Petőfi Népe, 1983. december (38. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-07 / 288. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 1150 NÉGYZETMÉTER alap- területű-. családi ház, ipa­ri tevékenységre alkalmas műhellyel eladó. Kiskun­halas, Linhardt A. u. ai. ‘ _______________________33-18 í tÉT-három család, vagy közület részére alkalmas nagy lakóház eladó. Kis­kunhalas, Tuba u. 6. 3371 R1S S Z AL L ÁSÓN, családi ház 450 négyzetméteres fűthető fóiiaházzal eladó. Érdeklődni Arany J. u. 6. _____________________3286 G ARAN, Bunyevác u. 69. számú ház 300 négyszögöl kerttel eladó. Érdeklődni lehet Jánoshalma, Vágóhíd u. 8 Faragó. 3335 JÁNOSHALMÁN Kazinczy u. 18. szám alatti új csalá­di ház 600 négyszögöl gyü­mölcsössel eladó. 165 HAL-LANGŐS sütő sürgő­ién eladó. Érdeklődni : min­den délután. Kecskemét, Fehér u. 26. szám alatti büfében.___________ 5521 C SALÁDI ház fizetési ked­vezménnyel eladó. Kis’kun- halas, Kossuth u. 31. 3394 TAZLÁR. I. kér. 7. sz. alat­ti Gregus Dezsö-fále tanya 7 hold szántó-, szőlő- ' és gyümölcsös területtel eladó. Villany, fúrott kút van. Fa­luhoz egy kilométer, köves­ét mellett. Érdeklődni Hirsch Sándorné Tázlár, I. kér. 190._______________ 3395 K ISKUNHALASON FüzeSr pusztán 4.5 hold szántó és kaszáló eladó. Érdeklődni Prikli Rudolf Kiskunhalas. Alsóöregszőlők 207. 3400 KISKUNHALASON a kert­város mellett, 740 négyszö­göl szántóterület eladó. Érdeklődni Himző u. 3. _____ 3407 T OMPA. Hunyadi u. 121. számú ház eladó. Érdeklőd­ni Kiskunhalas. Lin'hardt A. u. 36. sz. alatt. (Szélma­lom utcája.) Hátközben 16 óra után. hétvégén egész nap. _ 3418 L AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas. Budai Nagy A. u. 32. ________________________34T7 200 NÉGYSZÖGÖL kert el­adó. Kiskunhalas. Alsóte­Jep_6._____________ 3429 J ÁNOSHALMÁN. kiserdei tanya eladó. Villany van. Érdeklődni: Jánoshalma. Petőfi u. 39. sz,_________194 J ÁNOSHALMÁN, Kölcsey u. 33. számú ház eladó. Ér­deklődni a könyvesboltban. Vasárnap a helyszínen, 196 LAKÓHÁZ építésére alkal­mas telket vennék Kiskun­halason. CiTfi: Kuruc vité­zek tere 15. mfszt. 106. _______________________3443 T ELKET vennék sertésólak építéséhez Kiskunhalas közvetlen közelében, 300 négyszögölig. Cim: Kuruc vitézek tere 15. mfszt. 106. _______________________3444 K ISKUNHALASON a Gu- bodi út mellett lakóház 1200 négyszögöl új telepíté­sű szőlővel, jószágtartás.ra alkalmas melléképületek­kel eladó. Irányár 80 ezer Ft. 1200-as Ladára is elcse­rélném. Érdeklődni Kiskun­halas, Sziklai S. tér 8. B. fszt. 1.__________________3449 L AKHATÓ tanya, gyümöl­csössel, fúrott kúttal, ser­téshizlalóval eladó a Baja- Szegedi úton az 55-ös ki­lométerkőnél. ÉRSeklődnl Kisszállás, gyógyszertár­bam. ___________________3453 B AJÁN. távolsági buszál­lomásnál. háromszobás* 1 2 * * * * rak­tárhely is égés. komfortos ház eladó. Üzletnek, ren­delőnek, műhelynek ki­alakítható Jókai 22 á. 1489 BAJA, Farkas u. .3. alatti ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Dr. Kiss István 1. számú Ügyvédi Munka­közösségnél. 1496 HÁZ eladó Baja. Tóth K. u. 14*'B.____________________1504 B ELVÁROSI 3 szobás gáz­fűtéses házrész eladó Ba­ja. Sarkantyú u. 4. Érdek­lődni: 7632 Pécs, Kamilla u. 9. 16. Telefon: 72 29-023. _________________1505 9 000 NÉGYZETMÉTER szán­tóföld két darabban eladó. Sükösd, Szántópuszta mel­lett. Érdeklődni Nemesnád­udvar, Széchenyi u. 5. _________________________1506 E LADÓ azonnal beköltöz­hetően két szoba konyha, fürdőszoba, spájz. zártve- randás, alápincézett lakó­ház Kiskőrös. Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatt, á Vadkerti és Keceli út elágazásában, sa­roképület. Érdeklődni: a helyszínen és Gara. Köz­társaság u. 13. szám alatt. _________________________15 39 Ál lattartásra alkal­mas ház eladó 1600 négy­szögöl kerttel Báesbokod, Hunyadi u. 83. sz. alatt. Érdeklődni: Baja. Kölcsey F. 81.______ 1550 K ISKUNHALASTÓL 24 kal­te. Balotaszállás határában fás tanya melléképületek­kel, gazdálkodásra alkal­mas 1 hold jó termő terü­lettel 40 ezer Ft-ért eladó. Villany megoldható. Ér­deklődni Kiskunhalas, taxi­állomás. Nagy Jenőnél. _____________ _ 3443 K ÉTSZOBÁS kertes csalá­di ház eladó. Kiskunhalas. Martos Flóra u. 14. (Nem­zetközi út mellett.) Érdek­lődni Sarló u. 2. sz. alatt. _________ 3461 K ÉRTES családi ház és 500 négyszögöl szőlő, jó kerttel eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, Fazekas G. u. 87. sz. alatt. Steiimetz Jgnosné. _________ 3464 K ERTES belső7 házrész el­adó. Kiskun'hftlas, Zalán u. 12.___________ 3465 b ELADÓ Kiskunhalason a Baki-kastély mellett 700 négyszögöl szőlő és gyü­mölcsös. 12 négyzetméteres épülettel. Érdeklődni Zalán u. 8. Segesváriék. .3476 Nf.GYLAKASOS társas­házban 3 szobás gázfűtéses lakás kerttel, garázzsal el­adó. Érdeklődni lehet 17 óra útin. Kiskunhalas. Ta­vasz u. 4/fi. Molnárék. ____ , _ __________ 3467 Á LLATT ARTÁSRA alkal­mas (anya másfél hold földdel eladó. Víz. villany van. Érdeklődni Tmrehegv-, Tüsküs 35,'Kissnő. 3473 KÖZPONTI íütéses, kertes családi ház eladó. Pirtó. Kossuth u. 31., valamint Pirtón a Lenin utcában 408 négyszögöl házhely eladó. • Érdeklődni a fenti címen. 3466 Lakás KÉTSZOBÁS. gázfűtéses lakás eladó Kiskunhala­son, az Erdei F. téren. Ér­deklődni Tuba u. 6. 3372 EGY plusz két félszobás, 58 négyzetméteres gázfűtéses lakás* készpénz plusz OTP- hitéiátvállalással eladó. Kis­kunhalas, Kossuth u. IS. II. em. 5. Érdeklődni 16 óra után. ___________________3390 N ÉGYLAKASOS társasház­ban két és félszobás lakás garázzsal eladó. Kiskőrös, József A. u. 62. Beke. 3397 KÉTSZOBÁS gázfűtéses la­kás azonnali beköltözéssel eladó. Kiskunhalas/, Kuruc vitézek tere 37. IV. em. 2. Érdeklődni 17 óra után. _________________________3405 B AJAI lakótelepi 2 és fél­szoba. összkomfortos taná­csi lakásomat budapesti ki­sebbre vagy ráfizetéssel hasonlóra cserélném. Ér­deklődni szerda 'eV csütör­tök este 18 és 2Ó óra között 1 l-533-as telefonon._____152.1 E LADÓ 2 szoba összkom­fortos OTP-s lakás Baja, Duna u. 14. III. em. 11. Ugyanitt ikergarázs is el­adó. Érdeklődni egész nap. ______________________1522 E GY plusz két félszobás lakás OTP-hitelátválIalás- sal eladó. Kiskunhalas, Kossuth u. 17. IV. em. 38. ________________________3425 BUDAPEST VII. kér. Rot- tenbiller utcai földszintes 25 négyzetméteres komfor­tos tanácsi lakást bajai 1.5— 2 szobás tanácsi vagy szö­vetkezetire cserélek. Érdek­lődni ..Sürgős” jeligére a jánoshalmi hirdetőbe Biró Béla u. 59.______________190 K ÉTSZOBÁS összkomfor­tos lakás OTP-hitelátválla- lássial eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 11. ’mfszt. 43. Érdeklődni 17 óra után.__________ 3436 K ÉTSZOBÁS távfűtéses la­kás OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 15. mfszt. 106. ____ 3442 E LSŐ emeleti háromszobás parkettás gázfűtéses lakás eladó. Kiskunhalas. Erdei F. tér 6 F. 75. Érdeklődni délelőtt telefonon 11-/244 Ill­és mellék. 3445 KÉTSZOBÁS parkettás, gázfűtéses lakás OTP-hitel- átvál-lalással eladó. Kiskun­halas. Kuruc vitézek tere 31. III. em. 2. 3457 ELCSÉRiÜuNÉM Budapest XVI. kér. Mátyásföldi 2 szoba komfortos tanácsi la­kásom. udvari garázzsal, Kecskemét belterületén Is­kola közelében 3 szobásra, vagy családi házra meg­egyezéssel. ..Csere 167447” jeligére Bp. Felszabadulás téri hirdetőbe. __________2126 B AJA Újvárosi 63 négyzet-, méteres, 2 szoba összkom­fortos szövetkezeti lakás, garázzsal vagy anélkül el­adó. készpénz plusz hitel­átvállalással. Érdeklődni le­het napközben Tel.: 12-577;' 42-es este 11-638-as telefo­nom____________________1483 , É LADÓ másfél szoba kony- hás lakás Baja, Dózsa Gy. u. 86. Érdeklődni 15 óra után._________ 1613 K ÉTSZOBÁS összkomfor­tos, garázsos lakás eladó. Gáz benn van. Baja, Sirály u. 6. Érdeklődni 15 óra után Bartek Istvánnál. _________________________1514 E LADÓ Baja' Völgy u. (T IV. 1/2. sz. 2 szoba mellék­helyiségekből álló örökla­kás OTP-kölcsönótvállalás- sal. Érdeklődni Baja, 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség. _________________________1562 k étszobás. gázfűtéses szövetkezeti lakás* eladó. Kiskunhalas. Kuruc vitézek tere 29. III. em. 11._____3451 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses la­kás készpénz plusz OTP- hitelátvá/Ualáss/al eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 29. Zs. Szőke. Érdek­lődni 18 óra után._____3437 H ÁROMSZOBÁS, parket­tás. gázfűtéses lakás eladó. Kiskunhalas. Erdei F. tár 6. F. I. em. 75. Érdeklődni hétfőn és csütörtökön 18— 20 óráig. 3504 Gépek és alkatrészek UN-ES S 100-as Skoda friss műszakival eladó. Kiskun­halas, Baross u. 14. 3283 ZETOR traktorosok figye­lem! A BKM Kommunális Szolgáltató Vállalat érte- az érdekelteket, vásár­lókat, hogy 1983. decem­ber 8-án csütörtökön 8—12 óráig központi raktárá­nak anyagkészletéből (fő­leg Zetor-alkatrészek) na­gyobb árengedménnyel, börzét, árusítást tart. Cím: Városföld 146. Mindszenthy út. Megközelíthető a 7-es autóbusz végállomásától (Habselyemtől) kb. 500 méterre. ___ 5826 1 500-AS Moszkvics Kombi újszerű állapotban eladó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 53._____________ 33*91 T RABANT 601-es vonóho- roggal, érvényes műszaki­val. új kisipari utánfutó, 400-as szalagfűrész, Aspe- ra vízszivattyú, üzemképes Trabant-imotor és egy bon­tott Baíbetta eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Hunya­di u. 8.______________ 3392 VENNÉK 2 hengeres mul­ticar motort ár- és állapot- megjelöléssel. esetleg roncs is érdekel. Füredi Ferenc Császártöltés, Keceli 13 8. ______ 1330 V IZSGÁZTATOTT Pannó- nia-motoros 4 kerékmeghaj­tású önjáró eladó. Terra 'kistraktort beszámítok. Ba­ja. Jácint u. 9. 1578 1500-AS Srezinger eszterga­pad, felújított asztali fúró­gép. hegesztődinaimó. két- herageres kompresszor vil­lanymotorok. 80 1 tartály- lya. 720 V egylépcsős víz- szivattyú. Lada sebváltó. betonkeverő eladó, Baia. Jácint u. 9. 1377 ETZ motorkerékpár meg­egyezés szerint eladó. Kis­kunhalas, Linhardt A. u. 63;_______________________3396 601-ES Trabant Limousine eladó. 6 évesig Zsiguli-, vagy Wartburg-csere is ér­dekel megegyezéssel. Amb­rus József Kunfehértó, III. kér. 3. Figura-tanya*. 33*98 UZ-S Wartburg, 3 éves* La­da friss műszakival eladó. Karambolos Dacia- és Zsi- gulia-csere érdekel. Kece|, Liszt f! u. 17. (Szilos.) __________________________3401 T EREPES billenőplatós IFA, friss műszaki vizsgával el­adó. Soltvadkert, Bocskai u, 118, sz. 3409 LADA 1300-as vonóhorog­gal. (négy és féléves) el­adó. 6440 Jánoshalma, Dó­zsa Gy. u. Hl. Érdeklődni szombat, vasárnap. 3422 1600-AS Lada-motor 22 ezer km-rel és 1200-as Zsiguli bontva eladó. Érdeklődni: bármikor Jánoshalma, Kiss Ernő u. 10. sz, alatt. 192 ELÄDÖ féléves összkerék- meghajtású szűkített nyom- távos, vasplatós, benzines munkagép, rendszám-mai el­látva. Eke János Pirtó, Kos­suth u. 48._____________3432 J Ö állapotban levő ETZ—2S0- es motorkerékpár féléves garanciával eladó. Érdek­lődni lehet Kiskunhalas. Kopolyai őrháznál esti órákban. 3434 ELADÓ 5 piázsa teherbírá­sú Paranóitlia-motoros ház­táji kocsi talajmaróval és Wartburg Limousine lejárt műszakival. Irányár 20 ezer Ft. Érdeklődni Kiskunha­las,1 Sziklai S. tér 8. B. fszt. 1.________________________3448 T F-ES 1200-as Lada 25 ezer kilométeTfel eladó. Érdek­lődni Cs/ányi János Kiskun­halas, Inoka 27. sz. (Csere­séki út)_.________________3451 M TZ 50-.es eladó. Zsana. Ady E. u. 24. Érdeklődni szombat, vasárnap. 3454 UE—28-AS jó állapotban, pótkocsival, ekével, sok al­katrésszel eladó. Madaras. Szabadkai u. 29. Gáli. *1491. 4 04-ES Peugeot gép­kocsi eladó. Rendszáma: UL 16-06. Baja, Kinizsi p. u. 9 a.___________________1534 E LADÓ 50-es Szuper trak­tor kétkerekű pótkocsival együtt vagy külön is. együtt irányár: ÍB 000 Ft. Egy önjáró Mia-motor meg­hajtású. levizsgáztatva, irányár: 50 000 Ft. UE—28- as traktorhoz 2 db henger­hüvellyel együtt vagy Cse­pel gépkocsihoz. Érdeklőd­ni: Baja, Kistüzépen. vagy Baja Cslk u. 12. alatt, min­dennap. ____________ 1542 P ANNöNIA-motoros pla­tós, magánjáró olcsón el­adó. Ugyanitt fém nyúlket- recek eladók. Nemesnádud- var, Zöldmező u. 20. 1569 PANNONIA-motoros mun­kagép eladó. Megtekinthető hétköznap délután, vasár­nap egész nap. Kiskunha- . las. Alsóöftgszőlő'k 87. Adá-m István._____ _ 3442 ‘ ZÖ-S Trabant friss műszó—- kivaa eladó. Kiskunhalas, József A. u. S3, 3455 ÜJ állapotú karambolozott Zsiguli-karosszéria (hátul és tető sérült) 7 ezer Ft-ért eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, taxiállomás, Nagy Jenőnél. ________________3444 P LATÓS Zsuk rendszám­mal ellátva sürgősen eladó. Szánk, Petőfi ú. 89. sz. __________________________3447 1 27-ES Fiat eladó. Kiskun­halas, Kuruc vitézek tere 29. III, em. 11. _______3453 I G-S Trabant megkímélt állapotban eladó. Kis*kun- hallTs, Vadász u. 3, 3460 ZAPÓ'ROZSEC 1934-ig ér­vényes műszakival bontás­ra eladó. Kiskunhalas, Fa­zekas/ G. u. 117._______3462 N SU Prime személy/gápko- csi eladó. Soltvadkert, Hu­nyadi u. 67._____________3463 M zEOVÉTFT.zRE keresek 17- w Lanzbuldog kistraktort. Üzemképtelen iS’ érdekel. Cím: Vincze Sándor Kis- kunmajs'.a. Tajő 60. 51*20. ________________________■ 3475 US-ES Zsiguli eladó. Mély­kút, Jókai u. 74. Kiss Lajos. ___________________________3431 4 X 4-BS platós ARO és egy bálázó eladó. Kecel. Vasút u. 56,_______ 3485 B ENZINES ARO-alkatré- szek eladók. Kiskunhalas. Kossuth u. 17. IV. em. 33. Takács. Érdeklődni a dél­előtti órákban._______ _34S£ ELADÓ MZ-TS 250-es 1985. decemberig érvényes mű­szakival. Kiskuríhalas, Bál­vány u. 4._______________3489 3 ÉVES Wartburg Tourist eladó. Érdeklődni Kiskun­halas, Vadkerti út 25. sz. _________________ 3490 UE—50-ES Dutra ekével, talajmaróval eladó. Kis­kunhalas. Felsőöregszőlök 296. Keceli úton. a Kocsis szeszfőzde mellett balra. ______________ JS469 M INDENFÉLE használt gépkocsit, bontásra megve­szek. Rácz Ferenc autósze­relő ás bontó kisioaros Ba- ja. Varga I. u. 23. 1507 CHEVROLET Caprice Cou­pe újszerű állaootban levő. nagy teljesítményű. luxus amerikai géokocsi eladó, vasy megnevezéssel elcse­rélhető. Érdeklődni: 6413 Kunfeliértó 126. II. telep. 202 FÜLKÉS vizsgázott Tra- bant-moforos. platós mun­kagép. útszerű állapotban e'adó. Érdeklődni: Mélykút. Máius 1. u. 108. 197 SKODA 120-as KF rendszá­mú igényesnek eladó. Já­noshalma, Szemere u. 16. _____________________ 199 T K rendszámú 1200-as Zsi­guli friss műszakival el­adó. Érdeklődni: Barta Tá- rosnénál 6440 Jánoshalma. Rákóczi u. 15. sz. TIIT4. na­ponta du. 14 órától. 201 TF-ES 1700-as Lada friss műszakival sürgősen el­adó. É-dek'ődni Csongrádi Pál Kisszállás. Felszabadu­lás 11 79 Tel .: 17. 3499 ~riSSZKFRÉK-mentvait á s ú négyhengeres Multikár-mo- tnros munkáé«« eladó. Tö-teli Pál Soltvadkert. Zalka M. ti. 48. 3502 KJ-S tolótetős Wartburg de Luxe eladó. Kiskőrös, Mészáros L, u. 57, _____3500 R ÁJ-Gaz felújított állapot­ban eladó. Érdeklődni Kis­kőrös, Ligeti K. u. 3. III. em. 13. 3501 Egyéb adásvétel BONTÁSANYAG eladó — szállítási kedvezménnyel. Kecskemét, Széchenyi tér II. Aranyhomok mögött. _________,_______________15940 B ONTÁSANYAG eladó. Kecskemét, Klapka u. 11. _____________________15941 1 DB 5 éves fejőstehén, va­lamint 1 db 1 éves vörös színű borjú eladó. Érdek­lődni: 6449 Mélykút, Lenin tér 24. 1_______________200 4 0 DB anyajuh (áprilisban ellenek) és birkatrágya el­adó. Borbényi Imrémé Im- rehegy, Debeák 2*5 , 3492 5 ÉVES 8 hónapos vemhes tehén. 2 db fiatal kanca ló, (egy fekete, egy sárga), másfél éves könnyű sod­rott heréit csikó. 4 ezer szál oportó sima szölftvessző el­adó. Síagy József Imre- hegy, Csalogány u. 34. _________________________3474 5 0 DB birka és 50 db bá­rány eladó. Kiskunhalas, Zöldhalom u. 2._________3438 2 0 DB fiatal vemhes/ anya­juh eladó. Érdeklődni lehet: Tallér Mihály Sükösd, Dó­zsa Gy. 78. S/Z. alatt. 1532 30 DB anyabirka éladó. Baja. Beloiannisz u. 33. __________________________1486 5 0 D.B fiatal birka eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Kard u. 6. sz. alatt. Tóth Sándor n ónál.____________8438 E GY 7 éves. fekete, jegy- telen, heréit egyesben járó ló felszerelve. kocsival együtt, esetleg külön is el­adó. Kisszállás. Május 1. u. 4.________________________34*13 4 DB hízott sertés éladó. Kiskunhalas. Árpád u. 21. _________________________3411 4 DB 3 hónapos vemhes ■anyakoca éladó. 6 évesig Zsigulit, vagy Wartburgot beszámítok. Érdeklődni Ambrus József Kunfehértó. III. kér. 3. Figura-tanya. 33*99 100 MÁZSA lucernaszéna eladó. Kiskunhalas. Füzes u. 8. 3494 600 KÉVE kukoricaszár el­adó. Kiskunhalas, Vadker­ti U. 26.__________________3478 SZALMA nagyobb meny- nyiságben eladó. Kiskunha­jas, Széchenyi u. 103. 3433 ~GYÖKERES~vessző V500 db kék,frankos. 1500 db Zala- gyöngye. 300 db Sárfehár eiadó. valamennyi 2 éves. Érdeklődni: Molnár István­ná 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 7, sz.__________li?5 ZÖLDSÉG-, gyümölcskeres­kedéshez alkalmas, pavilon eladó. Baja. Szabadság u. 2J. ______________________1573 N AGY mennyiségű sertés­trágya eladó. Kiskunhalas. Alsószállás 206 , 3443 1500 DB komplett szódás­üveg eladó. Soltvadkert, Bocskai u. 118._____ 3410 Á SZEMÉLYES műanyag csónak, vizsgáztatvá 25 LE Vihap-motorrral. sok alkat­résszel eladó. Baja, Jácint u. 9. 1*576 ÚJ középméretű barna pa- nofix bunda eladó. Kiskun- halas,. Le*pke u. 4. ______34.15 N ŐI irhabunda eladó. Kis­kunhalas', Mártírok útja 5. Bíró, 3416 KÉTSZEMÉLY’ES rekamié és egy ebédlőasztal eladó. Kiskunhalas, Erdei F. tér 1/6. II. em. 2k__________3417 E LADÓ: 600-as és 900-as keltetőgép, hozzávaló alkat­részek, bobinos Singer var­rógép, akkumulátortöltő, 1 éves kos, ' és vegyes nagy­ságú sertések, kiskunhalas, Alsótelep 6. sz.__________3428 S ZENESKÁLYHÁK és vil­lanyradiátor eladó. Kisikun- halas, Árpád u. 22, 3430 KSCM vegyestüzel/ésű ka­zán eladó. Érdeklődni: Já­noshalma, Téglagyár u. 3ö. sz. alatt,__________________193 O LAJKÁLYHA, verseny­kerékpár, férfi és női bun­da, férfi télikabátok olcsón eladók. Kiskunhalas, Erdei F. tér 6. F. I. em. 73. __3431 E G Y F—2-es fürdőszoba- kályha eladó. Kiskunhalas, Deák F. u.”TD. Ugyanitt kü­lön bejáratú bútorozott szo­ba kiadó.________________3450 O LAJTÜZELÉSŰ Mecalor F—'2-es, 90 literes bojler, kát olajkályha és egy 150 lite­res Lehel hűtőszekrény ki­tűnő állapotban eladó. Kis­kunhalas, Vihar u. 18. sz. __________ _ 3446 H ASZNÁLT Hévíz gázboj­lert vennék. (Üzemképtelen is érdekel.) Cím: Varga László Kisszállás, Marx tér la. _____________JÍ459 D ÜKA kazán és MÜTHERM olaj égőfej eladó. Darázs Ist­ván Kecel, Ságvári E. u. 27. sz.________________3449 K OMBIFÉG gázkazán el­adó. Kiskunhalas. Semmel­weis tér 8. Tóth Balázsmé. ____3436 H I-FI Elizabeth rádió és Sanyo kazettás' deck ol­csón eladó. Kiskunhalas, Sállal u. 1'8.______,______9472 F H. R.—30 Radiál fúrógép eladó. Érd.: Baja, Dimitrov ú, 4Ó._____________/______1568 .SI NCLAT/N 2 x 81 személyi számológép 11 000 Ft-ért vámkezelten eladó. Érdek­lődni Deák Lajos Baja. Szamuely T. 17._________1497 E UMIG 822 Sonomatic ve­títőgép eladó. Érdeklődni Kiskunhalas, Tel: 11-919 17— 19 óráig. _____ 3384 E LADÓ parketta, deszka, léc, gerendák, horogfák tégla, egyéb bontási anya­gok kedvezményes áron. Kalocsa, I. István király u. Jk________________________5931 E LADÓ deszka, léc, tető- szerkezet, tégla központi fűtéshez kazán egyéb bon­tási anyagok. Kecskemét, Máriahegy 220. (Bogovics. faluban a kútnál jobbra). ________________ 5809 F ÖLDIMOGYORÓ-VE­TŐMAG megrendelhető, hüvelyenként 2 Ft, vagy sze­menként 1 Ft. 100 Ft-on alul nem szállítok. Maczkó Ferenc 6449 Mélykút, Zöld­fa u. 39. 1109 Vegyes GARÁZST bérelnék Kis­kunhalason a kórház kor­nyékén. Ajánlatokat „Kis­kocsi” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 327,1 EGYEDÜLÁLLÓ idős sze­mélyt lakásért eltartanék. Levelet „Bizalom” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe. 3287 TRABANT, Wartburg fő­tengelygörgőzés, hengerfú- rás, Lada-motorok nagyja­vítása. Wartburg, Barkas féltengely-felújitás. Csere­garancia. Virág gépműhely. Kecskemét, Nap u. 2. (Ku­ruc tér E5-ösön, felüljáró- nál.) 4783 KISKUNHALAS, Magyar u. lil/a. sz. alatt épülő 22 la­kásos társasházhoz tago*kat keresünk. Érdeklődni 11- 053-as telefonon. 3402 FIGYELEM! AUTOBONTÖ NYÍLT BAJÁN, VARGA I. U. 23. 1508 VÁLLALATNÁL, kereske­dőnél, vagy magánszemély­nél munka melletti elfog­laltságot keresek B C jogo­sítvánnyal. EO—2621-es árokás'óigépre is. Levelet „Munkavállalás” jeligére kérem kiskunhalasi Hirde­tőbb___________________3393 Ü J szolgáltatás! Értesítjük a közületeket és a lakossá­got, hogy földgázzal műkö­dő gázkészülékek garanciá­lis és azontúli javítását vállaljuk. B. KK.M. Kom. Szóig. váll. III. sz. Tüzelés- technikai Kirendeltsége Kis­kunhalas, Batthyány u. 20. Tel.: 11-703, 3404 NÖVÉNYTERMESZTŐ üzemmérnök—műszaki ér­deklődésű is — 3 éves gya- korlattail Kecskeméten ál­lást keres. Leveleket ..Ka­tonaviselt" jeligére a kiadó­ba kérek. 15871 GÉPÍRÁST vállalok. Leve­let „Bözsó" jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 3414 FAJDALOMMENTES fül-' cimpalyukasztás divatos fül­bevalók belövésével, a fül­bevalót én adom. Dr. But- kayné kozmetikus Kisktm- halas, Szi-lády A. u. 17. 34.19 BÉLKERESKEDÉS Kiskun­halason, Batthyány u. 40. Gáz-cseretelep mellett. 3421 JANUAR l-től g. sz. ak. utánfutók tervezését, 1 ké­szítését és vizsgáztatását vállalom. Kovács Ferenc géplakatos Baja, Jácint u. 9. 1579 HÉTVÉGÉN vidékre' sze­mélyszállítást vállalok. Ér­deklődő leveleket: „Ké­nyelmes utazás" jeligére váróm a Bajai Hirdetőbe. 1565 BEláRUSITAS isimét meg­kezdődött. özv. Szabó K. Lajosné Kiskunhalas. Ka­tona J. u. 9. 3484 KISKUNHALASON egy szo­ba összkomfortos lakás al­bérletbe kiadó. Érdeklődni lehet Jánoshalma, Borpince u. 23. alatt. Baloghné. J91 ALBÉRLETBE szoba kiadó fiatal házaspár, vagy két fiú. vagy két lány részére. Érdeklődni: Kecskemét, Ma­gyar u. 27. szám alatt, 5 óra után. 20653 BÚTOROZOTT szoba fér­fiak részére kiadó. Kiskun­halas, Semmelweis tér 14. Faragóék. _ _ 3471 SZOBÁ. konyha, kamrás lakás családtalan házaspár részére kiadó. Kiskunhalas. Dugonics u". 3. 3453 BÚTOROZOTT szoba két­három személy részére ki­adó. Kiskunhalas, Dugonics u. 12. 3447 KISKUNHALASON a város központjában két szoba fürdőszobás lakás kiadó. Az érdeklődők levelét „De­cember” jeligére kérem a kiskunhalas” Hirdetőbe. 3420 BÚTOROZOTT szoba-kony­ha kiadó. Kiskunhalas. Himző u. 8. 3408 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas, Vezér u. 10. 3412 Házasság 21 ÉVES elvált, egészség- ügyi dolgozó nő, egy gyer­mekkel, társaság hiányában ezúton szeretne' megismer­kedni vidám természetű, utazást kedvelő férfival 35 éves korig. Fénylfépes vá­laszokat kérek. Leveleket „Hóvirág” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. 1318 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba két személy részére kiadó. Kiskunhalas, Czu- ezor u. 6 . 3479 KISKUNHALASON orvosi rendelőnek alkalmas helyi­séget keresek, lehetőleg a város, központjában. Aján­latokat „Két helyiség" jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. 3446 AN GÓL nyelv.tanitást vál­lalok! Leveleket: „Külföl­di” jeligére kérem a bajai HirdetoEe'. 15*19 172 CM magas 56 éves, őszü­lő, kopaszodó, káros szen­vedélytől mentes, közép- végzettségű, rendezett kö­rülmények között saját há­zában élő elvált férfi, kor­ban hozzáillő nő ismeretsé­gét keresi, szimpátia ese­tén házasság céljából. Ter­mészetkedvelők előnyben. Fényképes leveleket ké­rek: „Kertes ház” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. 1533 BÚTOROZOTT lakás két személy részére kiadó. Kis­kunhalas, Deák F. u. 11. 3424 54 ÉVES, 165 cm magas, fi­zikai dolgozó elvált férfi, házas/tarsat keres korban hozzáillő nő személyében. Lakás van. Leveleket „Rossz egyedül/’ jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdefőbe. 3440 1.76 CM magas, 53 éves gyá­ri segédmunkás elvált fér­fi, házasság céljából meg­ismerkedne korban hozzá­illő csinos, kissé molett. egyedülálló nővel. Csak azok Írjanak, akik a saját házambá jönnének. Leszá­zalékolt nők is Írjanak: „Jöjj várlak” jeligére a ba­jai Magyar Hirdetőbe. 1317 50 ÉVES. egy gyermek után tartasdíjat fizető, elvált, ipari szakmunkás, ezúton keresi hozzáillő nő ismeret­ségét házasság céljából. La­kás van. A leveleket „Ta­lán” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe. 3496 MUNKAALKALOM PETŐFI Nyomda azonnali belépéssel betanít érettségizett 30 éven aluli férfi és női munkavállalókat linósze­dőnek, vagy monószedőnek. Egy év betanulási idő alatt átlagkeresetet biztosítunk. Felveszünk továbbá férfi segédmunkásokat, berakónőket. Je­lentkezés: Petőfi Nyomda munkaügyi osztálya Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 2172 AZ ÜJ Élet Mg. Szakszövetkezet kis­kunhalasi Ipari Ágazata éjjeliőröket keres. Jelentkezni lehet Kiskunhalas, Dózsa Gy. u. 20. 3403 GÉPÍRNI tudó adminisztrátort alkal­mazunk. RÖVIKÖT Vállalat, Kecske­mét, Halasi út 14. 5443 AZ IGV Kecskeméti Gyára felvételt hirdet az alábbi fizikai munkakörök betöltésére: géplakatos, vízvezeték­szerelő, kazánfűtő, kőműves szak­munkások, kőműves segédmunkások, valaniint egyéb segédmunkás. Je­lentkezni lehet a gyár munkaügyi csoportjánál, Kecskemét, Matkói út 24. 5526 GÉPÍRNI tudó adminisztrátort keres felvételre a Kecskeméti Megyei Bíró­ság. Jelentkezést Rákóczi u. 7. sz. II. em. 207. számú szobába kérjük. 2251 AZ ÉPÍTŐIPARI Gépesítő Vállalat kecskeméti kirendeltsége felvételt hirdet az alábbi munkakörök betölté­sére: — kiemelt szakmunkás munka­körbe műszaki főiskolai végzettség­gel rendelkező dolgozót, — darusze­relő csoporthoz villanyszerelőt, — ta­karítónőt S órás foglalkoztatásra. Je­lentkezni lehet a vállalat kirendeltsé­gén: 6000 Kecskemét Bajnok u. 3. Telefon: 76.20924 és a központban a 1209 Bp. XX. Marx Károly út 255. cí­men, telefon: 279-040 150 mellék. 2133 A KUNÉP kiskunfélegyházi telepére azonnali belépéssel felvesz alacsony nyomású kazánhoz vizsgával rendel­kező fűtőt. Jelentkezni lehet: Kis­kunfélegyháza Izsáki u. 16. sz. alatt a munkaügyi előadónál. 2138 E IH KŐOLAJ- és Földgázbányá- szati Vállalat Kiskunsági ^■l Üzeme felvételt hirdet az IJHi alábbi munkakörökben tör. ténő foglalkoztatásra; Kis- fyH kunhalas telephelyre: mű- szerész (irányítástechnikai, ______ elektrotechnikai) -villany­szerelő — elektrikus — lakatos — esz­tergályos — autószerelő — hegesztő — raktári anyagátvevő-kiadó — — gyors és gépíró — takarító. Kis­kunhalas és Szánk körzetébe változó munkahelyre — kút és szivattyú ke­zelő. Munkarend: 3 munkanap után 3 pihenőnap váltásával folytonos. Je­lentkezés: KFV Kiskunhalas, Külső Bajza u. Telefon: 11-832 231 mellék Munkaügyi csoportnál. Kiskunmajsa körzetébe változó munkahelyre — fúrómunkás. Munkarend: 10 mun­k anap után 4 pihenőnap + havonta 1 pótpihenőnap váltásával folytonos. Jelentkezés: KFV Kiskunmajsa, Ló­vásár tér 10. Tel: 116/24 mellék Fú­rási üzemegységvezetőnél. Kút és mélyszivattyú kezelő valamint fúró­munkás munkakörökben 3 év szak­mai gyakorlat után szakmunkás bi­zonyítvány szerezhető. Munkásszál­lót biztosítunk. Kiskunhalas—Kis­kunmajsa—Szánk telephelyek közötti munkásszállítást saját autóbuszokkal biztosítjuk. Bér megállapítása-, hű­ségjutalom-, egy év után gázkedvez­mény a kollektív szerződés alapján. Lakásgondok megoldása külön meg­beszélés alapján. 2102 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat 106-os sz. mintaboltjába (Kecskemét, Nagy­kőrösi u. 34) szakképesítéssel rendel­kező női és férfi eladási ügyintéző­ket felveszünk. Jelentkezni lehet a mintabolt vezetőjénél. 5544 FEGYVERES szolgálatra keresünk 18. életévüket betöltött, legalább 8 általá­nos iskolai végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű, sorkatonai szolgá­latot teljesített, nőtlen férfiakat 35 éves korig. Havi jövedelem: 5000—6000 Ft. Igény esetén szállást biztosítunk. Jelentkezéseket rövid önéletrajzzal „Speciális szolgálat” jeligére a 1475 Budapest, Pf.: 22. címre kérjük. 1893 KÖZLEMÉNYEK KECSKEMÉT, IGV Matkói úti telep É-i kerítése mellett lefektetett kisfe­szültségű földkábel 1983. december 8- án feszültség alá lesz helyezve. Fenti időponttól érintése tilos és életveszé­lyes*! 2160 A DÉMASZ feszültség alá helyezte Kecskemét, Sztahanov utcai közvilá­gítás-bővítését. A vezeték érintése tilos és életveszélyes! 5823 Gyásziiír Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy szeretett férjem, édes­apánk, apósom, testvérünk, nagy­apánk és barátunk MÉSZÁROS JÓZSEF f ériisza b ó - me s t er Kecskemét, Nyíl u. 3 b. szám alat­ti lakos életének 63. évében rövid, súlyos betegség után dec. 4-én el­hunyt. Drága szerettünk hamvasz- tás előtti búcsúztatása f. hó 9-én fél ii órakor lesz a kecskeméti Köz­temetőben. Gyászoló család. 5908 Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy szeretett édesanyánk, fe­leségem, anyósunk, testvérem, nagymamánk, dédnagymamánk KEREKES ISTVANNÉ Sebők Rozália Kecskemét, Miklovicsfalu 24. szám alatti lakos életének 77. évében, dec. 5-én elhunyt. Temetése f. ho 9-én negyed 12 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló család. 5909 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy testvérünk, nagybátyánk DUDÁS JANOS Kecskemét, Garay ti. 11. szám alatti lakos, életének 83. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Te­metése f. hó 8-án, negyed 12 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. Gyászoló család. 20807 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk DR. GULYAS LAJOSNÉ Baky Zsuzsanna ének-zene tanár életének 43. évében, december 2-án hirtelen elhunyt. Temetése f. hó 9- én, fél 2 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 20780 Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás köszöne­tét mindazoknak a kedves roko­noknak, ismerősöknek, szomszé­doknak. barátoknak, a Megyei, Já­rási, Városi Tűzoltóparaiicsnokság vezetőségének és dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapám LAVATI LAJOS akit 1983. november 11-én temet­tünk és temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és részvétükkel soha el nem múló nagy fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló felesége és leá­nya Kiskunnalas. 3491 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, az afész dol­gozóinak, akik szeretett halottunk LÖDRI DANIELNÉ Rokolya Ida temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és vi­gasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló lánya, veje és unokái Kiskunmajsa. 3445 Ezúton mondunk hálás köszöne­tét mindazoknak, akik szeretett halottunk racz illésné Tandari Margit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család Kis­kunhalas és Harkakötöny. 3439 Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, volt munkatársaknak, sporttársaknak, barátoknak, szomszédoknak, akik felejthetetlen drága férjem, apu­kám, ,ignk, öcsénk, sógorunk, ve- jiink, nagybátyánk, keresztapánk ifj. NOVAK PÁC temetésén megjeienTek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család Kisszállás. 3140 DOMUS Személygépkocsit is nyerhet, ha november I-e és december 18-a között az ország bárme­lyik Domus Áruházában vá­sárol. November 1-e és december 18-a között, amíg szól a Domus aranycsengője, minden 15 000 forintos vásárlás esetén sors­jegyet adunk. Ez a sorsjegy részt vesz a december 22-1 nyil­vános sorsoláson, a Budapest Domus Áruházban: III., Ró­bert Károly körút 67. A főnyeremény: egy Skoda 105 S típusú személygépkocsi. A II. díj: Stefi ülőgarnitúra. A III. díj: Vénusz kárpitozott garnitúra. További nyeremények: tévéfotel, Ili étkezőgarnitúra, hinta­szék, komód, szekreter, zsúrkocsi, kristálycsillár, szőnyeg, állólámpa, étkészlet. <&> VÁSÁROLJON A KECSKEMÉTI DOMUS ÁRUHÁZBAN! 2098 Közületek és magánosok naptárvására BAJA 362. SZ. BÉKE TÉR 1. SZ. ALATTI PAPÍRBOLTBAN IRODAI ÉS ZSEBNAPTÁRAKBÓL, HATARIDÖNAPLÖBÖL, VALAMINT KÉPES NAPTÁRAKBÓL NAGY VÁLASZTÉK. mtüE 2090 KFV

Next

/
Oldalképek
Tartalom