Petőfi Népe, 1983. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVIII. évf. 26. szám Ára: 1,40 Ft 1983. február 1. kedd MUNKA KÖZBEN Kecskeméten — éppen úgy, mint az egész országban — jó a közbiztonság, csökken a súlyos bűncselekmények száma. Ezzel szemben sajnos emelkedett a kisebb, de a lakosságot érzéke­nyen érintő betörések, gépkocsifeltörések esete. Ezeknek a bűncselekményeknek megelőzéséhez, a tettesek kézrekerítéséhez szükséges a lakosság segítsége. Ennek a segít­ségnek legfejlettebb formáját testesítik meg az önkéntes rend­őrök. Kecskeméten több mint ötszázan segítik a rendőrség munkáját. Egy-egy lakótelepen, városrészben a körzeti meg­bízottakhoz fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal az ott lakók. Ilyen körzeti megbízott Főző Sándor őrmester, a kecskeméti Széchenyivárosban. 1979-ben öltötte fel az egyenruhát. A vá­rosban született, itt dolgozott a fémipari szövetkezetben. Több mint nyolc évig volt önkéntes rendőr, mielőtt úgy határozott, hogy élethivatásának választja ezt a munkát. Jó munkáját, lelkiismeretességét jutalmakkal, dicséretekkel ismerték el elöljárói, de a legnagyobb elismerést a városrész lakóinak bizalma, megbecsülése jelenti. (Pásztor Zoltán felvétele) AZ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE Száz új, helyi tanácstag Bács-Kiskunban Az Országos Választási Elnökség közleményt adott ki, a január 29-i, szombati időközi választásokról, melyben megállapítja, hogy a szavazások törvényesen, rendben lezajlottak. Budapesten a 41. számú országgyűlési választókerületben Pozsgay Imrét, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárát választották képviselőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a tanácstagok megvá­lasztásában 218 ezer 766 választásra jogosult állampolgár közül 193 ezer 97 (88,3 százalék) vett részt.' Szavazataikból érvényes 192 ezer, 44, vagyis 99,5 százalék. Valamennyi választókerületben megválasz­tották a tanácstagot, így pótválasztást sehol sem kell kiírni. A Bács-Kiskun megyei Tanács szervezési és jogi osztályán érdek­lődésünkre elmondták, hogy a jó előkészítés eredményeként megye- szerte rendben és időben leadták szavazataikat a polgárok. A kisebb településeken már a kora délelőtti órákban bezárhatták a szavazóhe­lyiségeket, összeszámlálhatták a szavazatokat. A nagyközségekből délig, a városokból — Kecskemét kivételével — délután fél ötig je­lentették, hogy befejeződött a szavazás. A megyeszékhelyen is — ahol a legtöbb új tanácstagot, kellett választani — az előírt időponton be­lül, t^hát 18 óra előtt leadták voksaikat az érintett kerületek polgá- rai. . ' >:í\ v•;/ A megyében egyébként száz helyi tanácstagot választottak szomba­ton. Megválasztásukat a január 29-ét követő első tanácsülésen jelen­tik be és hitelesítik, majd átadják nekik megbízóleveleiket. GYÜMÖLCSRE, ZÖLDSÉGRE Szerződéskötések után a HUNGAROFRUCT 0 Napjainkban is javában szállítanak külföldre a tavaly termett gyümölcsből. Képünk a kecskeméti ZÖLDÉRT-telepen készült, ahol tőkés exportra válogatnak és csomagolnak golden-almát. Ügy1 a kis-, mint a nagygazda­ságokban, ahol gyümölcstermesz­téssel foglalkoznak, ebben az időszakban a legfőbb téma az időjárás. A szokatlanul meleg tél után vajon milyen tavasz; s nyár következik? A meteorológusok szerint egyelőre még nincs ok aggodalomra. Az elmúlt eszten­dő külpiaci, értékesítési tapaszta­latait leszűrve mór megkötötték a szerződéseket a HUNGARO- ERUCT-tal a Bács-Kiskun me­gyei üzemek, a ZÖLDÉRT a friss zöldség- és gyümölcsexportra. 1983-ban 21-féle terméket — összesen mintegy 65 ezer 900 ton­nát — exportra szánnak. Ez egyébként lényegesen nagyobb árualap jjp ahogy ezt az elmúlt évek is bizonyították —, mint amennyi elszállítására valójában számítani lehet. Az elmúlt esz­tendőben például a szerződésben foglalt mennyiségnek csupán 76,5 százaléka hagyta el az országot. A zöldség és gyümölcs legna­gyobb mennyiségét, 53,7 százalé­kát, a ZÖLDÉRT Vállalattól, a többit az állami gazdaságokból, négy közvetlenül exportra terme­lő és csomagoló szövetkezeti gaz­daságtól, a kiskunhalasi áfésztól, valamint a megyei TSZKiER-tőí kapják. Tizennégyezer tonna zöldség termelésére vállalkoztak a kis- és nagyüzemek, ez a tavalyinál 1,7 százalékkal kevesebbet je­lent. Ez jórészt abból adódik — ahogy erre a ZÖLDÉRT Vállalat január 5-én kelt felhívásában is utált — az NiDK partner elállt vételi szándékától, ezért nem vá­sárolnak retket és karalábét. Vi­szont növelik a paradicsom meny- nyiségét, ebből az áruféleségből mintegy 700 tonnával többet sze­retnének külföldre juttatni. Ta­valy jól sikerült a pritaminpap- •rika exportja. A külpiac igénye szerint 1983-ban több szeletelt . paradicsompaprikát fognak ex­portálni és kevesebb úgynevezett egész paprikát, mint tavaly. A szerződéses termeltetést az idén kibővítették a fokhagymával is. A borotai laskagomba ugyancsak jól bevált. Keresik a külföldi ve­vőik. Ezért 66 tonna helyett szá­zat szeretnének külföldre útnak­indítani. A gyümölcsfélék közül legin­kább az alma mennyiségét csök­kentették. Egyébként Európában és az északi félgömbön olyan nagy volt az 1982-es termés, hogy a friss gyümölcsig bőven kielégíti az igényeket. Ugyanígy csökken­tették a szilva- és a sárgabarack­szerződéseket, a kajsziból keres­let ugyan lenne, de sajnos hosszú évek tapasztalata, hogy erősen ingadozó ennek a fajnak a termésmennyisége, ezért szá­mítani rá meglehetősen kockáza­tos. Nőtt viszont az igény az őszibarackra, a körtére, valamint a pipacsmeggyre. Cs. F. ( GENFI TÁRGYALÁSOK Szovjet javaslatok a biztonságért Hétfőn Genfibe érkeztek a hadá­szati nukleáris fegyverek korláto­zásáról tavaly júniusiban meg­kezdett szovjet—amerikai tár­gyalásokon részt vevő küldöttsé­gek. A decemberben befejeződött második fordulót követő szünet után szerdán találkozik ismét első ízben a Viktor Karpov nagy­követ vezette szovjet, és az Ed­ward Rowny nagykövet irányí­tásával tárgyaló amerikai küldött­ség. A delegátusok megérkezé­sükkor a repülőtéren rövid nyi­latkozatot adtak. Az elsőként Genfibe érkező Ed­ward Rowny amerikai nagykö­vet — Paul, Nitzéhez, az ugyan­csak Genfiben folyó eurostratégiai tárgyalásokon részt vevő ameri­kai küldöttség vezetőjéhez hason­lóan — nyilatkozatában minde­nekelőtt a nyugat-európai közvé­lemény megnyugtatására töre­kedve Washington megegyezési szándékát bizonygatta. A diplo­mata kijelentette, hogy az inter­kontinentális ballisztikus raké­ták számának csökkentésében, il­letve az erről létrehozandó egyez­ményben' látja a genfi tárgyalá­sok alapvető célját. Ugyanakkor említés nélkül hagyta az Egye­sült Államok nukleáris arzenál­jának túlnyomó többségét képe­ző egyéb hadászati fegyverfajtá­kat, amelyek csökkentését, illet­ve a tárgyalásokba vjló bevoná­sát a szovjet fél már régebben javasolta. Kénytelen volt elismer­ni viszont azt, hogy a nemzetközi közvéleményt fokozott mérték­ben foglalkoztatja a leszerelés ügye s ennek valamilyen formá­ban a genfi tárgyalások munká­jában, azok eredményében is tük­röződnie kell. Edward Rowny ko­rábbi, washingtoni nyilatkozatá­ban különös fontosságot tulaj­donított a bizalomerősítő intéz­kedéseknek. Viktor P. Karpov nagykövet nyilatkozatában Jurij Andropov december 21-i beszédére utalva leszögezte: a Szovjetunió őszinte, az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság elvén alapuló megegyezés­re törekszik az Egyesült Álla­mokkal a hadászati fegyverek korlátozásáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalásokon. A Szov­jetunió nem csupán szavakban ad hangot ezen szándékának, hanem a tárgyalásokon olyan javaslato­kat is előterjeszt, amelyek — el­fogadásuk esetén — lehetővé ten­nék az említett fegyverfajták gyors és .határozott csökkenté­sét, megakadályoznák azok fel­halmozását és nagymértékben csökkentenék a nukleáris háború veszélyét. Az Egyesült Államok azonban nem segíti elő ezt a tö­rekvést, fokozza a fegyverkezési versenyt és a legkülönbözőbb módszerekkel megpróbál egyol­dalú katonai előnyökre szert ten­ni. A hadászati fegyverek korláto­zásának és csökkentésének sike­res megvalósítása érdekében ezért a szovjet küldöttség vezetője az említett javaslatok — az SZKP Központi Bizottságának múlt év december 21-d ülésén elhangzott kezdeményezések — konstruktív mérlegelésére szólította •- fel az amerikai tárgyaló küldöttséget. Csakis a mindkét fél számára elfogadható megállapodás szol­gálhatja a két nemzet és az egész világ biztonsági érdekeit — mon­dotta hétfőn Genfibe érkezésekor Karpov szovjet nagykövet. Félidejéhez érkezett a tanév az általános iskolákban és a közép­fokú intézményekben: ezekben a napokban értékelik a pedagó­gusok diákjaik eddigi munkáját, s pénteken több mint másfélmil­lió tanuló kapja kézhez ország­szerte a félévi értesítőt. Ez alkalommal nem osztályoz­zák az általános iskolák I. és II. osztályos kisdiákjainak teljesít­ményét, ezt az időszakot ugyanis pedagógiailag egységes, egybe­függő fejlesztési szakasznak te­kintik. A kisiskolások szülei a következő napok során szóbeli, illetve írásbeli szöveges értékelés formájában tájékozódhatnak gyermekük eredményeiről, fej­lődéséről. A sokéves gyakorlat­nak megfelelően nem kapnak fél­éves osztályzatokat az általános iskolában az V. osztályosak sem, s ugyancsak nem osztályoznak a tanárak abból a tantárgyból, amellyel az idei tanévben elő­ször ismerkedtek a diákok. Nemcsak az értesítő ad képet a szülőknek gyermekeik teljesít­ményéről, tanulmányi előmene­teléről: az elkövetkezendő hetek­ben .mindenütt szülői értekezlete­ket is tartanak, ahol az egyéni jellemzőket, problémákat, a csa­lád és a pedagógusok közös ne­velési teendőit beszélik meg. A tanév további menetrendje szerint a tavaszi szünet kezdő­napja április 1-e. és április 11- én, hétfőn folytatódik ismét a tanítás. A középfokú oktatási in­tézményekben a végzősök számá­ra május 13-ig tartanak órákat, s ezt követi a felkészülés, illetve az érettségi vizsgák időszaka. A szakmunkásképző intézetekben * június 10-én, az általános iskolák­ban, valamint a középiskolák I— III. osztályaiban június 17-én fe­jeződik be a tanítás. Az idén 140 ezer általános isko_ lás diák végez a VIII. osztályban, s várhatóan 93—95 százalékuk. továbbtanuL Ezekben a hetekben tehát fontos döntés előtt állnak: iskoláik március 10-ig továbbít­ják a választott ' gimnáziumba, szakközépiskolába, vagy szak­munkástanuló intézetbe a jelent­kezési lapokat. A „hogyan .to­vább” reális megválaszolásához a mostani szülői értekezleteken is segítséget nyújtanak a pedagógu­sok, s ezt szolgálják a középfokú oktatási intézményeket ismerte­tő pályaválasztási tanácsadó ki­adványok is. A most érettségizők pedig a felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket ismertető — feb­ruár eleijén megjelenő — kötetből tájékozódhatnak. Bács-Kiskun megyében 66 ezer 112 általános iskolai diák mun­káját értékelik a pedagógusok. Különösen a 7161 nyolcadikos iz­gul, hiszen most dől el, hogy hol folytatja a tanulást. A megyei to­vábbtanulási arány kedvezőbb az országosnál: a megyei tanács il­letékes osztályának kimutatása szerint a végzősök 98 százaléka vesz részt szervezett továbbkép­zésben. A szakmunkástanuló intéze­tekben 8663-an, az egészségügyi szakiskolákban majdnem 500-an tanulnak, a gimnáziumokban, szakközépiskolákban kevés híján tízezren kapnak féléves bizonyít­ványt. A középfokú oktatásban résztvevők 27—30 százalékát ve­szik fel főiskolára, egyetemre. Kiszolgáltatottság? A buszmegállóban /ácsorgók között megpillantva, örömmel csapott lie \rám egyik ismerő­söm. [Napok óta készül 11 hoz­zám \— {lelkendezett ■—, i mert szeretné, ha megírnám, f hogy a közelükben lévő ABC-ben sorozatosan \ becsapják a ve­vőket. ( Faggatózásomra f — mikor, milyen \árukkal 'és ho­gyan (—: \kissé lelohadva ecse­telte, \hogy\nemcsak őt károsí­tották meg, hanem a többi vá­sárló is (panaszkodott már. Vagy falán (nem ‘hiszek neki? — kérdezte sértődötten. A múltkor is —‘éppen ezért akart elrohanni hozzám — a vissza-{ váltott üvegekért kevesebbet' számoltak, mint amennyi járt volna értük. — Hiába szóltál, nem fizet­ték ki a különbözeiét? — tu­dakoltam. A ■válaszra — csak otthon vette /észre >—, firtatni kezdtem, miért ihozzám akart fordulhi, s miért nem ment vissza iaz üzletbe 1reklamálni. Azért — felelte —, mert úgy­se neki adtak volna ; igazat. További kérdéseimre is taga- dóan csóválta a fejét. í Nem, még nem fordult tlö, hogy el­utasították, mert mép ;sosem tette szóvá, ha megkárosítot­ták. Sí De lám, ,jól csinálta, hi­szen én sem őt, a károsultat védem. Ahelyett, hogy nyom­ban írnék égy dörgedelmes cikket az eladók visszaélései­ről, iúgy vitatkozom vele, mint­ha őt akarnám felelősségre vonni! >De nem is csodálja — fűzte ihozzá —, egy újságíró sosem kerül olyan kiszolgálta­tott helyzetbe, mint egy \ kis­ember. (Tehát meg \sém érthe­ti panaszaikat. , Sietek leszögezni, nem tar­tanám helyénvalónak, ha itt és most « magam, vagy kollé­gáim ■ becsületét : igyekeznék megvédeni. Semmiképpen nem vitatom, hogy vannak helyze­tek, amikor — \sajnos — va­lamilyen ok folytán egyesek másoknak kiszolgáltatottak, vagy legalábbis > annak érzik, magukat. \A pellengért ter­mészetesen a ‘hatalmukkal, be­osztásukkal visszaélők : ér­demlik meg, de azért minden­képpen fel ikell figyelnünk egy másfajta jelenségre is. Szaporodnak a Ponciustól Pilátusig szaladgáló, a legkü­lönbözőbb szervekét bejelen­téseikkel ostromló,panaszosok. Gyorsan hozzáteszem, a beve- zetőben említett esethez meg­lepően hasonló ügyekről i szó­lok. Amelyeket a hivatalból vizsgálatra kötelezett iszervek egyszerűen nem értenek. Mert például a boltban nyoma sincs a vevő megkárosításának. A Vásárlók könyvének lapjai üresek, laz üzletvezetőnél sen­ki sem reklamált — a bejelen_ tő nem is állítja. Dehát miért mulasztják el az emberek ott helyben, .azon­nal szóvá tenni, ha úgy érzik, becsapták őket? Amikor még kideríthető, valóban kevesebb-e a 10 deka szalámi tíz dekánál, vagy valóban drágább egység­áron mérték-e? Az a „kisem­ber", aki így nevezve magát kér védelmet, s alacsony fizetésé­re hivatkozva restellkedik, hogy pár forintért szót emel, miért hagyja futni a pénzét? Napok-hetek múltán ugyanis bizonyíthatatlanná válik, tény­leg károsodott-e, is mennyivel. Még inkább kideríthetetlen, tévedés •vagy szándékos visz- szaélés történt-e, $ ez már a többi vevő — sőt, g bolti kol­lektíva — miatt sem túr ha­logatást. Nagyon is egyetértek azzal, hogy ha valaki helyben nem kap ^orvoslást sérelmére, ak­kor vigye tovább panaszát. Azt is tudom, nem mindenki ■ van tisztában azzal, mikor, ki­hez kell fordulni. Kötve hi­szem azonban, hogy tanácsta­lanságból nem hívja az üzlet­vezetőt iaz a vásárló, aki tör­ténetesen a-népi ellenőrzéshez küldött levelében rendeletek tucatjaival bizonygatja jo­gait. Óhatatlanul felötlik , az emberben a kétely, vajon ilyenkor >ki a [kiszolgáltatott? S egyáltalán: mi ‘a bejelentő szándéka? Aligha a pénzét akarja visszakapni... < ’ Kovács Klára GÁZKITÖRÉS HAJDÚSZOBOSZLÓN Még nem sikerült az elfojtás A második napon, tegnap sem sikerült elfojtani a Nagyalföldi Kőolaj- és Gáztermelő Vállalat hajdúszoboszlői üzemének 77-es kútjánál — Nagyhegyes község határában — vasárnap reggel ke­letkezett gázkitörést. Az alföldi kőolajtermelő vállalatok helyszí­nen levő szakemberei a vasárna­pinál is több erőt és műszaki be­rendezést vontak össze, s megpró­bálkoztak a vízzel, illetve az iszappal történő elfojtással. A kö­rültekintő előkészületek befejezté­vel néhány perccel 12 óra után — nagy nyomással vizet és iszapot préseltek a kút^ba. A valamivel több mint negyed óráig tartó kí­sérlet nem sikerült. Az óriási erő­vel feltörő gáz — nagy mennyisé­gű homokkal keverve — rövid idő alatt kidobta a csövekből a vizet, illetve az iszapot. A szakemberek ezt követő kon­zultációján elhatározták, hogy a vízzel, illetve az iszappal történő elfojtás helyett a sérült kútfej le­szerelésével, illetve új kútjai fel­rakásával próbálják megszüntetni a kitörést. A már helyszínen levő nagy teljesítményű földgyaluk, kotrógépek, szivattyúk mellé hét­főn további gépi és műszaki erő­sítéseket vonultattak fel. Ezek igénybevételével kezdik majd meg a kútnál annak a munkahelynek a kiépítését, ahonnan — a szak­emberek számításai szerint — biz­tonságosan tudják majd leszerel­ni a sérült részeket, kútfejet V X PÉNTEKEN BIZONYÍTVÁNY OSZT ÁS A tanév félidejében

Next

/
Oldalképek
Tartalom