Petőfi Népe, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-16 / 139. szám

MUNKAALKALOM AZONNALI belépéssel felveszünk kar­bantartó üzemünkbe vízvezeték-szere­lő szakmunkást egyműszakos munka­körbe. Bérezés kollektív szerződés sze­rint. Halasi Kötöttárugyár, Kiskunha­las, Kötönyi út 15. 1382 A KECSKEMÉTI Zománc- és Kádgyár gáz- és központifűtés-szerelő szak­munkásokat magas kereseti lehető­séggel felvesz. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Kecskemét, Ha­lasi út 2. A KISKUNHALASI Semmelweis Kór­ház Gazdasági Igazgatósága felsőfokú pénzügyi-számviteli végzettségű szak­embereket keres pénzügyi osztályveze­tői és belsőellenőri állások betöltésére. Fizetés a 30/1980 (XII. 29.) MŰM. sz. rendelet alapján. Jelentkezés szemé­lyesen vagy írásban a gazdasági igaz­gatónál, Kiskunhalas, Semmelweis tér 15. 1343 APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 800 NÉGYSZÖGÖL mező- gazdasági terület épülettel eladó. Kiskunhalas, Felső- öregszőlők 226, C. 1185 KISKUNHALAS, Tuba U. 14. sz. alatti kertes csaláui ház, gázbekötési lehetőség­gel eladó. Érdeklődni: 17— 19 óráig, vasárnap kivéte­lével. ________]________ 1193 L AKÓHÁZ 580 négyszögöl telekkel, gazdasági épüle­tekkel eladó. Víz, villany van. Mélykút, öregmajor 64. Szécsi.______________1197 L AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, Hunyadi u. 2. sz. alatt.________ m3 ELADNÁM, vagy lakásra élcserélném Kiskunhalas, Gábor Á. u. 7- sz. alatti 96 négyzetméteres kertes családi házamat. Érdeklőd­ni: 18 órától,__________ 1222 C SALÁDI ház azonnal be­költözhetően eladó. Kis­kunhalas, Fűrész u. 12. Ér­deklődni szombat, vasárnap a helyszínen, egyéb napo­kon Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 3. I. 38. 18—20 óráig. Lévai.___________1124 T ANYA eladó. Kiskunha­las, Felsőszállás 140. Ér­deklődni Kiskunhalas, Vad­kerti u. 65._____________1126 L AKÓHÁZ 2 hold terület­tel eladó. Kiskunhalas, Al­sóöregszőlők 119. Ádám Ist­ván._________________ 1133 É LADÓ családi ház, beköl­tözhetően 2 szobánként le­választható, vállalatnak iro­dának megfelel. Közműve- sítve. Baja, Kossuth u. 15. sz._______________________943 K UNFEHÉRTÓN hétvégi ház eladó. Sirály u. 14. sz. alatt. Megtekinthető: Va­sárnap. 845 PIRTÓN családi ház beépí- tésére alkalmas telkek ke­rülnek értékesítésre. Érdek­lődés az OTP kiskunhalasi fiókjánál._______________1005 K ISKUNHALAS, Dobó U. 44. sz. alatt 234 négyszögöl beépíthető telek eladó. Ér­deklődni Bokréta u. 7. ________________________1095 E LADÓ két család részére alkalmas lakóház. Kis­kunhalas, Zrínyi u. 11. 1140 KISKUNHALAS, Szilády A. u. 43. sz. ailatti lakóház eladó.___________________U43 K ERTES családi ház 400 négyszögöl területtel eladó. Tázlár, Kecskeméti út 28. Érdeklődni 40. sz. alatt. 1148 LAKÓHÁZ 150 négyszögöl teleikikel beköltözhetően el­adó, Kiskunhalas, Bátho- ri u. 6. Érdeklődni Kilián Gy. u. 2. sz. alatt ______1151 B ODOGLÁRON állattartás­ra alkalmas tanya. 1200 négy­szögöl bekerített területtel, gazdasági épületekkel el­adó. Érdeklődni Kiskun- majsa, Bodoglár 146. sz. alatt Modok Idánál. 1162 HÁZHELY eladó Kiskun­halas, Tó u. 41. sz. alatt. _________ 1175 K ISKUNHALASON a kert­városhoz közel tanyás in­gatlan eladó. Fizetési köny- nyítés lehetséges. Felső­szőlők 164, Görzsönyné. 1174 KISKUNHALAS, Eötvös u. 17. sz. alatti lakóház sür­gősen eladó. Érdeklődni az esti órákban. ___________1179 H AJÓSON pince, présház alappal, építési anyaggal igényesnek eladó. Érdek­lődni Csanádi István Kis­kunhalas, Szabadkai út 6. ._____________________1183 P IRTÓ, Dózsa Gy. u. 22. sz, alatt 1400 négyszögöl szőlő és gyümölcsös terület 4 szobás komfortos villasze­rű épülettel, teljesen beke­rítve eladó Domahidi Ar- pád.____________________H82 T ANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunha­las, Felsőkistelek 51. Sóstó­hoz másfél kilométerre, 51- es kőnél balra. Hegyiné. :________________________1181 C SALÁDI házat vennék 100 000 Ft készpénzért, majd rövid ideig, tartó részletre. ^Sürgős” Jeligére a bajai M. Hirdetőbe.___________953 C SALÁDI ház eladó, 400 négyszögöl kerttel. Baja, Róka utca 29.___________954 E LADÓ kis családi ház, szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, kamra, mellék­helyiséggel. Érdeklődni le-' hét: mindennap du. 5 órá­ig. Baja, Monostori út 28/c. Patakinál._______________955 K IS családi ház eladó. Ba-, ja, Zríniri M. u. 72. sz. Érd.: 4 óra után. _________ 957 Ú JSZERŰ családi ház el­adó, esetleg első emeletig cserélhető. Baja, Diófa u. 13. (Klscsávoly)_____ 958 E LADÓ családi safokház, leválasztható. Bácsalmás, Dugonics u. 44.__________960 V IKKENDHAZ a Sugovica- parton eladó. Érd.: Baja, Szabadság u. 6. sz. TV-sze­relő._________ 965 H ARKÁNYBAN 3 szoba, hallos nyaraló, Barátság u. 51. sz. eladó. Érdeklődni: hétvégén a helyszínen. Kö­zületnek is,_____________967 J ÁNOSHALMÁN, Bíró Bé­la u. 6. számú ház augusz­tusi beköltözéssel eladó. Ér­deklődni a helyszínen min­dennap. Az épületben üz­let, vagy műhely Is kiala- kítható. 1403 LAKÓH A Z melléképületek­kel eladó. Kiskunhalas, Vö- rösmarty u. 83. 1258 KISKUNHALASON Füzes­pusztán, állattartásra alkal­mas tanya 800 négyszögöl, területtel, köves úthoz kö­zel 1 eladó. Érdeklődni Alsó- Öregszőlők 147. sz. alatt Nagy Károlyéknál. . 1251 KERTES családi ház eladó. Kiskunhalas, Gózon u. 4. Érdeklődni 16 óra után Fa­zekas G. u. 94/a. sz. alatt. 1263 KISKUNHALASON a tégla­gyár mellett zártkertben 370 négyszögöl bekerített terület eladó. Érdeklődni Árpád u. 35. Velezék. ______ 1264 K ISKUNHALAS, Alsóöreg­szőlők 209. sz. alatti lakó­ház beköltözhetően eladó. (Kertváros mellett.) Érdek­lődni Árpád u. 35’.'Velezék. ____________ 1265 TANYA 1200 négyszögöl te­rülettel eladó. Pirtó, I. kér. 54. ______________________1184 L AKÓHÁZ eladó Kiskun­halas, Hímző u. 21. sz. álatt. Érdeklődni Lenin tér 2. E. 10. ajtó.__________1234 KISKUNHALASON a Baki­kastélyhoz közel. 934 négy­zetméter szőlő és vetemé­nyes terület eladó. Érdek­lődni Hunyadi u. 52. sz. alatt 18—20 óráig, szombat, vasárnap egész nap. 1272 KERTÉSZKEDÉSRE alkal­mas tanya 1000 négyszögöl szántóval eladó. Villany van. Szakmár, Ludas-szál­lás 4. sz. alatt. Szelidi-tó- hoz 5 kilométerre. Érdek­lődd! személyesen, vagy levél útján, Farkas Ignác tanár, 6236 Tázlár, Árpád u. 11, a. 1292 Lakás KISKUNHALASON 2 szoba, összkomfortos öröklakás OTP-hitelátvállalással, sür­gősen eladó. Érdeklődni: mindennap délelőtt, vagy 18 óra után. Kiskunhalas, Ku­ruc vitézek tere 11. I. 50. Farkas._________________49827 160 000,— FT • készpénzzel -f- OTP-hitelátvállalással Kecs­keméten lakásmegoldást keresek. Garzon vagy 1 szobás előnyben. Leveleket: „Igényes 137936” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbb _________________2675 ' KISKŐRÖSI 2 szoba kom­fortos III. emeleti örökla­kásomat eladnám készpénz plusz OTP-hitelátvállalással. Az érdeklődők levelét „Azonnali beköltözés” je­ligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Magyar u. 2. _________________________1156 SZÖVETKEZETI lakás OTP- hitelátvállalással eladó. Szeged, Budapesti krt. 3. Maikra János. Érdeklődni este _18 órától.__________1157 KÉT szoba összkomfortos gázfűtéses lakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalás­sal eladó. Kiskunhalas, Er­dei F. tér 5/B I. em. 18. Érdekődni 17 órától. 1169 BUDAPESTI szoba-konyha, fürdőszobás első emeleti gázfűtéses, Árpád híd mel­letti főbérletemet, elcserél­ném Kiskunhalasi 2 szoba Összkomfortos, tanácsira. Érdeklődni Budapest, Tel: 297-426, 18 óra után, vagy Kiskunhalas, Semmelweis tér 4. Berényi.__________1113 B UDAPEST XIII. kér. 2 szoba összkomfortos 64 négyzetméteres öröklaká­somat kiskunhalasi, vagy környékbeli községekben, családi házra cserélném Érdeklődni: Bácsalmási Zoltán 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 12. fszt. 3. ________________________1120 N ÉGYSZOBÁS társasház­ban 3 szobás Összkomfor­tos lakás garázzsal eladó. Kiskunhalas. Hajnal u. 10. Hegyes. \ Érdeklődni 18 óra után. \____________1123 E LADÓ I. emeleti, 2 szo­bás, erkélyes, gázfűtéses la­kás garázzsal együtt. Ér­deklődni: 17 óra után. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 29. I. em. 5,_______49795 Ü RESEN álló kettő és fél­szobás, OTP-öröklakás, készpénz plusz OTP-hitel­átvállalással, 50 000 Ft ár­engedménnyel, sürgősen, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni a helyszí­nen szombati és vasárna­pi napokon 15 órától 20 óráig, Baja, Duna u. 9. I. emelet 6. ajtó. __________1365 E LCSERÉLNÉM kiskun- halasi egyszobás, gázfűté­ses tanácsi lakásom kettő vagy másfélszobásra. Ér­deklődni 17 órától Vasút u. IO! fszt. 4. 1242 Gépek és alkatrészek Jó állapotban levő három és fél éves Skoda 105-ös eladó. Virág Sándorné 6412 Balotaszállás, Petőfi u. 20. _________________________1109 4 ÉVES 1200-as Lada eladó. Soltvadkert Kossuth u. 89. (Benzinkút mellett) 1141 Jó állapotban lévő 1200-as UE rendszámú Zsiguli ér­vényes műszakival eladó. Érdeklődni egész nap Kis- kunmajsa, Vágóhíd u. 60. SZ. ,___________________1150 1200-AS Zsiguli bontásra el­adó. Kecel, Vasút u. 85. Ér- deklődni 7—9 óráig. ^1154 5 50-ES Simson segé9no~ tor-kerékpár eladó. Kis­kunhalas, Kamilla u. 6. Kertváros. ____________i 1160 I N-ES Zsiguli eladó. Kis­kunhalas, Kuruc vitézek te­re 26. IV. em. 14. Érdek­lődni 19 óra után.______1166 R ENDSZÁM nélküli üzem­képes Nisa 5 db új gumival eladó. Kiskunhalas, Kalap u. 1. HarkaL ^ 1176 . 3 ÉVES S—105-ös Skoda sze­mélygépkocsi, két és fél évig* érvényes műszakival, kitűnő állapotban, új gu­mikkal eladó. Érdeklődni: 6445 Borota, Jókai u< 34. szám Deák Pálnál._____1402 U M-ES Trabant eladó. Ér­deklődni egész nap Kis­kunhalas, Bercsényi u. 10/3-as garázs.__________1199 Z K-S Trabant Kombi el­adó. Kiskunhalas, Ady E. u. 14.______ 1132 EGY 1500-as Opel Record és 110-as Opel Kadét Ca- raván eladó. Cím: Baja, Gárdonyi F. u. 24. t 951 MÜETlKÁR motoros Die­sel, 4 kerékmeghajtású ma­gánjáró vizsgáztatva eladó. Bácsalmás, Juhász Gy. 6l/a. Megtekinthető: mindennap 16 és 17 óra között. 956 SZOVJET alumíniumtest 25 lóerős motorral eladó. Érd.: Baja, Szabadság u. 6. Tv-szerelő. ______________966 K —25-ÖS traktor 2 kerekű . utánfutóval eladó. Bácsbo- kod, Kossuth u. 16. sz. _______ 968 P F 24—79 rendszámú M 24- es Volga személygépkocsi 1984 novemberig érvényes műszakival, tízezer kilomé­terrel, kifogástalan állapot­ban eladó. Érdeklődni: Bakró Nagy Jánosnál, 6445 Borota, Kossuth u. 28. ' 1366 IE-S Trabant, friss műsza­kival eladó. Kunfehértó, Kiserdő u. 19. ___________1236 Z X-ES 2140-es, 30 ezer kilo- ■ métert futott Moszkvics el­adó. Jánoshalma, Kossuth u. 7.________ 123Ó ' NÉGYKERÉK meghajtá­sú vizsgázott billenőplatós munkagép permetezővel égyütt eladó. Odor László, Mélykút, Kandó K. u. 11. ____________ 1243 Z J-S 1300-as Lada eladó. Érdeklődni " Kiskunhalas, Szatmári S. u. 2., vagy Er­dei F. tér 3. B. II. em. 20. ________________________1248 30 0-AS kétkéses faipari kombinált gyalugép eladó. Kiskőrös, Vörösmarty u. 1. SZ.________ 1249 5 TONNÁS pótkocsi, 353-as Wartburg alkatrészenként is és 220/380-as áramfejlesz­tő eladó. Kiskunhalas, Ti­nódi u. 12. Érdeklődni 15 óra után. __________1250 F ORD Escort 1100-as gép­kocsi, valamint NSU MAX- motor'bontva eladó. Suhaj- da Miklós, Kiskunhalas, Fa­zekas G. ü. 42._________1252 N AUMANN 360-as kéttű- ágyas kötőgép eladó. Kis­kunhalas, Budai Nagy A. u. 6.____________________1253 U E 28-AS traktor Jó álla­potban eladó. Kiskun máj - sa, Lenin, u. 47. Érdeklődni szombat, vasárnap._____1256 5 0-ES MTZ 5 tonnás, bille­nős pótkocsival, Lajta eké­vel és RSNV Axiál szivaty- tyú eladó. Tázlár, Árpád u. 24. 1259 Jó állapotban lévő UO-s S—100-as Skoda és IR-es Zsiguli olcsón eladó. Kis­kunhalas, Vörösmarty u. 30. sz~___________ _______1262 8 50-ES Fiat eladó. Kiskun­halas? Bajcsy-Zs. u. 26. Ér­deklődni 18 óra után. Tel.: 11-826. _ ________ _ _ 1266 K ÉTHÉttGERES RÖ-íhöíör ' felújított állapotban eladó. Soltvadkert, Engels u. 7. ____________ 1273 F IAT 500-as kocsihoz kere- sek hengert, hengerfejei, szelepeket. Aj ánlatokat ».Még júniusban” jeligére a kiadóba kérek. _______ 38213 E LADÓ új SKTF utánfutó és egy 6 személyes sátor. Kecel. Liget u. 25.______1192 J Ó állapotban lévő Pannó­nia motoros csettegő rend­számmal ellátva, Rapitox szivattyúval eladó. Kecel, Szilos, Eötvös u. 3. sz. alatt. _________,_________1206 K ÉT Trabant gépkocsi le­járt műszakival egyben, vagy bontva eladó. Táz- lár, Árpád u. 35. sz. 1221 6,5 TONNÁS billenős pót­kocsi kifogástalan állapot­ban eladó. Kiskunhalas, Széksós u. 27.__________1114 6 ÉVES Trabant 3 éves műszakival 35 000 Ft-ért el­adó. Érd.: Szeremle, Rákó­czy 20. ______________961 J ó állapotban lévő 9 éves 1200-as Zsiguli friss műsza­kival eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 88. 1134 UI rendszámú 1200-as Zsi­guli Jó állapotban, lejárt műszakival eladó. Kiskun- majsa, Arany J. u. 1. Ér­deklődni szombat, vasár­nap. 1186 Egyéb adásvétel ÉPÍTKEZŐK figyelem! Ked­vezményes házhoz szállítás­sal — 60 km-es távolságig — eladó bontásból, égetett nagyméretű és kisméretű tégla, ajtók, ablakok, desz­ka, léc. tetőfaanyagok, 13 m hosszig. Kiskunhalas. Kossuth u. 26, sz,____ 38030 B ONTÁSBÓL eladó ingye­nes házhoz szállítással tégla, ajtó, ablak, deszka, léc és tetőanyag. Kiskunfél­egyháza, Hunyadi u. 5. _ _________38031 V ARIÁLHATÓ babakocsi el­adó. Kiskunhalas, Fazekas G. u. .124.___‘__________1203 4 0 MÉHCSALÁD 15 keretes NB-kaptárban, felszereléssel együtt, betegség miatt el­adó. Kiskunhalas, Zöldha­lom u. 19.______ ____ 1214 R OKKANT személy részére két kézzelhajtós, utcára is alkalmas szobakerékpár el­adó. Érdeklődni délután Kiskunhalas, Toldi u. 23. sz. _ 1 -_______1)158 G ÁZTŰZHELY eladó. Kis­kunhalas, Széchenyi u. 67. sz. álatt. ._____ 1164 G ÁZTŰZHELY nyomáscsök- kentŐvel4 palackkal, ola.1- kálvhák. olaioshordók el­adók. Kiskunhalas, Tuba u. 2. sz. ___ ___flj 1177 K ÁRPITOS garnitúra (négy­személyes rekamié) ke­ményfa konvhaszekrény, előszobafal. férfikerékoár eladó. Kiskunhalas. Hímző u. 16. Érdeklődni 17 órától. ____1200 • fa rádió AIS csat. í.am- PSBl és e*?v Harmon a hor­dozható elektromos harmó- nhim oiadó. Dr. Szántó 6421. Kisszállás. 1257 AUTÓVILLAMOSSÁGI oró- hnnad eladó. Kiskunhalas. Jókai u. 69. 1290 25 HEKTOLITERES mű­anyagtartály eladó. Kiskö­rös, Bajcsy-Zs. u. 76. sz. » 1119 ELADÓ egy nehézvemhes tehén, egy kéthónapos üszőborjú és egy 7 éves paripa ló. Pirtó II. 81. Er­deiék._______________ 1270 N UTRÍÁK eladók. Kiskun- halas, Huszár u. 10. 1239 ÚJ ÁLLAPOTBAN eladó 3 db. 150x180-as háromszár­nyas Tescher-ablak és egy duplaszárnyas kisipari be­járati ajtó. Kiskunhalas, Budai Nagy A. u. 4. 1235 ANTIK, tornyos, türkizkék Zsolnai cserépkályha el­adó. Kiskunhalas, Mátyás tér 5. Péterné._________1240 S ZTEREÓ Hitachi Metál Deck—automata magnó és rádió hangfalakkal eladó. (Darabonként is.J Kiskun­halas, Bárosá u. 4. 1268 KÉTAJTÓS és egy vitrines szekrény eladó. Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 36. fszt. 2. Érdeklődni 17 óra után.___ _____________ 1283 É PÍTŐK, figyelem! Kis- és nagyméretű tégla, min­den méretű építési faanyag, tetőcserép, ajtók, ablakok, 2 db. cserépkályha olcsón eladók. Kiskunhalas, Szé­chenyi u. 12. 18. 20. Érdek­lődni szombat, vasárnap is. (Benzinkúttal szemben.) 1245 ÉPÜLETBONTÁSBÓL le­szállított áron eladók geren­dák, horogfák, parketta, deszka, léc, tégla. Baja, Szabadság út_126. ______2909 K ETTŐ db. nagy magyar ló és égy 6 éves sodrott kanca, valamint 3 nagy és egy 16-os gumiskocsi eladó. Soltvadkert, Bocskai u. 69. sz. 1277 Vegyes ÉRTESÍTEM a város lakos­ságát, hogy mindenféle autó- és lovas kocsi rugója­vítását, villany- és lánghe­gesztést valamint ' kovács­munkát vállalok. Nagy László, kovácsmester, Kis­kunhalas, Sereg u. 2. sz. ____________1139 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba házaspár részére ki­adó. Kiskunhalas, Sallai I. u. 14. Érdeklődni: 17 órától. •___________________1187 B ÚTOROZOTT szoba, fürdő­szoba-használattal egy, vagy két lány részére kiadó. Kis­kunhalas, Erdei F. tér 2. III. em. 25. Érdeklődni 17 órától. 1227 KISKUNHALASON Binszki Sándor kovácsműhelyét át­vettem, minden kovácsmun­kát vállalok. Molnár István, Holló u. 1. ____________ 1231 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, két férfi részére ki­adó. Kiskunhalas, Ságvári E, U. .29/a. Érdeklődni Iz­órától. vagy egész nap 31. sz. alatt.________________1116 MINDEN tíousú gépkocsira vonóhorog-felszerelést vál­lalok. Jánoshalma, Kölcsey u. 22. 16 óra után. Telefon: 121.___________ 1______1384 P IÚT víz-gázszerelő tanuló­nak felveszek. Kecskemét, Kaszap utcai szerelőműhely, Kovács.___________ 2698 A LBÉRLETI szobát keres Kecsk jméten fürdő«zoba- hasziálnttal, hosszabb idő­re, középkorú egy ed ti; álló férfi. Leveleket: „Igényes 137935” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _______ 2674 K ERESEK külön bejáratú, zuhanyozós albérletet Ba­ján, jún. elejétől aug. 31- íg. Leveleket: üzemmérnök jeligére a bajai M. Hirde­tőbe. __________ 952 K ISKUNHALASON búto­rozott szoba meghatározott időre kiadó. Az érdeklődő levelét „Igényes férfinál;” jeligére kérem a kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. ________________________1237 F ÜGGETLEN nő részére bútorozatlan szoba kiadó. Kiskunhalas, Vörösmarty Ü? IB. - 1254 „OTTHON” jeligére gépírást vállalok. Leveleket a kis­kunhalasi Hirdetőbe kérem, Síagyar u. 2.___________1255 J ÁNOSHALMA, II. kér. 7. sz. alatt 540 négyszögöl lu- cernaterület egész évre ki­adó. Ugyanitt 8 kapás ka- pálóeké és még különböző ekék eladók.___________1274 S ZÓDAVÍZ állandóan kap­ható. Ballontöltést Is válla­lok. Kiskunhalas, Vadkerti u. 21. 1281 Házasság EGYEDÜL élő, #24 éves, tsz- ben dolgozó, saját tanyáján élő, józan életű, árván ma­radt fiatalember ezúton ke­resi azt a korban is hozzáil­lő, becsületes leány, vagy gyermektelen elvált asszony ismeretségét, akivel közös szimpátia esetén házasságot kötne. Fényképes leveleket is szívesen fogadnék. Csak őszinte szándékúak levelét várom „Jobb kettesben” jeligére a Jánoshalmi Hirde­tőbe. Bíró Béla u. 59. szám alá. _____________________1363 5 6 ÉVES/=sl:őke, elvált asz- szony keresi őszinte öz­vegyember ismeretségét há­zasság céljából 60—70 évesig, aki saját otthonába fogadná. Halasiak előny­ben. Levelet „Egyedül ma­radtam” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar' u.__ 2. ___________1246 5 8 ÉVES,' jól szituált ápo­lónő társaság hiányában ez­úton keresi lakással rendel­kező, jólelkű férfi ismeret­ségét házasság céljából, 58—170 évesig. Leveleket „Jó volna megtalálni” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe,_Magyar u. 2. 1247 61 ÉVES, ipari “nyugdíjas, falusi özvegyasszony meg­ismerkedne házasság céliá­ból józan életű férfival. Le­velet „Búzakalász” jeligére kérem a kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2, sz. 1269 KÖZLEMÉNYEK Cyiszhfr , Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, fiam, testvérem TORMÁSI LÁSZLÓ Kecskemét, Váczl J. u. 2. szám alatti lakos életének 43. évében tragikus hirtelenséggel június 9-én elhunyt. \ Temetése f. hó 17-én, csütörtökön du. háromnegyed 2 órakor lesz a kecskeméti Közte­metőben. Gyászoló család. 3083 Köszönetnyilvánítás Megköszönjük mindazoknak, akik szeretett édesapánk GAJDA LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, rész­vétükkel fájdalmunkat enyhítet­ték. Gyászoló gyermekei, Kiskun­halas. 1241 Hálás szívvel mondok köszönetét mindazoknak, akik szeretett édes­apám BORBÉLY LAJOS temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmamban osztoztak. Gyászoló fia, Kiskunhalas. 1278 Munkaalkalom BÉRELSZÁMOLÓ, SZTK-Ugyintézőt azonnali belépéssel alkalmazónk. Ma­gyar Hűtőipari Vállalat Kecskeméti Gyára. Kecskemét, Rákócziváros 20. ' 1360 KISKUNHALAS városi Tanács V. B. Pénzügyi Osztályára ellenőri munka­körbe, pénzügyi és számviteli főisko­lai végzettségű dolgozót felveszünk. Jelentkezni a személyzeti vezetőnél le­het. 1342 FELVESZÜNK vasszerkezet-gyártás- ban jártas gépészmérnököket vagy üzemmérnököket technológust és ter­melésirányítói beosztásba. Letelepedé­si lehetőség biztosítható. Jelentkezés: Vízgépészeti Vállalat III. sz. gyáregy­sége Lajosmizse, személyzeti vezető­nél. 2614 DIESELTARGONCA-VEZETŐKET, tmk-lakatosokat, továbbá női és férfi segédmunkásokat felveszünk. Jelent­kezni lehet: AGROKER Vállalat, Kecskemét, Matkói út 3. 2585 rüi’iué Aliiéi A KECSKEMÉTI Baromfi- HUNuAVIO feldolgozó Vállalat női és I ^Lá I férfi segédmunkásokat ba- I »yr romfibontás, -csomagolás) l munkákhoz tanít be, kedve­ző fizetési feltételek mellett. A vállalat kedvezményes ét­kezést. bölcsődei, óvodai el­helyezést biztosít. Jelentkezés a válla­lat munkaügyi osztályán. Kecskemét, Ceglédi út 11. 2636 Megalakult a szőlőtermesztési szakcsoport a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban Beruházás kezdete: 1982. ősz, majd folyamatos. Érdeklődni az ÁG. központjában, minden hétfőn du. 13—16 óráig és szerdán de. 8—12 óráig Kozsuch Pálnénál és Kocsis Gábornál. 1383 A BAJAI VAS- ÉS FÉMIPARI SZÖVETKEZET vállalja minden típusú háztartási hűtőszekrény és ZF—220, 350, 500 literes mélyhűtőládák garanciális és fizető javítását A bejelentéstől számított 48 órán belül a helyszínre kiszáll, és a szükséges javítást elvégzi. Telefon: 12-799/92-es mellék. 787 A Kalocsa és Vidéke ÁFÉSZ 1982. augusztus 1-től számított 3 évre szerződéses üzemeltetésre átadja a kővetkező egységeit Füzes vendéglő. Dunapataj, Ordasi út 2. Csöpi vendéglő. Miske, Fő út 39. 25. sz. italbolt. Hajós, Lenin út 20. 27. sz. italbolt. Hajós, Érsekhalma. 36. sz. italbolt-bolt. Bátya, Alsószállás. 2. sz. italbolt. Foktő, Kossuth u. 76. 6. sz. húsbolt. Géderlak, Kossuth u. Autós büfé. Kalocsa, 48-as út. A pályázatokat 1982. július 10-ig kell benyújtani a szövet­kezet központjába. (Kalocsa, Híd u. 10. sz.) A versenytárgyalás: 1982. július 21-én, délelőtt 9 órakor lesz a szövetkezet központjában. Tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást a szövetkezet közgazdasági főosztálya ad. ^ WmeM® 204 KözUletek, magánosok, figyelem! A Bács-Kiskun megyei Beruházási Vállalat versenytárgyalást hirdet a következőkben felsorolt lakóépületek bontására: KISKUNHALAS Gimnázium u. 1. (Bejárati kapu nélkül.) Kossuth u. 18. Kossuth u. 22. Bundzsák u. 2. ■ Bundzsák u. 4. Bundzsák u. 6. Mátyás tér 3. A VERSENYTÁRGYALÁS HELYE: A Bács-Kiskun megyei Beruházási Vállalat- földszinti tárgyalóterme, ‘ Kecskemét, Villám István u. 4. A VERSENYTÁRGYALÁS IDŐPONTJA: ^ 1982. június 30-án. de. 10 óra. Ajánlatot lehet tenni írásban a tárgyalás időpontjáig a - BÁCSBER Vállalat jogi és igazgatási osztályán, valamint szóban a versenytárgyaláson. A kikiáltási árat a meghirdetett irányárak és a beérkezett ajánlatok figyelembevételével alakítjuk ki. A versenytárgyaláson a megvásárolt épületekért óvadékként az eladási ár 10%-át, de minimum 5000,— Ft-ot azonnal, a további összeget a szerződéskötést megelőzően kell befizetni. A szerződést az értesítéstől számított 10 napon belül kell megkötni, ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Bontásra csak azok vállalkozhatnak, akik ugyanolyan nagy­ságú épület építésére való műszaki felkészültségüket (mesterlevél, építésztechnikusi, mérnöki oklevél) tudják igazolni. 1337 IRÁNYÁR 30 000,— Ft, 10 000,— Ft. 30 000,— Ft. 5 000,— Ft. 10 000,— Ft. 15 000,— Ft. 50 000,— Ft. A KISKUNHALASI Erdészet érettsé­givel rendelkező dolgozót adminiszt­ratív munkakörbe szerződéssel fel­vesz. Kiskunhalas, Béke u. 3. 1276 TÖKÉVEL rendelkező, közreműködő üzlettársat, vagy alkalmazottat kere­sek rövidáru, bazár- és dohánykeres­kedésembe 3 évre. 'Jelentkezők leve­lét „Kiskunhalas” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. 992 A BAJAI hűtőház női dolgozókat ke­res azonnali belépéssel, könnyű fi­zikai munkára. Teljesítménytől füg­gően 3500—4500 Ft-os havi kereset, 5 napos munkahét. Jelentkezni lehet a hűtöház munkaügyi csoportjánál. 959 Magánlakás-építők! A Bajai Építő- és Építőanyagipari Vállalat transzportbetont értékesít a kívánt minőségben a hét minden munkanapján és szombaton is. A megrendelést a szállítás napját megelőző héten csütörtökön 14 óráig kérjük leadni a vállalat központjában. Baja, Kenderes u. 5—7. • 969 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz női mun­kavállalókat takarítói munkakörbe a kempingünkbe* valamint férfi munka- vállalókat kabinos munkakörbe a kecskeméti idényfürdőbe. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat. Kecske, mét, Sport utca 2. Idényfürdő — Kém« ping. 2652 A KECSKEMÉ­TI Számító- központja fel­vételt hirdet az alábbi munkakörökbe: karbantartó szak­munkás, villanyszerelő alapszakmá­val, férfi segédmunkás kerti munká­ra, gyors- és gépíró, folyamatszerve­ző, közgazdasági szakközépiskolai érettségivel és 3 év vállalati számvi­teli gyakorlattal, adatrögzítői munka­körbe 32 évesnél nem idősebb női dolgozók, kétműszakos munkakör. Je­lentkezés személyesen vagy írásban Kecskemét, Irinyi u. 17. sz. 1345 A KECSKEMÉTI Konzervgyár felvesz férfi és női munkavállalókat segéd és betanított munkakörbe. Felvétel esetén gyermekeik részére óvodai el­helyezést biztosítunk. Jelentkezni le­het a vállalat munkaügyi osztályán (Kecskemét, Szolnoki út 35.). 1327. A KARBANTARTÓ üzembe felveszünk ács-állványozót és villanyszerelőt. Egyműszakos munkarend, minden szombat szabad. Bér megegyezés sze­rint. A vidékieknek munkásszállás helyben. Jelentkezni lehet: a PV Bu­dafoki Papírgyárának munkaügyi vagy műszaki osztályán, Budapest. Gyár u. 15. 1222 Telefon: 265-825, 133-as vagy 145-ös mellék. 1127 A PÉCSI Geodéziai és Térképészeti Vállalat bajai kirendeltségére felvesz: — műszaki rajzolót, kezdők (most érettségizők) is jelentkezhetnek, — mű­szaki ügyintézőt, technikusi beosztás­ba, elsősorban fiúk jelentkezését vár­juk (matematikai és rajzkészséggel rendelkezők előnyben). Kezdők (most érettségizők) is jelentkezhetnek. Ér­deklődni lehet a kirendeltségen: Baja, November 7. tér 6. sz. alatt, vagy telefonon: Baja 12-621 számon. 924 A Bajai Építő- és Építőanyagipari Vállalat vegyi falszigetelési technológiával szilárd falazatú épületek utólagos falszigetelésére, tervezésére és kivitelezésére kompletten vállalkozik Részletes felvilágosítás a vállalat vállalkozási osztályán: BÉÉV Baja, Kenderes u. 5—7. 987 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom