Petőfi Népe, 1982. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxvii évi. i79 szám Ára \ 1,40 Ft 1982. augusztus 1. vasárnap Búcsú Kodály városától Népi hangszereken előadott magyar népi dallamokkal kezdő­dött pénteken este a X. Kodály- szeminárium záróhangversenye. A főként a külföldiek körében igen sikeres műsorszám után a gyö­nyörű énekhangot teremtő Hár­tyám Judit vezényletével a ma­gyar résztvevők kórusa lépett az Erdei Ferenc Művelődési Központ színpadára. Változatos, nehéz ösz- szeállításukat az Ének Szent Ist­ván királyhoz himnikusan szár­nyaló előadásával zárták. Brahms: Esz-dúr szonáta I. tételét Jay Craven (klarinéton) és Jacyueli- ne Barbary (zongorán) adta elő. A külföldi résztvevők női kara M. Katanics Mária irányításával igen egységes, jól összedolgozott benyomást keltett. Fauré Dolly című alkotásának két tételét El­ke Krebs és Lynne Leak szólal­tatta meg. Méltóképpen zárta a hangver­senyt és az egész Kodály-szemi- náriumot a pécsi Tillai Aurél ve­zényletével hallható három híres Kodály-mű, köztük az először Kecskeméten bemutatott Jézus és a kufárok. A szeminárium ve­gyeskara nagyszerű teljesítménye minden elismerést megérdemel. Az Aranyhomokban rendezett jó hangulatú fogadáson a búcsú­zó hallgatók többször felidézték a hangverseny legszebb mozza­natait. H. N. HARMINC FAJTÁT ÉS HIBRIDET AJÁNLANAK N apraforgó-termesztési bemutató Bácsalmáson Kinyílt és országszerte virít a naprafor­gó, régies nevén a tányérvirág. Ezen a hé­ten megtartotta az ilyenkor szokásos szak­mai összejövetelét és bemutatóját a bács­almási napraforgó-termelési rendszer. Hét megyéből érkeztek Bácsalmásra a BNR partnergazdaságaiból a szakemberek, hogy megismerkedjenek a legújabb kutatási eredményekkel, az üzemi kísérletek tapasz­talataival. Tájékozódhattak arról is, hogy milyen fajtákat, hibrideket ajánl a köz- tenmesztésre a rendszergazda. Hét esztendővel ezelőtt csupán egyetlen, bár Ígéretes, és magas olajtartalmú fajtát termesztettek a BNR taggazdaságai. Az 1970-es évek végén a fajták, hibridek szá­ma már tizenegyre emelkedett. Különösen a Jugoszláviából származók széleskörű termesztésére, honosítására fejtett ki ak­koriban nagy energiát, a bácsalmási gaz­daság. A hibridek alkalmazásával ugyanis, azonos feltételek mellett, 20—22 százalék­kal magasabb termést, jobb minőségű olajosmagvakat takaríthatnak be a gazda­ságok. Később a BNR más országból szár­mazó, valamint hazai nemesítésű hibri­dekkel is kísérletezett, igénybe véve a ku­tatóintézetek segítségét, tudományos mun­kásságuk tapasztalatait. Ebben az esztendőben már harminc nap­raforgóhibridet ajánlhat partnereinek a BNR. Természetesen a legjobb fajtákból is akad még vetőmag, ha a termelők éppen azt keresik. Az utóbbi időben a hibridek szerepe megnőtt, hiszen néhány éve a nap­raforgó-vetésterületnek csupán 5 százalé­kán vetették, tavaly már 65 százalékán, és ez az arány azóta tovább nőtt. A bemutatón tájékozódtak a szakembe­rek a BNR rendszerszervező munkájáról, az agrotechnikai kutatás és a. vetőmagelő­állítás legújabb eredményeiről, örvende­tes, hogy az idén már hazánk teljes napra­forgó-vetésterületére elegendő hibridet tu­dott adni Bácsalmás. A napraforgóvető- mag-előállítás elég sok kézi munkával jár, s ebben részt vesznek a partnergazdasá­gok is a maguk szerződött területén. A nyers magvakat feldolgozásra azonban Bácsalmásra küldik az állami gazdaság vetőmagüzemébe, ahol a feldolgozás, tisz­títás, kalibrálás már teljesen gépesítve van. Erre utóbbi években elég sokat köl­tött a nagyüzem. A gazdaság maga is igen jelentős vető­magtermesztő, és ennek érdekében építő­• A 380 hektáros vetőmag-előállító táb­lában szinte elvesznek az építőtáborozó fiatalok. tábort szervezett a KISZ közreműködésé­vel a mátételki kerületben. Az idén Szol­nok megyéből a martfűi Cipőipari Szak­munkásképző valamint a szakközépisko­la, a szolnoki Vegyipari és Finommecha­nikai Szakközépiskola, a tiszaföldvári Haj- nóczi József Óvónőképző Szakközépiskola és a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasá­gi Szakközépiskola növendékei töltöttek el eddig két hetetfaz építőtáborban, A fiata­lok pótolhatatlan segítséget nyújtottak a gazdaságnak a fajtaszelekcióban. A bemu­tató alkalmával többek között ezz^l a munkával és a méhcsaládok tevékenységé­vel is megismerkedtek az idelátogató szak­emberek. A gazdaság évek óta igénybe ve­szi a méhészetek segítségét a napraforgó­virág megtermékenyítésénél, kiváló ered­ménnyel. K. A. ESŐ UTÁN • Jó termést ígér a hajósi József Attila Termelőszövetkezet fiatal szőlője. Hogy ez ne csak ígéret maradjon'* rendszeres, szakszerű munkára van szükség. Az elmúlt na­pok esőzése után ismét permetezni kell, az idén ez már a kilencedik. (Pásztor Zoltán felvétele) Árnyas lombok alaí zsúfoltság nélkül (Képösszeállítás a 3. oldalon) H Jártunkban-keltünkben megnéztük, milye­nek a városszéli, külterületi óvodák. Az eredmény: óriási, ligetes udvarok, tágas bel­sők, családias hangulat. S hogy beton sehol nincs a hinta alatt, — senkinek sem hiány­zik. Ilyen óvodák kellenének a lakótelepe­ken élő gyerekeknek is. Kedvező a vetőmagmérleg Ellenőrzik a fémzárolást, minősítik a termést Ahogy befejezéséhez közeledik a kalászosok ara­tása, úgy egyre szűkülő körökkel vágják a még lá­bon álló gabonatáblákon a kombájnok a búzát. Ilyenkor már megállapítható az is, hogy milyenek a vetőmagtermelő gazdaságok kilátásai. Legnagyobb mennyiségben, több mint 6300 hektáron- őszibúza­vetőmagot termesztettek, az őszi árpa és a rozs ve­tésterülete is meghaladta a 950 hektárt, illetve a 930 hektárt. Az Országos Vetőmag- és Szaporítóanyag Felügyelőség kecskeméti felügyelősége vezetőjének, Babik Barnának tájékoztatója alapiján elmondható: az idén a szántóföldi ellenőrzések tapasztalatai alapján a megtermelt vetőmagnak alig 9 százalékát kellett kizárni. Ez lényegesen jobb, mint a megelő­ző évek aránya, amikor ez az érték meghaladta a 15 százalékot is. A májusi 30 Celsius-fokot is meghaladó, csapa­dékszegény fonróság után még aligha gondolták volna, hogy ilyen jó eredménnyel zárják az évet. Ügy tűnik, hogy a 11 vetőmagtermelő gazdaságban körültekintőbben, gondosabb munkával kezelték a területet. Érdekesen alakult a fajták megoszlása is. Miután megnyugtatóan rendezte az MTA Mar- tonvásári Kutatóintézete az MV—8-as faj táj élű búzájának sorsát, nőtt a megyében a területfoglalá­sa. Ahogy a szakemberek mondják, az MV—8-as vezérbúzává vált, megelőzve a Jubilejnaját. A tervek és a tények ismeretében elmondható, hogy búzából megtermett az a szemmennyiség amely 1982 őszére a vetéshez kell. A gazdaságok a salját (Folytatás a 2. oldalon.) Hazajönni jó Úgy van bizony, amint Ká­dár János mondotta néhány esztendeje: utazni szerető em­berek kétszer örülnek nálunk: amikor elindulnak valahová és amikor hazaérkeznek, s ak­kor jobban, amikor újra itt­hon vannak. Dehát hogyan, mitől lett ez a mi országunk marasztaló, kellemes otthoná­vá kommunistáknak és hívők­nek, magyar és nem magyar anyanyelvű polgároknak egy­aránt, s mi húzza vissza — legalábbis időnként — a világ más tájékain tántorgó hazánk­fiait? Ne áltassuk rrt,agunkat a magyar mezők szépségeivel, másutt is lelket gyönyörköd­tet a kitárulkozó, dúsan ter­mő rónaság. Hagyjuk a szö­veget hegyeink és lankáink egyedi bájáról — a glóbusz bővelkedik még fenségesebb csúcsokban és gazdagabb völ­gyekben. Nincs értelme dön­getni a mellünket, mert szor­galomban, higiéniában, az új dolgok iránti fogékonyságban azért vannak, akik előttünk járnak Európában. Hát akkor? Mivel magyarázható, hogy idehaza jól érezzük magun­kat? Miért kénytelenek elis­merni még az ellenségeink is, hogy „Magyarországról politi­kai okokból már nem disszi­dálnak az emberek?” Valóban csak a „jó evés és jó ivás” vonzza hozzánk a turisták tö­megeit? A varázsa a párt politiká­jából fakad-e, s az a légkör te­szi, amelyben jól érzi magát a tisztességes honpolgár? így lehet, mert a párt — amely 750 ezer kommunista akció­egységét jelenti — meg tudta tényekkel, eredményekkel győzni a lakosságot arról, hogy övé az ország, s olyanná ala­kul, amilyenné formálja. Sze­retünk énekelni, bajainkból is tréfát csiholni, s ez messzire hallatszik. Gyakran még kijön belőlünk régi rossz énünk — legyintünk az okos szóra és a keményebb munkától néha húzódozunk —, de azért szé­pen gyarapodik a bizalom. A párt tanította meg az önfejűe­ket is arra, hogy gondolkod­janak, s ne hangerővel, ha­nem érvek fölmutatásával győzzenek a vitában. Külföldről azért is sietünk haza, mert szeretünk be lebe­szélni a közügyekbe, s ennek mind több a látszatja. Nincse­nek kacskaringók a párt poli­tikájában, biztosan tudnak rá alapozni és építeni az embe­rek. A párt 25 évvel ezelőtt kimondta, hogy nemcsak a végrehajtásban van szükség az üzemi, intézményi közössé­gekre, hanem már a tervezés és a döntés időszakában is. Előfordult, hogy egyesek ezt semmibe vették, de nem is maradtak sokáig a helyükön. A nép egésze mindenre jól emlékszik, s megjegyzi a po­litika ígéreteit. Látja, tudja, hogy nincs mellébeszélés, az MSZMP politikájában a tet­tek egybevágnak a szavakkal. Kertelés nélkül, az ország szí­ü ne előtt beszélünk az ország gondjairól, és nem bokacsat­togtató, hanem meditáló, meg- győződéses emberekhez fordu­lunk megoldásuk végett. Alkotó légkörben élünk te­hát, s ez a legfontosabb, mert lehetnének ebben az ország­ban kolbászból a kerítések, csokoládéból az útszéli fák; mondhatna a statisztikai hiva­tal csodaszépeket a népgazda­ság fejlődéséről, szónokolhat­nának akár a retorika bajno­kai is a jelen szépségeiről, ha a társadalom és benne az egyén közéleti fájdalmakról panaszkodna. De amikor fönt­ről jön az óvó figyelmeztetés, hogy a helytálló munkás le­igyen gerinces, és ne hagyja magát ráncigálni — ez ugye jó hatással van a közérzetre? Sokat mérgelődünk azok miatt, akik a múltban is dolog nélkül eresztettek pocakot, de — félremagyarázva a szocia­lista nemzeti egység fogalmát — ma is a társadalom nyakán szeretnének élősködni. Ezek is itt élnek köztünk, s a maguk huszadrangú problémáit sze­mérmetlenül azok nevében sírják el, akiknek még az első számú gondjait sem tudtuk megoldani. Nem azok a jó ma­gyarok, akik szájaskodnak, hagy meghalnának a hazáért, hánem azok — bárkik voltak is —, akik csendes szorgalom­mal munkálkodnak érte. Az ilyenekkel teljes egyetértés­ben akarunk küzdeni tovább olyan Magyarországért, amely számunkra a leggyönyörűbb, s amelynek határain mindig örömmel lépnek be a hazaté­rők és a külföldi látogatók egyaránt. N. I. A megye termékei a Szegedi Ipari Vásáron A hét közepéig több mint száz­ezren keresték fel a Szegedi Ipari Vásárt. Bács-Kiskun megyéből is sokan látogattak el a Tisza-parti városba, s jó érzéssel tapasztal­hatták, hogy szűkebb hazánk ki­állítói is sikerrel szerepelnek. Naponta ezrek nézegették elis­meréssel a DUTÉP nagydíjas ter­mékeit, a kiskőrösi Vegyesipari Szövetkezet KÁF-jelet nyert bu­kósisakjait, a Ganz-MÁVAG kis­kunhalasi gépgyárának szivaty- tyúit,. kompresszorait, áramfej­lesztőit, az Alföldi Cipőgyár gyer- mekmokasszin lábbelijeit. Mások a megye élelmiszeripari termékei előtt időztek sokáig, a lakást, hét­végi házat építeni szándékozók az Alföldi TÜZÉP Vállalat pavi­lonjában és szabadtéri kiállításán találtak sok újdonságot. Bács-Kiskun megye 25 kiállí­tója elmondhatja, hogy hírnevü­ket gyarapítva —, s tán még megrendelésekkel is gazdagabban — térhetnek haza a Szegedi Ipa­ri Vásárról, amely ma zárja ka­puit. N. O. • Szegeden is nagy sikert aratott a kecskeméti Asztalos Ipari Szö­vetkezet kolonial bútoraival. • A kecske-* mcti és a kiskun halasi baromfi- feldolgozó vállalatok együttes kiállítása. A kecskemétiek a libamájért és a „Puszta” grill- pecsenye­kacsáért kaptak vásárdíjat. • A szegedi Magas- és Mélyépítőipari Vállalat gyorsan szerelhető, előregyártott vasbetongarázsa. Tlkymmm

Next

/
Oldalképek
Tartalom