Petőfi Népe, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-24 / 96. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan BAJA, Kálvária u. 69. alatt fél családi ház melléképü­lettel, garázzsal eladó. Ér­deklődni : Baja, Pásztor u. 38., vagy Gara, Táncsics u. 37. alatt. ____________490 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó nagy ház részeikben is. Tel­jesen közmű vési üve üz­letnek, irodáinak is meg­felel. Baja, Kossuth u. 15. __________________363 B AJ AN 2 szintes (168 m-) szuterénes (75 m2) lak ás kész­pénz -f OTP-hitelátvállalás- sal, fizetési kedvezménnyel eladó. Érdeklődni: hétköz­nap 17 óra után, hétvégén egész nap. Baja. Bereczki M._u. 33. . 400 BAJÁN távolsági busz­megállónál 3 szobás raik- tárhelyiséges, komfortos ház eladó, üzletnek, ren­delőnek. műhelynek ki­alakítható. Jókai u. 22/A. _____________ 297 K ISKUNHALASON 500 négyszögöl szőlő—gyümöl­csös eladó. Érdeklődni Szász K. U. 23. 749 ELADÓ Kisúcunihalas. Szon- dy u. 16. számú lakóház. 3 szoba, konyha, plusz mel­léképület. melyben 1 szo­ba. konyha. 2 garázs van. Érdeklődni a kertvárosi élelmiszerboltban, munka­napokon reggel 7-től este 18 óráig. ■ - 836 Állattartásra alkal­mas. jó karban levő tanya, szőlő-gyümölcsössel eladó. Pirtó, II. körzet 76. Im­gpundné._________. _ ' 840 K ISKUNHALASON zárt- kertben. Alsóöregszőlők 213. sz. alatti lakóház, sző­lő. gyümölcsös és veteme­nyesterülettel eladó, vil­lany van. (Szekula-féle ház). Érdeklődni Zöldha­lom u. 30. sz. alatt. _ 843 ELADÓ lakóépület nagy gazdasági épülettel. 1875 négyszögöles területen. Vil­lany van. A földterület ki­sebb részletekben is eladó. Simon András Kiskunha­las. Felsőöregszőlök 305. __ 845 ELADÓ Órgoványon fél­kész, sátortetős ház, 2000 négyszögöl 1 éves nagyüze­mi sárfehér szőlővel. Víz. villany van. Érdeklődni: Guba Gyulánál, Páhi, I. kér. 47___________ 16578 ELADD tanya melléképü­lettel, 800 négyszögöl terü­lettel. Szőlő, kert, víz, vil­lany van. Érdeklődni a helyszínen. Lakitelek, Szik­ra 303., szombat, vasárnap. 16575 ELCSERÉLNÉM kisebb mé­retű 2 szobás, kertes háza­mat konyhás melléképület­tel 950 négyzetméter terü­lettel, kecskeméti 2 szobás, OTP-lakásra, II. emeletig. Kévés OTP-hitelt átvá’ia- lok. Cím: Tóth 1st’ Kecskemét. Hetényegyt < Lenin út 111. _____l 6*3 C SALÁDI ház eladó. Kecs­kemét, Dévény u. 7. szám alatt. Érdeklődni: 18 óra _után.__________________17853 S OLTVADKERT, Vadkerti­tó, Nefelejcs u. 49. szám alatti hétvégi ház eladó. Érdeklődni Kiskőrös. Mé­száros u. 48._____18624 B ALATONFÜREDEN a sza­badstrandtól 900 m-re 4-17 négyszögöl üdülőtelek el­adó. 1387. december 31-től két részre megosztható és üdülő építhető. Érdeklődni helyben: Szántó Tibor, Ba- latonfüred, Balaton u. 40. hétköznap, telefon: 9—16 óráig: 40-682.____________835 C SALÁDI ház eladó. Baja. Bethlen G. u. 5. (Szerb templomnál.) 491 JÓ karban levő szerény családi ház nagy kerttel Dávodon, fürdőhely köze­lében eladó. Érdeklődők le­velét a bajai Magyar Hir­detőbe „Levélváltás” jeligé­re (kp. 220 0C0)._________386 E LADÓ két és félszobás, összkomfortos, kertes csa­ládi ház. Nyárlőrinc, Le­nin u. 15._____________23.343 E LADÓ 24 négyzetméteres üzlethelyiség, Kecskemé­ten. Ajánlatokat ..Központ 16613” jeligére a kiadóba kérek. 1S813 BAJA. Lehel u. 18. alatt új családi ház eladó 80 száza­lékos készültségben. Érd.: Baja, Ofotért (Gálná.) 498 BAJÁN távolsági buszállo­másnál 3 szobás raktárhe­lyiséges komfortos ház el­adó, üzletnek, rendelőnek, műhelynek kialakítható. Baja. Jókai u. 22 á._____503 C SALÁDI ház eladó Her­cegszántó, Kossuth u. 78. Virágné.___.___ , 493 E LCSERÉLNÉM kiskunha­lasi kétszobás kertes csalá­di házam másfélszobás la­kótelepi, lakásra. Érdeklő­dés: 11-930 1*3 telefonon. ____L 938 K ISKUNHALASON a tégla­gyáron kívül. 200 négyszö­göl terület, lakható s2óba- konyhás épülettel-" eladó. Érdeklődni Zelei Jáhosnál a téglagyárban. _________943 E LADÓ Kiskunhalason a Baki-kastély mellett 700 négyszögöl szőlő ás gyü­mölcsös. 12 négyzetméteres épülettel, Érdeklődni Zalán u. 8._Segesváriék._____946 K ERTES családi ház ás 500 négyszögöl igen jó szőlő el­adó. Kiskunhalas, Fazekas G._u. 87. ______________952 J ÁNOSHALMÁN.. Halász u. 3. sz. alatti ház beköltöz­hetően eladó. Érdeklődni 1. sz. alatt, vagy Kunfe­hértó. Óvoda u. _____956 K ÉT család részére is meg­felelő beköltözhető lak4vó* eladó. Kiskunhalas. Szép u. 2°. ^v%-. - ■' , 1 sói. KERTES családi ház el­adó. Soltvadkert. Koltói A. U. 181. ’ 964 KISKÖRÖS—Soltvadkert kö­zött Feketehalom 21, sz. alatt 2400 négyszögöl szőlő, lakóépülettel, pincével el­adó. Állomásihoz 10 perc. Érdeklődni egész nap Sza- bóéknál. _ 967 LAKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas. József Ä. ü. 21. sz. alatt._ ' • -,';v - .,_830 KÉTSZINTES 3 szobás la­kóház kisebb családi házra cserélhető. Érdeklődni Kis­kunhalas. Dénes M. u. 13. _ 882 KISKUNHALAS. Tábor u. 18. sz. alatti lakóház- belső ré^ze eladó. 971 KISKUNHALASON a Sós­tóhoz 2 km-re tanya és Inokán 4 hold földterület ;N eladó. Érdeklődni Széche- nyi u._40. sz. amiatt, 1 900 SZÁNK, Kossuth u. 30. szám alatti «zoiba-konyhás ház, 150 négyszögöl telekkel el­adó. Érdeklődni lehet ugyanott. __________ _ <17855 D AJOSMIZS'ÉN eladó két­szobás kertes ház. Irány­ár: 320 000.— Ft. Máté Sán­dor. Lajosmizse, Dózsa te­lep 12. ________ 2044 B AJA, Szt. László utcai 118. sz'. alatti „Nyárfás” büfé eladó. Érdeklődni: minden­nap helyben délelőtt, vagy Szt. László u. 1*4 b. alatt.- _________ 436 J ÁNOSHALMÁN Kazinczi telepen összkomfortos la­kás 880 négyszögöl gyümöl­csössel. Öntözéses és per­metezőberendezéssel együtt eladó. Érdeklődni: János­halma, Attila u. 2. alatt. ______________ 47 BAJAI Duna parton emele­tes, 3 szobás, téliesített nya­raló igényesnek eladó. Ér­deklődni: Fekete. Bátya. Bajai u. 3. Telefqn: Bátya 25. . ___^ _ 435 O LCSÓN eladó 300 négyszö­göl terület. hobbikertnek alkalmas. Baja. Pipacs . u. 12. ____________ 439 J ÁNOSHALMÁN. Kecskés­ben 86. számú tanya 2390 négyzetméter területtel, vil­lannyal ellátva eladó. Szom­szédban bolt és telefon. Az orvosi ellátás biztosítva. Érdeklődni lehet: Jánoshal­ma . Lehel u. 1, sz,________46 JÁNOSHALMÁN. Kölcsey u. 38. szám alatti ház el­adó. Érdeklődni: a ’ köny­ves boltban._________________45 E LADÓ Kiskunhalason a Keceli úti laktanyával szem­ben 260 négyszögöl hobbi- terület zártkertben. Érdek­lődni: Mártírok útja 5. Bíró. 17 órától. 906 KÉT család részére is al­kalmas új kertes családi ház eladó, Az érdeklődők leve­lét „Otthon” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. ____________________910 V ENNÉK hobbitelket Sós­tónál. Zónái Kiskunhalas, Állomás u. 2.______________481 B ALATONFENYVESEN * 2 szoba hallos ikernyaraló fele kis kerttel eladó. Jel­ige: „tetőtér beépíthető” (ba­jai Hirdető).______________485 S ZOBA-konyhás házrész ingóságokkal együtt eladó. Kiskunhalas. József A. u. 31. .. 912 TANYA gazdasági épüle­tekkel, építőanyaggal (aj­tók. ablakok. B 20-as tégla, pillértágla. betonvas) eladó. Kiskunhalas. Felsőöregsző­lők .26. Érdeklődni 15 óra után.______________________911 P IRTÖ, Táncsics M. u. 29. sz. alatti lakóház, hozzá­tartozó új ház alapjával el­adó. ____________ 916 , K ISKUNHALAS * környé­kén olcsóbb tanyát kere­sek megvételre. Ajánlato­kat cím- és ármegjelöléssel, „Hobbi” jeligére a kiskun­halasi Hirdetőbe kérem. ; " - 9-17 KÉTSZINTES; kertes lakás eladó. Kiskunhalas,.. Kilián Gy. u. 46. ____________ 919 4 00 NÉGYSZÖGÖL terület eladó Kiskunhalason, a Sós­tónál. Érdeklődni Molnár u. 4 a. 16 órától._____________922 K ISKUNHALASON a kert­városban 360 négyszögöl szőlő-gyümölcsös eladó. Érdeklődni Kölcsey u. 19. sz. alatt munkanapokon 17 óra után, szombat, vasár­nap egész nap.___________924 C SALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas. Vitéz u. 10. Ér­deklődni 17 óra után. 933 ELADÖ Kecskemét, Szol­nokihegy 208. szám alatti ■ kertes ház 450 négyszögöl telekkel. Érdeklődni: este 5_ór.a után. _____________17799 T ANYA eladó, IX. kér. 342. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza. Engels u. 14. alatt. Farkasné.________ 757 E LADÓ 24-2 négyszögöl es telek. Érdeklődni lehet: Vépi Józséfná, Dunavecse, Móricz Zs._u. 33.__________47 E LADÓ egy szoba, konyha, spájzos belső házrész. Ér­deklődni: Kecskemét. Klap­ka u. 19. Szabóék._______1469 K ISKUNHALASON a strand mellett kis fekete föld hob­bikertnek eladó. Érdek­lődni Petőfi u. 4'4;________885 C SALÁDI ház. egylovas gumis kocsi, csöves kuko­rica, árpa, rozs, lucerna­széna, kukoricaszár eladó. Kiskunhalas. Kmeth S. u. 10. __________________________907 J ÓSZÁGTARTÁSRA al­kalmas tanya, köves út­hoz közel, 1200 • négyszög­öl területtel eladó. Vil­lany van. Kiskunmajsa. Bodogiár 120. 819 Lakás KÉT szoba, plusz ebédlős, gázfűtéses lakás eladó. Kis­kunhalas. Béke u. 1—3. fszt. 8. Megtekinthető minden este 18 óra után. ________835 3 SZOBÁS összkomfortos öröklakás, nagy garázzsal eladó. Érdeklődni: Molnár • Gyula. Kecskemét; Wesse­lényi u. 3. butik. • 16579 KÉTSZOBÁS gázfűtéses parkettás öröklakás 1985-ös beköltözéssel eladó. Kis- .kunhalas, Kuruc vitézek te­re 33. IV. em. 1. Lehóczki. Érdeklődni' n—19 óráig. __881 K ECSKEMÉTI 2 szobás összkomfortos házfelügye­lői lakásom > elcserélném hasonló vagy nagyobb ta­nácsi lakásra. Leveleket: ..Nyári költözés 17-901” jel­igére a kiadóba kér. 17901 2 SZOBÁS szövetkezeti fa- kas eladó vagy kis családi házra, illetve házrészre cse­rélhető ráfizetéssel.> Érd.: Bája, Rezét u. 6. IV. eme­let.__ • ■ ■ 1 ■ ' - ■458 B UDAPESTI belvárosi 150 négyzetméteres első eme­leti déli fekvésű ‘ öröklakás 13 000 Ft négyzetméter áron. vidékieknek is. eladó vagy bálái házért cserélhető. Te- lefon: 185-34L _____________448 k étszobás távfűtéses 63 négyzetméteres öröklakás t azonnal beköltözhetően el-' adó. , Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 15. II. em. 114. Érdeklődni 17—20 óráig. 953 SZÉOHENYIVAROSI 2 szo­bás, szövetkezeti lakás el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Pákozdi csata u. 9. I. 3. Hajas. 17 óra után, 87873 1 SZOBA összkomfortos pé­csi belvárosi lakásomat el­cserélném bájai hasonlóra* Érd.: Baja, Bajnok u. 11 a. ______________413 B AJÁT 4 szobás tanácsi la­kást 40 négyzetméter körüli öröklakásra cserélek, bu­dapesti is érdekel. Levél­cím : Nagy László l<113 Bu­dapest, Karolina u. 14. ___428 J 3LADÖ 3 szobás, központi f űtéses, OTP-öröklakás ga­rázzsal. kerttel. Érdeklőd- -ni: Dunavecse, Bocskai 1. _____________________________50 E LADÖ Kiskunhalason 1 szoba összkomfortos első emeleti társasházi örökla­kás. a Kossuth II. lakóte­lepen. Leveleket „Kp. plusz OTP-hitelátvállalás” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe._____________________915 2 SZOBÁS lakás eladó Kis­kunhalason. készpénz plusz 320 000.— Ft OTP-hitelátvál- laláíssal. Érdeklődni: Ver- bászi, Széchenyi u. 42. 23941 ELAwDÓ Kecskemét. Ady Endre u. 22. szám alatt 2 és félszobás földszinti tár­sasházi öröklakás, készpén­zért. Cím: Farkas János Állampuszta. 1470 ELA'jDÓ Kecskemét belvá­rosában kétszobás, komfor­tos 54 négyzetméter alapte­rületű II. emeleti OTP-s öröklakás fizetési kedvez­ménnyel. Érdeklődni 17 óra után, szombat. vasárnap egész nap. Balázs Kecske­mét. F'üzes u. 2'a. 1489 Gépek és alkatrészek ELADÖ» T—4—K—10-es ker­titraktor felújított állapot­ban. Jaikabszál-lás, Jókai u. 5. - 16569 4400-AS Dutra üzemképes állapotb an eladó. Kincses Gyula, Bócsa, IV. kér. 94. _____________________16605 P ANNONI A-MOTOR meg­hajtású vizsgáztatott ma­gánjáró eladó. Érdeklődni: 6449 Mélykút, Dózsa György u. 25. sz.____________________49 ZF RENDSZÁMÚ 1300-as Lada kifogástalan állapot­ban eladó. Érdeklődni: Gal- góczi Jánosnál, 6445 Borota, Petőfi u. 19., egész nap. 51 KISTEHE.RGÉPKÖCSIK fő­darabjai és alkatrészei, használt és új is kapha­tók. 6449 Mélykút, Május 1, u. 108. alatt. _____________26 U E—28-AS traktor eladó. Velence, Rákóczi T. út 18. ______________________________723 U E 50-es Dutra talaj maró­val és háromfejes ekével eladó. Kisíikunhalas, Fel- sőöregszőlőlc 296. Kocsis szeszfőzdénél jobbra. 831 SZKIF sátoros utánfutó el­adó. Kábái Jánosné Baja, GrauaugÁ. | u, 1/a.______403 L O 3000 Rotour friss mű­szaki vizsgával eladó. Kécs- krémét, Alsós&éktó .134. (Hel- _véciai _ú t)_ _B ozsi k ék. 17857 RS—09-ES üzemképes álla­potban levő Traktor eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshal­ma, Bajai u. 2. sz. alatt. _______________________________52 7 2-ES évjáratú 200 D Mer­cedes jó állapotban eladó, vagy kisebb ko»csira cserél­hető. Mátételke, Vörösmarty u, 15.________________________470 ZB RENDSZÁMÚ Trabant Speciál felújított állapotban építkezési okok miatt sür­gősen eladó. Érdeklődni: Nagy Jánosnál, Jánoshal­ma, Kölcsey u. 418. Telefon: 54. ______________________53 G ÉPJÁRMÜVEK nagy vá­lasztéka', vételi esetén ingye- niesr 'információ. „Adásvé­tel” Közvetítő Iroda, Kecs*- kemét. Lánchíd u. 3 a. Te­lefon: 25-61.8. _ 853 KR-ES 1500-S Lada 2 ezer kilométerrel eladó. Levele­ket „Sárga” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 830 IL-ES S 100 Skoda személy- gépkocsi érvényes mű­szakival, alkatrészekkel el­adó. Irányár 20 000 Ft. Hu- gyi János, Kecel, Liszt F. u. 22^ sz. 824 ZV-S 1i2i8-os Polskij friss műszakival eladó. Kiskun­halas, __Sereg u, 8. 803 3 53-AS Wartburg alkatré­szenként eladó, üj motor, sebességváltó, önindító, ka­rosszériaelemek. Érd..: Sü- kösd. Arany János u. 22. ^mindennap). 459 1200-AS Lada korállpiros. 19 ezer km. 3 éves eladó. Szöl- lősi Antal Baja. Wesselényi u- _40. ___ 457_ 1 500-AS esztergapad eladó. Nemesnádudvar, Rákóczi u. _22. _____ 456 J Ó állapotban levő Trabant Kombi eladó. Baja. Akácos &jgi_____;___________ 45T* Ü j asztali fúrógép. 1500-as esztergapad, hegesztő dina­mó. villanymotoros és ben­zinüzemű szivattyúk eladók. Baja. Jácint u. 9._________450 4 12-ES Moszkvics lejárt mű­szakival és egy 500-as fa­ipari szalagfűrész eladó. Dusnok. Vasvári Pál u. 15. ' ifj. Tárnái István. Érd.: mindennap .15 óra után. . . ■ ' V . .. - _ _ 492 PK-S ,1'200-as Lada óla dió. Kiskunhalas. Sziklai S. tér H . ■■■/ •_____939 M ÁJUSBAN átvehető Pan­nónia 270 lakókqcsi eladó. Ugyanott B 126 típusú len­gyel lakókocsi júniusra bé­relhető. Kecskemét. Re! le* Gáza u. 12. Telefon: nap­pal. 22-391. este 24-727. ___________________ 17369 Z E-S 1200-as Lada vonóho­roggal és 250-es Javya mo­torkerékpár eladó. Pápp Gá­bor Zs an a. Kossuth u. 44. 942 ZL-ES Trabant és 1200-as Volkswagen lejárt / műsza­kival sürgősen eladó. Kis­kunhalas. Jókai u. 29 a. 955 PR-ES Trabant eladó.* Kis­kunhalas. Kilián Gy. u. 59 c. Érdeklődni 18 óra után. 959 56—ll-ES Super Zetor kitű­nő állapotban, .vizsgára fel­készítve eladó. Kiskunha­las. Árvácska u. 10. 962 PANNÓNIA-motoros ma­gánjáró olcsón eladó. Solt­vadkert, Koltói A. u. 181. t ’ i ' '' / _ 963 (3 ÉVES Wartburg Tourist friss műszakival és egy S*zlávia-im otoros összke- nék-meghajtású munkagép e'Jadó. Kecel, Erdő u. 42. \ __ 365 I FA LS/P tehergépkocsi pótkocsival, 1500-as Lada és 1600- as Volkswagen sze- méi'ygépkocsi eladó, vagy kist^bb keleti márkájúra cserélném. Érdeklődni szombat, vasárnap. Szűcs Miklós Balotaszállás, ni. kér. M6. (Pusztamérgesi be- kotőiít__mellett.)___________878 8 .5 LÓERŐS Diesel 4 kerék- meghaijtású széles nyomtá­vú háztáji kocsi eladó. Irányár 40 ezer Ft. Veres Mátyás* Tázlár, II. kér. 75,B. 884 NAGY teljesítményű vatta­cukorgép eladó. ■ Kecske- jnét, Kinizsi Pál u. 36. 1472 BETONKEVERŐ és komp­resszor eladó. Kiskunfél­egyháza. Tanácsköztársa­ság u. 79.. 795 FORELLE 1-25 vízimotor el­adó. Baja, Kölcsey u. 1IH2. Fed ere r. 480 PH-S 1600-a\s fehér Lada ki­tűnő állapotban eladó. Kis­kunhalas, Kárpát u. 3. II. em. 36. Tor József._______889 M TZ 50-es. egy bálázó és Axiál permetező eladó. Ke­cel. Vasút u. 56.__________886 S UPER 50-es traktor eladó. Kiskunhalas, .Széchenyi u. 40.______________ 899 U iM-ES teljesben feLújított Trabant sürgősen eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Kossuth u. 45. ifszt. 2. 897 Jó állapotban .levő iM-es Zsiguli eladó. Kis kunhalas, Batthyány u. 32. Érdeklőd- ni 16 óra után. 896 BONTOTT ARO M 461-es alkatrészek (sebességvál­tó. kerekek, rugó.k stb.) el­adó. Kecel, bankó P. u. 2._________ 895 P H-S Skoda 120 11. gépko­csi eladó. Kiskunhalas.*Vö­rösmarty u. 36.____________893 T G-S Trabant 601-es 51 ezer km-rel eladó. Kiskunhalas, Szatmári S. u. 15. Érdeklőd­ni munkanapokon 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. ___________ 901 J ó állapotban levő 1600-as Lada eladó. Baja, Bereczki M._u. H8. F. ________ \ ;4T1 U D írsz. Wartburg eladó. Baja. Kulich Gyula u. 5. OKiscsávolyL________- 426 T RABANT Speciál. TK-sI 3 éves eladó. Cím: Bék.efi, Jánoshalma. Kilián 1 e. ________|§_____1-7796 T RABANT Combi, TK-s, 3 éves, megkímélt. 23 ezer km-rel eladó. Érdeklődni: Szili János, Jánoshalma. Arany J. u. 26._________17797 D IESEL üzemű 10 LE-s két- hengeres. kétütemű SD-mo- torral beépített traktor sür­gősen eladó. Vaskút. Kos­suth u. 48. (17 óra után.) • ' _______437 U AZ kistehergápkocsit vennék, esetleg lejárt mű­szakival, vaigy motor nél­kül is. Cím: Szabó Gábor 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 4. / . 48 JÓ állapotban levő Zsiguli DAF 838-as Kombi sze­mélygépkocsi, egy után­futó, 400-as szalágfűrész el­adó. Kiskunhalas. Kertész u. 20. Érdeklődni 16 óra után. _ 908 FEHÉR Trabant Combi 33 000 km-rel eladó. Érdek­lődni: 12-501 telefonon. End­rödi.________________________465 7 50-ES Zastava eladó, na­gyobb csere is érdekel azo­nos-árban (35 000) Baja. Kölcsey u. 94 1. 473 LADA 1500-as, PX rendszá­mú. 30 ezer km-t ’ futott el­adó. Trabantot beszámí­tok. Érdeklődni: 17 óra' után. Kecskemét, 23-245-ös telefonon.________________17772 U G-S Zsiguli eladó. Irnre- hegy. Tüskös 14. _____ 914 JÓ állapotban levő 30ll-es motort vennék. Ar- és álla­potmegjelölést kérek. Cím: Korbely Gábor Kisszállás. József A. u. 22. _j_ 920 MOSZKVICS 407-es mun­kagépnek (csak egyben) eladó. Kiskunhalas. Mol­nár u. 4 a. Érdeklődni 18 órától. 923 TD-5 Trabant 1*3 ezer km- rel eladó. Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 29. fszt. l. Érdeklődni munkanapokon 1.6 óra után, szombat, va­sárnap egész nap. ___ 932 Z G-S 1500-as Lada eladó. Mélykút. Damjanich u. 42. Somogyi István. _ _ 927 HOSSZÚPLATÓS IFA még 8 hónapig érvényes műsza­ki vizsgával eladó. Kecel. Üj U. 4^_________________934 5 61*1-ES Zetor üzem kénes állapotban. 4 hengeres víz­hűtéses 24-es Multikár mo­tor eladó. 6221 Akasztó. Toldi u. 7. 18536 Egyéb adásvétel GYÖKERES krizantémpa­lánták kaphatók. Árjegyzé­ket küldök Cserháti. ÍlM9 Budapest, Tétényi 402. ____________________667 MÉHEK. 30 naigyboconá- di kaptárban (60 család) eladó. Mélykút, Jókai u. 1. Tátrai.*. __ 804 CHABAUD szegfűpalán- ta, óriásvirágú, tűzdelt, import magból. TJűzpiros, fehér élénkrózsaszín, hal­ványrózsaszín, bordó, sár­ga. Darabja 1 Ft. Szállítás április közepétől meg­rendelési sorrendben, után­véttel. Száz darabnál ke­vés ébb ét nem szállítók. Szalay János kertészete, Mezőtúr, Nagycsapatkert 5401. _______• 621 Ó RIASVIRÁGÜ tűzdelt Francia. Chabaud szegfű­palánta, sötétbordó, tűz­piros, viíágostrózsaszín, élánkrózsaszín. színkeverék, fehér, sárga. Szimmegj elő­késsel 2 Ft db. Szállítás: 50 db-tó-1 utánvéttel Kovács- né kertészete Mezőtúr Pe­tőfi út.________ 682 K RIZANTÉM óriásvirágú holland alapanyagból szár­mazó. gyökeres^ dugváhyok kiváló minőségben. Sznow- don fehér, sárga, prono- nádá lila. bordó, margaré- taoíros. Darabja 3,50 Ft. Elöiegyzássel megrendel­hető. szállítás májustól jú­lius végéig 80 darabtól után­véttel. termelési tájékozta­tóval Kéki József 4031 Debrecen, Tőzsér u. 22. , 689 ÚRIAS VIRAGO krizan- . témpalánták kaphatók. Kérje árjegyzékemet. Ko- vács 1061 Budapest, Nép- köztársaság 23. Tel.: 226-713.- _ _ _ V __ _ _ • ■ ■:■■■ ___ 666 B ONTÁSBÓL tégla, léc, deszika, parketta, horogfák eladók. Kalocsa, Sárköz u. 3. 1720 ELADÓ ajtó, ablak, horog- fa. gerenda, léc, deszka, cserép, tégla, egyéb bontá­si anyagok. Kecskemét, Máriahegy 408. (E5-ös úton, benzinkút mellett.) 1074 ELŐNEVELT 2—3 hetes húshibrid és sárga háztáji tojóhibrid kapható tava­lyi áron. Kecskemét, Ker- kápoly utca 12. Kertésze­ti főiskolánál. __________1147 T ÉGLA, méretre fűrészelt gerendák, horogfák. desz­ka, léc. ajtók. ablakok, parketta, központi fűtéshez kazán, 1000 literes bojler, vaskapu állandóan kapha­tó. Kecskemét. Máriaihegy 220. Bogovicsfalu. kútnál jobbra. _____________ni 8 T ÉGLA, ajtó, ablak, par­ketta, , deszka, léc, geren­dák, horogfáik egyéb bontá­si anyagok állandóan kap­hatók. Kiskunfélegyháza Vaik-Bottyán u. 2. ___i71'9 F ÖLD IMO G YO RÖ - VETŐ­MAG eladó. Hüvelyenként 1 Ft. Abralráim Imre Kis­kunhalas. Kazal u. 1. 873 90—100 smázsa első osztályú hereszéna eladó. Érdeklőd­ni lehet egész nap. Répá- si Ferenc, oo37. RéoZ*ele»c. Fő út 6. szám. __ ^ 033 50 DB fiatal, birka. 30 db bárány eladó. Tóth Gyula Fülöpszállás, Hosszúhát 29. 1483 WELSH Terrier kiskutyák előjegyezhetek. Anya: HPJ. apa: CACIB. Vörös Éva Mélykút. Zrínyi 52. __' 50 V EMHES anyakocák (öves) sürgősen’ eladók. Vaskút, Kossuth u. 48. (17 óra után). : "• ” w_438 25 DB birka bárány okk al- eladó. Nagyapáti Ferenc Baja. Szegedi út 97. Megte­kinthető: szombat, vasár­nap^ ____ _ _ _______412 1 5 MÉHCSALÁD 15 keretes boconádi kaptárban eladó. Kiskunhalas, -Alsó szőlek 72 B. ■ „• __ 883 E LADÖ 55 méhcsalád Hu­nor rakodó kaptárban. Kis­kunhalas; Bácskai u. 16. Sziliné.______ 951 5 0 DB fiasbirka eladó. Solt­vadkert. Kútágas dűlő 66. Kapás János.__________ 947 H ASAS ÉS fias disznók, ér­tény süldők, 900 és 600-as keltetőgép eladó. Kiskunha­las, Alsótelep 6. 941 TAKARMÁNYRÉPA eladó. Kiskunhalas, Dobó u. 19. ____________887 2 00 MÁZSA jó minőségű sertéstrágya eladó. Kiskun­halas, Április 4. út 14. fszt. 3.________________________889 M INDENFAJTA táp kockás paprikapalánta áprilistól eladó. Molnár Imre Vas­kút, Aradi u._I4. 388 OLAJÉGŐ eladó újszerű ál­lapotban, müncheni, 1—2 családi ház (többszintes) fűtésére alkalmas kis és nagy teljesítményre állít­ható. Ugyanitt 200 literes va.s'hordók eladók. Baja; Bartsch u- 7- I^aran^opó. NAGYOBB mennyiségű sertéstrágya eladó. Kiskun­halas. Határ u. 19. 877 ZALA GYÖNGYE sima .sző- lövessző eladó, r Ft szála. Soltvadkert, Dr. Grätzer u. 5. _ 879 ELÁdÖ 3 db E 24. 1' d)b E 48 áthidaló. 7 db díszrá- csos bejárati ajtó enged­ménnyel. Megtekinthető a ^délutáni órákban. Baja, Szamuely T. ül 29. Ugyan­ott garázs kiadó. ___■ ,471 k oVACSSZERSZÁMOK 1 el­adók. Kiskunhalas, Tuba u. i;i. Érdeklődni 16—18 órá­ig. __'___' . 945 E LADÖ garamciális HB 160 literes Lehel hűtőszekrény. Kiskímhalasv Kuruc vitézek tere 15. fszt. 1'07. Érdeklőd­ni I7_óra_után.___ _ _944 K ÉTSZEMÉLYES rekamié plüss huzattal és egy kony­hai sarokpad, mindk^H^'.' új állapotban eladó. Kis-' kunhalas, Vasút u. 6. B. III. e.m. 25. Érdeklődni 18 óra után. _______________948 H AROMAJTÓS szekrény, szőnyeg, ruhák eladók. Kis­kunhalas, Bokányi D. u. 12. alatt. ___ 969 E GY évig használt hűtő- szekrény, jótállással, olcsón eladó. Kiskunhalas. Kár­mán u. 22 a. Simon ék. 968 ROKKANTNAK kocsi áron alul eladó. Megtekint'^ °tö Tompa. Halasi út 43. Ko­vács József. ___ vs 890 XU 12 és 220 voltról üze­meltethető villanypásztor eladó. Zsana. IV. kér. 1**2. 904 ÜJ hálószobabútor eladó. Kiskunhalas. Szegedi út VI. 918 ELADÖ mindenféle bontá­si anyag, tégl’a. cseréó ház­hoz szállítva is. Kecske­mét. Nyíl utca 23. 2002 Vegyes FUVAROZTATÓK figye­lem! Sóder-, cement-, kohó­salak- és egyéb építőanya­gok szállítását fuvarked­vezménnyel vállalom. Fu­varfelvétel : Kecskemét, Széchenyi krt. 45. __ A.78!? F UVAROZTATOK FIGYE­LEM! SóderszáJ'lítás jelen­tős fuvarkedvezménnyel. Fuvarfelvétel 7—17 óráig: 21-316 telefonon, valamint Kecskemét, Puskin u. 33. és Március 115. u. 68. 1 5. 178Ö8 MEZŐGAZDASÁGI mun- [a kára alkalmi dolgozót ke­resek napi néhány órára. Kiskunhalason. Jelentke­ző levelét „Női vállalkozó előnyben” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. , _ ' I ___940 V ILLANYSZERELÉST és villanybojlerek vízkőtele- nítésát vállalom. Rácz Fo­dor Jenő villanyszerelő mes­ter Kiskunhalas, Hámán K. u. 6. __ 949 MUNKÁT vállalnék Kis­kunhalason napi 4—5 órára, esetleg szombat, vasárnap egész napra. Levelet „Női munkaerő” jeligére kérem munkaerő” jeligére kérem a kiskunhalasa Hirdetőbe. __958 / K ERESEK Baján szoba— konyhás lakást 82 éves egye­dülálló noriek« ©rök^ss ^ vagy bérlerűép^l^, “ rrieg<* *- egyezéssel. 5’Szekeres, "Bája, ' .Dózsa Gy. u._ 52. 406 KIADÓ bútorozott szoba, gyermektelen házaspár­nak. Kiskunhalas, Sóstó u. 1 a;, : .957 KÖZÜLETEK magánépítők figyelem ! Megnyílt ~a beton GMK betonkeverő- telepe Baján a Szegedi úton, a Kis motor rád szemben. Be- tonkevérés, házhozszállí­tás ! Hét végén is! / 396 MŰANYAG redőny készí­tését vállalom tok nélküli ablakra is. Bereczky Zol­tán redőnyös. Megrendel­hető : Befeczky Zoltánné, Kunszentmáklós, Kölcsey u. 20. --X ~ __ 46 GÉPJÁRMŰ-TULAJDO­NOSOK figyelem! Jár- m üv éne k mindenn-em ű elektromos hibáját ' rövid' . időn belül elhárítjuk. Cím: Rácz Ferenc gépjármü- vll'liamossági műszerész- mester Baja. Varga István u. 53. Nyitva: 8—l'6-ig. Lak­címre ügyeljenek. _____348 F AJDALOMMENTES fül­cimpalyukasztás, divatos fülbevalók belövésével. A fülbevaiót én adom. Dr. Dutkayné kozmetikus Kis- kiunhalas, Szilády A. u. 17. 903 "fuvar óztatok figye­lem! 1*3 tonnás szerelvény- nyál sóder, cement egyéb építőanyagok valamint min­denféle áruk szállítását vál­lalom. Érdeklődni Pápai András, 6000, Kecskemét, Vak-Bottyán u. 21. egész nap. ___ _ 11269 N ŐI és gyermekruha sza­básban jártas besegítőt ke­resek. Sylvia gyermekruha­szalon, Kecskemét, Petőfi S. u. 14. félemelet, • 16614 ÉRTESÍTEM a kedves ve­vőiket, hogy felnőtt, gyer­mek felsőruha, kötött, di­vat és ajándék boltomat 1984. április 2-án megnyitot­tam. „Sylvia” Hajós. Köz­társaság tér 1._ _ 16611 2 00 FÉRŐHELYES sertéséi bérbe kiadó. Kiskunhalas. Félsőöregszőlők__128, a. 891. A ÜTÓMOSAS. zsír zás, olajcsere, alváz- és üreg- védelem 4 év garanciával a MINI-tMAX autószerviz­ben. Huszka Lajos autóápo­ló, Kecskemét. Dunaíöld- vári úton. 4-es km-nél. _ 2013 ÉPÍTTESSEN fürdőmeden­cét! Kívánság szerinti mé­retben családi házaknál. üdülőkben1 magánszemé­lyeknek, közületeknek egy­aránt. Takarékos öntisztító vízrendszerrel. Leveleket: „Jön a nyár 379460” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe;____________ 2027 D IVATOS női és gyermek­ruhák szabására, varrására bedolgozókat keresek. Ké­szítők jelentkezését is vá­rom! Leveleket „Minőségi miunka” jeligére kérem a bajai Hirdetőbe. _________429 B ÜTŐROZOTT szoba ki­adó. Kiskunhalas, Achim A. u. 11. _____ 892 F ÜTÖOLAJ-szállítás kp-re és utalványra is. valamint 50 kg felett cement, oltott mész, takarmány szállítását vállalom. Megrendelés: postán» száLlítási időpont megjelölésével. Pahor . Fe­renc Baja. Munkácsy u. 8. _ ( _ 467 éK$AP,CS Q LAT u . rákeres ős ^szolgdiat.’ m Kérj# ^ingf éné^ " itájé k óztat ónkSt ? S zo m ba t- N hely, Pf. 283 . 678 VÁLLALATNAK. tsz-nek Siófok Szabadi-sóstón nya­raló kiadó. Leveleket „9. személyes” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kére k. ______ 1480 A JÁNDÉK-divatáru üzlet Kecskemét központjában forgalmas helyen 'átadó, vagy társat keresek. Leve­leket „Sürgős 378946” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._______1493 M ENYASSZONYI ruhák, fejdíszek kölcsönzése. Kis­kunhalas, Bem u. 2. I. em. 2. Királyné. (10 emeletes ■ épület;)______ 913 K EZDŐ jogásznő Kecske­méten. állást keres. „Sür­gős 6766” jeligére a szegedi 'Sajtóhá^ba. 746­Házasság 46 ÉVES. 176 cm magas, barna hajú. elvált értelmi­ségi férfi vagyok. Keresem annak az özvegy vagy el­vált asszonynak az ismeret­■ ságiét házasság céljából; aki megértő társam lenne. Egy gyermek nem • akadály’; Le­veleket „Segíts révbe érni” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérem. 408 MAGÁNYOS középkorú vasutas dolgozp megismer­kedne házasság céljából olyan nővel, aki nem mó­léit, otthonomba jönne. Ház, kocsi van „Mindent egymásért” jeligére várom a válaszokat a bajai Ma­gyarH ird e t őb e ^__ __502 2 4 ÉVES 173 cm magas íia- talerpber házasság céljából megismerkedne korban hozzáillő nővel. Lakás van. „Rózsa-csokor” jeligére vá­rok fényképes leveleket a bajai Magyar Hirdetőbe. ___508 49 ÉVES, 165 cm magas, szőke, egyénilég gazdálkodó özvegyasszony ezúton kere­si ismeretségét. korban hoz­záillő. minden kár,os szen­vedélytől mentes özvegy- ember személyében házas­ság céljából. Levelet „Sze­rétéiért szeretetet” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe. 950 4.3 ÉV,ES. 163 ‘cYn magas, barna. elvált nyugdíjas, nem iszákos- férfi vagyok. Saját . házam van. Megis­merkednék olyan elvált, vagy özvegyasszonnyal, há­zasság céljából, aki hozzám költözne. Leveleket „Tava­szi találkozás, ’34” jeligére kérem a bajai Magyar Hir- detőbe^__________________484 MAGAS, vékony, érettségi­zett. . 26 éves lány. megis­merkedne házasság céljá­ból, magas.\ intelligens, reá­lis gondolkodású férfival, életkortól függetlenül. Vá­laszleveleket „Rossz egye­dül” 378939” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe’^ rom . 1486 32 ÉVES. 1:62 magas., két fiát egyedül nevelő peda­gógusnő megismerkedne rendezett körülmények kö­zött élő férfival, házasság céljából. Válaszokat „Tavasz ’84” jeligére a bajai Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 455 32 ÉVES. 175 cm magas, két fiát egyedül nevelő nő megismerkedne káros1 szen­vedélyektől mentes férfival, házassága eéljáabólA WWM1 eső” jelifeéíé va-f laszo,kat a b-ájd*- Magyar Hirdetőbe. 454 Munkaalkalom KECSKEMÉTEN városkörnyéki fóliás kertészetembe ügyeskezű női dolgozót felveszek. Leveleket: „Jó keresettel 379480” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 2045 AZ ALAGI ÁLLAMI TANGAZDASÁG MELIORÁCIÓS GT. felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Ne­hézgépszerelő, kotrókezelő, mezőgaz­dasági gépszerelő, kubikos, ács, vas­betonszerelő. Magas kereseti lehető­ség, előnyös anyagi juttatások, magas- szintű szociális ellátás. Jelentkezni le­het levélben vagy személyesen 2120 Dunakeszi, Terv u. 1. 748 AGROKER Vállalat Ve­„I _®gyt‘s Osztálya férfi raktári t oUktJ munkavállalókat keres fel­vételre. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Halasi út 29. szám alatt. 1341 ÉJJELI őrt, villanyszerelőt és laka­tost azonnali belépéssel állandó al­kalmazással vesz fel a kiskunhalasi Dohánybeváltó üzem. 766 PNYV Szegedi Textilművek kiskunha­lasi gyáregysége felvesz női munka­vállalókat szövő és csévélő munkakör­be, valamint takarítónőket. Vidéki dol­gozóink beszállítását saját autóbusszal Kecel—Soltvadkert—Tázlár útvonalon tudjuk biztosítani. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál, Kis­kunhalas, Körösi út 19. reggel fél 7—15 óráig. 467 A BÄCS-KISKUN megyei Beruházási Vállalat felvesz ••pitésztechnikusí, építész, üzemmérnöki és építész- mérnöki, ill. építő mérnöki végzettséggel rendelkező s/ íUrmbrrekot, műszaki ellenőri és cl«»íi»-s/noi munkakörbe. Bérezés meg­állapodás szerint. Jelentkezés a vál­lalat műszaki igazgatóhelyettesénél Kecskemét, Villám I. u. 4. I. em. 107. sz. alatt. 623 ALFÖLDI TÜZÉP VÁLLALAT kis­kunhalasi 122. telepe felvesz gépke­zelőt, targoncavezetőt, árukiadót, rak­tári segédmunkást, rakodómunkást. Jelentkezés Kiskunhalas, TÜZÉP-te- lep Kötönyi út, 936 A SZEGEDI Postaigazgatóság magas­építés! üzem kiskunhalasi művezető­sége felvesz kőműves, asztalos, laka­tos, szobafestő, villanyszerelő szak­munkásokat és segédmunkásokat. Je­lentkezés : Kiskunhalas, Szabadkai út, postaüzemi telephely művezetőjénél. 643 MAG ASNYOMASÜ kazánhoz, fűtő­vizsgával rendelkező kazánfűtőt és , széntolót keresünk mielőbbi belépés­sel, három műszakos munkakörökbe. Kereseti lehetőség 4.600—5.400 Ft. Jelentkezés: Finomposztó Vállalat, Baja, Siska F. u. 3. Munkaerő-gazdál­kodási és Ergonómiai Osztály. Tele­fon: 12-244 161 mellék. 1821 A KECSKEMÉTI Centrum Áruház az alábbi munkakörökben felvételt hir­det azonnali belépéssel: kalkulátor, pénztáros, eladói képesítéssel raktári dolgozó, segédmunkás, udvari segéd­munkás, fizikai rendész, vendéglátó­ipari, élelmiszer, vas-műszaki, ruhá­zati eladó, tal^arítónőt. 1818 A KUNÉP felvesz gyakorlattal ren­delkező pénzügyi előadót, munkaerő- gazdálkodási előadót, valamint sta­tisztikust és bérszámfejtőt, továbbá a kiskunhalasi és kiskun félegyháza te­lepére kőműves, ács, lakatos szakmun­kásokat, segédmunkásokat. Jelent­kezni lehét: Kiskunfélegyháza, Izsá­ki u. 16 á. Kiskunhalas, Kéve u. 39. 708 A GABONAFORGALMI és Malom­ipari Vállalat kiskunhalasi Körzeti Üzeme a kiskunhalasi Malomüzeméhez felvételre keres asztalos, lakatos és villanyszerelő szakmunkásokat, to­vábbá betanított munkára női és fér­fi munkaerőt. Jelentkezni lehet: hely­ben az üzem vezetőjénél. 764 ÉBKM Vízmű Vállalat hőszolgáltató részlege felvesz vízvezeték-szerelőt, és központifűtés-szerelőt. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat Munka­ügyi Osztálya, Kecskemét, Izsáki út 13.. ■ _ 1506 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSORTOS GYULA a Szegedi Körzeti Energiafelügye­let osztályvezetője, rövid szeVive- dés után. április 19-én elhunyt. Temetése a szegedi belvárosi te­metőben f. hó 26-án, 14 órakor lesz.' Energiafelügyelet Biztonságtech­nikai Osztály. Szeged. 17891 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, apósunk, nagy­apánk BORHI MÁTYÁS Kecskemét, Széchenyi krt. 25. sz. alatti lakos életének 61. évében sú­lyos betegség után, ápr. 14-én el­hunyt. Temetése f. hó 27-én 15 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. Gyászoló család. 2077 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, dédnagyapánk, sógo­runk MÁK JÓZSEF Ballószög, III. kér. 15. szám alatti lakos életének 88. évében, hosszú betegség után ápr. 17-én elhunyt. Temetése f. hó 25-én háromnegyed 1 órakor lesz a kecskeméti Köz-, temetőben. Gyászoló család. 2035 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, dédnagyapánk VASS IGNÁC Orgovány, Árpád u. 47. sz. alatti lakos életének 89. évében, ápr. 22- én csendesen elhunyt. Temetése f. hó 27-én 3 órakor lesz az Orgová- nyí temetőben. A gyászoló család. 2078 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvérem, sógo­runk és rokonunk NAGY ISTVÁN kőműves mester Kecskemét, Cédulaház u. 5. sz. alatti lakos életének 75. évében, ápr. 22-én elhunyt. Temetése f. hó 28-án csütörtökön háromnegyed 1 Órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. A gyászoló család. 2075 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy drága fiam, testvé­rünk, keresztapánk, sógorunk KÉRI FERENC P.osta Szegedi Igazgatóságának gép­kocsivezetője Kecskemét, Mária­hegy 61. sz. alatti lakos életén 41. évében tragikus hirtelenséggel ápr. 18-án elhunyt. Temetése f. hó 27-én n,egyed 3-kor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. A gyászoló család. 1 2080 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, anyósunk, nagymamánk, testvé­rünk, sógornőnk GYURIS SANDORNÉ Csapiár Mária Kecskemét, Máriahegy 295. sz. alatti lakos 57 éves korában csen­desen elhunyt. Temetése f. hó 25- én szerdán du. 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyá­szoló család. 2074 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apó­som, nagyapám, testvérünk MORVÁI JENŐ Kecskemét, Aradi vértanúk tere 5. sz. alatti lakos életének 78. évé­ben, rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése f. hó 27-én pén­teken fél 2-kor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család. 2076 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, testvérünk, nagypapánk VINCZE ISTVÁN Kecskemét, Akadémia krt. 52. szám alatti lakos életének 59. évében áp­rilis 17-én hosszú súlyos betegség­ben elhunyt. Temetése f. hó 28-án 15 órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Gyászolói család. 2073 Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett férjem és nagyapánk SZEBELLEDI FERENC 64 éves korában elhunyt. Temeté­se április 26-án csütörtökön dél­után fél 2 órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. Gyászoló , csa­lád. 2048 Fájdalommal tudatjuk, hogy BOGDANOVICS ENDRE hamvasztás utáni búcsúztatása áp­rilis 26-án 15 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család. • 17841 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagymamám, dédnagymamám CSÉPE JÖZSEFNÉ Bobis Erzsébet Orgovány, Lenin u. 23. sz. alatti lakos életének 80. évében hósszú, súlyos betegség után ápr. 21-én elhunyt. Temetése f. hó 26-án 16 . órakor lesz az Orgoványi temető­ben. A gyászoló család. 2079 Köszönetnyilvánítás Hálás «zívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó bará­toknak, ismerősöknek, BM dolgo­zóinak, akik szeretett halottunk DÓCZ1 TAMAS ny. rendőr zászlós temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mély fájdalmunkat enyhí­teniv igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunhálas. 954 Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik DVORSZKI JÓZSEF temetésén részt vettek, és a ke­gyelet virágait sírjára elhelyezték, fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló .család, Kiskunhalas. 960 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, sok jó barátnak, akik felejthetetlen férjem, édes­apánk, nagyapánk, apósunk ID. MESKÓ ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko* szőrűt, virágot helyeztek és mély­séges fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család, Soltvacl- kert. 17880f Hálás szívlel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó szomszédoknak, a MO- KÉP dolgozóinak, akik szeretett halottunk NÉMETH ISTVANNÉ v Németh Terézia temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család Kiskunhalas. 905 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét m.ádázon rokonoknak, Ismerő­söknek, szomszédoknak, akik f HORVATH GYULANÉ Zöldi Julianna temetésén részt vettek és virágaik­kal fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. 16581

Next

/
Oldalképek
Tartalom