Petőfi Népe, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-23 / 145. szám

MUNKAALKALOM A GEMENCI Állami Erdő- és Vadgaz­daság Műszaki Erdészete Baja, Bajcsy- Zs. u. 54. sz. (elvételre keres gyakor­lattal rendelkező mezőgazdasági gé­pészmérnököt, hidraulikus emelőgépek karbantartását irányító művezetőnek, továbbá esztergályos szakmunkást. 1020 BAJA Város Tanácsa V. B. pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére. A pályázónak rendelkez­nie kell a 104 1980 (PK. 8.) PM. számú utasítás 3. 9-a bekezdésében előírt ké­pesítéssel és legalább 5 éves pénzügyi gyakorlattal. Fizetés: a 30/1980. (XII. 29.) MŰM.-rendelet 3. sz. mellékleté­ben foglalt bértétel szerint. A pályáza­tot részletes önéletrajzzal és az eddigi működés leírásával a Baja Városi Ta­nács elnökének kell megküldeni 1982. július 31-ig. Cím: 6500 Baja, Béke tér 1. 1022 AZ ERSEKCSANADI Búzakalász Mg. Termelőszövetkezet állást hirdet Sár­köz Étteremben főszakácsi munkakör­re. A munkakör betöltésére 1982. július 1-től kerülhet sor. Munkabér: meg­egyezés szerint. Jelentkezés naponta reggel 8 órától du. 16 óráig, az étte­rem vezetőjénél. 993 A PROMETHEUS TTV. bajai kirendelt­sége adminisztrációs teendők ellátásá­ra felvételt hirdet. Jelentkezni lehet személyesen illetve írásban, Baja, Baj- csy-Zs. u. 4. Tel.: 12-588/4. 992 FELVÉTELRE keresünk lakatos, he­gesztő, motorszerelő, villanyszerelő, autóvillamossági-szerelő szakmunkáso­kat. Baja, MAHAJOSZ Dr. Alföldi J. u. 4—6. 989 VAS- és Fémipari Szövetkezet fel­vételre keres női segéd- és betanított munkásokat, szövőket és esztergályos szakmunkásokat. Jelentkezés: Mun­kaügyi Osztályon, Baja, Bezerédi u. 12. 990 A KÖZÉPMAGYARORSZÁGI Pince- gazdaság az alant felsorolt munkakö­rökben dolgozókat keres felvételre jó kereseti lehetőséggel: energetikus: középfokú gépész végzettség és ener­getikust képesítéssel. Épület-karban­tartó csoportvezető, villanyszerelő, vízvezeték-szerelő, asztalos, géplaka­tos, tmk-segédmunkás, gépkocsi- kísérő. Jelentkezni lehet Kecskemét, Kiskőrösi út 12. Szabó Károly mű­szaki vezetőnél, gépkocsikísérők a szállítási osztályon. 2800 BÉRELSZÁMOLÓ, SZTK-Ügyintézőt azonnali belépéssel alkalmazunk. Ma­gyar Hűtőipari Vállalat Kecskeméti Gyára. Kecskemét, Rákócziváros 20. 1348 Hanglemez és műszaki kereskedés nyílt Baján az Újvárosban, Ortutay u. 10, sz. alatt. 995 IRDETÉSEK APRÓH Ingatlan KECSKEMET, cimbalmos u. 2. alatti nagy családi ház telújítási engedéllyel, azon­nal beköltözhetően eladó. Ladát beszámítok. ____ 38846 K ÉTSZOBÁS családi ház kamra, pince, 600 négyszög­öl területtel, beköltözhetően eladó. Sükösd, Deák Ferenc út ti. sz. _ ' _ 1013 E GYSZOBÁS külön bejá­ratú házrész eladó. Kiskun- ratú házrész eladó. Kiskun­halas, Nyárfa u_8.____2814 T OMPA, Körösoldal 1 sz. alatti 2 szobás lakás, mel­léképület nélkül és Kelebia Vermes járás 32. sz. alatti tanya a Tompái vasútmeg- állóhoz közel eladó. Mind­kettő felől érdeklődni le­het Kelebia, Vermesjárás 32 Pölhénénél._________1288 C SALÁDI ház 3 szoba össz­komfortos eladó, vagy la­kásra, kisebb családi házra cserélném Baja. Török u. 7 b. Érd: délelőtt, vagy dél­után 18 órától. 993 BAJÁN riadó ház 196 négy­szögöl telken. Mészáros Lá- záru. 9 szám alatt. 1027 CSALÁDI ház eladó Gara, Bunyevác u. 7. Érd: egész nap._________ 1031 E LADÓ családi ház, 600 négyszögöl telekkel, beköl­tözhetően. Jószágtartásra alkalmas Irányár: 210 ezer Ft. Vaskút, Kiss Ernő u. 35. Érd: a szomszédnál. ’ 1042 CSALÁDI ház nagy kerttel beköltözhetően eladó. Ba­ja. Stromfeld A. u. 65 sz. (volt korsós utca) Érd: Klapka u. 11. Zlaities. 1045 TANYA 970 négyszögöl te­rülettel eladó. Hercegszántó Buzsák, 57 sz __________1049 C SALÁDI-ház eladó, 238 négyszögöl telekkel. Baja, II. körzet, 162. (Mártonszál­lás)______________________997 H ÁZ eladó 400- négyszögöl azolős-kerttel, villany, váro­si víz bevezetve. (Háthor István utca végén Baja, Ta­nya V. kér. 10. Illés István­néo _____________._______998 E LADÓ kisebb családi ház olcsón, beköltözhetően. Ér­deklődni: Baja, Bethlen Gá­bor u. 2._______________íooo CS AjLÁDI ház Baja. Petőfi u. 43. sz. alatt eladó. Társas- házépítésre is alkalmas tel­keim__________ 1004 ÉRStEKCSANÁDI Duna-par- ton üdülőtelek eladó. Víz, villany van. Érdeklődni Bát- monostor. Kossuth u. 8. sz. alatt lehet.____________ioi8 TANYA. betegség miatt, sürgősen eladó. Kisszállás. IV. kér. 152. (Volt Kéri Im­re tanyája.) _ 1334 BAJA, Madách u. 11. sz. ház eladó, beköltözhető, lak­résszel. Érdeklődni: Kölcsey 65/a, 17 óra után._ 1012 T ÖBB helyiségből álló ház- rész, sürgősen áron alul el­adó. Cím: Baja, Dankó G. 37'a (felsővár^o. ívn-Mőd- ni: 'Baja. Dózsa Gy. 261. . __ * 1014 K ETTÖSZAZ négyszögöl házhely alappal és építési anyaggal eladó. Baja, Lehel u. 18. Érd.: Baja. Mó- rlcz Zs. u. 15.__________979 K ERTES családi ház eladó. Baja, Budai N. Antal u. 42. ___: 980 K ÉTSZOBÁS ház eladó. Ba­ja, Beloiannisz u. 39. sz. _____________________978 E LADÓ Kőrösihegy . 179.' szám alatti beköltözhető és felújítható családi ház, Re­szelőgyár és a Béke fasor között. Érdeklődni a hely­színen szombaton 9—12 órá­ig, más napokon, Kecske­mét, Sárvár u. 4. sz. Talfál­köz mellett.___________38034 S IKLÓS, Magyar utca 25. sz. házrész szabadkézből eladó. Érd.: Siklós, Marika étkezdében. 984 LAKÓHÁZ 580 négyszögöl telekkel, gazdasági éDÜie- . tekkel eladó. Víz, villany van. Mélykút, Óregmajor 64. Szécsl.___________1197 E LADÓ qsaládi ház, beköl­tözhetően 2 szobánként le­választható, vállalatnak iro­dának megfelel. Közműve- sítve. Baja, Kossuth u. 15. sz. _______. 943 P IRTÓN családi ház beépí­tésére alkalmas telkek ke­rülnek értékesítésre. Érdek­lődés az OTP kiskunhalasi fiókjánál.____________1005 K ISKUNHALAS, Dobó u. 44. sz. alatt 234 négyszögöl beépíthető telek eladó. Ér­deklődni Bokréta u. 7. _______ 1095 K ISKUNHALAS. Szilády A. u. 43. sz. ailatti lafkóház eladó. 1143 KERTES családi ház 4ÖÖ négyszögöl területtel eladó. Tázlár. Kecskeméti út 28. Érdeklődni 40. sz. alatt. 1148 BODOGLARON állattartás­ra alkalmas tanya. 1200 négy­szögöl bekerített területtel, gazdasági épületekkel el­adó. Érdeklődni Kiskun- maisa. Bodoelár 146. sz. alatt Modok Idánál. 1162 ELADÓ kis családi ház, szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, kamra, mellék- helyiséggel. Érdeklődni le­het: mindennap du. 5 órá­ig. Baja, Monostori út 28/c. Patakinál. _____ __ 955 V lKENDHÁZ a Sugovica- parton eladó. Érd.: Baja, Szabadság u.' 6. sz. TV-sze­relő. _ '________lg - 965 L AKÓH Z melléképületek­kel eladó. Kiskunhalas, Vö­rösmarty u. 83._______1258 KISKUNHALASON Füzes­pusztán, állattartásra alkal­mas tanya 800 négyszögöl területtel, köves úthoz kö­zel eladó. Érdeklődni Alsó- öregszőlők 147. sz. alatt Nagy Károlyéknál.___ 1251 kertészkedésre alkal­mas tanya 1000 négyszögöl szántóval eladó. Villany van. Szakmár, Ludas-szál­lás 4. sz. alatt. Szelldl-tó- hoz 5 kilométerre. Érdek­lődni személyesen, vagy levél útján, Farkas Ignác tanár, 6236 Tázlár, Árpád u. 11/a. _______________1292 K ISKUNHALASON a Baki­kastélyhoz közel 934 négy- zetfiíEter szőlő és vetemé­nyes terület eladó. Érdek­lődni Hunyadi u. 52. sz. alatt 18—20 óráig, szombat, vasárnap egész nap. 1272 KERTES családi ház eladó. Kiskunhalas, Gózon u. 4. Érdeklődni 16 óra után Fa­zekas G. u. 94/a. sz. alatt. ______________________1263 ELADNÁM vagy elcserél­ném kis kertes házra, 1 szoba összkomfortos távfű­téses lakásomat. Baja, Kodály Z. 17. II/8. Érd.: a borozóján Mészárosnál. 970 Lakág BUDAPESTI szoba-konyha, fürdőszobás első emeleti gázfűtéses, Árpád híd mel­letti főbérletemet, elcserél­ném Kiskunhalasi 2 szoba összkomfortos tanácsira. Érdeklődni Budapest, Tel: 297-426, 18 óra után, vagy Kiskunhalas, Semmelweis tér fr Berényi.__________1113 ELADÓ I. emeleti, 2 szo­bás, erkélyes, gázfűtéses la­kás garázzsal együtt. Ér­deklődni: 17 óra után. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 29. I. em. 5._______49795 E LCSERÉLNEM kiskun­halas! egyszobás, gázfűté­ses tanácsi lakásom kettő vagy másfélszobásra. Ér­deklődni 17 órától Vasút u. 10: fszt. 4. ________1242 K ÉT és félszobás örökla­kás eladó. 250 000,—Ft kész­pénz plusz OTP-hitelátvál- lalással." Baja, Csónak u. 10. IV. em. 13. _ 971 H ^ ROMSZOBÁS új gázfű­téses lakás garázzsal eladó. Baja, Damjanich u. 3/a. I. em. készpénz plusz OTP­hitelátvállalással.________973 H ATLAKÁSOS társasház­ban II. emeleti lakás eladó. Soltvadkert, Ifjúság u. 10. 11. em. 6. Érdeklődni este a fenti^ címen. _____ 1295 B AJA. November 7. tér 6. számú házban. 2 szobás la­kás. plusz garázs eladó. Ér­deklődni: 1. számú Ügyvédi Munkaközösségben. _____1036 E LADÓ Baja, Újvárosban 2 és fél szobás. I. emeleti, központi fűtéses szövetkeze­ti lakás. kp. plusz OTP-hi- telátvállalással. Dr. Ortutay Gy. u. 9. I. 6. 1039 Gépek és alkatrészek 1500-AS Lada 3 éves műsza­kival, vonóhoroggal eladó. 126-os Polski Fiatot beszá­mítok. Kecskemét, Márvány u. 18. (Volkertelep) Érdek- lődnl: 19 óra után. 38845 Jó állapotban lévő IG-s Wartburg Combi eladó. Ér­sekhalma, Szőlőtelep, Szita Iván.________ j|8i I N-ES Zsiguli eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 26. IV. em. 14. Érdek­lődni 19 óra után.______1166 S ZOVJET alumíniumtest 25 lóerős motorral eladó. Érd.: Baja, Szabadság u. 6. Tv-szerelő.______________966 30 0-AS kétkéses faipari kombinált gyalugép eladó. Kiskőrös, Vörösmarty u. 1. sz. _____________ 1249 5 TONNÁS pótkocsi, 353-as Wartburg alkatrészenként is, és 220/380-as áramfejlesz­tő eladó. Kiskunhalas, Ti­nódi u. 12. Érdeklődni 15 óra után._______________1250 F ORD Escort 1100-as gép­kocsi, valamint NSU max- motor "bontva eladó. Suhaj- da Miklós, Kiskunhalas, Fa­zekas G. U. 42.________1252 Í JÉ 28-AS traktor jó álla­potban eladó. Kiskun maj- sa, Lenin. u. 47. Érdeklődni szombat, vasárnap._____j 256 5 0-ES MTZ 5 tonnás, bille­nős pótkocsival, Lajta eké­vel. és RSNV Axiál szivaty- tyú eladó. Tázlár, Árpád u. 24. 1259 KÉTHENGERES RS-motor . felújított állapotban eladó. Soltvadkert, Engels u. 7. , 12?3 IR-ES kék 1200-as Zsiguli jó állapotban eladó. Kis­kunhalas, Székely u. 20. _______' ; ,. 1296 P B rendszámú • sötétkék 105-ös Skoda eladó. Huczek István, Kisszállás, III. kér. 57. sz.__________________1297 N ÉMET bálázó eladó. Ko­vács Imre, Kecel, Eötvös U. 15. ________ 1279 10/100-AS kéttűágyas Dia­mant kötőgép és 8 lóerős csónakmotor eladó. Kecs­kemét, Pákozdi csata u. 25. III. 8. 49983 CX rendszámú Trabant Li­mousin olcsón e?adó. Ér­deklődni: 6440 Jánoshalma, Eötvös u. 57. napközben Kálvária 1. Kőfaragó rész­leg, Mészáros Vencelnél. _ 136Z IH rendszámú 1200-as Zsi­guli lejárt műszakival és javításra szoruló mo'orral olcsóit eladó. Érdeklődni: Agócs Jánosnál, 6440 János­halma^ Klapka u. 1. _ 1399 PL-ES 1300-as LADA friss műszakival eladó. Bácsbo­kod, Virág u. 5. _______974 H ATÉVES. 412-es Moszk­vics sürgősen eladó. Érd.: Bátmonostor, Rákóczi F. u. 67. _ 986 350-ES CZ motorkerékpár jó állapotban, oldaldobo­zokkal felszerelve sürgősen eladó. Kiskunhalas. Bat­thyány u. 57. ■ _____1285 Z J-S Trabant Special megkí­mélt állapotban eladó. Kis­kunhalas, Kállai É. u. 20. __________1291 Z M-ES Ford Escort friss műszakival, jó eladó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. 8.?. Érdeklődni 14 óra után._________ 1293 A SZTALOSIPARI korong- csiszolóeép 20 cm átmérőjű eladó. Hercegszántó, Sport­köz 2. sz.________________994 K ARAMBOLOZOTT Wart­burg alkatrészenként eladó. Érdeklődni: Bácsalmás, Pe­tőfi S. u. 26. sz._______1024 19 76-OS Mercedes B. bon­tott.. kifogástalan állapotban eladó. Bal ászéntistván, K^o­pány u. 3. _________ 1025 P ANNÓNIA P—20-as eladó. Érdeklődni: Baja, Zsiváno­vits u. 20. (Lang)_______1034 U B-S Zsiguli felúiított álla­potban. 84-ig érvényes mű­szakival eladó. Barkas. Zsuk platós kisteherkocsi. csere is érdekel. Baja, Epreskert u. 1. 1035 M—21-ES Volga új műszaki­val, sok alkatrésszel, olcsón eladó. Baja, Móra F. u. 2 a. (Tüske) _______ 1038 L ADA 1300-as 4 éves. jó ál­lapotban eladó. Érdeklődni: 16 óra után. Baja, Erkel F. u. 27^_sz._____________ 1041 P J-S Wartburg Tourist el­adó. Cím: Nemesnádudvar. Hunyadi J. u. 22. sz. 1044 PC-S 1500-as Lada elsőkéi­ből eladó. Baja, IV. körzet 12’ 1008 FRISS műszaki vizsgával Velorex génkocsi eladó. Mo­torkerékpár vizsgával is ve­zethető. Kunbaja, Dózsa 51. _sz:_______ 1011 Z B rendszámú, 1200-as Zsi­guli megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: 6440 Já­noshalma. Árpád u. 7. szám. Telefon: 279.____________1426 M EGKÍMÉLT 3 éves Trabant Limousine friss műszakival eladó. 6440 Jánoshalma, Sza­bad május tér J.8._______1401 Z A rendszámú, garazsírozott 1200-as Zsiguli, kifogástalan állapotban, 1984. novemberig érvényes műszakival eladó. Érdeklődni: Jandó László­nál, 6445 Borota, III. kér. 90. szám alatt.________ 1402 Z I rendszámú Trabant Com­bi eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshalma, Bíró Béla u. 104. 19 óra után._______1349 U TÁNFUTÓ (új kisipari, fé- kes) eladó. Kecskemét, Sze­gedi Lajos u. 19. 3145 Egyéb adásvétel ELADÓ érsekcsanádi Duna- parton lábakon álló 32 négyzetméter alapterületű faház, villany, hideg, meleg víz van. Érd.: Takács, Sü­kösd, Dózsa Gy. út 171. 1007 5017 TY’P lefeitő fostazó- gép eladó. Baja, Killián u. 8.JB500. ____‘ 982 4 0 MÉHCSALÁD 15 keretes NB-kaptárban, felszereléssel együtt, betegség miatt el­adó. Kiskunhalas, Zöldha­lom u. 19. 1214 GÁZTŰZHELY eladó. Kis­kunhalas, Széchenyi u. 67. sz. alatt. _ ____ _ 1164 E LADÓ egy nehézvemhes tehén, egy kéthónapos üszőboriú és eev 7 éves naHoa ló. Pirtó II. 81. F.r- delék. _ _ mo NfTTRlAK Hadók. Kiskun­halas, Huszár u. 10. __ 1239 ú j Állapotban eladó 3 db. 150x180- as háromszár­nyas Tescher-ablak és egy duplaszárnyas kisipari be­járati ajtó. Kiskunhalas, Budai Nagy A. u. 4. 1235 ANTIK, tornyos, türkizkék Zsolnai cserépkalyha el­adó. Kiskunhalas, Mátyás tér 5. Péterné._________1240 É PÍTŐK, figyelem! Kis- és nagyméretű tégla, min­den méretű építési faanyag, tetőcserép, ajtók, ablakok, 2 db. cserépkályha olcsón eladók. Kiskunhalas, Szé­chenyi u. 12. 18. 20. Érdek­lődni szombat, vasárnap is. (Benzinkúttal szemben.) _ 1245 KETTŐ db. nagy magyar ló és egy 6 éves sodrott kanca, valamint 3 nagy és egy 16-os gumiskocsi eladó. Soltvadkert. Bocskai u. 69. sz. __ 1277 B OXER kölvök eladó. Kecskemét, Tél u. 8.__38113 É PÍTŐANYAGOK bontás­ból fuvarkedvezménnyel csak június 30-ig. eladó tégla, gerendák. Kecskemét. Bocskai u. 23. (Nagyállo- mássál szemben.) 2779 IFSETTER kölvökkutya el­adó. Kiskunhalas. Llnhardt, A. u. 26. - . 1343 hordozható fémvázas- vászon 5 méterszer 2.5 mé­teres autógarázs eladó. Hor­váth, Kecskemét, Bethlen körút 12/A. -_________ 3069 M ÉRiLEGGYÁRI vasvázas tolósúlyos raktári mérlegek kibontóval, favázas tizedes, mérlegsúlyok, tolósúlyos piaci mérleg hitelesítve kap­ható. Krammer József. Ba­la, benzinkútnál. Tel.: 11-493._______________ 1048 C SÓNAK, motorral együtt eladó. Dobóhálók is. Sü- kösd. Deák F. u. 129. 1006 bárkacsboltosok és vas szaküzletek figyelem! Vasbográcsok 1, 2.5, 6, 8, 10. 15. 2o és 40 literes nagyság­ban, minden mennyiségben megrendelhetők. Nagvohb mennyiséget helybe szállí­tok. Kisebb mennyiség utánvéttel is megrendelhe­tő. Varga László, fémnyomó kisiparos. 6440 Jánoshalma. Bíró_ Béla u. 115. n 1403 ELADÓ 3000 literes príma tölgyfakád. valamint 50 és 25 literes borszűrőgép. Ham­vas Rudolf 6440 Jánoshalma. Dózsa 37. 1418 Vegyes VAROSKÖZPONTI társas­ház építéséhez társakat keresünk, I—II—III. eme­letre. Érdeklődni: 19 óra után Kecskemét, Reiszmann S. u. 16, III. em. 3. 3057 KERESEK külön bejáratú, zuhanyozós albérletet Ba­ján, jún. elejétől aug. 31- tg. Leveleket: üzemmérnök jeligére a bajai M. Hirde­tőbe. _____• _ ■ ______952 K ISKUNHALASON Binszki Sándor kovácsműhelyét át­vettem, minden kovácsmun­kát vállalok. Molnár István, Holló u. 1. r 1231 KECSKEMÉTEN nagymére­tű műhelynek is alkalmas garázs eladó. Érdeklődni: este Zalka Máté u. 3. IV. 17. _________ 2775 L APOS tetők szigetelését, valamint csőszigetelést vál­lal határidőre, garanciával Tóth Kálmán Dunaújváros, Dunasor 27. I. 3. Telefon: 187-58.___________________1368 F ÖBÉRLÖ nélküli egy szo- ba, összkomfortos albérletet keresek Kiskunhalason. Ajánlatokat levélben ,,ösz’’ jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. __1280 K ISKUNHALASON össz­komfortos egy-, vagy két­szobás bútorozott lakást bé­relnék. Ajánlatokat levélben ,,Hosszabb távra” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. sz. 1298 BÖLCSÖDÉS, vagy óvodás­korú. esetleg beteges gyer­mekek gondozását vállalom. Jánoshalma, Deák F. u. 15. Nagyné. / . • > 1400 KÖZÜLETEK, MAGÁNO­SOK FIGYELEM! Baja Vá­rosi Tanács V. B. Tervosztá­lya értesíti az érdeklődőket, hogy a Baja. Perc u. 2. és Péter Pál u. 3. sz. alatti la­kóház nyilvános árverezését Baján a Városi Tanács épü­letében 1982. június 25-én de. 9 órakor tartja. Az érdeklő­dők árajánlataikat írásban is megadhatják és meg.küifi­ll étik Baja Városi Tanács V. B. Tervosztály, Baja, Béke tér 1. címére az árverezés napjáig. 1021 Házasság 27 ÉVES, tsz-bén dolgozó férfi vngvok. salát, lakással rendelkezem, egyszerű, sze­rény, házias lány vagy el­vált asszonv ismeretségét keresem házasság céljából. Leveleket: ..Egv gyermek nem akadály” jeligére a ba­jai M. Hirdetőbe várok. 983 32 ÉVES, 170 cm magas, bar­na, minden káros szenve­délytől mentes, fizikai dol­gozó elvált.férfi, ezúton ke­resi korban hozzáillő nő is­meretségét házasság céljá­ból. Ház, kocsi van. Levele­ket ..Otthonomba várlak” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar- u. 2. sz. 1 1287 TANULÓK figyelem! A Szclidi-tó üdülőövezetébe nyári időszakra új­ságárusokat felveszünk. Jelentkezés a dunapatajl postahivatal vezetőjé­nél. BAJAI, gyakorlattal rendelkező tech­nikus nőt vagy férfit keresünk élőké szító technikusi munkakörbe. „Lakás­szerviz” Jeligére a bajai Magyar Hir­detőbe. 988 AZONNALI belépéssel felveszünk autóvillamossági szerelő, mezőgazda- sági gépszerelő, valamint T—174 ra­kodógépkezelő szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet: KOSSUTH Mgtsz Kecskemét, Belsőnyír 150 sz. alatt a Munkaügyi osztályon. 2947 A KECSKEMÉTI Baromfi­feldolgozó Vállalat felvételre keres felső- és középfokú automatizálási szakon vég- Ifi /ett szakembereket, műszaki Wy raktárost, gyors-gépírót, ^S több éves1 gyakorlattal pénz­tárost, mérlegképes vagy számviteli főiskolát végzett dolgozót adminisztratív vezető munkakörbe 5 éves gyakorlattal továbbá lakatos, hű­tőgépész, elektroműszerész, villanysze­relő, esztergályos, vegyész szakmun­kásokat, valamint, tollosztályozó-mosó- keverő munkák végzésére hárommű­szakos munkaidő-beosztássai női és férfi dolgozókat tanít be, kedvező fi­zetési feltételek mellett. A vállalat kedvezményes étkezést, bölcsődei óvo­dai elhelyezést biztosít. Jelentkezés: a vállalat munkaügyi osztályán. Kecs­kemét, Ceglédi út 11. 2635 A KUNÉp kiskunfélegyházi főépítés- vezetősége felvesz asztalos, rakodó és nehézgépkezelői Jogosítvánnyal ren­delkező munkavállalókat. Jelentke­zés: Kiskunfélegyháza, Izsáki u. Hí a. 1409 b Acs-kiskun megyei Kór- ház Rendelőintézete (elvé- telre keres orvosi gázellátó- ■ hálózat karbantartásra és a szolgálat Irányítására bri­gád vezetőt. Kecskemét, Nyíri út 38. 1400 A BAJAI hütőház női dolgozókat ke­res azonnali belépéssel, könnyű fi­zikai munkára. Teljesítménytől füg­gően 3500—4500 Ft-os havi kereset, 5 napos munkahét. Jelentkezni lehet a hütőház munkaügyi csoportjánál. 859 MEGYEI Postahivatal Kecskemét, (Kálvin tér), hírlapterjesztési előadó­kat felvesz a kalocsai és kiskunhalasi járás területére. A munkakör betöl­téséhez saját gépkocsi és érettségi szükséges. 333 A MÁV Kecskeméti Pályafenntartási Főnökség felvételre keres társadalom- biztosítási munkakörben jártas' dol­gozót, érettségizett nődolgozót admi­nisztratív munkakörbe, férfi fizikai dolgozókat betanított munkás beosz­tásba, továbbá kiskunfélegyházi mun­kahelyre lakatos szakképzettségű fér­fi dolgozókat. Jelentkezni ‘ lehet: a MÁV Pályafenntartási Főnökség, Köz­társaság tér 3. sz. alatt (a nagyállo­más mellett) minden munkanapon. 1370 KÖZLEMÉNYEK HELYREIGAZÍTÁS. A lapunkban tett- nap megjelent közlemény helyesen: Izsákon az 1982. június 27-re, a vasár­napi napra meghirdetett állatvásár — a vásártér állategészségügyi alkalmat­lansága miatt — elmarad. A kirakodó- vásárt megtartják. 1184 A BAJAI VAS- ÉS FÉMIPARI SZÖVETKEZET vállalja minden típusú háztartási hűtőszekrény és ZF—220, 350, 500 literes mélyhűtőládák garanciális és fizető javítását A bejelentéstől számított 48 órán belül a helyszínre kiszáll, és a szükséges javítást elvégzi. Telefon: 12-799,92-es mellék. 787 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk mind azokkal, akik ismerték, és szeret ték, hogy szeretett férjem, édes apánk, nagyapánk, dédnagyapánk ID. CSERTŐ GÁBOR volt Törökfái, Ürréti, valamim Kecskemét. Csóka u. 3. szám alatt lakos, életének 80. évében, rövid de súlyos betegség után elhunyt Temetése június 25-én, pénteken ’negyed négy órakor lesz a kecske méti köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Gyászoló család. 3191 Tudatjuk, hogy NAGY MIHÁLY a Magyar—Szovjet Barátság Tsz dolgozója, 54 éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Te­metése f. hó 25-én, fél 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Barátai. 38 831 Megrendült szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk. nagyapánk BALLÁ BÉLA ny. tűzoltó Kecskemét, Semmelweis u. 8. szám Hatti lakos, f. hó 21-én, 57 éves korában, hirtelen elhunyt. Temeté- e f. hó 24-én, háromnegyed 11 óra­kor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család. 38 823 Üzembe helyezett gyorsmosónkkal újra vállaljuk személygépkocsik gépi mosását! Kedvezményes bérlet is váltható. AUTÓSZERVIZ, BAJA 991 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, Jó barátoknak, a bu­dapesti Ganz Villamossági Gyár­ban lévő munkatársaknak, Isme­rősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk TÚRI SANDORNE Schön Erzsébet temetésén megjelentek, részvétük­kel és virágaikkal mély fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Vaskút. 977 % Magánlakás-építők! Kössön sertéshizlalási szerződést A Bajai Építő- és i a. •./ - i w -í — * », | u, ü - a. Epitőanyagipari Vállalat- jH ~ Bácsalmási Állami Gazdasással! transzportbetont ^ J. - X W értékesít a kívánt minőségben A gazdaság körzetében minden jelentkezővel szerződést a hét minden kötünk. munkanapján Előnyös feltételek: és szombaton is. minőségi felár, exportfelár, szerződéses felár mellett, A megrendelést a június 1. után szerződött és ez évben leadott hízók után a szállítás napját további 1,— Ft időszaki felárat fizetünk. megelőző héten csütörtökön 14 óráig A pontos ügyintézést, szaktanácsadást, tápszállítást kérjük leadni a vállalat és értékesítést garantáljuk. központjában. Felvilágosítás és ügyintézés: Sertésfőágazat, Bácsalmás,* Baja, Juliska.major. Kenderes u. 5—7. 969 1023 Vállalat ok, szövetkezetek, magánlakás-építőkl A Duna—Tisza közi Állami Építőipari Vállalat új terméke az RGL válaszfallap A 100x50x8 cm-es, 21 kg súlyú, gipsz alapanyagú, hőszigetelő lapokból 8 cm vastag sima, vakolást nem igénylő, közvetlenül festhető, tapétázható fal készíthető. Élettartam: 40—50 év Ára: 114,50 Ft/db Gyártja: DUTÉP, IPARI FŐMÉRNÖKSÉG 2. sz. IPARTELEP Kecskemét, Kiskőrösi u. 7. Dömötör Sándor üz. vez. Telefon: 23-127 IPARI FŐMÉRNÖKSÉG Kereskedelmi Osztály Kecskemét, István király körút 16. Telefon: 21-299 a TÜZÉP Vállalaton keresztül is megvásárolhatja! 1361 Megrendelhető: pUTEP EEükícskeméí LAKOSSÁG »

Next

/
Oldalképek
Tartalom