Petőfi Népe, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-13 / 86. szám

1983. április 13. • PETŐFI NÉPE • 5 HASZNOS BARÁTSÁG Magyar és szovjet úttörők közös programjai Kecskemét egyik peremkerületében, túl a Műkert­városon, van egy általános iskola, mely sok min­denbe;}— így például a magyar—szovjet barátság ápolásában is — jeleskedik. Jó néhány évvel ez­előtt történt, hogy az intézmény meghívta április 4-i ünnepségére a kecskeméti 64. számú szovjet is­kola tanulóit és nevelőit. Senki sem gondolta ak­kor még, hogy e találkozásból maradandó, gyümöl­csöző kapcsolat alakul majd ki, mely átszövi az is­kolák ünnepeit, hétköznapjait. — Hogyan is történt? — kérdezem Halász Fe- rencnétől, a Kertvárosi Általános Iskola orosz—la­tin szakos (középiskolai képesítésű) tanárnőjétől, az együttműködés első számú szorgalmazójától. — Ä szovjet iskolások egy csoportja, pedagógu­sok kíséretében eljött a felszabadulási emlékün­nepségünkre. A mi tanulóink műsort adtak, s ebbe bekapcsolódtak a szovjet gyerekek is. Nagy élmény volt ez minden jelenlevő számára. Ezután egy ideig hivatalos volt a kapcsolat: mi elmentünk hozzájuk november 7-én, ők eljöttek felszabadulásunk ünne­pén. Ilyenkor mindig közös úttörő—pionír játéko­kon vettek részt a gyerekek. Éreztük, szovjet kol­légáinkkal együtt, hogy e találkozások bármennyi­re őszinték és barátiak is, így önmagukban mégis­csak formálisak. Ezért kerestük az együttlét sűrí­tésének a lehetőségét, tartalmasabbá tételét. — És miben találták ,meg? — Az utóbbi két évben sikerült olyan programo­kat szervezni, amelyeknek kölcsönösen nagy hasz­nát látják pedagógusok és gyerekek egyaránt. Részt veszünk egymás sportversenyein, tornaünnepélyein, s közös szellemi erőpróbákat rendezünk. Tavajy például űrhajósvetélkedőre hívták ki iskolánk ta- nulóiit, s nem kis büszkeséggel mondom: a mi gye­rekeink nyerték meg a pontozásos versenyt. A szov­jet pajtások ajándékokkal kedveskedtek kertvárosi barátaiknak. Programba vettük a közös, csoportos kirándulá­sokat. Tavaly Budapest és Szeged nevezetességeit ismertük meg együtt. Fenyőünnepélyre is eljöttek hozzánk. A múlt nyáron két tanulónkat — a leg­jobb oroszosok közül — jutalmul eredményeikért, a csillebérci nyelvi táborban üdültették szovjet ba­rátaink. — Mit jelent a ,nyelvoktatásban ez a bővülő tkap­csolat? ^ — Nagyon sokat. Talán elég, ha csak azt emlí­tem meg, hogy Tamara Nyikolajevna Lavnyicsaja igazgatónő úgy osztja be három tanárnő óráit, hogy rendszeresen eljöhessenek hozzánk és besegíthesse­I Szovjet pajtások műsora a kertvárosi iskolában. nek az orosz nyelvoktatásba. Mondani sem kell, hogy mennyivel többet jelent ez, mint a magnós ta­nítás. — Kik a segítők? — Nyolcadikosaink nyelvtanulását Ludmilla Pav­lovna Bázina segíti, a megosztott hatodik osztályo­saink jobbik csoportjában Ludmilla Vlagyimirovna Boszenkó, a gyengébb tanulócsoportban pedig Álla Ivanovna Jegorova tart órákat, kéthetenkénti rend­szerességgel. Nagy segítség ez nekünk, s külön élmény a gye­rekeknek. Az eredmény abban is megmutatkozik, hogy tanulóink már párbeszédre is vállalkoznak orosz nyelven a szovjet tanárokkal. A szívességüket én úgy próbálom viszonozni, hogy hetenként egy alkalommal magyar nyelvtanfolyamot tartok a szovjet iskola pedagógusainak. Ebben meg engem segít iskolánk igazgatója, Kasza Sándor, oly mó­don, hogy szabaddá teszi a csütörtök délutánjaimat. — Miből áll még e hasznos kapcsolat? — Közös városnéző sétákra viszünk el iskolai csoportokat, mert igyekszünk minden lehetőséget megragadni azért, hogy szovjet gyerekekkel oroszul társalogjanak tanulóink. Az is ide tartozik, hogy orosz nyelvtanárainknak továbbképzéseket tartanak a szovjet pedagógusok. S az, hogy személyes barát­ság alakult ki több pedagóguscsalád között. Az idei nyáron, a kapcsolat új' vonásaként, csereüdülést szervezünk, melyen tizenöt kertvárosi és ugyan­ennyi szovjet tanuló vesz majd részt Munkács kör­nyékén,- illetve Zánkán. Rapi Miklós KÖNYVESPOLC Csoda az óvodában A gyermekeknek nagy szüksé­gük van a népmesékre. Sajátos -?9zbfflél§tdtp5«éfe.ltet, igaZ'Sáftét&ftrf “’egy riéfitóéF Vágy az £gé$í',%tftbéÚ- üéris^Hlág?at, Wékvéséit Risili¥MKn meg belőlük. A kápzeletfejiesz- tésnek — amire gyermeknek, fel­nőttnek egyaránt szüksége van — talán nincsenek is célraveze­tőbb eszközei. Soha ki nem fogyó tarisznyát adhatnak útravalóul gyermekeiknek azok a szülők, nevelők, akik jól megtömik azt népmesékkel. Méghozzá a nekünk legszebbekkel, a magyarokkal. Meggyőződésünk azonban az is, hogy a meseélményből se sza­bad egyoldalúan juttatni. Ebből is sokfélét kell felkínálni a gyer­mekeknek. A Csoda az óvodában című kö­tetben 31 új mai magyar mese ■ jelent meg. Írói közül a legismer­tebbek műveit már megkedvelték a gyermekek: Bálint Ágnesét, Csukás Istvánét, Gazdag Erzsiét, Horgas Béláét, Osvát Erzsébetét, Petrolay Margitét, Tarbay Edéét. Jelentkezett azonban e körletben több olyan író is, akikről érdemes lenne bővebben is szólani. Miért? Mert mai gondolatokat öntenek a mese formáiba, mert számolnak a jelen gondjaival ás gondolataival, mert rendkívül humánnak és jó a humoruk. A mesék eseményei nyugodtak, inkább elmondásokból, mint át- • élésből fakadnak. Az ilyenek meg szokták nyugtatni a gyermekeket. Szép, békés álomba ringatják őket. A mesék segítenek abban is, hogy a gyermekek egy kicsit másképpen tekintsenek világunk­ra, érzelmileg is gazdagodjanak. Szeressék az óvónániket, akjk ezeregy mesét tudnak; a piros labdát, amelyet azért érdemes odadobni, hogy „hadd örüljön más is”; a kis cicát, amelyik bol­dogságában eljátszik egy színes kis madártollal; az erdőt, amely „igazi aranyos-lombos, füves­bokros, nekünk való”; a kisfiút, aki rádöbbenti- a mesebeli Esze- sincs királyt, hogy nem kell ke­resni „hová lett a tegnapi nap”; a fabatkákat,, akik elmagyarázzák,, hogy a türelem és a vidámság „az a kincs, ami mindenkinek jut, vehet belőle”. Ezeknek a mai meséknek a se­gítségével gyermekeink jobban láthatnak, többet tapasztalhatnak, megtudhatják, -hogyan háríthatók el bajaink, hogyan ölthető'k ösz- sze a szakadások, hogyan lehet í könnyedén áthidalni a szakadé­kokat, nem nagyítani fel a kicsit, röviden: megértést, tapintatot is tanulhatunk belőlük. Szívesen szólnánk külön is né­hány meséről, de csak egyet tu­dunk kiemelni. Simái Mihály: Versenyló strandpapucsban című meséjét választjuk. A kevéssé is­mertek közül való. Egy kisfiú mondja el betegsé­gét. Azt, ahogyan kibámészkodott .lóTiF itoelogagi. m tip laiíi íss^'jjWuffe[ • Simái Mihály Versenyló strand­papucsban című meséjét is Sze­nes Zsuzsa illusztrálta. az ablakon és megismerkedett a — gazdáját önérzetből elhagyott — versenylóval. Természetesen meghívta magához, megetette be­főttel, jól elmúlatták együtt az időt. Amikor a földszinti lakó felszólt a hangos lódobogás miatt, a paripa udvariasan felvette az apa strandpapucsait. A verseny­lovat később elhívja a kötelesség, a kisfiú azonban felölti a papu­csokat, és mire édesanyja haza­jön, már egészségesen száguldo­zik a lakásban. A „Versenyló” magyar rokona Ericb Kästner Május 35. című meseregénye hősének. Jó azoknak a szülőknek, akik ilyen irodalmi „hősök”, képzeletbeli pajtások társaságában tudhatják gyerme­keiket. Mind a 31 mese 1982-ben hang­zott el a rádió Tarka mese, kis mese sorozatában. Jó annak a gyermeknek, aki a kötet segítsé­gével most újra átélheti a törté­néseket, és így nem felejti el, „ami régen volt”. Jó annak is, aki újonnan ismerkedik meg ev­vel a képzelettel kiszínezett vi­lággal és indíttatást kap arra, hogy megint újabb irodalmat kér­jen, olvasson vagy hallgasson meg a rádió gyermekműsoraiban. A Közgazdasági és Jogi Kiadó gyorsasága és igényessége biztató, örülünk, hogy ezzel a kötettel is segíti a mai magyar gyermekiro­dalom fejlődését. Finomak és könnyedek Szenes Zsuzsa illusztrációi. A három-, négyévesek, a kisiskolások is szí­vesen nézegetik. T. Újhelyi Mária A múltról, a jelenben a jövőért Ifjúságmozgalom-történeti pályázat A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága Politikai Képzési Köz­pontja az elmúlt évben pályáza­tot hirdetett a megye haladó if­júsági mozgalmainak feltárására. A bíráló bizottság (Bársony Fe­renc, a bíráló bizottság elnöke, a megyei pártarchivum vezetője, Bálint Béláné, a megyei levéltár főlevéltárosa, Békevári Sándor, az MSZMP Oktatási Igazgatóság tanára) javaslata alapján: első helyezést ért el és 6000 forintos díjat nyert: Kovács Gyula: A Magyar Üttörők Szövetsége pe­dagógiai törekvéseinek megvaló­sulása Kecskemét városában 1946—1956. között című pálya­munkája. Második lett és 4000 forintos dí­jat nyert: Koós Zoltán—Adám László—Jakkel János: A demok­ratikus ifjúsági szervezetek meg­alakulása és főbb tevékenysége Kiskunfélegyházán az 1945—1950. közötti években című pályamun­kája. Harmadik helyezést árt el és 2000 forintos díjat nyert: Fekete Dezső: Adalékok Észak-Bácska és Kiskunhalas város ifjúsági mozgalmának’ történetéhez, 1944 december—1950 április (Váloga­tott cikkbiibliográfia) című pálya., munkája, és dr. Pap Istvánná Tóth Katalin: A Magyar Kom­munista Ifjúsági Szövetség fejlő­dése Bács-Kiskun megyében a zászlóbontástól 1964-ig című pá­lyamunkája. A kutatás folyamatosságának ösztönzése, a dokumentumok gyűjtése, rendszerezése céljából; de a tavalyitól eltérő rendszerben ebben az évben is meghirdetik az ifjúságmozgalom történeti pályázatot a KISZ-szervezetek, -bizottságok, önálló alapszerveze-* tek számára. A pályamű a bizottság (alapszerve- zet) történetét tartalmazza megalaku­lásától az 1982-es mozgalmi év zárá­sáig, minél több dokumentummal alá­támasztva. Az elbírálásnál a tartalmi követelmények mellett (alaposság, kpnkrétság, hitelesség) a dokumentu­mok „gazdagságát*', sokrétűségét is figyelembe veszik. Díjak: első hely: 4000 forint, máso­dik hely: 3000 forint, harmadik hely: 2000 forint. Az a városi-járási bizottság, amely­nek területe összességében a legered­ményesebben szerepel, 6000 forint kü- löndíjat nyer a területén folyó ifjú­ságmozgalom történeti kutatás támo­gatására. A díjakat a beérkező anyag színvo­nalától függően átcsoportosíthatják, illétve visszatarthatják. A pályamunkákat 1983. november 1-ig ^tell megküldeni a KISZ Bács- Kiskun megyei Bizottság Politikai Képzési Központja címére: Baja, Pe- töfi-sziget 5. 6500. Telefon: il-605, 12- 742. Értékelési határidő: 1984. március 15. A pályamunkákat a politikai képzé­si központ dokumentumtárában, il­letve állandó kiállításon helyezik el. Az arra érdemes pályamunkákat pub­likálják. Nyugalomra vár az iskola SAJÁTOS világ az iskoláé. A társadalom többi intézmé­nyétől egyebeken kívül az is megkülönbözteti, hogy minden­nemű társadalmi-politikai, tu­dományos vagy műszaki válto­zás jóval később csapódik le az oktatási intézményekben, mint másutt. Mondják is ezért némelyek, hogy az iskola ere­dendően konzervatív intéz­mény. Amikor a 800. esztendő kará­csonyán császárrá koronázott frank uralkodó, Nagy Károly — így nevezték el később a történetírók — a kiépülő feu­dális rend szerves részeként létrehozta a területi megoszlás elvén alapuló iskolahálózatot, tulajdonképpen a ma is létező iskolarendszerek alapjait ve­tette meg. Nincsen Európának olyan országa, amelyben az is­koláztatás gyökeresen eltérne az 1200 éves fundamentumtól: az egymásra épülő iskolafoko­zatok, a rendszerezett tan- anvag, a módszerek, a tanköny­vek, a főhivatású nevelők fog­lalkoztatása stb. — lényegét tekintve mind-mind ide nyúlik vissza. AZ INTÉZMÉNYES iskola tehát ősi eredetű, századokat túlélő hagyományokkal, amiket nem lehet és nem is kell egvik naoról a másikra felszámolni. Minden iskolának égetően nagy szüksége van nyugalomra, kül­ső és belső állandóságra, mai divatos kifejezéssel: stabilitás­ra. Mióta csak iskola létezik, a stabilitás né.külözhetetlen fel­tétele az eredményes tanítás­nak. Érvényessége kiterjed a tananvagra, az iskola szerveze­ti rendiére, az oktatás irányí­tásának rendszerére eevaránt. A gv^xrs, ugrásszerű változások legtöbbször súlvos zavart okoz­nak az iskolában, kaokodóvá teszik, elbizonytalanítják a oe- dagógusokat. végeredményben az oktató-nevelő munka szín­vonala csökken ezáltal. Mostanában nálunk is, más országokban is sokan túlzó kö­vetkeztetésekre jutnak a sza­porodó tudományos ismeretek láttán, azt sürgetik, hogy az új kutatási eredmények minél előbb épüljenek be az iskolai tananyagba. Ha a művelődés­irányítás helyt adna az ilyen igényeknek, akkor legalább öt­hat évenként ki kellene cserél­ni az iskolai tanterveket, tan­könyveket, ez pedig képtelen­ség. Persze, azt se higgyük, hogy hosszú évtizedekig nincsen szükség a tananyag hozzáigazí­tására a kor követelményeihez. Igaz, hajdanán akár ötven— száz évig is vagy még tovább ugyanaz a tananyag szerepelt az iskolákban. Amikor például a XVI. században a jezsuiták Európa-szerte létrehozták híres középiskoláikat, a mai gimná­ziumok ősét, központi tantervet is kidolgoztak Rómában; a kí­sérleti kipróbálás után ez volt érvényben 1599-től 1773-ig, en­nek alapján folyt a tanítás a jezsuiták iskoláiban mindenütt. Hivatkozhatnánk Mária Teré­zia nevezetes Ratio Educatio- nisára is, amely egyetlen kor­rekcióval csaknem kilencven éven át volt érvényben. HASONLÓ IGÉNNYEL po­rondra lépni ma esztelenség volna, viszont évtizedenként sem szabad megváltoztatni a tananyagot. Ne feledjük, ami­lyen gyors mértékben szület­nek az új tudományos ismere­tek, oly mértékben el is avul­nak, ezért semmi esetre sem az iskolában kell lecsapódniuk a tudományos változásoknak! Az iskola akkor áll feladata ma­gaslatán, ha nem évenként el­avuló ismereteket közvetít, ha­nem szilárd alapműveltséget nyújt minden nemzedéknek, természetesen felkészítve őket a változáshoz való hozzáido- mulásra. MINDIG A TANANYAG re­formja szokta kiváltani a leg­erősebb földlökéseket a peda­gógusok körében. A stabilitás megingása azonban egyéb té­nyezőkkel is összefügghet, nemegyszer a magasabb szintű oktatási irányítás hibáival. Az 1972-es oktatáspolitikai párt- határozat végrehajtásának ta­pasztalatait értékelve a Köz­ponti Bizottság tavaly április­ban leszögezte, hogy „a válto­zások mennyisége és egy ré­szüknek nem kellő megalapo­zottsága kedvezőtlenül befo­lyásolta az iskola stabilitását, nem szolgálta az oktatás szín­vonalának, illetve a tanulók is­meretszintjének kívánatos mértékű emelkedését, elbi­zonytalanította a pedagóguso­kat, s bírálatot váltott ki a köz­véleményben”. Vannak olyan elemei is a stabilitásnak, amelyek munka­helyenként eltérőek, ilyen pél­dául az iskola légköre, a tanács iskolafenntartó tevékenységé­nek színvonala, az iskolai de­mokrácia állapota stb. Néha az is bizonytalanságot szül, ha a művelődéspolitika céljai túl ál­talánosak, amiből aztán sokfé­le értelmezés származhat, és a pedagógusnak nem alakul ki saját meggyőződése. Káros az is, ha az iskolákat irányító, el­lenőrző tanácsok nem a taná­rok érdemi munkáját helyezik előtérbe, tehát hogy színvona­lasan tanít-e, hanem a tanítás­sal nem összefüggő, külső fel­adatok teljesítését. NYUGALOM és folyamatos fejlesztés, erre van szükség most az iskolákban; a két fo­galom egyébként nem zárja ki egymást. Eötvös József 1868- ban, a népoktatási törvény el­fogadásakor óva intette köz­vetlen munkatársait és a peda­gógusokat az elsietett lépések­től: a pedagógiai siker szerin­te nem a pillanatnyi hevület­től függ, hanem a tevékenység folytonosságától és a követke­zetességtől Nemzetközi pedagógiai ösz- szevetések szerint mostani tan­terveink tartalma korszerű, ezért bátran ki lehet állni az újítások mellett. Az iskolák nyugalmát a következő évek­ben nem éri támadás erről az oldalról. Mindenfajta stabili­tásnak persze, csak akkor van értelme, ha az egy korszerű és kiegyensúlyozott helyzet fenn­tartására irányul. Iskoláinkban ilyen helyzet van most kiala­kulóban, ennek megőrzéséhez várják a pedagógusok a társa­dalom segítségét. K. I. KALOCSÁN, KISKŐRÖSÖN A LEGJOBBAK A KÖRÜLMÉNYEK GONDOK KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, KECSKEMÉTEN Városi gyermekkönyvtárak 9 A kiskőrösi gyermekkönyvtár. (Archiv felvétel) Húsvéti rigmusokat, köszön­tőverseket kértek kiskőrösi út­törők a könyvtáros nénitől. Ter­mészetesen kaptak egy nyaláb­bal: válogassatok. A mintasze­rűen felszerelt, ahány nap, any- nyd ötlet könyvtárban arra szok­tatják a gyerekeket, hogy ma­guk keressék meg az olvasniva­lót, a számukra szükséges köny­veket. Petőfi szülővárosában az általános iskolásak mintegy 75— 80 százaléka beiratkozott olva­só. A szakmában méltán elismert és ami ennél is fontosabb, a gyerekekkel nagyszerűen szót értő könyvtárossal a legtöbben már óvodásként megismerked­tek. Látogatásaik során nem­csak játszottak, hanem megtud­ták: ha majd megtanulnak ol­vasni, innen vihetnek szép és érdekes meséket, történeteket. A gyermekkönyvtár több mint kölcsönző, több mint olvasóte­rem. Hosszan sorolhatnám, hogy milyen foglalkozások révén hasz­nosulnak a régi és új kötetek­ből szerzett ismeretek. Petőfi szülővárosának 240 négyzetmé­ter alapterületű gyermekkönyv­tárában kitűnően élnek a nagy­szerű lehetőségekkel. Kalocsán is felvidulnak a gyermekkönyvtárt meglátogató ifjak, az odatévedt felnőttek. Nagyon szép környezetben, a városi művelődési és ifjúsági házban áttekinthetően, vonzóan elrendezett könyvek csábítják olvasásra a kisdobosokat, paj­tásokat. A polcokon színes hazai és külföldi folyóiratok kínálják magukat. Ezerkétszázan fizet­ték be tavaly az 1 Ft-os (!) tag­sági dijat. Ennyiért a közeli ze­nei részleg programjait is él­vezhetik. Rendszeresen meg­emlékeznek a művészeti évfor­dulókról. Klubjukat dicsérjem, vagy a könyvtárosok bábelőadá­sait? A József Attila Művelődési Központ jóvoltából újabban a bajai gyerekek is kulturált kö­rülmények között juthatnak könyvhöz. Ügy segítettek a ne­héz helyzetben sínylődő könyv­tárnak, hogy ők se jártak rosz- szul. Klubhelyiségekben rendez­kedett be a gyermek- és ifjú­sági részleg. Továbbra is várják a felnőtteket, akik szívesen la­pozzák a könyvtár által meg­rendelt újságokat. Amióta új, nagyobb helyiségben kölcsönöz­nek lényegesen növekedett a forgalom. Az úttörőházban jó körülmé­nyek', között várja olvasóit a kis­kunhalasi gyerekkönyvtár. A kiskunfélegyházi könyvtá­rosok sem mennek a szomszédba jó ötletekért, ügyszeretetért. Ajánló kiállításokkal fontos ki­adványokra hívják föl nagyszá­mú olvasóik figyelmét. Klub­jaik több pályázaton szerepel­tek sikerrel. Ügyes, az irodal­mat népszerűsítő, a tartalmas ol­vasást segítő műsoraikat nem­csak belterületi iskolákban, ha­nem városkörnyéki, tanyai kör­zetekben is bemutatják, mégis napról napra több a gondjuk. Tenyérnyi, a kiskőrösinél hat­szor kisebb helyen szinte lehe­tetlen további terveik megvalósí­tása, sőt a meglévő színvonal fenntartása. A 45 négyzetméte­res gyermek- és ifjúsági részleg­ben olykor alig férnek el a lá­togatók. Kecskemét rég kinőtte a Kis­faludy utcai gyermekkönyvtárat. Egyre bőv,ülő állománya, 1 sok kezdeményezése nemcsak a vá­rosközpontból vonzza a látogató­kat. Itt is sokat tesznek azért, hogy ifjú olvasóik minél bizto­sabban ismerjék föl az igazi értékeket, többet tudjanak az írókról. Műfordító-gyermekrajz- pályázataik, az évenként ismét­lődő Szép magyar beszéd vetélke­dők sikeresek. A többi városhoz hasonlóan, itt is jó a kapcsolat az iskolai és tanácsi könyvtárak között. A jó együttműködés is hoz­zájárul ahhoz, hogy tavaly ki­lencezer Msdobos, úttörő iratko­zott be az említett könyvtárak­ba. ö. n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom