Petőfi Népe, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-02 / 78. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan HÉTVÉGI ház eladó, me­leg vizű strandtól 9 perc- J re. Lakftélek-Tőserdő, Da­ru u. 38. Cím: Szeles Sán­dor, 2100 GÓdöllő, Strom­feld sétány 16. III. 4. 4159 KÉTSZOBÁS, alápincézett családi ház eladó. Petőfi- szállás, Kossuth u. 56. szám alatt. Érdeklődni lehet Kis­kunfélegyháza, Szendrey J. uET 54. ____________________4295 3 00 NÉGYSZÖGÖL telek Sjáéchenylváros mellett el­adó, vagy bérbe kiadó. Le­veleket ,,Tavasz 4367” jeli­gére a kiadóba kérek. 4367 ; 530 NÉGYSZÖGÖL telek 2 szobás házzal, mellé(képü­letekkel eladó. Víz, villany van. Jószágtartásra alkal­mas. Érdeklődni lehet: szombat, vasárnap egész nap. Kecskemét, Kullai- köz, Felsőszéktó 41. szám I alatt. _____________________4317 K ^T család részére is al- | IcÉmas családi ház eladó. Kiskunhalas, Zrínyi u. 11. & ._____________________859 J ÁNOSHALMÁN eladó Ká­polna u. 26. sz. sarokház. Érdeklődni a helyszínen es­ti órákban. ________________44 G ARÁZS eladó Kecske­mét, Ipoly utcában. Érdek­lődni: 5 óra után a 24-763­as telefonon. ____________4206 M AGAS havi jövedelmet hozó, nagyméretű, száraz raktárhelyiség Kecskemé­ten eladó. Leveleket „Kész­pénzért” jeligére a kiadóba kerek.____________________3131 V ADKERTI-tón ál vízhez közel reprezentatív ví- kendház eladó. Irányár: 750 000 Ft. Érdeklődni: Solt- vadkert, Ifjúság u. 25. Te­lefon: 77.________________1188 T ŐSERDÖN manzárdszo- I bás üdülő, 126 négyszögöl I telekkel eladó. Érdeklődni: Godány László, Szolnok, I Kazinczy út 22.________ 1309 K ISTERMELŐK! Eladom I Dunapataj határában lévő 800 négyszögöles fiatal jól I jövedelmező, öntözött, gé- I pesített feketeribiszke-ül- I tetvényemet. Értékesítés I biztosított. Érdeklődni le- I hét: Majorcsik Ferenc, I 1025 Budapest, II., Muraközi I út 2/a. sz. alatt. __________108 K UNFEHÉRTÖN Üdülő el- I adó Érdeklődni Kiskumha- I las, Kuruc vitézek ’tere 41. I. em, 6. •________863 S ZÉKESFEHÉRVÁRTÓL I 8 kim-re. a 8-as számú ba- I latonl főútvonal mellett, I Csórón, Magyar u. 1. szám I alatt (a csőri Csutka ven- I dégló mellett) 3 szintes I családi ház eladó, alsó szin­ten üzlethelyiség kialaikít- I ható. Üzleti érzékű, üzlet- I emberek érdeklődését vá- I rom. Érdéklődni lehet szom-j I bat, vasárnap, Bognár F-e-* 1 renc. y _________________788 I ELADÓ 3 szoba, konyha, eloszobás ház 200 négyszö­göl telken. Irányár: 220 ezer Ft. Kerekegyháza, Szabad­ság u. 22. Benzinkúttal szemben.. Érdeklődni: szombat; vasárnap. 4200 KADÄFALVÁN 1 hold szám ■ tó eladó.* Érdeklődni dél­után. Kecskemét, Esze Ta­más u. 3i TÜZÉP-pel szem­ben.______________________4222 E L ADÓ ALsó-Matkó állo­másnál 37. számú ház. Ker­tészkedésre alkalmas. Ér­deklőd.!1-': Kecskemét. K” 130 1. Molnár Mihályné. Lászlófaíví út elágazásnál. _ • _ ’ 4220 ELADÓ 78 m’-es komfortos házrész, udvarral, mellék- épülettel. Kecskemét, Fe­hér u. 27. Erdős. Megte­kinthető 17 óra után. 4218 ELADÓ Kecskemét, Epres­kert u. 50. számú ikervilla fele részben. Érdekőldni: n órától a helyszínen. 4217 TELEK eladó piachoz kö­zel. Érdeklődni: Hunyadvá- riné, Lajosmizse, Bene 36.- 1305 I KEREK DOMB ÓN 3 szoba, I fürdőszoba, központi fűté- I ses családi ház mellákéipü- I lettel, 340 négyszögöl kert- I tel eladó. Termálfürdőhöz I-közel. Varga András, 6060 I Tiszakécske, Kerekdomb. I 'Újsor 2.,_________________4249 I 8 HOLD szántóföld eladó. I Kunszentmilklós, Szalvai M. I u. S. '__________________«41 I ELADÓ 2 szobás kertes csa- I ládi ház. ^Kecskemét, Rend- I örfalu, Béniké József u. >26. I szátn.__________________ 4305 I VENNÉK kertészkedésre I alkalmas területtel házin- I gatlant Kecskeméten, vagy I környékén. Kecskemét, Iri­nyi u. 44. VII. 19. Telefon: 20-144.____________________4262 . TÉGLAGARÁZS eladó Kecskeméten a Lenin város­ban. Ajánlatokat ,.DÉ^ ■ mögött” jeligére a kiadóba kérek.________ 4274 ELADÓ kertes családi ház. Kecskemét, Volkertelsp, Fenyves u. 8. szám. 4236 ELADÓ Kiskunhalas, Zalka Máté u. 26. szám alatti csa­ládi ház 855 négyzetméteres területtel. Érdeklődni le­het: Dr. Vilonya Balázs, Kiskunhalas, Jókai u. 3. Csütörtökön, pénteken 17— 20 óra között, szombaton 9—12 óráig. 4558 TÓSERDEI nyaraló eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Aradi vértanúk tere 2. I. 5. Gonda Imre.________ 4276 F ELSÓCS ALÁNOSBAN 600 négyszögöl bekerített terü­let 4 éves gyümölcsfákkal eladó vagy kiadó. Érdek­lődni lehet: Kecskemét, Si­mon I. u. 11. IV. em. 10. _ 1291 IZSÁKON, Szili Kálmán u. 8 a. alatti családi ház 400 négyszögöl szőlővel eladó. Érdeklődni: Izsák, Orgová- nyi u. 26/a. alatt, délután 5 óra után., ________________4363 L AJOSMIZSE központjában nagy üzlethelyiséggel két­szobás, konyhás ház eladó. Érdeklődni: Lajosmizse, Közös 2._________________4228 K ECSKEMÉT, Kőhíd Utca 22. szám alatti utcai ház­rész eladó. Érdeklődni: Csukáéknál._____________1287 E LADÓ 400 négyszögöl be­kerített hobbikért házszám­mal ellátott hobbiházzal, fúrott kúttal, termőre for­dult gyümölcsfákkal Sutus- falu mellett. Érdeklődni: Kecskemét, Sutusíalu 174. Kovács Istvánnénál, 16 órá­tól. ___________________1332 Ú RIHEGYI megállónál 600 négyszögöl átírható hobbi- teleik, megosztva Is eladó. Kecskemét, Széchenyi tér 5. „Lili” kozmetika. Tele­fon: 24-439.______________4358 G ARÁZS eladó. Kecske­mét, Lenin tér 16. III. 35. Érdeklődni: délután 5 óra után. ________________4352 3 30 NÉGYSZÖGÖL építési telek, kész alappal, Balló- szögben eladó. Érdeklődni: szombat, vasárnap, Kecs­kemét, Budai u. 14._____4280 2 60 NÉGYSZÖGÖL szőlőte­rület hordozható vasvázas víkendházzal külön is el­adó, és egy 350 db-os csir- kekeltetőgép. Érdeklődni a helyszínen. Kecskemét, Máriahegy 13. szám, Dan- káné, minden nap 13 óra után. ___________ 4211 G AZD ALKOD ASR A kivá­lóan alkalmas tanya telek­kel eladó. Buszmegállóhoz közel. Villany van. Érdek­lődni: Kömpöc, Petőfi u. 6. 4510 Lakás ELCSERÉLNÉM gödöllői másfélszobás, tanácsi la­kásomat kecskeméti egy­szobásra is. Érdeklődni: Pleszkán Sándorné, Kecs­kemét, Trombita u. l. H. l., szombat, vasárnap. _____4300 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses OTP-s lakás eladó. Kis­kunhalas, Bokányi D. u. 7. III. em. 25. Érdeklődni 18 óra után. _________________846 E LCSERÉLNÉM leninváro- si (Borsod m.) 2 szoba össz­komfortos erkélyes taná­csi lakásom hasonló kis­kunhalasi, vagy kecskemé­tire. Érdeklődni Kiskun­halas, Gyep u. 10._______903 E LCSERÉLEM kétszobás, összkomfortos, kecskeméti (Széchenyi tér 1—3.) taná­csi lakásomat 2 és fél szo­bás hasonlóra. Leveleket „Nyári költözés 4537” jel­igére a kiadóba kérek. 4537 KETTŐ szoba összkomfor­tos gázfűtéses öröklakás eladó. Baja, Babits u. 3. II/9. Telefon 12-081. 426 BAJÁN, Varga István u. 108. számú társasházrész (négy­lakásos) beköltözhetően eladó. Érd.: du. 17 óra után. Dr. Keszthelyiné.______ 444 B ÉKÉSCSABA központjá­ban 2 szoba összkomfortos állami lakásomat hasonló gyulaira cserélném. „Cent­rum” jeligére a békéscsabai hirdetőbe._________________565 ELADÓ kétszobás laikás készpénz + OTP-ihitelátvál- lalással. Érdeklődni: 17—20 óráig, Horváth László, Kecskemét, Széchenyi sé- tány 7. IV. em. 55. _ 1302 ELADÓ 2 szobás gázfűtéses lakás készpénz plusz OTP- hitslátvállalással. Kecske­mét, Balaton u. 20. IV. em. 40-es ajtó._______________4307 K ECSKEMET, Lenin téri, 51 m2-es másfélszobás, er­kélyes, gázfűtéses összkom­fortos szövetkezeti lakás, garázzsal eladó. A lakás ára 10 000 Ft/m2, plusz ke­vés OTP. Érdeklődni: a 20-40.2-es telefonon. _____4308 E LADÓ Kecskeméten, a Sé­tatér utcában 64 négyzet­méteres, 2 szoba, összkom­fortos, szövetkezeti 'laikás, készpénz 4- OTP-hitelátvál- lalással. Érdeklődni hétköz­nap 18 óra után 24-7-45-ös telefonszámon. __________4271 3 4 NÉGYZETMÉTERES, kecskeméti, egy szoba, össz­komfortos öröklakás, kész­pénz + OTP-hJtelátvállalás- sal igényesnek eladó. Aján­latokat „Azonnal beköltöz­hető 4267” jeligére a kiadó­ba kérek. | ______________4267 E LADÓ 61 m2 alapterületű erkélyes OTP-s lakás. Ér­deklődni: este 18 -tói 20-ig, Kecskemét, Kertváros, Cso- kor u. 3. III. em. 3. 1289 KÉTSZOBÁS, I. emeleti la­kás, készpénz 4- OTP-hl- telátvállalással, nyári be­költözéssel eladó. Érdek­lődni kizárólag szombat, vásárnap. Kecskemét, Tinó­di u. 8. I. em. 4. 4283 KECSKEMÉT, szécihenyl- városl, I. emeleti kétszobás OTP-s öröklakást elcserél­nénk 2 db 1 szobás OTP-s öröklakásra. Ajánlatokat ,, Ossz ek öltözők ' ’ jeligére a kiadóba kérünk. Újak előnyben.________________4237 E LADÓ hunyadivárosi OTP-s, kétszobás öröklakás, Kecskemét, Tinódi u. 6. C. lépcsőház IV. em. 41. 4306 ELADÓ Kecskemét, Lánc­híd u. 10. fszt. 1. szám alat­ti 14-2 fél szobás, erkélyes, földszinti, hitelmentes la­kás. Érdeklődni: helyszínen. __________________4286 SZABADSZÄLLASI főbér­leti kertes családi házat el­cserélnék kecskeméti taná­csi garzon lakásra. Érdek­lődni : Kecskemét, Műkert­város, István kir. krt. 5/.b. II. em. 5. ajtó. 17—19 óráig. ___________________________4310 JÓ fekvésű, Széchenyi váro­si, III. emeleti 1 plusz 2 fél szobás OTP-s öröklaká­somat elcserélném másfél­szobás tanácsi lakásra, megegyezéssel. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Széchenyi sétány 7. I. em. 47. Misányi Gyula. Telefon: 25-193. 4213 Gépek és alkatrészek GO-KART motor nélkül el­adó. Kecskemét, Kalocsa u. 1. Érdeklődni: 4 óra után. 4520 NÉGYKERÉK-MEGHAJ- TÁS'Ü magán járó BL—12-es motorral és egy MIB Die­sel-motor eladó. Érdeklőd­ni: 6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 27. _____________48 V IZSGÁZOTT Pannónia- munkagép és IF-es Wart­burg eladó. Jánoshalma, Bajai u. 81/b._____________49 I FA fixes teherautót ven­nék, érvényes műszakival. Cím: 6455 Katymár, Rákó­czi F. u. 26. Sasvári Mi­hály;_________ I________434 E LADÓK: Rapitox 2 Pan­nóniával egybeépítve, 440 literes tartállyal, beton­keverő 200 literes, 220 v-os, 20 hl-es szüretelő vaskád, utánfutó 2 tonna teherbí- rású 1 tengelyes, Trabant­motor, Moszkvics-önindí- tók. Érdeklődni: este 6 órától, Kiskőrös, Mohácsi út 109._________ 3478 ÚJ állapotban lévő 250/1-es MZ eladó. Érdeklődni: Já­noshalma, Halász u. 2. szám alatt. _________ 37 Z Y-OS 1200-as Lada sze­mélygépkocsi, megkímélt állapotban eladó. Érdeklőd­ni az esti órákban lehet. Kecskemét, Akadémia krt. 11. fszt. 1. szám. 4539 OSSZKERÉK-MEGHAJ­TÁSÚ, 30 mázsa teherbírá­sú munkagép eladó. Solt­va dkért,LT7iurzójiL^0^_4351 JÓ karban levő. Pannónia- motorból készült munkagép utánfutóval eladó. Zeffer Ignác, Kunszentmikl ós. Kecskeméti út 33._______4290 Z N RENDSZÁMÚ Lada 1300-as friss műszakival igényesnek eladó. Érdek­lődni: Jánoshalma. Magyar László u. 15. Telefon: 266. _______________ 47 E LADÓ Max Faktor L—16- os vattacukor-készítő gép. Tass. Dózsa Gv. út 52. sz. óri József. Érdeklődni: na­ponta 16 órától.____4119 7 00-AS álló szalagfűrész el­adó. Baja, Akácos út 33. sz. ________________ 424 U TB—65 traktor, nagy pót­kocsival, vizsgára felkészí­tett állapotban és 50-es Dutra motorhibásan, 20 ezer forintért eladó. Pálmonos- tora. Postaházi dűlő 143. szám alatt, Kiss Mihály. ___________________________829 E LADÓ 5611-es Zetor, bil­lenős pótkocsi, eke, bolgár talaj maró és 4,5 lovas MIA Diesel-motor. Ladánybene. Gödörállás 34.___________4256 U S Trabant L. karambo­lozott eladó. Meetekin-tihe- tő: Kecskemét. Epresként u. 78. Bogdány karosszé­riásnál._________ 4244 Ú J Trabant Combit cseré­lek keveset futott Lada 1200-as.' vagy Dácia sze­mélygépkocsira. 3 évesig. Leveleket „Csere” jeligére a kiadóba kérek.________4194 ELADÓ négyben geres RS- traktor permetező felszere­léssel és platóval. Soltszent- imra, Arany János u. 20. szám. ____________________4221 A LIG használt háztáji fe- jőgéo eladó. Lajosmizse. Alsói aj os 4. Muiharlné. 1304 CT-S M 21-es Volga érvé­nyes műszakival eladó. Kiskőrös, Öregszőlők 36. Pecznyik._________________997 J Ó állapotú, megkímélt PE-s 1500-as Lada első kéz­ből eladó. Érdeklődni: Rá­kóczi Béla. Soltvadkert. Bocskai U. 35.___________4248 ÚJ Polski Fiat 126-ost ven­nék. Ajánlatot: Kecskemét, Autós csárda. Tel.: 22-368. ___________. 1 -__________4247 K H-s Trabant Combit cse­rélnék 1200-as K-s Ladára megegyezéssel. Zubornvák, Hetányegyháza. Alkot­mány u. 20. Egész nap. 4243 1200-AS Zsiguli, ZE rend­számú eladó. Kecskemét» Kadafalva, Boróka u. 32. __________________________4254 Z S rendszámú Skoda sze­mélygépkocsi, jó állapot­ban eladó. 6221 Akasztó, Fő út 127. Megtekinthető este 5 órától, vasárnap egész nap._______________4270 Z SUK tehergépkocsi, 6 éves, rendszám nélkül el­adó, vagy mezőgazdasági gépre cserélhető. Érdeklőd­ni: 6236 Tázlár, Kecskeméti út 20. Péli József.______4268 P ANNÓNI A-m egh a j tá sú, 10 mázsát bíró, vizsgázott, rendszámmal ellátott mun­kagép eladó. 6070 Izsák, Tél u. 4. Makai János. 4230 ZR-ES Skoda 105-ös 60 ezer kilométerrel eladó. Irány­ár 58 ezer Ft. Akasztó, Fő u. 125. Szabó. ____________4234 G AZ 69-es terepjáró mun­kagépnek vagy alkatrészen­ként eladó. Városföld, Adv ’Endre u. 25._____________1295 S —100-AS Skoda üzemké­pes, príma motorral, lejárt műszakival, egyben, vagy alkatrészenként, sürgősen eladó. Cím: Fehér Olivér, 6235 Bócsa, II. kér. 43. 4364 ÖT-HÉT éves, jó állapot­ban levő autót vennék, reá­lis áron. Leveleket ármeg­jelöléssel „Megegyzés 4360” jeligére a kiadóba kérek. _ ■ . . _________4360 Ú J Tomas-szivattyú eladó. Bugac, Felszabadulás u. 24 a. Érdeklődni: 4 óra után. __________________________1345 22 0 WATTOS új betonkeve­rő eladó. Érdeklődni: Mó- cza Antal, Kecskemét, Har­mat u. 18. (Téglagyár mel­lett)___________ 1333 Z ÁRT Barkas 1986. márciu­sig érvényes műszakával, teljesen felújítva eladó. Ér­deklődni: Lajosmizse, Dó­zsa György út 142. Ugyan­itt eladó 16 fm vaskerítés kapukkal együtt.________1335 E GYÉVES, átírható Volga Combi személygépkocsi el­adó. Szabadszállás, Közvá­góhíd u. 11. szám alatt. Ér­deklődni lehet minden nap. __________________________4287 K ARAMBOLOZOTT, ZO-S 1200-as Lada eladó. Érdek­lődni: Dusnok, Zalka Máté u. 11._______ 4282 V ETÖGÉP, egysoros és ké­zikocsi eladó. Kecskemét, Kossá István sétány 62. _______________________4314 V IZSGÁZTATOTT Panmó- niamotor-meghajtású ma­gánjáró eladó. Páhi, Kos­suth u. 46. 4315 Egyéb adásvétel JÖ állapotban levő Totya 1/5 kazán, vegyes tüzeléses, központi fűtéshez eladó. Érdeklődni Kecskemét, Csongrádi u. 14. szám alatt a kapuval szemben, Urbán Istvánnál, egész nap. *199 1 DB 2 hónapos és 1 db 5 hónapos üsző eladó. Ér­deklődni : 6435 Kunbaja, Zalka Máté u. 29._________51 _TOVABBTENYÉSZTÉSRE alkalmas fiatal nutriák mo­gyorószínben eladók. Ér­deklődni : Dimitrov Sán­dornál. 6440 Jánoshalma, Kiserdő, a szeszfőzdével szemben.___________________« RÉGI tálalószekrényt és pohárszéket esetleg komp­lett ebédlőbútort vennék. Állapot, és ármegjelölés­sel ellátott ajánlatokat vá­rok. Bodor Géza, Kecel, Rákóczi u. 135. Tel.: 235 este. ____________ 848 É RTESÍTJÜK a kedves vá­sárlókat, hogy lányka és fiúnadrágok, pulóverek ér­keztek nagy választékban az olcsó áruk boltjába. Kecskemét, Csányi utca. (Malommal szemben.) 1236 ELŐNEVELT csibe kapha­tó fehér és sárga, két-há- romhetes 15—20,— Et/db. Kecskemét, Kerkápoly u. 12. Kertészeti Főiskola ut­cája; ______________________?11 3 0 DARAB 10 hetes malacok eladók. Kecskemét, Matkói u. 42. (Deák).___________1298 J AG DTERRIER kéthóna­pos, törzskönyvezett ku­tyák eladók. Kiskörös, Rét u. 20. Kotrebal Sándor. «72 ENGEDÉLYEZETT Isko­lámból I. osztályú Zala- gyöngye és Irsal európai gyökeres szőlövessző nagy mennyiségben Is eladó. Cim: Pálfi Sándor, Izsák, Fenyő u. 15. 4303 EZÜSTFENYŐ, kékezüst (Glauka) áron alul, tulipán­fa (Paulovnia-Tomentosa) sárga levelű Evonlmus el­adók. Kiskörös, Rákóczi u. 102. Hrutka Lajos. «63 BÍBORKADABKA, Sárfe­hér, Ezerjó gyökeres szőlő­vessző eladó. Kiskőrös, Bánffy u. 52. Lucza, 4224 ÁRON alul Muskotály 2 éves gyökeres szőlövessző, 10,— Ft/szál eladó. Aczél Ferenc, Akasztó, Fő u. 46. szám. ______________ 4193 Z ART szelvényből készült 6x2,2 méteres kétszárnyas ajtó, 1 db 380-as kompresz- szor eladó. Kiskunfélegy- háza, Rákóczi u. 24. 787 MAGAS gyermek etetőszé­ket és akváriumot vennék. Lovasné. Kecskemét, Liszt F, U. 15/b. I. 5. __________4255 U J színes televízió eladó. Kecskemét, Klapka u. 16. 4219 ELADÓ sötét színű három- ajtós ruhásszekrény és ro­tációs kapagép. Érdeklőd­ni délután. Kecskemét, Esze Tamás u. 3. TÜZÉP­pel szemben. ___________4223 . ELADÓ keveset használt vegyes tüzelésű kazán. Kecskemét, Malom-köz 6/a. Tüdőkórház mögött. 4225 ELADÓK 12 db'-ból álló ebédlőbútor, hálószobabú­tor Igényesnek, és 4 db nagy láda Is. Érdeklődni: hétfői nap délután 1—4 óráig. Kecskemét, Rákóczl­város 32. 9-es ajtó. _____4302 1 50 LITERES Lehel hűtő- szekrény kitűnő állapotban eladó. Megtekinthető: Kecs­kemét, Bajcsy-Zs. 4/a. II. 2. Cseh. Délután 17 órától, vasárnap 11 óráig. 4264 Vegyes FÜLCIMPALYUKASZTÁS fájdalommentesen, speciá­lis készülékkel, arannyal bevont fülbevalókkal. „Li­li” kozmetika, Kecskemét, Széchenyi tér 5. Aranyiho- mok szálloda mellett. 4359 A BÁCS-KISKUN megyei Beruházási Vállalat bontá­si versenytárgyalást tart 1983. április 6-án de. 10 óra­kor a Villám I. u. 4. sz. alatti földszinti tárgyaló- termében. A tárgyaláson értékesítésre kerülnek: Kecskemét, Takács György u. 4., Takács György u. 6., Vacsi-köz 20. sz. alatti épü­letek és Bense Györgyné- féle fészer. 581 PRÓBÁLJON szerencsét ön is a Nosztalgia Társkereső Szolgálattal. Kérjen levél­ben tájékoztatót. 6001 Kecs­kemét, Pf. 245. ___________493 A LVAZ- és üregvédelem négy év garanciával. Cím: Autóápoló szerviz, Kecs- kemét, Énekes u. 33. 4168 ÉPÜLETGÉPÉSZ jelentke­zését várom, aki vállalja padlófűtés tervezését, csa­ládi házra. Telefon: János- halma 159. 16 óra után. 40 KÜLSŐ és belső falburko­latok, lépcsők, korlátok, kerítések, kapuk, egyedi bútorok készítését és hely­színen történő szerelését, valamint faszobrászati és bútorrestaurálási munká­kat pontos határidőre vál­laljuk. Faipari Termék­előállító Gazdasági Munka- közösség. 6001 Kecskemét, Felsőcsalános 80—62. Pf.: 239. _______________________4209 T APÉTÁZÁST, szobafes­tést, mázolást, takarítással vállalok. Hruskár, Kiskun­félegyháza, Damjanich u. 27. 938 LEINFORMÁLHATÓ ba­romfigondozót keresek jó kereseti lehetőséggel. He- tényegyháza, Vasút u. 17. ___________________________1270 KISLÁNYOM mellé mate­matikából korrepetálást vállaló tanárt keresek, Kecskemét központjában. Leveleket: „Felsőtagoza­tos 234 097” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1306 OKLEVELES építőmérnök kivitelezői gyakorlattal 4 órás műszaki ellenőri, mű­szaki gondnoki főállást vál­lal Kecskeméten. Leveleket „Május 4196" jeligére a ki­adóba kérek.____________4196 F ÜTÖTT I garázs hosszabb távra a Széchenyivárosban kiadó. Érdeklődni a 23-S09- es kecskeméti telefonszá­mon szombat, vasárnap egész nap, hétköznap 17 óra után. ____________ 4265 F IATAL okleveles villa­mosmérnök matematika- fizika tanítást vállal, zeke, Kecskemét, Mikszáth krt. 40. ___________ , . 4250 I 'DÖS házaspárral lakásért eltartási szerződést kötne egyedüálló nő kisgyermek­kel. Ajánlatot: „Gondvise­lő 4239” jeligére a kiadóba kér. _________________4239 ÜRES garzonlakást kere­sünk albérletbe Kecskemét belterületén. Ajánlatokat: „Értelmiségi 4301” jeligére a kiadóba kérünk. 4301 KŐMŰVES kisiparosnál el­helyezkednék Kecskeméten. Leveleket „Szakember” jeligére a kiadóba kérek. 4261 LAKÁSÉRT idős személy gondozását, vagy eltartását vállalom. Leveleket „Gon­doskodás” jeligére a kiadó­ba kérek. 4260 TENISZÜTÖ-HÚROZAS géppel. Hétfő, kedd, csü­törtök 17—19 óráig, Kecs­kemét, Zászló u. 7. (Liszt F. utcából nyílik). 1344 MINŐSÍTETT hegesztő hét­végeken csőszerelést, gáz­építést,- lakatosmunkákat vállal. Ajánlatokat „Gya­korlott EC—II/B.” jeligére a kiadóba kérek. _____ 4198 N ÁDAS tanya hobbikerttel Kecskeméthez közel hosz- szú távra bérletre átadó. Víz van, villany a ház előtt. Leveleket: „Tavaszi kezdés 234 077” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rem. 1286 KECSKEMÉT, Kerekes ut­ca 32. szám alól építkezés­hez töltésanyag ingyen el­hordható. ___________ , 1226. F AKITERMELÉST és j gyé­rítést közületnek is válla­lok. Ajánlatokat „Motoros fűrész” jeligére a kiadóba kérek. 4281 Házasság EZÚTON keresek házasság céljából hozzám illő társat 36—45 éves korig házasság céljából. 36 éves MAV-dol- gozó, 165 cm magas, özvegy, 2 kiskorú fiúgyermekkel, 3 szoba összkomfortos lakás­sal rendelkezem. Levele­ket: „Rossz egyedül 4229” jeligére a kiadóba kérek. 4229 74 ÉVES nyugdíjas asztalos vagyok, saját lakással ren­delkezem. Élettársat kere­sek nyugdíjas asszony sze­mélyében, 70 éves korig, aki hozzám költözne. Leve­leket: „Őszirózsa 4235” jeligére a kiadóba kérek. 4235 MUNKAALKALOM SEGÉDMUNKÁST felvesz a kecs­keméti Centrum Áruház. 1342 A ÉBKM Vízmű Vállalat fel- vesz kertészeti részlegé- hez traktorost, valamint ka- ^ szálni tudó nyugdíjas mun* *&£*■'* kavállalót. Jelentkezés he- n lye: ÉBKM Vízmű Vállalat, munkaügyi osztály, Kecskemét, Izsá­ki út 13. 1339 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat azon­nali belépéssel felvesz középiskolai érettségivel rendelkező árukönyvelőt. Jelentkezés: Kecskemét, Rákóczivá- ros 30. Arukönyvelési osztályvezető­nél. 1275 A TOMPÁI „Kossuth Mgtsz'* felvé­telre keres felsőfokú vagy középfokú mg-gépészt tmk-vezetői munkakör ellátására. Fizetés a 4/1981. MÉM— MŰM. sz. rendelet szerint. Jelentke­zés: Tompa, Táncsics út 138. sz. 1310 KECSKEMÉTI Tejüzem felvesz erköl­csi bizonyítvánnyal rendelkező gép­kocsikísérőt, valamint fűtőket, vil­lanyszerelőket, lakatosokat. Jelent­kezni : Kecskemét, Róbert Károly krt. 1315 „FÉMMUNKÁS” Vállalat kecskeméti gyára felvé­telre keres kertész szak­munkást, valamint fürdő- őröket. Jelentkezés és bő­vebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán. Címünk: Kecs­kemét, Izsáki út 2—6. 1318 KECSKEMÉT Város Tanácsa V. B. Műszaki Osztálya pályázatot hirdet városrendezési főmérnöki állás betöl­tésére. Az állás betöltéséhez építész- mérnöki képesítés szükséges. Város- rendezési szakmérnök és tanácsi gya­korlat előnyben részesül. Pályáza­tot írásban, rövid tevékenység ismer­tetésével a városi tanács vb műsza­ki osztályának vezetőiéhez kell be­nyújtani, Kecskemét, Kossuth tér 1. szám. 1341 FÉMÖNTÉS KECSKEMÉTEN! Készletből kiszolgálás: SÁRGARÉZ ajtó-, ablakkilincs', fogas» bútorgomb, fiókhúzó, stb. csiszolva. ALUMÍNIUM fűrészgépkerék, ékszí jtárcsa-alapöntvény. MEGRENDELHETŐ: Alumínium- és sárgaréz- öntvényeké öntőminták, gyertyaöntő-, gumisütő-, ostyasütőszerszámok. üzletkötés a műhelyben. Kovács László öntőmester Kecskemét, Epreskert u. 53/a E5-ös út, vasúti felüljárónál. 3381 FELVESZÜNK lángossütést vállaló nődolgozót. Fiztés megegyezés sze­rint. Érdeklődni: Kecskeméten, Kert­városi Falatozóban. 1329 FELVÉTELRE keresünk közgazdasági technikumi végzettséggel és gyakor­lattal rendelkező, könyvelésben jártas bérelszámolót, valamint textilruháza­ti készáruraktárost és teljes munka­idős takarítónőt. Jelentkezni lehet: Kecskeméti Háziipari Szövetkezet, Kecskemét, ótemető u. 2. 1324 GYAKORLATTAL rendelkező gépko­csivezetőket, nyugdíjast éjjeliőrnek és szervizest felvesz a KOHUSZ-ki- rendeltség. Kecskemét, Szolnoki út 35. szám. 4227 „FÉMMUNKÁS” Vállalat kecskeméti gyára felvesz lakatos, hegesztő szakmun­kásokat, betanított lakatos, betanított hegesztőket, se­gédmunkásokat. Jelentke­zés és bővebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán. Címünk: Izsá­ki út 2—6. 1314 AZ IGV Sokszorosítógép Gyára pá­lyázatot hirdet igazgatási csoportve­zetői munkakör betöltésére. Közép­fokú végzettséggel, legalább öt éves gyakorlattal rendelkező — lehetőleg férfiak — jelentkezését várjuk. Kecs­kemét, Matkói út 24. Jelentkezni le­het a személyzeti vezetőnél. 1340 VÁROSI Tanács Kommunális Költ­ségvetési Üzem azonnali belépéssel al­kalmaz a város parkjainak gondozá­sához segédmunkásokat, szemétszál­lításhoz rakodókat, úttisztítókat és irodák takarításához takarítókat. Je­lentkezni lehet: Kecskemét, Thökölv út 34. i 1312 A SZABADSZÁLLÁSI Lenin Tsz me­netrendszerinti buszjáratot indít 1983. április 5-től kezdődően, minden héten kedd, szerda, pénteki napokon. Szabadszállás — Fülöpszállás — Kecs­kemét és vissza útvonalon, a Volán­megállóhelyeken kifüggesztett me­netrend szerint. Díjszabás: Volán-ta­rifa. 543 LAJOSMIZSEI telephelyre a Politur Vegyiipari Szö­vetkezet felvételre keres vegyipari technikusokat, vegyipari szakmunkáso­kat, betanított és segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet: Lajos­mizse, Bene u. 91. sz. alatt Megyeri Ferenc üzemvezetőnél. 573 AZONNALI belépéssel alkalmazunk gyakorlattal rendelkező gépkocsiveze­tőt, lakatost, aki vízvezetékszerelés­ben jártas, és asztalos szakmunkást. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Thö­köly út 34. Városi Tanács Kommuná­lis Költségvetési Üzem. 1313 FELVESZÜNK jó kereseti lehetőség­gel lakatos és hegesztő szakmunkáso­kat, valamint festőt fémszerkezetek festésére. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Tö V ALL Kecskemét, Mindszenti út 1., a lakatosüzem veze­tőjénél. 498 LIKŐRIPARI Vállalat Kecskeméti üzemegysége felvesz palackozó dol­gozókat, számlázót, takarítónőt, tar­goncavezetőt, valamint férfi és női raktári munkásokat. Jelentkezés sze­mélyesen Kecskemét, Matkói út 2. szám alatt az üzemegység-vezetőnél. 1272 „FÉMMUNKÁS” Vállalat Kecskeméti Gyára felvesz lakatos, hegesztő szakmun­kásokat, betanított lakatos, betanított hegesztőket, szállító-rakodó munkáso­kat, segédmunkásokat, targoncaveze­tőket és őr-portásokat. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a gyár munka­ügyi osztályán. Címünk: Kecskemét, Izsáki út 2—6. 689 Gazdasági munkaközösségnek, akik minősített hegesztői gyakorlattal rendelkeznek, gőzfűtési rendszereken végzendő átalakítási munkákhoz lehetőséget ajánlunk. „Folyamatos munka 153489” jeligére a szegedi Hirdetőbe. 488 SZAKKÉPZETT vagy szakképzetlen kirakatrendezőt felvesz a Kecskeméti Centrum Aruház. 1311 TAURUS Gumigyár Szeged, szakma nélküli női és fér­fi munkavállalókat 3 mű­szakos, heti 40 órás, min­den szombat szabad mun­kaidős, teljesítménybéres munkahe­lyekre felveszünk. Betanulás után 4— 6 ezer forintos havi kereseti lehető­ség. Férfi dolgozók részére munkás- szállót, házaspárok részére albérleti hozzájárulást biztosítunk. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. Jelentke­zés: Szeged, Budapesti út 4. munka­erőgazdálkodás. 415 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Helvécia-Matkó Horváth-féle és Balló- szög Szél-féle kisfeszültségű tanya­villamosítási munkák elkészültek. A kiépített kisfeszültségű légvezetéket 1983. március 30-án feszültség alá he­lyezte. Fenti időponttól a létesítmé­nyek érintése és megközelítése élet- veszélyes és tilos! 1388 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk azokkal, akik szerették és ismerték, hogy PINTER gyula a Petőfi Nyomda nyugdíjas gépmestere 1983. március 25-én, életének 64. évében elhunyt. Búcsúztatása 1983. április 5-én 12 óra 45 perckor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Min­den külön értesítés helyett. Petőfi Nyomda dolgozói Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk K. SZABÓ SÁNDOR Kecskemét, Ballószög 294. szám alatti lakos, hosszú betegség után, március 27-én, életének 73. évében csendesen elhunyt. Temetése f. hó 5-én 15 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 4624 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédnagyapám ID. GARZÓ SÁNDOR Kecskemét, Közép u. 30. szám alat­ti lakos, életének 80., házasságá­nak 56. évében elhunyt. Temetése f. hó 5-én, kedden negyed 12 óra­kor lesz a kecskeméti Köztemető­ben. Gyászoló család. 4652 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, ba­rátoknak, a községi tanács dolgo­zóinak, akik felejthetetlen édes­anyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk MAJOR LAJOSNÉ Vereb Franciska temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 4366 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, lakó­társaknak, Kecskemét vasútállo­más dolgozóinak és MÁV-nyugdí- jasainak, akik CSABAI IMRE MÁV-nyugdíjas hamvasztás utáni búcsúztatására eljöttek és kegyelettel adóztak az elhunyt emlékének. Gyászoló csa­lád. - 4278 KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK minden kedves megrendelőmnek. Kothencz Attila szobafestő, mázoló, tapéta, zó kisiparos. Tabdi 4160 MAI MŰSOR TV I. MŰSOR: 8.00: Idősebbek is elkezdhetik 8.05: Ecranul Nostru. A mi képer­nyőnk. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora 8.20: Ünnepek, évfordulók! Jó reg­gelt (ism.) A felszabadulás évfor­dulójára 8.40: Csillagok küldötte. Magyarul beszélő csehszlovák filmsorozat 13 13. (ism.) 9.50: Nyúl cilinderben. Fésűs Éva bábjátéka. SZ 10.45: Magilla Gorilla. Amerikai rajz­filmsorozat 19,17. rész (Ism.) SZ 11.10: Nem csak nőknek (ism.) 11.30: Offenbach bolondozásai. Ma­gyarul beszélő francia filmsoro­zat 6/2. rész (ism.) SZ 12.25: Képújság 14.00: Scaramouche, a különös komé­diás. Magyarul beszélő francia ka­landfilm. SZ 14.35: Állatkölykök. NSZK rövidfilm. 18 9. rész. Simogatókert. SZ 15.40: Sorstársak 16.09 :J\lAFILM-magazin 16.10: Kari Marx ifjú évei. Magyarul beszélő szovjet—NDK tévéfilmso­rozat 7 '7. rész. SZ 16.50: tíírek 16.55: Műhelytitok. 6. rész. Fotómű­vészet. SZ 17.20: Reklám 17.25: Homokóra. SZ 18.05: Képújság 18.10: A magyar puszta 13/10. rész. A kiskunsági homokbuckák. SZ 18.40: Stop! Rajzfilmsorozat. 14/13. rész. SZ 18.50: Reklám 19.05: Idősebbek is elkezdhetik. Tévé­torna. SZ 19.10: Esti mese. SZ 19.30: Tv-híradó 1. SZ 20.00: Vers — mindenkinek. Váci Mi­hály : Határok közt végtelen. SZ 20.05: Á" pogány madonna. Magyar bűnügyi filmvigjáték. SZ 21.45: Operetthajó. SZ. összeállítás Dunajevszkij, Miljutyin, Blanther müveiből 22.25: Tv-híradó 3. SZ 22,35: Budapesti muzsika. Budapest Jancsó Miklós szemével. SZ , TV II. MŰSOR: 17.25: Iskolatévé: angol nyelv. What s thé date? SZ 17.40: Francia nyelv. Soyez les Blen- venus. SZ. La vitre cassée. (ism.) 18.00: Űj egymillió fontos hangjegy. A Prokol Harum együttes volt tag­ja, Gary Booker közreműködésé­vel. SZ 18.15: Szép szó. SZ. Eszmecsere az elmúlt év fontos és sikeres köny­veiről 19.00: A megsebzett bolygó. 13/11. rész: A Serengeti (ism.) SZ 19.30: Tv-híradó 1. SZ 20.00: Vers — mindenkinek. Váci Mi­hály : Határok közt végtelen. SZ 20.05: Carl Zuckmayer: A köpenickl kapitány. Játék két részben, az Ag- ria játékszín előadásában, felvétel­ről Közben: 21.00: Tv-híradó 2. SZ 22.40: Ifjúsági vívó-VB. Karddöntő. Közvetítés a Budapest Sportcsar­nokból. SZ. Felvételről 23.40: Képújság. ÚJVIDÉKI TV: 14.20: Műsorismertetés 1L25: Heti müsorkalauz 14.55: Tv-híradó 15.10 : Vardar—Hajduk — labdarúgó- •mérkőzés 17.00: Kosárlabda-mérkőzés 18.30: A természetben élni — doku­mentumműsor 19.15: Rajzfilm 19.25: Reklám 19.30: Tv-híradó — magyarul 19.55 : Reklám 20.00: Nikola Teszla titka — játékfilm 21.50: Dokumentumműsor 22,10: Éjfél élőtt 23.40: Hírek 23.45: Műsorzárás KOSSUTH: 8.30: Családi tükör 9.00: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.15: Színes népi muzsika 10.05: Volt, lesz 12.30: Déli zeneparádé 13.25: Orvosi tanácsok 13.30: Kontinensek, szántóföldek 14.15: Zenei anyanyelvűnk 14.40: Íróvá avatnak 15.10: Üj Zenei Üjság 16.00: 168 óra 17.30: Komolyzenei „lemezlovas” 18.45: A szülőföld muzsikája 19.47: Aranyidő 20.47: Palló Imre operaáriákat énekel 21.04: Nagy mesterek - világhírű dő- adómű vészek 22.15: Európa hangversenytermeiből. A Svéd Kamarakórus hangversenye a Stockholmi Berwald-teremben 23.19: Brahms: H-dúr trió 0.10: Melódiakoktél PETŐFI: 8.05: Gasparone. Részletek Millöc­ker operettjéből 9.00: Híres történetek — nagy egyé­niségek 10.00: Szombat délelőtt 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 12.59: Nemzetközi Gyermek-rádiójáték Fesztivál. Az ördög három arany­hajszála. Grimm testvérek meséje nyomán: Katrin Lange írta 14.00: Irodalmi világjárás. Leningrád 14.35: Gramofonsztárok. Henry Hall zenekarának lemezeiből 15.15: Reklámparádé — különkiadás 15.40: Slágerek mindenkinek 16.35: A Rádió Dalszínháza. Zeng az erdő. Farkas Ferenc daljátékának rádióváltozata 18.35: Mozaik. Rékai Gábor műsora 19.55: Ritmus! Brenda Lee felvételei­ből 20.35: Szivárvány — a sikerről Ü2.00: Slágermúzeúm 23.15: Dzsesszlemezekből válogatva 3. MŰSOR: 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora 7.30: A miskolci körzeti stúdió szlo^ vák nyelvű nemzetiségi műsora 8.11: Liszt orgonaműveiből 8.59: Bach-müvek 10.25: Slágerlista 11.05: Hangfelvételek felsőfokon 12.33: Liljana Bárévá operaáriákat énekel 13.07: Lemezbörze helyett 14.00: Kívánságműsor sztereóban 16.00: Aranyalbum. Komolyzenei ar­chívumunkból 17.00: Népzene sztereóban 17.30: Tip-top parádé 18.00: Kritikusok fóruma 18.10: Zenekari operarészletek 18.40: A magyar széppróza századai, 259. rész. Gelléri Andor Endre: Vil­lám és esti tűz 18.55: „Egy régi ismerős Pannóniá­ból ...” Takáts Gyula versei 19.05: Schumann: Az éden és a préri — oratórium 20.42: Vangelis összes lemeze — 14. rész 21.25: Magyar művészek operafelvéte­leiből 22.07: Bemutatjuk új felvételeinket 22JU Világirodalmi Dekameron. Do- . mokos János válogatásában

Next

/
Oldalképek
Tartalom