Petőfi Népe, 1984. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-12 / 162. szám

Befejezés előtt Bácsalmáson a megnöveke­dett közigazgatási feladatok jó ellátásához szükség van megfelelő környezetre. A hó­nap végén megkezdődik a párt- és tanácsszékház mű­szaki átadása. Ebben a kor­szerű épületben az előbb említetteken kívül helyet kap még a termelőszövetke­zet, a Hazafias Népfront és a takarékszövetkezet is. (Pásztor Zoltán felvétele) NEM ÁRTALMAS (?) DE KELLEMETLEN! Ammóniafelhő a lakótelepen MtJSOÉ Száz évvel ezelőtt, 1884. július 12-én született és 36 éves korá­ban, 1920-ban fejezte be tragiku­san rövid életét Amadeo Modig­liani olasz festő és szobrászmű- rész. Az olaszországi Livornóban született, s Firenzében, valamint Velencében végezte festői stúdiu­mait. 1906-ban Párizsba költözött, és átmerteti megszakításokkal haláláig élt itt. A párizsi iskola, az École de Paris egyik legjelleg­zetesebb egyénisége volt. Kezdet­ben Cézanne hatása alatt állott, majd a néger plasztika leegysze­rűsített formái ragadták meg; eb­ben a szellemben kitűnő szobro­kat is készített. A formai som- mázás jellemzi érett műveit is; ezek főként arcképek és női ak­tok. Munkásságának további jel­lemzői |a nyújtott, lágy és nagyon tisztán rajzolt körvonalak, a fe­lületek finom festői megmunká­lása, valamint a gyöngyházsze- rűen ragyogó színek (Fekvő akt, önarckép, Jeanne Hébuteme stb.). Elnyújtott rajzú alakjaiban, finom vonaljátékában a firenzei quattrocento, különösen Botti­celli művészetének reminiszcen­ciája érződik. Művészetében nagyszerűen ötvöződtek a klasz- szikus itradíciók la modern törek­vésekkel. Kedden este kilenc óra körül a kecskeméti Hunyadiváros lakói nem győzték könnyező szemüket törölgetni. Nem a tv-műsor lát­tán fogta el általános rosszkedv a Liszt Ferenc utca környékén élőket, hanem csípős szagú ammó­niafelhő árasztotta el az utcákat. Az orrfacsaró bűz az ablakok és ajtók résein beszivárgott a_ laká­sokba is. Voltak, akik a tűzoltó­ságot értesítették, sűkan pedig a Baromfifeldolgozó Vállalatot hív­ták fel telefonon, mivel az észak- nyugati szél az üzem felől hozta a nem éppen kellemes illatot. Amint azt a kivonuló tűzoltóegy­ség parancsnokától megtudtuk, valóban a vállalat egyik üzemré­sze, a hűtőház volt a gázfelhő for­rása. A körülbelül egy óra hosszat tartó légszennyezés okáról György József műszaki igazgatót kérdez­tük: „Nem üzentzaviar történt, ha­nem a hűtőrendszer légtelenítése közben került ammónia a levegő­be. A légköri viszonyok miatt azonban nem szállt fel a gáz, ha­nem a szél a lakótelep felé so­dorta. Az ammónia egyébként nem ártalmas az egészségre, csak kellemetlen, kisebb átmeneti pa­naszokat okoz. A légtelenítésre olyankor van csak szükség, amikor az ammó­niával működő hűtőrendszeren^ valamilyen javítást végeznek. Ígérhetem, hogy a közeljövőben nem következik be hasonló jelen­ség. A kellemetlenségért elnézést kérünk az érintett lakóktól.” Az utóbbi időben — amint azt a hunyadivárosiak jelzései is bi­zonyítják — érzékenyebbek let­tünk a környezetünk nyugalmát, tisztaságát fenyegető jelenségek­re. Az „orrfacsaró” eset arra fi­gyelmeztet, hogy a lakóterülete­ken működő vállalatoknak a ter­melés szempontjai mellett illik odafigyelni a közelükben élők nyugalmára, tiszta környezet irán­ti jogos igényére is. —eldé— Autóbusz-alvázak Kínába Több mint 36 millió svájci frank ér­tékű szerződést írt alá a MOGÜRT Külkereskedelmi Vállalat kínai part­nerével, a China National Machinery Export-import Copporationnal, autó­busz-alvázak szállítására. E megálla­podás alapján a Csepel Autógyár hét­száz, úgynevezett merev autóbusz-al­vázat készít kínai megrendelőjének, ezekre az alvázakra Rába-futóművet és motort szerelnek az Ikarus pedig 300 fenékvázat gyárt partnerének, olyanokat, amilyeneket a nagy soro­zatban gyártott 200-as autóbuszcsalád járműveihez alkalmaznak. Az ezer autóbuszszekrényt a kínaiak állítják elő, és szerelik össze. A szerződés sze­rint a MOGÜRT nagymennyiségű pót- alkatrészt is exportál Kínába. A magyar járműipar már évtizedek­kel ezelőtt hírnevet szerzett a távoli országban, az IKARUS, a Rába Ma­gyar Vagon- és Gépgyár és a Csepel Autógyár autóbuszai, illetve teher­gépkocsijai a szélsőséges éghajlati és terepviszonyok között is helytálltak, a sok évvel' ezelőtt szállított jármű­vek egy része még ma is üzemel a kínai utakon. A kínai fél most ismét érdeklődik a magyar járművek iránt, s a mostani szerződést csak kezdeti lépésnek tekintik az autóipari együtt­működés fejlesztésében. Megyénk az országos sajtóban Népszava, július 11-i szám; Fritz Tamás: Emelt bért fizet a szőrösszívű (?) gazdaság. (A Helvéciái Állami Gazdaság épí­tőtáboráról.) — Szunyogh Szabolcs: Felnőttoktatási tanácskozás Békéscsabán. (Szó esik a Bajai Finomposztó Vállalat technikus- gondjairól is.) Gazdaság, 1. szám: Zoltán Zoltán: A mezőgazdasági terme- léá rendszerek mint innovációs központok. (A megyében mű­ködő rendszerekről is olvashatunk.) Szövetkezet, 28. szám: Vadas Zsuzsa: Szövetkezeti Néptánco- sok X. Országos Találkozója. (A Kalocsai Áfész öregcsertői együttese is a díjazottak között van.) Motorcsónak és Vízisí Magazin, 29. szám: (Cser Kovács): Vi- lágc^ícstartó, szakállal. Sarkadi Sándor. (A Bajai Vízügyi Spartacus motorcsónakosáról.) Ádám, 3. szám: Ráczalmási György: Egy igaz barátom van: önmagam. Riport Erdős Mariannái, a kecskeméti Katona Jó­zsef Színház tagjával, aki fest, ír és szeret beszélgetni. KECSKEMÉT (1984. június 30. és jú­lius 3. között.) SZÜLETTEK: Kállai Péter (anyja neve: Pa,p Éva) Kállai József (Pap Éva), Üjbányi András (Peitler Zsu­zsanna), Törőcsik (Tibor (Fejszés Va­léria), Olajos Péter (Nagy Ildikó), Anda Viktor (Jánosi Piroska). Bognár Róbert (Varga Zsuzsanna). Vincze Miklós (Dobos Mária), Kiss Ferenc (Vessző Erika), Kolozsvári Benedek (Lelkes Anna), Abel Mónika (Nagy Ilona). Májoros Tímea (Bálint Sarol­ta), Török István (Drozdik Emília), Radios Miklós (Sasvári Krisztina), Nagy János (Vakulya Gabriella), Tő- zsér Anikó (Gaál Magdolna). Hatvani Miklós (Kálvin Magdolna), Földvári József (Jakab Erika), Kozma Anita (Csáki Györgyi), Gyuris Szilvia (He­gyi Szilvia), Paulik Melinda. Góbor Edit), Bábiczki Orsolya (Czeglédi Mária), Benke Timea (Turkevi-Nagy Katalin), Keserű Ferenc (Pólyák Má­ria), Kovács István (Rádi Thirsa Fló­ra) , Árvái Tamás (Dalmady Edit),' Pásztor Gyula (Gréczi Margit), Daczi Péter (Prikkel Márta), Magyar Szilvia (Bálint Ilona). Kovács Katalin (Bakó Erzsébet), Dezső Tamara (Juhász Eri­ka)», Dávid Tünde (Utas! Irén), Janik Erzsébet (Strausz Erzsébet), Fekete Szilvia (Molnár Julianna), Dózsa Már­ta (Farkas Márta), Müller Marietta (Tóth Mária), Hagara Zsolt (Kollár Ilona), Kiss Györgji (Váczí Katalin), Csősz Gyula (Szalai Ibolya). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Csi- kai Károly és Farkas Piroska. Vörös- ' váczki Béla. és Kerekes Irma, Kovács Géza és Abrahám Eszter, Homoki László és Korcsog Anikó, Modok Gá­bor és Molnár Éva, Sárközy Zoltán, és Kovács Erika, Atkári János és Heté- nyi Mária, Lővei Imre és Petrovácz Anita, Bokros Gábor és Laczkó Olga, Téglás János *és Tokai Edit, Tóth László és Benda Margit, Gáti Tamás és Meleg Edit. Szabó Sándor és Ko­vács Andrea, Varnyú József és Lász­ló Éva, Nagy Albert és Juhász Gab­riella, Iványosi-Szabó Ferenc és Sza­bó Mária Ilona. MEGHALTAK: Góbor Elek (Kecske­mét), Vakulya József (Kecskemét), Ju­hász Lászlóné Pintér Mária (Kecske­mét), Kelemen István (Ballószög), Bende György (Kecskemét), Zlnhó- ber Józsefné Tóth Ilona (Kecskemét), Szőllősi István (Kecskemét). Hettyei Lajosné Kökény Hona (Kecskemét), Csányi Sándorné Dobrowszki Anna (Kecskemét), Farkas István (Kecske­mét), Nagy József (Kecskemét), Mol­nár Miklós (Kunhegyes), Prikker Andrásné Kulhanek Julianna (Kecs­kemét), Szallai Mihály (Kecskemét), Szabó Lajos (Kecskemét), Szalai Sán­dor (Kecskemét), Gyenge Imre (Kecs­kemét) Dávid László (Kecskemét), Kökény Gyula (Kecskemét), Kun Já- nosné Pálinkás Erzsébet (Kecskemét), Gubcsó Mihályné Sáros! Eszter (Kecs­kemét), Jóri Istvánná Csömör Mária (Kunadacs), Veress József (Kecske­mét), Demeter Sándor (Kiskunfél­egyháza) .'Tóth Mihály (Apostag), Ge­bei Károlyné Boda Viktória (Kecske­mét), Nagy József (Kecskemét), Sza­bó Mihály (Kecskemét), dr. Szilák Lászlóné Csarankó Zsuzsanna (Csiké- ría), Lakatos Jánosné Parádi Ilona (Kecskemét), Tánczos Ferencné Szőke Veronika (Kecskemét), Sipos-Szabó Imréné Rácz-Fodor Erzsébet (Kecs­kemét) . KISKŐRÖS (1984. július 2—8. között) MEGHALTAK: Jancsovics Sándor (Kiskőrös), Lajó József . (Kiskőrös), Ba János (Kiskőrös). MELEG IDŐ Meleg idő­járás várható az elkövetke­ző egyhetes időszakban. E hét közepén 30 fok körüli hő­mérsékleti csúcsértékek valószínűek, a hét végére kissé vissza­esik a nappali felmelegedés, majd újra me­legszik az idő. A hőmérsék­leti minimu­mok általá­ban 15 fok kö­rül alakulnak. Im C» Területi át­lagban számottevő csapadék nem várható. Általában sok lesz a napsütés, de időnként - megnö­vekszik a gomolyíelhőzet, s el­szórtan egy-egy zápor kialakul­hat. , A talajnedvesség, átlagos ér­i v. u-zj max.' min. HÍREK • HÍREK A MINŐSÉG VÉDJEGYE Hőség Ide, 34 fokos kánikula oda, van aki ilyenkor szánja rá magit öl- töny vásárlásra. Betér mondjuk a kecskeméti AlföldAruházba.Kinézmagá- nak egy szép, világos nyári öltönyt. Rajta a jel: FÉR minőség. I. 25SÍS* Felpróbálja, Jól áll neki, mintha rászabták volna. Már éppen Snmnfcl ná, amikor észreveszi, hogy egy fekete folt éktelenkedik az amúgy honiok színű nadrágon. Az eladó kedvesen mosolyog, van itt bőven ebből a fa­zonból, választanak egy másikat. Átnézik mindet, összesen egyiken ott a folt. Hol kisebb, hol nagyobb méretben. A 'Wj. “ ”fgreA tekint, segítséget várva. S ott van, kivilágított felirat formájában. „A minőség garanciája a FÉR”. Inkább „unfair . • • Július 12-én, csütörtökön ERDEI FERENC művelődési központ 15 órakor: VITÉZ LÁSZLÓ. Kemény Henrik bábműsora. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: BALFÁCÁN. Francia film. Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 órakor: ÁMOK. Marokkói film. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: BALFACÄN. Francia film. Fél 6 és fél 8 órakor: BYE, BYE BRASIL. Bra­zil film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: A KISKECSKE BANATA. Szovjet film. BAJA , Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: HÁZASSÁG SZABADNAP­PAL. 14 éven aluliaknak nem aján­lott. Sz., 'magyar film. Központi mozi: 6 és 8 órakor: KI­CSI ÉS PICI. Sz., olasz film. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: GYÓ­NÁS GYILKOSSÁG UTÁN. Csak 16 éven felülieknek. Sz., magyarul beszé­lő amerikai film. KISKÖRÖS Petőfi mozi: 6 órakor: A HOLDLA­KOK -TITKA. Sz., mb., francia rajz­film. 8 órakor: VARLAK NALAD VA­CSORÁRA. 14 éven aluliaknak nem ajánlott, sz., mb., amerikai fllmvíg- játék. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: háromnegyed 6 órakor: SZERELEM RECEPTRE. Sz., mb., szovjet filmvígjáték. 8 órakor: D. B. COOPER ÜLDÖZÉSE. 14 éven auliak- nak nem ajánlott. Sz., mb., amerikai kalandfilm. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: A KIS ALEXANDER. Sz., NDK—szovjet film. 6 és 8 órakor: GYILKOS BOLYGO. Sz., mb„ amerikai film. tékei Bács-Kiskun -megyében a szántóföldi vízkapacitás szá­zalékában (július 9-én): 0—50 centiméter mélységben 45—55, 50-—100 centiméter -mélységben 50—60. Az Országos Anyag- és Árhivatal és a Belkereskedelmi Minisztérium közleménye NAPTÁR 1984. július 12. csütörtök Névniap: Izabella Napkelte: 4 óra 59 perc Napnyugta: 20 óra 39 perc Holdkelte: 20 óra 43 perc Holdnyugta: 3 óra 49 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: foly­tatódik a derült, száraz, meleg idő. A déli, délnyugati szél nap­közben megélénkül. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 32—36 fok' között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoro­lógiai Állomás jelenti: Július 10-én Kecskeméten a közép- hőmérséklet 22,9 (az 50 éves átlag 21,1), a legmagasabb hőmérséklet 29,2 Celsius-fok volt, a nap 13,4 órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 22,5, 14 órakor 31,2 Celsius-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 14,3, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018,4 millibar (süllyedő) volt. Július 10-én Baján a középhőmér­séklet 21,4 (az 50 éves átlag 21,1), a legmagasabb hőmérséklet 29,2 Celsius- fok volt. a nap 13,1 órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 20,8, 14 órakor 30,1 Celsius-fokot mértek. A legala­csonyabb hőmérséklet 14,6, a tenger­szintre átszámított légnyomás 1019,2 millibar (emelkedő) volt. — PÁLYÁZAT GYEREKEK­NEK. „Katonaélet gyerekszem­mel” címmel hirdetett gyermek­raj z-pályáza tot a kiskőrösi hely­őrségi művelődési otthon. A ka­tonák életét, munkáját — akár elképzelés alapján — megörökí­tő rajzokat, festményeket sze­mélyesen vagy levélben lehet el­juttatni a művelődési ház címé­re (Kiskőrös, Pf. 4. 6200). A be­érkezett alkotásokból kiállítás nyílik .a fegyveres erők napján, s a legügyesebb pajtások értékes jutalmakat is kapnak. — KALÁKA MAJSÁN. A Ka­láka együttes koncertjét hallgat­hatják meg holnap a régi népi hangszereket, megzenésített ver. seket kedvelő jkiskunmajsai fel­nőttek és gyerekek. Az előadás délután öt órakor kezdődik a művelődési ház színháztermé­ben. — Baleset lovas fogattal. Július 10-én a Kecel és Imrehegy kö­zött vezető úton Kovács Mihály 56 éves (keceli lakos) az általa hajtott lovas fogattál balra ka­nyarodás közben nem adott el­sőbbséget egy arra közeledő mo­torkerékpárosnak és összeüt­köztek. A baleset következtében a motorkerékpár vezetője súlyos, • a lovas fogat haj tója könnyű sé­rülést szenvedett, a — Tűzvédelmi ismeretterjesztés. Együttműködési megállapodást ír­tak alá tegnap a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságának és a Tudományos Ismeretterjesztő Tár­sulat Országos elnökségének kép­viselői. Az együttműködés célja a tűzoltóságnál és a tűzvédelemben tevékenykedők körében végzett ismeretterjesztés tartalmi és for­mai ' gazdagítása, színvonalának emelése, illetve korszerűbb for­máinak elterjesztése. A megálla­podó felek terveiben szerepel elő­adások, előadássorozatok, szabad- egyetemek közös szervezése és közös kiadványok megjelentetése is. gépkocsiatvételi sorszámok 1984. július 10-én Trabant Limousin Hycomat (Bp.) 711 Trabant Hycomat Combi (Bp.) 53 1 Trabant Limousin (Budapest) 24408 Trabant Limousin (Debrecen) 15266 Trabant Combi (Budapest) 8209 Wartburg Limousin (Budapest) 11696 Wartburg de Lux (Budapest) 15988 Wartburg de Lux tolótetős (Bp.) 3572 Wartburg Tourist (Budapest) 7045 Skoda 105 S (Budapest) 8658 Skoda 105 S (Debrecen) 6737 Skoda 120 L (Budapest) 15957 Skoda 120 L (Debrecen) 9960 Skoda 120 GLS (Budapest) 920 Lada 1200 (Budapest) 30597 Lada 1200 (Debrecen) 18546 Lada 1300 S (Budapest) 12370 Lada 1300 S (Debrecen) 9312 Lada 1500 (Budapest) 11920 Lada 1500 (Debrecen) 8230 Lada Combi (Budapest) 5748 Lada Combi (Debrecen) 3166 Moszkvics (Budapest) 13439 Polski Fiat 126 P (Budapest) 18158 Dácia (Budapest) 20984 Dácia (Debrecen) 12133 Zasztava (Budapest) j 5621 — DÉMÁSZ-közlemények. Á DÉMÁSZ Nagykőrösi Üzem­igazgatósága közli, hogy Kecske­méten, -a Külső-5zegedi úton, a MEZŐGÉP Vállalat volt szolgá­lati lakásainak villamosenergia- ellátására kisfeszültségű föld­kábel és légvezetékes hálózatot létesít,' s azt július 17-től feszült­ség alá helyezi. Ettől az időpont­tól a- fenti létesítmények megkö­zelítése, érintése életveszélyes és tilos! A DÉMÁSZ Kiskunfélegy­házi Kirendeltsége értesíti a lakosságot, hogy július 19-én 7— 15 óráig áramszünetet tart a Ki­nizsi u. 19., illetve 24. számú -há­zaktól a Kaffka M. utcáig, vala­mint a Perczel u. 2. és 10. számú házak között. Július 20-án 7—15 óráig ugyanezen a területen és az Izsáki úton lesz áramszünet. — Ki a virágot szereti. •. A vi­rágok szerelmeséit invitálja -ne­mes versengésre augusztus 20-ig a békési ifjúsági ház és a költ­ségvetési üzem. Az I. -Békés me­gyei virágkötészeti versenyre és kiállításra bárki jelentkezhet jú­lius 15-ig az ifjúsági ház címén .(Békés, Korona u. 3. Tel.: 41-850). A szállásigényléseket az ifjúsá­gi tábör címére (Békés, Dánfok) kell megküldeni. — KODÁLY-MÜVEK VELEN­CÉBEN. Olaszországi vendég- szereplésre utazott tegnap a Ma­gyar Rádió és Televízió énekka­ra. A kórus július 15-én Spole- ■toban Verdi Requimjét adja elő Donato Renzetti olasz karmester vezényletével. A szólisták Kováts Kolos, Takács Klára, a Magyar Állami Operah-áz művészei, va­lamint külföldi vendégművé­. szék lesznek. Július 17-én Ve­lencében a capella hangversenyt ad az énekkar Sapszon Ferenc vezényletével. Műsorukban egye­bek között Schumanitf -Brahms, Bárdos és Kodály művei szere­pelnek. Holnapi lapszámunkból m A negyedik oldalon talál­ják olvasóink a Négy évti­zed sodrában című soroza­tunk következő írását, dr. Molnár Frigyes tollából. Legfontosabb a jó időbe­osztás — vallja a pálmonos- tori Keleti Fény Tsz főme­zőgazdásza, akinek munká­jával ugyanezen az oldalon ismerkedhetünk meg. Itt jelentkezik a Házunk tája is, amelyben — egyebek között — kistermelőknek ajánlott sorozatunk utolsó részét közöljük! és bemutat­juk egy érdekes sport(?) a galambröptetés néhány kecskeméti „megszállott­ját”. Harmincéves és a Szocialista Kultúráért ki­tüntetés birtokosa ötödik oldali riportunk alanya, a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ osz­tályvezetője, a|d e magas -elismerésig vezető útjáról beszél. Legifjabb olva­sóinknak kínáljuk ugyanitt — Gyermekévek— I gyermekélet című összeállí­tásunkat. Július 12-től emelkednek egyes termékek és szolgáltatások ható­sági fogyasztói árai. A ffegyasz- tói árak emelését az importárak, illetve a termelési költségek nö­vekedése teszi szükségessé. Az üdítő italok fogyasztói ára átlagosan 11 százalékkal, a kó­laféléké 12—21 százalékkal, egyes 'hazai alapanyagból készült üdítő italok ára 3—14 százalékkal emel­ik edi-k. Az áztató-, öblítő-, mosó- és mosogatószerek 10—16 százalék­kal drágulnak. Egyes pipereszap­panok, fogkrémek fogyasztói ára differenciáltan, 3—30 százalékkal nő. Az alumíniumból készült -ház­tartási edények ára 12—24 szá­zalékkal emelkedik. A gázüzeme- lésű lakásfűtőnkészülékek és -be­rendezések, valamint a bojlerek ára 2—15 százalékkal lesz maga­sabb: A szolgáltatások -közül átlago­san 27 százalékkal drágul a mo- sás-vegytisztítás. Ezen belül Bu­dapesten a kilós mosás díja ki­logrammonként 6 forintról 9 fo­rintra emelkedik. A piperemosás és a vegytisztítás díja átlagosan 14 százalékkal nő. A tebertaxi fuvardíja 10 szá­zalékkal emelkedik. Az illetékes állami szervek döntéseinek megfelelően sor ke­rül a fogyasztói forgalmiadó-rend- szer módosítására is. -Emiatt a következő termékek ára változik: — emelkedik az ezüst éksze­rek, herendi porcelánok, bizsuk, a személygépkocsi-gumiabroncs és -tömlő, egyes naptárak, levele­zőlapok, valamint a gyufa ára (ezek,az áremelkedések a lakos­ság Kiadásait egy év alatt 400 millió forinttal -növelik) ; — csökken a hazai diabetikus csokoládék, egyes nugátfélék, fű­szerpótlók és -keverékek, ételíze­sítők, krémporok, van-íliáscukor, sütőpor, teaízesítő, hazai előállí­tású levesporok és -kockák, to­vábbá a szocialista országokból beszerzett órák fogyasztói ára (az árcsökkenések a lakosság kiadá­sait éves szinten 400 -mii-llió fo­rinttal mérséklik). A forgalmiadó-változáshoz kap­csolódó új árak július 12-től kez­dődően folyamatosan lépnek élet­be. (MTI) LOGIKUS A pótvizsgára felkészítő tanár elmagyarázza a fel­adatot: — Egy épülő ház lépcső­je öt fordulób&l állt, mind­egyik pedig húsz lépcsőfok­ból. Hány lépcsőfokon kell felmenni, hogy - ű legfelső emeletre érjünk? — Hát az összesen — vála­szolja csodálkozva Kar­csi. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Prelszinger András igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal; Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint Készült a Petőfi Nyomdába» ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom