Petőfi Népe, 1982. december (37. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: eleinte túlnyomóan borult idő lesz, többleié esővel, záporral. Éjszaka és hajnalban többfelé lehet köd. Az északkeleti, majd keleti szél gyakran meg­élénkül, időnként megerősödik. A várható legalacsonyabb hőmérsék­let —1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok kő- zőtt alakul. (MTI) ________________________________________________________ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVII. évf. 282. szám Ára: 1,40 Ft 1982. december 1. szerda Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt iKözponti Bizottsá­gának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irány­elveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) Növelik a választékot és az exportot A vártnál több szőlőt szüreteltek a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban is. A mezőgazdasági nagyüzem által kezdeményezett termelési rendszer — amely­hez már kilenc gazdaság csatlakozott — a korsze­rű termelési módszereket igyekezett széles körben elterjeszteni. Ez is hozzájárult ahhoz — természe­tesen a kedvező időjárással együtt —. hogy jóval tíz tonna feletti terméseredményt értek el hektá­ronként. Sok fejtörést okozott a must elhelyezése. A nagyobb mennyiségű áru arra is ösztönözte a halasiakat, hogy növeljék a választékot, még job­ban ügyeljenek a minőségre és bővítsék az expor­tot. Immár tizenötfajta bort készleteznek, ebből kettő gyümölcs-alapanyagú. A tizenhatfajta pezsgő közül hat gyümölcsből készül. Nemrég állították üzembe az új, NDK-iban ké­szült palackozó gépsort, amely óránként tízezer üveg megtöltésére képes. Jelenleg is a Német De­mokratikus Köztársaságba szállítandó palackokat tölti. A szocialista országok közül az NDK-n kívül rendszeresen szállítanak a Szovjetunióba, Lengyel­• Az új palackozógép. országba. Csehszlovákiába. A nyugati államok is érdeklődnek a halasi és környékbeli borok iránt. Angliába, Svájcba, az NSZK-ba exportálnak. Jö­vőre több ezer hektoliterrel nő a -kivitel aránya. Legalábbis ezt tervezik a gazdaság szakemberei — az eddigi piackutatások alapján. Az európai ifjúság a békéért Készül a daru Megkezdte munkáját Cipruson az európai ifjúsági együttműkö­dés szervezetének III. konzultatív tanácskozása. A tanácskozáson több mint 500 nemzeti szervezet képviseletében 30 nemzetközi és a regionális ifjúsági és diákszerve­zet mintegy 150 küldötte vesz részt, A megnyitó ülésen megjelent és beszédet mondott Szpirosz Kipria- nu, a Ciprusi Köztársaság elnöke. A nemzetközi helyzetet elemezve felhívta a figyelmet a megnöve­kedett hidegháborús veszélyre, a fokozódó fegyverkezési hajsza be­láthatatlan következményeire. Fontosnak ítélte, hogy ebben a helyzetben a világ népei együtte­sen szánjanak síkra a békéért, s hangsúlyozta, hogy ebben a harc­ban az ifjúságnak és szervezetei­nek megnövekedett szerepe lehet. A most megnyílt tanácskozás feladata az 1982. évi programok, akciók végrehajtásának értékelé­se, a tapasztalatok összegzése, va­lamint a keretszervezet 1983. évi feladatainak, rendezvényeinek megvitatása és elfogadása lesz. A keretszervezet —, amelynek ala­kuló ülése 1980 októberében Buda­pesten volt — célkitűzése, hogy az együttműködésben részt vevő szervezetek aktívan járuljanak hozzá az európai biztonsági és együttműködési konferencia záró­okmányában lefektetett javaslatok teljes körű mgevalósításához. Az eddigi akciók során jelentős visszhangra találtak a keretszer­vezet olyan fontos rendezvényei, mint az 1981-es svédországi kör­nyezetvédelmi tanácskozás, vagy az idén a békéről és a leszerelés­ről Hollandiában szervezett ifjú­sági dialógus. A tegnap kezdődött és előreláthatóan december 3-ig tartó tanácskozás munkájában a DÍVSZ delegációjának tagjaként a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség küldöttsége is részt vesz. AMERIKÁBÓL IS KAPTAK MEGRENDELÉST Teljesíti tervét a Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskeméti gyára Az idén több esetben írtunk a Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskeméti gyárának gondjairól, eredményeiről. Beszámoltunk ar­ról is, hogy az év első felében számos akadály nehezítette a 650 tagú kollektíva munkáját. Most, alig néhány héttel az év vége előtt arra kértük Fekete Gyula igazgatót és Horváth Ist­ván főmérnököt, adjanak tájékoz­tatót a második félévi tevékeny­ségükről. — Július elején még nem mertem volna azt mondani, hogy 297 millió forintos termelési elő­irányzatunkat túlteljesítjük — mondta elöljáróban az igazgató. — Az év első felében igen sok minden nehezítette a munkánkat, s ennek következtében volt egy kis lemaradásunk. Zökkenőkkel tarkított volt az alapanyag-ellá­tás, kooperációs partnereink is késve teljesítették feladataikat, és az ötnapos munkahétre való áttérés jelentősen csökkentette a munkaidőalapot. Miután dolgo­zóink több mint ötven százaléka nó és fiatal, nem lehet csodál­kozni azon sem, hogy jelenleg 76-an vannak gyesen, a fiúk kö­zül pedig 24-en katonai szolgála­tukat töltik. Létszámunk az idén más okok­ból is csökkent. Míg tavaly 96 vidéki dolgozónk volt, az idén már csak 30-an járnak be a kör­nyező településekről. Többen a megnövekedett utazási költség, mások a magasabb jövedelem miatt maradtak otthon. A gondo­san kidolgozott szervezési intéz­kedések megvalósítása, az 5 szá­zalékos bérfejlesztés a második félévben fokozatos javulást ered- ménvezett. Kooperációs partne­reink jobb munkát végeztek, az alapanyag-ellátásunk rendező­dött. ígv a' termelési eredmé­nyeink is javultak, és ma már bízhatunk az éves tervünk már említett túlteljesítésében. Horváth István főmérnök arról adott Számot, hogy milyen sike­reket aratnak a vásárlók körében — úgy bel-s mint külföldön — a gyár termékei. — Az idén 28 millió forintos exportmegrendelést kell teljesí­tenünk — mondta Horváth Ist­ván. — Ebből 15 millió forint ér­tékű tőkés államokba kerül. Az NSZK-beli és angol cégek után az idén a második félévben az USA-ból is kaptunk megrende­lést, 2720 kárpitozott székre. Fe­lét már elszállítottuk, másik fele a közeljövőben indul útnak, hogy 1,4 millió forinttal növelje tőkés- export-árbevételünket. Az ame­rikai cég különben már jelezte, hogy a jövő év első felében ha­sonló mennyiségű székre tart igényt. Befejezéshez közeledik a szovjet megrendelés teljesítése is. Ha idejében megkapjuk a szál­lításhoz szükséges konténereket, akkor még az idén határon túl­ra jut a 13 millió forint értékű kárpitozott szék. Megtudtuk még: termékeik belföldön is keresettek. A Vénus garnitúra továbbfejlesztett. Vénus Lux nevű változatát ta­valy mutatták be, s az idén már 1500-at gyártanak belőle. Az idén elkészítették a Sába 4 franciaágy- garnitúra újabb típusát és be­mutatták a BNV-n. A sikerre jel­lemző, hogy a Sába 4 gyártását abbahagyják, mert jövőre, az év első felében 1200 garnitúrát kell gyártaniuk a Sába 83-ból. Sike­res és nagyon keresett gyártmá­nyuk a Glória nevű elemes bú­torcsalád, nagyon szeretnék ki­elégíteni ebből is a növekvő igé­nyeket. — Ami még az idei évet illeti — mondta a beszélgetés végén a főmérnök — érdemes megemlí­teni,'shogy kétmillió forintos költ­séggel sikerült áttérni a hagyo­mányos olajfűtésről az ennél jó­val olcsóbb pakurafűtésre. Ha számításaink beválnak, akkor évente mintegy 600—800 ezer fo­rint lesz a megtakarításunk az előző évekhez viszonyítva. O. L. TOT-TANÁCSKOZÁS A szőlő- és gyümölcstermelés helyzete és fejlesztési lehetőségei A termelőszövetkezetekben a szőlő- és gyümölcstermelési ágazatok évente mintegy tízmilliárd forint értéket állítanak elő. A közös gazdaságok az országos termőterületnek mintegy kétharmadát művelik, feldolgozó üzemeik teljesítménye azonban az országos kapacitásnak csak negyedet teszik ki, és az összes tárolótérnek mindössze 13 százalékát adja. A szőlő- és gyümölcstermelés, illetve a feldolgozás és a tárolás között mutatkozó aránytalanság felszámolásáért a következő időszakban az eddiginél többet kell tenni, ezzel ugyanis ja­vítani lehet ezeknek az ágazatoknak a jövedelmezőségén — állapította meg a TOT elnöksége tegnapi budapesti ülésén, amelyen Szabó István elnökletével a termelőszövetkezeti szőlő- és gyümöcstermelés helyzetét és a fejlesztés lehető­ségeit vitatták meg. A Magyar Hajó- cs Darugyár tiszafüredi egységének Baján dolgozó November 7. szocialista brigádja vállalta, hogy december 15-ig átad­ja az általa szerelt 12 tonnás, 6,5 millió forint értékű darut a Fo­lyamszabályozó és Kavicskotró Vállalatnak. Az aranykoszorús kollektíva november közepétől minden szombaton és vasárnap is dolgozik, hogy vállalásának eleget tegyen. Serkenti őket a határidőre elkészülő munkáért járó 30 ezer forint célpré­mium is. (Szabó Ferenc felvétele) A tanácskozáson felvetették, hogy a rendelkezések egyelőre még különválasztják a szőlő- és gyümölcstelepítést, továbbá a tá­rolást és a feldolgozást, a borász­kodást, holott végül is egységes folyamatról van szó. Ahhoz, hogy a feldolgozás viszonylagos elma­radottságát felszámolhassák, a jö­vőben mintegy százezer hektoliter teljesítményű borászati üzemet és tárolót kell létesíteni a szőlőter­melő vidékeken. A beruházások­hoz szükséges összeg egy részét tsz-tagi kölcsönökből lehetne fe­dezni, Részben azonos gondok mutatkoznak a termelőszövetkeze­ti almatermesztésben is, szűkösek a tárolók. Legalább 250 ezer ton­nás raktárfejlesztésre lenne szük­ség ahhoz, hogy a felkínált téli al­mát megfelelő módon óvhassák az őszi, téli időszakban. Állást foglalt a testület: azon az alapvető gondon, hogy számos gazdaságban túlságosan alacsony a hozam, gyakran csak úgy lehet segíteni, ha a gazdaságtalannak bizonyult ültetvényeket megszün­tetik és helyükre korszerű, nagy­hozamú új fajtákat telepítenek. A szükséges szaporítóanyag máris rendelkezésre áll. Az elnökség megvitatta a mező- gazdasági termelőszövetkezetek anyagi érdekeltségének új voná­sairól szóló előterjesztést. Egyet­értett a munkadíjazás szabályo­zásának továbbfejlesztésével, és azzal, hogy a tagok és a szövet­kezet közötti vagyoni kapcsolat- rendszert a továbbiakban még in­kább elmélyítsék. (MTI) Fontos jogosítvány Az ifjúság a társadalom szerves része, alapvető érde­kei azonosak a társadalom ér­dekeivel. A fiatalok közvetve vagy közvetlenül érdekeltek például a termelés fejleszté­sében, a széles körű szociális gondoskodás megvalósításá­ban, az anyagi jólét rendsze­res növelésében; azaz mind­abban, ami a társadalom több­ségének, a dolgozók tömegei­nek javát szolgálja. Más kérdés, de semmikép­pen sem hagyható figyelmen kívül, hogy a fiatalok érdekei megegyeznek annak az osz­tálynak, rétegnek, csoportnak az érdekeivel is, amelynek ugyanakkor a tagjai. Az ifjú­sági szövetség is ennek tuda­tában tartja jelentős politikai funkciójának az érdekképvi­seletet, az érdekvédelmet. Ami önmagában persze nem újke­letű dolog, hiszen a KISZ zászlóbontásától kezdve hiva­tásának tekinti, hogy közvetít­se a párthoz, az állami, gaz­dasági szervezetekhez a fiata­lok véleményét, képviselje őket érdekeik érvényesítésé­ben. Az ifjúsági törvény adta az alapot ebben a témában a KISZ ide vonatkozó határoza­tának, aimit az Állami Ifjúsá­gi Bizottság irányelvei követ­tek. Ezek rögzítették a KISZ véleményezési, egyetértési, döntési jogkörét. Az idén januárban egységes szerkezeti keretbe foglalták a területi KlSZ-bizottságak „jo­gosítványait”. Ez a tanácsok hatáskörébe tartozó, az ifjú­ság életkörülményeit befolyá­soló döntések, intézkedések tekintetében rögzíti, hogy mit tehet az ifjúsági szövetség. Ide tartozik a KISZ döntési, egyet­értési, véleményezési, kezde­ményezési, felszólalási és el­lenőrzési joga. A jogosítvány- rendszert vizsgálva alapállás­ként kell elfogadni, hogy a KISZ olyan lehetőségek bir­tokába került, amelyek mö­gött az ifjúság adott helyzeté­nek megfelelő érdekviszonyok rejlenek. Magától értetődik, hogy az ifjúsági szövetség a munka­helyi, az iskolai demokrácia intézményein keresztül, az adott fórumokon törekszik ér­vényesíteni a fiatalok érde­keit. Ez különösen jónak ítél­hető az ipari üzemekben, ahol a gazdasági vezetés is egyre inkább felismeri, hogy a meg- nafoekedett feladatok végre­hajtásához szükség van a fia­talok és a KISZ erőteljesebb bevonására. Ezzel szemben az is igaz, hogy a mezőgazdaság területén — különösen a ter­melőszövetkezetekben — a KISZ érdekképviseleti mun­kája néhány igen jó példától eltekintve nem éri el a szük­séges színvonalat. Az anyagi-termelő ágaza­tokban egyre inkább érvénye­sül a vállalati, szövetkezeti önállóság. A főként értelmi­ségieket foglalkoztató munka­helyek egy részében — jobbá­ra állami intézményeknél, ál­lamigazgatási, igazságszolgál­tatási szerveknél — a vezetői döntések továbbra is sokkal inkább külső tényezőktől, pél­dául a felsőbb utasításoktól függnek. Ezáltal a KISZ rész­vétele a helyi döntésekben — ilyenképpen a fiatalok érdek- képviseletében — sem érvé­nyesülhet eléggé. Némileg ha­sonló a helyzet az iskolákban: ma még csak kevés helyen vált az iskola életének részévé a KISZ-szervezet érdekvédel­mi munkája. Érdesebben fo­galmazva: az iskolaközösség életét érintő döntések kialakí­tásánál nem veszik kellő rvly- lyal figyelembe az ifjúsági szervezet, a diákok vélemé­nyét, állásfoglalását. A dolgozó, az értelmiségi és a tanuló fiatalok „érdek­helyzetének" e vázlatos átte­kintése is nyilvánvalóvá teszi annak szükségességét, hogy a KISZ-nek valamennyi szerve­zetében — az wlapszervezetek- ben is! — érdekfeltáró tevé­kenységet kell folytatnia. Eh­hez más „erőkkel" kell szövet­ségre lépnie, meg kell találnia azokat a szervezeteket, testü­leteket, embereket, akikkel együttműködve jobban segít­het érvényre juttatni a fiata­lok érdekeit. Az ifjúsági szövetség ér­dekképviseleti, érdekvédelmi tevékenysége, ezirányú mun­kájának hatékonysága sokat fejlődött az utóbbi évtized alatt. A fejlődés megmutatko­zott a formai keretek, a szer­vezeti megoldások, illetve a tartalmi követelmények vo­natkozásában egyaránt. Ma viszont többre, másra van szükség, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Jelenlegi hely­zetünkben — a nyolcvanas évek előrelátható tendenciáit, lehetőségeit figyelembe véve — különösen fontos olyan társadalmi feltételeket terem­teni, amelyek révén az egyén boldogulása, a kisebb-nagyobb közösségek törekvése egybe­esik a társadalom érdekeivel. Ezért az ifjúsági szövetségnek továbbra is az olyan érdekelt­ségi viszonyok kialakítását kell szorgalmaznia, amelyek a fiatalok alkotó energiájának kibontakoztatását serkentik, egyben hozzájárulnak szemé­lyes törekvéseik, céljaik meg­valósításához. D. P. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom