Petőfi Népe, 1984. április (39. évfolyam, 78-101. szám)

1984-04-25 / 97. szám

/ a» «' PETŐFI NÉPE «i 1984. április 26. Az SZKP újjászerkesztett programja (folytatás qz 1. oldalról.) első szakaszához tartozó sokszínű és bonyolult problémák konkrét megoldására kell ösztönöznie. A továbbiakban Konsztantyin Csernyenko szólt arról, hogy egy olyan dokumentum, mint a párt­program, nem bocsátkozhat bele az apró részletekbe, nem terhel­hető túl számokkal, különböző adatokkal. El kell érni azt, hogy a fő mondanivaló ne vesszen el a részletekben, I a pártprogramul pontosan kiderüljön a fejlődés“ő iránya. Ezért az újjászerkesztett program tartalmi lényegévé a di­namikusan fejlődő társadalom minőségi és nem mennyiségi jel­lemzését kell tenni. Természete­sen a mennyiségi mutatók is iránymutatást adhatnak a gazda­sági és társadalmi fejlődéshez. Ezekre épülnek az ötéves tervek, a hosszútávú célprogramok; A Szovjetunió 1986—2005. között ér­vényes tudományos-műszaki komplex programjának kidolgo­zása már hosszabb ideje tart. Az e téren végzett munkát jobban fel kellene használni a pártprog­ram tudományos megalapozásá­hoz. A pártprogramnak feltétlenül tartalmaznia kell a szovjet társa­dalom fejlődésének időszerű kér­déseit, az SZKP stratégiai céljait. Az SZKP változatlanul, program- feladatának tekinti a nép jólété­nek szakadatlan növelését. A pártprogramnak pontosan meg kell határoznia az SZKP irány­vonalát, amelynek célja a leg­újabb tudományos és műszaki eredmények széles körű elterjesz­tése a termelésben, a gazdaság- irányítás formáinak tökéletesíté­se. a tömegek kezdeményező ked­vének és munkahelyi aktivitásá­nak fokozása. Az újjászerkesztett programnak szólni kell az osztálynélküli szo­cialista társadalomról, az új tár­sadalmi-gazdasági formációk egyik legfontosabb szakaszáról. Hangsúlyozni kell, hogy az osz- tálynélküli társadalmi rend kiala­kításának vezető ereje a modern munkásosztály volt és az is ma­rad. Az osztálynélküli szocialista társadalom a teljes társadalmi .egyneműséghez vezető ú\ fontos szakasza és lényeges változásokat idei elő a teljes társadalmi fel­építményben. Ezért a program- .nak meg kell mutatnia, miként vélekedik a párt a szocialista de-, mokrácia és a szocialista állami­ság továbbfejlesztéséről, a nép szocialista önigazgatásának^ vala­mennyi formájáról. A programban központi helyet kell kapniuk a párttal kapcsola­tos kérdéseknek. A dokumentum­nak meg kell mutatnia, hogy a párt vezető szerepének növeke­dése és a szocialista demokrácia elmélyülése egységes, megbontha­tatlan törvényszerű folyamatot alkot. Ami a pártprogramnak a kül­politikai kérdésekkel foglalkozó részét illeti, Konsztantyin Cser­nyenko hangsúlyozta: a legcseké­lyebb kétségünk sincs aziránt, hogy a szocíalimus és a kapita­lizmus versengéséből végül is a szocializmus kerül ’ki győztesen. Ugyanakkor figyelembe kell ven­ni azt is, hogy a történelmileg pusztulásra ítélt és általános vál­ságát élő modern kapitalizmus még mindig számottevő fejlődési tartalékokkal rendelkezik, ezeket távolról sem merítette ki. Az SZKP tevékenységének kül- %ső körülményei bonyolultak és gyorsan változnak. Ezért a világ- helyzet módosulásának fő irányai­ról beszélve különösen ügyelni kell arra, hogy a pártprogramban szereplő értékelések, állásfoglalá­sok és megfogalmazások időtálló­nak bizonyuljanak. Az SZKP újjászerkesztett prog­ramja kifejezésre juttatja a bé­ke ügye iránt odaadásunkat és azt a törekvésünket, hogy más testvérpártokkal együtt elhárít­juk a nukleáris katasztrófát. Ugyanakkor a programnak tar­talmaznia kell azt a gondolatot is, hogy a háború és a béke problé­mája elválaszthatatlan a világ­ban meglevő társadalmi ellent­mondásoktól, az osztályharc fej­lődésétől. Ezért a programnak át­fogó képet kell nyújtania a vi­lágban zajló társadalmi változá­sokat meghatározó folyamatokr ról. Az SZKP újjászerkesztett prog­ramjában tovább kell fejleszteni azt a gondolatot, hogy a Szovjet­unió Kommunista Pártja a szo­cialista közösség többi marxis­ta—leninista pártjához hasonló­an a nemzetközi kommunista mozgalom elválaszthatatlan^ ré­szének tekinti magát. Minden más testvérpárthoz hasonlóan az SZKP is aktív szerepet kíván betölteni a mozgalomban, min­den lehetséges módon hozzá kí­ván járulni növekedéséhez és si­kereihez. Az SZKP ezért érde­kelt abban, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom '-szilár­dabban támaszkodjon a marxis­ta—leninista tudományra, mé­A Varsói Szerződés katonai tanácsának ülése m Prágában tartja ülését a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek Katonai Tanácsa. PRÁGA Gustáv Husák, a CSKP KB fő­titkára, csehszlovák köztársasági elnök szerdán a prágai várban fo­gadta. Viktor Kulikovot, a Szov­jetunió marsallját, a Varsói Szer­ződés tagállamai egyesített fegy­veres erőinek főparancsnokát, va­lamint a Varsói Szerződés tagálla­mai egyesített fegyveres erői kö­zös parancsnokságának más kép­viselőit. Gustáv Husák hangsúlyozta, hogy a szocialista országok poli­tikája a Varsói Szerződés Politi­kai Tanácskozó Testületének prá­gai nyilatkozatából és a moszkvai felhívásból indul ki. Következe­tesen a nukleáris háború elhárí­tására, a fegyverkezés megfékezé­sére, a feszültség enyhülésére és a béke megőrzésére irányul. Egy­ségének és összefogásának elmé­lyítését, együttműködésüket a kol­lektív szervekben, különösen a Varsói Szerződés keretei között. Kiemelte, hogy Csehszlovákia to­vábbra is következetesen e szer­vek közösen elfogadott határoza­taiból indul ki. Portugália — tíz év után W Portugál dolgozók tiltakoznak a forradalmi vívmányok fölszámo­lása ellen. (MTI fotó — Külföldi Képszolgálat — KS) Most április 25-e tájékán min­den bizonnyal elárasztja Portu­gáliát a nosztalgiahullám; már most fellendülőben van a kereslet a tíz évvel ezelőtti nagy sláger, a „Grándola, vila moréna” iránt. De ez a dal, amely refrénjében a „testvériség földjéről” szól, ma másként hangzik és más értelmet nyer, mint egy évtizeddel ezelőtt. Akkor jeladás volt: amint el­hangzott a Rádió Clubé Portugue- sa műsorában, megnyíltak a por­tugál kaszárnyák kapui. Az ille­gális Fegyveres Erők Mozgalma, az MFA alig huszonnégy óra alatt megdöntötte a világ legrégibb, 1 legtovább vegetáló fasiszta rend­szerét. Gyarmatosítás és szegénység Az 1926-ban létrehozott rezsim szellemi atyja Oliveira Salazar — a „luzitán szörny” — a maga módján joggal vitatta el a fasiz­mus szellemi szerzőségét és első­ségét Mus.Tolinitól és Hitlertől. A fasizmus második világháborús vereségét is túlélő rendszer — most tíz éve — látszólag pillana­tok alatt omlott össze. A bukást Azonban hosszú eróziós fdlyamat előzte meg. Az illegalitásban küz­dő legszervezettebb ellenzéki erőt alkotó portugál kommunisták, az antifasiszta demokraták széles körű összefogása már jó ideje éreztette hatását a belpolitikában. A robbanáshoz minden adva volt, csupán a katalizátor hiányzott. Ezt a-szerepet töltötte be a majd­nem másfél''évtizedes gyarmati háború, amelyet a lisszaboni rendszer vívott Afrikában. A kicsiny Portugália 1974-ig a világ legnagyobb gyarmattartójá­nak mondhatta magát. Az anya­ország területénél huszonhárom- szor nagyobb kiterjedésűek vol­tak afrikai gyarmatai, avagy a szépelgő salazari szóhasználattal: „tengerentúli területei”. Az 1961- ben előbb Bissau-Guineában, majd Mozartiinkban és Angolái ban megindult felszabadító harc egyre nagyobb véráldozatokat kö­vetelt a portugál éxpedíciós erők­től, s mind nagyobb terheket rótt az anyaországra, Európa egyik legelmaradottabb államára. A szegfűk forradalma A gyarmati háború kilátásta- lansága, az anyaország fokozódó elszegényedése erjedést indított el a tisztek soraiban is. Az afrikai felszabadító szervezetek gerilla- háborújának így közvetve, meg­határozó szerepe volt a fegyveres erők politikai öntudatra ébredé­sében. S 1974. április 25-én eljött az „X nap”: Portugáliában vérté- lenül győzött a forradalom, a „szegfűk forradalma”. A gyors siker talán sokakban politikai illúziókat is keltett: a baloldali, haladó erőkön belül is számosán voltak, akik úgy vélték, az ország NATO-tagsága ellenére akár a szocialista típusú belső fej­lődést is választhatja. A forra­dalom első, felívelő szakaszában — 1974 áprilisa és 1975 szeptem­bere között — ma is történelmi­nek minősíthető vívmányok szü­lettek. Államosították a nagybir­tokokat. Az e szakasz lelkesedé­sét tükröző új alkotmány kimond­ta: biztosítani kell a szocializmus felé való átmenetet, „megteremt­ve a feltételeket ahhoz, hogy a dolgozó osztályok a hatalmat de­mokratikusan gyakorolhassák Elsodort illúziók A kezdeti illúziókból és remé­nyekből az elmúlt évtized sokat elsodort. 1975 őszén — a szélső- baloldaliak kalandorságának ürü­gyén — a hadsereg mérsékelt, sőt konzervatív irányzatai „ki­igazítást” hajtottak végre. A bal­oldal visszaszorult a politika gya­korlásában. A polgári demokrá­cia intézményesítése választások és szavazások sorozatát hozta ma­gával: jószerivel nem volt olyan esztendő, hogy egyszer-kétszer ne hívták volna az urnákhoz a vá­lasztópolgárokat. Egy évtized alatt Portugálig mintegy tizenkét kabinetet fo­gyasztott el. A három polgári párt — szocialisták, szociáldemokra­ták és centristák — egymás kö­zött az elképzelhető koalíciós le­hetőségek mindegyikét kipróbál­lyebben sajátítsa el 'a győztes szocialista forradalmak, a létező szocializmus tapasztalatait. Ä világ kommunistáinak körében nagy tekintélynek örvend az SZKP minden szava, különösen a pártprogramban használt szavai, ezért e szavakat a leggondosab­ban kell megválogatni — hang­súlyozta végezetül Konsztantyin Csernyenko. A pártprogram újjászerkeszté- sén dolgozó bizottság ülésén fel­szólalt Mihail Gorbacsov, az SZKP KB PB tagja, a KB titká­ra, Andrej' Gromiko, az SZKP KB PB tagja, Borisz Ponomarjov, az SZKP KB PB póttagja, a KB titkára, Mihail Zimjanyin, a KB titkára, Vagyim Medvegyev és Borisz Sztukalin, az SZKP KB osztályvezetői, Viktor Afanasz- jev, a Pravda főszerkesztője, Ri- csard Koszolapov, a Kommu- nyiszt című folyóirat főszerkesz­tője és Pjotr Fedoszejev, a Szov­jetunió Tudományos Akadémiá­jának alelnöke. ,, Agyúnaszád- diplomácia” WASHINGTON Hafez Asszad szíriai állam­fő kedden egy amerikai tele­víziós állomásnak adott inter­jújában kijelentette: az Egye­sült Államok nem számíthat sikerre a Közel-Keleten „az. ágy únaszád-diplomáciával” — a térség békéjének előfeltéte­le a hadászati egyensúly. Asszad az ABC televíziónak nyilatkozva .egyebek között rá­mutatott: semmiképpen sem lehet szó arról, hogy Szíria ki­vonja csapatait Libanon terü­letéről, mielőtt az izraeli csa­patok eltávoznának onnan. Li­banon és Szíria között — em­lékeztetett rá az államfő — védelmi szerződés van érvény­ben. „Ez a szerződés előírja számunkra, hogy részt vegyünk Libanon védelmében minden­nemű külföldi agresszióval szemben,” A szíriai elnök elutasította tóttá: „Nem volt szükség arra, hogy az Egyesült Államok flot­tával és repülőgép-anyahajó- val jelenjén theg Libanonban. Politikai súlyának latbaveté- sével és izraeli befolyástól mentes objektív politikával is érkezhetett volna. Ez esetben pozitív szerepet játszhatott volna.” A szíriai elnök elutasította az Izraellel: való különtárgya- lások gondolatát, és azt a vá­dat is, hogy országa politikája „szovjet befolyás alatt áll”. ta már. Az\ átlagportugál, aki negyven év fasizmus után oly so­kat várt a képviseleti demokrá­cia helyreállításától, értetlenül áll a politikai értékek inflálódása előtt. Az egymást követő centrista, jobbközép, jobboldali színezetű kormányok minden baj orvossá­gaként a forradalmi vívmányok — államosításók, földreform, al­kotmány — felülvizsgálatát jelöl­ték meg. Az elmúlt esztendőkben történt is nem egy kísérlet a ko­rábbi eredmények felszámolásá­ra, de a muhkanélküliséget, az inflációt, a külföldi eladósodást, csak növelték és nem csökken­tették ezek az intézkedések. ­Egy évtized múltán rpegfakul- tak a forradalom jelképének szár mító plakátok és levelezőlapok, amelyekben égy kisgyermek ágas­kodva tűz szegfűt a puskába. Európa legnyugatibb országa a nyolcvanas évek nem rózsaszínű realitásával riéz szembe ... Major László Chilei vendégek Baján (Folytatás az 1. oldalról.) El.mq.ndta ugyanakkor, hogy (a sokezer kilométeres távolság el­lenére) a Latin-Amerikában élő népeket élénken foglalkoztatják a Nyugat-Európában telepített ame­rikai rakéták, hiszen előttük is nyilvánvaló: az erőegyensúly fel­borulása közvetlenül érinti a Föld valamennyi népét. A szolidaritási gyűlés chilei és megyénkbeli vendégeit mozgal­mas program várta: találkoztak a város, vezetőivel, elmentek a 609. számú Szakmunkásképző Intézet diákjaihoz,' s üzemlátogatás ke­retében ismerkedtek meg a Ganz- gyárral. 1 Ezzel az egész napos programmal vette kezdetét Ba­ján a békehónap rendezvénysoro­zata, amelynek során még továb­bi öt munkahelyen emelnek Szót a fegyverkezési verseny őrülete ellen. K. J. Kétszázezer kisgyerek nevelői (Folytatás az 1. oldalról.) • mi Anikó, Beszédes Klára, Istári Judit, Liszkai Erzsébet, Horváth Gabriella és Fehér Csilla az ün­nepi műsorban verseket mondtak, s virágénekeket énekeltek. Fellé­pett a néptánccsoport is. Számos program várja még a hallgatókat. Tegnap zajlottak le az orosz nyelvi versenyek, a tu- dományps diákkörök tagjai elő­adásokat tartottak. Könyvtári to­tót tölthettek ki a vállalkozók, aerobic- és báb-bemutató is .volt. Ma fél kilenckor kezdődnek a foglalkozási versenyek, s a peda­gógiai helyzetgyakorlatok ismer­tetése. A jubileumi hangversenyt fél négykor hallgathatják meg a zenekedvelők. Köka Rozália me­semondó is ellátogat az óvónő­képzőbe. Smink- és fodrászver­seny, polikaszinó, „cigánytábor”, teaház, kerámiavásár, fotókiállí­tás színesíti még az eseményeket. Holnap az edzett ifjúságért moz­galom jegyében sportünnepély lesz, szombaton pedig az Arany­homok Szállodában tavaszi bálon mulathatnak a diákok. B. T. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI bizottságok napirendjén Külgazdasági helyzetünk alakulása Az országgyűlés kereskedelmi, valamint terv- és költségvetési bizottsága szerdán együttes ülést tartott, amelyen Török István kül­kereskedelmi államtitkár adott tájékoztatást külgazdasági helyze­tünk elmúlt évi alakulásáról és az 1984. évi teendőkről-,1 Az államtitkár elmondta: 1983- ban az ország fizetőképességének megőrzéséhez a külkereskedelem jelentős áruforgalmi többlettel járult hozzá, annak ellenére, hogy mind a külső piaci feltételek, mind a belgazdasági folyamatok a ter­vezettnél kedvezőtlenebbül ala­kulták. A rubelviszonylatú árucsere- forgalomról szólva az államtitkár elmondta, hogy a szállítások az exportban és az importban egy­aránt meghaladták az éves teijv előirányzatait. A forgalom áru- szerkezete alapvetően nem módo­sult. Konvertibilis, elszámolású' ke­reskedelmünkben — csereará­nyaink további romlása ellenére — jelentős aktívumot értünk el, a tervezettnél alacsonyabb for­galmi szinten. Az idei feladatokról szólva hangsúlyozta, hogy külgazdasági egyensúlyunk további javítása 1984-ben mind a szocialista, mind pedig a nem szocialista áruforga­lomban a kivitel dinamikus növe­lését követeli meg. Feltétlenül szükséges a gazdaságszervező, piaci munka erőteljes fokozása, továbbá az, hogy termékeink szín­vonala, minősége a piaci igények­hez az eddigieknél jobban igazod­jék — mondta az államtitkár. A vitában felszólalt Sándor Jó­zsef (budapesti), Radnóti László (Somogy megyei), Kangyalka An­tal! (Csongrád megyei), Mokri Pál (Komárom megyei), Reidl János (Somogy megyei), Novák Béla (Pest megyei), Mics János (Fe­jér megyei), Kiss Imre (Borsod- Abaúj-Zemplén megyei), Mag Pál (Csongrád megyei), valamint Nyers Rezső (Bács-Kiskun me­gyei) képviselő, továbbá Szlártie- niczky István, a SZÖVÖSZ el­nöke. Az országgyűlési bizottságok együttes ülése az államtitkár tá­jékoztatóját egyhangúlag jóvá­hagyta. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT ** A győzelem nem volt elég Olimpiai selejtező mérkőzés: Magyarország—Szovjetunió 1—0 (0—0). Luzsnyiki Stadion. 40 ezer néző. Vezette: Kaizer (holland). Az első félidőben a magyar csapat többet, birtokolta a labdát, s két gólhely­zet is kimaradt. A 76. percben a csereként beállt Mészáros megsze­rezte a magyar csapatnak a vezetést. 1—0. Ezután a szovjet csapat kapufát lőtt, majd kétszer biztosnak látszó helyzetet hibázott a hazai együttes. Az egygólos magyar siker nem volt elég. Jobb gólkülönb­ségével a Szovjetunió csapata jutott az olimpiai szerepléshez. A MAGYAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZA- ÉS VALUTAÁRFOLYAMAI ÉRVÉNYBE! V: 15)84, ÁPRILIS 24-TÖL Devizanem Vétel! Közép Eladási árfolyam 100 egyaágre. forintban Angol font «509,44 6313.Ó6. 6522.48 Ausztrál dollár' 4224.84 4229.07 s 4233.3« Belga frank »4.39 «4.97 85,05 Dán korona 470,7* ' 471.22 471,69 Finn : márka 84 ÓM 8U.03 811.86 Francia frank 582.45. . 563,01 Ég 563.37 Hollandi forint ; 13307 1639x51' Japán yen (íodo) 204.Ól' | 204,21 204.41 Kanadai dollár 3579,89 1 3383,47 3587,03 Kuvaiti dinár 15585,91 15601,51 15617,71 Norvég korona­«05.22 605.83 606,44 NSZK márka 1733.32 ' 1735.06 1735,80 Olasz líra 28.11 28.14 28.17 Osz t rá k . sc hil imj 246137 246,62 246,87 Portugal escudo 34,19 ' . 34.22 ./ 24.25 Spanyol peseta lÉp 36.85 30.68 Svájci frank MóL 70 ' 2003.73: v g 2085,88 Svéd korona 586.3« ' 386.97 587.56 Tr, és Cl," rubel 255)7.40 >600.00 2602,60 USA dollar 45H3 J5 , 4538.54 4393.17 ■ VALUTA. (BANKJEGY­EK vényben: PénzntÉ Angol font Ausztrál dollár Belga frank Dán köröna Finn márka* Frgncía fráitfc Görög drachma** Hollandi forint > Japán yvn' (10(H)) Jugoszláv dinár* Kanadái dollár Kuvaiti dinár Norvég korona NSZl márka Öl asz Ura (1000) Osztrák schilling Portugál escudo Spanyol peseta Svaiéi frank Svéd korona* USA dollár és csKKK-) Árfolyamok I9S4, \1*KII IS 24-TÖI, Vételi Fladáil árfolyam 1M) egységre, tori atban «320.48' 6711.44 4102,20 41:35.94 82,42 87.52 437.08 485.56 786,72; 1 655.58 '5 LM 2 1 ; 379x90 11 42.22,, 44.84 1491 83 1584.11 193.08 210.34 33.04 35.08 .3475,97 > 1690.97 ill 83,4« 18069,56 , 587.66 jJJ 82i;00! 1633,01 ; 1787.11 ,27.30 1 28.98 da.22 . 254,02 Ml 33.25 20.73 x 3L57 2030.98 2156.60 569.36 . 604.58 4450.88 4726.20 * Vásárolható legmagasabb bankjegy-cím. 't tátl-a» ♦* Vásárolható legmagasabb bankjegy-sniijW: 300-ae i

Next

/
Oldalképek
Tartalom