Petőfi Népe, 1983. június (38. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

DOiTARAS Általában kevés nappali felhőkép­ződés, legfeljebb egy-két helyen helyi zápor, zivatar előfordulhat, várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 10—15, a legmagasabb nap pali hőmérséklet 25—30 fok kö­zött valószínű. A Balaton vizének hőmérséklete kedden 11 órakor Siófoknál 20 fok volt. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évi. 128. szám Ára: 1,40 Ft 1983. június 1. szerda TAKARÉKOS TECHNOLÓGIÁK, ÉSSZERŰ ANYAGFELHASZNÁLÁS Jó eredmények faipari üzemekben A Gazdasági Bizottság tájékoztatója alapján múlt heti ülésén fog­lalkozott a Minisztertanács a gazdaságos anyagfelhasználási és tech­nológiakorszerűsítés! kormányprogram megvalósításával. Összegezés­képpen azt állapították meg, hogy a közzététel óta eltelt alig egy esz­tendő alatt mintegy 4 milliárd forintos megtakarítást hozott az el­képzelések valóraváltása, ami sikernek számít. Különösen figyelemre­méltó eredmények születtek a vegy-, a gép. és a könnyűiparban. • Á nemes fával takarékoskodó technológiával készülnek a Bácska rusztikus bútorai. galomba. Egy év alatt 30—40 köbméter teljes értékű, gyakran országosan hiánycikknek számító forgácslapot nyernek ily módon vissza. A másra nem alkalmas (Folytatás a 2. oldalon.) BESZÁMOLÓ A LEMP KB ÜLÉSÉN Az időszerű társadalompolitikai helyzetről VARSÓ A társadalmi-politikai helyzet kulcsfontosságú kérdéseiről és a párt tevékenységének irányairól tanácskozott a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságá­nak 12. ülése, amely.kedden dél­előtt kezdődött meg Varsóban. Az ülésen elnöklő Wojciech Ja­ruzelski hadseregtábornok, a Köz­ponti Bizottság első titkára a ta­nácskozást megnyitva elmondta, hogy a hosszú hónapokig tartó előkészítő munka során a pártélet minden szintjén megvitatták a napirenden szereplő kérdéseket. A központi pártszervek tagjai szá­mos információt, elemző anyagot és dokumentumtervezetet kaptak az előkészületek során. Az időszerű társadalmi-politikai helyzetről és a párt ezzel kapcso­latos feladatairól a politikai bi­zottság beszámolóját Józef Czyrek, a KB PB tagja, a központi bizott­ság titkára terjesztette elő. A népi Lengyelország történeté­nek legnehezebb szakaszát jelen­tette a LEMP IX., rendkívüli kongresszusa óta eltelt közel két év. Az önálló állami és nemzeti létet fenyegető ellenforradalmi veszélyt azonban sikerült szuve­rén módon, önerőből elhárítani. így kudarcot vallottak a belső el­lenség és az őket támogató impe­rialista körök számításai. — Ezt hangsúlyozta a LEMP Politikai Bizottságának beszámolója, ame­lyet a Központi Bizottság keddi ülésén Józef Czyrek, a párt PB tagja, a KB titkára terjesztett elő. Czyrek rámutatott: tovább fo­lyik a harc a szocializmus ellenfe­leivel. Ezek meggyengültek és vé­dekezésre kényszerülnek, de vál­tozatlanul tevékenykednek. Az egyes társadalmi csoportok magatartását elemezve a beszámo­ló pozitívan értékelte a munkás- osztály szerepét, amely döntő mér­tékben hozzájárult a társadalmi­politikai és a gázdasági életben végbement kedvező változásokhoz. A párt számára kiemelkedő fon­tosságú a dolgozó tömegekkel fenntartott kapcsolat, az állandó párbeszéd, még a legnehezebb té­mákról is. Kedvezőnek minősítet­te a referátum a másik nagy tár­sadalmi osztály, a parasztság ma­gatartását is. A pártvezetés fontosnak tartja, hogy a nemzeti megegyezés kiala­kítása érdekében a LEMP tagjai aktívan részt vegyenek a PRON, továbbá az újjászülető szakszer­vezeti mozgalom és a munkásön­kormányzati szervek tevékenysé­gében. Összességében elmondható — állapította meg a beszámoló —, hogy a párt megedződött a harc­ban, és erősebb, mint a kilence­dik kongresszust megelőző idők­ben volt. Erről tanúskodik a töb­bi között az, hogy napjainkban már kevesen lépnek ki a pártból. A LEMP megőrizte munkásbázi- zát, megvédte munkásarculatát. A múlt elemzése és a jelen felada­tok összessége azonban megköve­teli, hogy megvizsgálják, illetve végrehajtsák a szükséges változ­tatásokat a pártnak, mint vezető erőnek munkastílusában és mun­kamódszereiben. A vezető szerep betöltésében kulcstényező az alap­szervezetek munkája, a megfelelő színvonalú pártoktatás, a marxis­ta—leninista nevelés. „A helyzet nem könnyű, és egy­hamar nem is lesz az. Az útnak csak az első, legdrámaibb szaka­szát tettük meg. Ma már azonban biztos az, hogy győzni fogunk” — hangsúlyozta a politikai bizottság referátumát előterjesztve Józef Czyrek. A LEMP KB a tanács­kozás végén három határozatot fogadott el. Élenjár a császártöltési Kossuth Kiváló szövetkezet — harmadszor Ünnepségszámba menő küldöttgyűlést tartottak kedden Császártöltésen. A több mint három évtize­de alapított Kossuth Tsz az 1982-es gazdálkodási eredményeiért, az egész faluközösség javát szolgáló társadalmi tevékenységéért Kiváló Szövetkezet cí­met kapott. Hangulatkeltő műsorral kezdődött az ünnepség a művelődési házban, amelyre a téesz küldöttein kívül /eljöttek a szomszédos gazdaságok, és az együttműködő vállalatok képviselőiéi«. A he- lyi általános iskola fúvószenekarának szereplése után az úttörők, a KÍSZ-tagok magyar és német népdalokat,' táncokat mutattak be a többnemzeti­ségű közönségnek. A harmincegy éve először megválasztott, és azóta is elnöki tisztséget betöltő Jónás Bániéi számolt be a, három szövetkezet egyesülése óta erőteljesen fej­lődött Kossuth Tsz működéséről, múlt évi termelést sikereiről. ' Ennek eredményeként harmad­ízben pályázhatta meg és nyerte el a Kiváló Szövetkezet kitünte­tést a császártöltési közös gazda­ság. Nyolc esztendeje mindössze 3,1 tonna búza, 5,1 tonna kukori­ca termett a földjén. Tavaly már A,6 tonna kenyérgabonát, 7,3 ton­na kukoricát takarítottak be hek­táronként. A szőlő átlagosan 9 tonnát megközelítő termést ho­zott. A kiemelkedő borászkodás eredményeként a Kossuth Tsz arany-, ezüst- és bronzérmet nyert tíz bormintájával a megyei ver­senyen. A Pest megyei Pincegaz­dasággal együttműködve, megkö­zelítőleg százezer hektoliter jó minőségű bort értékesített a nagy­üzemi és a háztáji ültetvények terméséből. A Kiskunsági TESZÖV körze­tében működő 72 szövetkezet so­rában — Kovács László titkárhe- lyettés tájékoztatója szerint — a Kossuth Tsz búzából tavaly -1,2 tonnával, kukoricából 1,8 tonná­val termesztett többet a 'kiskun­sági -átlagnál. Az egy hektárra • Kirschner Jánosné a baromfi- telep rendjére^ ügyelt, ahonnan tavaly 2600 tonna pecsenyecsir­két szállított el a baromfiipar, jórészt exportra. számított termelési értéket alapul véve az ötödik a térségben. A császártöltési szövetkezet tagságának szakmai tudásával, szorgalmával jórészt leküzdötte a kedvezőtlen termőhelyi adottsá­got. Minden 'hektár szántóterüle­tükön egy tonna hús, 0,6 ton,na tej tenmelését alapozták meg. A nagyüzemi és a háztáji állattar­tás abrak" és egyéb takarmány- szükségletét saját termelésből fe­dezte, csupán a tápgyártáshoz fel­használt 1 koncentrátumot vásá­rolta. Dr. Matos László megyei ta­nácselnök-helyettes nyújtotta át a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, s a Termelőszövetkeze­tek Országos Tanácsa által oda­ítélt kitüntetést, és fejezte ki jó­kívánságait a megyei vezető' szer­vek képviseletében a Kossuth Tsz egész közösségének. Kiváló Mun­káért 'kitüntetésben részesült Far­kas József kertészeti főágazatve- zető, Vári Antal traktoros, a TOT kitüntetését kapta Harcsa Ferenc esztergályos. Kiemelkedő munká­jáért elismerésben részesült még Tóbiás Ferencné állatgondozó, Szamosi Antalné adminisztrátor, Schaffer Menyhértné varrodai dol­gozó, Angeli József borász szak­munkás, Bárth Józsefné műveze­tő, Lei Márton és Leiter Antal ágazatvezető, Mátyus Tibor sze­relő. K. A. • Augusztus végére tíz bortároló lesz készen, a kilencediket A Dunavecsei Fémipari Vállalat sokat áldoz azért, hogy a termék­szerkezet-váltás során kifejlesztett, korszerű termékeinek gyártásához elegendő és jól képzett szakembere legyen. Gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a dunaújvárosi és a kecskeméti főiskolákkal, emellett nagy gonddal szervezi, segíti a dolgozók akcióit is. A vállalat építőbrigádja az elmúlt években 28 lakást hozott tető alá. Ezeknek megvásárlásához az OTP-kölcsön mellett, a kiváló mi­nőségű kazánokat, fúró- és fűrészgépeket gyártó vállalat 70 ezer fo­rint kamatmentes kölcsönnel is hozzájárul. A gyártelép közelében, a Bacsó Béla utcában most nyolc lakás építését kezdte meg a vállalati brigád. A vállalkozás érdekessége, hogy a korábbi láncházas technológia helyett, most előregyártott elemekből, panelekkel építkeznek. Ha a munkákhoz megkapnak minden anyagot, őszre nyolc család juthat tágas otthonhoz a kollektíva jóvoltából. F. P. J. Jól jött az eső. Nemcsak a mezőgazdaságnak, amely — a szakemberek véleménye és a határnézők ezzel megegyező tapasztalatai szerint — meg­szenvedte a májust kánikulát. Az emberekre is nyugtatólag hatott a hőhullám után. Az alábbi történet még ak­kori,' amikor javában tombolt a tavaszi nyár. 'Egyik este fél hat tájban, a napi munka vé­geztével, összejött a család a lakótelepi otthon elfüggönyzött ablakú szobájában. Itt ,,csak" 27 Celsius-fokot mutatott a hő­mérő, ami azt jelentette: ha nem kell a gyerekek után sza­ladgálni, akkor már-már kel­lemesnek is mondható a klíma. Végre volt egy kis idő be­szélgetni. Miről? Az alkalom­hoz illően: a melegről. Meg ezzel kapcsolatban a munka­helyről. Sorakoztak az esetek tanácstól a kórházig — attól függően, ki, hol dolgozik. Az első, általánosítható meg­állapítás: mindenütt, mindenki siet. Most történetesen az ügy­fél,'meg a beteg. Ez érthető is, mert az egyik dolgainak gyors elintézését szeretné, a másik mielőbbi gyógyulást akar. Az viszont már kevésbé elfogad­ható, hogy ügyük kizárólag at­tól a perctől válik számunkra égetően fontossá, amikor már csak a másik félnek van köte­lessége. Az meg éppenséggel elfogadhatatlan, hogy ilyenkor időnként követelőzővé válik az úgymond kiszolgáltatott. Ho­lott látja — a munkát végző nem tétlenkedik. Vegyünk példát is — mond­juk a tanácstól, ahol egy ok­irat kiállítását csak a tisztvi­selő íróasztala mellett állva lehet kivárni (?), félbeszakítva ezzel a másik ügyet, s megelőz­ve azokat, akik rendben, érke­zési sorrendben várakoznak. Vagy a kórházban, ahová a hirtelen meleg imiatt amúgy is többen jönnek (vagy hozzák őket) a megszokottnál. S a leg­nagyobb csúcsforgalomban ér­kezik egy, mellesleg valóban felvételre szoruló beteg a-hoz­zátartozójával. Aki követeli az azonnali vizsgálatot. Mert , ez szerinte nemhogy indokolt, de sürgős is! Igaz, épp ilyen indo­kolt lett volna három nappal korábban, ám akkor azzal há­rították el a kezelést, hogy a hétvégi víkendet már másként tervezték. S mindezek után — ha a „határozott fellépés” nem érte Izrael ismét ürügyet keres? A feszültség enyhüléséről szóló washingtoni bejelentések ellenére nem hárult el az izraeli—szíriai fegyveres konfliktus közvetlen ve­szélye a kelet-libanoni Bekaa- völgyben. Az izraeli riadókészült­ség fenntartásával és a folytatódó csapaterősítésekkel párhuzamosan Szimha Ehrlich miniszterelnök­helyettes Szíriát tette felelőssé az izraeli megszálló csapatok ellen végrehajtott libanoni ellenállási akciókért és nyíltan azzal fenye­getőzött, hogy „Izrael rendkívül rövid időn belül helyére teszi Szí­riát”, ha nem vet véget a fegyve­res ellenállók tevékenységének. Bejrúti megítélés szerint Izrael megtorló támadásokat tervez a szíriai ellenőrzés alatt működő palesztin bázisok ellen, de fennáll a veszély, hogy a korlátozottnak szánt támadások nagyobb arányú, vagy éppen általános összecsapás­sá , szélesednek. Damaszkuszban ugyanakkor bizonyosra veszik, hogy Izrael csupán ürügyet keres egy amerikai támogatást élvező villámháborúhoz. Az Asz-Szaura című damaszku­szi lap keddi kommentárja annak bizonyítékát látja az Izraelnek sú­lyos veszteségeket okozó fegyve­res akciók fokozódásában, hogy a libanoni nemzeti ellenállási front elveti a két hete aláírt izraeli— libanoni megállapodást, melynek aláírói nem képviselik a libanoni népet. A szíriai—izraeli fronton kiala­kult feszült helyzettel függ össze, hogy Hafez Asszad szíriai elnök és Fahd szaúd-arábiai király egy­aránt a szíriai—palesztin egység­front megszilárdítására, az izraeli agresszióval való szembeszállást gyengítő nézeteltérések és konf­liktusok felszámolására szólította fel a palesztin vezetőket. el a kívánt hatást — jön a vég­ső nagy érv: Majd beszélek én a főnökével! De — ha nagy ritkán erre sor is kerül — nem ez a megoldás. Egyrészt, mert a főnöknek van egyéb dolga, másrészt ettől nem lesz keve­sebb sem a várakozó ügyfélK sem a várakozó beteg. A kulcsszó csak egy lehet — türelmesebben. Es ez nemcsak a felsorolt történetek szereplőire vonatko­zik! Mert az is igaz — s itt ka­nyarodok vissza újra a családi! beszélgetéshez, ahol ez szóba is került —, hogy másnap, más helyen mi leszünk az ügyfe­lek: boltban, hivatalban, szol­gáltató vállalatnál, vasúton. S ott mi sürgetjük az eladót, az ügyintézőt, a tisztviselőt, a sze­relőt, vagy a pénztárost; mi akarjuk, hogy azonnal, soron kívül foglalkozzanak velünk, s esetleg mi hivatkozunk a fő­nökökre. Holott tudva tudjuk, már csak a fordított helyzetből kiindulva is, hogy ez ■ nem módszer! A hőséggel, a rendkívüli idő­járással magyarázható az ide­ges türelmetlenség. Különösen utólag, most, hogy már túl va­gyunk rajta, megjött a várva várt eső, s a szervezet tavaszt jelző biológiai óráját nem té­veszti meg az augusztusi káni­kula. De ne feledjük, lesz még iga­zi augusztus is... Váczi Tamás Bács-Kiskun könnyűipari üze­mei közül már korábban is ész* szerű, takarékos anyagfelhaszná­lásra kényszerültek a faipariak, tekintettel arra, hogy döntően tő­kés import alapanyagokból dol­goztak. A bajai Bácska Bútoripari Vállalat az ötödik ötéves terv vé­gére nyugati technológiát honosí­tott meg, amellyel alapvetően ha­zai fából állít elő, takarékos mó­don, tőkés piacon is eladható-ter­mékeket, rusztikus bútorokat. Ne­mes furnérokkal bevont nyárfából gyártanak tömörfa hatású lakbe­rendezési cikkeket. A nyugati Im­port, vagy azzal egyenértékű ha­zai furnér mindössze 0,6 millimé­ter vastag az esztétikum és a tartósság tekintetében egyaránt magas színvonalú bútorok ele­mein. Nem megy veszendőbe a vál­lalatnál a hulladék sem. A ko­rábban barkácsáruként eladott forgácslap-maradékból például polcokat állítanak össze, amelye­ket részben a komplett termékek­ben értékesítenek, részben pedig ,,szóló” darabokként hoznak for­Munkáslakások Dunavecsén

Next

/
Oldalképek
Tartalom