Petőfi Népe, 1983. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-03 / 28. szám

PETŐFI M NBPB Hatvan évvel ezelőtt, 1923. február 3-án született Ta­tabányán, és 55 éves korá­ban, 1978. feb­ruár 7-én halt meg Budapes­ten Nemeslaki Tivadar szakszer­vezeti vezető, kohó- és gépipari miniszter. Munkáscsaládból származott; eredetileg bádogos- és vizveze- tékszerelő .szakmát tanult, majd 1942-től bányagépszerelő volt Tatabányán. Kérőbb az almásfü- zitői olajfinomítóban dolgozott mint csőszerelő, s 1943-tól szer­vezett munkás. 1944 márciusában bekapcsolódott az illegális kom­munista mozgalomba. A felszaba­dulás után a Magyar Kommunis­ta Párt tagja, az almásfüzitői olajfinomító főbizalmija; 1948-tól a szakszervezet Komárom me­gyei tanácsánaik titkára, a kö­vetkező évtől kezdve az MDP Központi Vezetőségének munka­társa. 1955-ben a pártközpont appa­rátusában lett alosztályvezető; 1958-ban az MSZMP Komárom megyei bizottságának titkára, s a következő év augusztusától el­ső titkára. Több cikluson át volt országyűlési képviselő és az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Később ismét szakszerve­zeti vonalon dolgozott, 1973 és 1975 között mint a SZOT főtit­kárhelyettese; 1975-től haláláig kohó- és gépipari miniszterként fáradozott eredményesen a szo­cialista épitőmunkában. Anyakönyvi hírek KECSKEMÉT (Január 24. és 30. között) SZÜLETTEK: Bécsi Gergely (any­ja: Komróczkl Emília), Farkas Csaba (Abonyi Éva), Gyuris Anna (Mondok Erzsébet), Nagy Zoltán (Fejős Mária), Loboda Dóra (Fillér Aranka), Mé­száros István (Endrődi Terézia), Mó­zes Viktória (Rigó Zsuzsanna), Ko­vács Agnes (Varga Agnes), Kis Ka­rolina (Szabó Irán), Kiss Attila (Tö- röcsik Zsuzsanna), Szabó Vanda (Ba­logh Mária), Patai Angéla (Lakatos Erzsébet), Urbán Miklós (Vatuhin Er­zsébet), Prikkel László (Deli Julian­na), Fodor Kálmán (Törteit Mária), Kocsis Annamária (Bénák Erzsébet). Plnczel Orsolya (Boros Veronika), Kecskés Marianna (Bodor Mária), Bánszki Andrea (Dóczi Erzsébet), Spierk Krisztina (Hajagos Ilona), Ka­tona Agnes (Bajtai Anna), Simon Bá­lint (Szöböllődi Margit). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Farkas József és Hatvani Ilona, Király Meny­hért és Kökény Júlia, Bencsik István és Horváth Mária, Tóth József és Márkus Beáta, Kothencz Sándor és Simon Ibolya, dr. Kiss Zsolt és Gus- csina Zsanna. ELHUNYTAK: Csingér Lászlóne született Varga Ida (Kecskemét), Ri- móczi Elek (Kecskemét), Muha And- rásné Szabó Magdolna (Kecskemét). Héjjas Illés (Lajosmizse), Kulcsár Ka­roly (Szabadszállás), Bállá Istvánne Demeter Etelka (Tiszakécske), Szabó Ferenc (Kecskemét), Guthi József né Petz Anna (Kunszentmiklós), Szekér Lászlóné Téglás Gabriella (Kecs­kemét), Halasi Lászlóné Kovanda Gi­zella (Kecskemét), Borsos Mihály né Balasi Erzsébet (Kecskemét), Szabó Jenő (Kecskemét), Hajdú Béla (Kecs­kemét), Horvát István (Kecskemét). Erdős Péter (Kecskemét), Oskolás Pál (Kecskemét) Olajos László (La­josmizse), Kurucz Lászlóné Nagy Er­zsébet (Kecskemét), Szabó Gábor (Kecskemét), Kucsera Györgyné Csorba Matild (Lajosmizse), Bodvai Sándorné Bajkai Jolán (Kecskemét). Laczi Sándorné Madi Sára (Kecske­mét), Szegedi Lajos (Kecskemét), Pe­tényi Mihályné Halasi Mária (Kecs­kemét), Varga Péterné Kullai Teréz (Kecskemét), Varga Pál (Fülöpszál- lás). KISKÖRÖS , (Január 23. és 30. között) • ELHUNYTAK: Domonyi Pál (Kis­kőrös), Fogt István (Kiskőrös). A HELYSZÍNEN MEGHALT Kedden este negyed kilencko; Jászszentlászló külterületén az 54105. számú úton Katona Péter 26 éves takarmányos, helyi (Le­gelő dűlő 16.) lakos kerékpárját ittasan hajtptta, áttért a menet­irány' szerinti bal oldalra, letért útpadkára és fejjel a szi­lárd burkolatú úttestre zuhant. Katona Péter olyan súlyosan meg­sérült, hogy a helyszínen meghalt. Ugyancsak kedden reggel hat óra tájban Kecskeméten, a Mindszenti út 1. sz. ház előtt Nagy Sándor '26 éves gépkocsive­zető, helyi (Eszperantó u. 19.) la­kos tehergépkocsival, tompított vi­lágítás mellett későn vette észre az előtte kerékpározó. Bárdi Pál 32 éves portás, helybeli (Népfront u. 13.) lakost, és elütötte. A ke­rékpáros súlyos sérüléseket szén- Vedett. T anyavillamosítás A számítások szerint még az ezredfordulón is több mint 200 ezren élnek a lakott területektől távoli tanyákon az alföldi megyékben. Bi­zonyíték erre az is, hogy egyre több helyen újítják fel a pusztai la­kó- és gazdasági épületeket, s teremtenek komfortot a pusztai embe­rek. Bács-Kiskunban, ahol legtöbb tanyát, mintegy 30 ezret tartanak számon, komplex program készült további fennmaradásukra, a külte­rületeken élők jogos igényének magasabb szintű kielégítésére. Az 1972 óta tartó tervszerű villamosítás keretében eddig több mint hat­ezer tanyát kapcsoltak be az országos villanyhálózatba, s a nehe­zebb gazdasági körülmények között is folytatják ezt a munkát. To- vábbi 200 tanya villamosítását vették tervbe, s pályázatot írtak ki a hálózat kiépítésére. Az erre szánt tanácsi összeget az a tanyai körzet kapja, ahol leg­nagyobb a társadalmi összefogás, az anyagi vállalás. Így az idén leg­több külterületi lakóépületet Orgovány, Jakabszállás, és Bugac kör­nyékén kapcsolnak be a villanyhálózatba. A fény pusztán maradá­sának egyik feltétele: lehetőség nyílik háztartási és gazdasági gépek üzemeltetésére, s a televízió útján a kultúra is házhoz megy. A komplex terv része a bekötőutak hálózatának fejlesztése, s a ta­nyaközpontokban az ivóvízellátás javítása is. Számítanak a lakosságra Az idei várospolitikai felada­tokról és az elmúlt évi eredmé­nyekről adott tájékoztatást dr. Mező Mihály, a városi tanács elnöke a Hazafias Népfront kecs­keméti 'bizottságának tegnapi ki­bővített ülésén, amelyen részt vettek a lakókörzeti népfront- elnökök is. Szó esett az 1982-es esztendői legnagyobb fejlesztési munkáiról: a 'lakás-, tanterem és közműépítésről, valamint arról, hogy ugyancsak fontos a meglé­vő intézmények hatékony, biz­tonságos működtetése. Nagy se­gítséget, jelentett tavaly a la­kosság anyagi hozzájárulása és társadalmi munkája, amelyre a továbbiakban is számitani, épí­teni lehet. Ebben az évben mintegy egy- mllllárd forintból gazdálkodhat Kecskemét, s az összeg kevesebb a hatodik ötéves tervben elő­irányzottnál. Éppen ezért jól be kell osztani, megfelelően rang­sorolva a célokat. A költségvetés­nél első az alapellátás javítása, a fejlesztését pedig továbbra is a három legfőbb feladatra össz­pontosítják. Ezek: a lakásépítés és telekkialakítás, a tanterem­szám gyarapítása és a vízhálózat, víztermelő kapacitás bővítése. A hallgatóság kérdéseire adott válaszok után a városi népfront- bizottság jóváhagyta 'az 1983-as munkaprogramot, majd a meg­üresedett helyekre három új ta­got választott. A káros szenvedélyek ellen Ma már kevesen vannak, akik­nek nincs valamilyen káros szen­vedélyük. Nap mint nap tanúi lehetünk a mértéktelen alkohol- fogyasztás következményeinek. Tudjuk, a dohányzás káros az egészségre. Mégis isszuk, vesz- szük... Köztudott, hogy már ha­zánkban is „élvezik” a kábító­szert, különösen az ifjúság köré­ben terjed. E gondolatok bővebb kifejtése adatokkal, tényekkel való alá­támasztása nem célom. Helyette inkább dicsérem a Kiskőrösön működd alkoholizmus elleni bi­zottság kezdeményezését, mely szerint februárt a káros szenve­délyek elleni küzdelem hónapjá­vá nyilvánították. Ennek keretében mától már­cius 4-ig előadásokat tartanak az alkohol, a dohányzás, a kábí­tószerek elleni védekezésről. A középiskolások is bekapcsolód­nak a programba. Bírósági tár­gyalást rendeznek „Vádolom az alkoholt” címmel. Az általános iskolás diákok pedig „Alkohol nyomában” mozgamat indíta­nak. A fenti időszakban a ren­dőrség a közutakon fokozott el­lenőrzést tart. p. s. Hidegebbre fordul az idő Éz év első hónapja lényegesen enyhébb volt, mint a januári hó­napok általában. Az enyhe időjá­rást az atlanti-európai térség­ben tartósan fennálló 1 nyugat— kelet irányú légáramlás okozta, amellyel az Atlanti-óceán felől enyhe, változó nedvességtartal­mú levegő érkezett a Kárpát­medencébe. A hét közepén általában fel­hős lesz az ég, sokfelé várható havas eső, eső. A hőmérséklet haj. nalban —2, plusz 3 fok, ,,a kora flélutáni órákban plusz 2, plusz 7 fok között valószínű. A hét második felében általában élénk, időnként erős széllel hidegebb levegő érkezik a Kárpát-meden- gébe. Felhőátvonulásokból több­ször kialakulhatnak hózáporok. Az éjszakai órákban —6, —1 fo­kig hűl le a levegő. A kora dél­utáni órákban —1, plusz 4 fok közötti hőmérséklet valószínű. A hét végén ismét csapadékosabb­ra fordul az idő. Az éjszakai le­hűlés mérséklődik. Megyénk az országos sajtóban Magyar Nemzet február 2-i száma: J. I.: A kilencedik na­pon. (Riport a félegyházi ötös ikrekről.) Magyar Hírlap február 2-i száma. Borbély Sándor: A lázadó író centenáriuma. (Az Apostagon született Nagy Lajos emléké­re.) Ország-Világ 5. száma. Torda István: 100 éve született Nagy Lajos. Kényelmetlen klasszikus. — Pálos Miklós: A mi ikersl- kerünk. (A félegyházi ötös ikrekről.) Szabad Föld 6. száma. Vonat a pusztára (Tavasszal indul a bugaci nosztalgiavonat.) — Besze Imre: Az ötös ikrek városá­ban, Kiskunfélegyházán.) — Szépek és egészségesek. (Kiss Fe- rencné jánoshalmi körzeti védőnő megköszöni az újság olva­sóinak, hogy a Tóth hármas ikreket megfelelő babakocsihoz juttatták.) — Fotó látható Hideg Imre kecskeméti hangszer­gyűjtőről. . j-jn-r,. Nagy Lajosra emlékeznek HÍREK• HÍREK Nagy Lajos Kassuth-díjas író születésének 100. évfordulóját kö­szöntve február 5-én egész napos ünnepséget rendeznek szülőfa­lujában, Apostagon. A program délelőtt, az úttörőcsapat hagyo­mányos asapatgyűlésével kez­dődik, ehhez kapcsolódik, a kora délutáni kulturális seregszemle. .Tizenhat óna 30 perckor a fa­lu főterén megkoszorúzzák a nagy prózaíró szobrát. Itt Kónya Judit irodalomtörténész, a Szépirodal­mi Könyvkiadó munkatársa, az életmű-díszkiadás szerkesztője mond emlékbeszédet. Az ünnepség 5 órától a helyi művelődési házban folytatódik. Vonzódtam a szenvedőkhöz, sze­gényekhez, a panaszkodókhoz címmel i Szélyes Imre és Vitéz László, a kecskeméti Katona Jó­zsef Színház művészei idézik az ünnepeltet írásai, illetve a róla szóló visszaemlékezések be­mutatásával. Okét követi Tarján Tamás irodalomtörténész elő­adása, amely A kérlelhetetlen Igazmondó címmel emlékezik majd a faluhoz tartozó tabáni telek szülöttére. A műsorban közreműködik a Dunavecsei Ál­talános Iskola kamarakórusa Pé­li Győzőné szakfelügyelő veze­tésével. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan láthatja a közönség az író életútját szemléletesen be­mutató fotókiállítást Is. Vasúti igazolványok érvényesítése Megkezdődött a közalkal­mazottak kedvezményes vasú­ti jegy váltására jogosító arc­képes igazolványainak érvé­nyesítése. Az igazolványokat a mun­káltatók érvényesítik az erre a célra szolgáló bélyeggel. A közalkalmazottak és család­tagjaik 20 forintot, az újság­írók, a SZÖVQSZ, az OKISZ és a KIOSZ dolgozói pedig 60 forint térítési díjat fizetnek igazolványuk érvényesítésé­ért. Új arcképes igazolvány kiállításáért további 5 forin­tot számítanak fel. A meglévő — 1982-es évre érvényes — fekete színű iga­zolványok március 31-én éj­félig használhatók fel utazás­ra. Április 1-től már csak az 1983-as évre érvényesített, 33 százalékos mérséklésű me­netjegy váltására jogosító iga­zolványokat használhatják az érintettek. (MTI) MŰSOR NAPTAR Névnap: Balázs Napkelte: 7 óra 09 perc Napnyugta: 18 óra 47 perc Holdkelte: 23 óra 14 perc Holdnyugta: 10 óra 12 perc IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: las­san mindenütt felszakadozik a felhőzet, majd felhőátvonulások lesznek. Eleinte többfelé, később már csak elszórtan kell számíta­ni kisebb futó hózáporra. Az északnyugati, északi szél ismét sokfelé viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 0, —5, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet csütörtökön 0, 4 fok között alakul. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Állomás Jelenti: Február 1-én Kecskeméten a közép- hőmérséklet 2,4 (az S0 éves átlag mí­nusz 1,4), a legmagasabb hőmérsék­let 7,6 Celslus-fok volt, a nap i órán át sütött. Tegnap reggel 7 órakor 1,1, IS órakor 4,3 Celslus-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 1,4 fok, a tengerszlntre átszámított légnyomás 1012 millibar (emelkedő) volt. Február 1-én Baján a középhőmér­séklet 3,1 (az 50 éves átlag mínusz 1,3), a legmagasabb hőmérséklet 4,1 Celslus-fok volt, a nap 3 órán át sü­tött. Tegnap reggel 7 órakor 3,4, 13 órakor 4 Celslus-fokot mértek. A leg­alacsonyabb hőmérséklet 0,3 fok, a tengerszlntre átszámított légnyomás 1013 millibar (gyengén emelkedő) volt. — Ifjúsági takarékbetétkönyve­ket nyitottak az ötös ikrek számá­ra a kiskunfélegyházi takarékszö­vetkezetben, amelynek Tarjányi Sándorné, a gyermekek édesanyja is tagja. A szövetkezeti pénzinté­zet az öt apróság javára gyűjten­dő havi 100—100 forintot tagsági érdekeltségi alapjából öt évig rendszeresen kifizeti. — PSZICHOLÓGIAI SZABAD- EGYETEM kezdődik a kecskeméti Szalvai Mihály Úttörő- és Ifjúsági Otthonban. Mától kezdve váltha­tók bérletek nyolcvanforintos áron. Az első előadás február 17-én lesz Érzelmi élet a fiatal felnőttkorban címmel. — Olajmunkás szálloda. A dél­magyarországi építők hozzáfogtak a majdan az újszegedi üdülőöve­zetben álló négyszáz személyes Olajmunkás szálloda alapozásá­hoz. Csaknem százmillió forintot fordítanak az építkezésre és a be­rendezésre. A szállóban reumato­lógiával, fogászattal ellátott orvosi rendelő is helyet kap. — Metszik az almát a Városföl­di Állami Gazdaság gyümölcsös­kertjeiben: Petőfiszálláson és Bu- gacon. Ennek a télvégi munkának kedvez a „koratavaszi” időjárás és ahogy a dolgozók ígérik, március közepére végeznek munkájukkal. — Kabaré Helvécián. Ma, feb­ruár 3-án este hat órakor kaba­részámokból összeállított műsort mutatnak be Helvécián, a műve­lődési otthonban. A műsorban fellépnek: Sass József színmű­vész, Koós János és Dékány Sa­rolta táncdalénekesek. Február 3-án, csütörtökön KECSKEMÉTI KATONA JÚZSEF SZÍNHÁZ Este 7 órakor: CHARLEY nEnje. Móra-bérlet. ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A színházteremben 17.30-kar: Úti- élmény-beszámoló. JEREVÁN—TBI­LISZI. Előadó: dr. Migléczi Béla. A felnőttoktatási stúdióban 17 óra­kor: Növényvédelmi akadémia. A nö­vényvédelem kialakulása, jelenlegi színvonala, hatékonysága, kölcsönha­tása a környezetvédelemre. Előadó: Bodor László. MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: EGY ZSENI, KÉT HA­VER, EGY BALEK. III. helyárú. Szí­nes, magyarul beszélő olasz—francia —NSZK westernfilm. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: KALÓZOK JAMAICÁ­BAN. III. helyárú. Színes angol film. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: A PÁRTFOGOLT. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes magyar film. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: TIZENKÉT HÓNAP. Színes, magyarul beszélő japán rajz-mesefilm. A Városi mozi épületében a Mese­mozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4 órakor: POGÁNY MADONNA. II. helyáárú. Színes ma­gyar bűnügyi filmvígjáték. Csak há­romnegyed 6 órakor: A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET. Dup­la, III. helyárú. Csak 16 éven felüliek­nek! Színes, kétrészes, magyarul be­szélő amerikai bűnügyi film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 és 6 órakor: TÜN­DÉR LALA. Színes magyar mesefilm. 8 órakor: RENDÖRÖK HÁBORÚJA. II. helyárú. Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő francia film. KISKOROS Petőfi mozi: 5 és 7 órakor: A VŐ­LEGÉNY. Színes magyar filmvígjáték. KALOCSA Otthon mozi: 4, 6 és 8 órakor: SZE­RELEM MONTREALBAN. II. helyárú. Színes,, magyarul beszélő kanadai film. / BAJA Uránia mozi: fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: EGY TROMBITÁS SZOCSI- BAN. Színes, zenés szovjet film. Központi mozi: 4, 6 és 8 órakor: MALAJI TIGRIS. III. helyárú. Színes, olasz—francia—NSZK kalandfilm. TISZAKÉCSKE Művelődési ház-mozi: HÁRMAN A SLAMÁSZTIKÁBAN. III. helyárú. Színes, magyarul beszélő amerikai film. Autós pihenőhely A Hazafias Népfront kiskunha­lasi környezetvédelmi bizottsága munkatervében szerepel a fő köz­lekedési utak mentén autós pihe­nőhely létesítése. Legutóbb a KPM Közúti Igazgatóság kiskun, halasi üzemmérnökségének veze­tője, Ambrus Attila irányításával Kiskunhalas térségében, a kiskun­félegyházi út 47-es kilométerkőjé­nél társadalmi munkában alakí­tottak ki autós pihenőhelyet. Az út melletti erdőbe vezető 120 mé­ter út két oldalán 16 személygép­kocsi parkolhat. Az állami gazda­ság dolgozói padokat, szeméttáro­lókat és W. C.-t létesítettek a pi­henőhelyihez. GÉPKOCSIATVÉTELI sorszámok 1983. február 1-én Trabant Hycomat Lim. (Budapest) 13 265 Trabant Hycomat Combi (Budapest) ' 02 Trabant Lim. (Budapest) 12 254 Trabant Lim. (Debrecen) 8 257 Trabant Combi Special (Budapest) 5 024 Wartburg Lim. (Budapest) 8 134 Wartburg de Luxe (Budapest) 11 216 Wartburg Lim. tolótetős (Budapest) 1 302 Wartburg de Luxe tolótetős (Budapest) 2110 Wartburg Tourist (Budapest) 4 171 Skoda 105 (Budapest) 6 361 Skoda 105 (Debrecen) 5 080 Skoda 120 (Budapest) ll 464 Skoda 120 (Debrecen) 7 172 Lada 1200 (Budapest) 19 908 Lada 1200 (Debrecen) 12 713 Lada 1300 (Budapest) 8 556 Lada 1300 (Debrecen) 5 627 Lada 1500 (Budapest)) 8 569 Lada 1500 (Debrecen) 5 785 Lada Combi (Budapest) 4 615 Lada Combi (Debrecen) 2 397 Moszkvics (Budapest) 11 875 Polski Fiat 126. (Budapest) 15 138 Polski Fiat' 1500 (Budapest) 3 532 Dácia (Budapest) 10 919 Dácia (Debrecen) 5 359 Zastava (Budapest) 1 190 Skoda 120 GLS - 304 REKLAMÁLÁS — Érdekes, maguknál folyton áruátvétel van, de ha vásárolni akarok, még­sem kapok semmit! — KODÁLY ZOLTÁN szüle­tésének 100. évfordulóját kö­szöntve kórushangversenyt ren­dez a Dunavecsei Általános Is­kola február 4-én este hat órakor a helyi művelődési házban. A műsorban Kertész Lajos zongo­raművész és Kontra István, az OPI munkatársa szerepel. — Politikai akadémia lesz Kis­kunhalason a Semmelweis Kór­ház Egészségügyi Dolgozók Klub­jában pénteken délután 2 órakor. Gazdasápolitikai tendenciák a vi­lágpolitikai helyzetben és hatásuk a magyar viszonyokra címmel dr. Heruczy László tanszékvezető egyetemi docens (JATE, Filozófiai Tanszék) tart előadást. — VILÁGRA NYÍLÓ ABLA­KOK. A kiskunhalasi városl-játrá- si könyvtárban ma, este hat óra­kor Festett barlangszentélyek Kappadókiában címmel Pap Gá­bor művészettörténész tart elő­adást. — Takarékpénztári nyugdíjazok találkoztak egymással a minap az OTP Bács-Klskun megyei Fiókjá­ban. Az összejövetelen Végh László bűvészmutatványaival szó­rakoztatta a pénzintézet egykori alkalmazottait, köztük a legidő­sebb kecskeméti takarékpénztári nyugdíjast, Csapó Kálmánt. A ta­lálkozó uzsonnával, majd baráti beszélgetéssel folytatódott. fe Sok érdeklődőt vonzott a Bács- Kiskun megyei kiskereskedők kecskeméti székházában tegnap nyílt kétnapos kiállítás, amelyen öt nagykereskedelmi vállalat vi- szonteladásra felkínált portékáit mutatták be. A helyszínen is megrendelhető áruk közül a pu­lóverek és bébiholmik aratták a legnagyobb sikert. Holnapi lapszámunkból Lapunk negyedik oldalán a Házunk tája rovatban a nemzetközi juhpiac kedvező feltételeiről, a koratavaszi szőlőmunkálatokról és az afrikai (fokföldi) ibolyáról írunk. Az ötödik oldalon is­mét jelentkoeünk a Fiata­lokról — Fiataloknak össze­állításunkkal. Felvázoljuk az ordasi KISZ-titkár port­réját. cikkünk nyomán pe­dig arról lesz szó, hogy Kecskemétre miért nem ke­rülhet el a Szerelem és fe­lelősség című budapesti ki­állítás. Türelemttvegek a Naiv Múzeumban címmel az izgalmas, ritka élményt nyújtó tárlatról adunk köz­re. cikket. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc • Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1 a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint -egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom