Petőfi Népe, 1983. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-17 / 90. szám

I Hatvan évvel ezelőtt. 1923. áp­rilis 17-én nyílt meg az Oroszor­szági Kommunista (bolsevik) Párt XII. kongresszusa, melynek határozataiban kifejezésre ju­tott a szocializmus felépítésének lenini terve. Ez volt az Októberi Forradalom óta az első kongresz- szus, amelyen Lenin — betegsé­ge miatt — nem vett részt. A kongresszus napirendjén a köz­ponti bizottság, valamint a köz­ponti ellenőrző bizottság beszá­molója, az ipar, a nemzetiségi politika, a falusi adópolitika kér­dései, s más problémák szerepel­tek. A központi bizottság beszámo­lója alapján hozott határozatban a kongresszus hangsúlyozta, hogy az új gazdasági politika (NÉP) talajt teremt a pártban az elhajlásoknak. Ezek közül külö­nösen veszélyesek azok, amelyek szembeállítják a szovjet államot a munkásosztállyal, a pártot az állammal. A kongresszus nyo­matékosan figyelmeztetett min­denkit: azok ellen, akik megpró­bálják a pSrtot a lenini útról le- tériteni, vagy egységét megbon­tani, erélyes harc indul, amely esetleg a pártból való kizárással is végződhet. A kongresszus határozott küz­delmet indított a nagyorosz sovi­niszta elhajlás és a nemzetiségi nacionalizmus jelenségei ellen íj. Mozg óárusok a tanyán Bács-Klakunban,*ahol ISS a külterü­leti boltok száma, négy mozgóáruda járja a tanyavilágot. A Robur, Illetve IFA gépkocsikból átalakított önjáró üzletek menetrend szerint közieked« nek, s kétnaonpént Jelennek meg a kijelölt helyeken. Kétszázféle árucik­ket kínálnak és az elmúlt évi forgal­muk Is közel tízmillió forint volt. A mozgóboltokat hűtőszekrénnyel is fel­szerelték, s így a tejtermékek is el­jutnak a tanyákra. Ugyanakkor a busz vezetője, aki egyben, boltos, megren­deléseket is felvesz a pusztán élő em­berektől olyan cikkekre, ami nincs a rendszeres kínálatukban. Az állandó külterületi boltok gya­rapításán túl, újabb mozgóárudák in­dítását tervezik a megye áfészei. A mostaniak a kecskeméti és a kiskun­félegyházi tanyavilágot járják, és in­dokolt lenne Kiskunhalas, Kalocsa térségében is üzemelésük. MŰSOR Április 17-én, vasárnap ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A Jedlik Anyós-teremben 10 órakor: AKVARISTA TANÁCSADÁS. Vezeti: Megyesi Péter. A színházteremben 19 órakor: SCAR- NICCI—TARABUSI: KAVIAR ÉS LEN­CSE. Vígjáték 3 felvonásban. A Pécsi Nemzeti Színház előadása. Kiállítás: Kanadai fotó. Előzetes: április 22-én, pénteken 19 órakor a színházteremben: BALET­TEK POPZENÉRE. A Magyar Állami Opéraház Kamara Balett-együttesének előadása. MOZI KECSKEMET Városi mozi: fél 5 és fél 8 órakor: KERESZTAPA. Dupla, III. helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Kétrészes, magyarul beszélő amerikai film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: BRONCO BILLY w II. helyárú! Színes, magyarul beszélő amerikai film. Otthon mozi: délelőtt 10 és fél 6 órakor: ELEFANT STORY. Színes, ja­pán hangberr)ondásos természetfilm. Fél 8 órakor: EZ AMERIKA. III. hely- árú! Csak 18 éven felülieknek! Színes amerikai hangbemondásos film. Mesemozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: REXI A FOGORVOS. Színes lengyel mesesorozat. A Városi mozi épületében a Mese­mozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! Stúdiómozi: 8 órakor a Városi mo­zi épületében: VÉRNÁSZ. Színes spa­nyol balettfilm. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4 órakor: A BÁ­TYÁM ÖCCSE MINDEN PÉNZT MEG­ÉR. Színes, magyarul beszélő csehszlo­vák vígjáték. Háromnegyed 6 és 8 órakor: ÓVAKODJ A TÖRPÉTŐL. II. helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő amerikai bűnügyi filmvígjáték. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: HALÁLOS TÉVEDÉS. Színes német kalandfilm. 6 órakor: A POSTAS MINDIG KÉT­SZER CSENGET. Dupla, III. helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Kétrészes, színes, magyarul beszélő amerikai bűnügyi film. Pajtásmozi: délelőtt 10 órakor: TRANSZSZIBÉRIAI EXPRESSZ. KISKOROS Petőfi mozi: 3 órakor: A KIS DA­RÁZS. 14 éven aluliaknak nem aján­lott! Színes francia film. 5 és 7 óra­kor: ESKÜVŐ, n. helyárú! 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, ma­gyarul beszélő amerikai film. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: BOM- BANÖ. III. helyárú! Csak 16 éven fe­lülieknek! Színes, magyarul beszélő arherikai vígjáték. Pajtásmozi: délelőtt 10 órakor: GYÖNGYVIRÁGTÓL LOMBHULLÄ- SIG. BAJA Központi mozi: 4, 6 és 8 órakor: ÉJ­SZAKAI LOVASOK. Színes csehszlo­vák film. W Április 11-től 16-ig HÉTFŐ: Kecskeméten megnyitották a XVIII. Bács-Kiskun megyei műszaki hónapot.. Ebből az alkalomból dr. Bognár József akadémikus tartott előadást. KEDD: Kalocsán kibővített együttes ülést tartott az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének me­gyei bizottsága és a megyei tanács v. b. egészség- ügyi osztálya, s a munkahelyi demokrácia kiszé­lesítéséről tárgyaltak. SZERDA: A Hazafias Népfront megyei elnök­sége mellett működő béke és barátsági munkabi­zottság az idei békehónap előkészületeiről tárgyalt. Baján a pártirodalom terjesztéséről tanácskoztak. CSÜTÖRTÖK: A Tudomány és Technika Házá­ban a megyei tudományos egyesületek és a keres­kedelem gyártót keresünk jelszóval megrendezte a vállalkozók napját. PÉNTEK: Testvérmegyei küldöttség utazott öt­napos látogatásra a Krímbe. Kecskeméten befejez­te munkáját a KGST Gépipari Állandó Bizottság Élelmiszergépg.vártási szekciójának 25. ülése. Bács-Kiskun megyei krónika i * i ipi Irt,? ,w t Ifi lH »WfSi, t «j 1 - -* wm lib? Védekezzünk az almásokban Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: BAJKEVERŐ. Színes francia- olasz film. TISZAKECSKE Művelődési ház-mozi: 5 és 7 órakor: PIEDONE AFRIKÁBAN. III. helyárú! Színes olasz—nyugatnémet kalandfilm. ÁPRILIS 18-AN HÉTFŐN ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A színházteremben 8.30 és 14 óra­kor: FURFANGOS-E A RÓKA? LOL- KA ES BOLKA. TISZAI CSÖND. (Filmvetítés gyerekeknek.) A Molnár Erik klubteremben 17 óra­kor: A MAGYAR HONFOGLALÁS ES ALLAMALAPlTAS KORA. (A Magyar história sorozat keretében.) Előadók: dr. Fodor István történész és dr. Ba- kay Kornél régész. Kiállítás: Kanadai fotó. Előzetes: Április 21-én, csütörtökön 17.30 órakor a színházteremben: Euró­pa nagy városai. BUDAPEST—PRÁ­GA—BERLIN—VARSÓ—MOSZKVA— BUKAREST—SZÓFIA—BELGRAD. Előadó: Kóborl Pál és dr. Szabó Dé­nes. MOZI A MOZIK MOSÓRA AZONOS A VA­SÁRNAPIÉVAL, KIVÉVE: KECSKEMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: Országos bemutató előtt: TOTORONY. III. helyárú. Színes, ma­gyarul beszélő kanadai bűnügyi film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: HURRIKÁN. II. helyárú! 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes amerikai katasztrófafilm. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: ÉRINTÉS. Csak 18 éven fe­lülieknek! Színes svéd—amerikai film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: REXI A FOGORVOS. Színes lengyel mesesorozat. A Városi mozi épületében a Mese­mozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: ÓVAKODJ A TÖRPÉTŐL. II. helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő amerikai bűnügyi filmvígjáték. 8 órakor: FILM­KLUB. NAPKÖZIS MOZI: KEK MADÁR MESEMOZI: KONCERT A FŰTŐTES­TEN. KISKOROS Petőfi mozi: 3, 5 és 7 órakor: RO­HANJ VELEM. Színes magyar ifjúsá­gi film. KALOCSA Otthon mozi: 6 órakor: FILMKLUB. BAJA Központi mozi: szünnap! Uránia mozi: fél 4 órakor: ELE­FANT STORY. Színes japán hangbe­mondásos természetfilm. Fél 6 és fél 8 órakor: A VAD FAJZAT. Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő olasz film. TISZAKECSKE Művelődési ház-mozi: S és 7 órakor: ELVESZTETT ILLÚZIÓK. Színes ma­gyarfilm. Egyre több helyen indul meg a gyümölcsfa-takácsatkák lár­vakelése. Amen/nyiben tartósan enyhe marad az idő, rövidesen országszerte általánossá válik a kezelésű Az ültetvények többsé­gében — a megyében főként a délkeleti részen — sok az átte­lelő tojás. Az életképes tojások nagy száma miatt ezért már ko­ra tavasszal erős .fertőzöttség ala­kulhat ki. A veszélyhelyzet meg­előzése érdekében alapvetően fontos, hogy a lárvák elleni ke­zeléseket pontosan a tömeges ke­lés, időszakában végezzék el, kü­lönösen azokban az ültetvények­ben, ahol a tojások ellen nem került sor ARGOL-os kezelésre. Ha azonban a tömeges kelés és az almafák virágzása egybeesik, az erősen fertőzött ültetvények­ben a virágzást megelőzően kell a védekezést megkezdeni. A per­metezéshez a beszerezhető spe­Indulnak a csónakok a Sagovicán ciális akaricidek közül válassza­nak (AORiEX 30 EC. MITAC 20 EC, QMITE 57 E, PLICTRAN 25 W, ROSPIN 25 EC). Az ország jelentős részén már szóródásra érettek az almafava- rasodás aszkospórái. Az esők miatt a spórák szóródása inten­zívvé válhat, s bekövetkezhetnek az első fertőzések. A primer fer­tőzések megelőzése a további eredményes védekezés alapfelté­tele, ezért a szakszerű végrehaj­tásra most fokozott figyelmet kell fordítani. A virágzást megelőző kezeléshez: zöldbimbós állapo­tig réztartalmú, azt követően pe­dig kontakt hatású (Mankoceb, Dodin) gombaölő szereket alkal­mazzanak. (Somos László felvétele) HÍREK • HÍREK PETŐFI — HIÁNYCIKK Ilyenkor tavaiazal sokan indulnak útra, hogy felkeressék koszorúi köl­tőnk, nemzeti hősünk, Petőfi Sándor emlékhelyeit. A géniusz iránti thzte- iet ilyen megnyilvánulásainak nagy hagyománya van hazánkban. „A költő útjait11 Járó diákok állítottak meg a napokban Dunavecse fő- terén. Kérték, segítsek: Petőfl-kötetet szeretnének vásárolni. Valóban szép kön v gondoltam — a vecsel emlékmúzeum pecsétjével Jelzett verses­Elkfsértem őket a közeli könyvesboltba, ahol kiderült: Petőfi hiány­cikk. Az üzletvezető Hadik Ferencné sajnálkozva Jegyezte meg, hogy a neves emlékhelyek útvonalán — Dörnsőd, Szalkszentmárton, Dunavecse — nem lehet ilyen kötethez Jutni. Csak Jövőre kívánja a Gondolat Kiadó 16». illetve 50» forintos áron a megjelentetését. Most van a költő születésének 160. évfordulója. fp.j. • Kedden este népes közönség gyűlt össze az ér­sekhalmi általános iskolában: Buda Ferenc költőt várták iró—olvasó találkozóra. Az est — amelyen a költő Holt számból búzaszál című kötetét is de­dikálta — kötetlen beszélgetéssel folytatódott. • Rádiók, televíziók, lemezjátszók, járművek és varrógépek, edények, szegek, barkácsgépek, fürdőszobai berendezések és mezőgazdasági kisgépek — több száz áruféleség sorakozik annak az új raktáráru­háznak a polcain, amelyet pénte­ken délelőtt nyitottak meg Baján, mint a VfDIA Kereskedelmi Vál­lalat új, több millió forintos be­ruházással épült, létesítményét. • Tegnaptól fogadja vendégelt Kecskeméten, a Széktói Strand­fürdő szomszédságában — a Hotel Szauna épületében — az új test­kultúra-szalon, ahol a szaunán és a kondicionálótermen kívül szolá­rium, szájzuhany, víz alatti masz- százs (tangentor) és orvosi javas­latra széndioxidos fürdő Is Igény­be vehető. NAPTÁR 1083. április 17., vasárnap Névnap: Rudolf Napkelte: 5 óra 37 perc Napnyugta: 18 óra 36 perc Holdkelte: 8 óra 24 perc Holdnyugta: 0 óra 33 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: változóan felhős ég, szombaton szórványosan záporesővel, ki­sebb esővel, eső már nem való­színű. Eleinte még többfelé élénk, időnként megerősödő északnyu­gati szél, mérsékelt légmozgás. Hűvös éjszaka, tovább erősödő nappali felmelegedés. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 1, 6. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 13, 18 fok között. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 15. já­tékheti lóttónyeremények a nye­reményilleték levonása után a kö­vetkezők: 5 találatos szelvény nem volt. A 4 találatos szelvények száma 92, nyereményük egyenként 100 560 forint. 3 találatos szelvénye 7547 fogadónak volt, nyereményük egyenként 613 forint. A 2 talála­tos szelvények száma 224 406 da­rab, ezekre egyenként 26 forintot fizetnek. A közölt adatok tájékoz­tató jellegűek. (MTI) — A biológia oktatása a közép­iskolákban címmel tart előadást Vetéssy Katalin, a kecskeméti Ka­tona József Gimnázium tanára hétfőn a Tudomány és Technika Házában. A Magyar Biológiai Tár. saság rendezvényén főleg az új tankönyvek, és az egyetemi felvé­teli rendszer tükrében vitatják meg az oktatás kérdéseit. i-Ffr’-.^Az Építőipari Tudományos Egyesület bajai csoportja hétfőn, a megyei műszaki hónap kereté­ben, a Bajai Mezőgazdasági Kom­binát mátéházi tanyaközpontjának tervezési kérdéseit vitatja meg. — „Parasztreggell”. Üj termék­ként a gyorsan elkészíthető mély­hűtött nyersanyagokból álló „pa­rasztreggeli” gyártását kezdték meg a miskolci hűtőházban. A sa_ ját receptúra és technológia alap­ján összeállított készítmény kari­kára vágott burgonyából, póré­hagymából, kockára vágott füstölt szalonnából áll, amit pritamin- paprikakonzervvel ízesítenek. Lá­basban megsütve kiadós és ízletes egytálétel; lehet rá tojást is ütni. A kirándulók szabadban is elké­szíthetik. A miskolci hűtőház új­donságát hamarosan az egész országban árusítják majd. — ÖTLÁBÜ BORJÜ. ötlábú üszőborjút ellett a győri Üjkalász Termelőszövetkezet központi tehe­nészetében egy ötéves tehén. Az évente négyezer liter tejet adó, az amerikai holstein-fríz és a magyar tarka fajta kereszteződéséből szár. mazó tehenénnek ez volt a máso­dik ellése. Az ötödik láb a borjú hátsó bal felső combján nőtt ki. Az állat egészséges és szépen fej­lődik. — A háztáji és kisgazdaságok almáskertjeinek védelmére az ak­názómolyok és más kártevők elle­ni vegyszerekből nagyobb készle­tet szerzett be az UNIVER ÁFÉSZ kecskeméti mezőgazdasági áruhá­za. Áz Izsáki úti szaküzletben a különböző vegyi anyagok alkalma­zásának ismertetésére szaktanács- adó szolgálatot is tartanak. — KÖNYVAUTÖ ÖREGEK­NEK. Áz idős és mozgássérült em­berek otthonába is rendszeresen eljut a könyv Szolnok megye több településén, a Verseghy Ferenc megyei Könyvtár kezdeményezése nyomán. A mozgókönyvtár két— háromszáz kötettel — címlista és előzőleg kitöltött kérdőivek alap­ján — hetente egy alkaloihmal járja a határt. JÓTANÁCS — Attól tartok Mr. Smith, önnek a mai naptól fogva abba kell hagynia az ivást, a dohányzást és a nőügyeit. — De hát én férfi va­gyok, doktor úr. — Borotválkozni azért továbbra is szabad! Új bemutatóra készül a Győri Balett Megkezdte új produkciójának próbáit a Győri Balett. Az izzó planéták című balettkompozíció koreográfiáját Markó Iván, a Győ­ri Balett igazgatója Carl Orff és Vajda János zenéjére készítette. A monumentális igényű táncjáté­kot a Budapest Sportcsarnokban júliusban öt előadásban mutatják be. A produkció fővédnöke a KISZ Központi Bizottsága. Az egyrészes, mintegy másfélórás produkció be mutatója július 19-én lesz; a ba­lettkompozícióról tv-felvétel is készül. — Gyermek utazási irodát ala­pított a Pilisi Parkerdő Gazdaság, azzal a céllal, hogy a legifjabb korosztálynak, iskoláknak ajánl­jon, s szervezzen tartalmas prog­ramokat, kirándulásokat, túrákat. Az irodában (címe: Normafa Sí­ház. Bp., XII., Eötvös utca 59.) az úttörővasúthoz hasonlóan — fel­nőttek irányításával — gyerekek látják el a feladatokat. — Fennállásának századik év­fordulóját ünnepli az idén az egri Bornemissza Gergely Ipari Szak­munkásképző Intézet. A jubileumi megemlékezésekre április 29-én és 30-án kerül sor. A centenárium alkalmából avatják fel azt a fából faragott emlékkaput, amelyet a tanulók és szakmunkások készí­tettek; az intézet udvarán felállí­tandó hat méter magas kapuba a XVII. századból ismert, úgyneve­zett céh behívótáblák mintáit is belevésik. — FELÚJÍTOTT DIÓTÖRÖ. Csajkovszkij népszerű meseba­lettjét, a Diótörőt április 20-án és 21-én újítja fel az Erkel Színház, párhuzamos szereposztásban. A koreográfiát E. T. A.-Hoffmann A Diótörő és az egérkirály című me. Séje alapján Vaszilij Vajhorftíen szovjet művész tervezte. A felújí­tás rendezője: Seregi László, má- ria hercegnőt Metzger Márta, il­letve Szabadi Edit, Diótörő herce­get Dózsa Imre, illetve Lőcsey Je­nő táncolja. A két karmester: Sándor János és Jármai Gyula lesz. Keddi lapszámunkból y Lapunk negyedik oldalán a megyebeli termelőszövet­kezetek újításáról írunk. Nemrégiben Kecskeméten járt Heinz Bloch, a berlini Ital-, Bor. és Pezsgőkombi- nát igazgatója, vele készített interjút munkatársunk. Aa ötödik oldalon a Dunavecse és Vidéke ÁFÉSZ közműve­lődést segítő tevékenységé­ről számolunk be. Jó tíz esztendővel ezelőtt figyel­hettünk fel arra, hogy az egyes nagyvárosokban oly­kor kimondottan ízléses és gazdag tartalmú füzetecs. kék, kiadványok kínálják a kultúrát, a művészetet, Bács-Kiskun műsorfüzetei­ről fogalmazta meg vélemé­nyét cikkírónk ugyancsak az ötödik oldalon. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 063 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom