Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-02 / 233. szám

} MŰVELŐDÉS • IRODALOM • MŰVÉSZET MŰVÉSZPORTRÉ PÉTER PLAKATKIÁUJtÁSA Héz.1983 február 26~mArckis 25 „Az úton, hazafelé” Szülővárosa Pécs. Itt érettségizett 1971-ben, a művészeti gimnáziumban. Az első önálló kiállítása négy évvel ezelőtt volt Kiskunmajsán; azóta fölfelé ível grafikusi pályája. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának 1980-tól tag* ja. Ekkor vették fel a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába is, ahol jelenleg vezetőségi tagként tevékenykedik. A Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagsági igazolvá* nyát tavaly vette át. Több nívódíj és grafikai pályázat nyertese. 1982-ben az év legjobb plakátjának járó nagydíj­jal jutalmazták. A bíró és a hóhér című filmhez készített munkáját. A napokban érkezett a hír: a Stúdió ’83 orszá­gos képzőművészeti kiállításon bemutatott alkotásainak egyikével elnyerte a fővárosi tanács nagydíját. Alkalmazott és képgrafikái az USA-tól Japánig, Finnországtól Kubáig, több mint egy tucat külföldi kiállításon szerepeltek eddig. Harminchárom éves. 1972 óta él Kecskeméten. Pócs Péter — A feleségemet — aki rajz- filmtervező — felvették a Pannó­nia Filmstúdió kecskeméti műter­mébe, ezért telepedtünk le ebben a városban. Én a Bács-Kiskun megyei Lapkiadó Vállalatnál he­lyezkedtem el. Itt „testközelbe” kerülhettem bizonyos társadalmi­politikai nézetekkel, alternatívák­kal, az emberi kapcsolatok sajá­tos formáival... Emellett jelen­tős nyomdai Ismeretekre tettem szert, amelyeknek hasznát veszem azóta is az alkalmazott, illetve a képgrafika világában. — Az 1970-es évek közepén terveztem először plakátot. Ak­koriban jártam ugyanis először Lengyelországban: valósággal le­nyűgözött az a sajátos, erősen ka­rakteres elgondolás, amit az otta­ni ■''skátművészetben tapasztal­tam, . ’einte csak fiktív „falraga­szokat” készítettem, de közben a sokszorosító grafika is egyre in- káb : izgatott. Milyen a jó pla­kát? Amelyiket észreveszik, ame­lyikre felfigyelnek az emberek. Ezt csak két véglet eredményez­ned. vagy első látásra is szemet gyönyörködtető, érdekes, vagy éppen az ellenkezője, tehát kirí­vó, megbotránkoztató. Én a pla- kátm ■'-'észetet az alkalmazott gráftka királynőjének tartom; az aktualitása éppúgy vonzó, mint a mérete, a mennyisége, gondo­latisága .... — Lényegében csak a kulturá­lis témájú plakátok foglalkoztat­nak; az irodalom, a színház, a ze­ne, a film és a tánc érdekel el­sődlegesen, amelyekben megany- nyi művészi megoldás rejlik és számomra a legnagyobb alko­tói s sabadságot, a legtöbb asszo­ciatív lehetőséget kínálják. Mert az igaz, hogy alkalmazott, de nem szolga módon alkalmazkodó ez a művészet... — Megítélésem szerint egyre érdekesebbek, jobbak és művé­szileg egyre igényesebbek a ma­gyar plakátok. Persze itt nem a kereskedelmi vonatkozásúakra gondolok, amelyek — legyen szó autógumiról, gépalkatrészről vagy vegyi termékről — legújab­ban fedetlen keblű hölgyek fo­tóival próbálnak népszerűsíteni mindent. Igaz, a japán, a lengyel, a német és a francia plakátmű­vészet színvonalától még messze vagyunk, de figyelmet érdemel az a fejlődési ütem, ami az utób­bi években a hazai „plakátpia­con” tapasztalható. — Az alkalmazott grafikának ez az ága csak egyik része alko­tói ténykedésemnek. Négy éve lettem „szabadúszó”, s azóta a képgrafika, sőt a képzőművészet egyéb területei is foglalkoztatnak. Az viszont kétségtelen, hogy a megélhetést a plakátok garantál­ják ... Századunk legújabb sok­szorosító grafikai eljárásaival (szita, ofszet), olyan szociogra- fikákat igyekszem alkotni, ame­lyek nemcsak rákiáltanak a világ visszásságaira, de továbbgondo­lásra is késztetnek. Fontos eleme műveimnek a fotó. Vagyis: a fénykép adta objektív valóság­darabkákra építem grafikáimat, miközben szubjektivizálom, to­vábbgondolom, illetve elvonatkoz­tatom őket, annak a technikai el­járásnak a segítségével, amelyet maga a téma és a megoldás kö­vetel. A képeim éppen ezért több­nyire figurálisak, olykor tárgyia­sultak. Leginkább az ember ér­dekel és a miliő amiben él; az emberi kapcsolatok, viszonyok, visszásságok, amelyekkel talál­kozva megvonaglik egy-egy ironi­kus fintor a grafikáimon néha, s nehéz megállni, hogy ne torzít­sam cinikussá őket... — Milyennek tartom megyénk képzőművészeti életét? Azt hi­szem, hasonló mint másutt. Ily- lyés Gyula mondta egyszer, na­gyon érzékletesen a művészi élet­ről, hogy olyan, akár a kétkere­kű, római szekér: az egyik kerék a politika, a másik a művészet, s akkor halad legjobban a kocsi, ha a kettő egyformán forog, egy­forma lendülettel. Ha az egyik elakad, a másik kerék annak a szerepét, funkcióját is átveszi. Nos, szerintem a művészet kere­ke akadozik egy kicsit napjaink­ban is ... — Jó lenne olyan környezetben élni, ahol az ember érzi, hogy fi­gyelnek, számítanak rá, hogy bíznak benne, nagykorúnak te­kintik és kikérik a véleményét... Él itt egy fiatal generáció, alko­tásait már szerte a világban meg­csodálták, mégis érdemtelenül keveset kap a nagy, közös ka­lapból. Véleményem szerint tehát jobban oda kellene figyelni a te­hetséges alkotókra, vagyis érték- orientáltabban mecénáskodni. Persze tudom, hogy ezek viszony­lagos dolgok. Ha azt nézem, hogy egyszer már én is kaptam egy féléves megyei ösztöndíjat, s bérelhetek a tanácstól egy kis műtermet, míg sok fiatal grafi­kus ennyi támogatásban sem ré­szesült, akkor nincs okom pa­naszra ... — Régi álma az itt élő képző­művészeknek egy közös grafikai műhely. Egy olyan alkotói kö­zösség, mint amilyen például a kerámia stúdió, hiszen a közös munka, az együttlétek a szakmai fejlődés, a tapasztalatcsere, a szemléletmód csiszolódásának megannyi lehetőségét kínálnák. — Számomra a művészet gon­dolkodásforma, amit mindig vál­lalok, nemcsak az alkotásaimban; a mindennaoi életben is. Négy éve, hogy csak a grafikáért és csak grafikából élek. Elég nagy utat tettem meg ez idő alatt. Közben abban reménykedtem — és re­ménykedem ma is —, hogy egy­szer maid egyenesebb, jobban megvilágított. egyértelműbb KRESZ-táblákkal jelzett úton igyekszem hazafelé. Bács-Kiskun megyébe ... Koloh Elek ZELK ZOLTÁN-. Esik, esik Étik, esik, meg sem áll ma, földig ér a felhők Itóba. Nyakig sár os kicsi bokrok összebújnak éjszakára. Ha az ember most megállna, ha egy napig Imindig állna: füle helyén lapu •nőne, • zöld mohából a Iszakálla ... Zöld mohából a szakálla, karja, lába sássá málna, vízi-madár, mindahánycsak szárcsa, bibic reászáüna ... Szalad ü réten Borbála, sárba cuppant csókot lába, a szoknyáját ikét kezével• térdig, térde fölé rántja. Bárcsak a víz térdig állna, úgy szaladna 'szép Borbála, emelné is a szoknyáját a hasára, derekára! TAKÁTS GYULA: Áttetsző és mély szárnyakat Most lettél az, finely 1 1 1 változatlan s teljes la kegyetlen anyagban. Áttetsző és mély szárnyakat bontasz az évszakok alatt, Föléjük így állsz láthatatlan, de létező Biztos álakban átlépve 1már abba a tájba, amely mindenkinek |hazája. Lényegülve ia konok hiány > teljest ragyog, mint a ! szivárvány s nagy ív jegyeit kibontva ragyogsz ránk, fölénk ' magasodva, szinte már fogható jelekkel... Szavaim közt minek is kereslek. VÖRÖS JÓZSEF: Ősz A ifák tépett arany rongyait rázza |a iszél lemeztelenednek a völgyek érett gyümölcs után motoz ia fagy ropogtatja a csupasz földet bagolyarcú éjszakák metszik föl a <csöndet hold udvaron emberek kukoricát törnek. Kérlelte Tamás többször is, á radjanak benn jhivatal után, é papírra veti mind a száznegyve­net. Az öreg kis kékfedelű köny­vecskéjében kereken ennyi be­jegyzés volt. „Megannyi történet!” — fmondta. > Próbát tett egyszer. Beszélni is akkor beszéltek utoljára. Kérte, mesélje az utolsót, a száznegyve­nediket. — Óbor I— imondta az öreg, s azzal ‘becsukva noteszét, az asztalra dobta. 1 ) Történeteinek kezdete egyéb­ként valahogy ködbe vész. Me­séinek indításában nem 'követett ugyanis semmiféle receptet. Hol a vasaktól váltott egy bizonyos Wágner néni házának bemutatá­sára, hol egy éppen aktuális hi­vatali susmus kapcsán kezdett visszaereszkedni ia Imúltba, hogy egy ismeretlen időben, mondjuk, aztán^ lehorgonyozzon 'valahol, egy Fát környéki csőszkunyhó udvarán... Most a kutatással kezdte, be­szélt arról, hogy homokos, illetve agyagos talajban miként történik. Ismertette a gyűrűk leeresztésé­nek lehetséges változatait, meg­említve közben a (víz azon „ko­nokul huncut szokását", misze­rint, „ha teheti, megszökik". Ecse- telgette a borosán ügyetlenkedő parasztok imanővereit, amint 'egy éppen beszorult gyűrű kiszaba­dításán erőlködnek, s Iközben i— éppen ezen utóbbi kapcsán — kiderült, hogy kutatási élményeit nem derékaljnyi tapasztalatai mondatják, szavai fürge gyíkok, a tegnapból cikkannak elő, a teg­napi nap kövei alól. Veszprémi hegyoldal. Kedve ide hozta sétál­ni ezúttal a fénybe, vasárnapo­kon, borosgazdák pincéi elé, be­bekukkantani udvarokra, „hisz, sürgés a forgás”, szüretben a nép. i Aztán egy mondat. A beígért történet talán tettenért kezdete. Asztán ne igyék annyit, kend! — reccsent egyszeresük egy éles hang. Megkésett — kommen­tálta az öreg. — Itt a reggel start­ja, páros féldeci. — Hát maga mit mézdel Ottan? — szólítottak meg aztán egyszer­esük. — Keres valakit? I— iEgy kidőlt-bedőlt kerítés mögül jött a hang. A gazdája nagydarab, kö- tényes vénember volt. A pince le­járatánál állt, kifelé vizslatott. Tekintete a fejem búbján állapo­dott meg. Jobb kezével a pince oldalát támasztotta, göcsörtös, szeplős kezefeje a tapasztott fal­ba simult. Kötényét szél libben- tette, aztán nyakát nyújtva újra szólt. ' i NÉMETH PÁL: r* Óbor — Magának szólok! Keres va­lakit? — Erősítem magam — mond­tam. — Nem keresek én senkit. Csak úgy nézgelődöm! — srófol­tam egyet a hangomon. — Senkit-e? i— hangját erős csalatkozás színezte. — Senkit — mondom —, csak nézgelődöm! — De, hogy azért va­lami ne kiválót is hallassak, hoz­zátettem — yszép erre a táj! — Mire is csuda bogárságomat szem­ügyre venni megindult a kerítés felé. Nehézkes, imbolygó járással közelített, tenyerét a kötényébe dörgölte, előre küldött egy ladjon- istent, majd a kerítésnek támasz­kodva kiszólt. ' — Aztán tetszik-e? Mert ha jól látom, nem idevalósi! — Mondta is ezt az öreg, kérdezte is. — Szép, nagyon szép — futott aztán össze tekintetünk. — De mulatok is, tudja, ezt a keserves­kedést, fölcicomázza magát előbb a táj is, aztán meg sóhajtozik . . hát mire jó ez?! A dolgok végére előbb-utóbb úgyis pont kerül. — Az úgy van >— hagyott iga­zat, bár fölvonult szemöldöke kissé furálni látszott a hallotta­kat. >— De ha már csak úgy mu­lat, beljebb is kerülhet — invi­tált aztán, s elindult a kapu felé. — Ahhh! Köszönöm... nem zavarkodom én! — tiltakoztam, pedig, hidd el, nem is tudom miért, de .vártam, s jólesett a hí­vása. Izgalmas dolog belesni egy másik öreg életébe, figyelni a já­rását, a szavait, olyan ez, akárha egy kiégett házban téblábolna az ember, aminek már csak a pad­lása ép. — Ne szabódjék mán kend, ha hijják — kaptam aztán az újabb meghívást. — Van egy 'kis idei murcim, megkóstoljuk! — is az­zal megnyílt a kapu. — Hát, köszönöm! De nem va­gyok én ám nagyivó! — ájtatos- kodtam. — Adjon isten! — bújt akkor elő egy asszony a nyárikonyhá­ból. Olyan jól megtermett, dupla­fenekű nőszemélyt képzelj, abból a negyven év előtti, jóvérű me­nyecskefajtából. Sok dolga lehe­tett, megtudtam, hét gyereket in­dított világgá. Most már csak az apusra vigyáz. Visszaüdvözöltem, s aztán az ő intelmei közben, hogy mit ne vi­gyünk ám túlzásba, levonultunk a pincébe. A belépőben fényt csi­nált az öreg, aztán előre tért. — Jöjjék csak — Ibiztatott —, nyekereg ez a grádics, de ha en­gem tmegbír, magát is. — Jobb kezével a boltozatba kapaszkod­va lépegetett előttem. Koszos volt minden, és elhanyagolt. A ned­ves pince megborzongatott, de kedvvel követtem az öreget. 'Nyolc lépcsőfokot haladtunk lefelé a pisla fényben. Leérve aztán egy hordóra helyezte a lámpát, majd lopót kerített elő, s gyakorlott mozdulattal megszivattyúzta az egyik hordót. A poharak öblítése, ott álltak azok egy polcon, mit mondjak, gusztusom szegte. A két poharat ugyanis csak megspric­celte félig, s meglögybölte a ben­nükvalót, majd a földre löttyin- tette. Ez volt a sterilizálás. Mit is gondolhat magában ilyenkor egy világéletében városi melós, a hegyigazda pincéjében? Savanyú ábrázatomat szerencsére nem lát­hatta, a csurdítgatással foglala­toskodott. — Na, isten éltesse! —nyomott aztán kezembe egy poharat. — Isten éltesse! — viszonoz­tam. — lzlík-é? — tudakolta aztán. — Jó — mondtam. — Nem rossz! — Akkor húzza meg! Aki félig issza, félember! Átkerült aztán a csöppnyi pin­ce túlsó felibe. — Van ám itt még egy kis óbor is — kopogtatta végig a hor­dókat. — Az asszony nem tud ró­la! De nem is kell neki! — Az­tán egyszercsak megállt, s meg­fordult. — Osztán... hogy is hijják ma­gát? — Bayer! — mondtam. — Aha! — mormogta, kiütö- getve a keresett hordó dugóját. — Jól van — mondta, s azzal le­eresztette a lopót. Ittunk még néhány pohárral abból is, aztán szíves maraszta­lása ellenére is búcsút vettem. Jó volt napvilágra lépni, nyomorult vaksi szemem könnyezve fogadta a fényt. S miközben a kapu felé irányultunk, az asszony is meg­jelent. Azt hiszem, meg lehetett elégedve Lajosával, hogy ilyen rövid pincézés után újra látja. — Hívja meg, Lajos, a vendég urat is, kész a pörkölt! — szólt utánunk a mama. Hát tudod, fejezte be a törté­netet az öreg, nem tudom, hány helyen áll még így a világ, de hogy ezek a Lajosok fogyóban vannak, azt hiszem, nem tévedek. Akkor, e történet napján Apafi Tamás asztalán felejtődött a no­tesz. Vissza már nem lett módja adni. KÖNYVESPOLC: Népmesék határainkon túlról A hegyi szellem CSF.H, SZLOVÁK. LENGYEL. NÉMET. OSZTRÁK MESÉK Móra Ferenc Könyvkiadó Huszonhat évvel ezelőtt jelent meg első kiadásban. Aki akkor hozzájutott, az most biztosan más szemmel látja. Aki pedig 1957-ben még a világon se volt, vagy netán nem tudott olvasni, most örömmel fedezheti fel szépségeit. Néhány hete a Szovjetunió né­peinek meséit ajánlottuk ifjú és örökifjú olvasóinknak. Most to­vább rajzoljuk a határainkon kí­vüli köröket: cseh, szlovák, len­gyel, osztrák és német gyűjtésről szólunk. Vajha a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó folytatná a vonalat: e kötet után az új meg új magyar mesék mellett déli szomszédaink és a távolabb élők népmesekincsével is bőkezűen ör­vendeztetné meg az érdeklődőkét. Mondják, hogy a zene nemzet­közi. Ez igaz. Hozzáfűzzük, hogy más művészet is, a népművészet pedig különösen az. Mégpedig a hitelességért, az igazmondásért, cáfolhatatlan érveiért, amelyek nemcsak az agy táplálékai, hanem a szívé is. Lehet és szükséges or­szágok történelmét, földrajzát, egész életét tanulmányozni. Egy nép lelkét, ősi szellemét, rítusait és félelmeit vágyait, erkölcsi íté­leteit, mozgatóerőit megsejteni, igazán megérezni azonban folklór­ja segítségével lehet a legbizto­sabban. A népművészetet nem könnyű olvasni. Dallamai, moti- vumai nehezen adiák magukat. Szóból ért a magyar? Így van. A kötet cseh, szlovák, lengyel és osztrák meséi úgy szólnak nyel­vünkön, hogy értjük, érezzük, át­éljük őket. Szereplői ismerőseink­ké válnak. Sok rokon és számos ismeretlen —, de nem idegen — motívumra bukkanunk a gyűjteményben. A cseh mesékben ugyanolyan ügyes a juhászlegény, mint a miénk, csak ő a citeráján játszik olyan szívhez szólóan, nem a furu­lyán. A sárkány is félelmetes. A fekete ember (és más vad figura is) a bátrat kéri meg, hogy sza­badítsa őt meg az átoktól. De nem ám érintéssel vagy csókkal, hanem egyenesen a saját fejét véteti ah­hoz, hogy megváltozzon. Csupa humor a tolvaj Honza, aki könnyedén ellop egy jól őrzött lovat, a biró alól a lepedőjét, de még a falu papját és tanítóját is. Miért olyan ostobák?! A cseh me­sehősök az ördög eszén is túljár­nak, és Szent Péterrel kártyáznak a felhők között. Szép és rokon a monda, amely Jánosikról szól, a szegény hegyi­legényről, aki „védelmébe vette szlovákjait”. Sajátos és közeli a történet, amelyben mosónők és szimbolikus alakok a szereplők. Ebben a mesében egy fiatalasz- szony pusztítja el a sárkányt. A lengyel nép értékítélete ol­vasható ki abból, hogy nem a jó­szágot, a gazdagságot, a pénzt tartja nagyra egy kedves leány­alak, hanem a Gondolatot, a Föl­det és a Napot. Egyéb helyen azt olvashatjuk, hogy „nem lehet bol­dog az ember, ha boldogságát meg nem osztja”. Vagy azt, hogy a po­kolban izzó szurkot öntenek a ré­szegek torkába, a hazugok és rá­galmazók ajkán pedig gyötrő, mardosó békák bújnak ki. A német mesék sem kímélik a rosszat. Még a gyermekben sem. A hegyi szellem megjutalmazza az édesanyját szerető, bátor kislányt, de a hamis kisfiút keservesen megbünteti. Elgondolkoztató! Az osztrák történetek egyik leg­szebbje az, amelyikben a fiatal­asszonynak nem szabad elfelejte­nie jótevője nevét. Nagyon érde­kes a válasz arra a kérdésre is, hogy vajon a hamis-hazudós vi­szi-e többre vagy az igaz ember. Akit érdekel a meggyőző vá­lasz, a sok érdekes kaland, a cse­lekmények izgalma és „nyolc éven felüli”, az feltétlenül olvassa el a könyvet, a sok titkot kibontó utó­szót, nézegesse kedvére a kissé sötét tónusú illusztrációkat. Ágo- tha Margit kifejező rajzait. T. Üjhelyi Mária )

Next

/
Oldalképek
Tartalom