas-telepen hat ha­lóság megismerését a fényképe­zőgép objektívjével szolgálja. Ezután Albertini Béla művé­szeti vezető ismertette a progra­mot, amelyben az idei témát bon­colgató kerekasztal-beszélgetés, valamint az Óbudai Galériában rendezett kiállítás közönség- visszhangjával, a tavalyi alkotá­sok értékelésével, és a cseh szo- ciofotó múltjával foglalkozó elő­adások szerepelnek. A Magyar Fotóművészek Szövetsége a kö­zeljövőben kommunista aktívát rendez, ahol a szociofotó kerül te­rítékre. Ennek egyik előzménye lesz a jövő héten az a rendkívül izgalmasnak ígérkező vita, ame­lyen részt vesz Féner Tamás, a szövetség főtitkára is. zai és külföldi libafajtát tenyész­tenek törzsállománypótlásra. A telepen 60 ezer tenyészlúdtól vár­nak szaporulatot, s ezek utódai megfelelnek a kívánt piaci köve­telményeknek. A rendszer ga­rantálja a fajtáikra jellemző to­jástermelő képességet, máj- és tolihozamot. Mert ez utóbbi sem érdektelen, hiszen a magyar toll kurrens cikk a világpiacon. Kü­lönösen a frissen .tépett — az élő állatról lekerült — toll és pe­hely keresett a tőkés piacon. Ép­pen ezért a rendszer vállalja az úgynevezett téli termelésű hús­liba előállításával a tolltenmelés fokozását. Ehhez a hagyományos­tól eltérően már ősszel megkez­dik a keltetést. A 4éli nevelésű libákról tavasszal lekerül a „toll- ruha”, s egyszeri kopasztás után kerülnek tömésre. V. E. H. K. E. A KA VIÁR UTÁN A LIBAMÁJ Üj követelmények a termelésben TORONY A VILÁGBAJNOKSÁGRA Ä békés­csabai MHSZ- repülötéren a műrepülő vi­lágbajnok­ságra készül­nek. Már a helyére emel­ték azt a ki- lenctonnás irányítótor­nyot, amelyet a Békés me­gyei Beruhá­zási Vállalat tervezett és a békéscsabai Városi ! Ta­nács Költség- vetési Üze­mében készí­tettek. A 18 méter magas építményből irányítják majd augusz­tus 12—27. kö­zött a légtér­ben folyó ver­senyeket. Ifjúsági találkozó Kunfehértón Előzetes Augusztus 5-én, vasárnap ill órakor: a X. Zománcművészeti Alkotótelep ki­állítása. Augusztus 3-án, pénteken MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: KING-KONG. Amerikai film. Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 Órakor: SZOMSZÉD SZERETŐK. Sz., mb., francia film. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: TEKINGETEK ÉS MOSOLYOK. Mb., angol film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A KIS TEVE ÉS A CSACSI. SZ., mb., szovjet mesefilm. Szünidei Pajtásmozi: fél 3 órakor az Otthon moziban: ROBOTOKKAL A SZATUiRÖSTUlSZ KÖRÜL. 'Stúdiómozi: 8 órakor: MARJA BRA­UN HÁZASSÁGA. Sz., nyugatnémet film. Kertmozi: az Otthon mozi udvarán: ÜJiRA SZOL A HATLÖVETŰ. Sz., mb., amerikai film. KISKOROS Petőfi mozi: 6 és 8 órakor:, K3CS- AiPAK ÉS NAGYAPÁK. - Sz., mb., szovjet film vígjáték. TISZÁKÉ CSKE Művelődésiház-mozi: 8 órakor: JÖJ­JÖN EL EGY KÁVÉRA HOZZÁNK. Sz.f mb., olasz filmvígjáték. Saját erőből ■épült • Jánoshalmán ma adjáik át ren­deltetésének a Bács-Kiskun mé- gyei Kommunális Szolgáltató Vál­lalat új tüzeléstechnikai kiren­deltséget. A kétmillió forint ér­tékű beruházás saját erőből, rö­vid idő, alig egy év alatt készült. A nagyközségi tanács tá­mogatása és a kirendeltség dol­gozóinak társadalmi munkája segítette a gyors befejezést: A jánoshalmi tüzeléstechni­kai központ látja, el nemcsak helyben, hanem több tucat kör­nyékbeli községben is a hagyo­mányos kéményseprő tevékenysé­get, az olaj- és gáztüzelésű kazá­nok szervizét. Most vezetik be a kazánok .vegyszeres tisztítását. Az új szolgáltatás 4—5 százalék­kal növeli a kazánok hatásfokát. A Bajai úton felépült új mű­helyek, irodák, szociális helyisé­gek könnyebbé teszik a kiren­deltség 22 dolgozójának munká­ját, kulturáltabbá az ügyfélfoga­dást és a szolgáltatásokat. A Magyar Kommunista Ifjúsá­gi Szövetség kiskunhalasi városi jogú és kiskunmajsai városi jo­gú nagyközségi bizottsága a bét végén kétnapos programra hív ja-vár ja a fiatalokat Kun- fehértóra, az immár hagyomá­nyos ifjúsági találkozóra. A szombat délelőtti sportver­senyek helyszíne a sporttelep, délután a kerékpárosok és kismo- torosok ügyességi versenyét ren­dezik meg ugyanitt. Az esti disz­kó után diaporáma-vetítést te­kinthetnek meg a fiatalok, és csillagászati bemutatót. Végül 11 órakor az István, a király című filmet vetítik. Vasárnap reggel népi kirako­dóvásár, vhlamint ifjúsági tájé­koztatási szolgálat fogadja az ér­deklődőket. 9 órától népi együt­tesek adnak műsort a kőszínpa­don. Ezt kővetően a TEXCOOiP divatbemutatóján , a kötöttáru­gyárban készült legújabb termé­kekét szemlélheti meg a közön­ség. A délutánt a bájai Kaval- kád zenekar műsöra zárja. A víziszínpad kör Utódé lelőtt 9 órától ügyességi versenyek zaj­lanak, amelyekre a helyszínen bárki benevezhet. Kalocsaiak Badacsony­tomajon Kalocsa a legélőbb és leggaz­dagabb népművészettel rendel­kező városunk a nagy idegenfor­galmú üdülő- és kirándulóhelyen mutatkozik be, Badacsonytoma­jon. A kalocsai napok ünnepélyes megnyitójára holnap este fél hét­kor kénül sor a badacsonytomaji Egry József Művelődési Házban, amelyen a Részteleki Asszonykó­rus .is* közreműködik. Ezzel egy- időben pingáló-, előíró, hímző asszonyok mutatják be Kalocsa élő népművészetét és ad műsort a Kalocsai Népi Együttes és Ze­nekar. Az egy hétig tartó rendez­vényen' az érdeklődők megismer­kedhetnek Kalocsa népművésze­tével. Orvosmeteorológia A jövő hét közepéig többnyi­re napos, meleg idő vánható. Csak időnként növekszik meg a fel­hőzet, s legfeljebb helyi zápor, zivatar lehet. A hőmérséklet csúcsértéke általában 29—34 fok között, egy-agy zivataros napon néhány fokkal alacsonyabban várható. A hajnali órákra is • csak 15—20 fokig hűl le a levegő. Tegnap gyenge, de frissülés’t hozó hidegfront vonult át ha­zánkon. Ennék jótékony hatása­ként ismét elviselhetőbb a nap­sütés, a nagy meleg, | tisztább lett a levegő is; időjárási kör­nyezetünk most majdnem ideá­lis. Aki nyaral, vagy egy-két na­pot pihen, inkább most napozzon, mint később, s aki teheti, legyen sokat a szabadiban árnyékos he- lyen, vízparton. • A jövő héten ugyanis már ismét fülledttel ke­vésbé elviselhetővé válik az idő. — Megváltozik a körzetszám. A Magyar Posta közli; hogy a Frankfurt-am-Main-i távbeszélő hálózathoz tartozó előfizetők állo­másait holnaptól az eddigi 011-es körzetszám helyett a 69-es kör­zetszámmal lehet hívni. A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK----------------------------—■----------F-----------------------------------------------------------------­H alálos áramütés Soltvadkért határában az 53. sz. főúton Szeg István 19 éves ta­nuló (Bócsa, Ady E. u. 12.) szer­dán este motorkerékpárral köz­lekedett. Tompított világítással egy balra ívelő útkanyarban nem Vette észre az előtte haladó két kerékpárost; Fries Ádám 51 éves kőművest (Soltvadkért, Lenin u. 103.) és Sebestyén András 55 éves nyugdíjast (Soltvadkért, Felső- csábor 29.) és elütötte őket. A bal­eset következtében mindkét ke­rékpáros életveszélyes sérülést szenvedett. Szeg István sérülése súlyos, utasáé kpnnyü. Az uszódi Egyetértés Tsz gép­telepén munka közben a darus gépkocsi emelőkötele megközelí­tette a 20 ezer voltos légvezeté­ket. Emiatt Nyárádi Gábor 22 éves gépszerelő, uszódi lakos áramütést szenvedett és kórház­ba szállítás közben meghalt. A rendőrség szakértő bevonásával folytatja a vizsgálatot. Megyénk az országos sajtóban Népszava augusztus 2-i szám': Kodály-szeminárium Kecske­méten. (Képes tudósítás a kecskeméti rendezvényről.) Erdőgazdaság és Faipar 7. szám: F. I.: Jánoshalma: A M. E. M. cég referencia-üzeme. (A Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgo­zó Gazdaság faipari üzeméről.) — Király Pál: A kiváló cím útjának kockakövei, (Beszélgetés a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság vezetőivel.) , Mezőgazdasági Technika 7. szám: Pengő, Ignác: -Hajdúbö­szörmény. Növénytermelő gépészek versenye. (A Szakma Ki­váló Tanulója országos versenyben a jánoshalmi Joó László' negyedik lett.) ‘ Ország-Világ 31. szám: Vitalij Mojev: „A gesztorság elő­nyökkel jár...” Verseny a kukoricaföldön. (A Lityeraturnaja Gazetában megjelent .cikk a Bajai Állami (gazdasággal is foglalkozik.): ' ' •----r—------ cp S ZAKÁLLASOK ELŐNYBEN!? Van férfi, akinek nincs rá gondja, a másiknak pedig naponta kétszer is szükséges lenne borotválkoznia. Feltéve, ha nem tartja a férfiasság külső* leg is megnyilvánuló szimbólumának a dús,, vagy éppen ritka szakállt. Mert ha nem, akkor bizonyos: többé-kevésbé rendszeres időközökben, mondjuk reggelenként rászánja magát, hogy megszabaduljon arcszőrze­tétől. Feltéve, ha együtt vannak a szükséges kellékek: víz, penge, bo­rtMostftéppen ez utóbbi hiányzik. Na nemrég óta — úgy másfél^ hónapja, mondta az egyik kereskedő —, nem is mindegyik üzletből, és nem is az Összes fajta. Egyik-másik boltban kapható a jó (vagy kevésbé jó), de mindenképpen drága külföldi márka — citromos, mentholos illattal, ki- nek-kinek kedve szerint. Ha rászán 70—90 forintot. . _ De mit válasszon az, akinek a kiváló minőségű és emellett még olcsó ha­zai borotvahab — mely az importból származónak a negyedébe kerülne, ha volna — a kedve szerint való? Vegyen drágábbat? Növesszen szakállt? Milyen szerencse, hogy ez a mindennapos döntéskényszer nem érinti a szakállasokat! Lehet, hogy a gyártók, forgalmazók csak közülük kerülnek ki? I (v.t.) NAPTÁR 1984. augusztus 3. péntek Névnap: Hermina Napkelte: 5 óra 25 perc Napnyugta: 20 óra 15 perc Holdkelte: 12 óra 45 perc Holdnyugta: 23 óra 28 perc — Meghalt Csernák Sándor. 35 éves korában elhunyt Csernák Sándor, a jánoshalmi labdarúgók csapatkapitánya. 18 éven át véd­te a jánoshalmi együttes kapuját, ez idő alatt a község sportéleté­nek egyik legnépszerűbb egyéni­sége volt. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Állomás jelenti: Augusztus 1-én Kecskeméten a ko- zéphömérséklet 25 (az 50 éves átlag 21,9), a legmagasabb hőmérséklet 32,5 Celsius-fok volt, a nap 12 órán át sü­tött. Tegnap reggel 8 órakor 29,9, 14 órakor 27,3 Celsius-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 19,3,' a tengerszlntre átszámított légnyomás 1002,9 millibar (nem változó) volt. Augusztus 1-én Baján a középhő­mérséklet 25,2 (az 59 éves átlag 22,2), a legmagasabb hőmérséklet 33,9 Cel­sius-fok volt, a nap 13,1 órán át sü­tött. Tegnap reggel 8 órakor 20,2, 14 órakor 26,7 Celsius-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 18,3, a tengerszintre átszámított légnyomás 1017,5 millibar (emelkedő) volt. — Vonatpótló autóbuszok. Ke­cel és Kalocsa között ma és hol­nap, valamint augusztus 6-tól 10-ig autóbuszok közlekednek a vágányok javítása miatt. Ezeken a napokon a MÁV Kecel-Szilos megállóhelyről nem indít járatot. — Építkezőknek. A Kemikál Építőanyagipari Vállalat új tér- . méke a bitumenes színes zsindely. Mérete akkora mint a .tetőcserép, vagy a tetőpala, anyaga pedig műanyagszövet, amelybe bitument préseinek, és a külső felületét fehér vagy színes mészkő-, porce­lán- és üvegőrleménnyel vonják be. A bitumenes zsindely felhasz­nálása1 különösen'. előnyös'<a me­redek, magas tetők halpikkelysze- rű befedésére. Ezeket a terméke­ket ugyanis szögezéssel erősítik a tetőszerkezet deszkázatára,^ tehát a meredek fedélről nem csúszhat­nak le, mint a cserép, ha a léce­zés nem tökéletes, vagy veteme­dett. A számítások szerint — bár a deszkázáshbz több. faanyag szükséges — a bitumenes zsindely- fedés valamivel olcsóbb, mint ,a cseréppel borított tető; s színvá­lasztéka is kedvezőbb. A bitume­nes zsindely várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül forgalomba, s a kínálat gazdagí­tásával enyhíti a cseréphiányt. — CSILLAGÁSZ ÚTTÖRÖK. Augusztps 6-án, hétfőn Gödöllőn megkezdődik az amatőr csillagász úttörők egyhetes országos talál­kozója. A célja a gyerekek eddig szerzett tudásának elmélyítése és a szakkörvezetők továbbképzése. Az amatőr mozgalomnak ezen a te­rületen az utánpótlás-nevelés az eg/ik legfontosabb feladata. Ez a magyarázata annak is, hogy a ta­lálkozó megszervezésébe az Urá­nia Csillagvizsgáló is bekapcsoló­dott. Hivatásos csillagászok vál­lalták a hat szekcióban, lezajló eszmecsere egyes szekcióinak ve­zetését is. — Habáradat. Ritka tünemény­ben volt részük kedden este a franciaországi Blois lakóinak: vastag fehér lepel vonta be a vá­rosukat átszelő Loire fölyót. A helyszínre kihívott tűzoltók alig hittek a szemüknek: sok száz négyzetméternyi felületen hab lepte el a víztükröt, helyenként ■ több méter vastagon. A hatóság . rövid tanakodás után nyomozást indított, s kiderítette, hogy a hir. télén jött csoda a Lachartre gyógyszervegyészeti laboratórium helyi üzeméből származik, ahol egy 40 hektoliteres samponbázist tartalmazó medence tolózárja mondta fel a szolgálatot. A helyi lakosok derűs elégedettséggel ál­lapították meg, hogy a hab „egé­szen elfogadható illatú”. Nyilván még unokáiknak is mesélnek majd árról a kivételes esetből, amikor habzott a Loire Blois-nál. Arról nem szól a fáma, hogy a felelő­sök kaptak-e felmosást a habára­dat miatt. MEGBÍZHATÓ — Bízhatok a titoktartá­sodban? 1 — Tökéletesen. Egy ba­rátom sem adja tovább, amit tőlem hall... — HÉTVÉGI PROGRAMAJÁN­LAT. Ma a „Péntek este” sorozat keretében este hét órakor a Szal- vai Mihály Úttörő- és Ifjúsági Otthonban Döme Zsolt pantomim­művész lép fel, a külföldi ven­dégszereplése után. Szombaton este hétkor a szegedi jazz-napok- ról ismert Molnár-dixieland ad műsort. — Telt ház a kempingekben. A kellemes nyári melegben élénk a kempingek forgalma. A Kempin- form tájékoztatása szerint a Ba­laton partján a legtöbb kemping­ben telt ház van, a siófoki Gamá- sza kempingben, valamint a ba- latonszemesi ' táborban azonban egyaránt 400 szabad hely várja a vendégeket. Az északi parton a badacsonyi, a révfülöpi, az aszó­fői és az alsóőrsi kempingek tud­nák még korlátozott számban ven­dégeket fogadni a hétvégén. Az ország más vidékein is be­népesítették a sátorozók és a la­kókocsisok a kempingeket. A sze­gedi Napfény üdülőközpontban csupán 50—70 szabad sátorhely található. Baranya megyében az abaligeti kempingben, ivalamint Orfűn, és Sikondán körülbelül 100 —200 sátorozónak és 10—20 lakó­kocsisnak tudnak még helyet biz­tosítani. A harkányi .kempingben is van még néhány szabad szoba a fogadókban. A pécsi Mandulás kemping 200 sátorozót tud fogad­ni. A miskolctapolcai Autós kem­pingben, valamint az Éden kem­pingben még sok szabad sátras hely található, s Aggteleken is van még mintegy 100 sátorozónak al­kalmas hely. Hollóstetőn és a to­kaji Tisza kempingben ugyancsak 100—100 sátorozót fogadhatnak a hétvégén. Van még hely a duna­újvárosi és a pannonhalmi kem­pingben, s lehet még sátorozni Szombathelyen, Bükfürdőn és őriszentpéteren is. 0 1 Holnapi lapszámunkból Jobb munkaszervezéssel több szabad időt nyerünk. Erről írunk a Család—ott- I hon—szabad idő összeállítá- i sunkban, a negyedik olda­lon. Ugyanitt adunk taná- | csókát a kézimunkázóknak is. Horgászoknak című ro„ vatunkban olvashatunk az | országos bajnokságon elért sikerekről. Az ötödik-haló- / dik oldalon a jövő heti rá- ■ dió- es tclcvíziómüsort kö- ■ „SÍ Mii, PETŐFI NfiPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei1 Bizottságának napilapja. ■ Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó:' Prelszinger András Igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal:' Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6091 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv ti Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy éyre 400,— forint Készült a Petőfi Nyomdába» ofszet rotáéiós eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6.- 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom