Petőfi Népe, 1982. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-11 / 161. szám

MŰVELŐDÉS • IRODALOM • MŰVÉSZET A vokális zene új európai fénykora fűződik ” Művészetének klasszikus tiszta­sága, igaz huma. nizmusa a zene. irodalom örök ér­téke. A vokális ze­ne új európai fénykora fűződik nevéhez. Alkotó, sainak értéke el­vitte hírét messzi földre és megőrzi emlékét távoli ko­rokban is. Művei, nek különös ér. téke a zene em­berformáló, ne­mesítő erejében rejlik. Alkotásai, ban megvan az az eleven, éltető erő, ami az emberek jobbá és nemeseb. bé formálásán munkálkodik, ami képes szebbé, job­bá tenni a vilá. got. (Ilku Pál) Kodálynak ama tragikusan meghasonlott világában, amelybe éle­te és elhlvatása állította, fokozottan rá kellett eszmélnie a leiké, ben munkálkodó, összefogó, egybekovácsoló erőkre; az egyéniség­nek ebből a felfokozott tudatából erednek Kodály zenéjének heroi­kus, sőt prófétai vonásai, melyek legmegrázóbban, leghatalmasab­ban a Psalmus Hungaricusban lépnek elő. De ugyanakkor Kodály olyan csodálatos alázattal és önmegtagadással szolgálja ezt a kép. zelet teremtette világot, amilyenhez foghatót csak a régi meste­reknél találunk, amely mintegy kiegészítő ellentéte jelleme voná­sainak. Szeretettel ügyel a részletekre, gondosan csiszol minden aprósá. got, minden detail.ből zárt zenei mikrokozmoszt épít, mely szim_ bólumszerűen, de szerves valósággal illeszkedik bele költői vilá­gának teljességébe. Valóban, itt minden a legkisebb részletekig kidolgozott, semmi sem vázlatszerű, semmi sem futólagos. De mert a részleteknek ez a szeretete az egésznek szeretetéből ered: Kodály zenéje nemcsak részletező, aprólékosan tagoló, hanem egyúttal ha. talmas koncepciókban fogant, nagy formákat építő művészet. Fel­merülnek benne a magyar múlt ragyogó és sötét képei: a török idők felperzselt falvai és feldúlt mezői, a kóbor lantos, a fogságban senyvedő, honvágytól gyötört vitéz, a diadalmas vagy meghajszolt kuruc katona, a mulatozó cimborák, s a magányos bujdosók alak­jai. Félelmes kórusok zendülnek az utakon: itt jajgató sokadal- mak s Istent idéző diadalmas tömegek vonultak — ott a mágikus fényű hegyi éjszakák éteri tündérhangjai csendülnek fel a tájon, amott komor férfihangok idézik Bordal-ukban a sors örök, keserű kérdéseit — majd üde gyermekhangok oszlatják el a komor képe­ket- r Szabolcsi Bence Három vendég három földrészről a kórustáborban A Kodály Intézet árnyas belső udvarán beszélgetünk, ebédszü­netben. A próbák nemrég értek véget, az épület rövid időre el­csendesedett. Partnereim a nem­zetközi kórustábor résztvevői, Yuko Irie Japánból, Andrew Con­nor az Egyesült Államokból, Ju- raj Kustár pedig Csehszlovákiá­ból érkezett. — A zenei érdeklődésen és a Kodály előtti tisztelgésen kívül mi csalogatta ide önöket? — Szeptembertől a Kodály In­tézetben tanultam — kezdi Yuko Irie. — Egyébként az a legked­vesebb szórakozásom, ha kórus­ban énekelhetek. A tábor ezenkí­vül kiváló alkalom lesz arra is, hogy barátságokat kössek. Ezek a remények fűtik Juraj Kustárt is: — Tavaly részt vet­tem egy találkozón, amelyet fiatal szlovák énekeseknek rendeztek Piestanyban. Ott hallottam elő­ször a kecskeméti nemzetközi tá­borról. Azóta gondoltam arra, hogy jó lenne ide eljutni. Sze­rencsére a Szlovák Filharmónia segítségével sikerült. — A Kodály-centenáriumra mindenképpen szerettem volna Magyarországra utazni, így ez a tábor kapóra jött. A dolog érde­kessége az, hogy tavaly nyáron a bostoni Kodály-intézetben szin­tén a Budavári Te Deumot adtuk elő, akkor is Erdei Péter vezeté­sével. dály Mikor hallottak először Ko- Zoltánról? — Egyik tanárom hívta fel rá a figyelmem úgy hét-nyolc évvel ezelőtt — folytatja az amerikai fiatalember. — Nem sokkal ké­sőbb már egy nyarat töltöttem a bostoni Kodály-intézetben. Yuko Irie szintén az egyetemen hallott először Kodályról, és főleg a szolfézsoktatásról, Juraj Kustár pedig Sopronban egy koncerten kezdett Kodály műveivel ismer­kedni. — Hazájukban szerepelnek-e a tananyagban magyar szerzők mű­vei? — Japánban az iskolai anyagot központilag írják elő. Az az egyéntől függ, hogy ehhez meny­nyi pluszt ad. Az egyetemi tema­tikában Kodály kórusművei és Bartók zongoraművei helyet kap­nak. A nagyobb városokban sze­mináriumokat szerveznek azok­nak az óvodai és általános iskolai pedagógusoknak, akik a Kodály­A munkáskarének nemzeti jelentősége Kodály Zoltán 1947-ben írt cikkének befejező része Remélhető, hogy az általános is­kola új énektanterve végrehajtá­sa után nemigen lesz felnőtt em­ber, aki nem tud kottát olvasni. Ámde azzal tisztában kell len­nünk, hogy évtizedek múlnak el, míg az új tanterv egész vonalon meghozza gyümölcsét. Addig bi­zony még marad egy kis tenniva­lója a felnőtteknek is. Ez utolsó akadály leküzdése után nagy hivatás vár a mun­kásénekkarokra, és nagy jelentő­ségre juthatnak az egész nemzet kultúrája szempontjából. Először úgy, mint énekkarok. A társada­lom mai állapotában nálunk csak a földmíves nép és a munkásság jelent olyan nagyobb, egységes érzésű-gondolkodású, homogén tömegeket, amilyenek nélkül kar­ének nem virágozhatik. Ha majd éneklő tömegeink megszerzik azt a kultúrát, ami a magasabb ren­dű karénekhez kell, akkor lesz csak termékenyítő hatásuk az egész országra. Mert kultúra any- nyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elvesz­teni könnyű. Ne bizakodjunk el egy-két, rendkívüli erőfeszítéssel megszerzett külföldi sikertől: ak­kor beszélhetünk kultúráról, ha ez a kivételesen rövid időre elért színvonal maradandó és általános lesz. Akkor komoly tényezője lesz a magyar zenekultúrának. Másodszor: a népi és munkás- karének nagyban hozzájárulhat a magyar énekstílus kifejlődéséhez. Ez a stílus csak olyan emberek énekéből alakulhat ki, akik csak anyanyelvükön tudnak beszélni és énekelni, de azon aztán fölényes biztonsággal. Művelt énekeseink magyar énekébe unos-untalan be­levegyül . valami idegenszerűség: idegen nyelvű tapulmányaik és műsoraik maradványaként. Ritka ember tudja ezt élesen elkülöní­teni, úgyhogy ez idő szerint na­gyobb tekintély a magyaros hang­súly és kiejtés kérdésében egy egyszerű magyar, aki más nyel­ven nem tud, mint a többnyelvű városi művelt ember. De még egy harmadik jelentő­sége is lehet a földmíves és mun­kásnép rendszeres zenei nevelé­sének. Tudvalevő, hogy a legna­gyobb énektehetségek többnyire a legszegényebb rétegekből kerültek ki világszerte. Wilt Máriától Sal- japinig, nálunk Füredi Mihálytól Környeyig egész sorát találjuk a legszegényebb származású éneke­seknek. Érthető: a feltörekvő ré­tegekben sokkal nagyobb a fe­szültség, az energia, és ez min­den megnyilatkozásukat intenzí­vebbé, közvetlenebbé, szabadab­bá teszi, míg a műveltség, „jól- neveltség” féke nemzedékről nemzedékre egyre inkább letom­pít, elszürkít, mindent. Ezenkívül az énekhang testi feltételei és a biológiai értéktöbblet, jó testal­kat, erő és kitartás inkább terem meg a kemény életben, mint a jólét elpuhultságában. Ha sikerül a rendszeres zenei nevelést keresztülvinni iskolák­ban és énekkarokban, akkor ezen­túl nem véletlen szerencse dolga lesz egy-egy népi énektehetség felbukkanása, s lehetséges lesz kellő időben kiképzésről gondos­kodni, s az elkallódástól megóvni. Mindezekből világos, hogy a munkás- és földmíveséneklés gon­dozása messzemutató, egyes osz­tályok érdekein felülemelkedő, az egész nemzet kultúrájára kiható eredményeket ígér. Az orosházi dalóáünnep nagy lépést jelent azon az úton, amelyen továbbha-- ladva a munkásság eljut az álta­lános nemzeti zenekultúra terü­letére. Onnan további lépés a vi­lágirodalom remekei felé vezet. Ezeknek megismerése, gyakori éneklése hozza meg mindenkinek azt a lelki emelkedettséget, amely az élet értékét megsokszorozza. Ezt a végcélt szem előtt tartva, a munkásság ne elégedjék meg félmegoldásokkal. Csak úgy ha­ladhat ez úton tovább, ha foko­zatosan nagyobb igényeket tá­maszt önmagával és vezetőivel szemben egyaránt. módszert el akarják sajátítani. Egyébként ezt már néhány isko­lában be is vezették. — Nálunk a tanár kezét nem köti semmi — kapcsolódik a be­szélgetésbe Andrew Connor —, de magyar szerzők műveiről csak az egyetemeken lehet hallani. Olyan esettel még sohasem találkoztam, hogy Kodályt tanították volna. Bartókot inkább, például a Mik- rokoszmoszra gondolok. — Csehszlovákiában is elsősor­ban Bartókot ismerik — bólogat Juraj Kustár. — Kodály neve legfeljebb a középiskolákban hangzik el, de mivel énekórák nincsenek, csak azok hallanak ró­la, akik magánszorgalomból vál­lalják a zenetanulást. — Jól ismerik Kodály életművét. Melyek azok a darabok, amelyek legközelebb állnak önökhöz? Az arcokon némi tanácstalan­ság, végül Yuko Irie magyarul kiböki: — „Nehéz kérdés”. Nem tud­nám megmondani. Otthon tagja vagyok egy kórusnak, ahol Ko* dály művei mindig műsoron van­nak, ezenkívül zongoradarabjait is játszom. Sajnos, nem tudok választ adni.' — Én sem — így Andrew Con­nor. — Olyan Kodály-művel azonban még nem találkoztam, amelyet ne szerettem volna. Kö­zülük több már első hallásra megtetszett, ilyen volt a Psalmus Hungaricus és a Galántai táncok. A nehezebbek viszont a tanulás során kerültek hozzám egyre kö­zelebb. Nem most járnak először Ma­gyarországon. Az amerikai fiatal­ember négy évvel ezelőtt már hallgatója volt a Kodály-szemi- náriumnak, két évre rá pedig in­dult a szombathelyi karmester- versenyen. Juraj Kustár turista­ként töltött hosszabb időt ha­zánkban. — Amikor nem táboroznak, ak­kor mivel foglalkoznak? — Én, bár amerikai vagyok. Európában tanítok. Most éppen Angliából utaztam Magyarország­ra, 10—14 éves gyerekekkel fog­lalkoztam. Szeptembertől átköltö­zöm Hamburgba, ott ugyancsak gyerekeket fogok tanítani, de rpég fiatalabbakat. Zenész és pedagó­gus vagyok. A sorrend nem vé­letlen, elsősorban zenésznek tar­tom magam. — Az idén fejeztem be a gim­náziumot, ősztől orvostanhallgató leszek — mondja Juraj Kustár. — Hogy a zene iránti rajongá­som miként tudom majd kielégí­teni, még nem tudom. Remélem, lesz egy olyan kórus, amelyhez csatlakozhatom. Ha nem, akkor marad a zenehallgatás. — Az én vágyam az, hogy ze­netanár legyek. Egyébként sap- porói vagyok, tavaly végeztem az egyetemet, múlt szeptember óta pedig itt tanulok zenét és peda­gógiát — fejezi be a beszélgetést Yuko Irie egy bájos mosolyai. Kormos Emese • Kodály kedvelt kecskeméti is­kolájában. ■ Daltanulás Katanlcs Mária ve­zetésével egy régebbi Kodály- szemlnáriumon. Gyönyörű programot állítottak össze Debrecenben a Kodály- centenáriumra. A Kecskeméti Végh Mihály szövegére írt ma­gyar zsoltárral kezdődött a X. Bartók Béla nemzetközi kórus- verseny, amellyel egyidőben megnyílt országos nyári tárlaton másfél száz alkotás, köztük Ga* lambos Tamás Psalmus című fest­ménye (balra) idézi a zeneszerző életművét. FODOR ANDRÁS Az énekmondó Le biccenő ezüst-feje még fénylik ránk az alkonyaiban. Szikár a teste, mint a pajzs, melyről a bók, a gáncs lepattan. Gúzsba kötött szavunk mögött dalunkat védi: zengjen, éljen! S látja magát a gyermekek lelkendezőn kinyílt szemében. Es hallja tiszta hangjukat, amelyből minden újraéled: melengetőén átölel a szív szorító kedves ének; és földereng a menyhei parasztanyóka szürke arca, amikor éppen rátalál az elfelejtett, régi dalra, — és Galántán, hajnal felé dübög a kocsma földje, — érzem szilaj legények lába dong a sodró, cifra tánc hevében; majd sir, kesereg az árva nép a zsoltár átkozó szavára, fülünkbe vág borzongatón az eltiportak jajgatása, de jaj fölé is lelke száll, kitárul, szárnyal énekelve, s mint forró könny zuhog reánk az emberség igaz szerelme. Hát áradj ránk forró zene, taníts az emberség dalára! Őrködj szikáron ősz zenész, barátodért is pártot állva. S maradj velünk, hogy általad szeresse jnég e nép a sorsát; hogy nem veszett el, megmaradt a dalban-élő Magyarország! összeállította: Heltai Nándor így próbált Vásárhelyi HELYES ÉRTELMEZÉS, SZÁRNYALÓ KÉPZELET A Kodály tanácsára Kecskémé, ten kórust szervező Vásárhelyi Zoltán az élményszerű előadásról tartott székfoglalót a Katona Jó­zsef Társaság 1970. április 16-i ülésén. A munkamódszerét fel­táró értekezés egyik részletét kö­zöljük Ittzés Mihály főiskolai do­cens szíves közreműködésével. Nem lenne teljes ez a fejtegetés, ha a magyar zene mesterének, városunk nagy szülöttének, Kodály Zoltánnak valamely müvéről nem emlékeznénk meg. Legyen ez a Weöres Sándor költménye alapján készült „Norvég leányok” című kis remekműve. Betanítását a Zene- művészeti Főiskola Énekkarával ismertetem. Ezzel a darabbal először a 40-es évek elején foglalkoztam, amikor még nem volt ismeretes előttem Sztanyiszlavszkij és rendszere. Vala­hogy azonban ösztönösen megéreztem azt, hogy csak úgy juthatunk el az élményszerű előadáshoz, ha gondolatban, fantáziánk segítsé­gével jóval többet tudunk, mint amit a szövegben találunk. Ennek megoldása annyival is könnyebb volt számomra, mivel egy fél évet magam is Norvégiában töltöttem és az egész országot beutaztam. Meglepett, hogy Kodály, aki nem járt Norvégiában, milyen mélyen átérezte zenéjében a norvég táj szépségét és jellegét. Kérdezősködé. semre megemlítette, hogy nézegette egy norvég album tájait, és In­nen merítette az inspirációt. Nos, én is ezzel kezdtem a 'betanítást: Egy norvég albumból megmutattam a kórusomnak a norvég tája­kat: a balholmi falut a kikötővel és a fjord másik oldalán fekvő ha­talmas épületet, amely valaha Vilmos császár nyaralója volt. Megkér, deztem a tagoktól, vajon miért viselnek a norvég lányok csúcsos csuk­lyát. Derűt váltottam ki annak felemlíbésével, hogy Nyugat-Norvé- giában, Bergenben többször hallottam azt a kedves szólásmondást, a lovak is rányerítenek arra a hölgyre, aki esőköpeny és hócsizma nél. kül lép ki az utcára. Ezután elénekeltük a mű első mondatait: A balholmi leányok, mind csúcsos csuklyát viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem nevetnek. Kérdezem, miért csak mosolyognak, és miért nem nevetnek — mire ráfelelték: a ködös, párás, esős klíma nyilván nyomasztólag hat rá­juk. így haladunk szinte sorról sorra. Na de most éppen a páráról van szó: Puha pára borul rá a hegyekre, Hegyek közti zöldes-borzas kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, Száll a fehér faházra, Csillog-villog a leányok csuklyája. Üjabb kérdés: Mi az, amit Weöres Sándor ilyen választékos költői nyelven fejez ki: „Zöldes-borzas kacskaringós tenger”? — Spontán ráfelelik: a fjord. Mondom: Bergenből elutazva végigha­józtam az összes norvég fjordokat. Saját szememmel láttam, a ten­ger, a norvég hegyek között sok helyen milyen mélyen behatolt a sziklák közé, pl. a Norfjord 200 km-re is. Ezek az Északi-tenger nyúl­ványai. Az Északi-tenger állandóan háborog. A hullámverés a fjor- dokban fokozatosan megszűnik, és a belső vizeken már csak finom fodrozást látunk. A sziklák közé szorult víz rendkívül mély és sötét, zöld szín, tehát „Zöldes-borzas”. Kodály zenéjében megjelenik most a sajátosan norvég eső ábrá­zolása. Ez az eső nem hasonlít a mi délszaki záporainkhoz, hanem alig több mint a köd. Valósággal a levegőben állnak a cseppjei. Itt az eső majdnem állandó. Emlékszem, ottani magyar barátaim azóta is emlegetik azt az esztendőt, amelyben mindössze három alkalommal, rövid időre sütött ki a nap. A következő részben ezt ábrázolja Kodály: a puha párától a vég nélküli esőig. Ezután vidám piaci jelenetről van szó — de milyen is ez a norvég piac? Emlékszem a bergeni halpiacra: hatalmas tengeri halak, két­méteres lazacok szeletelésre készen. Ott van a fekete hátú és fehér hasú, tányéralakú hal: a flündre és a többi hal pazar változatosság­ban. Kodály finom hangokkal fejezi ki a könnyű ködök szltálását, majd harsány, eleven hangokkal a lányok sétáját, magatartását, vidámsá­gát. Látunk itt tánclépéstoen szökdécselő lányokat — ott zúg a hegyi patak, fölötte egy kötélből font híd — egyesek ezen a hídon hintáz­nak és egyéb más vidám turpisságokat követnek el, egymást hecceltk, hancúroznak, kergetőznek: Most következik azonban az emberábrázolás csodás megnyilatko­zása Kodály zenéjében: Kéklő szemük'mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, S ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra. Ezek a „kéklő” szemek Kodály zenéjében valósággal delejes su­gárzásnak, mintha az északi fény jelennék meg. A „ború” szónál pedig a hosszú ú vokális, es ennek erős fejrezonancijáíja, valami különleges barnás színt ad a zenének. A „rádereng a borúra, az idegen fiúra” szavak Kodálynál egyazon dallamra jelennek meg, mintha a költő önmagát érezné borúnak, mintha a kéklő szemek derengése őneki szólna. Kodály egy finom kis motívummal ennek a pillanatnak, pil­lantásnak valami elbájoló pajzánságotkölcsönöz. Közben a zenében az Északi-tenger háborgását érezzük. Az a gondolat, hogy a költő a kéklő szemek mosolyát magával viszi a tengeren túlra ket­tős értelmet kap, mert a norvég ember végtelen sóvárgását is kifejezi a délszaki tájak felé. t>e az életösztönnek ezt a kitörő megnyilatkozá­sát azonnal reményvesztés követi, amit Kodály azzal az egyszerű, de megdöbbentő eszközzel ér el, hogy „a tengeren túlra" harsogó dalla­ma megismétlődik, de másodszor egy hanggal mélyebben és tompán. Ez eszünkbe juttatja Ady: A fekete zongora című verséből a megrá­zó kifejezést: „tornázó vágyaim'tora”. Végül mindent megmagyaráz a szűnni nem akaró eső, a sors, amin változtatni nem lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom