Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-09 / 239. szám

f Ellenőrzött I minőség <3- oidai> Az ország állatállományának egyhetede Bács- Kiskun megyében nevelődik: 1,2—1,3 millió ser­tés (a felénél több a háztájikban, kisgazdáknál), 140 ezer szarvasmarha, juh, ló, kecske, szamár, s még kuriózum is akad: a majsai tanyavilágban fel-feltűnő bivalyfogat, vagy a szürkegulya. Gazdag a „majorság” leltára is: csirke-, liba-, kacsafarmokon nevelik a kisebb-nagyobb vágó­hidak, a baromfifeldolgozó vállalatok számára az alapanyagot. S mi mindent tartanak még a há­zak táján! Tapsifüleseket — nyugdíjasok jöve­delempótlékát, diákok zsebpénzforrását. Jófajta tanyasi csirkék kapirgálnak az udvarokban, gyöngyösök, néma kacsák, pulykák, galambok gazdagítják a képet. Aligha teljes a leltár, de szemlélteti: a két- és négylábú jószágok egész­séges tartásán, célszerű szaporításán, forgalma­zásán, végül, de nem utolsósorban „élelmiszerré való válásának” folyamatában sok százaknak jut fontos szerep — az állattartókon kívül is. Közös az érdek, a jól fejlődő haszonállat honorálja meg kellőképpen a gondos tartást. A kecskeméti székhelyű Bács-Kiskun megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állo­más (a nélkülözhetetlen, korszerű laboratóriumi háttérrel) — szervezeti felépítésében átfogja az állattenyésztéstől a hústermék asztalra kerülésé­ig a folyamat teljes egészét. Az állategészségügy­ben dolgozók munkájának eredményeképpen a megyében tíz év óta nem fordult elő- járványos állatbetegség. E tény garancia a külföldi megren­delőknek, s biztonság az állattartóknak. Az ex­portra készített és a hazai fogyasztásra szánt ál­lati termékek megfelelnek a megrendelők által támasztott mind magasabb követelményeknek. A higiéniai fegyelem növekedését a jól felfogott ér­deken túlmenően a szaktanácsadás, a rendszeres ellenőrzés is segíti, a betegségek megelőzését pe­dig megkönnyíti a legfontosabb oltóanyagok in­gyenes biztosítása. Képriportunk ennek a szerteágazó munkának egyes őrhelyeit mutatja be, ahol az állomás 257 dolgozója — karöltve a körzeti, üzemi, üzembe kihelyezett állatovosokkal, segítőkkel — azon fá­radozik, hogy egészséges állatállomány, piacké­pes feldolgozóipar öregbítse a magyar, s benne a Bács-Kiskunbeli állattartók hírnevét. N. M. TELJESÍTIK VÁLLALÁSAIKAT A SZOCIALISTA BRIGÁDOK Figyelmes munka = gazdaságosabb termelés Jól halad a szőlőfelvásárlás a kecskeméti járásban Tanácsi dolgozók a sportpályán Nyolcadik alkalommal írták ki a megyei tanácsok kupáját, amely­nek ezúttal másodszor házigazdá­ja Bács-Kiskun. A kecskeméti Széktói Stadionban szombaton megnyitott kétnapos sporttalálko­zón Baranya, Fejér, Somogy, Tol- ^na, Zala és a rendező megye ta­nácsainak csapatai mérkőznek — a nők kézilabdában, a férfiak kis­pályás labdarúgásban. „Őszintén meg vagyok hatva”, kezdte tegnap délelőtt ünnepi beszédét a Kecskeméti Galéria dísztermében Somogyi József szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola rektora: „Üjra fény árad az ablakokból, csodálatos újjáéledésen megy keresz­tül a Cifrapalota." Az alkalomhoz illő és a még­oly kivételes pillanatokon is túlmutató érvényű szavaiban a művészet öntörványei szerint maguk­tól és magukból sarjadó műhelyek jelentőségét méltatta. A megújítás, a megújulás ígéretét jelen­tik a főként vidéken szerveződő műhelyek. Szereti a kibontakozó kecskeméti műhelyt — mondotta egyebek között —, mert alkalmas arra, hogy nemzedékké csoportosulva nyorríot hagyjon maga után az időben. Külön is méltatta Tóth Menyhért munkásságát, aki e képtár által „kedves, bölcs, megértő derűjével, puritán tisztaságával itt van közöttünk”. Az új galéria révén a korukban talán nem kellően értékelt nagy művészek is erő­teljesebben jelen lesznek képzőművészeti életünk­ben. Nemcsak a kecskemétiben, számosán csak az itt látható művek megismeréséért jönnek majd a hírős városba. „Büszke lehet ez a város erre a gyűj­teményre”, ezzel a gondolattal fejezte be köszöntő­jét Somogyi József. A Kecskeméti Pedagógus Énekkar (vezényelt Erdei Péter) és Holl Zsuzsa, Lamanda László szín­művészek közreműködésével tartott, kulturális mű­sorral dúsított megnyitón a megyeszékhelyen szo­katlanul nagy számú közönség vett részt. A szép látvánnyal, a gondosan válogatott művek szemlé­lésével kárpótolták magukat a rendezvény szín­helyéről, a pávás teremből kiszorultak, ők is tap­soltak, amikor dr. Bánszky Pál, a megyei múzeumi 0 Somogyi József mondott ünnepi beszédet. (Pász­tor Zoltán felvételei) 0 Gyurkó László író, a színház vezető dramaturg­ja, dr. Mező Mihály, dr. Gajdócsi István és dr. Knopp András a megnyitón. szervezet nevében megköszönte a nagyszerű össz­munkát a dicséretre illetékeseknek. Jól és gyorsan dolgoztak a Bácsépszer szakemberei. Az egybegyűl­tek tapsa közben vette át Valkó Zoltán tervező- mérnök, Mészáros József villanyszerelő brigádve­zető, Turkus József építésvezető, Vörösváczki István kőműves, valamint Halmos Gábor műszaki ügyin­téző, a Bácsber dolgozója, a Szocialista Kultúráért kitüntetést. Többeket az építésügyi és városfej­lesztési miniszter, másokat a vállalat igazgatója ju­talmazott meg. A látványtól föllelkesült ünneplők legszívesebben külön-külön kezet szorítottak volna az épületen dolgozó brigádokkal, a kiállításokat tervező és ki­vitelező múzeumi szakemberekkel; csak így tovább, biztatták volna a munkák során dicséretet kiér­demlőén dolgozó szakmunkástanulókat. Már régen elkongatták a delet, amikor még mindig föl-alá hullámzott a nép a földszinti» és a két emeleten látható kiállításokon. A járatosábbak fölismerték, az újratalálkozás örömével szemlélték a régebbi időszaki kiállításokon már látott remek­műveket és a Kecskeméten először — hála a meg­nyitón is megjelent adományozóknak —, a Glücks- féle gyűjteményből bemutatott festményeket. örvendetes, hogy az ünnepséget és magukat meg­tisztelők között láttunk múzeumi vezetőket, társ kulturális intézményeket, képviselőket. Megjelent dr. Knopp András, az MSZMP KB helyettes osz­tályvezetője, Katanics Sándor, a megyei pártbizott­ság titkára, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, dr. Mező Mihály, a kecskeméti, dr. Geri István, a kalocsai tanács .elnöke. (Lapunk ötödik oldalán az új állandó kiállítások rendezői tájékoztatják olvasóinkat a válogatás szempontjairól, a látnivalókról.) H. N. A napokban szovjet élelmi- szeripari delegáció látogatott el a Kiskunhalasi Baromfifeldolgo­zó Vállalathoz. Megtekintették az üzemet, s nagy elismeréssel szól­tak egyebek között az ott tapasz­talt rendről és tisztaságról. Noha ez alapkövetelmény egy élelmi­szergyártó üzemben, azt sem le­het mellékesként kezelni, hogy az üzem valamennyi szocialista brigádjának vállalásában szere­pel a higiéniai előírások betar­tása, betartatása. A vállalat ezer dolgozójából 574-en tagjai a 35 szocialista kol­lektívának, melyek a termelés­ben. s más munkaterületeken — például a konyhán, a vállalati óvodában, a gépkocsiszerelőknél — szerveződtek közös célra: a hatékonyabb munkavégzésre, emberi életprogramjuk tökéle­tesítésére. Vállalásaik — össz­hangban a vállalat törekvéseivel — az idén két nagy feladat köré csoportosulnak: a takarékos (Folytatás a 2. oldalon.) • Minden munkafolyamat magában rejti a takarékosság lehetőségét. A kecskeméti járásban a leg­tekintélyesebb mennyiségű sző­lőt a Közép-magyarországi Pin­cegazdaság vásárolja fel. Idén mintegy tízezer tonnát. A felvá­sárlás zavartalansága érdekében változtattak az eddigi gyakorla­ton. Jelenleg a kecskeméti köz­ponti fogadóhelyeken kívül a lajosmizsei szövetkezetek, a ke­rekegyházi Kossuth, a hetény- egyházi Egyetértés és a kecske­méti Alföld Szakszövetkezet is végez a pincegazdaság megbí­zásából felvásárlási munkát. Így lényegesen csökken az az idő, amelyet a termelőknek a vára­kozással kell eltölteniük. A köz­ponti pincészetben ilyenkor gyorsabban megy a nagy meny- nyiségű szőlő átvétele is. A korrekt partneri kapcsolat­ból most vizsgázhat a feldolgozó nagyüzem, a közvetítő és a tag­ság érdekeit védő szövetkezet, valamint a termelő. Az Alföld Szakszövetkezetben eddig hat­száz termelő 1200 tonnányi sző­lőjét vették át úgy, hogy még a legnagyobb forgalom idején sem kellett néhány óránál többet vá­rakozni a mázsálásra. A munkát jól szervezték. A pincegazdaság konténereket helyezett el a szakszövetkezet központjában, • Az Alföld Szakszövetkezet központjában hajnaltól napnyugtáig veszik át a szőlőt. ezekbe gyűjtik a fürtöket, s ezt szállítják a pincészetbe. A szüret kezdeti időszakában főleg a kistermelők körében ter­jedt el, hogy igen alacsony lesz a szőlő felvásárlási ára. Mostan­ra, amikorra a termés szedésé­nek utolsó harmadához értünk, megnyugodtak a gazdák, hiszen a kialakult á^ak a jó minőségre ösztönöznek. Nem ritka, hogy a Kecskemét környéki gyenge ho­moktalajokon 20—22 cukorfokos­ra érlelte, fürtjeit a Leányka. Eddig jól vizsgázott az új mód­szer, amelynek főleg azok örül­nek, akik csak kis mennyiségben termelnek szőlőt, hiszen így nem kell félnapokat várakozniuk, míg sorra kerülnek. Cz. P. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ülést tart Bács-Kiskun megye Tanácsa A Bács-Kiskun megyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága október 12-re, szer­dára összehívta Bács-Kis­kun megye Tanácsát. A végrehajtó bizottság a ta­nácsülés napirendjére a következőket javasolja: 1. Jelentés a lejárt ha­táridejű tanácshatároza­tok végrehajtásáról; tájé­koztató a végrehajtó bi­zottság két tanácsülés kö­zötti tevékenységéről. 2. Tájékoztató a bírósá­gok működésének tapasz­talatairól. 3. Különfélék. 4. Interpellációk. GYÖNYÖRŰEN FELÚJÍTOTT ÉPÜLETBEN HUSZONHARMADIK ALKALOMMAL Őszi megyei könyvhetek Immár több mint két évtizede annak, hogy hagyományteremtő módon elkezdődött az évente is­métlődő rendezvénysorozat, mely az olvasás megszerettetését, nép­szerűsítését tűzte ki célul. Az or­szágos szervező bizottság felhívá­sából idézzük az alábbi sorokat: „Az őszi megyei könyvhetek szer­vesen illeszkednek az egységes közművelődési tervbe. A rendez­vénysorozat összhangban van az Olvasó Népért mozgalom célkitű­zéseivel, s így az egész társada­lom számára fontos cél érdekében mozgósít.” Az idei programról dr. Géró Imre, a MÉSZÖV osztályvezető­je, a megyei könyvbarát-bizottság elnöke tájékoztatott bennünket. Elmondta, hogy a minden eddigi­nél szélesebb körben lezajló ese­ménysorozat az egész megyére ki­terjed. Kiállítások, író—olvasó ta­lálkozók, helyszíni könyvárusítá­sok szolgálják majd október má­sodik felében a könyv népszerű­sítését. Meghívnak ismert, népszerű színészeket és előadóművészeket is, gazdagítva ezzel a könyv he­lyi ünnepeit. Dunavecsén például Shütz Ila és Balázs Péter szóra­koztatja a közönséget. Kecskemé­ten az UNIVER ÁFÉSZ tetszetős pavilont állít fel az olvasni szere­tő emberek kedvére. Ugyanitt Berkesi Andrást látják vendégül az SZMT-székházban, október 20- án, délután öt órakor. A megye- székhely ABC-áruházainak szo­cialista brigádjai külön feladato­kat vállaltak a kiadványok nép­szerűsítése érdekében. A szokásoknak megfelelően ki­veszik a részüket a könyvhetek programjának megvalósításából az úttörők is. Lakiteleken és Kun- szentmiklóson például a háztól házig mozgalom keretében igye­keznek terjeszteni a könyveket. Kerekegyházán ugyanezt a mun­kát a KISZ-es fiatalok végzik. Az őszi megyei könyvhetek or­szágos megnyitóját Orosházán tartják, október 14-én. Rá három napra, 17-én kerül sor a Bács- Kiskun megyei megnyitóra. Ezt Kiskőrösön rendezik a KISZ vá­rosi-járási bizottságának székhá­zában. Az eseményen Jókai An­na, Hatvani Dániel, Pintér Lajos és Vasy Géza találkozik olvasói­val. V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom