Petőfi Népe, 1982. szeptember (37. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-21 / 221. szám

PETŐFI NÉPE ÉVFORDULÓ ötven évvel ezelőtt, 1932. szep­tember 21-én kezdődött meg a bírósági tárgyalás József Attila és társai ügyében, a Sallai és Fürst megmentéséért írott röp- irat miatt. „Sallai Imre és Fürst Sándor elvtársainkat — írta többek kö­zött a röpirat —, a magyar for­radalmi harcosok legjobbjait, le­gyilkolta a magyar fasizmus kor­mánya. Munkások milliói zárják örökre szívükbe őket”. A röplap hangsúlyozta, hogy a kommunis­ta pártot semmivel sem lehet megfélemlíteni: „Tévedett a bur­zsoázia, tévedett a fasiszta kor­mány, tévedtek a szociáldemok­rata vezérek, akik visszatartot­ták a munkásokat attól, hogy megmentsék a legjobbakat. A nagy sajtónyilvánosságot ka­pott bírósági tárgyaláson József Attila és társai öntudatosan vé­delmezték elveiket, meggyőződé­süket. A költőt a röpiratért, va­lamint Lebukott című, a Vörös Segély részére írt verséért újra meg újra bíróság elé citálták; la­kásán házkutatást tartottak, a Döntsd a tőkét, ne siránkozz! cí­mű kötetét pedig az ügyészség el­kobozta. Megkérdeztük Nemzetközi keramikustalálkozó Kecskeméten A képzőművészeti világhét al­kalmából hamarosan rangos ese­mények színhelye lesz Kecske­mét. A Nemzetközi Kerámia Aka­démia az idén hazánkban rende­zi meg szokásos közgyűlését, s a találkozó három napjából egyet a megyeszékhelyen töltenek a vendégek. A genfi székhelyű szer­vezetnek, amely immár három évtizedes múltra tekint vissza, legfőbb célja, hogy a világ kera­mikusművészei, a múzeumi szak­emberek, műgyűjtők — azaz a kerámiával közvetlen kapcsolat­ban állók — nemzetközi együtt­működését megszervezze. Tevé­kenységi körébe tartozik a kü­lönféle konferenciák és kiállítá­sok rendezése is. Az akadémia rangját mi sem bizonyítja jobban, minthogy kon­zultációs státusszal rendelkezik az UNESCQ-ban. A negyven tagor­szág közül nem véletlenül esett a választás Magyarországra. A szervezetben végzett eddigi tevé­kenység és természetesen a ma­ga nemében egyedülálló kecske­SZEPTEMBER 30.: méti kerámiastúdió léte elegen­dő ok arra, hogy a mintegy száz művész és szakember ideutazzon Angliából, Japánból, Spanyol- országból, Belgiumból, a világ szinte minden tájáról. A szeptember 30-i, kimondot­tan szakmai program keretében délelőtt a stúdióba látogatnak a vendégek, ahol alkalom lesz az alkotókkal és alkotásokkal való bensőséges ismerkedésre. A nap folyamán megnyílik a kerámia- stúdió múzeuma is. A műhely közgyűjteményi anyagából ren­dezett kiállítást — amely tu­lajdonképpen egy több éves mun­kafolyamat dokumentációja — Jerger Krisztina művészettörté­nész rendezte. Délután, ha a részt­vevőknek kedvük tartja, elláto­gathatnak a Magyar Naiv Mű­vészek Múzeumába, a Szórakaté- nusz Játékműhelybe és Múzeum­ba, a Kodály Intézetbe, vagy a Tudomány és Technika Házába. Az említett helyeken idegenve­zetők várják majd őket. Jelentős eseménynek ad majd otthont aznap az Erdei Ferenc Művelődési Központ is, ahol töb­bek között megnyitják a kerámia-, üveg-, porcelánipari termékek és az ipari formatervezett tárgyak seregszemléjét, a II. Országos Szi­likátipari és Formatervezési Tri- ennálét. Már az elnevezés is su­gallja, hogy a rendezvény elsőd­leges célja alkalmat teremteni az ipar és az ipari formatervezés szakembereinek találkozójára, hiszen ez előfeltétele a gyümöl­csöző együttműködésnek. Ugyan­csak szeptember 30-tól látható a művelődési központban az Oszt­rák Formatervezési Kiállítás is. A Nemzetközi Kerámia Aka­démia tagjai részt vesznek a triennálé megnyitóján és díjki­osztó ünnepségén, majd az esti órákban Pécsre utaznak, ahol megtartják évi közgyűlésüket és egyebek között ellátogatnak a siklósi alkotótelepekre is. H. K. E. Naponta kétszáz tonna • A tiszakécskei Béke és Szabad­ság Tsz évtizedes szerződéses ré­patermesztő partnere a Szolnoki Cukorgyárnak. A szeptember el­sejei gyártási idénykezdet óta sa­ját járműveivel naponta kétszáz tonna répát szállít szántóföldjé­ről közvetlenül a feldolgozóüzem, be a közös gazdaság. A gyár a szállítási költséget megtéríti a szövetkezetnek. Megyénk az országos sajtóban Film, Színház. Muzsika, 38. szám. Évadkezdés Kecskeméten. (Rövid beszámoló, összefüggésben a kamaraszínházi héttel.) Magyar Nemzet, szeptember 18-i szám. Kovács Judit: Ké­születlenül. (Országos tapasztalatok a nevelésüggyel kapcso­latban: többek között egy Bács-Kiskunban folyó kísérlet is- j mertetése.) Üj Tükör. 38. szám. Feuer Mária: Kodály dirigál Kodályt. (A kecskeméti születésű zeneszerző új lemezének ismertetése.) Idegenforgalom, 9. szám. Tanyacsárda — Lajosmizse, (A csárda vezetőjét, Gömöri Ferencet, mesterszakácsát és helyet­tesét Garaczi Jánost mutatja be.) Állattenyésztés és Takarmányozás, 4. szám. Mikolai Ferenc— Pongó Tivadar: A születési tömeg és az etetés módjának ha­tása a sertések napi testtömeg-gyarapodására. (A kísérletet a Bajai Mezőgazdasági Kombinát sertéshústermelő üzemében végezték. Pongó Tivadarnak, az üzem munkatársának irányí­tásával.) Nem látta a teherautót — Hol, milyen célra kér­nek mostanában mezőgazda- dasági termelési hitelt Bács- Kiskunban? VÁLASZOL: Szabó Sán­dor, az Országos Takarék- pénztár kecskeméti kör­zeti fiókjának vezetője: — Támogatunk minden olyan elképzelést, amely a lakosság ellátását javít­ja. Az év folyamán mező- gazdaságihitel-állomá- nyunk 34 millió forinttal nőtt. Kölcsönt lehet egy. szerre több célra is igényel­ni, például állatvásárlás­ra ' és -férőhelylétesítésre, vagy zöldség-, gyümölcs-, il­letve szőlőtermesztésre és mezőgazdasági kisgépvá­sárlásra. Kunszentmiklós környékén jelenleg juh- és sertéstartás a legnépsze­rűbb. a kiskunmajsaiak, félegyháziak és halasiak főleg libanevelésre vesz­nek fel pénzt. Kecel, Kis­kőrös és Soltvadkert kör­nyékén nemrégiben nagy­szabású szőlőrekonstruk­cióra került sor, sokan eh­hez a beruházáshoz kér­tek hitelt. Idei újdonság­nak számít a szervezett mé­hészek kedvezményes hi­tele. Támogatunk olyan gazdákat is, akik önfo­gyasztásra termelnek, itt leginkább a hobbisokra gondolok. Többen prémes állat — főleg nutria — te­nyésztésébe vagy dohány- termesztésbe vágtak. Sőt egyedülálló esetként em­líthetem a közelmúltban létesített bajai magánhalas­tót, amelyhez szintén ad­tunk mezőgazdasági ter­melési hitelt. A kölcsönök rendeltetésszerű felhaszná­lását természetesen iga­zolni kell, s azt hogy az el­képzelt cél megvalósult-e, az OTP a helyszínen ellen­őrzi. Bács-Kiskunban az elmúlt hét végén 12 közúti közlekedési bal­eset történt, ezek közül egy vég­ződött halállal, hét súlyos, négy pedig könnyű sérüléssel. Vasárnap este 6 órakor Soltvad- kerten, a Tanács és a Nádas utca kereszteződésében Tóth László 52 éves alkalmi munkás, kiskunha­lasi (Zöldmalom u. 25.) lakos ke­rékpárral nem adott elsőbbséget egy már féktávolságon belül levő teherautónak, ami elütötte őt. Tóth László a kórházban belehalt sérüléseibe. Szombaton délelőtt 10 órakor Kecskeméten, az Erzsébet körúton Sándor Mihály 81 éves nyugdíjas, helybeli (Erzsébet krt. 29.) lakos kerékpárját tolva figyelmetlenül akart átmenni az úttesten és egy féktávolságon belül levő személy- gépkocsi elé lépett. Az idős ember 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyancsak szombaton este fél 6-kor Kiskunhalason, a Vasút és a Széchenyi utca kereszteződésé­ben Vilmos Lőrinc 41 éves gép­kocsivezető, helybeli (Erdei F. tér 6.) lakos személyautóval nem adott elsőbbséget egy, a védett út­vonalon haladó segédmotor-kerék­párnak, s összeütköztek. A baleset következtében a vétlen motoros súlyosan megsérült. Vasárnap reggel fél 6-kor Kecs­kemét határában, az E5-ös fő­úton Takács László 21 éves ser- tésgondoző, városföldi (Béke u. 22 .) lakos személygépkocsiját ve­zetve elaludt, letért a menetirány szerinti jpbb oldalra, ahol egy vil­lanyoszlopnak ütközött. Két utasa — városföldi lakosok — Szabó Jó­zsef 18 éves épületburkoló súlyos, míg Kurucz József 20 éves segéd­munkás könnyű sérüléseket szen­vedett. Szeptember 19-én, délelőtt fél 10-kor Felsőszentivánon, a Sza­badság és a Jókai utca kereszte­ződésében Barta Attila 11 éves ta­nuló helybeli (Hunyadi út 11.) la­kos kerékpárjával nem adott el­sőbbséget a védett útvonalon ha­ladó személygépkocsinak és össze­ütköztek. A fiút súlyos sérülések­kel vitték orvoshoz. Vállalati sportnap Jól sikerült munkahelyi sportvetél­kedőt tartottak a napokban a Kecske­méti Sütő- és Édesipari Vállalatnál. A mintegy 150 dolgozó különösen nagy érdeklődéssel figyelte a női labdarú­gók szereplését. MŰSOR: Szeptember 31-én, kedden: KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4 órakor: SZE­GÉNY GAZDAGOK. Színes, magyar film. Háromnegyed 6 órakor: A HOLD. Csak 18 éven felülieknek! Dupla, II. helyárú. Kétrészes, színes, magyarul beszélő olasz film. Árpád mozi: fél 4, háromnegyed í és 8 órakor: EGY ZSENI, KÉT HA­VER, EGY BALEK. III. helyárü. Szí­nes. magyarul beszélő olasz—francia we.sternfilm. Mesemozi: háromnegyed 6 órakor: AZ ÖR1ASKIRALY ÉS A VARGA. Színes, magyarul beszélő csehszlovák mesefilm-összeállítás. Stúdiómozi: B órakor: MAKRA. Ma­gyar film. Autósmozi (Mező Imre úti tanpá­lya) fél 8 órakor: ROSSZEMBEREK. Csak 16 éven felülieknek. Magyar film. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: JOBB MA EGY NÖ, MINT TEGNAP HÁROM. II. helyárú. Csak 16 éven felülieknek! Színes, ma­gyarul beszélő francia film. KISKUNHALAS Fáklya mozi: 4, 6 és 8 órakor: MEGÁLL AZ IDŐ, Színes, magyar film. KISKÖRÖS Petőfi mozi: szünnap. KALOCSA Otthon mozi: 4. 6 és 8 órakor: CSAK SEMMI PANIK, ITT VÁG' II. helyárú. Színes, magyar kaland­film. BAJA Uránia mozi: fél 4 órakor: A FE­KETE PARIPA. Színes, magyarul be­szélő amerikai ifjúsági film. Fél 6 és fél 8 órakor: TALÁLKOZÁS AZ AT- LANTI-O.CEANON. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes lengyel film. Központi mozi: 4 órakor: A PÜPOS LOVACSKA. Színes, szovjet jnesefilm. 6 és 8 órakor: SZELÍD VADNYUGAT. 14 éven aluliaknak nerrwajánlbtt! Szí­nes amerikai film. ' \ TISZAKÉCSKE Művelődési ház mozi: 8 órakor: ÉN ÉS CATERINA. II. helyárú. Színes, magyarul beszélő olasz filmvígjáték. MAI MŰSOR TV I. MŰSOR: *.00: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna (ism.) SZ S.05: Iskolatévé. Magyar nyelv (ált. isk. 4. oszt.) Szó-ra-ka-té-nusz. SZ Hull a hó és hózik. Mit közölnek az igék ».00: Magyar irodalom (ált. isk. alsó tagozat). Móra Ferenc: Kincskere­ső kisködmön 10.00: Történelem (ált. isk. 5. oszt.) Az ember térben és időben. SZ 10.30: Deltácska. Vulkánok 13.15: Magyar nyelv (lsm.) SZ 14.05: Deltácska (ism.) 14.25: Magyar irodalom (ism.) 14.55: Történelem (ism.) SZ 15.30: Napköziseknek, szakköröknek. - Védd az életet! SZ 15.50: Hírek 15.55: Életet az éveknek. Nyugdíjasok műsora 16.25: Reklám 16.35: Princ, a katona. Tévéfilmsoro­zat 13 4. rész: Az első levél (ism.) 17.10: Reklám 17.20: Slágerbazár 17.50: Sportmúzeum. Az MTE Jubileu­ma 18.10: Göcsej 1983. Dokumentumfilm. SZ 19.00: Reklám 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévé­torna. SZ 19.15: Esti me3e. SZ 19.30: Tv-híradó. SZ 20.00: Kórház a város szélén. Cseh­szlovák filmsorozat. 1310. rész: Az új főorvos. SZ 20.55: Stúdió *82. A Televízió kulturá­lis hetilapja. SZ 21.55: In memóriám Török Vidor. Portréfilm. SZ 22.35: Tv-híradó 3. SZ TV II. MŰSOR: 20.00: Sztravinszkij: A katona törté­nete. Balettfilm (ism.) SZ 21.00: Tv-híradó 2. SZ 21.20: Reklám 21.35: Súlyemelő VB. Közvetítés Ljubl­janából. SZ. (60 és 67,5 kg.) ÚJVIDÉKI TV: 17.55: Műsorismertetés (m) 18.00: Tv-híradó (m) 18.15: Reklám 18.20: Műsorismertetés (TV Bgd) 18.25: Tv-híradó (sz-h) 18.45: Mi és a TV — gyermekműsor 19.15: Könyv a színházról — irodalmi műsor (sz-h) 19.45: Népszerű zene (TV Zgb) 20.15: Rajzfilm 20.30: Tv-híradó (m) 21.00: Belpolitikai műsor — román nyelven 21.45: Tv-híradó (sz-h) 22.05: Vajdaság a harcokban 22.50: Portrék 23.20: Műsorzárás. KOSSUTH: 8.27: Hagyomány és modernség a mai Indiában 8.57: A Népzenei Hangos Újság mel­léklete 9.44: Brahms gyermekdalaiból 10.05: MR 10—14 10.35: Operafelvételekből 10.57: Kamarazene 11.24: Jellel vagy anélkül? 11.39: Wilhelm Meister tanulóévei. Goethe regénye 12.45: Törvénykönyv 13.00: Bob herceg. Huszka Jenő ope­rettjének rádióváltozata 14.32: Járóka Sándor szerzeményeiből 14.40: Arcképek a Szovjetunió népei­nek irodalmából. Örményország 15.05: Kodály-művek 15.28: Nyitnikék 16.00: Francia operákból 16.30: Zengjen a muzsika! 17.05: Mea culpa Gozsdu Elek novel­lája 17.27: Állami Aruház 19.15: Nóták 19.48: Ez mind én volnék, avagy tán túl későn vacsoráltam az este? Vá­mos Miklós hangjátéka 20.35: Beethoven-szonáták 21.29: Lélek és test — VIII. rész 22.30: Romantikus kórusművek 22.50: Mit ér a nevem? 23.00: Szimfonikus zene 0.10: Toronyzene PETŐFI: 8.05: ökrös Oszkár cimbalmozik 8.35: Társalgó 10.00—12.25: Zenedélelőtt 12.25: Gyermekek könyvespolca 12.35: Melódiakoktél 13.30: Muzsikáló természet 13.35: Dörmögő muzsika 14.00: A Petőfi Rádió zenés délutánja 16.35: Csúcsforgalom 18.00: Tini-tonik 18.47: Barangolás régi hanglemezek között 19.06: Stan Getz együttese játszik 19.35: Csak fiataloknak NAPTÁR 1*83. szeptember II. — Kedd. Névuap: Máté. Napkelte: 8 óra 29 perc. Napnyugta: 18 óra 49 perc. Holdkelte: 10 óra 88 perc. Holdnyugta: 20 óra 97 perc. NÉVTÁR A Máté a héber Mattitjahu név hé­ber Mathai beeézőjéből származik. Je­lentése: Jahve ajándéka. Ma köszönt­hetjük még Ifigénia, Ilka, Jónás, Mau­ra, Mire és Mirella nevű rokonunkat, ismerősünket. IDŐJÁRÁS A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium és a Bajai Meteoroló­giai Állomás jelenti: Szeptember 19-én Kecskeméten a középhőmérséklet 18,2 (az ötvenéves átlag 15,5), a legmagasabb hőmérséklet 27,2 Celsius-fok volt, a nap nyolc órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 13, ll órakor 26,9 Celsíus-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 11,6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030,4 millibar (gyengén emelkedő) volt. Szeptember 19-én Baján a középhő­mérséklet 19,5 (az ötvenéves átlag 16,1), a legmagasabb hőmérséklet 37.6 Celsius-fok volt, a nap nyolc órán át sütött. Tegnap reggel 8 órakor 13,6, 14 órakor 27,4 Celslus-fokot mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet 12,6 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 1019 millibar (változatlan) volt. Várható időjárás ma estig: csak kisebb körzetekben kell át­meneti fethösödésre számítani, az ország nagyrészén folytatódik a derült idő. Csapadék továbbra sem valószínű. A déli, délnyuga­ti szél napközben főleg a Dunán­túlon megélénkül. Hajnalban szórványosan köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet 9—14, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 23 és 28 fok kö­zött alakul. ' — Koncz Gábor előadóestje. Ma este 7 órakor Arany János Toldi­jával lép fel a kecskeméti Óvónő­képző Intézet dísztermében Koncz Gábor színművész. — TANÉVNYITÁS AKODÁLY- INTÉZETBEN. Tegnap délután is­mét kaput nyitott a kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai In­tézet külföldi hallgatók számára szervezett tanfolyama. Az ünne­pélyes tanévnyitón Erdei Péter, az intézet igazgatója köszöntötte a világ tizenhárom országából érke­zett huszonnégy zenepedagógiai szakembert, akik egy tanéven át ismerkednek a Kodály-módszer szerinti zenepedagógia elméleté­vel és gyakorlatával. Figyelmet érdemel, hogy közülük tízen már az előző tanévben is a kecskeméti intézményben tanultak. Németül — a rádióból Német nyelvlecke-sorozatot is sugároz az új tanévben a Magyar Rádió. Az Iskolarádióban jelent­kező programot három évre ál­lították össze; a 45 lecke jelentős részénél az alapfokú nyelvvizsga követelményeit vették figyelem­be. Az adások témáját a fiatalok ízlésének megfelelően igyekez­tek kiválasztani. A felvételeket a lipcsei rádió stúdiójában rög­zítették hangszalagra — német színészek közreműködésével. Az első németórára szeptem­ber 22-én, 19.20-kor „csengetnek be”; a kéthetenként, szerdán a 3. műsorban elhangzó adásokat másnap reggel 9.15-kor megis­métlik. — Forgalomkorlátozás. Az 52-es számú főúton, Dunaföldváron a Duna-híd dilatációs szerkezetének javítása miatt félszélességű forga­lomkorlátozás lép életbe ma reg­gel 6 órától. Az elzárás előrelát­hatólag október 30-ig tart. Az akadályoztatást táblák jelzik, a forgalmat jelzőőrök irányítják. — MODENÁBA UTAZTAK. Hétfőn modenai vendégszereplés­re indult a Hangversenykórus diplomával kitüntetett Bajai Vá­rosi Liszt Ferenc Énekkar. A Bács-Kiskun megye és az olasz- országi tartomány testvérkapcso­latain alapuló látogatás előzmé­nye a P. L. de Victoria di Mode­na énekkar tavalyi bajai fellépé­se volt. A Vígh László vezette kórus három hangversenyt ad a tartományi székhelyen és közvet­len környékén. Holnapi lapszámunkból A negyedik oldalon a I Sajtóposta jelentkezik, ugyanitt olvasható A me­gyeszékhely ipari termékei a külföldi piacokon című írás. Kiállítás látható Kis­kunhalason abból az alka­lomból, hogy száz éve jelent meg az első helyi sajtóter­mék. Az egykori szerkesz­tők, újságírók és nyomdá­szok előtt tiszteleg a Valla- 1 nak a sajtóhasábok című írás. lapunk ötödik oldalán. Ugyanitt bemutatjuk Vitéz Lászlót, a kecskeméti Ka­tona József Színház új tag- i ját. I • A kecskemé­ti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főis­kola három éve alakult rögbi- csapata a hét végén Auszt­riában járt és megmérkőzött a bécsi Celtic Wienna egye­temi csapattal. A találkozóról rövid tudósí­tásban számol be a ma esti Tv-híradó. Képünkön: a két csapat legutóbbi kecskeméti összecsapá­sának egyik tumultuózus jelenete. (Karáth Imre felvétele) — RÁDIÓS KONCERTEK. Tíz előadásból álló sorozat kezdődik szeptember 21-én a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében. A havonta jelentkező program­ban neves szerzők műveit mu­tatják be. SALAMON Két barát beszélget: — Salamon királynak ki- lencszáz felesége volt. — Szeretném tudni, mi­vel táplálta őket. — Engem inkább az ér­dekel, hogy ő mivel táplál­kozott ... 20.35: Utazás a Balaton körül. Eötvös Károly útirajza 20.53: Népdalkörök pódiuma 21.18: Slágermúzeum 22.11: Arnold-táncok 22.40: Gencsy Sári énekel 23.20: A mai dzsessz. Lester Bowie és Roscoe Mitshell felvételeiből 3. MŰSOR: 9.00—9.30: Iskolarádió 9.30: Kari Böhm felvételeiből 10.30: Részletek Larry Coryell Üj szó­lóéi tár-lemezéről 11.05: 2000 felé 11.40: Barokk muzsika 13.07: A Dallasi Szimfonikus Zenekar hangversenye 15.04: Szereted az operát? 15.34: Schubert-művek 16.44: Jack Dejohnette Special Edition együttesének hangversenye 17.20: Csajkovszkij-lemezeinkből 18.00: Reneszánsz kórusmuzsika 18.32: A Magyar Hanglemezgyártó Vál­lalat új lemezeiből 19.05: Mindenki iskolája 19.35: Puccini: Pillangókisasszony. Há- romfelvonásos opera 22.40: Hangszerszólók Szerkesztőségi ügyelet: hétfőtől péntekig naponta 9 és 18, szombaton 9 és 13 óra között. Ez idő alatt hírek, rövid tudósítások, informá­ciók, események közölhetők a 20-111-es telefonon, vala­mint a 26-216-os telexszá­mon. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26-216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235 X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom