Petőfi Népe, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-12 / 292. szám

PETŐFI NÉPE ÉVFORDULÓ Kétszázöt­ven évvel eze­lőtt, 1732. de­cember 13-án született és mi-ben, 79 ■ éves korában halt met) Ka­tona István, szellemtör­ténetünk, kul­turális életünk egyik nagyhatá­sú, jelentős alakja, öt tekintik a magyar történeti szintézis meg­alapítójának. Papnak készült, s a szónoklattan és a történelem messzehírű, kimagasló tanára volt, először Nagyszombaton, majd a budai egyetemen. 1784-ben vo­nult nyugalomba, majd néhány év múlva a kalocsai érseki könyv­tár tudományos munkatársa lett. Közben rendszeresen dolgozott, mint történész. Fő műve a Ma­gyarország történelme az őstör­ténettől a XIX. százai elejéig. Ez a rendkívül gazdag tartalmú, sok-sok fáradságot igénylő mű negyvenkét kötetben látott nap­világot. Az egyes kötetek Pesten, Pozsonyban, Kassán, Budán, Ko­lozsvárott, Vácott és Kalocsán je­lentek meg. A rendkívül becses történelmi tanulmányok forrás- szövegeinek kritikai magyaráza­tai is gazdagítják a jelentős élet­művet. A szerző számos vitás kérdést megoldott avatott tollá­val, elmélyült felkészültségével. Egyik elismert tudományos munkája — A kalocsai egyházme­gye története — annak idején széles körben felkeltette a figyel­met a tudós-szerző iránt. Történe­ti munkájával, kritikai módsze­rével alapjában gazdagította a magyar történettudományt. Kodály-szobor Galántán Kodály-mellszobrot avattak a napokban Galántán, a zeneköltő születésének századik évforduló­ja alkalmából. A „Galántai tán­cokéban is megörökített város­ka, ahol Kodály a múlt század végén hét évet töltött, a szobor­avatást követően ünnepi koncert­tel is megemlékezett az évfordu­lóról. A pozsonyi konzervatórium szimfonikus zenekara adott elő Kodály-műveket. Bács-Kiskun megyei krónika • Dr. Korom Mihály, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, szerdán Kecske­méten tartózkodott. Délelőtt fel­kereste a Fémmunkás Vállalat kecskeméti gyárát, s az üzemláto­gatás során barátságosan elbe­szélgetett, többek között. Nagy Imre üzemvezetővel is. DECEMBER 6-TÓL 11-IG HÉTFŐ: A könyvkötészet múltja és jelene címmel érdekes kiállítás nyílt Váci György kétszeres aranydíjas könyvkötőmester alkotásaiból Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központban. KEDD: A magyar sajtó napja alkalmából ünnepi megemlékezés volt Kecskeméten, a Lapkiadó Vállalat székházában. Koszorút he­lyeztek el a Magyar Alföld című újság emléktáblájánál és más em­lékhelyeken. SZERDA; Bács-Kiskun megye tanácsának végrehajtó bizottsága ülést tartott s egyebek között megvitatta az 1983. évi tanácsi költség- vetési és fejlesztési alap tervét tartalmazó előterjesztést. CSÜTÖRTÖK: A honismereti mozgalom eredményeiről és feladatai­ról esett szó a Hazafias Népfront megyei elnökségének Kecskeméten megtartott ülésén. A témáról Mándics Mihály, a megyei albizottság elnöke tartott tájékoztatót. PÉNTEK: A kecskéméi Katona József Múzeum volt a színhelye a Kossuth-rádió Ki nyer ma? című játékos vetélkedőjének. A nyertes: Galambos Nándor, a kecskeméti MEZŐGÉP Vállalat művezetője. SZOMBAT: A kiskunhalasi szövetkezetek Erkel Ferenc vegyeskó­rusa fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte, s ez alkalomból jubi­leumi hangversenyt adott a Fáklya filmszínházban. m A Dunántúli Kőolaj- és Föld­gázbányászati Vállalat Jakab- szállás határában R—60-as fúró­berendezéssel szcnhidrogén-kuta- tó fúrást kezdett. e A Halasi Vö­rös Cjság 1919. április 2-án je­lent meg első alkalommal. Születési he­lyén, az egyko­ri nyomda épü­letének falán táblát állíttatott a Munkásőrség kiskunhalasi városi-járási egysége. Az emléktábla avatására a Magyar Sajtó napjának al­kalmából ke­rült sor, csü­törtökön dél­után. Dr. Sza­bó Miklós, a városi-járási pártbizottság első titkára mondott be­szédet. ÚJ SZOLGÁLTATÁS Értékbecslés az ingatlanközvetítőnél Tavaly novemberben alakult meg a kecskeméti Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalatnál az ingat­lanközvetítő részleg, amely saját tulajdonban vagy bérleményben lévő ingatlanok vételével, eladá­sával, cseréjével foglalkozik. Ed­dig 237 megbízásról és 17 ered­ményes közvetítésről tanúskodik a statisztika — tájékoztatóit dr. Molnár Mária, a részleg vezetője. Az utóbbi száz azért ilyen kicsi, mert sok a szaknyelven mondva forgalomképtelen ingatlan. Vagy a műszaki állapota, vagy az ára, esetleg a megbízó cserefelvételei miatt. A szolgáltatás iránt ennek elle­nére növekszik az igény, mert az érdeklődőknek rögtön négy-öt cí­met is tudnak adni, amelyek kö­zött könnyebben találhat elkép­zeléseinek megfelelőt. S amíg a keresés tart, addig a közvetítés ingyenes. Fizetni is csak akkor kell, ha a szerződés létrejött, egymásra talált vevő és eladó vagy két cserepartner. A lehetőség azonban megvan a hármas cserék lebonyolítására is, mégpedig — az iroda közreműködésével — a korábbinál egyszerűbb módon. Mivel az új lakásrendeletek megjelenése után felül kell vizs­gálni a tanácsi bérlakásokat az új lakbér megállapítása végett az ingatlanközvetítő részleg új­donságként bevezette, hogy bér­lők vagy bérbeadók magánmeg­bízása alapján lakásfelmérést vállal, és javaslatot tesz a lak­bérre is, amelyeket azonban csak a kötött bérű lakások esetén le­het érvényesíteni. Vagyis akkor, ha a bérlők annak idején hatósá­gi határozattal kerültek a sze­mélyi tulajdonban lévő ingatlan­ba. Az új szolgáltatást áz ügyfe­lek nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a bajai, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházi és kiskunhalasi kirendeltségeken is igénybe ve­hetik. V. T. MŰSOR December 12-én, vasárnap ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A felnőttklubban 10 órakor: DIAK- DÉLELOTT. puzzle avagy kira­kójáték-verseny GYEREKEK­NEK, VÁSÁR FELNŐTTEKNEK. A természettudományi stúdióban: A CB-EGYESÜLET ÉVES MUNKÁ­JÁNAK ÉRTÉKELÉSE. Vezeti: dr. Ba­lázs Vilmos. A színházteremben 15 órakor: FILMKLUB. (A szexológiai szabad­egyetemhez kapcsolódóan. Trisztána (Bunuel). Az ifjúsági klubban: APRÓK TÁN­CA. Közreműködik: Király Györgyi énekes, Tassy Lilla táncos és a He­gedűs együttes. Az ifjúsági klubban 18—19.30 óráig: TANCTANItAS. Közreműködik: Tassy Lilla és a Hegedűs együttes. Az ifjúsági klubban: 19.30—32 óráig: TÁNCHÁZ. Közreműködik: Róka Ro­zália mesemondó, T. Varga Anikó énekes. MOZI KECSKÉMET Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: MACKENNA ARANYA. II. helyárú. Színes, amerikai western- film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: KICSI A KOCSI, DE ERŐS. II. helyárú. Színes, magyarul beszélő amerikai vígjáték. Otthon mozi: délelőtt 10, fél 6 és fél 8 órakor: A MALÁJI TIGRIS. III. helyárú. Színes olasz—francia—nyu­gatnémet kalandfilm. 3 órakor: FILM­KLUB. Mesemozi: fél 4 és háromnegyed 6 órakor: ALIM ÉS SZAMARA. Színes, szovjet mesefilm-összeállítás. Á Városi mozi épületében a Mese­mozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőit mozi: fél 4 órakor: OLIMPIA MOSZKVÁBAN. Színes szovjet doku­mentumfilm Háromnegyed 6 és 8 órakor: EGY ZSENI. KÉT HAVER. EGY BALEK. III. helyárú. Színes, ma­gyarul beszélő olasz—francia—nyugat­német westernfilm. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 3 órakor: A KIS DARAZS. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes francia film. Pajtásmazi: délelőtt 10 órakor: CSODATEVŐ PALATÁBLA. KALOCSA Otthon mozi: 4 órakor: FEKETE TYŰK. Színes, magyarul beszélő szovjet film. Csak 6 órakor: A JÖ, A ROSSZ ÉS A CSÜF. Csak 16 éven fe­lülieknek! Dupla, III. helyárú. Kétré­szes. színes olasz westernfilm. Pajtásmozi: délelőtt 10 órakor: AZ EMBEREVÖ MEDVE. KISKOROS Petőfi mozi: 3, 5 és 7 órakor: NYOM NÉLKÜL. II. helyárú. Színes magyar bűnügyi film. Pajtásmozi: délelőtt 10 árakor: A FEJ NÉLKÜLI LOVAS. BAJA Uránia mozi: fél 4. fél 6 és fél 8 órakor: ELVIS PRESLEY. III. hely­árú. Színes és fekete-fehér, zenés amerikai film. Pajtásmozi: délelőtt 10 órakor: KE- MENYKALAP ÉS KRUMPLIORR. Központi mozi: 4, 6 és 8 órakor: KEK LAGÜNA. II. helyárú. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes ame­rikai film. TISZAKÉCSKE Művelődési ház-mozi: 5 és 7 óra­kor: KONVOJ. III. helyárú. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, ma­gyarul beszélő amerikai kalandfilm. December I3-án, hétfőn ERDEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A színházt2remben 15 órakor: ERICH KÄSTNER: EMBERKE. Mese­játék két részben 6 éven felülieknek. Az ifjúsági klubban 17 órakor: DI­VATÉ LUB. A folyóiratolvasóban 17 órakor: JO­GI TAN ACS ADAS. MOZI Hétfőn, december 13-án a mozik műsora azonos a vasárnapival, ki­véve: KECSKEMÉT Árpád mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: SZÜLJÖN A ROCK. II. helyárú. 14 éven aluliaknak nem aján­lott! Színes, zenés francia film. Otthon mozi: délelőtt 13. fél 6 és fél 8 órakor: FI LM BAKATOK KÖRE. EGY ROZSAFÜZÉR SZEMEI. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Magyarul beszélő lengyel film. Stúdiómozi: 8 órakor a Városi mozi épületében: ETŰDÖK GÉPZONGORÁ­RA. Színes szovjet film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4 órakor: EGY SZE­RELEM HÁROM ÉJSZAKÁJA. Színes magyar film. 6 és 8 órakor: A KIS DARAZS. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes francia film. KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 3 órakor: A MALAJI TIGRIS. III. helyárú. Színes olasz—francia—nyugatnémet kaland­film. KISKOROS Petőfi mozi: 3 és 5 órakor: FEKETE TYjJK. Színes. magyarul beszélő szovjet film. 7 órakor: FILMKLUB. BAJA Központi mozi: szünnap. TISZAKÉCSKE Művelődési ház-mozi: 5 és 7 órakor: CSAK SEMMI PÁNIK, ITT VAGYOK. II. helyárú. Színes magyar kaland­film. TTT-tudósítók Bács-Kiskun megyében is meg­alakult a Televízió Tízen Túliak Társasága tudósítójának csoport­ja, amelynek tagjai többek kö­zött bajai, kalocsai, kecskeméti, kiskőrösi, pálmonostori gyerekek. Feladatuk: képben, hangban rendszeresen híreket, informá­ciókat gyűjteni, továbbítani a me­gyében zajló, a fiatalokat érintő, érdeklő eseményekről. Gregorich András szerkesztő és Fazekas Lajos rendező irányítá­sával már készül a bemutatkozó adás anyaga is. Ebben az ország minden részén láthatják majd a kecskeméti új úttörőházat, s ugyanitt a népi játékokat felele­venítő úttörőket, valamint a ke­celi nevelési központot. Szó és kép lesz a kalocsai Schöffer-to- ronyról, egy különleges kiskőrösi ügyosztályról, s a pálmonostori iskolaszövetkezetről. Megyénk az országos sajtóban Népszabadság, december 11—i szám. így láttuk Kodályt — Életmű és örökség. (Cikkek Kecskemét nagy szülöttjéről, Kodály Zoltánról, születésének századik évfordulóján.) Népszava, december 11-i szám. Kodály a halhatatlanság út- .ján. (A zeneszerző életművét méltató írás.) Magyar Hírlap, december 11-i szám. Játékország Kecskemé­ten. (Rövid tájékoztatás a Szórakaténusz játékház és múzeum programjáról.) Hétvége, Magyar Hírlap melléklete, december 11-i szám. A nemzet parkjában. (Képes tudósítás a Kiskunsági Nemzeti Park­ró.) A műsor január 6-án kerül kép­ernyőre. OLCSÓBBAN AZ ÜNNEPEK ELŐTT Az állami gazdaságok központjának kezdeményezésére az ország­ban a legnagyobb bortermelő állami gazdaságok elhatározták, hogy literes boraikat, pezsgőiket az ünnepek előtt árengedménnyel értéke­sítik. A megye több állami gazdasága ugyancsak csatlakozott az ak­cióhoz, és a jövő héten már olcsóbban vásárolhatók egyes termékeik. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság élve a lehetőségekkel és az alka­lommal, Kecskeméten (a Rákóczi úton), valamint Kiskunhalason el­árusító pavilonokat nyit, ahol valamennyi termékét árkedvezménnyel lehet megvenni. NAPTÁR 1982. december 12., vasárnap Névnap: Gabriella Napkelte: 7 óra 22 perc Napnyugta: 15 óra 53 perc Holdkelte: 4 óra 04 perc Holdnyugta: 14 óra 28 perc IDŐJÁRÁS Előrejelzés az ország területére ma estig: délelőtt felszakadozik a felhőzet, de késő délután nyuga­ton újabb felhősödés, havazás. A szél csak átmenetileg mérséklő­dik. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 3, 8 fok között valószínű. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint az 50. já­tékhéten öttalálatos szelvény egy darab volt. A lottónyeremények az illeték levonása után a követ­kezők: 5 találatot 1 fogadó ért el. Nyereménye 1 755 792 forint. 4 találatos szelvénye 120 fogadónak volt, nyereményük egyenként 58 526 forint. 3 találata 9075 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 484 forint. Á 2 találatos szelvények száma 228 730 db, ezekre egyenként 24 forintot fi­zetnek. (MTI) Váci Mihály-emléknap Tiszaszalkán A hagyományokhoz híven az idén is megrendezték a Váci Mi- hály-emléknapot a Szabolcs-szat- mári Tiszaszalkán. A beregi táj­körzet nagyközségében a sorrend­ben nyolcadik alkalommal tartott emléknap Váci Mihály emléktáb­lájának koszorúzásával kezdődött. Itt Ratkó József József Attila- és SZOT-díjas költő emlékezett ba­rátjára. Ugyancsak az emlékezés, a Váci Mihállyal kapcsolatos él­mények ihlették Huszár István festőművész kiállítását, melyet „Miskára így emlékezem” cím­mel a művelődési otthonban nyi­tottak meg. — HALASI TÉKA. December 13- án, hétfőn 18 órakor Oláh Györgyné, a Kiskunhalasi Há­ziipari és Népművészeti Szövet­kezet elnöke a halasi csipkéről tart előadást. A film- és diave­títéssel egybekötött műsor szín­helye a kiskunhalasi városi-já­rási könyvtár. — ZENEKEDVELŐKNEK. Ko­dály Zoltán zenekari műveiről tart előadást Honti György zene­tanár hétfőn, este fél 6-kor, a széchenyivárosi fiókkönyvtár ze­nei klubjában. — Hanglemezbemutató. A kecs­keméti Katona József könyves­bolt egésznapos hanglemezbemu­tatót és vásárt rendez december 14- én, kedden Lajosmizsén, az Almavirág Szakszövetkezetben. — TÁRSASTÁNC. Vizsgabemu­tató táncestet rendeztek tegnap a lajosmizsei művelődési házban. Csaknem százhúsz fiatal mutatta be modern társastánc tudását. A legtehetségesebbek részvételével rövidesen megalakítják a művelő­dési ház táncstúdióját. — Párizs — Kodály. Az Orc- hestre de Paris, Párizs híres ze­nekara a múlt héten a Pleyel-te- remben tartott hangversenyein Kodály Psalmus Hungaricus cí­mű művét tűzte műsorára. A ze­nekart Doráti Antal vezényelte, szólistaként pedig Kozma Lajos működött közre. — Zenekedvelőknek. December 14-én este hat órai kezdettel a császártöltési Erkel Ferenc Mű­velődési házban Karácsony vers­ben és muzsikában címmel ün­nepi hangversenyt rendeztek. Az est közreműködői a bajai Liszt Ferenc Zeneiskola művésztaná­rai és az általános iskola zene­tagozatának tanulói lesznek. — SZALLODATÜZ. Tizenegy ember halálát okozta az alexand­riai tengerparton lévő Carlton Szállodában szombaton a reggeli órákban történt tűz. A sebesültek száma — az eddigi rendőrségi je­lentések szerint — 14. A tűz okát illetően eddig eltérő jelentések ér­keztek. Szemtanúk szerint a lán­gok az első, az ötödik és a hete­dik emeleti ablakokban voltak láthatók, de a tűz rövidesen az egész épületre átterjedt. A ven­dégek között pánik tört ki, töb­ben kivetették magukat a szobák ablakain. AZ ÉRTETLEN A lord lehordja a mornyikját: főko­— Háromszor is csenget­tem, de nem jött be. történik itt? Mi — Bocsánatot kérek. Sir, nem hallottam a csengetést. — Akkor be kellett volna jönnie és jelentenie, nem hallja! hogy VINCZELLÉR IMRE KIÁLLÍTÁSA Vasárnap délelőtt 11 órakor a városi kiállítóterembe invitálják Kalocsa képzőművészetet ked­velő közönségét: Vinczellér Imre festőművész tárlatát nyitja meg Szvorény János, az MSZMP vá­rosi bizottságának első titkára A fiatal — 1953-ban született — al­kotó munkáit január 10-ig tekint­hetik meg az I. István utcai te­remben. Vinczellér Imre külföl­dön is jól ismert művész: egy szerkesztőségünkhöz küldött, a caulfieldi Hallmark Gallery-ben rendezett tárlatának meghívó­ja figyelemfölhívóan jegyzi meg; „csak két hétig” Nos, a kalocsai­ak ennél több ideig gyönyörköd­hetnek festményeiben. Az LGT — Kecskeméten /Lemezszerződés az angol EMI- céggel, külföldi elismerések, itt­honi sikerlemezek, Presser Gá­bor szólólemeze, rock-balettje ... Sokat hallatott az utóbbi időben magáról a Locomotiv GT, a ha­zai közönség mégsem láthatta színpadon. Most az Országos Ren­dező Iroda turnéja során az él­vonalbeli együttes ellátogat Kecs­kemétre is. Az Erdei Ferenc Mű­velődési Központ színháztermé­ben kedden két koncerten láthat­juk, hallhatjuk őket. délután öt­kör és este nyolckor. — SZOMBATON elutazott ha­zánkból Pierre Vago, az Építészek Nemzetközi Szövetségének (UIA) tiszteletbeli elnöke, aki a Ma­gyar Építőművészek Szövetségé­nek vezetőivel folytatott tárgya­lásokat a jövő évben Budapesten sorra kerülő közös rendezvény, a Nemzetközi Vizuális Stúdió elő­készítéséről. Elutazása előtt Pierre Vágót fogadta Ábrahám Kálmán építésügyi és városfejlesztési mi­niszter. — Vinográd — Bátyán. Négy hónap alatt készítette el a kalo­csai áfész építőbrigádja Bátyán azt az eszpresszót, amelynek ne­ve — a közvélemény kívánságá­ra — Vinográd lett. A 300 négy­zetméter alapterületű vendéglátó egységet szombaton nyitották meg. — Halálos baleset. Lajosmizse külterületén Gajdácsi György 28 éves gépokcsivezető, lajosmizsei lakos tehergépkocsival elütötte az úttest szélén álló Soltész József 54 éves helybeli tsz-tagot, aki a helyszínen meghalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint Gajdácsi fi­gyelmetlenül vezetett. A rendőr­ség bevonta vezetői engedélyét és tovább folytatja a baleset vizsgá­latát. Keddi lapszámunkból A lajosmizsei Vízgépé­szeti Vállalat vezetői nyi­latkozik lapunk negye­dik oldalán A közös mun­ka örömei című riportunk­ban. Megyénk GELKA- kirendeltségének jövőjéről is írunk ugyanezen az ol­dalon. Szeptembertől oro­szul tanulnak az általános iskolák negyedik osztályo­sai. erről számolunk be az ötödik oldalon, s bemutat­juk a Belorusz Szocialista Szovjet Köztársaságot. A Petőfi Népe vendégül lát­ta a lengyel Glos Wielko- polsky című megyei napilap információs rovatvezető­helyettesét, aki hazatérése után leírta lapjában a me­gyénkben szerzett élmé­nyeit. Ezúttal erről írunk mi is. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vallalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér 1 a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesitö postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102.— forint egy évre 400.— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom