Petőfi Népe, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-05 / 130. szám

V 1982. június 5. • PETŐFI NÉPE • 3 Az élet feltételeit védjük Nyilatkozik dr. Gonda György államtitkár, az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke Kitüntetések a pedagógusnap alkalmából • Az Észak-Bács Kiskun megyei Vízmű munkájával 1984-ben el­készül a kecskeméti szennyvíztisztító-telep. A 24 ezer köbméter ka­pacitású tisztítómű vizét a Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövet­kezet földjén öntözésre használják. A telep körül már eltelepítették a védőerdőt. \ — Tíz éve annak, hogy U Thant, akkori ENSZ-fötitkár kezdeményezésére létrejött az- első Környezetvédelmi Világ- konferencia Stockholmban. A konferencia ajánlásai mennyire hatottak a hazai környezetvé- i delemre? — Mi ezeket az ajánlásokat na­gyon komolyan,’vettük, s a ma­gyarországi környezetvédő tevé­kenység egyben mind szélesebb körű együttműködést is jelent az egész'" világ ilyen irányú mozgal­maival. Itthoni munkánkat jól Jellemzi, hogy tayaly , ősszel az' Országgyűlés megvitatta az 1976- ban, az emberi környezet védel­méről alkotott törvény végrehaj­tásának tapasztalatait. Szóbeli előterjesztésünkhöz és írásbeli beszámolónkhoz '16 országgyűlési képviselő szólt hozzá i ezen az ülésszakon. Úgy gondolbm, az utóbbi évek 1 Változásainak egyik leglényege­sebb vonása, hogy a közvélemény nálunk is megtanult‘együttélni áZkal ä gondolattal, hogy környe­zeti viszonyainkat s gondjainkat tudomásul kell venni, ugyanakkor intézkedéseket kell hozni azért) nehpgy jóvátehetetlen mulasztá­sok vagy tévedések történjenek'. Megtanultuk, hogy az emberi kör­nyezet kényes belső egyensúlyára ügyelni kell, hogy óvjuk azt az újabb sérelmektől-; megtanultuk, h>)gy az élet olyan alapvető fel­tételeit, mint a föld, a víz, a le­vegő, őrizzük, s ügyeljünk rá, hogy zavartalanül, de legalább elviselhető, elfogadható módon és színvonalon álljanak az ember rendelkezésére. — Melyek ma a legfontosabb feladatok? — Ezek teljes felsorolására alig­ha juthat hely. Inkább azt kelle­ne rögzítenünk, hogy a gondok s természetesen a belőlük szárma­zó feladatok két kategóriába so­rolhatók. Az egyikbe tartoznak azok a zavaró tényezők, amelyek a korábbi időkből valók, ' tehát amikor még kevesebb volt az ilyesfajta feszültség, s ennek meg­felelően még hiányzott a felisme­rés, amellyel ma már rendelke­zünk. A feladatok másik csoport­jának pedig azt nevezném, amely ,máj\ az;„idpazeijí,. a mai fejleszté­sekkel, kapcsofatosi Az elsőnél orvosolni kell azo­kat a környezetvédelmi betegsé­gekét, amelyek még akkor kelet­keztek, amikor az iparfejlesztés úgy valósulhatott meg, hogy kör­nyezetet szennyeztek vele, hogy termőföldek rovására létesültek gyárak. A másiknál pedig már a fejlesztés mozzanatában érvényt kell szerezni a. megfelelő környe­zetkímélő eljárások és berende­zések munkába állítására vonat­kozó kötelezettségeknek. Ez még akkor is kötelességünk, ha tudjuk, hogy a mai gyakorlat­ban a visszafogottabb fejlesztési lehetőségek közepette olykor ép­pen e berendezések maradnak ki — vagy akarják kihagyni őket. anyagi okok miatt. Mi egyébként vitatjuk, hogy minden esetben anyagi többletet, terhet jelenítené a környezetvédelmi szempontok . ilyen irányú érvényesítése. — Melyek tehát a környezet- : védelemnek ma — mondjuk így — a kényes pontjai? — Az iparban a vaskohászat, a cementipar, a - vegyipar és az energiaipar. Még a közelmúltban is előfordult, hogy új cementgyá­runk nem felelt meg a környe­zetvédelmi előírásoknak. Most utólag, a mi beavatkozásunkra létesítenek védelmi berendezése­ket. Ez ilyenkor természetesen már 'nehezebben megy és költsé­gesebb is. Az iparról szólva úgy is jellemezhetném a helyzetet, hogy a környezetvédelmi gondók egy jó irányú változásnak, tehát az ipar fejlődésének negatív mel­léktermékei. Gyorsabb ütemben kellene fejlődnünk a szűrőberen­dezések alkalmazásában, a hul­ladékokkal való bánásmódban (kezelés, másodnyersanyag-visz- szanyerés, stb.), és különösen sür­gető a toxikus, tehát a mérgező hulladékok kezelésének közöm­bösítésének megoldása, elsősor­ban a vegyiparban, illetve' azon belül, a gyógyszeripar területén. — E ■/tekintetben a probléma nyilván „átgyűrűzik” a mező­gazdaságba is. — Ahol még a látszatát is ke­rüljük, mintha az ott folyó mun­kát nehezíteni akarnánk. Az Or­szággyűlés már említett vitájában is kifejtettem, hogy ami változ­tatást sürgetünk, az a mezőgaz­daságnak a környezetvédelemtől függetlenül is jó és szükséges. Azt* kérjük és várjuk, hogy annyi mű­trágyát használjanak, amennyit a talaj befogad, s úgy használják, hogy azt ne .mossa el az eső. Mi a szakszerűség fokozását, a pa­zarlás megszüntetését, az okos tárolást kívánjuk környezetvédel­mi okból, de ezek egyben gazda­ságossági tényezők is. A nagy­üzemi állattartásnál nagy tömegű hígtrágya halmozódik föl, s ezt is racionálisan szabad csak hasz­nálni. Vagyis a takarékosság, az értékőrzés a környezetvédelem alapvető ügyével, összecseng a gyakorlatban. A környezetvéde­lem gondolatával szoros rokonság­ban áll a gazdasági hatékonyság, ezért — itt utalok ismét arra. amit már korábban említettem — nem biztos, hogy a környezet- védelem egyoldalúan csak igény­li a pénzt. Nagyon valószínű, hogy mindazzal, amit ösztönöz- amit segít, amit követel, igen gyakran — vissza is adja! — Magyarországon a legtöbb vitát s legnagyobb érdeklődést a Balaton ügye váltotta ,ki. — Igen, bár nem tartom szeren­csésnek, ha ezt a kérdést környe­zetvédelmi problémává szűkítik, hiszen itt sajátos és összetett kér­déskörrel állunk Szemben. Néze­tünk szerint minden gondunk alapja az a tény, hogy a Balaton egyszerűen nem alkalrhas annyi ember fogadására, amennyien igénybe ’ veszik. Természetesen, utólag könnyű okosnak lenni, de hát szükség volt a tapasztalatok­ra, hogy tisztábban lássunk. An­nak az egyébként politikailag is, szociálisan is helyénvaló jelszór nak és gyakorlatnak, hogy „a Ba­laton mindenkié” — most fizetjük egy kicsit az árát. Nem az a baj, hogy mindenkié, hanem az, hogy a tó és környékének fejlesztése nem tudott, lépést tartani az igények­kel s a korszerűség mércéitől le­maradt. Hosszantartó, kemény munkával kell majd a már megle­vőt színvonalasabbá tennünk, karbantartanunk. A kormány s a hivatal tevé­kenysége, egyáltalán a környezet- védelem egész ügye igényli a tár­sadalom egyetértését, megértését, támogatását és felvilágosult, kul­turált magatartását. A környe­zetvédelem és a természetvéde­lem, amiről egyébként ezúttal’ nem esett szó, mindenkire tarto­zik. — Miben foglalná össze a je­lenlegi, legidőszerűbb hazai tennivalókat? — A Minisztertanács 1981 vé­gén rendeletet alkotott a veszé­lyes (toxikus) hulladékok kezelé­séről. Most e rendelet mind gyor­sabb ütemű végrehajtásáért dol­gozunk, hiszen hazánkban évente 300 000 tonna ilyen hulladékot „termelünk”. Ugyancsak fontos meghatározója tevékenységünk­nek az Elnöki Tanács új törvény- erejű rendelete ,a természetvéde­lemről. A végrehajtásban egyik fő cé­lunk úgy megőrizni a magyar ter­mészetvédelem legjobb hagyomá­nyait, hogy ugyanakkor a mai idők feltételeihez tudjuk igazíta­ni ezt a tevékenységet. Minden mai teendőnk elvégzésének' fon­tos eleme és feltétele, sőt garan­ciája az a tény, hogy ma már a tanácsok országszerte úgy végzik sokrétű tevékenységüket — a te­lepülésfejlesztéstől az életkörül­mények javításának számtalan tennivalójáig —, hogy nem . es­nek ki látókörükből a környezet­és természetvédelem követelmé­nyei, szempontjai és céljai. Ez igen nagy és örvendetes változás az előző időszakokhoz képest —■ mondta befejezésül dr; Gonda György. Cserhalmi Imre „MESÉT TEREMT : KÖLTŐ” _____________________■ ________ K önyv Kodály Háry-daljátékáról Moszkvából és Londonból szinte egyidő- ben érkezett 1967 márciusá­ban a Háry Já­nos sikeréről tudósító beszá- •moló az akko­riban a kecs­keméti Városi Tanácsnál mű­ködő Katona—Kodály archívum­hoz. A Comic Folk-opera egyik vezetője' hosszú levélben számolt be Kodály daljátékának kedvező fogadtatásáról. Az Asszonyok cí­mű hetilapban pedig Galina Pi- szarenko emlékezett arra, hogy Napóleon arájaként mennyi tap­sot kapott a közönségtől a ma­gyar zeneszerző művében. Napestig idézhetnék hasonló lelkes közleményeket, mert — néhány kritikus fanyalgásától el­tekintve — . mindenütt dicsérő jelzők sokaságával méltatták a francia császárt mégcsúfoló ma­gyar vitéz vidám históriáját pom­pás muzsikával tolmácsoló, elő­adó, lazán kötődő epizódokból összeálló remekművet. A Zeneműkiadó gondozásában most Kass János .illusztrációival, dr. Till Géza utószavával meg­jelent Háry János kalandozásai N a gyabonytul a Burgvárig című — Paulini Béla és Harsányt Zsolt szövegkönyve alapján — Kodály- ,daljáték jó alkalom ritka diadal- úljának fölemlegetésére. Talán sohasem fordult elő Budapesten, hogy tudósok, írók, politikusok ol.v nagy számban ültek volna be egy operaházi főpróbára, mint 1926. októberében, a Háry ja. Ko­dály szerint a nagyotmondó hadfi „maga az életre kelt magyar me­setermő fantázia. Nem hazudik: mesét teremt; költő.” Először szó­laltak meg az Operaházban a ma­gyar. nép dalai> ; Akkqriban szenzációnak számí­tott, hogy már az első évadban tizenkétszer műsorra tűzték. || közönség sürgetésére, az év vé­gén újabb számokkal bővítette a daljátékot, , amely hamarosan nfegkezdte világkörüli diadalútját. A vidéki városok közül először Szegeden láthatták-hallhatták az érdeklődők az Obsitos kalandozá­sait a zseniális hangszerelésű Ko­dály-művet. A mai mozi- és tévé­nézők által is jól ismert Patkós Irma énekelte Örzse nagyon fon­tos szerepét, és Tolnay • Andor volt áz obsitos. A kisebb szere­kékben olyan pályakezdő művé­szek léptek színpadra, mint Ajtay Andor, Svéd Sándor. A szabad­téri játékok azóta is kedvelt já­téka először 19.38. július 24-én kápráztatta el a Dóm-téri hatal­mas nézősereget. Szívesen tallóznék a nagyszerű kritikák, á lelkesítő emlékek kö­zött, de az idei könyvhétre ki­adott mű ismertetése a dolgom. Az 5000 példánybán megjelent" oíszetnyomású könyv minten te­kintetben méltó az alkalomhoz: á zeneszerző századik születési1 évfordulójához. Tóth Béláné ti­pográfus a mű hangulatát felkel­tő, szép tördelése, a Zeneműki­adó Nyomdaüzemének munkája gondos, ízléses. Kass János tíz nagyvonalúin elegáns, szeretet­teljesen irónikus, évődő rajza a Háry Janos-daljátek leglényegét ' fejezi ki. Heltai Nándor (Folytatás az 1. oldalról.) Babits Lászlóné, a csávolyi ál­talános iskola igazgatója, Bakos János, a dunaegyházi általános iskola igazgatója, dr. Fábián Pál- né, a Bács-Kiskun megyei Peda­gógus Továbbképző Intézet osz­tályvezetője, dr. Nagy Istvánná, a bajai kisegítő iskola igazgatója, Szabó Pálné, a kecskeméti Le- ninvárosi Általános Iskola taní­tója és Vetéssy 'Katalin, a kecs­keméti Katona József Gimná­zium tanára. A Kiváló Munkáért kitüntetés­ben. részesült: Almási Pálné, 1 a kecskeméti Kisegítő Iskola és Nevelőotthon konyhai dolgozója, Apró Jánosné, a kiskunfélegyházi általános is­kolai diákotthon nevelője, Apró Jánosné, a kiskunmajsai napkozi- otthonos óvoda óvónője, Ágoston Lájoshé, a borotai általános is­kola napköziiotthónának élelme­zésvezetője, Ágoston Lászlóné, a helvéciai Központi Általános Is­kola tanítója, dr. Babos Lászlóné, a dunapataji általános iskola tá- , nítója, Bajzák Tiborné, a nyár- ■lőrinci napköziotthonos óvoda vezető óvónője, Bállá Tiborné, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola tanára, Balázs Jánosné, a felső- szentiváni nevelőotthon szakácsa. Beck Istvánná, a bajai József At­tila Általános Iskola igazgató- helyettese, Bege Mártonná, a kunszentmikíósi általános iskola tanára, Bland Mátyás, a bajai III. Béla Gimnázium igazgatóhelyet­tese, Bódás fjajos, a dávodi álta­lános iskola tanára, Bognár Jó­zsef, a hercegszántói általános is­kola igazgatója, Bonczos Miklós, a bajai Bányai Júlia Kereskedel­mi Szakközépiskola igazgatója. Borbély Etelka, a dunavecsei ál­talános Iskola tanára, Boros Ti­borné, a kecskeméti Kodály'lZol- tán Ének-Zenei Gimnázium és Szakközépiskola tanára, Braun Mártonná, a1 bajai óvodaigazga-- tóság dolgozója, Buda Istvánná, a .kiskőrösi Batthyány utcai óvo­da óvónője, dr. Czeglédy János­né, a bácsalmási Vörösmarty Mi­hály Általános Iskola igazgatóhe­lyettese, Csábi István, a bócsai általános iskola igazgatóhelyette­se, Csóti Mihály, a kecéli műve­lődési központ kazánfűtője, Dá­niel Gézáné, a kalocsai I. -István Gimnázium és Szakközépfskola tanára, Dobos Erzsébet, a kerek­egyházi napköziotthonos óvoda vezető óvónője, Duzs Endre, a kecskeméti 623. számú Vágó Bé­la Ipari Szakmnkásképző Intézet és Szakközépiskola tanára, Far­kas- Józsefné, a. jászszentlászlói általános, iskola tanítója, Farkas, Lászlóné, a jánoshalmi általános iskolai diákotthon takarítója, Fa­ragó Edéné, a kecskeméti 607-es számú Autószerelő Szakközépis­kola és Ipari Szakmunkásképző Intézet könyvelési csoportveze­tője, Fáber Gyuláné, a kiskun­félegyházi Batthyány Lajos Álta­lános Iskola tanítója, Fekete Jó­zsefné, a bugaci általános iskola igazgatója, Ferencz Józsefné. a kalocsai Kereskedelmi és. Vendég­látóipari Szakmunkásképző Inté­zet szakoktatója, Fogarasi Ilona, a kecskeméti Lánchíd utcai Ál­talános Iúskola igazgatóhelyette­se, dr. Fiilöp Józsefné, a jános- . halmi általános iskola tanítója, Gergely József, a soltszentimrei általános iskola igazgatója, Ge- rőházi Tihamér né, a kecskeméti Nyíri úti óvoda vezető óvónője, Gregó Sándorné, a kiskunhalasi Fazekas Géza úti Általános Is­kola tanára, Grüber Károlyné, a hajósi nevelőotthon élelmezés­vezetője, Gunyits Berta, a . csá- császr,töltési általános iskola daj­kája, Gyenes Tiborné, a kecske­méti Hoffmann János utcai Ál­talános Iskola igazgatója, Hajnal Miklósné, a soltszentimrei nap­közis óvoda vezető óvónője, Haj- zer Jenő né, a bácsszentgyörgyi napköziotthonos óvoda dajkája, Hargittai Andrásné, a csátaljai általános iskola tanára, Hargitai János, a bajai 609. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet szak­tanára, Hegedűs Ernőné, a kecs­keméti Tóth László Általános Is­kola tanítója, dr. Hideg Ferenc- né, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Általános Iskola tanító­ja, Holló Sándorné, a kecskemé­ti árpádvárosi óvoda dajkája, Horti ' Sándor, a tiszaalpári általános iskplai napköziotthon nevelője, Hortyi Sándor, a kis­kunhalasi II. Rákóczi Ferenc Me­zőgazdasági Szakközépiskola gaz­dasági vezetője, Horváth Béláné, a laki teleki általános iskola nap- köziotthonánaic főszakácsa, Hor­váth Cz. György, a kelebiai ál­talános iskola igazgatójá, Huszka Jenő, a kiskunfélegyházi Varga Jenő Közgazdasági Szakközépis­kola igazgatóhelyettese, Joó Sán­dorné, a solti általános iskola igazgatóhelyettese, Kapitány End- réné, a hajósi . napköziotthonos óvoda dajkája, Kárász Jánosné, a mélykúti általános iskola igazga­tóhelyettese, Kiss P. Ernő né, a kecskeméti Kisegítő Iskola, és Nevelőotthon gyógypedagógiai ne­# Apró Jánosné kiskunmajsai óvónő átveszi a kitüntetést. velője, Kiss Jenőné, a kiskunfél­egyházi .Móra Ferenc Általános Iskola napközíotthonának veze­tője, dr. Kis Katalin, a kiskun­félegyházi 608. számú Ipari Szak­munkásképző Intézet tanára, dr. Kiss Lászlóné, a kiskunhalas? Szilády Áron Gimnázium és Szakközépiskola tanára, ' Kiss Lászlóné, a bácsalmási nevelő- otthon főhivatású nevelője, Ko- thencz Sándorné, az állampusztai általános iskola tanítója, dr. Ko- hány Ferencné, a foktői napközi­otthonos óvoda vezető óvónője, Kovács lllésné, a bajai Dózsa György Általános Iskola dolgo­zója, Kovács Tiborné, a kecske­méti Bányai Júlia Gimnázium és " Egészségügyi Szakközépiskola ta­nára, Kovács Tibor, a kecskemé­ti Dolgozók önálló Általános Is­kolájának és Gimnáziumának igazgatóhelyettese, dr. Kővágó Péterné, a kecskeméti Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet szülői fel­ügyelője, Kurucz Géza, a kecs­keméti Bányai Júlia Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyettese, Lovas József, a tiszakécskei I. sz. Általános Is­kola tanára, Magyar Józsefné, a kiskunfélegyházi Batthyány La­jos Általános Iskola tanítója, Ma- jorosy Mihály, a bácsalmási Vö­rösmarty Mihály Általános Isko­la tanára, Molnár Ferenc, a ka- locsái Kereskedelmi és Vendég­látóipari Szakmunkásképző Inté­zet igazgatója, Molnár Istvánná, a solti általános iskola tanára, Molnár Sándorné, az izsáki Tán­csics Mihály Általános Iskola és Diákotthon nevelője, Mezei An- tálné, aj kiskunhalasi Fazekas Géza úti Általános Iskola szaká­csa. ifj. Nagy András, a kiskun­majsai általános iskola tanára. Nagy Imréné, a garai általános iskola tanítója, Nagy János, a kalocsai 3. számú Általános Is­kola igazgatója, Nagy Zoltánné, a kecskeméti Hunyadivárosi Ál­talános Iskola tanára, Nagy Zol­tánná, a kecskeméti Kisegítő Is­kola és Nevelőotthon gyógypeda­gógiai tanára, Nánássi Elemér­né, a kecskeméti II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola tanára, Nyámádi Istvánná, a solti napkö­ziotthonos óvoda dajkája, Öber- frank Jánosné, a kerekegyházi általános iskola konyhai dolgozó­ja. Ocskóné Csabai Eszter, az akasztói általános iskola tanára. Őri Tibor, az ágasegyházi álta­lános iskola tanára, Örkényi Lászlóné, a soltvadkerti Kossuth •Lajos Általános Iskola és Diák­otthon tanára, dr. Pápay Imréné, a bácsbokodi Móra Ferenc Álta­lános Iskola gondnoka, Patyi Sán­dorné, a kiskunfélegyházi Darvas József téri Általános Iskola igaz­gatóhelyettese, Pál Tamásné, az izsáki napköziotthonos óvoda "ve- zetphelyettese, Pálfi Istvánná, a kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola' igazgatója, Peak Imréné, a kalocsai Hámán Kató Szakkö­zépiskola Leánykollégiumának élelmezési vezetője, Péter György- né, a felsőszen titváni nevelőott­hon főhivatású nevelője, Petz Eszter, a bajai Kállai Éva Ének- Zenei Általános Iskola tanára, Plangár Lászlóné, a szabadszál­lási általános iskola igazgatója, Póta Ivánné, a kecskeméti Mol­nár Erik Általános Iskola taní­tója, Radics Sándorné, a kiskun­félegyházi Bajcsy-Zsilinszky Ál­talános Iskola' tanára, Radnai Lászlóné, a kiskunhalasi Felső­városi Általános Iskola tanítója, Rácz Ottilia, a kiskunmajsai ál­talános iskola tanítója, Régaisz István, a bácsalmási Hunyadi Já­nos Gimnázium tanára, Sallay Sándorné, a kiskunhalasi Szűts József Általános Iskola tanára, Seres Béláné, a kiskunfélegyházi Móravárosi Óvoda dajkája, Si­mon Jenőné, a kecskeméti Szal- vai Mihály Üttörőház igazgatója, Sipos Ottóné, a lajosmizsei álta­lános iskola tanára, Sipos Sán­dorné, a kecskeméti Béke téri Általános Iskola tanítója, Somo- gyiné Litzinger Teréz, a bácsal­mási Hunyadi János Gimnázium tanára, Soós Józsefné, a kalocsai I. számú Napköziotthonos Óvoda dajkája. Szabadi 4-ászló, a szak­mán általános iskola tanára, Szabó Antal, a mélykúti általá­nos iskola igazgatóhelyettese, Szabó Erzsébet, a dunapataji ál­talános iskola tanítója. Szabó Ist­ván, a nagybaracskai Általános Iskola tanára. Szabó Károly, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója. Szakái Lajos, a kis­kunhalasi kereskedelmi és Ven­déglátóipari Szakmunkásképző Intézet -szakoktatója. Szalontai György, a bajai központi Álta­lános Iskola tanára. Szanffdi Im­réné, a kunfehértói nevelőotthon gazdasági vezetője, Szentgyörgyi Sándor, a kiskőrösi Petőfi Sán­dor Gimnázium és Szakközépis­kola szakmunkása, Szepes Lajos, a kecskeméti Petőfi Sándor Álta­lános Iskola igazgatója, Takács István, a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója, Takács Zoltánné, a dunavecsei Kisegítő Iskola és Nevelőotthon gyermekfelügyelő­je, Ternyák Julianna, a kiskun- halasi Vasút utcai Napköziottho­nos Övoda vezetőhelyettese, Tiba István, a kecskeméti Mezőgazda- sági Szakmunkásképző Intézet igazgatója, M. Tóth László/ a kecskeméti Kisegítő Iskola és Ne­velőotthon gyógypedagógiai taná­ra, Törköly Józsefné, a sükösdi napköziotthonos óvoda vezető- helyettese, Tóth Károlyné, a ka­locsai I. számú Általános . Iskola tanítója, dr. Tóth Lászlóné, a ba­jai Kenyeres J. Középiskolai Leánykollégium könyvelője, Var­ga Attiláné, a kiskőrösi Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnok­ságának vezetője, Vámos Károly, a kecskeméti Katona József Gim­názium igazgatóHelyettese, V öl­gyesi Józsefné, a kalocsai III. számú Napköziotthonos Övoda vezetőóvönője, Zsigmond Ferenc, a .miskei általános iskola igazga­tója, Udvarhelyi István, a keceli Nevelési Központ igazgatója. Egészségügyi miniszteri kitün­tetésben részesült dr. lkrényi Im­re higiénés főorvos, a Kecskemé­ti Egészségügyi Szakiskola taná­ra, Kiváló Munkáért kitüntetést kapott a belkereskedelmi minisz­tertől Hohner Sándor, a bajai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkás- képző- Intézet szakoktatója és Zvada Mihály né, a kecskeméti Berkes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola tanára. Hatvankilencen miniszteri dicsé­retben részesültek, s többen meg­kapták a KISZ-érdemérmet, a Kiváló Ifjúsági Vezető kitünte­tést, a Gyermekeinkért érdemér­met, az Üttörővezétö érdemérmet és a Kiváló .Üttörővezető kitün­tetést. A Bács-Kiskun rpegyei Tanács Budoy Dezső-diját négyen vették át: Borsodi Antalné, a jánoshal­mi Általános Iskolai Diákotthon igazgatója, dr. Fiilöp Tamásné, a Bács-Kiskun megyei Pedagó­gus Továbbképző Intézet igazga­tóhelyettese, dr. Gál Sándor, a Petőfi Népe olvasószerkesztője és Sallay Sándor, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium igaz­gatója. T • / A Kecskeméti Óvónőképző In­tézetben tegnap délelőtt a peda­gógusnapi ünnepségén dr. Kraj- csovszky József, az intézet igaz­gatója adta át a művelődési mi­niszter Kiváló Munkáért minisz­teri kitüntetést Róbert Gábor in­tézeti tanárnak, Rosza Tiborné igazgatói hivatalvezetőnek és dr. Kávai Pálné gyakorló óvodai óvó­nőnek. Kéri Ferencné konyhai dolgozó miniszteri dicséretet ka­pott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom