Petőfi Népe, 1983. július (38. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-09 / 161. szám

család * otthon» szabad idői Csíkos a divat Vászonból, pamutból, selyemből, elegáns és s-por. tos viseletnek egyaránt kedvelt a csíkos anyag. Rajzainkon bemutatunk néhány merész megol­dást. 1—2. A kosztüm kissé karcsúsított kabátkával, egyenes vonalú szoknyával, illetve felsőrésszel egy­bedolgozott ruha-szoknya. Elütő színű paszpól te­szi mutatóssá. Színiben a fehér-kék, vagy piros-kék kombinációt ajánljuk. 3. Bő ing-kabátka mintás csíkosból. Rövid be- varott ujjakkal, és elöl mélyen nyitható paszpólo- zott nyakkal. Mindenféle szoknya vagy nadrág le­het kiegészítője. Jól összehangolt azonos színössze­állítások más-más csíkos minta felhasználásával is kivitelezhetek. 4. Ez a ruha egyaránt alkalmas molett és sovány nőknek. Különböző korosztályok is választhatják. A megköthető övvel készített blúz nemcsak ön­állóan. hanem kosztüm alá is igen divatos. 5. íme, a matróz tunika. Ez a forrnia magas, vé­kony nőknek előnyös, és nagyon divatos. Nádor Vera SZÜLŐIEK, GYEREKESEK A nyári szünetre ajánljuk Janiikovszky Évát, a kötet szerzőjét a legjobb mai magyar gyermekprózairók között tartjuk számon. Külföldön is igen népszerű. Igaz meséinek könyveimé ás mutatja olvasmányosságukat, könnyed hu­morukat, pergő párbeszédességüket. Emlí­tünk néhányat: „Ha én felnőtt volnék”, „Akár hiszed, akár nem”, „Velem mindig történik valami”, és — „Felelj szépen, ha kérdeznek!”, „Már megint”. Janikovsaky Éva sajátos szemléletű író. Gyermekszemmel néz a világira. Egyszer az óvodás hangján szól, másszor a kisis­kolás véleményét mondja. Mindezt úgy, hogy a kicsik és a felnőttek egyaránt ért­senek belőle, egyúttal mulassanak magu­kon. Meg egymáson is. A „Már iskolás vagyok”, a „Már óvo­dás vágyóik” című gyermekikönyv folyta­tása. Szellemében, mondanivalójában, stí­lusában. A szereplők is újra megjelennek. Valójában azonban mindkettő önálló kö­tet. A „Mór iskolás vagyok” című jgaz me­sében egy első osztályos kisfiú vall arról, hogy szeret-e iskolába járni. Azt mondja: „Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem.” „Amikor reggel kijövök a kapun és vé­gigmegyek az utcán az iskolatáskával, és mindenki látja rajtam, hogy én már is­kolás vagyok, akkor szeretek iskolába járni. Amikor Klári néni olyat kérdez, aimire senki sem tud felelni, csak én, akikor sze­retek iskolába járni ... Szóval soikszor szeretek iskolába járni, de van, amikor nem szeretek. Almikor reggel csak az osztályban ve­szem észre, hogy otthon felejtettem a pál­cikákat, akkor nem szeretek iskoláiba járni. Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni... Amikor sehogy se akar vége lenni az órának ... És, ha a többiek nevetnek ezen... mikor véletlenül nem arra fi­gyelnek, amire kell . . .” Nagyon érdekesek gyermeki észjárásra, érzésvilágra vallók, elgondolkoztatóak a felsorolások: miért vonzódik a gyerek az iskolához és miért nem. Érdemes elolvasni ezt az igaz mesét a kisiskolásoknak, hogy tudják, hogyan érez más; a szülőknek, hogy jobban belelássa­nak gyermekük életébe; az óvónőknek, ta­nítóknak, hiszen olyan régen voltak már hatévesek. Az igaamese cselekménye teljesen egy­szerű, hétköznapi, a gyermek közvetlen környezetében, az óvodában, az iskolában, a téren játszódik. Át- meg átszövi az el­sős kisfiúnak, Daninak, meg Pasakénak, a nagycsoportos lánykának a vitája arról, érdemes-e iskolába járni, olvasni, számol­ni tanulni. A gyermekek az egymást győz- ködésben jó szórakozást találnak ki, a „mirejót”. Evvel nagy élvezettel, hossza­san foglalkoznak és igen hasznosan töltik az időt. Meg kell tanulni tőlük ezt a játékot. Janiikovszky Éva hosszú esztendők óta dolgozik együtt Réber László grafikusmű­vésszel, aki visszafogottan, mégis színesen, néhány egyszerű vonallal, de sokatmon- dóan, képben jeleníti meg a gyermekkönyv mondanivalóját: az óvodásnak, az isko­lásnak is érdekes az élete, ha tudja mi mire jó, ha van kötelessége, ha szerethet és őt is szeretik. Az óvoda nagycsoportosainak, a hama­rosan első osztályba kerülőknek, a kis­iskolásoknak, a gyermek megnyilatkozá­sokat szerető és értő felnőtteknek ajánljuk értékes nyári szórakozásul Janiikovszky Éva újabb kötetét. Kellemes meglepetés, hogy a szép kiál­lítású, könnyen kezelhető, jó szerkesztésű színes gyertmekkönyv a Kossuth Könyv­kiadó gondozásában jelent meg. T. Üjhelyi Mária A gomba — fehégeforrás A tápanyagok biológiai értékét minden­kor az szabja meg, hogy milyen alkotóele­mekből épülnek fel, ezek milyen mennyi­ségben fordulnak elő, illetve milyen mér­tékben hozzáférhető az emésztőenzimek számára, mert csak a felszívódásra alkal­mas alkotórészeket tudja a szervezet hasz­nosítani. Az élelmiszerekben a szabad víz elvonása után visszamaradó szárazanya­gok közül táplálkozási szempontból leg­fontosabbak a fehérjék. Az ember napi fehérjeszükséglete 70—120 gramm, amely­nek körülbelül 40 százalékát állati eredetű fehérjéből, húsfélékből, tejtermékekből és tojásból kellene felvenni, mert ezek a tel­jes értékű fehérjék. A növényekben az állati eredetű táp­anyagokhoz viszonyítva nemcsak keve­sebb fehérje van, de ezek minőségileg is kisebb értékűek. A növényi fehérjék leg­többjéből vagy hiányoznak, vagy nem meg­felelő arányban vannak meg azok az ami- .nosavak (például metionin, lizin, tripto- fán, fenil-alanin stb.) amelyek az ember számára elengedhetetlenül fontosak. Ha csak növényi, tehát hiányos értékű föhér- jét fogyaszt valaki, akkor a szervezet mű­ködésében zavarok, megbetegedések lép­hetnek fel Ezért táplálkozásunkban a bio­lógiailag teljes értékű fehérjék fogyasztá­sára kell törekednünk. Ilyen szempontból igen értékes tápláléknak számít a gomba, amelynek aminosav-összetétele sajátságos módon az állati eredetű fehérjékhez ha­sonlít. Helytálló te!há.t az a vélemény, hogy a gombák bizonyos mértékig húspótlók, pontosabban húskiegészítők. A gombák to­vábbi értékes sajátosságai: zamatuk, ízük és vitamintartalmuk sem hanyagolható el. Az sem mellékes szempont, hogy a gom­ba a kalóriában szegény táplálékok közé tartozik. ányai Pataky István Művelődési Központ­ban a közelmúltban ízlésesen, stílusosan, a környe­zetbe illeszkedően mutatták be R. Búza Márta ke­ramikusművész, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Fiatal Iparművészek Stúdiója tagjának több szép alkotását. HORGÁSZOKNAK Újra az OB I-ben A MiEDOSZ Bács-Kiskun megyei Intéző Bizottságának csapata részt vett az országos halfogó CSB OB II-es csoportversenyén Bácsalmáson. Együttesünk tíz helyezési számmaL megnyerte a versenyt, s egyéves OB II-es szereplés után visszajutott a legmagasabb osztályba. Amint Jégár Antal versenyfelelős beszámolt róla. együttesünk ne­héz körülmények között vívta ki az elsőséget. Már a sorsolás sem a legjobban sikerült. Az A-szektorba az ifjúsági, az F-be a női ver­senyzők kerültek. Az ifik mellé, a B-szektorba Engert János, a Ohe Zoboki Mihály, a D-be Varga György, az E-be Katus Gyula került a megye képviseletében. A háromórás verseny a mieink számára a vártnál rosszabbul kez­dődött. Szerencsére ifjúsági versenyzőnk, Móczán Tibor remekelt, mert 105 halat fogott, 6830 gramm súlyban. Ezzel az egész mezőny­ből .kiemelkedett, hiszen, a legjobb férfi versenyző is csak 3685 gramm halat zsákmányolt ö is Bács-Kiskun megyei volt (Varga György). Ennek ellenére sem volt biztató a Bács-Kiskun megyei csapat telje­sítménye. Versenyzőink csak a CSB harmadik órájában használták ki az ottani edzések tapasztalatait. A verseny végére nemcsak be­hozták korábbi hátrányukat, hanem előnyt is szereztek a riválisok­kal szemben. így lett első a B-szektorban Engert János, a D-ben Var­ga György, az E-ben pedig Katus Gyula. A C-szektorban Zoboki Mi­hály tíz deka hallal szorult a második helyre. Gyengébben ment a nők mezőnyében Kalapos Józsefnénak, aki negyedik lett. összességében, nagy örömöt akozott a győzelem a Bács-Kiskun me­gyei táborban. Bebizonyosodott, hogy jó volt a felkészülés. Hobler János hasznos szakmai tanácsokkal látta el versenyzőinket. Különö­sen nagy segítséget nyújtott az ifjúsági és a női versenyzőnknek. Húszkilós amur a horgon Szerencsés napja volt Janik Mihálynak, a fülöpszállási Vörös Csillag Mgtsz. HE horgászának junius 26-án. Mirelit kukoricával csalizott horgára, 13.30 órakor egy 20 kg-os amúr kapott a Kis­kunsági csatorna Kostök nevű holtágában. Az ügyes horgász 20 perces fárasztás után számolta meg a kapitális példányt. A kunszentmiklósiak nyerték a vándorserleget Június 26-án meleg reggelen ta­lálkoztak a Helyiipari és Város- gazdasági Dolgozók Szakszerve­zetéhez tartozó vállalatok, költ­ségvetési üzemek sporthorgászai a tassi horgászparadicsomban, a Kiskunsági csatornán., Kilenc munkahelyről több mint hatva- nan gyűltek össze a megnyitóra és a sorsolásira. A három órás verseny után azt nyugtázhatták, hogy a haljárás nem volt kedvező. Az ünnepélyes eredményhir­detésre a kunszentmiklósi költ­ségvetési üzem ebédlőjében került sor. Palsouics József, a HVDSZ megyei bizottságának titkára adta át az okleveleket és a jutalmakat. Eredmények: A csapatver­senyben első lett a Kunszentmik­lósi Költségvetési Üzem A cso­portja, második a BKm-i Mű­anyag és Gumifeldolgozó Válla­lat, harmaduk a kunszentmiklósi Költségvetési Üzem B csapata. Egyéniben: 1. Szabadi János (KALOPLASZTIK), 2. Staub György (Kunszent,miklós KV. ü.). 3. Szabó Gyula (KALOPLASZ­TIK). Az 1980. évben alapított ván­dorserleget ismét a Kunszentmik­lósiak nyerték és így végleg a birtokukban is maradt. MA: A fülöpszállási Vörös Csillag Mgtsz. HE verse­nye: Kiskunásgi Öntöző Fő­csatorna (Kostök): 8—11 óra. PIACI KÖRKÉP Arak Kecskeméten Ft/;kg Élő csirke (pár) 100-180 Elő tyúk (pár) 160-230 Élő liba (pár) 300 Elő kacsa (pár) 160—'170 Tej filter) 7 Tejföl (liter) 60 Tehéntúró 50—60 Juh- és tehénsajt 80—120 Tojás (db) 1,30—4,80 Burgonya 7—10 Sárgarépa i(csomó 4—8 Petrezselyem (csomó 4—8 Vöröshagyma (csomó) 5—8 Fejes káposzta 6—10 Kelkáposzta 16—20 Saláta (db) 4—6 Karalábé 6—10 Karfiol 15—20 Pardicsom 10-18 Zöldpaprika 10—26 Főzötöik 3—5 Uborka 4—12 Zöldbab 6—10 Zöldborsó 20—30 Hónapos retek (csomó) 5—7 Zöldhagyma (csomó) 2—3 Fokhagyma (db) 3—5 Paraj, tisztított 15—20 Sóska, tisztított 15—20 Sárgadinnye 15—25 Nyári alma 5—15 Körte 8—18 Cseresznye 15—30 Meggy 10—18 Sárgabarack 10—18 Őszibarack 10—25 Szilva 8—10 Málna 35—40 Ribizli 18—20 Egres 18—20 Savanyú káposzta 30 Arak Kiskőrösön Üj rózsaburgonya 10—12 Üjburgonya fehér 10 Sárgarépa (csorpó) i 5 Gyökér (csomó) 5 Vöröshagyma (csomó) 4 Fokhagyma (db) 1,50—2,50 Dióbél 100 Szárazbab (liter) 35 Mák 100 Savanyúkáposzta 25 Uborka 10—12 Paprika hegyes (db) 1—2 Paprika tompa (db) 2—3 Paprika tompa 25—30 Paradicsom 18—25 Karalábé (db) 3—4 Zöldborsó 18—25 Karfiol 20 Zöldbab 10 Cseresznye 12—15 Meggy 12—16 őszibarack 12—18 Sárgadinnye 40 Ribizli 20 Piszke 25 Padlizsán 20 Tök 8 Tejföl (liter) 35 Túró 30 Tojás (db) 1,50 Elő csirke 60 Élő tyúk 35 A bosszú Ha valami fájt odabent, mindig ide bújt el a vi­lág elől. Ide a vén bozontos fűzfák árnyékába. El- kucorgott a víz partján, farkasszemet nézett a bé­kákkal, fűszálat rágcsált, s apjára gondolt. Az öreg mondta valamikor, hogy egyszer majd megszüle­tik a legnagyobb vajda, aki törvényt szab arról, hogy a cigányak épp olyan emberek, mint mások. Aztán — ha megunta a magányt, felkúszott a dóimból, ahonnét belátta a napfényben villogó vá­rost. Nagyokat sóhajtott. Azért csak johb már oda­bent. mint kint, a vadvizek mellett, a -hevenyész­ve euzikábált putrikban. Igaz, ha úgy támadt ked­vük egyik óráról a másikra szedték a sátorfáju­kat, is — illa bergk, nádak erek — szabadon száll­tak más tájakra. Mint a vadmadarak . . . Rég be­látták már, hogy mondvacsinált volt az a vándor­madár-szabadság. A nyomorúság lépvesszőként ra­gadt a szál.lyukra. Városszélen laknak, de új lakótelepen, s onnét, a negyedik emeletről messzire ellátni a szelíd . lan- kás, erdőkkel, mezőkikel felszőnyegezett vidékre. Nem tagadja, ha méla alkonya,tokon elkönyököl- get at. ablakban, s egyszercsak felhangzik a felhők alatt V-alakban tovaihúzó vadludak bánatos krúga- tása, benne is feltámad valami ősi mehetnék-vágy. De 0/ csak addig tart, míg a kislánya nesztelenül mellé nem lopakodik. — Bakk! — csimpaszkodik a karjába, s húzza. — Apus, eyere vacsorázni. Lakásuk tiszta, rendesen bebútorozott, takaros függönyöTi, tüzes-tarka szőnyegek — ablakon, pad­lón —, s már a televízió is régen .beépült” a csa­ládba ... Megnézhetné az a nagysága, aki valami­kor — te jó isten, ki hinné, hogy majd harminc esztendő telt el azóta! — családostul zavarta ki őt a tejcsarnokból: „Kifelé, kifelé! Akikor kaptok te­jet, ha bögrét hoztok magatokkal!” Pedig akkor érte az első nagy boldogság a de­mokráciában. Az ő cigány-oséplőbrigádjuk lett első a járásiban, a szép kereset mellé tisztességes prémium is kijárt. Üj ruhába öltözőit az egész fa­mília — igaz, hárjnan voltak még mindössze —, s ■azzal akarnak ünnepelni, hogy kakaót isznak a tejcsarnokban. Ez akkoriban még luxusnak szá­mított a magukfajtánál . .. Ám mire belül kerültek, elment a bátorságuk, és csak tejet kértek. Meg ne vágják már őket szóval ... De hiába voltak tisz­ták, a maguk cigány ízlése szerint vidám-színesen ’kiöltözöttek, még csak arra se érdemesítették őket, hogy csészét kapjanak, mint mások. Akkor megfogadta, hogy visszafizeti még ezt a sértést. Dolgozott feleségestül több tsz-ben is. Valahogy ezekből is kimiacerálták őket. Végül üzembe került. Először takarított, majd kiismerve akkurátusságát szorgalmát, örök érdeklődő természetét, kiemelték segédmunkásnak egy jóindulatú, idős gépész mellé. Hamar kiismerte magát a Zetoron. Néha már ő kérte a szakmunkást, hogy ha valami baja volt a gépnek — hadd fedezze fel ő, mi a hiba. Mikor aztán az egyik mérnök csak úgy játékból faggat­ni kezdte, mi ez, mi az a gépen? Mit csinálna, ha? — kiderült, hogy a masinának hátat fordítva is el tudja sorolni a motor alkatrészeit, s mi — hol van. Ha nem is éppen szabatos nevükön, de olyan­kor körülírta szóval, ez a csavar, vagy az a be­vágás hogy néz ki. Tanfolyamra fogták. Ott is akadt egy-kettő, aki kigúnyolta. Annál jobban ta­nult. Ügy érezte, ez sarkallta, hogy hamarosan el­jön a bosszú ideje —>a tejcsarnoki megszégyeníté­sért. az irigy gúnyolódásokért. Ám a vizsga előtti napon megint kibabrált vele egy irigye. Kihirdették a gyárban, hogy aki akar, vihet haza bontásból kikerült hulladékfút. olcsón, majd levonják a fizetéséből, ö is íratott. Egy nagy mélák, veres hajú, szőrmák embert bíztak meg ve­le, hogy rakja tele a többiek zsákját. Az tömte meg az övét is. Mégmeg betyárul. Megizzadt, míg ha­zacipelte. Otthon derült ki, miért volt olyan nehéz a teher. A tönmelékfa közé jókora vasbetonsziiklát dugott a veres... Nem is tudott az asszony sze­mébe nézni, csak menekült keserűségében — ak­kor is ide, a füzesbe. Vizsgáztatása előtt nagyon megkérte az igazga­tót, hogy ha minden jól sikerül, jutalmul engedje meg, hadd vihesse saját maga a vontatóval felesé­gét, s három gyerekét a városba, egv kis köruta­zásra. Nagyszerűen ment minden, persze hogy megkap­ta az engedélyt. Mire a Zetorral kipöfögött a ka­puhoz, az egész gyár őt figyelte a műhelyaj tokiból, ablakokból. Érezte, látta, hogy örülnek a sikeré­nek. A motor kékesfehér füstjében csak úgy ra­gyogott barna képe, ahogy fél kézzel kormányoz­va, másik kezével integetve, kifordult az üzem ud­varáról. Otthon már ünneplőben várta a család. A pót­kocsira felrakták az újonnan vásárolt székeket; ez lesz méltó „felszentelésük”. Az asszony s a három gyerek, úgy foglalt helyet rajtuk, mintha trónus lenne alattuk. A feleség furcsa csomagot babusga­tott az ölében. Óvatosan rá-rátapogatott, nincs-e valami baj. Pedig férje, a kiválónak minősített szakmunkás igazán finom érzékkel vezetett. A fő­utcán lassabban is hajtott. Büszkén konstatálta, hogy annyian fordulnak utánuk, mintha lakodal­mas menet része volnának. A tejcsarnoknál megálltak. Leszállásuk s bevo­nulásuk a nagy alkalomhoz illően ünnepélyes voLt. — Ötször fél liter kakaót kérünk, ugyanannyi fonott kaláccsal — rendelt könnyedén Lázók Dezső. Az a bizonyos nagysága elgondolkozva mozdult. Emlékezetében kutatva, összehúzott szemmel mé­regette őket, s indult volna a bögrékért. De Lázók visszatartotta. •— Pardon, nagysága. Nem iszunk mj mindenki után. Ezekbe öntse, legyen szíves. Felesége ekkorra kibontotta a csomagot, s mint hírnes tojásokat adogatta oda egyenként emberé­nek a szép piros pettyes, magas, karcsú poharaikat. Az pedig rátartian .nyújtotta át azokat, s csak a szeme sarkából élvezte, mennyire nekivörösödött a nagysága ... Hej, de régen volt a bosszú napja. Ma — annyi év után! — az édes-bús öröm hoz­ta ki ismét Lazák Dezsőt a füzes csendjébe. Nem­sokára leszáll az este. A tücskök tapintatosan hangolnak, a békák is visszafogottan ümgetnek. Ha­nyatt nyúlik el a selymes fűben, tekintete a ma­gasan gyülekező felhőkön. De képzelete nem a mesébe tűnt vadludak dudolászva elúszó ékalakza­tát varázsolja oda a lágy barnáslila, aranyszélű fellegekre, hanem egy fekete Volga csillogó suha- nását. M.a reggel azt küldték ki érte a megyei köz­pontból, hogy — feleségével együtt — bevigyék őt, nyugdíjba vonulása előtt, a Munka Érdemrend ki­tüntetés átvételére. Az asszonyt is vendégül láttáik a fogadáson, ahol egy tiszta fehér hajú nénike, szintén az ünnepeltek egyike, emelte egyszer csak rájuk a talpas konyakos poharat. — Gratulálok . . . Nem ismernek meg, ugye? Hát igen ... Ennyi idő alatt mindnyájan megválto­zunk ... t Először Lázók kapcsolt. — Nini, csakugyan, a kakaós nagys ... izé, ejnye na ... Az elvtársnőnek is gratulálunk. És most a „bosszúálló” pirosodott el iszonyúan. Dehogy tudott ő már haragudni!... Mikor elégté­telt adott a'világ. Csak kár, kár, hogy szörnyű gyorsan elrepült az a három évtized. Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom