Petőfi Népe, 1983. szeptember (38. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-28 / 229. szám

I MUNKAALKALOM KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ Bajai Kirendeltsége ér­tesíti Baja város lakosságát, hogy a Dunaparti 3S/2O/H0 kv-os állomás épü­letének karbantartási munkálatai miatt 1983. október 2-án Baja város területén a Bajcsy-Zs. út, Bátaszék— Bácsbokod vasútvonal, Pokomyi u., Puskin, Szalval u., Damjanich u., Dimitrov u., Ferenc-csatorna. Sugo- vlca által határolt területen a villa- mosenergia-szolgáltatás 7—13 áráig szünetel. Kérjük fogyasztóink meg­értését. 1681 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, mind­azokkal, akik ismerték és szeret­ték, hogy szeretett férjem, édes­apánk, apósunk, nagyapánk GACS IMRE Kerekegyháza, Engels u. 54/a. sz. alatti lakos életének 73. évében szept. 24-én elhunyt. Temetése f. hó 29-én 14.30-kor lesz a kerek­egyház! temetőben. Gyászoló csa­lád. 4823 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek és mind­azoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, déd­nagymamánk VÉGH JÓZSEFIVÉ Szántó Julianna temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 13085 PETŐFI Nyomda felvesz közgazdasági szakközépiskolát végzett női munka- vállalókat adminisztrációs munka­körbe (lehet kezdő Is). Bérezés meg­egyezés szerint! Jelentkezés: Petőfi Nyomda Munkaügyi osztályán. Kecs­kemét Külső-Szegedi u. 6. 6000. 1737 A GEOFIZIKAI Kutató Vállalat pá­lyázatot hirdet terepi kutató csoport­nál diszpécser munkakör betöltésé­re. Feltétel: középiskolai végzettség, 5 éves gyakorlati idő. (közgazdasági végzettség előny). Alapfizetés meg­egyezés szerint. Egyéb juttatások: prémium, terepi pótlék, szállás ter­mészetben. Az eltöltött évek alapján év végi részesedés és hűség jutalom. Külszolgálatos változó munkahely, szezonális munkaidő beosztás. Je­lentkezés Írásban, részletes önélet­rajzzal a Személyzeti és Oktatási Osztályon. Cím: 1391. Budapest, Pf. 213. IMI PNYV Szegedi Textilmüvek kiskun- halasi gyáregysége felvesz III. műsza­kos női munkavállalókat szövő és csévélő munkakörbe, valamint laka­tosokat, műszerészt, festőt és takarí­tónőket. Szakmával nem rendelkező­ket betanítunk. Vidéki dolgozóink be­szállítását saját autóbusszal Kecel— Soltvadkert—Tázlár vonalon tudjuk biztosítani. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál, Kiskunhalas, Körösi ut 19. 1561 A MAGYAR Autóklub bajai szerveze­te mini-állomások létesítése céljából keres erre hajlandóságot mutató, mi­nimum 3 éves gyakorlattal és saját felszerelt műhellyel rendelkező autó­motor-szerelőket a kiskunhalasi és a bajai járás területén. Jelentkezni le­het: 6500 Baja, Április 4. tér 4. 4264 AGROKER Vállalat csomagolóüzeme jó kereseti lehetőséggel, korszerű cso­magológépek mellé felvesz női és fér­fi segédmunkásokat tmk-vlllanysze- relőt és dizeltargonca-vezetőt. Jelent­kezni lehet: Kecskemét, Matkói u. 3. 4454 MENTÖAPOLOKAT veszünk fel a közeljövőben megnyitásra kerülő ti- szakécskei mentőállomásra, valamint kecskeméti mentőállomásra. Érdeklőd­ni és jelentkezni a kecskeméti men­tőállomáson — Akadémia krt. 66., te­lefon: 20-911 — lehet személyesen, te­lefonon vagy írásban. 1746 Keresünk megvételre MO. IX olajtüzelésű, öntöttvas tagos ikerkazánhoz első- hátsó- és közbenső­tagokat, esetleg egész kazánt is. FIÚNEVELŐ INTÉZET Kalocsa, I. István u. 16—22. Telefon: 189. 3976 APROHIRDET ingatlan KISKUNHALAS, Szondi u. 11. sz. alatti lakóház eladó. Érdeklődni szer­dán, szombaton 8—12 óráig. 2850 4 SZOBÁS kü/.ponti futó- ses családi ház műhellyel, garázzsal eladó. Kiskun­halas, Dália u. 3. Érdek­lődni 17 óra után. 21156 LAKÓHÁZ gazdasági épü­letekkel másfel hold terü­lettel eladó. Kiskunhalas, Partiszölök 5 a. (Új temető déli sarkánál.) 2858 eladö közművesített be­költözhető ház. Kettő rész­ben is. Vállalatnak irodá­nak megfelel. Baja, Kos­suth u. 15. 1170 ELADÓ 160 négyzetmé­ter alapterületű 2 szintes szuterinos ház. Készpénz plusz OTP-hitelátválial ás­sál. Érdeklődni 17 óra után Baja, Berecki M. u. 33/a.' _________________________1167 ELADÓ a város szélén kis lakóépület 700 négyszögöl területtel, villany van. Ér­deklődni délutánonkéat Nagyné, Baja, IV. kér. 74,/B. (Slakáék mellett). 1108 TELJESEN új család, áron alul, sürgősen eladó, • azonnal b ek öltöz hatóién. Személykocsit is beszá­mítok. Baja, Nádasdi u. 10. ______________________1111 M ODERN családi ház el­adó. Készpénz plusz OTP-hi telát vállai ássál. Ér- sekcsanád, József A. u. 15. ________________________1160 K ÉTSZINTES családi ház eladó. Kiskunhalas, Szi- lády_A. u. 52. 2755 KÉTSZINTES "kertes Csalá­di ház eladó. Kecskemét, Hetényegyháza, Kikelet u. 21. (Posta utca végénél). ________________ 4825 Ö SSZKOMFORTOS családi ház, azonnal beköltözhe­tően két család részére is megfelel, ipari áram plusz garázs. Baja, Somogyi B. u. Hl. SZ. alatt. 1164 KERTES családi ház és 500 négyszögöl szőlő terméssel együtt Kiskunhalason el­adó. Érdeklődni Fazekas o: Ú. 87.________________2713 F ÉL ház 500 négyszögöl szőlő, gyümölcsöd, vetemé­nyes és 500 négyszögöl szántóterülettel eladó. Ér­deklődni Kiskunhalas, Felsőöregszólők 194. 2747 MASFÉLSZOBÁS gázfű­téses lakás azonnal beköl­tözhetően eladó. Kiskunha­las, Béke u. 1—3. I. em. 17. Érdeklődni Hajnal u. 10. Szabóná. 2813 2 SZOBÁS gázfűtéses la­kásomat eladnám vagy elcserélném. Leveleket: „Minden megoldás érdekel” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérem. 1177 ELADÓ 2 szobás, gázfűté­ses 60 négyzetméteres la­kás garázzsal és pincével. Baja, Kisállomás u. 1. sz. _______________ 1155 S ZOBA, konyha, spejz, fürdőszobás új belső ház­rész félkész állapotban el­adó. Érdeklődni Kiskun­halas, Jókai u. 41. sz. 2785 KERTES családi ház el­adó. Harkakötöny, Kötö- nyi út 4. 2806 KERTES családi ház eladó. Harkakötöny, Bem u. 17. Érdeklődni Kötönyi út 4. sz. alatt. 2807 KISKUNHALAS, Inoka 30. sz. alatt 1200 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, vete­ményes terület lakható épülettel és 20 család méh eladó. Érdeklődni a hely­színen bármikor. Kudliman György. 2808 TANYA 1800 négyszögöl területtel eladó. Pirtó, II. kér. 99. 2812 BAJÁN, Kertész utcai sor- garázsban villannyal, szé- relőaknával ellátott garázs eladó, vagy kiadó. Érdek­lődni Baja. Szabadság u. 64. sz. alatt 17 óra után. Galambos. 2815 KÉTSZOBÁS lak , ./ 1 ­költözhetően eladó. Kis­kunhalas, Harangos tér 2. _____________ 2819 k iskunhalas. Vadkerti u. 33. számú kétszobás ker­tes családi házunk elcse­rélnénk egyszobás örökla­kásra II. emeletig, meg­ég yezAss el. KUNFEHÉRTON üdülő el­adó. Az érdeklődők leve­lét ,,Osz” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. ________ 2831 K ERTÉSZKEDŐK i lem! Eladó 800 négy­szögöl jó minőségű szántó Kiskunhalason a Kötőn yi csárda mellett. Érdeklőd­ni lehet 11-546-os telefonon 2838 ELADÖ azoinnal beköl­tözhető két család részé­re alkalmas lakóház, ga­rázzsal. Kiskunhalas, Ko­vács S. u. 11. __________2836 K ÖZPONTI fűtéses két szo­ba összkomfortos lakéház eladó. Kiskunhalas, Tó­köz u. 11. sz. 2840 KÉTSZOBÁS lakóház’ 500 négyszögöl telekkel eladó. Víz, vilLany van. Tázlár, Zrínyi u. 5. Érdeklődni 7. sz. alatt Vass Józsefnél. _____________________2842 E LKÖLTÖZÉS miatt eladó vagy bérbe vehető 4,5 ka­taszteri hold szántó, Kis­szállás község bibid részén, valamint eladó Jáao.sn.il- mán a Paprikás dűlőben 400 négyszögöl szérűiken. Érdeklődni: Ta-kovies Jó­zsef nénál 2220 Vecsés, Ber­csényi u. u. 18, vagy János­halmán Lakatos Ferencné- né.1, Eötvös u. 38. 157 Lakás KISKUNHALAS, Erdei F. tér 2. A. III. em. 11. alatt kétszobás, gázfűtéses la­kás kp. plusz OTP-rtitetát­vállalással eladó._______2700 N EGYLAKÁSOS társasház­ban 3 szobás, központi fű­téses lakás, garázzsal eladó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 34., Gyenizse. Érdeklődni 17 óra után.____________2731 S ZEGEDI 6 lakásos társas- házban 1—1 db 95—85 négy­zetméteres 3, szobás, étke­zős, garázsos lakájok még leköthetők. Érd.:. hétköz­nap 18 óra után, vasárnap egész nap. Szeged, Buda- pastl krt. 14/C. 11. 1698 PÉCS balvárosában azon­nal beköltözhető kétszo­bás, 60 négyzetméteres, fel­újítást igénylő öröklakás eladó. Érdeklődni: Böröcz Jánosné, Pécs, Aradi vérta­núk útja 16. Telefon: 11-215. ______________________12 167 Ú JVÁROSBAN 2 és (él Szo­bás lakás, I. emeleti, KP+ OTP-hitellel sürgősen eladó. Érdeklődni: 17 után, Baja, Duna u. 7. I. em. 4. ajtó. 1193 Gépek és alkatrészek CX RENDSZÁMÚ Moszk­vics 408 személygépkocsi lejárt műszakival eladó. Érdeklődni: Nagy Bélá­né. Suták Zsuzsánál 6440 Jánoshalma, Czobor utca 58. 17 órától. _______149 RENDSZÁMMAL ellátott Pannónia-motoros kerti traktor kultivátorral, eké­vel eladó. Kecel, Rákóczi u. 92. 2754 TC-S 125-ös Polski Fiat 36 ezer km-rel eladó. Solt- vadkert, Ifjúság u. 8. 2766 3,5 TONNÁS billenős”"pót­kocsi eladó. Kecel, Béke tér 14/L ______________ 2665 U G RENDSZÁMÚ Wart­burg De Lux, új motorral, 1985-ig érvényes műszaki­val eladó. Érdeklődni: Bo- rota, Felszabadulás u. 61. |Z nap. __154 4 ÉVES, 1500-as Lada meg­kímélt állapotban eladó. Dr. Papp Zoltán Kiskun- ma jsa, Móra F. u. 2. Ér­deklődni' az esti órákban. Tel.: 123. 2800 7500-AS elektromos kel­tetőgép jó állapotban el­adó. Tompa, Jókai u. 18/a. Tel.: 77. 2804 ÜZEMKÉPES 353-as Wart­burg egyben, vagy bont­va eladó. Tompa, Jókai u. 18/a. Tej,: n. 2805 3 ÉVES, 1500-as Moszkvics vonóhoroggal, friss mű­szakival eladó. Kecel, Rá­kóczi F. u. 37 É_______2817 3 ÉVES, PZ-s Skoda 105- ös eladó. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 51. ___ 2820 PR-ES Lada és TO-s Tra­bant eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 2. 2823 VIZSGÁZTATÓIT 3 ton­nás billenős pótkocsi jó állapotban eladó. Kiskő­rös, Thököly u. 41. 2827 IG-S 850-es Fiat ’"eladó. Kiskunhalas, Kertész u. 14. _____________ 2832 DHL S EL üzemű kéthengeres MuLtikár-motoros háztáji kocsi vizsgáztatva eladó. Iloval Károly Zsana, Ady E. u. 24. Érdeklődni 17 óra után. 2834 ZA-S 1200-as Zsiguli, mé­táikéi* 128-as torinói Fiat, 412- es UP-is Moszkvics vo­nóhoroggal, utánfutóval eladó. Leihóczki Ferenc Kecel, Szilos, Május 1. tár 10. 2849 fC-s Wartburg Tourist érvényes műszakival el­adó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 33. IV. em. 2. Érdeklődni 17 óra után. 2854 ESEK TX-ES 1200-as Ladát kevés kilométerrel cserélek új 4X4-es nyitott ARÖ gép­kocsiért. Ajánlatokat írás­ban kérek: Kecskemét, Csa- oagyöngye u. 26. Csaplá­rék. (Petőflváros) _ 4495 E RŐS teherutánfutó 500 kg-ig vizsgáztatva eladó magasító- és ponyvatar­tóval. Soltszentimre, Dó­ssá u. 2, -Bartek. 12 212 126-OS Fiat is 200/D ~ Mer­cedes eladó. Baja, Szabad­ság u. 35. sz. __ 1208 I N RENDSZÁMÚ Zsiguli augusztusban lejárt mű­szakival, üzemképes álla­potban eladó. Érdeklődni: Adám Istvánnénál, 8440. Jánoshalma, Kálvária u. 20. 159 Egyéb adásvétel KISKUNFÉLEGYHÁZÁN eladó bontásból tégla, szál­lítva is a Városi Kórház udvarán._______________13 146 B ONTÁSBÓL eladók ~ aj­tók, ablakok, deszka, léc, méretre fűrészelt faanya­gok, parketta, kis és nagy cserép, tégla, szállítva is. Kecskemét, Klapka u. 9—11. _________________________12390 K ÉT másfél éves sodrott deres csikó eladó. Kecel, Rákóczi F. u. 37/1. 2818 KÉT előhasi gyengefias tehén eladó. Kunfehértó, Rákóczi u, 70 , 2801 40 CSAL AD méh eladó. Szlávik Gyula 6440 János­halma. Halasi utca 34. 155 3 HOLD kukorica lábon eladó. Érdeklődni Kis­kunhalas, Kmeth S. u. 10. __________________________2756 A MÁK kártevők rajzása előtt elvirágző, kimagas­ló termőiképességű őszi- mák-vetőmag kapható. Koncz Adóm 7130 Tolna, Kaszárnya u. 2 . 2778 14 DB 5 m 22 cm átmérő­jű feketedió faanyag el­adó. Baja, Bereczki M. u. 15*_______________________1162 8 00 és 350 literes prés, 10 hl-es .boroshordó eladó. Akasztó, Fő u. 163. 2776 SIESTA gázkályha és mély gyermekkocsi eladó. Kis­kunhalas, Kilián Gy. u. 2. __________________________2824 2 50 DB támrendszarnek való betonoszlop eladó. Kiskőrös, Thököly u. 41. _____________________ 2828 K ISÉBB-nagyobb dísznö­vények kiárusítása! (Kö- zületeknak Is.) Kiskunha­las, Nyíl u. 8. Ugyanitt egy 9x4 méteres üvegház eladó. Érdeklődni csak szombaton. 2837 ELADÓ büfépavilon, min­denféle kereskedelmi te­vékenységre alkalmas. Ba- ja, Szabadság u. 27, 1120 SIESTA gázkályha eladó. Kiskunhalas, Bokányi D. u. 7. III. em. 29. 2753 50 DB anyajuh eladód 3—4 évesek. Sárpüls, Zrínyi u- 10-_______ -________173 í L AJTÄ 2 fejes eke eladó. Forráskút, Felszabadulás u- M. _____________13104 BONTÁSBÓL méretre fű­részelt tetőszerkezet, aj­tók, ablakok, betongeren­dák, parketták, tégla, egyéb bontási an pangok állandóan kaphatók. Baja. Szabadság út 126. _________________ 4345 F IGYELEM! Oltottmész- telepem Kiskunhalason üze­mel, zsákosán Is kapható. Előrendelést felveszünk, házhoz szállítva a megren­delt napra. Telep nyitva 6—9-ig, V2—16 óráig, lera­kat 14 órától. Árpád u. 43. Takács. 2670 Vegyes HASZNÁLT gépjármüvet, vízijárművet akar vásárol­ni? Nagy választék áll ren­delkezésére. Forduljon Gép- jánműközvetítő Irodánk­hoz. Vevők, eladók ingye­nes nyilvántartásba vétele. Létrejött jogügylet esetén az eladási ár 1 százaléka. Várjuk jelentkezését! For­tuna Gépjárműiközvetltő Iroda. 6500 Baja, Zrínyi u. Mi__________ ______________415S K ÖZULETEK és magántu­lajdonosok, figyelem! Meg­nyílt Mélykúton, Május 1. utca 108. szám alatt kiste- hergépkocsik és munkagé­pek alkatrészboltja. Al­katrészek és főalkatrészek minden típusban kaphatók. _________' _______144 V ÁLLALATOK figyelem! Harkányban 4 szobás, 9 ágyas, hideg-meleg vizes, főzési lehetőséggel ellátott lakrész nyári szezonra ki­adó., Cím: Heffner László Harkány, Vak-Bottyán u. 3')._______________ 2729 S ZIKVIZTÖLTÖ üzemem megnyitottam. A lakossá« szolgálatára állok reggel 8—este 19 óráig. Kiskunha­las. Sóstó u. 34. 2595 DISZKÖPROGRAMOK MINDEN PÉNTEKEN! Fel- sőszentivánon éjszakai 22— 03-lg, szombaton K an fe­hértói! 20—02-ig, vasárnap Bácsbakodon 20—24-ig. Spe­ciális fényeffektusok. Mű­sorvezető : Varga Róbert, budapesti B-kategóriás le­mezlovas. 1169 FAJDALOMMENTES fül- lyukasztás, divatos fül­bevalók belövésével, a fül­bevalót én adom. Dr. Dut- kayné kozmetikus Kiskun­halas, Szilády u. 17. 2760 DJ szolgáltatás! kerítések, teraszok, önetetők, vályúk, betonkeverő, szüretelő- kádak, mindennemű la­katosmunkát vállalok. Kuklis István kisiparos. Érdeklődni 18 órától. Pir­tó, Kossuth u. 80. és Kis­kunhalas, Árvácska u. 7. (Kertváros.) 2782 SZOBA-KONYHAS albér­letet keresünk Kiskun­halason. Ajánlatokat „Egy gyermek” jeligére kérjük a kiskunhalasi Hirdetőbe. ___________________ 2771 I DŐS személy gondozását vállalnám Kiskunhalason. Levelet „Felsővárosban” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe. 2779 GYAKORLATTAL rendel­kező, mérlegképes köny­velő állást keres. Levele­ket „Halas környékei’ jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe. 2782 KOZMETIKA! Extra ha- tóanyagos arckezeléssel, szórtelenítéssel, különle­ges szempillafestéssel, al­kalmismink-szolgál ta­tással ismét várja kedves vendégeit az ÉVA KOZME­TIKA. Előzetes bejelen­tés esetén, minden vára­kozás nélkül! Kiskunha­las, Szántó Kovács u. 25 Tel.: 11-627. 2794 BUTIKOSOKTÓL; kisipa­rosoktól bérmunkát vál­lalnék. Levelet „Szabás, varrás, kézi kötés” jeligé­re kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 2847 VENDÉGLATÖIPÁRI fő­iskolai végzettséggel 3 éves szövetkezeti könyvelői gyakorlattal, családi okok miatt állást változtatnék. Bács-Kiskun megye előny­ben. Leveleket „Minden megoldás érdekel” jeligé­re kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. 2859 FÜLCIMPALYUKASZ- TAS divatos fülbevalók­kal, fájdalommentesen Li­li kozmetikában, hétfőtől péntekig reggel 8-től este 7 óráig. Kecskemét, Szé- chenyl tép 5. 24-439. U605 KÜTFÜRAS! Csőkutat, hidf- rofor szivattyú, csatlako­zással készítek, rövid ha­táridővel. Komplett fel­szerelést én biztosítok. Ba­lázs József kútkészítö kis­iparos, Szánk, Rákóczi út 2!' ______________ 3098 G ARÁZST bérelnék októ­bertől Express Étterem környékén. Pulai Éva Kecs- kemét, Szívós u. 4. 4496 KÖZÉPKORÚ házaspár, el­tartási szerződést kötne idős személlyel, lakásért. „Nyugodt öregség” jej- igéne. Leveleket a bajai Magyar Hirdetőbe.^ _ ms KISKUNHALASON albér­letet adnék magányos nő­nek. vagy független csalá­dos asszonynak, házimun­ka végzéséért. Leveleket „Megbízható” jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőn ■ kérem. 3122 MUNKAHELYET kőr-s, mérlegképes könyvelő terv- statisztikaelemzés, ellenőr­zés, számvitel gyakorlat­tal, Baján és környékén, mezőgazdasági üzemben. Leveleket: . ...Gyakorlott” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérem. 1201 Házasság HÁZAST ARS AT keresek 35—45 évesig, aki üzletelés­hez is árt. Én 48 éves le­százalékolt, de teljes moz­gásképes vagyök és képes vagyok állatgondozásra és más hasonló munkára is. Saját házzal rendelkezek. Leveleket „Jövő” jeligére a jánoshalmi hirdetőbe ké­rem küldeni, Bíró Béla u. 59. sz. alá. Egy-két gyer­mek sem akadály. 150 42 ÉVES, 185 cm. magas, barna, (áráíhibás, elvált kisiparos megismerkedne független, házias nővel há­zasság céljából. Gyermek nem akadály. Levelet „Nem bánja meg” jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe. 3121 HÁZASSÁG céljából k ie­sek gépesített magasszőlő műveléssel gazdálkodó ma­gányos szakszövetkezeti rtzvegyasszonyt, 172 cm magasat. 52 éves korig. Más is írhat. Bővebben levélben. Levelet „Autó 16 ha van" jeligére Jánoshalmi Hirde­tőbe kérem küldeni. Biró Béla u. 59. sz. aló. 158 KEZDŐ villanyszerelő szakmunkást állandó délelőtti műszakra felvesz a hűtőház, Kecskemét, Rákócziváros 20. 1686 RAKODÓMUNKÁST állandó dél­előtti munkára felvesz a Hűtőház Kecskemét, Rákócziváros 20. 1692 AZ IGV kecskeméti gyára felvételt hirdet az alábbi munkakörök betölté­sére : vízvezetékszerelő, vasszerkezeti lakatos, géplakatos, kazánfűtő szak­munkások. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét. Matkói út 24 . 4390 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI Pince- gazdaság az alábbi munkakörökre ke­res munkavállalókat: elektroműsze­rész, műszerész, technikus, traktorve­zető, targoncavezető, villanyszerelő. Jelentkezés: Kecskemét, Kiskőrösi út 12. alatt. «531 HALASI Kötöttárugyár felvételre ke­res gépikötőket, varrókat, szabászo­kat és vfzvezetékszerelőt. Betanítás­ról gondoskodunk. Jő kereseti lehe­tőség. Jelentkezés Kiskunhalas, Kötö­nyi út 15. Tel.: 11-611. 1683 GONDNOKNAK férfi munkaerőt ke­res a kecskeméti Múzeum. 1740 FORGALMI tiszti vizsgával rendel­kező tarifőrt keresünk felvételre. Egye­sült Mg. Szakszövetkezet, Kecske­mét, Bethlen krt. 13. 12230 KÉPZETTSÉGGEL rendelkező ruha­ipari átképzésben jártas kalkulátort elő- és utókalkulációs munkakörre felveszünk. Jelentkezés: Kecskeméti Háziipari Szövetkezet, Otemető u. 2. főkönyvelőnél. 4533 A VBKM VAV Kunszent miklósi gyár­egységébe felsőfokú végzettségű, hosszabb gyakorlat esetén középfokú végzettségű villamos vagy géipész szakembert keresünk felvételre ener­getikus! és munkavédelmi munka­körbe. A házastárs részére középfokú végzettség esetén munkalehetőséget biztosítunk. Megegyezés esetén lakás­lehetőséget biztosítunk, 2 szobás bér­lőkijelölése« tanácsi lakásban. Jelent­kezés írásban vagy személyesen rövid életrajzzal a gyáregységvezetönél. Kutiszcntmiklós, Kossuth Lajos u. 60. 1666 Az Izsáki AF&SZ 1983. november 1. napjától, 1988. október 31. napjáig terjedő időre Szerződéses üzemeltetésre átadja az alábbi egységeit: Z. sz. italbolt, III. o. Izsák. Kossuth L. u. 79. 3. sz. italbolt, IV. o. Izsák, Rákóczi út 40. A pályázatokat 1983. október 24-ig kell benyújtani az áfész központi irodájában. Izsák. Dózsa tér 1. A versenytárgyalás 1983. október 31-én, 9 órakor lesz az áfész központi irodájában, Izsák, Dózsa tér 1. szám alatt. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a szövetkezet áruforgalmi osztálya ad. 4770 PETŐFI Nyomda grafikai csoportjá­hoz felvesz grafikust és műszaki raj­zolót (lehet kezdő is.) Felveszünk to­vábbá félautomata betűöntő mono­öntő gépre férfi munkavállalókat. A betanulási időre (1 év) mely időszak­ra 3400—3600 Ft + műszakpótlékot fi­zetünk. Betanulási idő után jó kere setl lehetőség. Jelentkezés: Petőfi Nyomda Munkaügyi Osztályán. Kecs­kemét, Külső-Szegedi u. 6. «ooo. 1738 A GEMENCI Állami Erdő- és Vad­gazdaság Műszaki Erdészete Baja, Bajcsy-Zs. u. 54. szám alatt Pörbölyí telephelyre felvételre keres faipari gépek javításában jártas lakatos ill. villanyszerelő szakmunkásokat. Je­lentkezés: üzemvezetőnél. 4529 MEZŐGÉP Vállalat értékelemzésben jártas, műszaki végzettséggel rendel­kező szakembert keres felvételre. Je­lentkezés a személyzeti osztályon Kecskemét. Külső-Szeged! út 136. 1712 A KISKUNHALASI Tejüzem felvesz érettségizett adminisztrátort, villany­szerelőt energetikus! munkakörbe, pasztőröst (betanított munkás), vala­mint portást. 1626 A GEMENCI Állami Erdő- és Vad­gazdaság Gép- és Javitó Üzeme, Ba­ja Bajcsy-Zs. u. 54. szám alatt felvé­telre keres karosszéria szakmunkást. Jelentkezés az üzemvezetőnél. 4484 A VÁROSFÖLDI Állami Gazdaság fel­vesz új üzemrészéhez lakatosokat, he­gesztőket. Épitörészlegéhez kőműves, burkoló, vízvezeték- és villanyszerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkez­ni lehet: a műszaki-szolgáltató kerü­let igazgatójánál. Cím: 6033 Városföld, AG. műszaki-szolgáltató kerület. 1722 KECSKEMÉTI SZÁMÍTÓ- KÖZPONTJA azonnali belé­f^rrvJ péssel felvesz nyugdíjas férfi dolgo­zót éjszakai kisegitöportás munka­körbe. Jelentkezés személyesen vagy írásban, Kecskemét, Irinyi u. 17. sz. 1701 FÉMMUNKÁS Vállalat Kecskeméti Gyára felvétel­re keres kazánfűtőt, autó­villamossági szerelőt, la­katos és hegesztő szak­munkásokat, valamint 8 általánost végzett fiúkat la­katos átképzős munkára. Továbbá felveszünk segédmunkásokat, por­tást és fürdőőrt. Jelentkezés és bő­vebb felvilágositás a gyár munkaügyi Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az alábbi AZ ÜJMOHÄCSI —j­DUNAVÖLGYE (MÉM) mezögazdasAgi TER MELÖSZÖ VETK EZET telepek, átvevőhelyek október 3-tól 7714 Üjmohács leltár miatt versenvtárovalást ZÁRVA lesznek! hirdet Kecskemét, Kiskőrösi út 3. előreláthatólag október 13-ig. f n If 11 n pm n 1 a c* pn Solt, Kecskeméti út 21. előreláthatólag október 8-ig. laKiiermeiesre Bácsalmás, Dugonics út 36. előreláthatólag október 8-ig. és gyérítésre. Jánoshalma, Petőfi út 2. előreláthatólag október 8-ig. Fenti időpontban az árueladás-vásárlás szünetel. A pályázók a termelőszö­kérjük ügyfeleink szíves türelmét. vetkezet elnökénél szemé­• lyesen vagy írásban jelent­Délmagyarországi kezhetnek árajánlatuk meg­Nyersanyaghasznosító Vállalat, tételével 1983. évi szeptem­Szeged. bér hó 30. napjáig. Feltétel: motorosfűrész. (mem) kezelői vizsga. 1734 1745 * Szervezet | * Csoport ’ Jármű neme □ □ N22 fej BELÉPÉSI NYILATKOZAT Név A jármű neme: személygépkocsi—motorkerékpár—segédmotoros kerékpár—egyéb kérjük a megfelelőt aláhúzni Lakcím út utca tár hsz. .ajtó Alulírott kijelentem, hogy belópek a Magyar Autóklub tagjai sorába, élni kívánok a tagsággal járó jogokkal és egyúttal az Alapszabályban foglalt tagsági kötelezettségeket magamra nézve kőtelezőnek ismerem el. év hó i ?.p y>l jahalt kockákat kirjük Urason hagyni jelentkező aláírása Valamennyi klubszervezet terüle­tén felmerült az autósok körében az az igény, hogy az Autóklubba való belépés egyszerűsítésére alkalmazza a klub az utánvétes megoldást is. S hogy ne kelljen külön beszerez­ni belépési nyilatkozatot — ezért a bajai szervezet is — kivágható for­mában ezennel közzéteszi. Ezt a belépni szándékozó kivágja és borítékban eljuttatja klubszerveze­tünkhöz. A klub ezután utánvétellel megküldi a 250,— Ft-os, egy évre szóló igazolványt. Ez volt az igény, és ez a rendszer mostantól életbe lép. Megjegyezzük, hogy az utánvét költségeit szervezetünk viseli. Kérjük tehát — akik ezt igénybe akarják venni —, éljenek ezzel a va­lóban egyszerűsített lehetőséggel. Magyar Autóklub bajai Szerveze­tének címe: 6500 Baja, Április 4. tér 4. 4521

Next

/
Oldalképek
Tartalom