Petőfi Népe, 1983. január (38. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-12 / 9. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 1£ÉT ! és fél szobás, kertes, központi fűtéses ház eladó, vagy kecskemétire cserél­gető. Félkész is érdekel. Izsák,' Katona J. u. 13. . "•* _______ 000418 E l»ADÓ 3,5 szobás családi l\áz dupla telekkel, mellék­épületekkel, garázzsal. Ja- kabszállás, Dózsa Gy. ú<t tff. Vasútállomással szem­ben. Érdeklődni a helyszí­nen vagy Kecskemét, Tö- fökfái vegyesboqtban. 000404 LAKÓHÁZ nagy kerttel el­adó. Kiskunhalas, Vezér p. 12. Érdeklődni 15 órá­tól.________'____________2899 4 14 NÉGYSZÖGÖL hobbite- lék ólakkal, építő anyaggal eladó. Kiskunhalas, Felső- öregszőlők 226. Érdeklődni minden nap 10—17 óráig. 8 ELADÓ 4 szoba összkom­fortos kertes, iker családi ház garázzsal. Kiskunhalas, Gőzön u. 53. Ágoston Imre. Érdeklődni 17 óra után. 10 TÉGLÁBÓL épült, jó álla­potban levő tanya, gazda­sági épületek, bontásra el­adók. (Beköltözés esetén 1200 négyszögöl területtel eladó.) Kiskunhalas, Bo­gárzó 91. sz. alatt. Érdek­lődni Kiskunhalas, Nap u. í. 12 KISKUNHALASON, ' Kert­városhoz 300 méterre észak­ra. jószágtartásra, hobbi- kertnek ingatlan eladó. Felsőszőlők 164. Görzsöny.­né, volt kerékpárőr. _____14 K ÉTSZOBÁS belvárosi, két utcára néző sarok házrész, rézkarnis, asztal, szék, pár­nák eladók. Kiskunhalas. Zalán u. 14. 19 HÄROMSZÖBAS, komfor­tos lakóház, 2000 négyszö­göl szőlőterülettel eladó. Kecel, Dömötör 116. Falu­hoz, vasútállomáshoz kö­zel. , 22 BÁCSALMÁS, Kossuth u. 2. sz. alatti 3 i szoba, kom­fortos családi ház sok mel­lékhelyiséggel eladó, vagy elcserélhető kiskunhalasi hasonlóra megegyezéssel. Érdeklődni Bácsalmás. Görgei u. 22. sz.__ 13 K ECSKEMÉT ~ határában, vagy környékén 50 000— 70 000 Ft-ig házat vennék, kerttel együtt. Víz, villany szükséges. „Budapesti há­zaspár 124 582” jeligére le­veleket a Bp., Felszaba­dulás téri Hirdetőbe kér­jük.________________________4 KIS családi ház beköltöz­hetően eladó, esetleg bon­tásra is. Érd.: du. Baja, Dimitrov 85. sz. 8 ÜJ. kertes családi ház el­adó. Baja, Hársfa u. 36. Érd.: du. 16 óra után Csil­lag Sándornál. _ 9 KÉTSZOBÁS fürdőszobás családi ház beköltözhetően eladó. Baja, Bajnok u. 16 a. sz. . _________14 E LADÓ családi ház, két családnak is megfelel, köz­ponti fűtéssel, pincével. Cím: Baja, Somogyi Béla u. 65. sz. 18 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó ’ház Baján, 140 négyzetmé­ter lakott. Kígyó u._3L __32 E LADÓ belső házrész, szo­ba. konyha, fürdőszoba, spájz, kamra. Kecskemét, Árak u. 21. id. Domokos Péter. ___030 407 K ISKUNHALASON a Baki­kastély mellett 600 négy­szögöl terület eladó. Er- deklődni, Alsótelep 6. 35 ELADÓ Kiskunhalas, Ki­lián Gy. u. 86/4. alatti két­szintes, gázfűtéses lakás. Kert, garázs van. Azon­nali beköltözés lehetsé­ges. Megtekinthető szer­dán, szombaton' egész nap. ■ , ,, ______\______._______39 C SALÁDI ház eladó. Tom­pa, Körösoldal 8. sz. alatt. ________ 44 T ANYA jó állapotban, 800 négyszögöl területtel el­adó. Soltvadkert. Közép- Csábor 18. (Közel a falu­hoz) . Érdeklődni Soltvad­kert, Szabadság u. 21. özv. Mezei Jakabné.__________52 K ÉT szoba összkomfortos kertes ház garázzsal, el­adó. Kiskunhalas, Csere­pes u. 8. Érdeklődni 17 óra után, vagy vasárnap délután. _____________66 K ISKUNHALAS, Tuba U. 6. sz. alatti összkomfortos gázfűtéses két családnak is alkalmas lakóház eladó. Ugyanitt különböző ingó- ságok eladóik.____________71 E LADÓ Kiskunhalas, Pos­ta u. 11. számú ház. Érdek­lődni munkanapokon 17 órától, szombat-vasár nap egész nap. 75 KISKUNHALASON a Fel- sőöregszőlőkben két db 800 négyszögöles terület eladó. Érdeklődni Üj u. 44. sz. alatt; • 1____________' 81 J Ó karban lévő tanya 1 hold bekerített szőlő-, gyümölcsös területtel el­adó. Köves út, buszmegálló közel. Balotaszállás, III. kér. 98. Érdeklődni Fara­gó János Balotaszállás, IV. kér. 29. sz. alatt. _________86 K ISKUNHALASON az Al­só öregszőlők ben, tégla­gyár mellett 364 négyszög­öl hobbikertnek való terü­let eladó. Érdeklődni a kórház, főportáján._______87 L AKÓHÁZ veteményes- területtel Kiskunhalason a Váci bolt mellett eladó. -Alsószőlők 221.______ 89 K ISKUNHALASON, tégla­gyárhoz közel 1 hold szőlő- terület betegség miatt el­adó. Érdeklődni Kiskunha­las, Huszár u. 18. Ugyan­itt egy borpumpa eladó. 93 KISKUNHALASON a Kán­tor-kaszáló mellett 600 négyszögöl zártkerti .terü­let eladó. Érdeklődni ősz u. 5. sz. alatt. ■ ________ 100 N ÉGYSZOBÁS lakóház családi okból sürgősen, ol­csón eladó. Kiskunhalas,, Virág u. 38. Érdeklődni 14 óra után.________________111 K ISKUNHALASON a Kán­tor-kaszáló melletti 374 négyszögöl ’ zártkerti terü­let eladó. Érdeklődni Vi- rág u. 38. 14 óra után. 112 SZOBA, konyhás, I fürdő­szobás különálló házrész eladó Baja, Batthyány , u. 15/b. ' . , 21 Lakás ÉLADÓ 2 szoba összkom­fortos I. emeleti lakás kész­pénz -+* OTP-hitel átválla­lással. Részletfizetés lehet­séges. Kiskőrös, Kossuth L. U. 66. _________________8026 K ÉTSZOBA, hallos, eriké- lyes öröklakás 19ß4-e& be­költözéssel, részletfizetési lehetőséggel eladó. Szeged, Vajda u. 26/A. I. 3. Telefon: 15-258. ‘ _____________68 B AJA, Újvárosban 2 szo­bás lo.ggiás OTP-s örök­lakás eladó 260 000 Ft kész­pénz plusz 180 000 Ft OTP- hit el átváll al ássál. Érdek­lődni lehet: 16 óra után. Vásárhelyi P. 6. III. em. 9. ____________________J_____23 M ÁSFÉL szobás összkom­fortos lakás plusz garázs eladó. Kliegl J. u. 1/5. Ér­deklődni: 17—18 óráig Dor­kóné._____________________32 K ÉTSZOBÁS, gázfűtéses lakás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ér­deklődni: hétköznap 17 órától, szombat, vasár­nap egész nap. Kecske­mét. Tinódi u. 6. IV. 42. ________000 411 N AGYKŐRÖSI, III. emele­ti, 1 12 szobás, szövetke­zeti lakásomat elcserélném kecskeméti 2 szobás, taná­csi bérlakásra. Leveleket „Júliusi költözés” jeligére a kiadóba kérek. 000 421 BALATONFÜREDI. két­szobás öröklakás eladó. Torma, Balatontfüred. Arad ú> 20. __ 24 K ÉSZPÉNZ plusz OTP- hitelátváilalással lakás- • megoldást keresek Kis­kunhalason. Ajánlatokat levélben „Áprilisi beköl­tözés” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u-JL ________________41 N ÉGYLAKASOS társasház­ban 3 szobás öröklakás ga­rázzsal. készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Kiskunhalas, Sziklai S. tér 10. Érdeklődni 17 órától. Major. _____\ 47. K ÉTSZOBÁS távfűtéses lakás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Kuruc vité­zek tere 26. IV. em. 13. Érdeklődni 8—12 óráig, szombat, vasárnap egész nap. ______________________55 E GYSZOBÁS távfűtéses lakás eladó. Kiskunhalas, Kárpát u. 3. I. em. 35. Ér- deklődni 17 óra után. 64 kétszobás gázfűtéses lakás, esetleg garázzsal el­adó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 36. I. em. 3. __65 K ÉTSZOBÁS összkomfor­tos gázfűtéses lakás Kis­kunhalason eladó. Érdek­lődni Tuba u. 6. 70 Gépek és alkatrészek UO-S 1200-as Zsiguli jó ál­lapotban eladó. Kiskunha­las, Alsóipartelep 1. Ér­deklődni 16 óira után. 21 IO-S 200-as Diesel Merce­des eladó. Jánoshalma, Széchenyi u. 82. Érdeklőd­ni minden nap 16 óra után.- _ ! 3 SIMSON Schwalbe kismo­tor eladó. Soltvadkert. Rá­kóczi u. 39. Csordás. Érdek­lődni 13 óra uitán. _______24 12 8-AS Fiat eladó. Kis­kunhalas. Tel.: 11-509. 11 UL-ES Wartburg megkí­mélt állapotban és 601-es Trabant érvényes műszaki­val 15 ezer forintért eladó. Kecel, Nádas u. 35._______17 U TÁNFUTÓJÁT májusig kedvezményes áron tervezi Somfai autó-gépészmér­nök. Kecskemét. Stádium u. 9. Üj kórháznál. 000308 5 MÁZSA teherbírású után­futó ponyvával, magasító­val újszerű állapotban el­adó. Páhi, Petőfi út 41. Dó­rnak. ________8075 O R rendszámú Wartburg Limousine, lejárt műsza­kival üzemképes állapot­ban. esetleg alkatrészen­ként is eladó. Érdeklődni:' Nemes Sándornál János­halma, Kálvária u. 20. du. 14 órától.__________a_______2 B L—12-ES négy kerék-meg­hajtású magánjáró per- v metezőfélszereléss-el vagy ' anélkül is, több pótalkat­résszel eladó. Jánoshalma, Martinék u. 7. Kárász Sán­dornál._______ ;_____? 1 75 CZ sport motorkerékpár eladó. Kiskunhalas, Ar­■ pád u. 24. 37 SZ L A VI A- moto r os magán- járó eladó. Kecel, Megigy­fa u, 21/2. _______________45 H EGESZTŐ, dinamó, asz­tali fúrógép eladó. Oszlo­pos fúrógépet beszámítok. Baja, Jácint u. 9, sz. 6 UK-S Dacia jó állapotban eladó. Tázlár, Kecskeméti üt 49. ________■_____ 50 K F-ES Wartburg Tourist és 7 éves felújított Barkas eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek' tere 24. IV. em. Gyulai.___________________58 D IESEL-MOTOROS hátsó­kerék-meghajtású vizs­gázott munkagép eladó. Kecel, Temető u. 14._____60 O PEL Manta személygép­kocsi eladó. Kecel, Vasút u. 2. 61 KG-S Lada Combit vennék. Cím: Daczi Antal Kiskun­halas, Álsóöregszőlők 208. b______. ______69. 4 12-ES Moszkvics bontás­ra eladó. Kiskunhalas, Felsőszőlők 33. 95 KA-S Trabant Combi érvé­nyes műszakival (hátsó része karambolos) eladó. Nagy Antal, Soltvadkert. Kt. 36. Fénysorompó után. __________|________________96 D IESEL-MOTOROS cset- tegő eladó. Soltvadkert, . Május i. u. 10: 101 PX-ES 1300-as Lada eladó. Kiskunhalas, Zöldhalom u. 2. sz.____________________104 S 100-AS Skocja-karosszé- ráa bontva vagy egyben, és új sárvédő és küszöbök el­adók. Érdeklődni: Söröli Pál, Hetényegyháza, Kos­suth u. 133. __________000 466 N ÉMET gyártmányú 2 ton­nás ráfutófékes pótkocsi eladó. Kunfehértó, Rákó- ' cZÍ u. 72, . j 108 220 VOLTOS szalagfűrész el,adó. Kiskunhalas, Sóstó' u. 28. 109 PB-S Zsiguli Combi kevés kilométerrel sürgősen el­adó. Kiskunhalas, Felső- szállás 29. ■ 106 Jó állapotban lévő 403-as Moszkvics friss műszaki­val eladó. Kecskemét, Thö­köly u. 2. 000 439 Egyéb adásvétel KÉTÉVES bernáthegyi kan eladó. Kiskőrös, Nagyatádi U. 71. __________________000391 B ETONKEVEROGÉPEK, zsaludeszkák, létra, állvá­nyok, bakok, pallók eladók. Csörgő István, Kerekegyhá- za, Kunpuszta 112. 000385 190 DB tok juh, bárány és egy 4 éves vemhes kanca­szamár eladó. Kiskunha- las, Zöldíhalom u. 2. 105 20 DB vemhes cigája bir­ka, 21 tavalyi fiával eladó. Suhajda János, Akasztó, Szőlő u. 10. ________;_____94 E LADÓ egy hétéves sze­líd 8 mázsás sodrott kanca­ló. Kiskunhalas, Vezér u. 2.____________________ 88 4 DB 3 hónapos vemhes anyakoca eladó. Kunfehér- tó, III. körzet 3. (Figura- tanya). Ambrus. Érdeklőd­ni 17 óra után, szombat, vasárnap egész nap. 68 EGY pár parlagi ló eladó. Kecel, Meggyfa u 21 2. 46 FIAS koca 5 malaccal, kel­tetőgépek. és 300 kg-os má­zsa súlyokkal eladó. Kis- kiunhalas. Alsótelep 6. 34. 50 DB anyajuh es 15 db nyári bárány sürgősen el­adó. Érd.: de. és du. 16 óra után. Ersekcsanád, Szöllö u. 3. 6347.______________ 20 5 DB vemhes birka és 5 db ürü eladó. 6440 Jánoshalma, Dózsa György u. 11.______1 K ELTETÉS céljára kacsa- és libatojást vennék 4 he­tenként 203 db-ot. Baráth Jánosné 6400 Kiskunhalas. Felsöszőlők 162. sz. 91 GYÖKERES Irsai Olivér és sima zalagyöngye szőlő­vessző eladó. Kiskőrös. Szent I. u. 8. szám. 000 333 KÉVÉZETT hereszéna el­adó. Kiskunhalas, Kisfa­ludy u. 49._______________43 É PÜLETBONTÁSBÓL ál­landóan kapható méretre fűrészelt tetőszerkezet, parketta, tégla, egyéb bon­tási anyagok. Baja, Sza­badság út 126. ______ 113 E LADÓ új Kinderman AV 1002 típusú, hordozható, pi- lotvezérlésü magnós dia­vetítő. Érdeklődni: Kecs­kemét 25-213-as, este 6 óra után a 20-303-as telefon­számon._____________! 000 416 J ó forgalmú és rég beve­zetett zöldség-gyümölcs üz­let eladó. Baja, Kállai Éva 5. (Wili Lajos).___________10 Ü J 48-as irhabunda igé­nyesnek eladó. Érdeklőd­ni: délutáni órákban. Kecskemét. Bercsényi u. 10^ szám Nagyné, 000 343 G—7—42 VB-gerendák el­adók. Baja, Jácint u. 9. Sz. ___________________________7 E LADÓ Baja. Szabadság utca 27. sz, alatt büfé-fala­tozó. Érdeklődni: a hely­szín en«; ___________________15^ P ANCÉLTÖKÉS zongora •kitűnő állapotban eladó. Cím: Oberst János, Nemes­nádudvar, Piac tér 2. __33 ÖSSZECSUKHATÓ sátor­garázs eladó. Kiskunhalas, Garbai si u. 6. I. em. 4. Ér­deklödni 12 óra után. ____40 É LADÓ új Siesta gázkály­ha és egy olasz gyártmá­nyú rotációs ekekapa. Win- decker József, Soltvadkert, Költői A. u. 76. 63 FÓLIA VÁZ és egy OTR- kazán eladó. Pirtó, Lenin u. 1. ,_______ 67 2 DB GBL típusú 100 W-os hangfal, magas sugárzók­kal sürgősen eladó. Ér­deklődni naponta 10 órá­tól, kiskunhalasi Birka­csárdában-________________79 ^ CONTINENTAL mini író­gép megkímélt állapotban és Jolán elektromos szóló­gitár eladó. Kecel, Felsza­badulás u. 23. _________80 Ü ZEMKÉPES 12 kalapá­csos terménydaráló eladó. Kiskunhalas. Rezeda u. 10. ________________________ 84 ÜJ Siesta gázkályha eladó. Kiskunhalas, Batthyány u. 6. 85 Vegyes BÉLKERESKEDÉS Kis­kunhalason, Batthyány u. 40. (Gázcseretelep mellett.) _______________________2941 F ÁJDALOM- és vérzésmen­tes füllyukasztók, divatos fülbevalók belövésével. Dr. Dutkay Lórántné kozme­tikus, Kiskunhalas, Szilády A. u. 17. _______1 B ÁRMILYEN szolgáltatás­ra számlaképes vállalko­zóknak megrendeléseket szervezünk. 1001 GM. Kis­kunhalas. Pf. 127. 23 NŐKNEK, férfiaknak! Frissítő testmasszírozás, hétfőtől, péntekig 8—18 óráig. Baja, Kossuth u. 6. (buszállomás mellett). Ma- c zajlik Imréné okleveles masszőr. ______________000295 M INDENFÉLE géplakatos- és egyéb vegyes lakatos- munkát vállalok. Kovács Ferenc géplakatos, Baja, Já­cint u. 9. sz._________5 Á RVERÉSRE kerül Kecs­kemét, Árok u. 43. számú Madari Gábor-féle ház ja­nuár 18-ah, délelőtt 10 óra­kor a Megyei Bíróság Vég­rehajtó Irodájában. Meg­tekinthető aznap 8—9 óra közötti ___________ 000 293 R ÖVID határidőre válla- .om gyermek macskanad­rágok és maxipulóverek ké­szítését hózott. anyagból is 24 órás várakozással. Ké­szen is kaphatók. Gyors és udvarias kiszolgálás. Ké­rem keressen fel. Székely Zoltánná női szabó és kö­tő. Kecskemét, Mária u. 12. ____________________ 000 339 T RABANTOSOK figye­lem! Motorját 1 nap alatt, garanciával felújítja' Rácz Ferenc autószerelő-mester Baja. Var&a I. u. 23, sz. 11 ANGOLOKTATÁS kedvez­ményes óradíjért. Kecske- mét, telefon: 24t724. 000 399 CSEMPÉZÉST és bármi­lyen kőművesmunkát vál­lalok. Burány Ferenc kő­műves kisiparos Baja, Fehér' u. 39. (Kiscsávoly). 26 BUTIKOSOK figyelem! Ki­szabott aljak varrását vál­lalom Kecskeméten. Aján­latot: „Szakképzett 000 338” jeligére a kiadóba kérek, __________V_______ 000 338 F ELSŐFOKÚ végzettséggel kétéves számítástechnikai gyakorlattal állást változ­tatnék. Ajánlatot: „Szol^ gálati lakás” jeligére a ki- adóba kérek. 000 323 KIADÓ szoba, fürdőszoba-, konyhahasználattal igé­nyes, egyedülálló, nem do­hányzó nő részére. Leve­leket „Széchenyi vár os 000 414” jeligére a kiadóiba kérek._________;_ __ 000 414 K ISKUNHALASON egyszo­bás összkomfortos lakás kiadó. Érdeklődni Solt­vadkert, Dózsa Gy. u. 42. 51 NÓI szabó működésem megkezdtem. Kiskunhalas, Széksós u. 5. Katona Sán­dorné. ___________________53 M EZŐGAZDASÁGI szö­vetkezet ipari ágazata, te­lephely céljából keres iro­dának és szolgálati lakás­nak alkalmas lakóházat Kiskunhalason bérletre. Ajánlatokat „Lehetőleg a központban" jeligére kérjük a kiskunhalasi Hir- detóbe, Magyar u. 2. 54 BUDAPESTEN, Rózsa­dombon, külön bejáratú 22 négyzetméteres bútorozott szoba, két nő részére kiadó. Leveleket „Részletes meg­beszélés Kiskunhalason" jeligére kérem a kiskun- halasi Hirdetőbe, Magyar u. 59 KIADÓ Kiskunhalason. Achim A. utcában 3 szobás családi ház, , vállalatnak raktárhelyiségnek, vagy egyéb célra, minimum 1 év­re. Érdeklődni lehet Kos­suth utcai fodrászüzlet­ben délután. _____. ___62 K ISKUNHALASON a Ki­lián Gy. u. végén épülő négy lakásos társ as házhoz társat keresünk. Levelet „Népfront” jeligére kér­jük a kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2.____74 M ELLÉKFOGLALKO­ZÁSKÉNT gépírást válla­lok. Levelet „36 988” jel­igére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2.________________________76 K ISKUNHALASON szoba, konyha, spejzos lakást adnánk pár Órai munka fejében. Az érdeklődök levelét „Leinformálható” jeligére kérem a kiskun- halasi Hirdetőbe, Magyar' u. 2. sz. ____ _ 83 G ÉPÍRÁST vállalok rövid határidőre. Baráth Jánüs- né. Kiskunhalas, Felső­sző lök 162. . ‘ "92 ELHELYEZKEDNÉK egész­ségügyi pályán bármilyen munkakörben Kiskőrösön, vagy környékén. Levelet „Egy műszak” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hirde­töbe. Magyar u. 2._______97 KISKUNHALASON a vá­ros központjában kétszo­bás lakás igényesnek ki­adó. Érdeklődni 18 órá­tól Dózsa Gy. u. 20. 103 Házasság 45 ÉVES. 170 cm magas, mezőgazdasági üzemben dolgozó, de ‘saját gazdaság­gal és, lakással rendelkező, független férfi vagyok. Megismerkednék házasság céljából 35—45 éves korig, özvegy vagy elvált asszony­nyal, aki lakásomba köl­tözne. Barnák előnyben. Leveleket „Együtt köny- nyebb” jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe. Magyar u. 2. _____________7 K ÖZÉPKORÚ, házzal ren­delkező független férfi, me­zőgazdaságban dolgozó, társaság hiányában szeret­ne megismerkedni szolid, házias özvegy vagy elvált, 42-től 48 éves korú nővel házasság céljából, aki nem dohányzik, szereti otthonát, családját. Szeretetre, bol­dogságra vágyik. Egy gyer­mek nem akadály. Levele­ket: „Hóvirág” jeligére a Magyar Hirdető bajai ki- rendeltségébe kérem. 2043 43~EVÉS. - egyedül élő. la­kással rendelkező fizikai dolgozó elvált asszony ez­úton keresi korban hozzá­illő józan életű férfi isme­retségét házasság céljából. Csak attól várok levelet, aki lakásomba költözne Szegedre. Levelet „Ben­nem nem csalódsz” jeligé­re a kiskunhalasi Hirdető- be kérem, Magyar u. 2. 38 KERESI 60—80 éves korig férj, élettárs, vagy gondo­zás céljából, rendes egye­dül élő férfi ismeretségét, 57 éves nagyon jól szituált egészségügyi vonalon dol­gozó szőke nő. Lakás szük­séges. Levelet „Nincs sen­kim” jeligére kérem a kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gvar u. 2._________________48 SZERETNÉK megismerked­ni józan életű független férfival házasság céljá­ból. 58 éves korig. 51 éves független, iparban fizikai dolgozó nő vagyok. Leve­let „őszinte” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. sz. _49 3 7 ÉVES, 167 cm magas, barna elvált, nem dohány­zó, jó szakmával rendel­kező fiatalember rendezett anyagiakkal, megismerked­ne házasság céljából ko­moly gondolkodású elvált vagy özyegyasszonmyal. 1—2 gyermek nem akadály. Kézzel írott fényképes le­velek előnyben. Leveleiket „Társ tál an” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2: __56 2 1 ÉVES, rokkantnyug­díjas fiatalember megis­merkedne 18—28 éves korú lánnyal házasság céljá­ból. Fényképes levelet kérek „Jó lenne megta­lálni” jeligére a Kiskun­halas! Hirdetőbe, Magyar u. 2. sz. 82 42 ÉVES, 159 cm magas, karcsú, barna elvált asz- szonv keresi korban hoz­záillő középfokú végzett­séggel rendelkező férfi ismeretségét házasság cél­jából. Fényképes leveleik­re Válaszolok. Leveleket „Rózsa” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe. |g 107 35 ÉVES, 167 cm magas, ipa­ri szakmunkás elvált férfi, korban hozzáillő házastár­sat keres. Lakás van, egy gyermek nem akadály. Le­velet1 „Te megértesz” Jel­igére kérem a kiskunhala­si Hirdetőbe, Magyar u. i 2. sz\ 110 MUNKAALKALOM A KISKUNHALASI Járási Hivatal Műszaki Osztályán megüresedett állás betöltésére keresünk felsőfokú, vagy nagy gyakorlattal rendelkező középfokú építőipari végzettségű dolgozót. Fizetés megegyezés szerint. 36 f Általánost végzett nőket meö- munkára, férfiakat gépkezelőnek, ki­emelt bérrel betanítunk. Vidékieknek munkásszállót biztosítunk. Jelentke­zés személyesen vagy levélben. 1300 Budapest, Postafiók 28. PNYV Textil­festőgyár, Budapest, Hl., Szentendrei u. 89. 19 A GABONAFORGALMI és Malom­ipari Vállalat kecskeméti Gyáregysé­ge jó kereseti lehetőséggel, műszaki főiskolai végzettséggel művezetői munkakörbe, középiskolai végzett­séggel raktáros! és anyagkönyvelői beosztásba, modern automata lezsá­koló berendezésekhez gépkezelőket, takarítókat és udvaros munkára ke­res dolgozókat. Jelentkezni - lehet: Kecskemét, Halasi út 27. Munkaügyi csoport. 8081 NYSA gépkocsit üzemeltetők! Raktári készletünkből rövid határidőre vállalunk karosszéria-cserét. Bővebb információ: A utószerviz-munkaf elvétel Baja, telefon: 12-799. 4 DIESEL-ADAGOLOK beszabályozása- hoz és felújításához keresünk techni­kust, vagy szakmunkást. Gyakorlat­tal rendelkezők jelentkezését várjuk. TESZOV. Szolgáltató Ágazat Kiskun­halas, Dózsa Gy. u. 13. 42 KECSKÉIMÉT I. mentőállomásra gép­írni tudó, érettségivel rendelkező ad­minisztrátort felveszünk. Jelentkezni a mentőállomáson — Akadémia krt. 66. — személyesen, vagy írásban le­het. 45 KELET-MAG YARORSZAGI Közmű- és Mélyépítő Vállalat Kecskemét és környékén folyó, műgumlval történő tetőszigetelési munkáihoz szakmai gyakorlattal rendelkező szigetelő mű­vezetőt, szigetelő szak- és betanított munkásokat felvesz. Betanított mun­kásokat szakmunkássá képez. Kere­seti lehetőség teljesítménytől függően szakmunkásoknak 5000,— Ft—8000,— Ft-ig. Betanított munkásoknak 4000,— Ft—7000,— Ft-ig. Jelentkezni lehet a vállalat központjában. Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. Szigetelőüzem ve­zetőjénél. Telefon: 11-044/11 mellék. Kilépett munkakönyvi bejegyzéssel ne jelentkezzenek. 25 A GANZ-MAVAG Kiskunhalasi Gép­gyára felvételre keres technológus és szerkesztői munkakörbe gépészeti szakon közép-, illetve felsőfokú vég­zettséggel rendelkező dolgozókat. Je­lentkezés a gyár személyzeti vezető­jénél. Bérezés megegyezés szerint. Cím: Kiskunhalas, Szénás u. 15. 23 A BAJAI Mezőgazdasági Kombinát férfi sertésgondozókat keres 5—6000 Ft kereseti lehetőséggel. Jelentkezni lehet: a sertéshústermelő üzem ve­zetőjénél (Bokodi út). 2041 GÉPÍRONÖKET felvesz a Kiskunha­lasi Építőipari Vállalat. Jelentkezés a vállalat személyzeti osztályán: Kis­kunhalas, Kéve u. 39. 87 A KISKUN M AJ S AI ÁFÉSZ PÁLYÁ­ZATOT HIRDET VEGYESIPARCIKK BOLT CSOPORTVEZETŐI ALLAS BETÖLTÉSÉRE. FELTÉTEL: KÖZÉP­FOKÚ Áruforgalmi képesítés. ÖNÉLETRAJZZAL ELLÁTOTT PÁ­LYÁZATOKAT A SZÖVETKEZET Áruforgalmi főosztályveze­tőjéhez KÉRJÜK ELJUTTATNI. 66 bérszámfejtőt keres a kunép Vállalat. A bércsoport a városköz­pontban dolgozik, munkáját számító­gép segíti. Jelentkezés a bércsoport vezetőjénél: Kiskunhalas, Mátyás tér 6. 88 A KISKÖRÖS és Vidéke ÁFÉSZ pá­lyázatot hirdet vendéglátóipari közép­vezetői és üzletvezetői munkakör be­töltésére. Jelentkezési feltétel: szak­irányú középfokú végzettség, vagy üzletvezetői képesítés és gyakorlat. A pályázatot a Kiskőrös és Vidéké ÁFÉSZ elnökének kell benyújtani 1983. január 25-ig. Cím: Kiskőrös, Tö­möri u. 10. 6200. 72 a városföldi Állami gazdaság BUGACI ÉS PETÖFISZÄLLASI TERÜLETÉN részesműrelésre almáskert kiadó! Jelentkezni és a feltételeket megismerni: Ladányi Endre kiskunfélegyházi és Berente István bugaci kerületi igazgatóknál lehet. Jelentkezési határidő: január 30. 77 Kérjen vásárlási könyvet bármelyik áRUHáZBKK Jutalomsorsolás 1983. január 17-én 18 órakor KECSKEMÉTEN: Rádió—Villamossági Áruház (Rákóczi i út 4.) KISKUNFÉLEGYHÁZÁN: Vas—Műszaki Áruház (Wesselényi u. I.) BAJÁN: Iparcikk Áruház (Béke tér 11.) KALOCSÁN: Duna Áruház (Marx tér 11.) KISKUNHALASON: Halasi Áruház (Lenin tér 1.) 78 Versenytárgyalást hirdetünk SÍRKŐ—MŰKŐ RÉSZLEGÜNK szerződéses üzemeltetésére. A versenytárgyalás helye: Baja, Kolozsvári u. 1. Ideje; 1983. február 9. de. 9 óra. A versenytárgyaláson csak az vehet részt, aki részvételi szándékát a tárgyalást megelőzően legalább 8 nappal írásban vállalatunkkal közli. A szerződéses feltételekről a vállalat részéről szóbeli vagy írásbeli felvilágosítást a 30 1981. (IX. 14.) MT. sz. rendelet, valamint a végrehajtásáról szóló 24/1981. (IX. 14.) PM— MŰM — sz. r. együttes rendeletekben foglaltak szerint dr. Lantos István jogtanácsos ad január 12-től minden hétfőn és pénteken 13—15 óra között. Bajai Városgazdálkodási Vállalat Baja, Kolozsvári u. 1. 2040 AZ AGROKER Vállalat felvCtelre ke- rés gépíró adminisztrátort, szájulázót, árukönyvelőt, gépkocsikísérőt, vala­mint növényvédőszer-raktárába tar­goncavezetői engedéllyel rendelkeső dolgozót árukiadói munkakörbe. Je­lentkezni lehet: AGROKER Vállalat, Kecskemét, Halasi út 29. Munkaügyi csoport. s HDNGAVIS ■Uá M A KECSKEMÉTI Baromfi- feldolgozó Vállalat felvétel­re keres kalórikus végzett­ségű, hűtőtechnikusi gya­korlattal rendelkező üzem­mérnököt, vagy technikust, felsőfokú gépgyártó szakon végzett gyártástechnológust. Valamint érettségivel rendelkező toll- és műszaki raktárost, építőipari érettségivel rendelkező művezetőt, gyors-gépirót, hűtőgépész szakmun­kásokat, kazánfűtőt, műszaki raktár­ba anyagkiadót. Jelentkezés a válla­lat munkaügyi osztályán, Kecskemét, Ceglédi út 11, I A BACS-KISKUN megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat felvé­telre keres: a vállalat központjába belsőellenőrt pénzügyi-számviteli fő­iskolai, vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 5 éves szakmai gya­korlattal, szállításszervezőt főiskolai vagy középiskolai és felsőfokú szál­lítási szaktanfolyami végzettséggel, költséggazdálkodási előadót, gépköny­velőt közgazdasági szakközépiskolai végzettséggel és gyors-gépírót. Je­lentkezni lehet a vállalat központjá­ban, a személyzeti és oktatási osztá­lyon, Kecskemét, Csányi u. 4. 26 A KERTÉSZETI Főiskolai Kar alkal­mazni kíván érettségizett, gyakorlat­tal rendelkező gép-, gyorsíró admi­nisztrátort tanulmányi előadó mun­kakörben 1983. február 1-től. Jelent­kezni lehet a főiskolai kar tanulmá­nyi csoportvezetőjénél vagy a sze­mélyzeti vezetőnél, Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1—,3. 89 ^*fGY(/ ÉBKM Vízmű Vállalat fel­vesz folytonos munkarend- ben üzemelő diszpécser- központjába érettségizett nyugdíjas URH-készülék- m kezelőket. Jelentkezés he­lye: ÉBKM Vízmű Vállalat üzemel­KÖZLEMÉNYEK Gyászhír Mely fájdalommal tudatjuk, hogv édesapánk, fiam, testvérem, apó­sunk, élettársam RACSKÓ MIHÁLY Kecskemét, Budai u. 7. szám alat­ti lakos életének 54. évében hir­telen elhunyt. Temetése f. ho 12-én negyed 3 órakor lesz a kecs keméti Köztemetőben. Gyászold (tacskó család. W* Mély megrendüléssel tudatjuk, minden kedves ismerőssel, hogv szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, dédikénk, test­vérünk, sógorunk BERENTE FERENC orgovány, Árpád u. 22. szám alat­ti lakos, életének 85. évében, hosz- szú, súlyos betegség után elhunyt, t emetése f. hó 13-án, negyed 11 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló család. 1031 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk KONTRA LAJOS Agasegyháza, Kossuth L. u. is szám alatti lakos hosszú, súlyo* betegség után életének 77. évében elhunyt. Temetése január 14-én ne gyed 12 órakor lesz a kecskemell köztemetőben. Gyászoló család 160 Mély fájdalommal tudatjuk, hogv édesapám, testvérem KULCSÁR SÁNDOR Méntelek 75. szám alatti,lakos éle­iének 41. évében tragikus körül menyek között elhunyt. Temete se 1983. január 14-én, pénteken fel kettő órakor lesz a hetényegyhá/i temetőben. Gyászoló család. 000'47»> Mely fájdalommái tudatjuk, hogv szeretett nagynénénk TÓTH LÖRINCNÉ Határ Teréz Szeleifalu, Kőszeg u. 16. szám alat­ti lakos, türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 78. évé­ben elhunyt. Temetése f. hó 13-án, háromnegyed 1 órakor lesz a kecs­keméti Köztemetőben. Hatái család. Í003 Mély fájdalommal és megtört szív­vel tudatjúk, hogy drága jó fele­ségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk ID. PEREGI ISTVANNÉ Szakonyi Julianna Kecskemét, Alsószéktó 67. szám alatti lakos, január 8-án, 69 éyes korában hirtelen elhunyt. Teme­tése f. hó 13-án, negyed 3 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 101° Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen drága halottunk HORVATH BALAZSNÉ temetésén megjelentek és fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 000 :lt. Köszönetét mondok mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, jó szom­szédoknak, akik szeretett jó fer­J“” FARKAS ISTVÁN . órás temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, es vigasztaló szavaikkal fájdalma­mat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló felesége. 000 4U Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, barátoknak, kedves szomszédoknak, akik felejthetet­len férjem, édesapánk, nagy­apánk PANDI LAJOS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, ezzel mérhetetlen fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Tabdi. I'zúton mondunk köszönetét mind­azoknak a kedves rokonoknak, is­merősöknek, szomszédoknak, mun­katársaknak, akik szeretett fele­ségem, édesanyánk, lányunk, test­vérem, menyünk, sógornőnk MASA JANOSNÉ Kardos Katalin temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyéztek és vi­gasztaló szavaikkal soha el nem (ímló fájdalmunkat enyhítettek. (•\.ts/{>lő' csalad, Zsana. 9'!i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom