Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

T rn f0 Várható ldójárái ma eatlg: általá­I 11 1,1 A KAS ban gyengén, néha erőiebben felhős U/Vfunnnu ég csapadék nélkül. Ele­inte élénk, gyakran erfis, néha helyenként viharos, majd lassan mérséklődő. északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általiban 8, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok kOrOl. A Balaton vize' tegnap Siófoknál 20 fo kos volt. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évf. 158. szám Ára? 1,40 Ft 1981. július 1. szerda Kádár János Borsod megyébe látogatott Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak első titkára kedden az esti órákban Borsod-Ábaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő; A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi vezetők Mezőkö. vesden fogadták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Ladányi József, a megyei ta­nács elnöke, Pataki István, a mezőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a járási hivatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi városi-já­rási pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépkocsiból kiszálló Kádár Jánost. Az ünnepi külsőt öltött varosban régi matyó szokás Szerint nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kóstolót nyújtottak át matyó népvise­letű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel köszöntötték a vendégeket. (MTI) LEONYID BREZSNYEV ÉS WILLY BRANDT TALÁLKOZÓJA A vitás kérdések megoldásának egyetlen eszköze a tárgyalás Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Leg- | , felsőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke kedden.« Kremlben fogadta Willy Brandtot, a Német Szociál­demokrata Párt (SPD) elnökét, a Szocialista Internacionálé elnökét. A baráti, konstruktív légkörű ta­lálkozón szovjet részről jelen volt Andrej Gramiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, és Borisz Ponomarjov, a politikai bizottság póttagja, a KB .titkára'. Nyugatnémet részről részt vett a megbeszélésen Hans-Jürgen Wischnewski, az SPD elnökhe­lyettese. A találkozón mindkét fél nagy aggodalommal szólt a nemzetközi helyzet romlásáról, különös te­kintettel a fegyverkezési hajsza fokozódására, a világ sok részép kialakult háborús tűzfészkekről, s a háborús veszély ezekkel kap­csolatos fokozódásáról. Hangsú­lyozták azt a meggyőződésüket, hogy a jelenlegi helyzetben min­dent meg kell tépni az enyhülési politika folytatásáért, az enyhü­lésnek katonai területre történő kiterjesztéséért, a béke megőrzé­séért és (megszilárdításáért. Egyet­értettek abban, hogy a vitás kér­dések megoldásának egyetlen megbízható eszköze olyan tár­gyalások folytatása, amelyeknek résztvevői valóban érdekeltek a kedvező eredmények elérésében, s készek e tárgyalásokat az egyen­lőség és az egyenlő biztonság el­veiből ’ kiindulva folytatni. Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt a megbeszélésen kifejtette álláspontját az európai közép­hatótávolságú nukleáris rakéták kérdésében, s leszögezte, hogy e problémát a korábbiakban emlí­tett elvek alapján lehet és kell is megoldani. Mindkét fél síkra- szállt a SALT-tárgyalások foly­ÖT ÉV EREDMÉNYEIT ÉRTÉKELTEK Településfejlesztési nagy aktíva Kalocsán A városok között Kecskemét lett az első Tegnap Kalocsán, a városi tanácsháza nagytermé­ben településfejlesztési nagyaktívát tartottak a me­gyei pártbizottság, a megyei tanács és a megyei népfrontbizottság rendezésében. A megyei nagyak­tíván a tavalyi, s az elmúlt öt év alatti településfej­lesztési munkát értékelték és meghirdették az idei, illetve a következő fél évtizedes, versenyt. A Himnusz hangjai után a Kalocsai Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, valamint az I. István Gim. názim és Óvónőképző Szakközépiskola kamarakó­rusai adtak műsort. Ezután Farkas József, a megyei népfrontbizottság titkára köszöntötte a résztvevőket, közöttük Romány Pált, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a megyei pártbizottság első titkárát, dr. Gajdócsi Ist­vánt, a megyei tanács elnökét, a járási, városi, köz­ségi pártbizottságok, tanácsok és tömegszervezetek képviselőit. A nagyaktíván Búza Dezső, a megyei tanács tele­pülésfejlesztési. műszaki és kommunális bizottságá­nak elnöke terjesztette elő a tanácsok 1980. és 1976—1980. közötti településfejlesztési munkájának értékelését, az 1981. évi feladatokat és az 1981—1985. közötti ötéves verseny meghirdetését, amelyet június 10-i ülésén a megyei tanács elfogadott. Búza Dezső beszéde fső I T .£ te • Farkas József £ nyitotta meg P fJF ■ L ••• a nagyaktívát. FEJUESZTÉSÉPT s j fJB S tatása és a madridi találkozó si­keres befejezése mellett. Hang­súlyozták, hogy senkinek sem szabad katonai fölény megszer­zésére törekednie, s mindenkinek elő kell segítenie a katonai szem­benállás szintjének csökkentését, leonyid Brezsnyev hangsúlyoz­ta: a NATO militarista köreinek soha nem látott méretű fegyver­kezési hajsza kibontakoztatására irányuló törekvése nem hozza meg számukra a katonai erőfö­lényt, viszont tovább nehezíti az amúgy is bonyolult nemzetközi helyzetet. Emlékeztetett arra, hogy az SZKP XXVI. kongresz- szusa átfogó, a nemzetközi légkör egészségesebbé tételét célzó prog­ramot hirdetett meg. Brezsnyev hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió az 1970-ben Moszkvában aláírt szerződés és más kétoldalú megállapodások alapján az NSZK-val folytatott hosszútávú és sokoldalú együtt­működés megszilárdítására tö­rekszik. Willy Brandt leszögezte: a Né­met Szociáldemokrata Párt arra törekszik, hogy az NSZK aktívan elősegítse az enyhülést, a külön­böző államok, köztük a Szovjet­unió és áz Egyesült Államok kö­zötti kölcsönös megértés erősödé­sét. Annak a véleményének adott hangot, hogy Leonyid Brezsnyev közelgő NSZK-beli látogatása és Schmidt kancellárral folytatandó tárgyalásai európai és világmére­tekben is elősegítik majd a po­zitív tendenciák fejlődését. Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt egyetértettek abban, hogy az SZKP és az SPD képviselői közötti kapcsolatok és vélemény- cserék mind a két ország kap­csolatai, mind pedig a béke és a nemzetközi biztonság megszilár­dítása szempontjából rendkívül nagy jelentőségűek. (MTI) Bács-Kiskun megyében a tele­pülésfejlesztést segítő társadalmi munkának mély gyökerei, jelen­tős múltra visszatekintő értékes hagyományai vannak. A megyei tanács és a megyei népfrontbi­zottság által szervezett éves te­lepülésfejlesztési versenyek min­den évben újabb és újabb ösz­tönzést és mozgásteret adtak a la­kosság, a társadalmi szervek, vál­lalatok, szövetkezeitek és intéz­mények társadalmi munkájához. A mindenkori versenyfeltételek rugalmasan alkalmazkodtak a változó, fejlődő közösségi igé­nyekhez, s ezek minél jobb ki­elégítésre ösztönöztek. A helyi pártszervezetek és tanácsok, azok tagjai, a Hazafias Népfront helyi szervei és más társadalmi szer­vek nagy és eredményes munkát végeztek a verseny szervezésé­ben, a feltételek megteremtésé­ben. A településfejlesztési verseny mozgósító ereje abban van, azért tudott«már 1959 óta a társadalmi munka és a céltudatos település- fejlesztési tevékenység szervező­je lenni, mert az évek során fel­halmozódott tapasztalatok ter­jesztésének fórumává vált, de so­hasem lett elavult szokások rab­ja, nem merevítették meg feles­leges megkötések. Az 1976—1980-as évek telepü­lésfejlesztési versenyfeltételei szo­rosan kapcsolódtak az V. ötéves tanácsi fejlesztési tervek célkitű­zéseihez, s annak minél eredmé­nyesebb megvalósítását kívánták előmozdítani. A versenyfeltételek célul tűz­ték, és elő kívánták mozdítani a tanácsok saját és megosztott be­vételeinek gyarapítását, a pótlóla­gos bevételek keretében — első­sorban: a lakás, közmű, gyermek- intézmények építésére — átvett pénzeszközök növelését, társadal­mi munka végzését, azon belül külön a földutak javítására, kar­bantartására fordított társadalmi munka szervezését és értékelését, a tanácsi fejlesztésialap-felhasz- nálásokból az egészségügyi, a kul­turális és a vízgazdálkodási fel­adatok teljesítésének szorgalma- ' zását, a lakáséDÍtési terv (meg­valósítását. a bölcsődei, óvodai helyek számának növelését. Hárommilliárd forint Az elmúlt években országosan is kimagasló eredményeket ér­tünk el a közcélú társadalmi munkában bizonyságául, hogy a városi és községi tanácsok, nép­frontbizottságok sikerrel mozgó­sították a dolgozókat és kollektívá­kat. Nagyfokú ösztönzést jelen­tett az MSZMP XII. kongresszu­sának határozata, mely kimondja: „A lakosság társadalmi munká­jára építve, támogassuk szerve­zési és más intézkedésekkel a vá­ros- és községfejlesztést.” A helyi tanácsok fejlesztési te­vékenységét az V. ötéves terv­időszakban jól segítette és a ren­delkezésre álló anyagi eszközöket jelentősen növelte a lakosság és a különböző kollektívák által végzett (több mint 3 milliárd fo­rint értékű társadalmi munka. Az igen aktív társadalmi rész­vétel és a jól szervezett tanácsi koordináció együttesen járult hozzá a tervezett fejlesztési cé­lok megvalósításához a megye egész területén. Helyi összefogással épült né­hány jelentősebb beruházás, pél­dául Vaskúton 6 tantermes álta­lános iskola, tornaterem és tan­uszoda, Tiszakécskén a vállala­tok társadalmi munkában folya­matosan elvégzik az egészségügyi és kulturális intéarhények kar­bantartását, felújítását. A megle­vő épületekből nagyarányú tár­sadalmi munkával alakítottak ki 100. óvodai és 40 bölcsődei helyet, s az öregek panzióját. Kecskemé­ten a házgyárban keletkező hul­ladékbetonból több kilométernyi. járdát építettek társadalmi mun­kában. Igen jelentős a BÁÉV dolgozói által épített, mintegy 17 millió forint értékű gokart-ver­senypálya is. A megye területéről a felsoroltakon kívül még szám­talan példát lehetne említeni. A Hazafias Népfront megyei el­nöksége 1979 augusztusában fel­hívással fordult a települések la­kóihoz, hogy csatlakozzanak a XII. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére kezdeményezett orszá­gos társadalmi munka-mozgalom­hoz. Ezen belül — a kezdemé­nyező budapesti Sziklai Sándor brigád javaslata alapján — me­gyénk gazdálkodó szerveinél a szo­cialista brigádok kongresszusi mű­szakokat szerveztek, döntően a gyermekintézmények fejlesztésé­nek támogatására. Ilyen célra mintegy 8 millió forint folyt be a helyi tanácsok számlájára. A két évig (tartó kongresszusi versenytmozgalom eredményeként a megye területén összesen mint­egy 600 millió forintnyit érő tár­sadalmi munka elvégzésére ke­rült sor. A verseny folytatódik A VI. ötéves tervidőszakban a települések fejlesztésére- az ed­digieknél is sokkal jobban kell összpontosítani az állami és a társadalmi erőket. A lakosság életszínvonalának megtartását — figyelemmel a nem növekvő költ­f Búza Dezső értékelte az elmúlt ötéves településfejlesztési versenyt. ségvetési pénzeszközökre is — a ‘tanácsok, a területükön működő összes egyéb szerveknek, a tele­pülések minden lakosának a be­vonásával képesek csak biztosí­tani. E cél érdekében Bács-Kiskun megye Tanácsa a VI. ötéves terv­időszakra is verseny meghirdeté­sét tervezi, A települések közötti féjlesztési verseny, javasolt felté­teleit a VI. középtávú tervidő­szak kiemelt társadalompolitikai céljainak ■ figyelembevételével alakították ki. A VI. ötéves terv időszakában is szükség lesz a tartalmi és for­mai elemek megújhodására, ta­lán jobban mint eddig bármikor. Az elmúlt évek tanulságait egy­bevetve a jövő feladataival, a tel­jesség igénye nélkül — felsoro­lok néhány ajánlást a társadalmi munka szervezésére: Mindenek­előtt ott lehet jó eredményeket elérni, ahol megtalálják a tár­sadalmi munka szervezésének kor. szerű formáit. Bátran igényelni kell és okos érvekkel meg lehet nyerni az ■ üzemek, gazdaságok kollektíváit egy-egy fontos — a település fejlesztését elősegítő — feladat elvégzésére. A szocialista nagyüzem a ma­ga emberi tudatformáló, kollek­tívát összekovácsoló erejével, technikai, gépi eszközeivel és koncentrált szellemi bázisával igen nagy feladatok hatékony megoldására alkalmas a társadal­mi akciók során is. Az üzemek dolgozói általában a település la­kói is egyben, ezért nem lehet, és nemis idegen számukra a váro­suk, községük érdekében végzett munka, amelynek gyümölcsét maguk is élvezik. A kollektívák, az egyének csak akkor mozgósíthatók eredménye­sen, ha olyan célokat tűzünk ki, amelyek valóban közérdekűek, s amelyek mindenekelőtt a társa­dalmi munkában részt vevők ér­dekeit is szolgálják. A közvetlen érdekeltség miatt is jól mozgó­síthatók a dolgozók társadalmi munkára óvodák, iskolák, köz­müvek, parkok, sportpályák épí­téséhez. Szorgos munka a TI 94\ l Hazánkban hektáronként csu­pán 1,7 tonna az átlagos széna- termés. Ha a gyepet, rétet gon­dozzák, trágyázzák, szakaszosan legeltetik, a lehetőség szerint ön­tözik is, akkor az országos át­lagnak a kétszerese, háromszoro­sa a főhozam. Bács-Kiskun me­gyében hasonló a helyzet, még a Duna—Tisza közi talajokon is számos tartalék rejlik az ésszerű gyepgazdálkodás megteremtésé­ben. Az utak, árvédelmi és vasúti töltések fűtermésének hasznosí­tása úgyszintén közérdek. Ha jó eső van, újra kisarjad a nö­vényzet. Kiskunfélegyházán az E5-ös útvonal mentén napok óta gyűjti a gyorsan nőtt füvet egy négytagú csoport. Dobos Mi­hály közöttük a legidősebb, neki van a legtöbb gyakorlata a ka­szálásban. Társai, Fazekas An­tal, valamint az idősebb és az if­jabb Kállai László. A két Kállai a nevenapját is a réten töltötte. Első a fűkaszá­lás, hogy -el ne vénüljön a szé­nának való. Ha biztonságban van a takarmány, utána lehet névna­polni. A kecskeméti határban a Magyar—Szovjet Barátság Tsz szennyvízöntözésű gyepterületé­ről géppel gyűjtik a tömegtakar­mányt' a szövetkezet dolgozói az állattenyésztő telep számára. Gyorsan haladnak az ótermés kiemelésével a silótelepen, hogy az újat tegyék a helyére. Az ésszerű takarmánygazdálkodást folytató szövetkezetben mindig van annyi tartalék, hogy ne érje meglepetés az állattenyésztőket. • A nagyaktíva résztvevőinek egy csoportja. Csakis a lakosság, a kisebb- nagyobb kollektívák tényleges igényeinek ismerete alapján le­het „testre szabott” célokat meg­határozni. Ebben, és a munkák szervezésében a legtöbbet a he­lyi népfrontaktivisták, a tanács­tagok tudnak segíteni, de nem nélkülözhető egyetlen társadal­mi és tömegszervezet, a tanácsi apparátus aktív közreműködése sem. A környezetvédelem és a 'köz- tisztasági feladatok az elvárható környezetvédelmi kultúra megte­remtése mind jelentősebb helyet igényel a társadalmi munkában Ugyancsak tartalmában és for­mailag is új elemekét igényel a már meglevő társadalmi vagyon óvása, megvédése, és éppen a ki­sebb pénzügyi lehetőségek miatt szükséges a társadalmi munka nagymérvű kiterjesztése a fenn­tartási, felújítási teendők végzé­sére is. A társadalmi munka általában nem szervezhető teljesen anyagi fedezet nélkül, hiszen a tanács­nak a szükséges anyagról gon­doskodnia kell. Ezért a helyi ta­nácsok akkor járnak el helye­sen, ha fejlesztési terveikben már előre reálisan számba veszik azo­kat a célokat, amelyekre felmé­réseik és tapasztalataik szerint tár- sadalfni munka szervezhető. A rendelkezésre álló anyagi lehető­ségeket pedig úgy kell elosztani, hogy a társadalmi munkával végezhető feladatok támogatásá­ra legyen mód. Külön feladatot jelent megta­lálni azokat a célokat és helyes módszereket, amelyek segítségé­vel a városközponti, vagy új la­kótelepi lakosság mozgósítható. (Vannak már jó tapasztalatok, például Kecskeméten, Baján. Eze­ket el kell terjeszteni. Tovább kell kutatni a lehető­ségeket, a szellemi munka foko­zottabb bevonására a települé­sek fejlesztéséért folyó társadal­mi munkába. Műszaki szakem- jbanek, közgazdászok, művészek és a legkülönfélébb tudomány­ágak képviselői egyaránt rend­kívül sokat tehetnek városuk, községük fejlesztése, szépítése ér­dekében. Az ifjúságot is az ed­digieknél jobban kell mozgósíta­ni a településfejlesztési társadal­mi munkára. Hosszan lehetne még sorolni a VI. ötéves terv időszakában ránk váró feladatokat. Alapvető cél­kitűzés a lakosság jobb ellátása, életkörülményeinek megtartása — ha lehet javítása — és ennek érdekében szükséges és érdemes mozgósítani a lakosságot és a kollektívákat a közérdekű tár­sadalmi -munkára a már folya­matban levő középtávú terv évei­ben is. A településfejlesztés élenjáró aktivistái, a legjobban dolgozó városok és községek vezetői van­nak most együtt. Az eredménye­kért önöket — valamennyi ükét — nagy nagy elismerés és köszönet illeti. Kérem találjanak alkalmat arra, hogy az önkéntes feladatot vállaló dolgozóknak továbbítsák a köszönő szavakat. A település, a szűkebb környezet fejlesztése, rendbentartása továbbra is fontos feladatunk. Az előterjesztés után a megyei településfejlesztési nagyaktiva hozzászólásokkal folytatódott. Felszólalásában Gert István, Ka­locsa város Tanácsának elnöke a társadalmi munka szervezésének jelentőségéről beszélt. Szókóla Imre, a hartai tanács elnöke, a nagyközség lakossága által vég­zett sokirányú társadalmi mun­káról tájékoztatta a résztvevő­ket. A nagyaktíván szót kért dr. Mező Mihály, Kecskemét város Tanácsának elnöke, s a társadal­mi munkamozgalom közösség­formáló erejét elemezte. Galgó- czi Vince, a kelebiai tanács el­nöke felszólalásában egyebek közt azt hangsúlyozta, hogy az önzetlen munkavégzéshez nagyon lényeges a lakosság bizalmának a megnyerése. (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom