Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-16 / 245. szám

PIU MAGAZIN [ _ „A könyv s nép kezében a leghatalmasabb fegyver a lelki és fizikai szabadságért folytatott harcban.” (Romain Rolland) GAZDAG ORVOS- ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI GYŰJTEMÉNY Kalocsa büszkesége Több értékes közgyűjtemény van megyénkben, mint azt sokan gondolják. írtunk a bajai városi könyvtár gondozásába került gaz­dag gyűjteményről, hírt adtunk a kecskeméti református könyvtár ritkaságairól. A kalocsai érseki bibliotéka állományával azonban egyik sem vetekszik. Az Erdélyből a Duna—Tisza kö­zére került Patasich Ádám érsek alapította 1776-ban. Célja a tudo­mányok népszerűsítése volt. amit az is bizonyít, hogy sok munka­helyet alakíttatott ki az érseki pa­lotában elhelyezett könyvtárban. Számított a mintegy 800 kötetes orvosi gyűjtemény, a történelem­tudományi szakkönyvek iránti ér­deklődésre. Beszereztek minden fontosabb agrártudományi kiad­ványt. A XVIII. század végén több mint 40 ezer kötetet tartot­tak nyilván. Most 122 ezer kötet áll a kuta­tók rendelkezésére naponta - dél­előtt 9—12-ig, délután 3—5 óráig. A televízió Híres könyvtárak so­rozatában sugárzott műsor révén százezrek gyönyörködhettek a mű­emléki értékű berendezésben, leg­szebb könyveikben. nált égöv a korabeli történeti munkák között. 9 Dr. Köveshegyi András, a könyvtár vezetője a XVII. században Amszterdamban nyomott; Észak- Olaszország legszebb épületeit, híres embereit be­mutató kiadvánnyal. • Külföldiek is tanulmányozták a „Luther bibliá­ja" néven ismert kiadványt. A feltevések szerint a vallásalapító diktálta és aláírásával hitelesítette a biblia olvasását ajánló verset. (Straszer András felvételei) A Kalevala születése A Gondolat Kiadó a napokban jelentette meg Vainö Kaukonen finn professzor A Kalevala születése című munkáját,, amely a finn népi eposz keletkezésének körülményeit ismerteti. A művet a szer­ző mutatta be a héten Budapesten, a Rákóczi úti Fókusz könyv­áruházban. A könyvpremieren jelen volt Osmo Väinölä, Finnország budapesti nagykövete is . Kaukonen professzor, a neves Kalevala-kutató kérdésekre válaszol­va elmondotta: Ortutay Gyula kérésére és buzdítására írta 'meg könyvét. Műve a többi között képet ad arról: mi indította a Kale­vala szerzőjét, Lönnrotot arra, hogy felkeresse a híres népi ének­mondókat és lejegyezze Väinämöinen történetét, sok más éneket és varázsdalt, majd ezeket a homéroszi eposzok mintájára egysé­ges művé illessze össze. Kaukonen professzor kiemelte, hogy a Kalevala megjelenése idején — 1835-ben — nemzeti és egyetemes értelemben is irodal­mi és tudományos szenzáció volt; s hamarosan megszólalt a vi­lág számos nyelvén is. Az eposz hősei költőket, képzőművészeket, zenészeket ihlettek alkotásra. A könyv utószava — amelyet Domokos Péter írt — a Kalevala hazai fogadtatását ismerteti. A kötetet Akseli Gallen-Kallela, a nagy finn festő mitológiai témájú képei illusztrálják. Gerencsér Ferenc A legrégibb... Mikor készült el a világ legré­gibb könyve? Erre a kérdésre szinte lehetetlen válaszolni. Ám egyet tudunk: hogy az általunk '«mert legöregebb könyv i. e. 3350- ből származik, tehát immár 5333 éves. A papirusztekercset egy francia orientalista, Prisse d’Avennes találta meg tébai sír­ban. » Több mint ötszáz bibliográ­fiai ritkaságnak számító apró könyvecske van a bakui Lilija Kosztanova gyűjteményében. A mini kötetek között legértékesebb Majakovszkij „Lenin” című poé­májának parányi méretű kiadása, melynek lapja; alig hosszabbak másfél centiméternél. W Hét aranylemezből álló. ezer­négyszáz éves, szankszrit szövegű „könyvet” talált Sri Lanka régi fővárosában, Anuradhapurában egy régészexpedíció. A Djevatana Ramaja templom közelében, a föld alól előkerült ritka kultúrkincs, a szakértők véleménye szerint In­diából kerülhetett az ősi városba, „alig” egy évezrede. ff Nemrég olyan kiadóvállalat alakult Bécsben, amely kizárólag női szerzők műveinek kiadásával foglalkozik. Az erről tudósító ... és a legnagyobb Amerikában csinálták meg a világ legnagyobb könyvét, a szá­zad elején. A dolog érdekessége számunkra, hogy a rekordot dön­tő cselekedet magyar ember, Vajnay Lajos nevéhez fűződik. Egy saját készítésű berendezés­sel, öklömnyi ólombetűkkel nyomtatott” három méter magas, nyolcezer oldalas bibliával lepte meg a kuriózumok kedvelőit. A különleges kötet súlya öt mázsa volt. osztrák lap cikkében kesernyésen megjegyzi: ..az. emancipációnak nincsenek határai”. A kiadó első­ként ötvenkét írónő prózai, vers- és esszégyűjtemértyét hozza forga­lomba. W Petőfi Sándor költészete na­gyon népszerű Bulgáriában is. Vazov és Szlavejkov már a múlt században közre adta az első bol­gár nyelvre lefordított Petőfi-ver- seket. A felszabadulás után 1961- ben. egy kötetnyi válogatás ielent meg a balkáni ország könyvpia­cán, a nagy magyar költő életmű­véből, s ezt 1977-ben egy kétnyel­vű kiadás követte. A harmadik Petőfi-kötet — Petar Alipiev új fordításainak gyűjteménye — ta­valy került ki sokezres példány­ban a nyomdából, a várnai kiadó- vállalat gondozásában. VALLOMÁSOK, VÉLEMÉNYEK „A könyvek mutatták meg he­lyemet az életben.” (M. Gorkij) „Minden jó könyv egy-egy ta­nítója a nemzetnek.” (Gárdonyi Géza) „A könyv a legjobb útravaló, amelyet találtam a földi életben, ■ és rendkívül sajnálom azokat az értelmes embereket, akik ezt nem tudják.” (Montaigne) „Engem a könyvek összessége, az irodalom egésze alakított ki.” (Fábry Zoltán) „Legkedvesebb könyvei között az ember többnyire azokat tart­ja számon, amelyeket nemcsak egyszer olvasott el, hanem újra meg újra előveszi őket, és belé­jük lapozgat.” (Garai Gábor) „Az emberre nemcsak szárma­zása, életkörülményei jellemzők, hanem azok ä könyvélmények is, amelyek egyénisége kialakulásá­ra döntő hatást gyakoroltak.” (Vihar Béla) Párbeszéd a tankönyvvel Nem mindennapos kísérlet kez­dődött a lett egyetemen. A leendő fizikusok és vegyészek tanár se­gítsége nélkül tanulmányozzák a számítástechnika egyik ágát. A tankönyv anyagát beprogramozták és betáplálták a számítógépbe. A gép képes alkalmazkodni minden egyes hallgató tudásszintiéhez: egyéni tanácsokat ad, követi az anyag elsaiátításának folyamatát és végül vizsgáztat. Ezt az egye­tem Szilárd Test Fizika Intézete által létrehozott „Riga” dialóg- rendszer teszi lehetővé. A kijelölt időben a hallgatók leülnek a hét display mellé, amely egy mini-számítógéphez van kap­csolva és egymás zavarása nélkül dolgoznak. Saját belátásuk szerint lapozzák az elektromos tankönyv lapjait, magyarázatokat, utasításo­kat kémek, vagy éppen kiegészí­tik az információkat. összeállította: Varga Mihály MŰVEK, OLVASÓK BÁCS-KISKUNBAN Mit mutatnak a számok? A Katona József Megyei Könyvtárban elkészítették a legutóbbi három, évtized összesítését az olvasással kapcsolatban. Ezúttal e szerteágazó műveltségterjesztő tevékenységnek csupán két vonat­kozását ismertetjük adatszerűén. Azt, hogy hány kötetből válogat­hattak az érdeklődők az elmúlt harminc esztendőben — vagyis miképpen alakult a könyvállomány —, és azt, hogy hány beiratko­zott olvasóról számolhattak be intézményeink az évek múlása közben. Könyvállomány: Olvasók száma: 1953. 164 364 38 356 1958 333 329 48 182 1963 554 309 92 691 1968 877 523 114 201 1973 1 152 116 106 328 1978 1 508 793 102 601 1982 1 927 142 105 176 (Csupán egyetlen megjegyzés: A fentiek azt mutatják, hogy három évtized alatt megháromszorozódott az olvasók száma, s a könyvkí­nálat ez idő alatt a tizenkétszeresére emelkedett.) * A tájképfestészet mestere Id. Markó Károly, a ma­gyar táifesté- szet első. euró­pai rangú, isko­lát teremtő mestere. Művé­szete nemcsak nemzeti festé­szetünk klasszi­kus korszaká­nak szerves ré­sze. hanem a XIX. század közepén az olaj tájfestészetnek is jelentős kép­viselője. A Képzőmű­vészeti Kiadó­nál megjelent monográfia elemző áttekin­tést ad id. Mar­kó Károly élet­pályájáról. mű­vészetéről. is­merteti festé­szetének jelleg­zetességeit; sokoldalúan ér­zékelteti mű­veinek kapcso­lódását kora A könyvek sorsa Habent sua fata it be Ili. A könyveknek is megivan a maguk sorsa, tartja az ősrégi mondás. Tegyük hozzá, hogy nem csak az egyes műveknek, hanem a könyvészeti termékek ös­szességének is. Mert gon­doljuk meg, hogy harminc­ezer éves barlangrajzok, a négyezer esztendős múlttra visszatekintő kínai és egyiptomi hieroglifák, va­lamint a három évezreddel ezelőtt kialakult betű-írásos könyvek iránt a múló idő­ben nem csökkent ugyan az érdeklődés, ám mégis: az utóbbi évtizedekben, egyre- másra jöttek felénk az ag­gasztó jelek: a modern tö­megkommunikációs eszkö­zök fokozatosan háttéribe szorítják a könyveket. De egyáltalán nem ez történik! A könyv mint az ismeretek hordozója, miint ízlésfej'lésztő és mozgósító ^enő, az alapos tájékozódás 'és a gyönyörködtetés esz­köze, nem sorvad, nem ha­lódik, sőt: egyre sokrétűb­bé és egyre hatékonyabbá válik. A műfajok gazdago­dása, a feléledő klassziku­sok előtérbe kerülése épp úgy árulkodik erről, mint például az, -hogy a tudo­mányos ismeretterjesztés jó segítői ma a könyvki­adók. Szerte a világon, de tegyük hozzá : nálunk Ma­gyarországon különösen. A népszerű költé&zet- napi ünnepségek, a gazdag tartalmú könyvhetek, a té­li politikai könyvnapak, a -műszaki és mezőgazdasá­gi könyvhómapok rendez­vénysorozatai egyaránt er­ről árulkodnak. S ne hagy­juk ki a felsorolásból a holnap kezdődő — iimmár huszorhanmadik — őszi megyei könyvheteket sem. összeállításúinkkal azt sze­retnénk elérni, hogy a köz­figyelem minél, inkább a könyvekre irányuljon. V. M. művelődéséhez. A múlt század első felében a magyar művészet fejlődését Bécs közelsége és Itália csodálata ha­tározta meg id. Markó Károlv mű­vészetének kiteljesedését is e két tényező befolyásolta. Egy évtize­des bécsi korszaka akadémiai ta­nulmányainak, a megélhetésért folytatott küzdelmének, első nagy sikerű alkotásainak időszaka volt. 1832-től haláláig Itáliában élt. A kötet szerzője — Bodnár Éva — végig járta Markó olaszországi útját, felkereste azokat a városo­kat, vidékeket, amelyek megihlet­ték a művészt. A kötet sok új adattal egészíti ki az id. Markó Károlyról eddig megjelent irodal­mat. Tizenhat színes, jelentősebb műveiről készült további 50 feke­te-fehér és szöveg között 23 gra­fikai lap reprodukciója gazdagítja a könyvet. G. T. IZSÁK — PÉLDA LEHET Bővítik a Táncsics Mihály Könyvtárat Három éve, 1980-ban fejeződött be az izsáki Táncsics Mihály Könyvtár felújítása és bővítése, amelyet a helyi tanács kérésére a helybeli KISZ-tagok végeztek el társadalmi munkában. A korszerűsített intézményben tevékenykedő könyvtáros-népmű­velő kollektíva azóta meggyőzően bizonyította, mennyire indokolt volt a munkálatokat elindító dön­tés. A kétezer-ötvennyolc olvasó tá­gas, világos termekben húszezer kötetből válogathat. Gyakran él­nek a tagok a könyvtárközi köl­csönzés szolgáltatásaival is, amellyel gyakorlatilag az ország összes közkönyvtárának választé­ka a rendelkezésükre áll. Külön részt rendeztek be az épületben a diákok számára. Természetesen nemcsak az olvasnivaló kiválasz- ' tásánál segítenek nekik. Otthono­san berendezett olvasótermükben gyakoriak a rendhagyó irodalom órák, az író—olvasó találkozók és a vetélkedők. A költészet napján, a könyvhé­ten pályázatot írnak ki „Legked­vesebb olvasmányom ..címmel. A rajzos és írott „művek” elbírá­lásánál minden alkalommal a he­lyi általános iskola pedagógusai is közreműködnek. A legértéke­sebb munkákat a művelődési ház kiállitótermében bocsátják köz­szemlére. Dicséretes dolog —, mert még a városi-járási könyvtárakban sincs mindenütt így —, hogy a búvár- kodók, kutatók, előadásra vagy vizsgára készülők tájékozódását precíz, naprakész raktári, olvasói betűrendes és szakkatalógus se­gíti. A nagyközséggel kapcsolatos cikkek, dokumentumok, publiká­ciók gyűjtése és feldolgozása saj­nos másfél évtizede megrekedt. Óriási értékű anyag került veszen­dőbe. Az intézmény vezetője Ká- rászné Dalmadi Lenke, e hiány pótlását kezdte meg az elmúlt hó­napokban, alapos kutatómunká­val. Nemcsak azok juthatnak Izsá­kon olvasnivalóhoz, akik felkere­sik a település központjában ’evő bázisintézményt. A tanyán élők kilenc fiókkönyvtár rendszeresen frissített anyagából kereshetik ki a kedvükre valót. A tsz és állami gazdasági majorokban levő mun­kahelyi klubok „elfoglalása” után. kereskedelmi céllal üzemelő egy­ségben is helyet kértek .portéká­juknak”. Az áfész kisizsáki ve­gyesboltjában, az élelmiszerek és műszaki cikkek mellett a könyv­tár kölcsönkönyveiből is válogat­hatnak a vásárlók. Sajnos —, a bővítés ellenére — kicsi a raktáruk. A több céllal használt termekben az újságok és folyóiratok — negyven félét já­ratnak — régebbi évfolyamainak elhelyezésére nincs lehetőség. Bizonyítva, hogy a helyi tanács illetékesei figyelemmel kísérik a könyvtárosok munkáját — a leg­utóbbi tanácsülés határozata sze­rint — 1983-ban megkezdik egy új — ilyen célra használható — épü­letszárny alapozását. Az újabb bő­vítés átadása után végre védett helyre kerül a tanács nyirkos pin­céjében „őrzött” gazdag archív anyag. Az izsáki Táncsics Mihály Könyvtár eredményei jól példáz­zák miként érik valódi közműve­lődési tartalommá, ha a fenntartó szervek a megfelelő rangon keze­lik a forintálisan kifejezhető hasznot nem „termelő” intézmé­nyek munkáját, örülnénk, ha ha­sonló, jó híreket közölhetnénk a helyi művelődési ház munkakö­rülményeinek javulásáról is .. . Farkas P. József — k —

Next

/
Oldalképek
Tartalom