Petőfi Népe, 1984. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-22 / 44. szám

APRÓHIRDETÉSEK t Ingatlan 150 NÉGYZETMÉTER alap­területű családi ház nagy műhellyel eladó. Kiskunba. las, lámhardt A. u. 21. 163' PÉCSI kertes házamat ba­jaira cserélném. Más meg­oldás is érdekel. Baja Si­rály u. 5. Kovács Dénes. ________. ____________83 S ÜRGŐSEN eladó 2 szó. bás kertes gázfűtéses csa­ládi ház. Baja, Klapka Gy. u. 51. Érdeklődni 18 óra után. . íipi HÁZ eladó Baja, Mészáros L. u. 9._____________m T ANYA j ószágtartásra al­kalmas . területtel eladó. Zsam-a, í. kér. öl. . Érdek­lődni: 18 óra után. Kiskun­halas, Vasút u. 8/b. I. em. 18. 22588 NÉGYSZOBAS gázfűtéses családi ház eladó. Kisikun­halas, Tavasz u. ül._____298 K UNFEHÉRTÖ, Réce U. 16. sz. alatti hétvégi házam el­ad ám, vagy kásötuntoalasl kisebb házra cserélném. Érdeklődni Gyep u. 16. sz. • 305 KISKUNHALASON 2216 négyzetméter zártkert el­adó. Érdeklődni Szabó Já­nos Kuruc vitéziek tere 20. III. em. 12. 16 óra után. 308 Állattartásra alkal­mas, jó karban levő tanya szőlővel, gyümölcsössel el­adó. Pirbó, II. kér. 76. Im­grundné._______________310 E LADÓ kertes családi ház. Kiskunhalas., Fazekas Gá­bor U. 87. _____________313 K ÖVES út mellett, tanya 1200 négyszögöl kertészke­désre, állattartásra alkal­mas területtel eladó. Kis­kunhalas, Rekettye 30. ________• _____________322 B ELSŐ házrész eladó. Kis­kunhalas1, Zalán u. 12. Ér­deklődni Szilády Á. U. 38, Királyék. Tel.: 1H-371. 327 TANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunhalas, Felsőkistelek 42. (Köves út mellett.) Érdeklődni Inolka 65. sz. alatt. _______331 K ÉTSZOBÁS kertes lakó­ház eladó. Tázlár, Zrínyi u. 22._________ 333 T ANYA 800 négyszögöl te­rülettel eladó. Bcxrota, I. ■kér. 26._________ 340 H OBBIKERTNEK is alkal­mas 800 négyszögöl jó mi­nőségű szántó Kiskunhala­son a Kötőnyi csárda mel­lett, részletekben is eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 5. Izsódé. 17_ óra után.____________368 K ÉTSZOBÁS lakóház 365 négyszögöl telekkel eladó. Kiskunhalas. Alsó öregsző­lők 1-3*3. -Váczi-iboit, mellet/t. Érdeklődni Madaras, Hu­nyadi u. 54. sz. alatt. 369 TÁZLARON, 3 szóiba kom­fortos családi ház 503 négy­szögöl telekkel eladó. Ér­deklődni Tázlár; Hunyadi u. 5. 372 ÚJONNAN épült tanya, mű úttól, buszmegállóitól 5 percre sürgősen eladó. Jó- szágtamtásra kiválóan alkal- I ,mas. Irányár: 120 ezer Ft. V Érdeklődni: Földes*, Lajos- \mizse, Attila u* 3. 22799 TANYA eladó 800 négy­szögöl szőlővel, -beköltöz­hetően: Villány van. He- tényegyháza, Belsőnyír 89. Móriczfa mellett. Érdek­lődni : szombaton egész nap Dudáséknál.________324 E LADÓ ház mellákápü- • -lettel, 300 négyszögöl telek­kel. Érdeklődni: id. Csépe Józsefnénál. ' Orgovány, Bercsényi u. 15. alatt, 544 LAKÓHÁZ eladó.. Kiskun­halas, Kmeth S. u. 10. f Ugyanitt könnyű gumis ko­csi is_eladó.______ - 198 Vá llalatok figyelem i Nagy 7 szobás összkom­fortos gázfűtéses lakó­ház eladó. Kiskunhalas, Tuba u. 6. (Könyvtár mel­lett.)___________ 436 K ÉT család részére al- . kalmas, teljes komfor­tos új lakóépület, mellék- épülettel (üzlet kialakít­ható), 600 négyszögöl be­telepített portával Pusz­tamérgesen eladó. Szegedi ingatlant beszámítok. Le­vélcím: Papp Antal, Szeged, Dugonics u. 11. ‘ _____23145 B ÁJÁN kertrész eladó, házhelynek is magfelel. Érdeklődni Vörös tér 10.* (Szent János). Ugyanott épületfa ás betongerenda eladó. Érdeklődni: du. 3­v;:íÉB5S-&iu_i_. _______ 177 Ü ZLETHELYISÉG eladó, vagy bérelhető. Baja, At- , tila u. 25. Kovács ' István. ■ , ■ 186 600 NÉGYSZÖGÖL te­lekkel 3 szobás fürdőszo­bás családi ház szőlővel, melléképületekkel eladó. Érdeklődni helyszínen Katyniár, Magyar u. 38. vagy Vaskút, Damjanich u. 87 a. Fehér Sándor. 198 IGÉNYESNEK nyaraló el­adó. Sípos Sándor’ Tisza- kécske." Napkör u. 58. 339 HÉVÍZ közelében telek' eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Gagarin tér 4. ■ 439 KÖZMŰVESÍTETT terü­leten telek eladó, 10 méte­res épülettel, 1 jószágtar­tásra vagy kertészkedés­re alkalmas. Érdeklőd-r ni Baja, Szabadság u. 56. du. 6 óra -után (Csóka Máriánál). 162 CSALÁDI kertes ház el­adó. Baja, Száphegyi B. u. 33. 154 ÉRSEKCSANAD, Kossuth L. u. 36. sz. alatt házhely eladó. Érdeklődni: Ta­nápsügyi előadónál._____157 B AJÁN távolsági busz­állomásnál háromszobás raktárhelyééges' komfor­tos ház eladó. Üzletnek, rendelőnek. műhelynek kialakítható Jókai u. 22* a. ;.;y,, ■ ■. \ :V ; >161 CSALÁDI . ház- eladó, ~jó- szágVartásra, kertészke­désre alkalmas. Baja.; B!aj ai_P. u. .13.j_______ 162 K ÍSCSÁVÓLYI temető néJ 1030 négyszögöl' tel ók el­adó. Érdeklődni Sárhát,• Szabadság u. 25. sz. _ 169 JÁNOSHALMÁN . Kazinczi utcai zártkertben 213 négyszögöl' telek részben szőlővel (hobtoikertnek is alkalmas), eladó- Érdek- ' lődnl; Tehet- Slip Tánoshal- ma, ^Mátyás király utca 2. Egész nap. . ' • r .20 HOBBIKERTNEK jó 'ter­mő szőlő eladó., villany, víz van. Érdeklődni Baja, Petrity József né papuCsos- nál Szőlő u. végén -9. sz. alatt._____ _________170 E LADÓ beköltözhető nagy ház teljesen közművesít- ve üzletnek, irodának vál­lalatnak megfelel. Baja, Kossuth 15. _ • ’ 172 TELEK építési ’ engedély- lyel sürgősen eladó. Köm- pöc, Táncsics M. u. 4. sz. _________ ,443 L AKÓHÁZ 900 négyszög­öl területtel eladó. Víz, villany' van. Kiskunha­las, Alsóöregszőlők 145. B aki-kastély hoz közel. Já­sza no vics:_í:_/________452 3 SZOBÁS ház eladó sok gazdasági épületekkel, kelttel. Baja, Somogyi B. u. 21. Érdeklődni Baja Világos u. 10/a. alatt. 126 KISKUNMAJSA, . Ágas­egyházi dűlő 630. számú tanyán eladó 1200 négy­szögöl szántó, tatarozásra szoruló, nem romos tanya- / házzal. • ‘ • 400 GAZDÁLKODÁSRA kivá­lóan alkalmas tanya, el­adó, E—■5-ös úton a 76-os • kilométerkőnél, Méntelek 267. alatt. Víz van, villany megoldható. Érdeklődni: Kecskemét,. Irinyi 54. X. em. 57, v , 23 337 L AKITELEK központjá­ban Tősfürdőhöz közel Móricz Zs. u. 2. szám alatti összkomfortos . 'la­kás melléképülettel, üz­lethelyiséggel 377 négy­szögöl kerttel kát részben is eladó.. Érdeklődni a hely­színen. _____’____________844 C SALÁDI ház eladó Baja, Téglás u. 5. (Szent-Istvá­non),____________ li99 T ANYA eladó parkerdő mellett két szoba mellék- épületek 1000 négyszögöl telekkel. Érdeklődni Baja, Belotanisz u. 38. ______202 K ISKUNHALAS, Vörös­marty u. 97. sz. alatti belső házrész félig kész állapot­ban nagy portával áron alul eladó. Érdeklődni Vas- molnár Károlyné Kiskun­halas, Felsőszállás ' 176. sz. _______ . 376. T ANYA több melléképü­lettel, 180 férőhelyes sertés­óllal, jószágtartásra al­kalmas 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Villany megoldható, köves úthoz 300 m. Vasmolnár Károly­né Kiskunhalas, Felső- szállás 176. sz.' 377 LAKÓHÁZ éladó. Kiskun­halas, Tó u. 28. sz. alatt. __________________________378 ELADÓ Kiskunhalason a Felsőöregszőlőkben, 1360 négyszögöl zártkert, sző­lővel, gyümölcsössel, gaz­dasági épületekkel, cső- kúttal. Érdeklődni Pre- sinszki Gyula Kiskunha­las, Semmelweis tér 3. 17 óra után. ________________392 E LADÓ Kiskunhalason a gázcseretelep mellett 1 hold föld (ebből 200 négy­szögöl szőlő) 100 férőhe-r • lye$ ^sertés-óllal.- Víz, vil­lany van. Érdeklődni;^ Kiss; faludy u. 83. sz. alatt a délutáni órákban. ’ 393 SÜRGŐSEN eladó nagy lakóház 340 négyzetmé­ter kerttel. .Kiskunhalas, Kisfaludy u. 75._________403 T ANYA 1200 négyszögöl területtel eladó. Kiskun- majsa, Konyhadűlő 29. Érdeklődni Bogár Péter- né Konyhadűlő 17. sz. . alatt. _____ _ _ ’ 404 L AKÓHÁZ eladó. Solt- vadkert, Jókai u. 35. Ér­deklődni Május 1. u. 12. Font Gyulánál.1,_ 413 TANYA másfél hold állat­tartásra, kertészkedésre alkalmas területtel el- -* adó. Víz, villany van. Ér- " deklődni Imrehegy, Tüs­kös 35. sz. alatt.________415 G ARÁZS eladó Kiskun­halason a Kuruc vitézek terén. Az érdeklődők le­velét „Sorgarázsban” jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. _________416 K ISKUNHALAS bsltsrü^ létén 600 négyszögöl rész- . ben művelhető telek el­adó. Érdeklődni Kállai É. u. 28. 17 óra után. 420 KISKUNHALASON a Kert­várostól 300 méterre 1040 négyszögöles telek lakó­házzal, gazdásági épület­tel eladó. Érdeklődni Kál­lai É. u. 28. 17 óra után. ' .421 KÉT hold föld elfogad­ható áron, holdanként is eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Felsőszőlők 227/ß. Volt Balla-ház. (A Kert­városon kívül, Margaré­ta utcán felfelé.) 422 TANYÁ eladó, vagy ki­adó Felsőkisteleken. Ér­deklődni Kiskunhalas, Jó­kai vu. 22. sz. alatt, Oláh Istvánná. 426 300—40Ö NÉGYSZÖG ÖL •szőlőterület eladó. Kis- kunhalas, Felsőöregsző- .lő k 131. Villany megold­ható. (Kántor-kaszáló mel­lett.) . 434 BEKÖLTÖZHETŐ, hat he­lyiségből . álló tanya egy hold területtel eladó. Kis­kunhalas, ' Rekettye 75. Novák;ák._ (Városhoz 4 km). 1 433 . Lakás NÉGYSZOBAS lakás, pladó. Kisebb 2 szobást beszá­mítok. Kecskemét. Bé.ke fasor 36/a. Érdeklődni: 17—18 óráig. 22614 BAJAI 1 szoba, összkom- fortios OTP-öröklakáspmat készpénz plusz 80 ezer Ft OTP-hitelátváMÍalással éi-s- adom* Leveleket „Sugovica- parfcon” jeligére a kiadóba kérek. . ■ : '• 22768 KÉTSZOBÁS gázfűtéses la­kás, eladó. Kiskiunhalias* Er­dei F. tér 3 B. Ili em. -20. Érdeklődni 17—il9 óráig. ^283 központban. : 3 . éves megkímélt .egy plusz , két ] félszobás. összkomfortos OTP-s öröklakás azonnal beköltözhetően eladófi Kis­kunhalas, Kossuth uVl'f B. II. em. 1*5. Érdeklődni .17— ló óráig, nappal a ll*-2'3'2-es • teléfpnon, 264 MASFÉLSZOBAS gázfű­téses lakás garázzsá! eladó. Érdeklődni Baja,. Szabad­ság u. 60; ; | | ;-l:03' SÜRGŐSEN eladó 2 szo­bás lakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Kis­kunhalas, Kárpát u. 7. III. em. 12. Érdeklődni egész nap. ~ - ' i r’ /' - 258' BAJÁN az Újvárosban 54 négyzetméteres erkélyes, gázfűtéses lakás 10 000 Ft/négyzetméter árért hi­telátvállalással sürgősen eladő. Érdeklődni 16 órá­tól Baja, Horgász1 u. 5. II. 6. Szalay. ______________ 135 B ÁJÁN 72 négyzetméter alapterületű gázfűtéses komfortos, garázsos ház­részemet (társasház) el­adnám. Április 4. tér lil. Bejárat a kapu alatt. 148 KÉTSZOBÁS lakás eladó. Irányár: 340 000 Ft készpénz plusz OTP-íhitel. Kiskun­halas, Bem u. 6. IV. 45. 17 óra után. ________ 23 102 B AJA. B.ökodi u. 58/a. hsz. alatt 4 lakásos társasház­ban öröklakás eladó. Két­szintes, 3 szobás, gázfűtéses, a lakás kb. 90 négyzetmé­teres. A hozzá tartozó kü­lönálló garázs kb. 30 négy­zetméter. Megtekinthető: du ,_17_ő rátóL__________ 204 4 LAKÁSOS társasházban, 3 szobás gázfűtéses lakás eladó. Zseni' László Kis­kunhalas, Dékány Á. u. 10/a. Érdeklődni 17 óra után. . _________407 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses lakás OTP-hitelátvállalás­sal eladó, vagy kertes- csa­ládi házért cserélhető. Kiskunhalas, Erdei F. tér 3. IV. em. 27._______ 435 3 SZOBÁS gázfűtéses ga­rázsos lakás eladó. Baja Damjanich u. 3/b. I. em. 3. _________________________192 S ZOBA, konyhás házrész beköltözihetően eladó. Ér­deklődni kórháznak szem- ben levő élelmiszerbolt. 163 2 SZOBÁS gázfűtéses la­kás eladó. Baja,, Völgy u. 6. IV. em. 12. Érdeklődni du. 17-től 18-ig. _______~ 164 E LADÓ Bajáig 2 és fái szo­bás összkomfortos szö­vetkezeti lakás. készpénz plusz OTP-hitelátvállalás- ‘ sál Ortutay u. 9. I. 6. 17*L KERTES családi házban, külön bejáratú szoba, konyha, spejzos lakás öröklakásként eladó. Kis­kunhalas, Huszár u. 10. ______________"__________454 K ÉT szoba összkomfortos öröklakás készpénz plusz OTP-hitelé tváTLailássad el­adó. KistkJunihaiLaS, Erdei F. tár l/A. II. em. 7. Érdek-J lődni munkanapokon 17 óra utáin._______________329 E LSŐ emeleti kétszobás erkélyes Lakás azonnali be­költözéssel eladó; Kiskun­halas, Kuruc vitézek tere 2i. I. em. 21. Érdeklődni le­het 17 órától,' szombat, va­sárnap egész nap._______332 K ÉT szoba plusz hálófülkés földszinti lakás eladó. Kis- kumhalaév, Vasút u. 8. A/2. ' . , , ■________351 E GY szoba öslszikomf ortos lakást keresek Kiskunhala­som 140 ezer Ft készpénz és OTP-'hiteláitMállalássa'l. Ajánlatokat „Kisebb értékű lakás” jeligére kérem Kis- kúnihalaSi Hirdetőbe, 370 ELADÓ 53 négyzetméte­res öröklakás. Kecske­mét, Aradi vértanúk tere 4. V. em. 28. 22 835 Gépek és alkatrészek 0 KM-es zárt Zsuk eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Csáky u. 5., szám alatt. ________23 119 R S—09-ES munkagép pót­kocsival, permetezőt elsze­reléssel olcsón eladó. Bá­rány Ferenc. Akasztó, Vö­rös- Hadsereg 56._______22907 M EGKÍMÉLT állapotban léyő Trabant 601-es eladó. Kunfehértó, Petőfi u. 27. __________________ 227 I T-S Peugeot 204-es tolóte­tőd. friss műszalkival eladó. Kisjkunhailas, Víz u. 7. 296 KARAMBOLOS UR-es. 1200- as Zsiguli eladó. Érdeklőd­ni Jehet Pirtó, Dózsa Gy. u. 23.____ 346 F ELÚJÍTOTT Multikár-mo­tor eladó. Kecel, Soltvatí­kerti u. 6.__________ 321 K L-ES láO’O S-es Lada kevés ki'lométerrel eladó. Kiskun­halas , Szövetség tér 2. 326 5 TONNÁS biililenőpLatós pótkocsi sürgősen eladó. Kothencz Zoltán Kisszál­lás, IV. kér. 144. Megfcekint­■ hető bármikor. __________347 U E—23-ÄS traktor pótkocsi­val vizsgáztatva, UE—28-as ekév-el és 6S-ös UTV ‘ hidrau­likus fűrésszel edadó. Kis- • kunhalás1, Fedsőikisitelek 20. > Ördög. ~ I 348 ZP-iS Dácia eladó. Harkakö­töny, Rákóczi_u. 27. _____350 R S—03-ES traktor kifogás­talan állapotban homlok- rakodóval és talaj maróval eládó. Akasztó, Rózsa u. 1/a. ,, •' . - _ 356 JÓ karban levő UV-s 1200- as Zsiguli eladó. Érdeklőd­ni lehet 17 óra után Kis­kunhalas, Batthyány u.( 23. 370 3011-ES Super négyhenge­res léghűtéses motorral vizsgáztatva, pótkocsival' ekével, háromhengeres pim metező szivattyúval el a i * Érdeklődni: Cebei István. 6200 i Kiskőrös, Felsőka-; masszáció 24. 526 BILLENŐPLATÓS IFA jó állapotban eladó. Kecske­mét, Kőrösihegy 190. (Mer­kur és Béke fasor közötti új . körút). ______ 834 A RO Diesel nyitott 4x4-es ^ megkímélt állapotban el­adó. sőltvadkert, Ifjú­ság Uy 66. 6230 . Tel.: 254. . 389 UD-S 1200-as Zsiguli és Így 350-es Jawa Czetka eladó. Tázlár, Kecskeméti u, 28. _______ 391 5 0*ES M-TZ traktor felújí- 1 tott motorral éladó. Ke­cel, Május 1. tár 10. Érdek­lődni / egész nap. Lehócz­ki, '________394 J Ó karban lévő Pannónia motorkerékpár eladó. Kis­kunhalas, Gózon u. 61. 395-SKODA 12Ó L KFr.es üzem­betartói joggal átadó. Kis­kunhalas, Kuruc 'vitézek tere 32. IJ. emJ_2._____396 IV-S Trabant eladó. Kis- ' kunhalas, Jókai u. 65. sz. ■ ajatt.. 438 i KN-ES Wartburg de Luxe eladó. -Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 32. Ér4 ■ deklődni este. _____397 R ENDSZÁMOS MTZ 50- es MBP—6,5 tonnás bille­nős pótkocsival Lajta eke eladó. Hugyi János Kecel, Rajk L. u. 6f 398 UR-ES Trabant friss mű­szakival eladó. Imrehegyfc Szarkás 40._________ 400 O SZTOTT ablakos Volks­wagen mikróbusz friss műszakival eladó. Kis­kunhalas, Linhardt A. u. 51. > 401 FIAT 128-as és Simson Mo­fa eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, M-509-es tele­fonom ___________________409 I R-ES Zsiguli májusig érvényes műszakival, ki­sebb motorhibával eladó. Sőltvadkert, Engels u. 7/a. _________ 411 T RABANT-motor (hasz­nált) üzemképes állapot­ban és kétkerekű gyermek- kerékpár eladó. Kiskun­halas, Bem u. 6. IV. 45. ­;___________________ 419 I K-S forgalmi rendszá­mú 1200-as Lada eladó. Cím: Jánoshalma, Mein- holt U. 9. 6440. 423 FEHÉR PI-s 1500.-as Moszk­vics eladó. Megtekinthe­tő szombaton Tompa, Jókai u. 34. 424 HÁROMÉVES Trabant el­adó. Érdeklődni 6500 Ba­ja, Bokányi D. u. 42. sz. ■ alatt. ’________ » ■ 185 U Z-S 1200-as Zsiguli eladó. Baja Rezét u. 5. Major 16 órától. 189 3 ÉVES Wartburg Limou­sine kevés km-rel igényes­nek eladó. Baja, Mé­száros L. u. 2.__________195 W ARTBURG de Luxe jú­liusban 3 éves 17 000 km- rel fehér, hibamentes, garázsban tartott eladó.. Kiskunmajsa, Mátyás ki- ‘ rály u. 1/a. Hegyes. 764 220 VOLTOS betonkeverő eladó. Kiskunhalas, Ker­tész u. 12. Érdeklődni 15 órától.___________________440 Z U-S Trabant friss műsza­kival eladó. Zsana, Ady E. U. 3. 442 ZN-ES 1500-as Polski Fiat sürgősen olcsón eladó. Kömpöc, Táncsics M. u. 4. sz. _______ "_______ 444 P T-S 125-ös Polski' Fiat 2 év műszakivad eladó. Kis­kunhalas, Alsóöregsző­lők 145. Baki-kastélyhoz közel. Jaszanovics. 451 IG-S Trabant friss mű­szakival eladó. Érdeklőd­ni: 16 óra után. Kecske­mét, Március 15. u. 16. III. 82. ___________ 23 320 I K-S Zsiguli eladó. Táz­lár, Kossuth u. 25. Zárt UAZ csere érdekelj 453 3 ÉVES karambolozott Zsiguli eladó. Dáciára vagy 1500-as Zsigulira cse­rélem, megegyezéssel. Izsák. Ady E. u. 37. ■ 23 310 ZSUK-BÓL készített Tra- bant-motoros, fülkés, vizs­gáztatott magánjáró el­adó. Érdeklődni: Zsebi Sándornál 6440 Kélesha- lom. Kinizsi u. 17. 21 WARTBURG szg-k. le­járt műszakival, új mo­torral, bontásra is, olcsón eladó. Hermész Zoltán Ba­ja, Csónak u. 6. III. 12. 203 Egyéb adásvétel 15 HÓNAPOS,, li&ő cm ma­gas, fekete deres csikó el­adó. Kerekegyháza, Engels U- 74.________________ 22765 E LADÓK gerendáik, horoig- fálk; deszka',' léc, parketta, tégla, ajtó, ablak, cserép, egyéb bontási anyagok. Kecskemét, Máóaihegy 220. Bogövicsifailu, kútnál jobbra. .... I | __________64 P EJ paripa eladó. Borota, I. kér. 26.________________341 MEKALOR 20 olajikazán el­adó. Érdeklődni. Kiskunha­las, Hajnal u. 10, Tel.: m­763. _______■ • •_________373 F ÉLAUTOMATA mosógép, plusz centrifuga, olaj'kály- háik, gyermek íróasztal és szekrény eladó. Kiskunha­las, Pataki István u. 1. 1 Racsmán.,_____________ 331 S UBLÓT eladó. Kiskunba- las, Szilády A. u, 6-2,'a. 339 KÖZPONTI fűtéshez ra- . diát árok eladók. Kiskunha­las,, Víz u. .7. ______295 G YENGBFIAS tehenek el­adók. Kiskunhalas., Rekety­tye 30, sz. alatt. _____ 323 B IANCA, Médea, Vértes csillaga, G öcséi zamatos, Zengő, Kunleány sima. sző­lővessző eladó. Opauszki János Kiskőrös, Agárhailom 17. ; . . 366 EGYÉVES kanca csikó eladó. Érsekcsanád, Sző­lő u, 77. sz. _____________206 6 HETES bikaborjú el­adó. Nemesnádudvar, Hu­nyadi J. u. 40. ________193 N APÖSCSIRKE előjegyez­hető személyesen vagy1 le­vélben, személyesen adunk választ. Takács Lajos Ba- r ja, Tanya IV. kér. 71Í5. ■______________101 E GY il és egy 5 hőnápos üszőborjú, ás 16 hónapos kan sertés eladó. Kunfe­hértó, II. kcr. 26._______414 5 5 MÉHCSALÁD, rakodó­ka ptáros felszereléssel együtt eladó,.1 Csikária, ‘Új u. 11. sz. alatt. I 402 MÁK eladó (140 kg). Csá­voíy,_Szant-I. u. 34._180 . FÖLDIMOGYORÖ-VETŐ­MAG eladó. Szemenként 50 fillér.. Nováik Sándor Jánoshalma, Tópart 2. 331 ÖPORTÓ és Zálagyöngys gypkere.s ! szőlővessző el­adó. Hugyi János Kecel, Rajk L. u. 6.________399 V ENNÉK műanyag tar­tályos Axiál permetezőt, tartozékokkal együtt. Van- csura Mihály Kecel, Szőlő ,u,. 9. _______381 FIGYELEM! Kerttulaj­donosok részére . forgács­mentes csirketrágya eladó. Érdeklődni: ' Kecskemét, Nyár li. 3. Hájasék, egész nap.____________________835 K ARCS'ÚS ÍTÖTT- fél női bőrkabát és’,sertésbőr ka­maszlány kabát, kbzép- méretűeknek eladók. Kis­kunhálás, Erdei F, tér 6. C^_I V '40. ________________408 E LADÓK gerendáik, horog- fák, léc, ajtó, abiaik, par­ketta, vaskapu, tégla, cse­rép, egyéb bontási anya­gok. . Kiskunfélegyháza volt tűzoítóiaktánya. 69 3 EZER literes állványod olajtartály eladó. Kis- - kunhalas, József A. u. 6. / - * 380 ELADÓ: 3 ajtós szekrény, fotelok, dohányzóasztal. Kiskunhalas, Kuruc .vité­zek tere 4. IV. em. Nagy József né. Érdeklődni 17 óra után. ________ 417 M ND-I-4 típusú automa­ta olajégőfej és 3500 llte- olaj tartály eladó. Kis­kunhalas, Gyapjú u. 1. Farkas. 425 KETTŐ db B tenor szak­szofon sürgősen eladó. Kiskunhalas, Alsótelep 11 á. ______________431 E LADÓ MIRKÖZ 1 típusú 500 .literes mélyhűtőpult és LILLA hűtővitrin. Ér­deklődők levelét „össze­sen 40 000 F,t” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hir­detőbe. * 432 VÁSÁROLNÉK 1945 ELÖN­TI KIADÁSÚ KÖNYVE­KET; HÁZHOZ MEGYEK (MÁRCIUS 2—3-AN) CÍ­MEKET KÉREM A BA­JAI HIRDETŐBE LEAD­NI. „RÉGISÉGEK” JEL­IGÉRE^__________________147 J Ó állapotban lévő 100 Wattos basszusszerelés, márkás basszusgitárral eí- adó. Levelet „Metál” jel­igére Kiskunfélegyháza1, Ady Endrg u. 8. Hirdetőbe. 359 Vegyes ELVESZETT 1084. január 31-én Kiskunhalas, Felső­szőlőik 152. sz. alól egy kb. 30 kg körüli fehér süldő. Becsületes megtalálót ju­talomban részesítem. Ér- tesítsen a fenti címen. 388 FIATAL pár lakásit bérelne több évre Kiskunhalason, Ajánlatot levélben „Tiszta­ság” jeligére kérjük a kis- kunhaiasi Hirdetőbe. 375 BÉ RELNÉK Kiskunba Las belterületén irodahelyiség­nek, raktárnak füTdőszoba- helyisógiből álló épületet. Ajánlatokat n-703-as tele­fonszámon kérjük. 365 KISKUNHALAS belterüle­tén 600 négyszögöl kert bér­be kiadó. Érdeklődni Kos­suth u. 10. sz. alatt.___290 G ARZONLAKÁST bérelnék 1 éves időszakra. Levelekét: „Megegyezés” jeligére ké­rem a bajai Magyar Hirde- tobé. , _ ■ 119 HARKÁNYBAN, a fürdő­höz közel 9 fekhelyes új nyaraló közületnek, egész évre is kiadó IBUSZ-on keresztül. Leveleket: „Vil­lamos fűtés 378 015’V jeligére a * pécsi Sallai utcai Hir­detőbe Jkérek._______ 476 K ERESKEDÉSNEK vagy műhelynek alkalmas 20 négyzetméter alapterületű helyiséget átadok Baja vá­rosközpontjában. Levele­ket „Tiszta1 csendes’’ jeligé­re várom a bajiad Magyar Hirdetőbe.______ ____v _58 J UHTARTÓ GAZDASA­GOK, TERMELŐSZÖVET­KEZETEK, EGYÉNI TER­MELŐK figyelem! Juhok jelölésére ' KIZÁRÓLAG engedélyezett y—66 jelzésű juhjelző színezők besze­rezhetők 211. sz. háztartási bolt, Kiskunfélegyháza, Mártírok u. 2. Felhívjuk szíves, figyelmüket arra, hogy a juhok bundája sem­miféle más festékanyag­gal * (kátránnyal, szúrók­kal míniummal, olajjal) nem jelölhető. 315 KÚTFÚRÁST vállalok! Egész évben folyamatosan; vállalom háztáji vízellá­tásra és locsolásra egya­ránt alkalmas” kisebb átmé­rőjű műanyag csőkutak készítését és javítását. Március hónaptól: válla­lom teljesen új, más áltál még eddig nem készített technológiával és kivitel­ben, nagy átmérőjű és nagy vízhozamú csőkutak ’ké­szítését, egyedi kútfej- kiképzéssel együtt vidé­ken is. Olyan területeken is jó víznyerési lehetősé­geket nyújt, ahol mélyen van a nyugalmi vízszint. Kiss Károly kútfúró kis­iparos 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 68. 29 ELVESZETT sötét színű, fehér meUfoltos boxer szuka. Kérem a megtalálót vagy nyorKravezetőit ju­talom ellenében értesít­sen Kecskemét, Árpád krt. 17. IV. em. 35. alatt. _________________836 M ATEMATIKÁBÓL konre- ; petál, érettségire, felvé- teli vizsgára felikészít szak­tanár Lengyel Baja, Köl­csey u. 98. v ,137 G ÉPÍRÁST ANÍTÁST vál­lalok Kiskunhalason. (Eset-? leg gyorsírást is.) Az ér­deklődők levelét „Szorga­lom” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe. 387 KISKUNHÁLÁSON, külön bejáratú lakást adnék kevés pénzért és egy kis házi munkáért. , Érdek­lődni Sóstó u. 21. alatt. _____________'____________428 K ISKUNHALAS közelé­ben tanyát bérelnék, vagy részletre megvásárolnám. Cím: László István Kis­kunhalas, Felsőszállás 188. • . 1 ._______430 S4 EGLÉVÖ szolgáltatási ipar­hoz társat keresek. Levele­ket „Takarító” jeligére rém a, kiskunhalasi Hir­detőbe.__________________437 A LUMÍNIUMBÓL homok- és kokilia öntvények ké­szítését vállalom. Egyedi darabok kis és közepes, nagy szériás minták és ko- killák készítését vá’lla- lom Maráz András öntő Baja, Kodály 1. III. 12. 4 óra után. __________ 174 F IATAL házaspár eltar­tási szerződést kötne la­kásért, Baján vagy kö­zeli faluban. ^ Leveleket: „Együtt Jkönny-ebb” jel­igére kérem a bajai Ma- gyar Hirdetőbe._________197 K ÚTFÚRÁST vállalok kis és nagy átmérőjű mű­anyag csővel, több éves gáranciával. Kiskunha­las és a környező közsé­gek lakosságának árked­vezménnyel. Németh Im­re kútfúró kisiparos 6400 Kiskunhalas, Járószék u 21. < 441 TANYÁT bérelnék Bács 4 megyében.- Leveleket „Vil* lány szükséges” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­dtetőbe._______ 445 M ÉRLEGKÉPES könyve­lő és gépjármű-technikus, mellékfoglalkozású állást keres. Leveleket ..Kiskun­halason” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. __450 F IATAL házaspár egy gyermekkel, üres lakást bérelne Kiskunhalason. Ajánlatot levélben „4 éves fiú” jeligére kérjük a kis- kunhalasl Hirdetőbe. 455; ÉLTÁ RTASI szerződési kötnék Idős személlyel, vagy házaspárral laká­sért. Leveleket „Halas vagy környékén” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe._____' _______457 K ÚTFÚRÁST teljes fel­szereléssel garanciával vállalok. Hegedűs István kisiparos Szeged, Föld­vári ü. 6. Tel.: 21-086. 459 Házasság 48 ÉVES, 162 cm magas, egészséges, fizikai dolgozó, megismerkedne korban hoz­záillő elvált, vagy özvegy- asszonnyal, kizáifóiLag há­zasság céljából.. Csakis ko­moly szándékú nők írja­nak. -Mündien levélne vála­szolok. Egy gyermek neon akadály. Levelet „Tavasz” jeligére kérem küldeni a jánoshalmi hirdetőbe, Bíró Béla u. 5i9. sz. alá. _____ 15 5 0 ÉVES 160 cm magas, magányosan élő mezőgaz­dasági nyugdíjas özvegy­asszony férjet keres 50—60 évesig. Leveleket „ Hús­vét” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe. 429 MEGÉRTŐ társat keresek, aki magányomat enyhíte­né és család*! házamba hoz­zám költözne. Ipari nyug­díjas özvegyember va­gyok. Várom 60—66 év kö­zötti magányos nő levelét „Mindent egymásért” jel­igére a kiskunhalasi Hir­detőbe. 460 MUNKAALKALOM KONYHAI dolgozót keres felvételre a Bányai Júlia Gimnázium, Kecske­mét, Nyíri út 11. 307 PARKETTAGYÁRTÓ Vállalat az aláb­bi munkakörökre keres, munkaválla­lókat: asztalos, géplakatos, marós, villanyszerelő és TMK-segésmunkást. Bérezés kollektív szerint. Jelentkezés: Parkettagyártó Vállalat, Munkaügyi Osztály,. Kecskemét, Halasi út 10. 498 A BÁCSBOKODI Tejüzem felvesz fű­töket és kompresszorkezelőket, to­vábbá hegesztő- és esztergályos szak­munkást. Fizetés kollektív szerződés szerint. Jelentkezni lehet az üzem- igazgatónál. 506 KISMOTOR- és Gépgyár 5. Gyára fel­vételt hirdet a következő munkakö­rökre szakmunkásoknak: TMK-ja­vító munkára: elektroműszerészeket, géplakatosokat. Alkatrészgyártásra: esztergályosokat, marósokat. Köszö­rűsöket. Betanított munkára: fém­csiszolókat azonnali belépéssel. 40 órás munkahét, kedvező szociális jut­tatások. Legyen a munkatársunk! Várjuk! Jelentkezés: a gyár munka­ügyi osztályán, Baja, Szegedi út 121. ü mm 507 PETÓFI Nyomda azonnali belépéssel felvesz közép­iskolai végzettséggel ren­delkezőt, bérelszámolói munkakörbe, Közgazdasá­gi érettségizett nő dolgozót anyag­könyvelői munkakörbe. Jelentkezni lehet: Petőfi Nyomda Munkaügyi Osz­tályán Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001. 281 A TEXCOOP Kötőipari és Kereske­delmi Leányvállalat Kiskunhalas — műszaki terület vezetésére legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező gé­pészmérnököt, — karbantartási mun­kák irányítására, csoportvezető be­osztásba építésztechnikust, — pénz­ügyi osztályra előadói munkakörbe szakközépiskolai érettségivel ren­delkező jelentkezőt keres felvétel céljából. Fizetés a végzettségnek, gya­korlatnak megfelelően. Jelentkezés a TEXCOOP KötőLpari és Kereskedel­mi leányvállalat személyzeti osztá­lyán személyesen, vagy írásban ön­életrajzzal. 333 ^_.r_rx A VÁROSFÖLDI Sertés. ) hizlaló és Feldolgozó Tár. ‘S&Py sulás felvételt hirdet az alábbi munkakörökben. Autóbuszvezető, gépkocsivezető, tar­goncavezető^ TMK-lakatos, villany- szerelő, kőműves, építőipari segéd­munkás. Kecskeméti, városföldi, kun­szállási és kiskunfélegyházi lakosok jelentkezését várjuk. A közlekedés a jelzett helységekből saját autóbusz. szal megoldott. Bérezés: teljesítmény alapján. Jelentkezés: 8—14 óráig Nagy János ágazatvezetőnél. 173 FELVESZÜNK segédmunkást, autó­szerelőket, valamint autóalkatrész raktárba raktárosi munkakörbe fér­fi munkaerőt. Tejipari Szállítási Vál­lalat Kecskemét, Rákócziváros 16. 325 A ZÖLDÉRT Vállalat jánoshalmi ki­rendeltsége felvételt hirdet azonnali belépéssel egyszemélyes zöldségboltjá­ba, szakképzett boltvezetői munkakör betöltésére. Jelentkezés: 1984. március 10-ig. Jánoshalma, Szeszfőzde u. 2. a kirendeltségvezetőnél. 265 A KECSKEMÉTI Közúti Építő Vál­lalat, Kecskemét, Kiskunhalas és Baja térségében felvitelre keres jó kereseti lehetőséggel nehézgépkezelő­ket úthengerre, autógraderre, D—606 talajgyalura, EMM 10/15 típusú beton­keverőre és talajvízszintsüllyesztőre. Jelentkezés a vállalat Gépjavító Üze­mében v 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula u. 8. 440 VAGYONŐRT azonnali belépéssel felvesz a kiskunhalasi Dohánybevál­tó üzem. 302 A KALOCSAI Sütő- és Édesipari Vál­lalat (6301 Kalocsa, Tömöri u. 56.) pá­lyázatot hirdet anyaggazdálkodásban jártas, és áruforgalmi gyakorlattal rendelkező részére, akinek közép­vagy felsőfokú végzettsége van. Mun­kabér megegyezés szerint. A pályáza­tot kérjük a vállalat címére megkül­deni. l 249 BAJAI Városi Tanács műszaki osztá­lya pályázatot hirdet építési előadói munkakör betöltésére. Feltétel: építő­ipari technikumi végzettség. 1 Fizetés: a ti 1983. ÁBMH rendelkezés szerint. 442 —nilTFP A DUTÉP MOST BEÜZE- = ^í5l_ melö ablakgyarahoz :----- rti.ui r FELVÉTELRE KERESÜNK P RECÍZ GÉPBEÁLL1TÓ MUNKÁRA ÉS MUNKASZAKASZOK, MUNKAFOLYAMATOK IRÁNYÍTÁ­SÁRA NAGY GYAKORLATTAL REN­DELKEZŐ FAIPARI SZAKMUNKÁ­SOKAT, FAIPARBAN JÁRTÁS TECHNIKUSOKAT. KERESETI -LE* HET0SÉG: 6500—8000 FT; . JELENT­KEZNI LEHET L'DUTÉP HÁÍGYÁR MUNKAÜGYI CSOPORT KECSKE­MÉT, ISTVÁN KIRÁLY KRT. 341 DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH Vál­lalat Kiskunhalasi Telepe Weimár X- re gépkezelőt és lángvágót keres fel­vételre. Jelentkezés a telepvezetőnél Kiskunhalas, Jókai u. 1. 242 MEZŐGAZDASÁGI jellegű, a megye- székhelyen kirendeltségekkel rendel­kező országos vállalat felvesz belső ellenőröket. Átlagkereseti lehetőség gyakorlattól függően 7—9000 Ft. Elő­írt iskolai végzettség: mérlegképes könyvelői vizsga. Kereskedelmi gya­korlattal rendelkezők és vidéki lako­sok előnyben. Jelentkezés részle­tes önéletrajzzal „Megbecsülés 2476” jeligére a budapesti Felszabadulás té­ri Hirdetőbe. 256 MŰSZAKI osztályvezetőt, valamint műszaki előkészítésben jártas be­osztott dolgozókat azonnali belépéssel felveszünk. Fizetés megegyezés sze­rint. Bérelt, vagy OTP-lakást tudunk biztosítani. 40 órás munkahét. Gmk. lehetőség van. Jelentkezni a vállalat főmérnökénél. Gépjavító és Vasipa­ri Közös Vállalat, Lajosmizse, Dó­zsa Gy. út 126. sz. 206 fl toll felvásárlást megkezdte 'A KISKUNHALAS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ Szabadkai út 24 sz. alatt. 301 BERUHÁZÓK, MEGRENDELŐK, ÜZEMELTETŐK, KIVITELEZŐK! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 1984. január 1-tőt GÁZELLÁTÁSI munkáinkat az alábbi szolgált at Ásókkal kibővítettük: — gáz- és olajégők eseti és rendszeres felülvizsgálata, kar­bantartása, — tüzeléstechnikai mérések, . beszabályozások és hatásfok bemérésék, — égők, kazán,ok, biztonságtechnikai berendezések ellenőrzé- se, javítása, beszabályozása és repeszpróbák elvégzése. Megrendeléseiket kérjük az alábbi címre szíveskedjenek küldeni: Szanki Űj Élet Mg. Szakszövetkezet Szánk, Árpád u. 16. sz. (6131) Telefon: 25. Telex: 26-'704. 441 ÉPÍTŐIPARI Szállítási Vállalat keres autó-motorszerelőt, csoportvezetőt, tehergépjárműre rakodót, érettségizett fiatalokat forgalmi szolgálat ellátásá­ra. Bérezés teljesítmény után. Szállást biztosítunk. Jelentkezés: ÉPFU Kecs­kemét, Kiskőrösi út 10. főnökségvezer tőnél. . 268 ÜMV|C| A KECSKEMÉTI Baromfi- ptvwun u feldolgozó Vállalat felvétel- re keres nem fizikai állo- mányba középiskolai vég- VJ zettséggel és középfokú rak- tár ozás i tanfolyammal, 2 eves szakmai gyakorlattal rendelkező vezető raktárost, műszaki és tollrak- tárost, középfokú műszaki végzett­séggel és anyaggazdálkodási tanfo­lyammal . műszaki anyaggazdálkodási eDőadót, gyakorlattal rendelkező nor­mást, gép-gyorsírót. Fizikai állomány­ba áruterítőt, géplakatost, mechanikai műszerészt, targoncaszerelőt, és kő­műves segédmunkást. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Kecs­kemét, Ceglédi út 7—11. 245 ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőt, raktári segédmunkást, folyékony üzemelé­sű targoncára vezetőt, takarítónőt felveszünk. TISZA FÜSZÉRT VÁL­LALAT Kecskemét, Kiskőrösi út 5—9. 239 KÖZLEMÉNYEK Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk,, hogy fiam, férjem, édesapánk, nagy­papánk HALMI DEZSŐ ny. rendőr törzszászlós f. hó 19-én elhunyt. Temetése ka­tonai tiszteletadással f. hó 24-én, 15 órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Az elhunytat a Váro­si-Járási Rendőrkapitányság saját balettjának tekinti. Gyászoló csa­lád. 23 375 Mély fájdalommal és megtört Szív­vel tudatjuk, hogy szeretett fér­jem, édesapánk, apósunk, drága nagyapánk ZETKÓ PÁL életének 53. évében, f. hó 19-én, hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 23-án, háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 23 371 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk PARADI mihályné Tóth Terézia Lakitelek, Széchenyi krt. 59. sz. alatti lakos életének 68. évében febr. 17-én elhunyt. Temetése f. hó 23-án, negyed 3 órakor lesz ä kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 879 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apó­som, nagyapám BERTA PÁL Vízmű Váll. dolgozója Kecskemét, Bem u. 16. sz. alatti lakos életének 56. évében febr. 19-én hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 24-én 3/4 1 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyá­szoló család. 878 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk J>UDAS sandorné Zslgó Erzsébet Kecskemét, Tölgyfa Nu. 6. sz. alat­ti (volt Zöldfa u-i) lakos életének 60. évében febr. 10-én hosszú ( be­tegség után hirtelen elhunyt. Te­metése f. hó 24-én, fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 877 Köszönetnyilvánítás Köszönetünket (fejezzük ki mind­azoknak, akik JÓJART B. PÉTER temetésén megjelentek és sír­jára a kegyelet virágait elhelyez­ték. Gyászoló Jójárt psalád, Kis­kunhalas. 387 Köszönetét mondunk a roko­noknak, ismerősöknek, munka­társaknak és a régi jó szomszé­doknak akik drága halottunk PIPICZ ANTAL temetésén megjelentek, .sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kis­kunhalas. 418 Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, barátoknak, munka­társa1 mk. az iskolának, akik sze­retett lányom, édesanyánk, , test­vérünk FÜLEKI ANDRÁSNÉ Réti Julianna temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot^ helyeztek, .mély fájdalmunkban velünk együtt- éreztek. Gyászoló család. 23 312

Next

/
Oldalképek
Tartalom