Petőfi Népe, 1981. augusztus (36. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-18 / 193. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évi. 193. szám. An.' 1,40 Ft 1981. augusztus 18. kedd ÁTKAPCSOLÁS GYORSAN, PONTOSAN Dolgozik az új telefonközpont v Tegnap délután 4 órakor Kecskeméten elnémult az összes telefon. De csak rövid időre, ugyanis a régi központ leállí­tása után a szakemberek a megyeszékhely előfizetőit folya­matosan átkapcsolták az új, korszerű, távhívásra is alkalmas telefonközpontba. A stáb jól dolgozott, a tervezett 35 percnél hamarabb, 4 óra 22-kor az egész városban, s a hozzákapcsolt Helvécián is elkezdődhetett a valódi nagyüzemi próba. Dolgozott az új távbeszélő központ. A háromhó­napos előké­szítés után hét­főre már csak a végrehajtás maradt. Az . „átterhelést” irányító ve­zérkar, Heine Károly osz­tályvezetővel az élen, 15 ké­szülékkel fel­szerelkezve délelőtt 10 óra­kor elfoglalta helyét a pos­tán. A tizenegy munkaterü­leten : a régi központban, az áramellátó­ban, az új épü­let öt egységé­ben, a leninvá- rosi és a szé- chenyiváro- si mellékköz­pontokban, Helvécián és az interközpont- ban a nap fo­lyamán több­ször ellenőriz­tek minden berendezést. Délután 3 óra­kor a munka­terület-fele­lősök még- egyszer beszá­moltak az előkészületekről: min­den rendben volt, készen az át­kapcsolásra. Fél négykor egyez­tették az órákat, pontban négy órakor elkezdődött a munka. A régi központba bekapcsolt készülékeket leválasztották, áramtalanítottak és a berendezé­sekét leállították. Ezzel egyidő- ben a tíztagú különleges brigád folyamatosan kötötte be az új központba a városi telefonelőfi- zetők állomásait, amelyek ettől a pillanattól kezdve — a megvál­tozott számokkal — a távhívásra is alkalmasak voltak. Négy órától használhatóvá vál­tak az utcai nyilvános telefonok is, s életbe lépett még egy új szolgáltatás: tizenhárom köz­ségiben, köztük Nyárlőrincen, Orgoványon, Hetényegyházán, Jakabszálláson, ahol a posta nem tart éjszakai műszakot, ott a fon­tosabb, közérdekű állomásokról egész nap lehet hívni a megye- székhelyt. Az átkapcsolás.' (Tóth Sándor felvételei) Az átmeneti — valóban per­cekig tartó — telefonhiány ide­jén a megyei rendőr-főkapitány­ság megerősítette a szolgálatot, több URH-s járőrkocsi cirkált a városiban, hogy a lakosságnak se­gítsen, például sürgős esetiben gondoskodjék a kórházba szállí­tásról, vagy üzenetet továbbítson. A több helyszínen zajló átkap­csolás! munkálatokat megtekin­tette Erdélyi Ignác, a megyei pártbizottság titkára, akit Rózsa István, a Szegedi Postaigazgató­ság vezetőije kalauzolt. A több mint száz ember meg­feszített, nagy összpontosítást igénylő munkájának eredménye­ként az előzetesen számított 35 percnél tizenhárommal keve­sebb is elegendő volt, hogy a si­keres átkapcsolás után az új kecskeméti távbeszélő központ­ban meginduljon a forgalom. . V. T. Termelési nagydíjat kapott a kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezet Hétszer nyerte el — az utóbbi öt esztendőben négyszer — a kiváló címet a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezet. Tegnap délután ismét ünnepi közgyűlésre jöttek össze a közös gazdaság tagjai. Ez alkalommal az el­múlt évek kimagasló eredményei alapján a termelési nagy­díjat ítélte oda a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium a kecskeméti szövetkezetnek. A nagydíjat öt évvel ez­előtt alapították és minden esztendőben öt gazdaság, terme­lőüzem kapja meg. Eddig a megyében a vaskúti Bácska Termelőszövetkezet részesült ilyen elismerésben. A díj át­adására mindig az augusztus 20-i ünnepségek alkalmával kerül sor. Az ünnepi közgyűlés előtt dr. Soós Gábor, mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumi ál­lamtitkár meglátogatta a Magyar —Szovjet Barátság Termelőszö­vetkezet ifjúsági építőtáborát, ahol elbeszélgetett a KlSZ-fiata- lokkal és kedvező benyomásokkal tért vissza. A B ÁCSÉP kultúrtermében le­zajlott esemény megnyitóját Mé­hest Zoltán, a termelőszövetkezet pártvezetőségének titkára tar­totta, egyúttal köszöntötte Ro- mány Pált, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a megyei pártbizottság első titkárát. Dr. Körös Gáspárt, a megyei páxt- végrehajtóbizottságának tagját, a városi 'pártbizottság első titká­rát, valamint dr. Matos Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét. Ezenkívül a termelőszövetkezet­tel kapcsolatban álló intézmények képviselőit. Ezt követően dr. Kása Antal, a szövetkezet elnöke ünnepi beszé­dében áttekintést adott eddigi munkájukról és a további elkép­zeléseikről. Elmondta, hogy min­den ágazatban új utakat keresve próbáltak előrelépni. Alapvető gazdaságszervezői feladatnak te­• Dr. Soós Gábor államtitkár átadja1 a termelési nagydíjat a terme­lőszövetkezet elnökének. kintették a vertikális integráció kiterjesztését. Ezt először a szán­tóföldi növénytermesztésben si­került megvalósítani, ahol a ga­bona, a kukorica művelése azo­nos gépsorokkal történik. Ebben az ágazatban a legmagasabb a gé­pesítés színvonala, itt dolgozik az egyik legképzettebb kollektíva. Nem véletlen, hogy a gazdaság tiszta nyereségének 50 százalékát ez az ágazat adja. Ennek ellené­re a jelenlegi eredményekkel nem elégedettek. Többek között to­vább kell növelnáok a gabonatá­rolás lehetőségeit. A továbbiakban valamennyi ágazattal kapcsolatban szólt az elképzelésekről. Részletesebb fi­gyelmet fordított az állattenyész­tés fejlesztésére. A város ellátásában nagymér­tékben részt vesz a szövetkezet, • Á tagság hallgatja az ünnepi beszámolót. négy vegyesboltjuk, két büféjük, tíz terményelárusító helyük, egy vendéglőjük és egy borkimérőjük van. A VI. ötéves tervidőszak alatt egy új ABC-áruházat, vala­mint vendéglőt, virág- és ter­ményboltot nyitnak. Dr. Soós Gábor államtitkár el­ismerő szavak kíséretében adta át a termelési nagydíjat dr. Kósa Antal elnöknek. Méltatta a szö­vetkezet eddigi kezdeményezése­it, különösen azt emelte ki, hogy minden ágazatban gyors fejlődést értek el az utóbbi öt esztendő­ben. 'Ez többek között a kezdeménye­zőkészségnek, az új keresésének, a bátor kockázatvállalásnak az eredménye. A Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet ve­zetősége és tagsága példát mu­tat e tekintetben a többi közös gazdaságnak. Dr. Soós Gábor két kormány- kitüntetést is átadott. A kiváló munkáért kitüntetést kapta: iMé- hesi Zoltán, a pártvezetőség tit­kára, valamint Sörös József te­hergépkocsi-vezető. A termelőszö­vetkezet elnöke öt munkahelyi elismerést adott át Az ünnepi esemény a pártveze­tőség titkárának zárszavával ért véget. K. S. Kecskeméten a múlt hét végén kaput zárt a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep, melyet Bács-Kiskun megye Tanácsának mű­velődésügyi osztálya immár hetedszer szerve­zett meg a művészeti műhelynek kezdettől otthont adó Gépipari és Automatizálási Mű­szaki Főiskolán.’ Az ott alkotó magyar és szovjet művészek most is élvezték a Zo­máncipari Művek Kecskeméti Kádgyárá­nak messzemenő technikai támogatását. A nyári alkotótelepen készült tűzzománc­müvekből, tervekből — mint az előző évek­ben — most is kiállítást rendeztek, hogy a közvéleményt nyomban tájékoztassák a cso­portos művészeti munka eredményeiről. A zománcművészeti tárlatot vasárnap délelőtt tizenegy órakor Sümegi György művészet- történész nyitotta meg a Megyei Művelődési Központban. • Sümegi György megnyitja a tárlatot. Mellette (jobbra) Kátai Mihály, az alko- tótelep művészeti vezetője. Megnyílt a tűzzománc-kiállítás Kecskeméten Elöljáróban utalt arra a ko­moly és célszerű alkotói munká­ra, melyet az elmúlt mintegy öt hét alatt a részt vevő tizenhárom — nyolc magyar és öt szovjet — képző- és iparművész végzett, s melynek a végeredménye ezen a kiállításon látható. Elmondta, hogy az alkotótelep munkájában kezdettől megfogalmazott cél — a tűzzománc-technika megismeré­se — most kapta talán a legna­gyobb szerepet. Többen most, Kecskeméten égettek először zo­máncot. A továbbiakban külön-külön szólt a kiállító művészekről, tö­rekvéseikről. Felhívta a figyel­met arra, hogy a korábbi évek­hez képest ezúttal kisebb szám­ban készültek zománcművek épü­letekre, építészeti környezetbe. Ennek különböző okai lehetnek. A megrendelések hiánya bizonyá­ra összefügg a szerényebb anya­gi lehetőségekkel is- Az alkotóte­leptől az idén távol maradtak az építészek- Mindezek ellenére mégis született 'Zománcmű-terv a Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa épülő új székhá­zának a homlokzatára. Végül felhívta a figyelmet né­hány olyan tényre, mely a zo­máncművészeti alkotótelep két­ségtelen létjogosultságát igazol­ja. Így például arra, hogy a Mű­velődési Minisztérium jelentős ér­tékben vásárolt műveket a kiállí­tás anyagából. A Képcsarnok Vállalat tervében szerepel, hogy kecskeméti bemutatótermében ez év őszén vásárlással egybekö­tött kiállítást rendez a művészte­lepen eddig készült alkotásokból. Decemberben pedig a moszkvai Tretyakov Galériában láthatja majd a közönség a zománcművé­szeti alkotótelepeken készült mű­vek javát. Az idei alkotótelepi tárlat szín­vonalas, közönséget vonzó. Hoz­zánőtt Kecskeméthez, a város művészetbarátai várják e rendez­vényt. Vasárnap, már jóval a megnyitás előtt sokan érdeklődés­sel nézegették, tanulmányozták e sajátos művészeti ág „újszülött­jeit”. A nézők között ott voltak a megye és a város közművelődé­si, művészeti életének vezetői kö­zül többen: Komáromi Attila, a megyei pártbizottság osztályveze­tő-helyettese, Krajcsovicz Mi­hály, a megyei tanács művelődés- ügyi osztályvezetője, Fischer Ist­ván, Kecskemét város Tanácsá­nak elnöke és mások is. A Nemzetközi Zománcművé­szeti Alkotótelepet és kiállítását 1982-ben ismét megszervezik. R. M. Véget ért a nyári vásár Szerencsés időben rendezték meg a hagyományos nyári vásárt a ruházati kereskedelemben. A hosszantartó kánikula is' növelte a vásárlási kedvet, hiszen a ked­vezményes áron vásárolt ruhá­kat, szandálokat, fürdőruhákat még Viselni lehet. Így azután a megkérdezett kereskedelmi szakemberek is jó vásárról szá­molhattak be. Pogány Eszter, a Centrum Áruház áruforgalmi vezetője dió­héjban így foglalja össze a két hét eseményeit. A 12 millió fo­rint értékű, kedvezménybe bevont áruból 4 millió 400 ezer forin­tot árultunk, eredeti áron 7,2 mil­liónyit. Tehát a kedvezmény, amelyet a vásárlók „nyertek” 2,8 millió forint. A tavalyi eredmény­hez hasonlítva másfélszeres volt a felfutás. Különlegesen nagy ér­deklődés volt az ágyneműk, a. méteráruk és a konfekcióruhák iránt — Mivel foglalkoznak most? — Készülünk a kosárlabda if­júsági bajnokságra. __ _7? — A sportcsarnokban ajándék­cikkeket fogunk árusítani! Pancza János, a kecskeméti Szivárvány áruház vezetője a kö­vetkezőt mondta: — Igazán jó vásár volt. A leér­tékelt áruk 95 százaléka vevőre talált. A forgalom egészében is magasabb volt a tavalyinál. Nem .panaszkodhatunk, kiürül­tek a polcok. Van hely a már ér­kező őszi-téli holminak. Kelemen Ferenc, a kecskeméti Pajtás áruház vezetője: — Az elmúlt évben kétszázezer, az idén 350 ezer forint volt a vá­sárlók nyeresége a mi áruhá­zunkban. Igaz, az idén jóval több árucikket kínáltunk engedmé­nyesen, 1,3 millió forint értékűt. A legkeresettebb a gyermek- kardigán, a fdúing, a leánykaru­hácska volt Természetesen a nyári vásárral egyidőben zajlott az iskolai vásár is, amely még a tanév kezdetéig tart. Eközben már az őszre készü­lünk, rendelünk és beszerzőnk. Jöhet a következő szezon.., N. M. Köszöntjük barátainkat! A Baráti Hadseregek Nyári Spartakiádja ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Megtisztelő feladatnak tartjuk, hogy a Baráti Hadseregek Sportbizottsága Kecskemét várost kérte fel az úszóverseny — e jelentős esemény — lebonyolítására, ami hazánk és a megyeszékhely úszósportjának nemzetközi .elis­merését is tükrözi. Szeretnénk minden tekintetben megfelelni a bizalomnak, s arra törekszünk, hogy a Baráti Hadseregek Nyári Spartakiád- ja versenyein kialakult szép hagyományokat továbbfejlesszük. Bízunk abban, hogy a kecskeméti úszóversenyen is erősödik népeink és sportolóink barátsága, s a bajnokság jelentősen hozzájárul úszósportunk fejlődéséhez. A versenyük magas színvonalát fémjelzi a részt vevő orszá­goknak a nemzetközi úszósportban elfoglalt vezető szerepe. Kiemelkedő jelentőségét fokozza az a tény, hogy világ-, olimpiai, Európa- és nemzeti bajnokságok legjobbjai e ver­senyt tekintik a közelgő Európa-bajnokságon való eredmé­nyes szereplés egyik legfontosabb állomásának. Bizonyosak vagyunk abban, hogy e verseny jelentős mér­földköve lesz a Baráti Hadseregek egyre fejlődő sportmozgal­mának. Meleg szeretettel köszöntjük az űszóverseny külföldi is ha­zai katona résztvevőit, valamennyi vendégünket. Kívánjuk vendégeinknek, érezzék jól magukat megyénk székhelyén, szerezzenek kellemes, maradandó élményeket és érjenek el kimagasló sportsikereket Dr. Romány Pál, a Bács-Kiskun megyei Pártbizottság első titkára, A verseny fővédnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom