Petőfi Népe, 1982. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-27 / 200. szám

APRÓHIRDETÉSEK LENGYEL gyártmányú la-KETTŐ Ingatlan KÉTSZOBÁS, fürdőszobás belső házrész a központban, beköltözhetően eladó. Kis­kunmajsa, Sallal utca 6. sz. Érdeklődni naponta 17—18 óráig. _________2296 EL AJDÖ Kiskunmajsa, öt­fa 15. szám alatti tanya, (Félegyházi út mellett), RS—56 típusú traktor, fe­jőberendezés és egyéb gaz­dasági felszerelések. Ér­deklődni lehet a helyszínen, Tóth Gábornénál._______2682 E LADÓ félkész üdülő Ke­rekdomb, Sellő u. „A”-ház. Érdeklődni: Kecskemét, Nagykőrösi u. 24. Tóth La­jos,_____________________4299 T ANYA 800 négyszögöl te­rülettel 2 rendbeli lakással eladó. Farkas Ferencné Kecskemét, Kisfái 248. szám. _______________________46 033 ELADÓ kertes családi ház igényesnek. Kecskemét, Vacsi köz 39. 4500 LEVÁLASZTHATÓ ház­rész eladó. Kecskemét, Árok u. 8. Érdeklődni hét­köznap 17 órától, szomba­ton és vasárnap egész nap Kiséknél.________________333 G AZDÁLKODÁSRA alkal­mas 800 négyszögöles te­lek (Vereb-kocsmához kö­zel) elköltözés miatt sürgő­sen eladó. Villany és cső- kút van. Érdeklődni: Kis­kunfélegyháza, Korvin Ot­tó u. 11. sz. Hatvanlék. ______________________46 064 B IKAHEGYBEN 931 négy­szögöl beépíthető szőlő, gyümölcsös telkenként, vagy egészben eladó. Ér­deklődni lehet Kiskunfél­egyháza, Felszabadulás 37. ______________46 130 ELADÓ házrész Kecske­mét, Hajagos utca 4. Lőtér mellett, Balláék._______4105 ~ KISKUNFÉLEGYHÁZA, Arany János u. 16. számú különportás családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni a helyszínen, vagy az Ügy­védi Munkaközösségben. ________________________2616 H ÁZRÉSZ eladó. Kiskun­félegyháza, Hunyadi u. 42. Érdeklődni lehet szombat, vasárnap._________ 2613 Ál lattartásra is al­kalmas kertes ház, beköl­tözhetően, összkomforttal, garázzsal eladó. Kiskunfél­egyháza, Üjélet u. 25. szám. __ 2639 E LADÓ főutcai nagyobb családi ház üzlettel. Kiskő­rös, Petőfi u. 34. Tel.: 327. Podmaniczky. 1826 ÉLADÓ kétszobás ház 614 négyszögöl kerttel. Ker­tészkedésre, állattartásra alkalmas. Kecskemét, Szol­nokihegy 171. Kapásék. (Benzinkút mellett). Szom­bat délután, vasárnap egész nap. __________________4440 P ETŐ FI SZÁLLÁS, Ady Endre utca 7, számú ház, 735 négyszögöl kerttel el­adó. Villany, víz van, ker­tészkedésre alkalmas. Ér­deklődni szombat délelőtt, Bállá Lászlódé. 2570 KIS K U N F ÉLEGYHAZA, Dessewffy u. 23. sz. ház bel­ső része eladó. Érdeklődni szombat, vasárnap. 2542 TANYA eladó Petőfi£Záiiás7 E—5-ös főút mellett, 122. km irányában, Nemcsókék. Fűtéssel és vízvezetékkel felszerelt fóliasátrakkal együtt, bérbe is vehető, esetleg részleteiben is meg­vásárolhatók a kertészeti felszerelések. Minden meg­oldás érdekel. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Ibolya u. 8. ______2513 K ÜLÖNPORTÁS ház há­rom részletben, azonnal be­költözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza, Hunyadi utca 58._________________2521 JÓSZÁGNEVELÉSRE al­kalmas városszéli családi ház eladó. Kiskunfélegy­háza, Liget u. 5,'a. Érdek­lődni lehet Szondi kalapos- nál, Holló Béla u. 16. 2793 ELADÓ nagy családi ház, nagy portával, szőlő, gyü­mölcsössel. Kiskunfélegy- háza, Széchenyi u. 29. 2786 BEÉPÍTHETŐ 1033 négy­zetméter területű porta el­adó. Bankfaluban, a műúti iskola után. Érdeklődni Szabó Sándor, Kiskunfél­egyháza. Felszabadulás u. 33. sz. alatt. _______2781 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Berzsenyi Dániel u. 2. szá­mú belső házrész • eladó. Ugyanott Babetta kismo­tor is.________ 2782 . KISKUNFÉLEGYHÁZA, Tompa u. 9. számú ház bel­ső része eladó.. Lekerítve, víz bevezetve.___________2783 • KISKUNFÉLEGYHÁZA, Mártírok u. 27. számú kü­lönportás családi ház és különböző bútorok olcsón eladók.__________________2774 E LADÓ tanya melléképü­lettel, E5-ös út mellett, 3626 négyzetméter terület­tel, szőlő, gyümölcsös. Vil­lany, víz a lakásba beve­zetve. Érdeklődni a hely­színen, Kiskunfélegyháza, VIII. kér. 3. sz. Városhoz 3 km-re.________________2775 I ZSÁKI köves út mellett, a 34-es buszmegállónál, Jó állapotban lévő tanya, 2 szoba, előszoba, sok mel­léképülettel, 1000 négyszög­öl bekerített Jó kerttel, rajta 2 kúttal, villannyal eladó. Kertészkedésre és jószágtartásra kiválóan al­kalmas. Cím: Fekete Pál, Kunszállás, tanya 183. sz. _________________________2771 K ÜLÖNPORTÁS nagyobb családi ház fürdőszobával. Kiskunfélegyháza központ­jában áron alul eladó. Jó­kái u. 15. ___________2760 T ANYA 1 hold földdel el­adó. Víz, villany van. Ér­deklődni Kiskunfélegyhá­za, IX. kér. 259. (Majsai út mellett). ______ 2761 T ANYA eladó, 1 hoid föld- del, 200 négyzetméteres is­tállóval, nortonkúttal és 4 hektár bérelt legelővel. Érdeklődni lehet 16—18 óráig, Bankó István. Gá- tér, Petőfi u, 11. sz. 2670 KÜLÖNPORTÁS családi ház eladó. Kiskunfélegyházg. Mikszáth Kálmán u. 34 a. sz. alatt. 2758 SELYMESBEN, a 3—4 dű­lő között, a vasútállomás­hoz közel, 400 négyszögöl hobbikért, ipari árammal, villanymotorral, 2 db fó­liavázzal eladó. Érdeklőd­ni lehet: Kiskunfélegyhá­za, Tóth Árpád‘Utca 4. alatt. , 2454 BéLSÖPORTAS házrész Kecskemét, Máriavárosban, sürgősen eladó. Érdeklőd­ni : 18—20 óráig, hétfőn egész nap 24-572-es telefo­non, vagy Damjanich u. 1. III. 9. __________________46 781 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, I. kér. (Páka) 112. számú, Varga József-féle tanya el­adó. Értekezni a helyszí­nem_____________________2762 U TCAI házrész sürgősen eladó. Érdeklődni Kiskun­félegyháza, Mártírok u. 34. ________________________ 2755 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Vörös Hadsereg u. 5. számú ház, a posta mellett, eladó. Érdeklődni hétfőtől pén­tekig Almássy órásüzletben (piactéren). Szombaton, va- sárnap a helyszínen. 2756 KISKUNFÉLEGYHÁZA, XII. kér. 4. számú tanya, 1 hold földdel, összes ker­tészeti felszereléssel eladó. Állattartásra is alkalmas. Villany, víz van._______2749 K ÜLÖNPORTÁS ház be­költözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza, Hunyadi utca 58. szám.__________2750 B ELTERÜLETEN, a köz­ponthoz közel lekerített, belső házrészek egyben, vagy részletekben is el­adók. Érdeklődni lehet pén­tek és vasárnap délután, Kiskunfélegyháza, Kazin­czy u. 16._______________2751 K ERTES, központi fűté- ses családi ház eladó. Gáz van. Érdeklődni Kiskun­félegyháza, Katona József u. 4/a. ' 2746 PALMON OSTORA, Arany- hegy. 47. számú tanya, 600 négyszögöl földdel, eladó. Érdeklődni a szomszédban, Antal Sándorné. _______2747 K ÉTSZOBÁS, összkomfor­tos, különportás ház eladó. Kiskunfélegyháza, Engels utca 30._________;________2739 B ELSŐ házrész eladó. Kis­kunfélegyháza, Wesselényi utca 47. ________________2701 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Marti­novics u. 23. Érdeklődni Mártonffy utca 2. Bagi. _________2697 S ELYMESBEN 200 négy­szögöl hobbitelek eladó. Víz, villany, építési enge­dély van. Érdeklődni 17 óra után, Kiskunfélegyhá­za, Héderi Antal ú. 5. II. em. 2. Maróti._______________2698 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Kálvária utca 4. számú ház utcai része beköltözhetően eladó. __________ 2695 E LADÓ egy szoba, konyha, kamrás, kertes családi ház, Kiskunfélegyháza, Molnár­telep 17. Érdeklődni a helyszínen, szombat, va- sárnap 9—11 óráig, 2694 PETŐ FISZ ALL AS, tanya 241. számú átírható ház el­adó. Kertészkedésre alkal­mas 800 négyszögöl szán­tóval. szőlővel, termő gyü­mölcsfákkal. Érdeklődni vasárnap, Nagypálnénál. ______________ 2684 E LADÓ hétvégi házzal 400 négyszögöl gyümölcsös cse­megeszőlős hobbikért be­kerítve. Víz, villany van. Érdeklődni: 22-193-as kecs­keméti telefonon 19 órától. __________________________4696 KÜLÖNPORTÁS családi ház, kétszobás, mellékhe­lyiségekkel, két utcára szó­ló, eladó. Kiskunfélegyhá­za, Romhányi János utca 46. 2654 PETOFISZALLÁS, Dózsa György utcában 355 négy­szögöl porta olcsón eladó. Érdeklődni Petőfiszállás, Ady Endre utca 7. _____2665 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság u. 47. szám. Czakóné. ________________2666 K ECSKEMÉT, Búzavirág utca 36. számú 3 szoba össz­komfortos ház eladó. Cse­re is érdekel. Érdeklődni: szombat, vasárnap._____4411 E LADÓ 900 négyszögöl ker­tészet nagy családi házzal, melléképületekkel gyü­mölcsfákkal. (Volt Tarnai- virágkertészet) Kecskemét, Ceglédi út 16. Érdeklődni: du. 17—19-ig. Szombat, va­sárnap egész nap, valamint este a 26-732, vagy 26-591 telefonszámokon. _______4426 K ÉT szoba összkomfortos 64 négyzetméteres, erkélyes magasföldszinti OTP-s la­kás eladó. Dr. Sárkány es­te 7—8-ig, Kecskemét, Pá- kozdi csata u. 2. földszint 78. '_____________________4762 ÜJ tanya, sok épülettel el­adó. Víz, villany van. Ker­tészkedésre, jószágtartás­ra igen alkalmas. Több földhasználattal átvehető. Törteit Sándor, 6131 Szánk, Vona-dűlő 39. __________2678 K ÉTSZOBÁS, kertes csa­ládi ház eladó. Kiskunfél­egyháza, Damjanich utca 6/a.______________________2677 ELADÓ 650 négyszögöl föld, épülettel, villannyal. XI. kér. 201. alatt. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Wesse­lényi utca 30.__________2675 K ÖZÉPSŐ házrész, szoba, konyha, mellékhelyiségek­kel eladó. Klskunfélegyhá- za, Berzsenyi utca 5. 2671 ELADÓ a városközpontban 2 szoba, konyha, speiz, ga­rázs és melléképületből ál­ló ház, bekerített udvar­résszel, meglévő bővítési és gázbevezetési lehetőséggel. Érdeklődni a Kiskunfélegy­házi Ügyvédi Munkaközös­ségnél^__________________2736 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Molnár Béla u. 35. számú ház középső része beköl­tözhetően eladó. Érdeklőd­nl egész nap.__________2729 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Dózsa György u. 14. számú 2 szoba, fürdőszobás utcai keresztépület eladó. Érdek­lődni Dankó Pista u. 20. sz. alatt. ______________2730 H ÁROMSZINTES, 90 száza­lékos készültségű, garázs- zsal, pincével egybeépített új ház sürgősen eladó. Ér­deklődni mindennap Kis­kunfélegyháza, Zrínyi u. 7. III. em. 25._________ 2731 » K UNSZÁLLÁS 606. sz. ta­nya eladó. 1000 négyszög­öl kerttel. 380-as villany, víz van. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Fürst Sán- dor u. 9, Bukovszki, 2732 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Dobó utca 24. szám alatt középső házrész eladó. Ér­deklődni 17 óra után, szom­bat, vasárnap egész nap. _________________________2725 B ELSŐ házrész eladó. Kis­kunfélegyháza. Honvéd u. 4. alatt. Érdeklődni lehet bármikor. 2723 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunfélegyháza, Wesselényi u. 51. Ugyanott háztartási gépek eladók. 2712 Lakás KÉTSZOBÁS, összkomfor­tos, szalagházi, szövetke­zeti lakás, készpénz plusz OTP-hitelátvállalással el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Csongrádi u. 7. Fodrászüzlet. 47107 KÉTSZINTES, 3 szobás plusz 2 manzárdszobás la­kás, garázzsal, igényesnek eladó. Készpénz, plusz OTP- hitelátvállalással. Kiskun­félegyháza, Közelszőlő (Mó- raváros). Érdeklődés le­vélben „Igényesnek” jel­igére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe. __________________________2703 M ÖRAVAROSI láncházi, kétszintes, 3 szobás, gará- zsos lakóház eladó. Le­velet „Távasz” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8, Hirdetőbe. 2724 KETTŐ és félszobás örök­lakás eladó. Kiskunfélegy­háza, Asztalos János u. 2. földszint 1. Érdeklődni mindennap 17 órától. 2713 ELADÓ Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 20. számú A.- lépcsőház II. em. 6-os 2 és félszobás OTP-s lakás készpénz plusz OTP-hitel­átvállalással. Érdeklődni mindennap a helyszínen (ABC fölött). ____________2711 E LADÓ hunyadivárosi, 2 szobás, II. emeleti, szövet­kezeti lakás, garázzsal, ke­vés OTP-kölcsönnel. Kecs­kemét, Buzogány u. 6. II. 7. _____________________47 143 K ÉTSZOBÁS OTP-s örök­lakás eladó, vagy külön­portás házra cserélném. Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 2—4. földszint 43. 2788 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses társasház eladó, vagy el­cserélhető kertes, családi házért. Eladás esetén be­számítunk építésre alkal­mas telket, romos, öreg házat, közmüvesíthető he­lyen. Érdeklődni lehet 18 óra után, Kiskunfélegyhá­za, Kilián György u. 1. szám. III, em. II. ______2680 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Lugas u. l. II. em. 51. alat­ti minigarzon eladó. Ér­deklődni este a helyszínen, nappal Jókai u 44. _____2784 K ÉTSZOBÁS, összkomfor­tos, OTP-s lakás eladó. Kiskunfélegyháza. Móra tér 18. II. em. 6. 2689 ELCSERÉLEM Kecskemét központjában lévő két­szobás nagyméretű, kom­fortos, gázfűtéses tanácsi lakásom kertes családi ház­ra. Érdeklődni: 22-193-as telefonon este 7 órától. __________________________J695 SZEGEDEN Marx térhez közel 2 emeletes, 7 lakásos társasházhoz társakat ke­resünk. 6 db emeleti, 3 szobás, összkomfortos, gáz­fűtéses, garázsos plusz hob­biszobás, földszinti garázsos lakás. Elvi építési engedély van. „Gyors kivitelezés 58 288” jeligére a szegedi Hirdetőbe. __________ 1835 E GYSZOBÁS összkomfor­tos szövetkezeti lakás el­adó. Kiskunfélegyháza, Asz­talos János u. 23. II. em. 8. ajtó. 2791 Gépek és alkatrészek 3 ÉVES, 1200-as Lada friss műszakival, jó állapotban eladó. Kecel, Soltvadkerti u. JL sz. _____________1927 7 00-AS BMW-személygép- kocsi- és munkagépnek va­ló alkatrészek eladók. Kis- kunhalas, Lovag u. 15. 1871 SKODA mikróbusz eladó. Kiskunhalas, Felsőszőlők 73. Fülöp Lukács._______1872 M 24-ES Volga Combi sze­mélygépkocsi teljesen fel­újítva eladó. Kiskőrös, Pe­tőfi u. 34. Tel.: 327. Pod­maniczky; _______________1825 T RABANT 601-es, egyben vagy alkatrészenként, ol­csón eladó. Kiskunfélegy­háza, Felszabadulás u. 38. ______________________2610 J Ő állapotban lévő Wart­burg sürgősen eladó. Ér­deklődni Kiskunfélegyhá­za, Ságvári Endre u. 8. esti órákban._______________ 2603 1 05-ÖS Skodám eladnám, negyedik éves. Jelige „33 ezer km” jeligébe Kiskun­félegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe.____________2586 1 500-AS Ladát vennék, tel­jesen újat, kevés km-rel. Ajánlatot levélben „Jó ko­csi” Jeligére Kiskunfélegy­háza, Ady Endre u. 8. Hir­detőbe kérem.__________2585 B ABETTA kismotor, bo­roshordók, szép ebédlőbú­tor, márkás zongora eladó. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza, Eötvös u. 1. Csikós. _______________________2501 V ENNÉK Ladsburg, vagy RS—56-os traktort motor­hibával is. Cím: Tusor 6140 Jánoshalma, Dózsa 98.___23 T RABANT eladó munka­gépnek, Kiskunfélegyhá­za, Vörös Hadsereg ú. 53. IV. em. 10. Érdeklődni 18 óra után.________ 2734 L ADA 1500-as jó állapot­ban, vonóhoroggal eladó. Kiskunfélegyháza, Alpári út 58.________________2721 E LADÓ 125-ös Honda és új varrógép. Kiskunfél­egyháza, Lónyai u. 2/a. alatt. Nagyék.__________2718 P OLSKI Fiat, PG-s rend­számú, eladó- Kiskunfél­egyháza, Bajza u. 1. 8716 LADA 1200-as, UZ-s eladó. Kiskunfélegyháza, Dayka u, 41. alatt.___________ 2706 T RABANT Special ZB-s el­adó. Érdeklődni lehet Kis­kunfélegyháza. Kaffka Mar­git u. 3. sz. alatt.______2780 I Z^l Lada vonóhoroggal, friss műszakival eladó. Ér­deklődni 16 órától Kis­kunfélegyháza. Vörös Had­sereg u. 71. IX. em. 50. 2779 ELADÓ 1300-as Lada, ZE rendszámú gépkocsi. Ér­deklődni lehet 17 óra után Kiskunfélegyháza. Kossuth u. 14. sz. II. em. 3. Lőrincz Lászlóéknái.___________ 2773 L ADA 1500-as. 5 éves, el­adó. Kiskunfélegyháza. Al­pári^ Jit_18._____________ 2769 O LDÁLKOCSIS MZ-motor- kerékpár lejárt műszaki­val és MZ-alkatrészek el­adók. Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 8. fszt. 2. 2766 kókocsi és 1200-as Zsiguli, 27 700 km-rel eladó. Érdek­lődni 17 érától, Kiskun­félegyháza, Juhász Gyula utca 10.__________________2753 P OLSKI Fiat 125-ös motor és váltó kitűnő állapotban eladó, valamint első, hátsó szélvédő. Fekete János, Pálmonostora, Gyapjas Pál u. 152.___________________2752 T RABANT 601-es, Volks­wagen 1200-as karosszéria, motorral és új alkatrészek eladók. Kiskunmajsa, Kő­kút; 76.___________________2744 F IAT 500-as jó állapotban, érvényes műszakival eladó. Petőfiszállás, 565. (Posta mellett.)_________________2741 H ÁROM éves. korállpiros Lada 1200-as gépkocsi el­adó. Szlanka, Kiskunfél- ’ egyháza. Liszt Ferenc u. 11. _________________________2692 P R-ES 125-ös Polski Fiat sürgősen eladó. Kiskőrös, Széchenyi u. 9. sz.______1963 ALKATRÉSZENKÉNT 412-es és 403-as Moszkvics eladó. Érdeklődni hétköznap dél­előtt, Petőfiszállás, Kos­suth u. 23,____________ 2667 M ERCEDES Diesel 220 el­adó. Debrecen, Széchenyi u. 85. Telefon: 12-976. 1305 SINGER varrógép és rise- liőzésrc alkalmas gépfej el­adó. Érdeklődni Kiskun­félegyháza. Vörös Hadsereg u. 61. IV. em. 71. 2722 Egyéb adásvétel BONTÁSBÓL eladó tégla, szállítva is, ajtó, ablak, deszka, léc, méretre fűré­szelt faanyagok. Kecske­mét, Nagykőrösi utca sa- rok, SZTK mellett. •- 22 DB anyabirka és egy kos eladó. Érdeklődni le­het: 6440. Jánoshalma, Gör- gey u, 46. sz. 24 45 MÉHCSALÁD nagybo- conádi kaptárban és pót­kocsi méhkaptárakkal, esetleg külön is sürgősen eladó. Kiskunhalas, Bajnok u. 1. _________ 1942 V ADONATÚJ CB-rádiópár Mobil A M 40 eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 4. IV. em. 13.__ 1939 N UTRIA-ALLOMANY (40 db) sürgősen eladó. Kecs­kemét, Alsó-Csalános 36. Érdeklődni: délután 13—17 óráig. __________ 4540 B ONTÁSBÓL eladók ge­rendák, horogfák, deszka, léc, méretre fűrészelve is, ajtók, ablakok. vasgeren­dák, tégla, házhoz szállít­va is. Kecskemét, Nyíl ut­ca 23.__________________ 4089 T ELJESEN új Petrof-pianí- nó eladó. Kiskunfélegyhá­za, Vörös Hadsereg u. 51. II, em. 4.____________2657 E LŐNEVELT csirke hús- hibró fehér kapható. Kecs­kemét, Nomád utca 3. Sze- leifalu, (Helvéciái út fe­161, új osztásig___________4157 g áztűzhely palackkal együtt eladó. Kiskunfél­egyháza, Csongrádi u. 4. 2535 VINYISZTÖ kiskazán me­legvíztárolóval és 80 1-es villanybojler eladó. Kis­kunfélegyháza, Fisch E. 23. _____________2543 V INYISZTÖ kazán, E—15 gázkazán, 15 tag radiátor, 2 db gáztűzhely, 2 db vas­vályú, „Anyó” 7. olajégő eladó. Kiskunfélegyháza, Horváth Zoltán u. 51.___2517 Á LIG használt előszobafal tükörrel eladó. Móczár Sán­dor, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 13. I. em. 2. ___________2629 K ÁZÁN~eladó. Kiskunfél­egyháza, Szeder utca 19. S2ám alatt.______________2576 K ÜLFÖLDI gyűrűs posta­galambok eladók. Kiskun­félegyháza. Romhányi Já­nos utca 53. özv. Seres Jó­zsefné.___________________2738 E LADÓ két fiatal anya­sertés, egyik 4 hetes 9 ma­lacával. másik 3 hónapos hasas és nagyméretű, két­oldalas önetetö. Vastag Jó­zsef Kiskunfélegyháza. XI. kér. 160. (Bugaci út). 2768 TÍZ db süldő és 8 db vá­lasztási malac eladó. Ér­deklődni Kiskunfélegyhá­za, Kunszállási bekötő út közelében. Bukjék. ______2778 T ÖMNI való tarka libák eladók. Kiskunfélegyháza. X, kér. 9. alatt. _______2728 Ö TSZÁZ darab tömni való, fekete szödi liba eladó. Gá­doros, tanya 51. szám. Szá­lak _______________________2735 K OCSI és ló eladó. Kiskun­félegyháza, Árpád u. 25. alatL__________________ 2737 N EMES citromfa és na­rancsfa eladó. Kiskunfél­egyháza. Tanácsköztársa­ság u. 38.________________2690 TÖRPE banántövek eladók. Kiskunfélegyháza, Márti­rok u. 42;________________2704 E LADOK: ebédlő-, férfi­szoba-, hálószoba-, . külön­böző olcsó bútordarabok, ruhaneműek. Érdeklődni lehet: vasárnap, kedden, pénteken 10—12 óráig, Kis­kunfélegyháza. Bajesy-Zsi- linszky u. 3. szám alatt. _________________________2683 K ÖZPONTI fűtéshez 1 db 1,6 négyzetméteres fütőfe- lületü lengyel gyártmányú ESKA-tipusú kazán eladó. Szász Győző Sándor. Pe­tőfiszállás, Kossuth u. 83. __________2672 H ÁROM szoba összkom­fortos lakás fűtéséhez köz­ponti kazán eladó. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza, At­tiláim 36. 2776 JÖ állapotú mély gyermek- kocsi eladó. Kiskunfélegy­háza. Kilián György u. 56. __2673 V ILLÁNY VARRÓGÉP, kár­pitozott garnitúra. gyer- mekheverők. ágyneműtar­tó. szeneskályha eladó. Kiskunfélegyháza, Bajza u. 55. szám. 2726 ERIKA—3 félautomata, ga­ranciális mosógép eladó. Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 2—4. fszt. 43. _________2789 E LADOK mosógép, hűtő- szekrény, varrógép, mos­dókagylók, fürdőkád. Kis­kunfélegyháza. Batthyány u. 13. 2719 VATTACUKOR-KÉSZÍTŐ gép ételfestékkel együtt el­adó. Érdeklődni egész nap. Kiskunfélegyháza. Molnár Béla u. 35. Dinnyés. 2696 40Ö-AS vasipari gyalugép eladó. Szolnok, Kertész út 33. Kiss. _____________1794 MASSZAS libatömö felsze­relés és tömösinhez való faanyag eladó. Kiskunfél­egyháza. XIII. kér. 151. (Galambosl-boltnál). 2757 darab kétszemé­lyes rekamié, asztalok, szé­kek, hokedlik eladók. Kis­kunfélegyháza, Tanácsköz­társaság u, 48,__________2720 R EGI szoba- és konyha­bútor haláleset miatt olcsón eladó. Érdeklődni Kiskun­félegyháza, József Attila u. 21, alatt._______________2714 T ERMÉSKŐ, B—30-as tég­la. zsaluanyag, üvegfal el- ákló. Érdeklődni Kiskun- félegyháza, Daru u. 4. 2707 NAGY képernyős televí­zió és 150 literes hűtőgép (új állapotban) eladó. Kis­kunfélegyháza, Mártírok u. 4Ua. szám. Érdeklődni 16 óra után, Tarjányiné. 2708 építkezésből kimaradt B—30-as tégla (1000 db) el­adó. Kiskunfélegyháza, Hársfa u. 5.____________2709 , MODERN rekamié és két fotel eladó. Kiskunfélegy­háza, Zrínyi u. 9. IV. em. 4L______________________2767 S ZEKRÉNYEK, sezlon, olajkályha, asztal eladó. Kiskunfélegyháza, Mártí­rok u. 40. 2763 ELADÓ igényesnek egy nagy (140x50 cm) tűgobelin kép, sötét, faragott keret­ben. egy nagy háromajtós, fehér előszobaszekrény, tü­körrel, faragott díszekkel. Cím: Horváth Gyuláné, Kiskunfélegyháza, Jókai utca 17.______________ 2748 5 00 ÉS 250 LITERES boros- hordó eladó, Petőfiszállás, 565. (Posta mellett). 2740 GÁZTŰZHELY palackkal eladó.. Kiskunfélegyháza, Klapka u. 24. 2699 SZÜRETELŐ kád (közép­méretű), 429 literes boros- hordó és szekszárdi hőcsö­ves olajkályha eladó. Kis­kunfélegyháza, Attila utca 1L ______________________2693 S ZÁZ csatornás GRUNDIG színes. 66 cm nagyképer­nyős. távirányításos, ká­beltelevízió, plusz Tv-újság és képmagnó-csatlakozás­sal gyári, új, vámkezelt el­adó. Érdeklődni 19 órától, Kiskunfélegyháza, Szőlő u. 9.____________________2745 1 3 009 LITERES olajtartály és 5 kw-os agregátor eladó. Pálmonostora, Petőfi u. 74. 2688 JC állapotban lévő üveg­fal üvegajtóval együtt és alig használt mély gyer­mekkocsi eladó. Kiskunfél­egyháza, Illésházy utca 33. alatt. ____________________2687 A KAI DECK stereó kazettás magnó eladó. Kiskunfél­egyháza, Attila u. 1—3. IV. em. 2. 2685 ALIG használt billenős gu­mis kocsi eladó. Megtekint­hető bármikor. Csernák József Tiszaalpár, Üjmajor 27. Postafiók 216. 2685 Vegyes MŰANYAG redőny készí­tését vállalom tok nélküli ablakra is. Bereczky Zol­tán redőnyös. Megrendel­hető : Bereczky Zoltánná, Kunszentmlklós, Kölcsey út 20; ___________ 52 P ARTNER- és társkeresés, házasságközvetítés, kíván­ság szerinti szabad idős programok szervezése „SZIMPÁTIA” G. M. 8002. Székesfehérvár, Postafiók 90. Különleges módszer, ga­rantáltan teljes diszkréció. Forduljon hozzánk biza­lommal! Kérje tájékozta­tónkat!_________________1716 S ZŐLŐSGAZDÁK, borter­melők figyelem! Megnyi­tottam kádárműhelyemet. SZŰCS LÁSZLÓ kádár kis­iparos, Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 26. Űj termé­kek előállítása, javítások rövid határidőre. 2539 MŰANYAG csőkutat készí­tek kompletten felszerelve, garanciával. Hidrofor is rá­köthető. Bagán László, kút­készítő kisiparos, Szeged, Pf. 610._________________49866 KÜLÖN bejáratú Bútoro­zott, kétrészes albérleti szo­ba kiadó. Faragott szekré­nyek és márványlapos éj­jeliszekrények eladók. Kis­kunfélegyháza, Attila u. 35,a. 2759 HASZNALTCIKK-KE- RESKEDÉS, Kecskemét, Jókai utca 46. alatt. Kész­pénzért vásárolok minden­nemű bútort, régi tárgya­kat és hagyatékot, díjtalan elszállítással. Nyitva: 9-től 18 óráig. 3998 PARKETTACSISZOLÁST, -lakkozást vállalok. Kecs­kemét. Ceglédi út 76. Tele­fonj _33ú504; ______________4297 ‘ BÚTOROZOTT szoba há­zaspárnak kiadó. Kiskun­félegyháza, Kilián György u. 45._________________ 2764 B ÚTOROZOTT szoba ki­adó. Kiskunfélegyháza, Bá- thory u. 8. sz. alatt. 2770 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba, konyha albér­letbe kiadó. Kiskunfélegy- háza, Ady Endre u. 9. 2772 SZOBA, konyha, speiz ki­adó. Kiskunfélegyháza, Ma- dách u. 8. _______________2777 Ö SSZKOMFORTOS albér­let a központban szeptem­ber 1-től, lehetőleg 2 lány­nak kiadó. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Molnár Bé- la U. 32, SZ._____________2792 A LBÉRLETI szoba, kony­ha, kamra bútorozva ki­adó. Kiskunfélegyháza, Te- leky u. 1. szám,________2710 B ÜTOROZOTT szoba gáz­fűtéssel, összkomfort és színestévé-használattal egy vagy két igényes férfi ré­szére kiadó. Kiskunfélegy­háza, Dózsa György u. 6. 2715 KÜLÖN bejáratú albérle­ti szoba 2 tanuló vagy dol- "gozó nőnek kiadó. Kiskun­félegyháza, Rákóczi u. 10. 2717 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba kiadó. Kiskun­félegyháza, Jósika utca 37. 2669 KÜLÖN bejáratú bútoro­zott szoba, konyha, lányok­nak kiadó. Kiskunfélegyhá- za, Holló Béla u, 5. 2733 HORDOK és kádáredények javítását vállalom. Mai­lár József, kádár, Kiskun­félegyháza, Lőwy Sándor u. 15 a. __________________2727 T RAFIK eladó. Kiskunfél­egyháza, víztorony mellett. Érdeklődni Mikes u. 1. Sza- bó Györgyné. ___________2785 P OTMAMA-szolgálatot vál­lal nyugdíjas nő. Választ „Megbízható” jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe. 2765 MÁLATINSZKI kertészné (Irénke) férfi munkást vesz fel kertészetbe. Kiskun­félegyháza, Lisznyai u. 17. Felsőtemető._____________2705 A Z SZMT Művelődési Köz­pont 144 órás szabás-varrás tanfolyamot indít 1982. szep­tember 2-án. Megbeszélés helye: Kecskemét, Szilády Károly u. 6. (szeptember 1-én 18 érakor). ________1762 A Z SZMT Művelődési Köz­pont 5-től 8 osztályig 160 órás általános iskolai tan- folyamot szervez, melyre várjuk a dolgozók jelent­kezését a Kecskemét, Rá­kóczi út 3. sz. alatt, bizo­nyitvánnyal együtt.________ I DŐS néni gondozását vál­lalom. Petőfiszállás, Kos­suth u. 22.______________2702 B ECSÜLETES, tisztesség- tudó, idősebb, teljesen egyedülálló özvegyasszony 80 év körüli, jólelkü, csa- ládtalan ember gondozását vállalná. Esetleg élettárs és házasság is lehetséges. „Rossz az árvaság” jeligé­re Kiskunfélegyháza, Arany János u. 49. 2790 Házasság 50 ÉVES, 170 cm magas, öz­vegy kertésztechnikus, kor­ban és mentalitásban hoz­záillő nőnek bemutatkozó, lehetőleg fényképes levelét várja házasság céljából. Lakás, kocsi és jó üzleti érzék van. Levelet „Nem dohányzom” Jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8, Hirdetőbe.________2742 M AGÁNYOS, nyugdíjba menő, józan szakmunkás, házzal, anyagiakkal házas­ság céljából megismerked­ne szerény nővel 47—58 évesig. Levelet „Szeretet” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe. __________________________2700 4 4 ÉVES, 170 cm magas, barna, elvált, saját lakással rendelkező, járáshibás kis­iparos férfi házasság cél­jából megismerkedne kor­ban hozzáillő nővel. Gyer­mek nem akadály. Levelet „Mezőgazdaságot is szere­tem” jeligére Kiskunfél­egyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe kérem. 2691 MUNKAALKALOM PETŐFI Nyomda azonnali belépéssel felvesz férfi és női munkavállalókat ofszetgépmester-átképzősnek, vala­mint férfi munkavállalókat magas- nyomógépmester-átképzösnek. Fel­veszünk továbbá, férfi munkaválla­lókat, ofszet és magasnyomó gépte­rembe segédmunkásnak. Jelentkezés: Petőfi Nyomda Munkaügyi Osztályán Kecskemét, Külső-Szegedi u. 6. 6000. 1842 RAKTÁRI dolgozókat keres az AGROKER Vállalat Vegyes Osztá­lya, Kecskemét, Halasi 4510 „A"-KATEGÓRIÁS termelőszövetkezet pályázatot hirdet a termelés bővíté­se miatt juh-, halászati ágazatvezetö, nyugdíjazás miatt hízómarha-telepve­zető, átszervezés miatt műhelyveze­tő, építésvezető munkakörök betölté­sére. Követelmény: egyetemi, főisko­lai végzettség. Lakásmegoldásban közreműködünk. Fizetés: a 4 1971. (II. 26.) MÉM—MüM-rendelet szerint. Jelentkezés a termelőszövetkezet sze­mélyzeti vezetőjénél. Cím: Keleti Fény Mgtsz Pálmonostora. 1811 PNYV Szegedi Textilművek kiskunha­lasi gyáregysége felvesz női munka- vállalókat szövő és csévélő átképzős munkakörbe, valamint gépbeállító la­katosokat. Szakmával nem rendelke­zőket betanítjuk. Vidéki dolgozóink be­szállítását saját autóbusszal Kecel— Soltvadkert vonalon tudjuk biztosíta­ni. Jelentkezni lehet a gyár munka­ügyi előadójánál. Kiskunhalas, Körösi út 19. 1144 A KECSKEMÉTI Konzervgyár felvesz férfi és női munkavállalókat segéd és betanított munkakörbe. Felvétel esetén gyermekeik részére óvodai el­helyezést biztosítunk. Jelentkezni le­het a vállalat munkaügyi osztályán (Kecskemét, Szolnoki út 35.). 1327-----——I „FÉMMUNKÁS” Vállalat K ecskeméti Gyára felvesz őröket, portásokat. Jelent- iBn/iMMmis krzés és bővebb felvilágo­sítás a gyár munkaügyi osztályán. Címünk: Kecs­kemét, Izsáki út 2—6. 4436 A VÁROSFÖLDI Sertéshizlaló és Fel­dolgozó Társulás felvételt hirdet ser­tésgondozó, udvaros, éjjeliőr, laka­tos, „E” és „D” kategóriával rendel­kező gépkocsivezető, buszvezető, ra­kodó munkakörbe. Városföldről, Kun­szállásról, Kecskemétről és Kiskun­félegyházáról a személyszállítást biz­tosítjuk. Jelentkezés a társulás mun­kaügyi osztályán 8—14 óráig. 1810 ÉPÍTŐIPARI gyakorlattal rendelkező technikust, üzem- és építészmérnököt, gépirónőt, valamint asztalos, szobafes­tő, mázoló, ács, tetőfedő, üveges szak- és segédmunkásokat állandó helyi munkára, kedvező munkaidő és ma­gas kereseti lehetőség biztosításával felveszünk. Kiskunfélegyházi Építőipa­ri Szövetkezet, Szabadság tér 9. 1705 TAKARÍTÓNŐT felveszünk irodák takarítására. Jelentkezni lehet Kis­kunhalasi Építőipari Vállalat Kiskun­félegyházi Főépítés-vezetősége Kis­kunfélegyháza, Izsáki út 16. szára. 2559 olvassa. ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, hogy a kiskunfélegyházi, bajai és a kalocsai MÉH-telep 1982. szeptember 1-től előreláthatólag 6-ig tartja vagy oh megállapító leltárát A fenti napokon az áruátvétel és eladás szünetel. DÉLMAGYARORSZÁGI VÁLLALAT 1751 TAKARÍTÓNŐT felvesz a kiskunfél­egyházi Dózsa György u. Alt. Iskola. 2787 MAGYAR Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthon takarítónőt fel­vesz. Jelentkezni lehet: Kecskeméten 4-cs autóbusz utolsó előtti megálló. 4543 „A” KATEGÓRIÁS termelőszövetke­zet pályázatot hirdet agrokémiai ága­zatvezetői munkakör betöltésére. Követelmény: szakirányú felsőfokú végzettség, 3 év szakmai gyakorlat. 3 szobás, összkomfortos szolgálati la­kást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a termelőszövet­kezet személyzeti vezetőjénél. Cím: Keleti Fény Mg. Tsz. Pálmonostora. 1787 KÖZLEMÉNYEK DUTÉP közli a lakossággal, hogy a Kecskertiét, Arpádvárösban épült J1 44 tantermes iskola elektromos berende­zéseit és csatlakozó kábelét 1982. au­gusztus 25-én feszültség alá helyez­te. A fenti időponttól a létesítmény elektromos kábelének és szerelvé­nyeinek érintése életveszélyes és ti­los ! 4746 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­apánk, nagyapánk MOLNÁR LÁSZLÓ Kecskemét, Felsőszéktó 73. szám alatti lakos, f. hó 21-én, 59 éves korában, hirtelen elhunyt. Ham- vasztás előtti búcsúztatása f. hó 28-án, fél 3 órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 47 172 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, testvérem, nagymamánk TÓTH ISTVANNÉ Figler Irén a BRK nyugdíjasa, Kecskemét, Lenin tér 2. fszt. 25. szám alatti lakos életének 71. évében augusz­tus 23-án elhunyt. Temetése f. hó 28-án szombaton háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló család. 4822 Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk SZŐKE JÓZSEF Városföld, Kossuth L. u. 35. szám alatti lakos életének 81. évében augusztus 22-én csendesen elhunyt. Temetése f. hó 28-án szombaton de. fél 12 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család. 4802 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk a rokonok­nak, jó barátoknak, ismerősöknek, Április 4. Gépipari Művek anyag- norma brigádnak, akik férjem, édesapám BERECZ LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút helyeztek, részvétükkel mély fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család, Kiskunfélegyhá­za. 2679 Hálás szívvel mondok köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, a kórház gazdasági hivatal dolgozóinak, Petőfl-lakóte- lep 20. lépcsöház lakóinak, a vá­rosi pártbizottság, városi tanács vezetőségének, Pedagógus Szak- szervezetnek, városi tanács műve­lődési osztály vezetőjének, a Dar­vas úti iskola, József Attila Isko­la Igazgatóságának és tantestü­leteinek, valamennyi általános is­kola vezetőinek, akik drága jó férjem SZAMOSI FERENC ny. ált. iskolai igazgató temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel nagy fájdalmamban velem együtt- éreztek. Gyászoló család, Kiskun­félegyháza. 2674 Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik drága édes­anyánk, és szeretett férjem SERES FERENCNÉ és SERES FERENC temetésén részvétükkel és virá­gaikkal nagy fájdalmunkban ve­lünk együttéreztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 2743

Next

/
Oldalképek
Tartalom