Petőfi Népe, 1984. július (39. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-25 / 173. szám

IDŐJÁRÁS Várható Időjárás ma estig: Időnként felhősődésből, délen és keleten kell -------— számítani elszórtan záporra. Az észa­ki szél tőbbfelé megélénkül, átmenetileg erős széllökések 1« lehet­nek. Több órás napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmér­séklet szerdán ZZ, 27 (ok között valószínű. VI LÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXIX. évi. 173. szám Ára: 1,40 Ft 1984. július 25. szerda X*SZOT és a KISZ KB üdvözlete a kongresszusi és felszabadulási munkaversenv résztvevőihez SANDINISTA PONTOK Választások előtt Nicaraguában A nicaraguai Sandinista Nem. zeti Felszabad ítási Front 'Vá­lasztási esélyeiről szélt hétfői managuai sajtóértekezletén Ba- yardo Arcé, az FSLN Politikai Bizottságának koordinátora. Ugyancsak hétfőn hivatalosan be­jegyezte a Legfelsőbb Választá­si Tanács a november eleji el- nökválasztájsokon és a nemzet- gyűlési választásokon induló sandinista jelöltéket. A front elnökjelöltként Daniel Ortegái, az FSLN Országos Ve­zető Tanácsának tagját, álelnöik- jelöltként pedig Sergio Ramirezt, az FSLN tiszteletbeli tagját in­dítja. A nemzetgyűlési válasz­tásokra kinevezett 180 FSLN-je- löltnek csak a fele a sandiniísta front tagja. A jobboldali pártok koalíciója, bár kinevezte jelöltjeit — Artu­ro Cruzt és Adan Fielest — egye-' (Folytatás a 2. oldalon.) Kedves Elvtársak! Barátaink! Fiatalok! A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a KISZ Központi Bizottsága üdvözli és támogatja a kollek­tívák kezdeményezését, hogy hazánk felszabadulá­sának 40. évfordulója tiszteletére kibontakozott szo­cialista munkalverseny az MSZMP XIII. kongresz- szusa tiszteletére alakuljon át kongresszusi és fel- szabadulási 'munkaversennyé. Felhívjuk az ország valamennyi dolgozóját, hogy kiemelkedő munka­sikerekkel ünnepeljék a közelgő két nagy társa­dalmi eseményt. iHazánkban a munkaverseny-mozgalomnak tár­sadalmat és embert formáló szerepe és forradalmi hagyománya van. Meggyőződésünk, hogy az újabb munka verseny-vállal ások is kifejezésre juttatják dolgozó népünk — a munkások, a szövetkezeti dolgozók, az értelmiségiek — egyetértését szocia­lista céljainkkal, elősegítik hazánk fejlődését es népünk boldogulását. Az eddigi felajánlások egyértelműen bizonyítják, hogy a vállalatok, intézmények, szövetkezetek kol­lektívái növekvő felelősséggel vesznek részt a gaz­dasági építőmunkában, szocialista -értékeink gya­rapításában. . ,, Támogatjuk a dolgozó kollektíváknak az 1984. és 1985. évi népgazdasági tervek eredményes meg­valósítását, a VII. ötéves terv megalapozását elő­segítő, a gazdálkodó egységek közötti együttműkö­dést javító, a munkáihoz való viszony szocialista jellegének erősítését célzó kezdeményezéseit, azok megvalósítását. , ..... ,, A szocialista brigádok, az ifjúsági kollektívák, az újítók és feltalálók járjanak élen e nemes ver­sengésben. Mutassanak példát a fegyelmezett és fe­lelősségteljes munkában, az alkotó kezdeményeze- sekben, a közéleti tevékenységben és a művelődés­A vállalatok, szövetkezetek, intézmények vezetői gondoskodjanak arról, hogy a dolgozók pontosan ismerjék munkahelyük terveit. Biztosítsák a válla­lások teljesítéséhez szükséges feltételeket, rendszer résén értékeljék a munkaverseny tapasztalatait,^ is­mérjék.el a kiemelkedő eredményeket elérőket, ösz­tönözzenek újabb munkasikerekre. Köszöntjük társadalmunk közelgő nagy esemé­nyeit, az MSZMP XIII. kongresszusa és felszaba­dulásunk 40. évfordulója tiszteletére kezdeménye­zett munkaversenyhez csatlakozó munkasokat, szö­vetkezeti tagokat, értelmiségieket, fiatalokat, ha­zánk minden dolgozóját. Meggyőződésünk, hogy a párt XIII. kongresszu­sának és felszabadulásunk 40. évfordulójának tisz­teletére kezdeményezett munkaverseny országos kibontakozása jelentős mértékben segíti megszilár­dítani eddigi eredményeinket, hozzájárul szocialis­ta céljaink valóraváltásához. Magyar Kommunista Ifjúsági Szakszervezetek Szövetség Központi Bizottsága Országos Tanácsa ÖNTÖZNEK BÁCS-KISKUNBAN Fontos a nedvesség pótlása • Az Iszkra Tsz-ben legelőn próbálják ki az egyik megjavított körforgás berendezést. Megyészerte működnek az öntözőberen­dezések. A legtöbb mezőgazdasági üzemben éltek a kormány Gazdasági Bizottságának határozatában biztosított kedvezménnyel. Üj berendezéseket vásároltak. Tehették ezt azért, mert erre a célra — többek között — felszabadíthatták a kötelező, biztonsági tar­talékalapjukat. További előny, hogy akik az öntözhető területnek legalább 80 százalékán mesterséges csapadékhoz juttatják a növé­nyeket, különböző vízdíjkedvezményeket kapnak. A Tisza és a Duna mellékén éjjel-nappal dolgoznak a gépek. A Kalocsai Állami Gaz­daságban az idén 4 millió forintért vásároltak új berendezéseket. Jelenleg az összes szántó- terület felén, mintegy 1600 hektáron juttat­ják vízhez a szomjazó földet. Élvezik ezt most a csemegekukorica, a cukorrépa mellett a különböző tömegtakarmányok is. Van te­hát munkája annak a hatvan tolnai diáknak is, akik az itteni öntöző építőtáborba jöttek ezen a nyáron. A szomszédos Iszkra Termelőszövetkezet földjein szintén megállás nélkül működnek a gépek. Jelenleg a négyleveles, másodve­tésű silókukoricát öntözik. De a körforgós, az ÖBA, valamint a hagyományos berende­zések vízhez juttatják a fűszerpaprikát és a legelőt is. Cz. P. A film társadalmi szerepe Mozis szakemberek tanácskozása Baján Baján a szakszervezeti mű­velődési házban négynapos ta­nácskozás kezdődött tegnap filmforgalmazók, klubvezetők, propagandisták részvételével. Az immár hagyományos me­gyei találkozót Gila János, a Bács-Riskun megyei Moziüze­mi Vállalat igazgatója nyitot­ta meg. A film társadalmi szerepé­ről Fáczányi Ödön, az MSZMP KB agitációs. és pro­pagandaosztályának munka-, társa tartott előadást. Egye­bek között rámutatott arra, hogy a magyar filmek mind népszerűbbek, tekintélyük egyre szembetűnőbb, amit mindenekelőtt valóságfeltáró erejüknek, művészi igényű törekvéseiknek, humanizmu­suknak köszönhetnek. A kü­lönböző társadalmi jelensége­ket, ellentmondásokat vizs­gáló dokumentumfilmek kü­lönösen nagy figyelmet kel­tettek az utóbbi években. Azo­kon a helyeken tehát, ahol a féltételek adottak, minden­képpen érdemes kihasználniuk a pártpropagandistáknak a filmben rejlő jagitációs, tájé­koztatási és nevelési lehetősé­geket. így színesebbé, gazda­gabbá válhat a propaganda­munka, különösen, ha a tör­ténelmi, politikai, ideológiai témájú alkotások vetítését kö­zös beszélgetések, viták köve­tik. Délután dr. Veress József esztéta, a Filmtudományi In­tézet igazgaitóhelyettese nap­jaink filmízlésének alakulá­sát elemezte a tanácskozás résztvevőinek, ezután Mé­száros Márta: Napló gyerme­keimnek című filmjét vetítet­ték le. A soronkövetkező progra­mok közül íme néhány: ma délelőtt Fája Sándor filmszo­ciológus a befogadói ízlésről tart előadást, délután pedig Császár Miklósné, a Filmtu­dományi Intézet gazdasági igazgatója ad tájékoztatást az intézet tevékenységérőL Este A harctéri regény című szov­jet filmet vetítik, majd Kő­halmi Ferenccel, a Művelődé­si Minisztérium filmfőigazga­tóságának vezetőjével beszél­getnek a tanácskozás résztve­vői Pjotr Todorovszkij alko­tásáról. Az érdekesnek, tartalmas­nak ígérkező előadásokat kon­zultációk követik. A nyári- to­vábbképzés pénteken zárul, Stenczer Noéminek, a MO- KÉP igazgatóhelyettesének a filmforgalmazás időszerű kér­déseiről szóló beszámolójával. K. E. TAKARÉKOSABB, TARTÓSABB, FORMATERVEZETT Hűtők, szűrők az Ikaroszokhoz a Kismotor- és Gépgyárból A Kismotor- és Gépgyárban, ahol az autóbuszokhoz a legtöbb szerelvényt. így a légfékeket, ab­lakokat, csomagtartókat, valamint a kenőolaj-szűrőket és hűtőket gyártják — kapcsolódva a jármű­programhoz — új típusú, korsze­rűbb alkatrészeket és részegysé­geket fejlesztenek ki. Ezeket a kö­vetkező ötéves tervben készülő 300-as és 400-as városi és távol­sági Ikarus-buszokba építik majd be. A gyárban felkészültek, a tartó- sabb, formatervezett és takarékos üzemelést segítő részegységek so­rozatgyártására. Megrendelőjük­kel — az Ikarusszal — együttmű­ködési szerződést is kötöttek, így ezentúl a fejlesztéseket ütemről ütemre összehangolják. > A közelmúltbari elkészült első, formatervezett ablakelemekét és csomagtartókat már beszerelték a kísérleti tesztjárművekbe. Soro­zatgyártásuk rövidesen megkez­dődik. A légfékszerelvényeket a Szerszámgépipari Művekkel közö­sen állítják elő. A buszmotorokhoz az eddiginél takarékosabb kenőolaj-szűrőket és -hűtőket gyártanak majd. A Kis­motor- és Gépgyár bajai egységé­ben jövőre — az eddigi csöves (Folytatás a 2. oldalon.) MAGNETOFQNGYÁRI BRIGÁDOK VÁLLALÁSAI Importhelyettesítés, újítások, jobb minőség A Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti magnetofon- ,gyárának kollektívája a múlt év­ben csatlakozott a felszabadulá­sunk közelgő 40. évfordulója és a XIII. pártkongresszus tisztele­tére kibontakozott munkaver­senyhez. A brigádok eleget tet­tek az 1983-as felajánlásaiknak, s most újabb vállalásokat fogal­maztak meg. Tavaly — mint már a korábbi éveikben is — a tőkés import­anyagok szocialistával, illetve ha­zaival való helyettesítése volt az egyik fontos cél. A gumialkat­részek után a műanyagokat is helyettesítették, s ez az év folya­mán 5—6 millió forint 'költség­megtakarítást eredményezett. Az anyagtakarékosságban és a se- ■lejtmentésben a versenyző brigá­dok komoly részt vállaltak. Az alkatrészkészítő üzemek a fém- és lemezanyagok gondosabb fel­használásával, a minőségellenőr­zés dolgozói pedig a selejt alkat­részek, szerelvények átvizsgálá­sával és kijavításával több száz­ezer forintos értéket vittek visz- sza a termelésbe. A szerélőüze- níek társadalmi munkát is vé­geztek a selejtmentés érdekében. Nagy erőfeszítéseket .tettek a tőkés export bővítésére. Meg­kezdték a mágneslemez-tárcsás adattároló, a mikrafloppy szál­lítását, s az MK 2000-es 'kazettás magnetofonokkal együttesen mintegy 22 millió forintos érté­kesítést könyvelhettek el. A szo­cialista exportot — magnetofon- fejek, mechanikák — nyolc szá- 1 Tatékikail növelték. Mindez a ha­tékonyságfokozás jegyében tör­tént, s a korábbinál jobb mun­kának volt köszönhető. A felszabadulási és kongresz- szusi versenyben tett újabb fel­ajánlások a termékszerkezet to­vábbi korszerűsítését, a nemzet­közi munkamegosztásban való még jövedelmezőbb részvételt, új gyártmányok bevezetését, s nem utolsósorban a minőségi színvo­nal emelését segítik elő. E cél­ból a brigádok minőségi köröket aiaHf.itot.tak. Megtették az előké­születeket a mikroszámítógépek­hez alkalmazott adatmagnetofon gyártására. A várható szerződés- kötést követően egy hónapra már szállítani akarnak ebből a ter­mékből. Lekerültek a szalagról — tőkés exportra — az MK 3000- es magnetofon első sorozatai. A gyár az idei első féléves árbevé­teli tervét — kooperációs part­nerei késedelmes szállításai és anyagbeszerzési gondok miatt — 4B,3 százalékra teljesítette, szer­ződéses kötelezettségének 95 szá­zalékban tett eleget, ami végül is nem rossz eredmény. Az év hátralévő részében a ver­senyező brigádok a hatékonyság javítása érdekében csökkentik a veszteségidőket, növelik a gépek műszakszámát, s a különösen nagy értékű berendezéseknél leg­alább a kétműszakos kihasznált­ságot elérik. A. T. S. Kát esztendeje az országban mintegy 100 ezer hektáron fordultak meg kétszer a vető­gépek. Tavaly az aszály át­húzta a termelői szándékot. A terv szerint pedig már tavaly is 130 ezer hektáron kellett volna másodvetésű növénye­ket termeszteni, az idén 160 ezer hektáron, a téfvidőszak végén pedig 200 ezer hektá­ron. Az agrotechnikai feltéte­lek nem is hiányoznak ehhez, egyes felmérések szerint mintegy 300—400 ezer hek­tár olyan terület van az or­szágban, amelyik másodveté­sű növényekkel jól hasznosít­ható. A tavalyi aszály azonban kedvüket szegte a termelők­nek. Felszántották a tarlót, elszórták a magot, tehát pénzt költöttek a másodvetésre, ugyanakkor a haszon elma­radt. A költségek növekedése miatt nem szíveden vállalják á másodtermesztés kockázatát a gazdaságok. Sokan azt mond­ják, hogy a termelés kockáza­ta kisebb, mint a fővetésű te­rületeken. Ez voltaképpen igaz, hiszen a rövidebb te- nyészidő miatt kevesebbszer érheti kár a növényeket. Ám az is igaz, hogy a másodter­mesztéshez is meg kell mű­velni a földet, vetőmagot kell vásárolni, be kell takarítani a termést akkor is, hamsilány a növény. Számolás kérdése csupán, meddig érdemes koc­káztatni. Sok helyen azt mond­ják: a kettős termesztésnek csak akkor van értelme, ha biztonságos termésre számít­hatnak. Ennek viszont számos felté­tele van. Először is olyan ve­tőmagfajták kellenek, ame­lyek bírják a szárazabb körül­ményeket is. Ilyen fajták is­mertek. Két esztendeje, ami­kor az időjárás ,nem volt mostoha a gazdálkodókhoz, a másodvetésű silókukoricák 18 tonna termést adtak hektá­ronként, is ez megközelítette a ■fővetésben elért 22 tonnás át­lagtermést. A jő fajta azon­ban nem jelenti a biztos si­kert. A kettős termesztés egyéb feltételeit is meg kell terem­teni ahhoz, hogy a föld ele­gendő terméssel hálálja meg a szorgalmat. Ahol lehetséges, meg kell nyitni az öntözővíz csapját; pótolni kell a táp­anyagokat; s ami mindennél fontosabb, időben el keU. vet­ni a másodvetemény magját. Az idő amiatt is sürget, hogy nyáron még senki nem tudja megjósolni az őszi idő­járást, s a termést még a fa­gyok beállta előtt be kell ta­karítani. A szuperkorai ku­koricák mindössze 85—90 nap alatt silózhatók, de ha későn■ kerül talajba a szem, elcsú­szik a betakarítás ideje, meg­csappan a termés. Sok érv szól a mósodter- mesztés mellett, de minde­nekelőtt .a gazdálkodás jöve­delmezőségének javítása buz­dítja erre a termelőket. Ha ugyanis csökkenteni tudják a fővetésü takarmánynövé­nyek területét, helyükön áru- . növényeket termelhetnek, amelyeknek többsége jelen­leg jövedelmezően értékesít­hető. A gazdálkodás, a jöve­delmezőség azonban csak ak­kor javul, ha a másodvetésű területeken is biztos a termés, ez pedig gondos felkészülést és fegyelmezett munkát kíván. V. F. J. • A Földvári Lászlóné vezette ezüstkoszorús, mű­anyag magnetofonfejeket készítő brigád a minőség javulását elősegítő, s a költségeket csökkentő vál­lalásokkal vesz részt a munkaversenyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom