Petőfi Népe, 1983. október (38. évfolyam, 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évf. 232. szám Ára: l,40Ft 1983. október 1. szombat Hazaérkezett a Vajdaságból a megyei pártküldöttség Tegnap visszaérkezett a jugo­szláviai Vajdaságból az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak küldöttsége, amely szeptem­ber 26. és 30. között a testvérme­gyei kapcsolatok keretében tett látogatást Szaikolczai Pálnak, a megyei pártbizottság titkárának vezetésével. A delegáció tagja volt Árvái Mihályné, a megyei pártbizottság tagja, a keceli Sző­lőfürt Szakszövetkezet szak­munkása, és dr. P. Kovács István, a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetője. A küldöttséget fogadta Slavko Veselinov, a Vajdasági Kom­munistáik Szövetsége Tartomá­nyi Bizottságának elnöke. A Bács- Kiskun megyei pártdelegáció megbeszéléseket folytatott Bog­nár Mihállyal, a VKSZ Tartomá­nyi Bizottsága elnökségének tag­jával a tartományi önigazgatás és pártirányítás aktuális kérdé­seiről, feladatairól. A delegáció a jugoszláviai testvérmegyében tanulmányozta a kis-határmenti árucsere-forgalom fejlesztésében és a testvérvállalati kapcsolatok­ban rejlő lehetőségeket, tárgya­lásai során egyeztette a két me­gye 1984—85. évi együttműködé­si programját. A zene „Az igazság, amely a világ min­den népművészetében, zenei stí­lusában ezernyi színben mutatko­zik meg a közönségnek, képes­sé tesz bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással.” (Yehudi Menuhin) Október elseje kilencedik al­kalommal irányítja a világ minden népének figyelmét a zene jelentőségére. AZ UNES­CO mellett működő Zenei Ta­nács e napot zenei világnappá nyilvánította. Az esemény ugyan nemzet­közi jelentőségű, de e dátum számunkra két zenei tárgyú évfordulót is idéz: harminc- nyolc éve halott Bartók Béla (1945. szeptember 26-án hunyt el New Yorkban), aki tudtán kívül a zenei világnap alap- gondolatát fogalmazta meg személyes vallomásként egy levelében: ,,Az én igazi vezér­eszmém ... a népek testvérré válásának eszménye, a test­vérré válásé, minden háború­ság, minden viszály ellenére.” Másik nagy zenetudósunk, ze­neszerzőnk Bárdos Lajos ok­tóber 1-én 84 éves. Az idei zenei világnap elő­készítését a Kórusok Orszá­gos Tanácsa, a Magyar Zene­művészek Szövetsége, az Or­szágos Filharmónia vállalta magára az ország megyei mű­velődési központjaival, főis­koláival, általános iskoláival napja közösen. A hazánkban rende­zendő zene; események ez év­ben elsősorban kórusmozgal­munk .minőségi munkáját rep­rezentálják. Az elmúlt évad­ban nemzetközi zenei verse­nyeken, kórusfesztiválokon résztvevő, s díjakat nyert ének­karok tartanak hangversenye­ket, melyeken a Magyar Zene­művészek Szövetségének tag­jai : zeneszerzők, karnagyok mondanak ünnepi bevezetőt. Megyénk kiemelkedő ren­dezvényekkel köszönti a ze­nei világnapot. Kecskeméten a Nagytemplomban hétfőn a Pedagógus Énekkar és Ger­gely Ferenc orgonaművész közös hangversenyét hallhat­juk, műsorukon népszerű Bach, Kodály-művekkel. Ün­nepi köszöntőt Szőnyi Erzsé­bet Erkel-díjias mond. A Ko­dály Zoltán Ének-Zenei Álta­lános Iskola és - Gimnázium, hagyományaihoz híven — a Liszt Ferenc Kamarazenekar közreműködésével — hangver­senyt rendez. Megemlékezést tartanák a jövő hét közepén Kiskőrösön is a művelődési központban. A rendezvény népzenei együt­tesek impozáns hangversenye lesz — az ország több megyéjé­nek, népzenei tájegységének képvisele téb e n. Károlyi Júlia Losonczi Pál beszéde az EN SZ-ülésszakon Külpolitikánk azonos az alapokmány nemes céljaival Az ENSZ-toözgyűlés 38. ülés­szakának csütörtök délutáni ple­náris ülésén — közép-európai idő szerint a késő esti órákban — Sizölialt fel Losonczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa el­nöke. Két világégés szörnyű tapasz­talata nyomán szervezetünket ép­pen az a nagy elhatározás hívta életre, hogy — alapokmányunk szávaival — „megmentsük a jövő nemzedékét a háború borzalmai­tól”. E munkánknak otthont adó palota falába is ezt az évezredes emberi óhajt vésték: „Nemzet ne emeljen kardot nemzetre, és ne tudja meg so­ha többé, hogy mi a háború.” De vajon elmondhatjuk-e, hogy akárcsak a közelébe jutottunk már e nagy célnak? Ügy érzem, a kérdés maga is illuzórikusnak hat a jelen törté­nelmi pillanatban, amelyet saj­nos, a nemzetközi feszültség ki­éleződése jellemez. Fökozódik a 'konfrontáció, kísérleteik történnék a vi'lágbéke fenntartását biztosító erőegyensúly megbontására, ka­tonai fölényszerzésre, a népek nemzeti és társadalmi felszabadu­lási folyamatának visszafordítá­sára. Mindez aggodalommal tölti el a Magyar Népköztársaság né­pét és kormányát. A Magyar Népköztársaságnak, ha szabad így mondanom, hit­vallása a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett éléssé. Ezen mi nem pusz­tán azt értjük, hogy nincs hábo­rú, bár az sem kevés.! Számunkra a koegzisztencia: a népék és kor­mányok tevékeny együttműködé­se, kölcsönösen előnyös politikai, gazdasági és kulturális kapcsola­tainak állandó erősítése. Nekünk az utóbbi egy-másfél évtizedben igen jó tapasztalataink vamtalk erről, s úgy tudom, hogy partne­reinknek sincs okuk a csalódott­ságra. A Magyar Népköztársaság kor­mánya, a magyar néptől kapott meghatalmazásának megfelelően, legfőbb külpolitikai feladatának ma is az enyhülés eredményeinek megőrzését, a nemzetközi párbe­széd és együttműködés fenntar­tását és bővítését tekinti, mind a kétoldalú kapcsolataiban, mind a nemzetközi fórumokon. Számunk­ra — miiként mák országok szá­mára is — a békés egymás mel­lett élésnek nincs ésszerű alter­natívája. Örömmel látjuk, hogy a köz­gyűlés munkájának jelentős ré­szét az egyre sürgetőbb leszerelé­si feladatok megoldásának kíván­ja szentelni. A Magyar Népköz- társaság az elmúlt években ma­ga is több fontos leszerelési ja­vaslatnak volt tevékeny részese. Ezek a ma is érvényes kezdemé­nyezések azt a célt szolgálják, hogy a világbékét szavatoló stra­tégiai. egyensúly a fegyverzetek lehető legalacsonyabb szintjén valósuljon meg. Sajnos, azonban javaslataink az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete részéről mindmáig érdemi válasz nélkül maradtak. A megoldatlan leszerelési prob­lémák sokrétűek, s mindegyikük önmagában is fontos. Ha mégis kiemelek közülük néhányat, azért teszem, mert jelentőségüket a mjai feszült nemzetközi helyzet­ben különösen meghatározónak érzem. Ilyen a hagyományos fegyverzetek korlátozása és csök­kentése, a vegyi- és más tömeg- pusztító fegyverek betiltása is. De a nemzetközi légkör gyöke­res megjavítása, a háborús ve­szély elhárítása érdekében ma a legsürgetőbb feladat: a nukleáris leszerelés. A Magyar Népköztár­saság kormánya ezért megkü­lönböztetett fontosságot tulajdonít a Szovjetunió azon kötelezettség­vállalásának, hogy semmilyen kö­rülmények között nem vet be el­sőként nukleáris fegyvert. Bizo­nyos: ha a többi nukleáris hata­lom szintén hajlandó lenne arra, hogy ilyen kötelezettséget vállal­jon, azt a viliágközvélemény igen nagy megkönnyebbüléssel fo­gadná. Fontos kezdeti lépés lenne meg­ítélésünk szerint a nukleáris le­szereléshez vezető úton annak a javaslatnak a megvalósítása, hogy az atomfegyver birtokálban levő államok kölcsönösen fagyasszák be a nukleáris fegyverkésZletéi­, (Folytatás a 2. oldalon.) Kiállítások a Cifrapalotában Október: országos múzeumi és műemléki hónap Az idei múzeumi hónap októ­beri rendezvénysorozata kereté­ben egyebek között hat kiállító- helyet, három felújított múzeumot adnak át, 13 új, illetve megújított állandó kiállítás nyílik, s több helyreállított műemléképülettel is gazdagodnak történeti értékeink — hangzott el pénteken, a Fészek­klubban az eseménysorozat prog­ramját ismertető sajtótájékozta­tón. Selmeczi László, a Művelődési Minisztérium osztályvezetője el­mondta: a múzeumi és műemléki hónap október 1-én kezdődik, de országos megnyitóját 4-én rende­zik meg a Magyar Nemzeti Galé­riában, ahol A XX. századi festé­szet és szobrászat című állandó kiállítás nyílik meg. Szintén a XX. század képzőmű­vészetéhez kapcsolódnak a kecs­keméti városi képtárként meg­nyíló Cifrapalota kiállításai. Itt a XIX—XX. századi magyar festé­szet és grafika reprezentánsait, Tóth Menyhért életmű-kiállítását, s a nemzetközi zománcművészeti alkotótelep legjelentősebb alkotá­sait tárják a közönség elé. Ezeken kívül több mint 70 új időszerű tárlatot nyitnak meg or­szágszerte. A kiállításokhoz kap­csolódóan előadásokat, tudomá­nyos tanácskozásokat, múzeumi vetélkedőket, játékos foglalkozá­sokat, régészeti, szakmai bemuta­tókat, filmvetítéseket, hangverse­nyeket is rendeznek a kiállítási intézmények. VÉDETT FÁK, ŐSZI VIRÁGVÁLTÁS KÉP és HANG A rádió és tv jövő heti műsora Ítéletet hirdettek A TOTÓPEREKBEN (2. oldal) / Levelek, vélemények az italozásról (3. oldal) TÖBBSZÖRÖSEN MEGTÉRÜL A TÁROLÁSI KÖLTSÉG Átadták a lakiteleki hűtőházat Szépülnek, növekednek a városi zöldterületek A lakosság közérzetére kedvezően hat a szép környezet. Az idei, háromnegyed évi parképítés és -gondozás, a fák védelme, a terve­oszi faültetések, a helyenként mértékben segítik a városi ember négy városban. A MEGYESZÉKHELY 921 ezer 115 négyzetméternyi park­jának ebben az esztendőben 26 ezer négyzetméteres növelését ha­tározta el a városi tanács. Dr. Hajnal Lajosné főkertész beszá­molt arról, hogy az erre a célra felhasználható 5 millió 700 ezer forintból főleg az új városrészek­ben ültettek, illetve ültetnek vi­rágokat, cserjéket és fákat. A me­zőgazdasági és Élelmezésügyi Mi- niszténiumtól a város tanácsa 14 ezer facsemetét és 22 500 cserjét jó természeti adottságok milyen felfrissülését? Erről érdelődünk rendelt őszi telepítésre. A fásítás mellett a kertészek óvják Kecs­kemét több évtizedes, értékes fá­it. Az országosan is ritkaságnak számító három, Széchenyi téri császárfa közül, az új autóbusz­központ területrendezése közben, legalább kettőt megmentenek. Folytatják a Rákóczi úti hársfa­telepítést, és a Batthányi utcai celtix- és a leninvárosi gömb­juharfák átültetését az Árpádvá­rosba. (Folytatás a 2. oldalon.) 0 Almaosztályozás a hűtőház válogatócsarnokában (Tóth Sándor felvétele) NYOLCEZER ABLAK TERVEN FELÜL Termelékenyebb munka a halasi ÉPFA-gyárban Király István, az ÉPFA kiskun- halasi gyárának igazgatója a leg­nagyobb elismerés hangján szólt a gyár 260 dolgozójáról, akik min­dent megtesznek iközös céljaik eléréséért. — Termékeink az ablakok és ajtók iránti kereslet egyre növek­szik — mondotta, amikor az idei tevékenységükről beszélgettünk. — Az utólag beszerelhető ház­gyári ajtótokból ebben az év­ben 95 ezret kell készítenünk, s bízunk abban, hogy a megrende­lést valószínűleg határidő előtt, november 30-ra teljesíteni tud­juk. Az egyesített szárnyú ab­lakból eredetileg 110 ezer darab gyártását terveztük. Miután sok­kal több kellene az építkezések­hez augusztus végén a termelési tanácskozásunkon gyárunk kol­lektívája vállalta, hogy december végéig 8 ezerrel többet adunkét a Tüzép-vállalatoknak. Néhány évvel ezelőtt divatba jött ismét a zsalugáter. Nos, igazodva az igényekhez, megkezdtük a zsalu- gáteres ajtók és erkélyajtók gyár­tását, s az idén 2 ezret adunk át a megrendelőknek. — Tehát sikeresnek mondható az idei esztendő? — Igen, eddigi eredményeink biztatóak, bízunk abban, hogy a tavalyi 178 millió forintos árbevé­telünk után az idén elérjük a 187 milliót. — Mi tette lehetővé a termelés növelését? — Mint említettem, elsősor­ban dolgozóink szorgalma és az, hogy a tavalyihoz viszonyítva 7,5 százalékkal sikerült növelnünk a termelékenységet.' A zsalugáte- res gyártmányok készítése meg­lehetősen munkaigényes. Műsza­ki szakembereink tervei alap­ján a tmk-sok az év elején készí­tettek egy zsalulevél-hosszvágót, egy sorozatfúrót és egy automata­fúrót. Ezek a célgépek igen pon­tos munkát végéznek és haszná­latuk óta három emberrel keve­sebbre van szükség e termékeink készítésénél. — Kielégítő az alapanyag-ellá­tás? — Mennyiségileg igen, d€ a fa­anyag nedvessége sokszor okoz gondot. A korábbi években csak természetes szárítással tudtuk csökkenteni a nedvességet és eh­hez igen sok időre volt szükség. Az idén végre sikerült 3,5 millió forintos beruházással egy szárí­tót létesíteni, s ebben két hét alatt 150 köbméternyi faanyagot tudunk megmunkálhatóvá ten­ni. O. L. A megye gyümölcs- és zöld­ségtermesztő gazdaságainak egyik legnagyobb gondja, hogy nincs elegendő hűtőtárolójuk. Számot­tevően lehetne növelni az expor­tot, ha hosszabb ideig tudnák biztonságosan raktározni termé­keiket, kivárva azt az időpontot, amikor a legkedvezőbben alakul­nak a piaci viszonyok. Ilyen meggondolások alapján határozta el a lakiteleki Szikra Termelő­szövetkezet vezetősége 500 tonna befogadóképességű hűtőházának felújítását és bővítését. A hozzá tartozó válogatótér szintén jóval nagyobb lett. A közös gazdaság építőihrigádja két évvel ezelőtt kezdte meg a munkát. A beru­házás anyagi fedezetét is a ter­melőszövetkezet teremtette elő. Az építkezés, a gépek és beren­dezések együttesen 44 millió fo­rintba kerültek, ebből 30 millió exportnövelő hitel volt. A felújított és kibővített 2100 tonna befogadóképességű léte­sítményt, amelyhez 1600 négyzet- méter válogatótér is tartozik, tegnap adtak át. Megjegyzendő: az építkezés ideje alatt sem állt a munka, előlkészítettek és szál­lítottak exportra termékeket. A Szentesi Korai Zöldségtenmesz- tési Rendszerrel történt megálla­podás alapján fólia alatt nevelt korai kel- és káposzta is került innen: külföldre. Mintegy 800 ton­na árut készítettek elő exportra. A környező mezőgazdasági üze­mek nyári gyümölcsöseinek egy részét is itt csomagolták már az idén, majd szállították a környe­ző országokba. A tervek szerint a kiskörzeti együttműködés kere­tében kétoldalú megállapodásokat kötnek más gazdaságokkal a termékek tárolására és csomago­lására. A tiszakécskei Béke és Szabadság Termelőszövetkezettel már aláírták a szerződést. A lakiiteleki szövetkezet vezetői szerint hűtőház nélkül 60—70 nap alatt kellene eladni 200 hektár ültetvény almatermését, amely az aszály miatt mintegy 40 szá­zalékkal kevesebb a vártnál. A beruházás megvalósítása lehetővé teszi, hogy 6—8 hónapig tartalé­kolják a gyümölcsöt és a követ­kező esztendőben a jelenleginél kedvezőbb árakon tudják értéke­síteni. A tárolási költségek több­szörösen megtérülnek. K. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom