Petőfi Népe, 1984. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-05 / 156. szám

mpHPM V ILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! JÍZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIX. évf. 156. szarni Ára: 1,40 Ft 1984. július 5. csütörtök Kádár János fogadta Georges Hauit Kádár János, a Miagyar Szó- ciajista! Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szer­dán délelőtt a KB székházában találkozott Georges Hauival, a Libanoni Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának főtitkárá­val. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleményt cseréltek időszerű nemzetközi kérdések­ről, különös tekintettel a közel- keleti helyzet újabb fejlemé­nyeire. Kádár János megerősí­tette, hogy a magyar kommunis­ták szolidaristák a Libanoni Kommunista Pánttal, . a libano­ni haladó erőkkel az izraeli ag­resszió és támogatói ellen, Liba­non szuverenitásáért, területi egységéért, demokratikus átala­kításáért folytatott küzdelmük­ben. A találkozón jelen volt Joseph Abu Aki, a Libanoni Kommu­nista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja és Hóm Gyula, az MSZMP • KB Külügyi Osztá­lyának vezetője. SÜKÖSDÖN, ÉRSEKCSANÁDON A KÁRBECSLŐKET VÁRJÁK Jégeső és szélvihar után a Bácskában Sükösdön az idősebb emberek sem emlékeznek olyan ítéletidő­re, amilyen hétfőn délután öt óra­tájban végigsöpört az egész kör­nyéken. A Duna felől jött, elsöté­tült az ég, majd jérce-, sőt tyúk­tojás nagyságú, több darabból összefagyott jégeső hullott mint­egy 12 kilométeres szélességben. Az erős szélvihartól csaknem víz­szintes jégömlés a lakóházak és középületek északi oldalán betör­te az ablakokat, leverte a vakola­tot. A zivatartól ledőlt és csak­nem balesetet okozott számos ház kéménye Sükösdön és a szomszé­dos Érsekcsanádon. Akik a kertészetben dolgoztak, és másodpercek alatt képtelenek voltak fedél alá menekülni, bi­zony alaposan megszenvedték a jégesőt. Egyeseket kórházba kel­lett szállítani, mások pedig vise­lik a jégrögök által Okozott üté­sék nyomait karjukon, vállukon, hátukon. A bácskai települések közül a sükösdiek, érsekcsanádiak kára a legjelentősebb, de súlyos jégverés érte Csáv'olyt, Felsőszentivánt, Borotát, Rém határát, Tataházát és jeleztek jégkárt a tompaiak is. A sükösdi Május 1. Tsz 1130 hek­tár őszi búzájában, 910 hektár ku­koricájában 40 és 100 százalék közötti a kár. Vannak olyan te­rületek, ahol az oldalvást érkező jégzuhatag a kalászokból csaknem teljesen kiverte a félérett magva­kat. Itt sajnos, előbb volt a csép- lés, mint az aratás. Odaveszett a Május 1. Tsz teljes komlótermése, melyet a söriparral együttműköd­ve 20 hektáron művelt a közös gazdaság tagsága. Megsemmisült • Németh József, a Május 1. Tsz főmezőgazdásza: ennyi maradt a szép termést ígérő napraforgóból. ■ Az érsekcsanádi napközi ott­hon Duna felé néző ablakait mind beverte a jég. a 125 hektár háztáji fűszerpapri­ka, 55 hektár háztáji dinnye, he­lyét az Állami Biztosító kárbecs­lőinek szemléje után felszántják, és más növénnyel próbálják hasz­nosítani. A kertészetben dolgozó negyven asszonynak és a komló- területen foglalkoztatottaknak új munkaalkalmat kell teremteni. Nagy kár érte a napraforgót, az őszi árpát, a tömegtakarmányfé- léket, s a sükösdi szövetkezet 749 hektár erdejét, ahol főként a fenyveseket tördelte ki a szélvi­har és a tojásnagyságú jég. A négy és fél ezer lelkes település lakóinak családi otthonát, kertjét alig lehetett megismerni a mind­össze, huszonöt percig tartó ziva­(Folytatás a 2. oldalon.) SZÍNPOMPÁS ÜNNEPSÉG, NAGY KÖZÖNSÉGSIKER Megnyílt a Duna menti folklór fesztivál , KALOCSA Jaj csak az eső el ne mossa, ezért szurkoltak szerdán egész nap a kalocsaiak. Túlzás nélkül: a fél város készült a Vili. Duna menti foklór fesztivál megnyi­tására. Büszkék arra, hogy itt alakult ki ennék a tekin­télyes rendezvénynek a kisugár­zó központja. Nagyon lesték a felhők járását a szép számmal gyülekező vendé­gek is'. ­Viszonylag kellemes időben mél_ tatta a Király Ilus-pályázatra fae- -küldött—néptáncviseletek- kiállí­tását Benkő Éva, a Népművelési Intézet igazgatója. (Kezdettől fogva lelkes és hivatott gondozói e Duna menti nagy sereglés­nek az általa irányított intéz­mény illetékes szakemberei.) Jóval a menettánc megkezdése előtt megtelt az „ezeréves utca” két oldala érdeklődőkkel. Fog­lalt volt valamennyi ablak, er­kély. A megnyitó ünnepségen meg­jelent Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, Győri Imre, az Orszá­gos Közművelődési Tanács el­nöke, K. Papp József, az MSZMP Tolna megyei Bizottságának első titkára, Romany Pál, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak első titkára — a párt Köz­ponti Bizottságának tagjai — to­vábbá Roska István külügymi­niszter-helyettes, dr. Nagy Lász- ^ ló, a Népi Iparművészeti Tanács ' elnöke, dr. Császár József, a Tol­na megyei Tanács elnöké, dr. Gajdócsi István, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke. Ott volt töhb, a fesztiválon részt vevő or­szág diplomáciai képviseletének vezetője, munkatársa; eljöttek a fesztivál védnökei, a rendező szervek képviselői. A kalocsai ki­állításokat és a menettáncfelvo- nulást, a nyitó műsort megtekin­tették a megye budapesti baráti körének tagjai is. Futó zivatar után kezdődött a menettánc, az élen alsó-ausztriaá népviseleti és folklór együttes ha­ladt, őket bolgár ének- és tánc­csoport követte, majd a kyceri népi együttes aratott sikert. A több ezer néző mindegyik felvo­nuló együttesben .talált valami sajátosat; a Tambov megyei (Szovjetunió) együttes színpom­pás öltözéke, a szanyi Bokréta együttes feszes ritmusú zenéje, a lédeci asszonykórus szép ru­házata egyaránt tetszést aratott, örvendetes volt a sok fiatal arc, a gyerekkórus. Félelmetes volt a törökök kardtánca; a hosszúheté- nyi együttes fúvószenére vo­nult . A szabadtéri színpadon Mis- kolczi János, a kalocsai városi pártbizottság első titkára köszön­tötte a vendégeket és a résztve­vőket, majd Rév Lajos, az OKISZ elnöke, a Központi Bizottság tag­ja mondott beszédet. — A hagyományhoz, a tiszta, forráshoz térünk vissza — mon­dotta. — Ortutay Gyula vélemé­nyéhez : a hagyományt hordozó paraszti kultúrában nem vala­mely holt anyag továbbhurcolá- sát kell látni, a hagyományban fel kell ismerni az állandó meg­újulásra való készséget. Az egy­mást követő fesztiválok mindig képesek voltak az előzőnél töb­bet, sokszínűbbet nyújtani, telje­sebb képet mutatni 'hazánk és a Duna menti népek művészetéről, így van ez most is. Rév Lajos ‘beszéde után jó han­gulatban kezdődött az Élő nép­művészet című megnyitó műsor a szabadtéri színpadon. Borbély Jolán és Foltin Jolán műsorren- dezők sok fiatal csoportot hívtak meg. Az öregek inkább mint kö­vetendő példák, mint a fiúk—lá­nyok dalait-táncait hitelesítő te­kintélyek kaptak szerepet ezen az előadáson. A .tájegységek .szerint szervezett díszbemutatón először a Palócvidék, Galgamente ősi népszokásai elevenedtek meg a fákkal övezett pódiumon. A 'bu­dakalászi gyerekek táncos játéka örömre hangolta a közönséget. A fedémesi Bajzák Ferencné, vala­mint Lázár Katalin népdalai, Ur­ban János és felesége, továbbá Beréczki János és felesége (mind­két házaspár kartali) csárdása után is fölzúgott a taps. Nincs helyünk most a műsor részletes ismertetésére, a szanyi dús és csárdás, a garai bunyevác kóló, a gyomai gyerekcsoport körver- bunkjának részletes méltatásé­Komszomol-küldöttség a testvéri Krímből ® Vladiszlav Nyecseporenko és Szása Romanyenko (balról) a kiskun­félegyházi szövetkezetben tájékozódik. EXPORTNÖVELÉS — IMPORTMEGTAKARlTÁS Komszomol-küldöttség érkezett teginap Bács-Kiskunba a Krím­ből. Vladiszlav Nyecseporenkót, a Komszomol Krím Területi Bi­zottságának első titkárát, és Szá­sa Romanyenkó kerületi .titkárt Gráner Gyula, a KISZ Bács- Kiskun megyei Bizottságának első titkára fogadta. A testvér­megyék ifjúsági szervezetei kö­zött szoros az együttműködés. A .mostani látogatás célja e közös programi megújítása. A szov­jet vendégek délután a kiskun­félegyházi Lenin Termelőszövet­kezetbe látogattak. Bozó Lajos, a szövetkezet párttitkára beszá­molt a közös gazdaságban folyó munkáról, majd a mezőgazda- sálban dolgozó fiatalok életéről tájékozódtak a szovjet ifjúsági vezetők. Megtekintették a bugaci tájvédelmi körzetet is, majd ba­ráti esten találkoztak a kiskun- 1 félegyházi ifjúkommunistákkal. Ma, a megyei KISZ-bj.zottsá- gon az együttműködési program egyeztetéséivel folytatódik a krí­mi delegáció látogatása. A prog­ram szerint fogadja a küldött­séget Romány Pál, az MSZMP megyei bizottságának első tit­kára is. Délután Kiskunhalasra látogatnak a vendégek. A Kő­olaj- és Földgázbányászati Válla, latnál a KlSZ-védnökség ered­ményeivel ismerkednek, majd a TEXCOOP-ot és a Kiskunhala­si Állami Gazdaság kígyós! orosz nyelvi építőtáborát láto­gatják meg. Pénteken a balatoni­fenyvesi úttörőtábor megtekin- ^ .tése szerepel a krími Komszo­mol-küldöttség programjában. L. D. Bejrut egyesítése Elgő átütő sikerét aratta a libanoni nemzeti egységkor­mány azzal, hogy szerdán _ a törvényes hatóságok ellenőr­zése alá vonták az öt hónap­ja kettészakított Bejrút egész területét. A kora reggeli órák­tól fokozatosan több mint ki­lencezer kormánykatona fog­lalta el a különböző milíciák állásait a legfontosabb útvo­nalakon. a nemzetközi repü­lőtér és a kikötő körzetében, valamint a polgárháborús frontvonal két oldalán: A nemzeti egységkormány által jóváhagyott biztonsági terv végrehajtásával szerdán j megszűnt a hírhedt zöld vo­nal, helyreállt a keresztény lakta Kelet-Bejrút és a mo­hamedán többségű Nyugat- Bejrút egysége. Pénteken fel­újítja működését a bejrúti re­pülőtér és ' a kikötő.. ■ j\ Äz átfogó biztonsági intéz­kedések előfeltételeként új fő- parancsnokot és egy' kiegyen­súlyozott, három I keresztény is három mohamedán főtiszt- . bői alakult katonai tanácsot állítottak a hadsereg élére, A bejrúti kezdeményezés si- kerét utólag is veszélyeztethe­ti azonban, hogy a Béjrút környéki hegyvidékre, neve- zetesen Szűk ei-Garb térségé­re egyelőre még stem terjednek. intézkedések. További veszélyforrás, hogy a : különböző pártmilícják nem oszlottak fel, csupán fegyve­res szerepükről, jelenlétükről mondtak le. (Hírmagyáráza- . tunk a1 oldalon.) A Kecskeméti Konzervgyár által gyártott bébiételek üvegét használat után eldobják, mert az ismételt töltés előtti hőkezelés­ből eredő hajszálrepedések ve­szélyeztethetik az étel minősé­gét, következésképpen a cse­csemők egészségét. A kecskemé­ti UNIVER ÁFÉSZ vezetői meg­találták az üvegek újbóli hasz­nosításának módját.' Konzerv­üzemük hidegen tartósított étel­ízesítői alkalmasak a bébiételes üvegek ismételt felhasználására. Az eljárással a hulladékhaszno- • sítás mellett importot takaríta­nak meg, sőt az exportot is nö­velhetik. A konzervüzem jelenleg is ál­lít elő olyan termékekét, ame­lyeket évente mintegy 800 ezer félliteres és 2 déciliteres üvegek­be tölt. Ezt az üvegmennyiséget és az évi 3 millió tubust bébi­ételes üvegekkel helyettesítve 8,5 millió forint megtakarítás érhe­tő el. Ebből 5 miliő forint érté­kű az import,' a tubusokat ugyanis a Mátnavidéki Fémmű­vek gyártja külföldről behozott anyagok felhasznájásával. Az üveg hasznosításával az ételíze­sítők csomagolását időnként akadályozó tubushiány is meg­szüntethető. Az elképzelés meg­valósítása 20 millió forint ex- , portforgalom lebonyolítását se­gíti elő. Előkészítették a beru­házási költségvetést, gyártócsar­nokot építenek, gépeket szerez­nek be, a fejlesztés összes fo­rintigénye több mint 20 millió forint Az Állami Fejlesztési Bank hitellel járul hozzá a be­ruházáshoz, ezenkívül a MÉ­SZÖV legutóbbi ülésén megsza­vaztak másfél millió forint köl­csönt az áfész részére a közös fejlesztési alapból. Szarka Balázs elnök arról tá­jékoztatott hogy több céggel tárgyalnak az üvegzáró fedő ké­szítéséről. Már van is néhány minta, amelyek közül a legjob­bat és a legolcsóbbat fogják ki­választani. Az áfész vezetői egyébként vál­tozatlanul törekednek a válasz­ték bővítésére, a napokban ke­rül forgalomba háromféle salá­taöntet, készítenek cukrászipari kötőanyagot is konzervüzemük­ben, amelyet szintén elegáns csomagolásban , forgalmaznak. Ezt eddig külföldről hozták be. Előkészültek egy másik újdonság — a petrezselymes majonéz fürj- tojássai — gyártásához is. Az őszi BNV-n mutatják be először. Figyelemre méltó, hogy ez év első öt hónapjában kétszer any- nyi terméket exportáltak, mint tavaly egész esztendőben. Ha ezt a mennyiséget tartani tudják, jóval több ételízesítő kerül a küiföldi piacokra, mint az el­múlt évben. K. S. ra. Kalocsa és vidéke táncaival es dalaival kezdődött a második rész, amit már a televízió is köz­vetített. Vörösvácki Károlyné és Vida Istvánná öregcsertői dalok­kal szórakoztatta a közönséget, majd uszódi csárdás következett, öregcsertőiek és drágszéliek mu­tatták meg ezt követően, hogy miként kell kalocsai csárdást és marsát táncolni, majd egy csodá­latos virágcsokor bomlott ki a színpadon: a kalocsai gyermek- csoport. Lapzártakor a dél-du­nántúli tájegységet képviselő tán­cosoké, együtteseké a színpad ... Tudom, hogy a tudósító dolga a látottak-hallottak tárgyszerű leírása. Mégis meg kell monda­nom: e pillanatokban különö­sen fellelkesült vagyok. A taps­ból, a körülöttem ülők .tekinteté­ből következtethetően így érez most legalább háromezer ember, a VIII. Duna menti folklór fesz­tivál kitűnően összeállított, a százaidok lelkét megidéző nyitó­műsorának nézőközönsége. És talán a „kettest” bekapcsoló százezrek. II. N. BAJA A VIII. Duna menti folklór fesztivál rendezői a hagyomány- őrző együttesek és szólisták se­regszemléjét különféle esemé­nyekkel igyekeztek színesíteni, így került a programba a Nép­hagyományok a fotóművészet­ben című tárlat megnyitója, és az országos honismereti pályá­zat eredményhirdetése is. E két rendezvénnyel indult a folklór fesztivál rendezvénysorozata tegnap délután Baján, a helyi József Attila Művelődési Központ kiállítótermében. Jaszenovics (Folytatás a 2. oldalon.) Piros arany a bébiételes üvegben

Next

/
Oldalképek
Tartalom