Petőfi Népe, 1981. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-04 / 129. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1981. június 4. TUDOMÁNY—TECHNIKA Vigyázzunk a fákra! A városok fejlesztésének a fa­állomány egyre nagyobb hánya­da esik áldozatául. A települé­sek rohamos növekedésével fo­kozódik a közlekedés helyigé­nye is, sajnos főként a faállo­mány, illetve a növényzet ro­vására. Sokan úgy vélik, hogy a fa csak díszítőelem, amely nyá­ron ugyan árnyékot ad. de alap­jában véve értékes helyet foglal el. Vannak, akik a fákat ve­szélyforrásoknak tekintik, és ha egy ittas vezető a fának ro­han. a fát okolják a balesetért. Parkolóhelyek hiányában az au­tók beállnak a fák mellé; ke- . ményre tapossák annak környé­két, elzárják a gyökérzetet a ter­mészetes légcserétől, és a fo­lyadékáramlástól, s gyakran olajszennyeződéssel is veszé­lyeztetik életerejét. Az útmenti fák fejlődésükben idővel visz- szamaradnak, sőt gyakran pusz­tulásra vannak ítélve. A városi lakosság oxigén­szükségletének fedezésére la­kosonként 30—40 négyzetméter, zöldfelület szükséges. Ez kevés városban van meg, tehát csak a legindokoltabb esetben szabad élő fát feláldozni. Tapasztalati tény, hogy a városban fenntar­tott fák, a zöldterületék lélekta­nilag messze fölülmúlnak bár­mely köítséges technikai alko­tást. és a természettől már erő­sen eltávolodó városi környe­zetben megfizethetetlen jelen­tőségűek. A fák melegmérsék- lő hatása sem elhanyagolható szempont. A lombos fákkal öve­zett utak és parkfelületek hő­mérséklete 3—5 C-fokkal ala­csonyabb. Egy 50—100 méter széles fásított zöld sáv 3,5—4 C-fokkal mérsékli a meleget. Az aszfalttal, betonnal burkolt te­rület és a zöldövezet közt a hő­mérsékletkülönbség folytán lég­csere áll elő, ami felfrissülést visz az átmelegedett utcákba és lakásokba. Ugyanakkor az út­menti fák szélfogó, porszűrő és zajcsökkentő hatásúak. A köz­lekedés zaját és szennyét a la­kóterületeken legjobban a , szé­les fa- és bokorsávok csökken­tik. Képünk tanúsága szerint a svájci autósok is nagy elősze­retettel választják ezt a fákra nézve igen veszélyes parkolási módot (a kép egyébként akár nálunk is készülhetett volna). Pedig a kis alpesi országban igen szigorú természetvédelmi törvények vannak. Áram napsugárból Üzembe helyezték az „Eurelios”-t, az első kísérleti naperőművet. amelynek áramát közvetlenül a nyilvános hálózatba vezetik. Teljesít­ménye ugyan csekély, mindössze 1000 kilowatt: mintegy 300 háztartás vagy 2000 villanyvasaló energiaszükségletét képes kielégíteni. Jelentő­sége azonban óriási: kezdete egy lehetséges új erőforrás rendszerbe fo­gott felhasználásának. A naperőművet a szicíliai Ad- reno közelébe, az Etna tövében fekvő pusztaságra telepítették. Olasz—francia—nyugatnémet koprodukció. Építése 25 millió márkába került. Egy labdarúgó- pálya nagyságú területet tük­rökkel borítottak. A terület fe­lén 110 lapos, a másik felén 74, enyhén parabolikus tükröt he­lyeztek el. A 184 tükör a Nap sugarait egy 54 méter magas acéltoronyhoz közvetíti. Az így nyert hő egy erősen szigetelt cső­rendszer vizét 510 fokos gőzzé- he­víti, A keletkezett gőzzel egy szokványos turbinát hajtatnak. A tükrök mindegyikébe egy kis komputert építettek be, amely kö­veti a napsugarak útját, és a tük­röt minden 10. másodpercben elektromotor segítségével a Nap állásához igazítja. , Ha felhő takarja el a Napot, egy 500 fokos hőtároló forró sóval fél órán át a szükséges hőfokon tartja a gőzt. Érdekesség, hogy a külső hőmérséklet alig befolyá­solja az erőmű működését. Télen is csupán annyiban, hogy a Nap sugarai ferdébben érkeznek. Biztonságos A biztónsági technika egyszerű: ha valamely hiba következtében a gőz túlhevülne, leállnak a tük­rök. A felhevült csöveken nagy nyomással hideg víz áramlik ke­resztül. Tíz perc múlva a beren­dezés automatikusan kikapcsol, a Nap továbbhaladt, de a tükrök le­álltak. ötven kilométeres szélsebességig a tükrök sugarai még célba talál­nak. Vihar esetén a tükröket víz­szintes helyzetbe eresztik le. Ha mindez ilyen egyszerű, fel­merül a kérdés, miért nem hasz­nosítottuk eddig a napsugarakat. A válasz többrétű: egyrészt a Nap éjszaka nem süt, másrészt a nap­sugarakban gazdag országok energiaigénye általában alacsony. És a harmadik ok: a napsugarak­ból nyert áram jelenleg még túl drága. Mégis, a világ napsütötte tájain egymás után épülnek a különböző rendszerű kísérleti naperőművek. Növekvő energia Így a Szovjetunió közép-ázsiai pusztaságain, a spanyol tenger­parton, a Pireneusokban, Dél- Franciaországban, Japánban. Elő­reláthatólag kétszer akkora, 2000 kilowattos teljesítményűek lesz­nek, mint a most üzembe lépett adrenoi erőmű. A napsugár közvetett, tornyos felhasználása mellett más mód­szerekkel is kísérleteznek. így az Egyesült Államokban, Arizonában olyan erőművet terveztek, amely a fényt a napcellákban közvetle. nül árammá alakítja át. Megjegy­zendő: jelenleg ez a legdrágább módszer. A szicliai naperőműben elő­állított áram ára mintegy húsz­szorosa egy átlagos atomerőmű­ben termelt energiáénak. A kísér­letezők azonban meg vannak győ­ződve. hogy nagyobb méretekkel és technikai fejlesztéssel a költ­ségek jelentősen csökkenthetők. És a Nap sugárzása — a szénnel, olajjal és- az uránnal szemben — örök időkre szól — mondják, s hozzáteszik: „Kezdetben az atom­energiával termelt áram is sok- kal-sokkal többe került.” G. I. • Napsugár-erőmű Szicíliában. Egy nagy gazdaság árnyékában • A mellék­üzemág 1,2 mil­lió forint nye­reséget hozott. (S. A.) A homokon élő ember kemé­nyebb. . Az évszázadok hozzá­szoktatták az állandó küzdelem­hez. Jóllehet a szocialista átszer­vezés javított a helyzeten, de ők ott, Ágasegyházán a Mathiász Szakszövetkezetben a 2046 hek­táron dolgozó gazdaságban most sincsenek könnyű helyzetben. Á szakszövetkezet elnökének mérlegbeszámolójából vettük a következő bekezdést némi rövi­dítéssel : Egy évvel ezelőtt, amikor a miniszter elvtárs levelét felol­vastam, ,,közhírré tétetett”, hogy 1980-ban a kedvezőtlen adottság miatti támogatás 50 százalékkal csökkent, hogy 1981-ben teljesen megszűnjön. Ez adja az okot és a lehetősé­get arra, hogy Hostyánszki György elnökkel és Hévízi Bélá- né főkönyvelővel szót váltsunk az elmúlt év eredményeiről, a várható feladatokról. Más gazdaságoknál elenyésző­nek tűnő beruházások itt alap­vető funkciót töltenek be. A két RCW műtrágyaszóró, a két pót­kocsi, az egy nehéztárcsa vagy a kis teherautó, mind az ott dol­gozók munkáját könnyíti. A beruházás összege sem tú­lontúl nagy, nem éri el az 1,4 millió forintot. Mégis arról ad tanúbizonyságot, hogy a kis egység, ha gondokkal küzdve is, de szépen, lassan halad előre. A főkönyvelőnő biztosít, nem pa­nasznak szánja az elmondotta­kat, de igaztalan lenne, ha kis gazdaságukban annak eredmé­nyességében jelentős nyomot ha­gyó pincegazdaságnak megítélt 900 ezer forintos kártérítésről nem esne szó. Valamikor, még 1973-ban, szerződést kötöttek a Közép-magyarországi Pincegaz­dasággal. Az akkori viszonyok között úgy tűnt, mindkét fél szá­mára kedvező volt az egyezség. Azóta viszont a „megcsontoso­dott" árak végett kilátástalan helyzetbe kerültek. . Konkrétan: Maligand-fokon­i ként 1 forint 15 fillért ígér a vál­lalat. Hosszúhegy elviszi 1,40-ért, de nem ritka az a vevő sem, a Dunántúlról, aki (amely) 1,50-et ígér a homokon termett jó mi­nőségű borért. Ember legyen hát a talpán, aki ekkora csábításnak nem enged. A másik vélemény: Kovács Mihály, a pincegazdaság igaz­gatóhelyettese szerint, ők semmi mást nem tesznek, mint ragasz­kodnak egy élő szerződéshez, Igaz, nehéz helyzetben lehet a szakszövetkezet elnöke, amikor meg - kell magyaráznia, hogy a bakhát egyik oldalán miért fi­zetnek 9 forint felett a sárfe­hérért — a szójáték végett — az izsáki Sárfehér Tszr-nek, és miért kapnak alig több mint 7 forintot, ha az a fürt az ágasegyházi ho­mokon terem. A teljes igazsághoz tartozik, hogy a Sárfehér Tsz-szel a pin­cegazdaság 2004-ig szóló hosszú távú szerződést kötött, az ágas­egyházi szakszövetkezettel pe­dig úgy állnak, hogy mondhat­ni — akaratuk ellenére — „szét­tépik a babaruhát”. Ennyit a kölcsönös panasz rögzítéséhez. A tény viszont, hogy az Izsáki-Állami Gazdaság közvetítésével, a MONIMPEX támogatásával új, közös telepí­tést terveznek a szakszövetke­zetben. A 10 ezer forint hektá­ronkénti hozzájárulás csökkenti a költséget. A végtermék értéke­sítését követő nyereségmegosz­tás pedig kimondottan kedvező. Különösen akkor, ha az megha­ladja az alapár 20 százalékát. Sorolja az elnök a nagy gaz­daság árnyékában dolgozó kis közösség lehetőségeit, annak ki­aknázását. Többek között azt, hogy a 211 hektáros legelőjükön 400 húshasznú marha legel, amely az Izsáki Állami Gazda­ság tulajdonában van. Ezért. ők tisztességes 400 ezer forintos plusz jövedelemhez jutnak, mondhatni rizikó nélkül. Tervezik a 30 hektár szilva te­lepítését is úgy, hogy 1982-ben már gyümölcsöt szeretnének szedni. Á konzervgyárral köten­dő szerződés lesz az egyik, bizto­síték. Az ágasegyházi határt sem ke­rülte el, sajnos, a húsvéti fagy. A biztosító értékelése szerint a kár 90—95 százalékos. Az otta­niak szerint efölött már kesereg­ni kár. Nem először fordul elő, hogy hiába dolgoztak a sívó ho­mokon. Amit elvett a természet, majd jövőre, két év múlva visz- szaadja. Persze, addig sem tétlenked­nek, hisz melléküzemáguk, alíol százan női fehérneműket gyárta­nak, tavaly is 1,2 millió forint tiszta nyereséget hozott. A plusz pénzen felül, s ez sem mellékes szempont; ezzel megoldották a községben dolgozó nők egyik alapvető gondját. Nem kell kilo­métereket utazni, ott helyben meglelik a munkalehetőséget. A címben egy' kis gazdaság gondjait, eredményeit ismertető írást ígértünk, amely egy nagy gazdaság árnyékában él és dol­gozik. Egy nagy gazdaságnak az árnyékában, ahol a lehetőségek sokkal nagyobbak, mint Ágas­egyházán ... Szabó Pál Miklós ARCOK AZ ÜZEMEKBŐL Vannak asz- szonyok, akik mesterien bán­nak a horgoló­A főbizalmi es a kötőtűvel, s jogos büszkeseg­gel mutatják meg barátnőiknek a lakást díszítő térítőkét,' az új mellényt, egyebeket. Mások arról beszélnek szívesen, hogy a kert-, jükben mi mindent termesztenek sikeresen a családjuknak, A dol­gozó nők sokféleképpen adnak tartalmat azoknak az óráknak, amelyek felett a napi' munka után> még rendelkeznek. Tükreiß'qirAxie-, nek, a Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalatnál a húscsomagok súlyának ellenőrzése a feladata. De azt hiszem, gondolatait, érzé­seit munkaidőben is — és ezt bo­csássák meg neki a főnökei — sokkal inkább megmozgatják, le­kötik azok az emberi problémák, amelyekkel szakszervezeti főbizal­miként nap mint nap szemben- találja magát. Ő erről a témáról szeret beszélgetni. — Érdekes dolog ez nálunk. Itt dolgozott a vállalatnál az anyó­som és a férjem is, és szintén bizalmiak voltak. Hogy miért? Annyi bizonyos, hogy nem anya­gi előnyökért csinálták — mond­ja Türeiné. — Régen dolgozik itt a vállalat­nál? — Még negyvenhatban jöttem ide. Ideiglenesen létesített szov­jet katonai vágóhíd működött ak­kor ezen a helyen, ahol a gyár áll. Lencsét, szappant, ilyesmiket adtak a munkáért. Amikor ké­sőbb a Hangya Szövetkezet meg­kezdte itt a baromfivágást, oda­kerültem. Emlékszem, 800—900 milliárd pengőt kerestem az inf­lációs világban. Baromfiosztályo­zó lettem. Aztán jöttek a sztaha­novista idők. Kihívtuk egymást páros versenyre: ki tud több csir­két becsomagolni ? Türei Istvánnét 1951-ben meg­választották szakszervezeti bizal­minak, s azóta egyvégtében be­tölti ezt a tisztségét. Főbizalmi­ként az alapszervezetek működé­sét megváltoztató új szabályok életbelépése óta ténykedik. Hu­szonnégy bizalmi munkáját koor­dinálja, ami annyit jelent, hogy ő a kapocs közöttük, s a szakszerve­zeti bizottság között. Viszi-hozza az információkat. Van egy rend­kívül felelősségteljes, külön fel­adata is a szakszervezetben: — A lakásbizottság tagja va­gyok, amivel együttjár, hogy a városnál én képviselem a válla­latot a lakáselosztó bizottságban. Nagyon sok gondunk van. Itt ná­lunk például a vállalatnak meg­van rá a pénze, de sajnos, a vá­ros nem rendelkezik elegendő munkáslakással. A tanács arra ösztönöz bennünket, hogy a tár­sas építkezésbe kapcsolódjunk be. Ezzel csökkentenénk a város ter­heit. a vállalatét és az érdekelt dolgozók sem járnának rosszul. — Mire hivatott ez a bizottsá­guk? — Kecskeméten az üzemek, munkahelyek dolgozóiból összesen huszonöt olyan, öttagú lakásbi­zottság tevékenykedik, mint ami­lyen a miénk. Társadalmi testü­letként foglalkoznak az emberek lakásproblémáival. Hetente egy- egy csoport kedden és szombaton fogadónapon vesz részt. Meghall­gatjuk a lakásigénylők gondjait, # Sokkal több öröm ért, mint csalódás — mondja Türei Imréné. és továbbítjuk. Sajnos, az igénylő sok. a lakás kevés ahhoz, hogy mindenkinek gyorsan adhassunk. Gyakran jönnek hozzák türelmet­len emberek, van, aki az asztalt veri. Mi próbáljuk velük megér­tetni a helyzetet, és ha van rá mód, segíteni. — Hálás dolog bizalminak len­ni? — Szeretek az emberek gond­jaival foglalkozni. Általában sze­retem az embereket, a munkatár­saimat. — Csalódás érte-e már? — Régen történt. Egyszer köz­zétették. hogy áttérünk a négy- órai műszakkezdésre. Az asszo­nyok zúgolódtak, hogy túl korán van. hivatkoztak a gyerekekre, a családra, aminek az ellátása miatt nekik így is korán kell föl­kelniük. Én mellettük álltam, mint bizalmi. Kihívták az üzembe az igazgató elvtársat, hogy el­mondják neki a véleményüket. De csak egy asszony szólt, a többi hallgatott. Ügy festett a dolog, hogy kisebbségi érdek szószólója vagyok. Ez csalódás volt. — Öröm? — Sokkalta több öröm ért, mint csalódás a bizalmi tisztségben. A férjem halála előtt egy ideig nem dolgoztam, otthon voltam vele. De a tanácshoz bejártam, hogy a vál­lalat dolgozóinak az érdekeit kép­viseljem, nehogy esetleg hátrány­ba kerüljenek. Dunai Imréik né­pes családja szűk kis lakásban élt. Akkor tudtam meg, hogy megkapják a tágasabb otthont. Futottam hozzájuk a tanácstól a jó hírrel. A bizalminak ilyen örö­mök is jutnak osztályrészül. Király Margit, a Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat szak- szervezeti bizottságának titkára sok szépet mond el Türeinéről. Azt is ő említi, hogy a jó gazda­sági munkájáért megkapta már az Élelmiszeripar Kiváló Dolgo­zója címet, s többször volt a vál­lalat kiváló dolgozója. A szak­szervezetbeli szorgoskodásáért az idén május 1-én Budapesten Ba­logh Károlyné, az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezetének főtit­kára a Szakszervezeti Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát adta fát a kecskeméti munkásasszonynak. A. Tóth Sándor Fiatal agrárszakemberek A kecske- találkozója Izsákon méti járás ** mezőgazdasá­gi nagyüzemeiben több mint fél­ezer felsőfokú végzettségű szak­ember dojgozik. Közülük száz­ötvenen a közelmúltban fejezték be egyetemi, főiskolai tanulmá­nyaikat, pályakezdők, agrár-,, kertész- és gépészmérnökök, va­lamint üzemmérnökök, közgaz­dászok, pénzügyi számviteli ve­zetők, állatorvosok. Megvan a munkahelyük, beosztásuk.- Friss isnoeretek,kel.' , pejHjoJkeznek, vtjw egyáltalán nem mindegy séfn az'“ egyénnek, sem az alkalmázó gaz- , daságnak, tágabb értelemben a népgazdaságnak, hogy újonnan szerzett tudásukat miként kama­toztatják, hasznosítják. Az is lé­nyeges, hogy munkába állásu­kat, beilleszkedésüket milyen kö­rülmények segítik, vagy éppen gátolják. Megkapják-e a kellő támogatást, és saját maguk mennyi készséget mutatnak az alkalmazkodáshoz. Ezeknek a kérdéseknek a meg­ismerése vezérelte a kecskeméti járási pártbizottságot, amikor a nagyüzemek pályakezdő fiatal­jait véleménycserére hívta össze az Izsáki Állami Gazdaságba. Szükséges az utánpótlás A helyszín megválasztása nem véletlen, mert a gazdaságban te-: vékenykedő szakembergárda fele harminc éven aluli. Több mint hatvan felső végzettségű vezető közül harminchatén az utóbbi öt évben érkeztek Izsákra. Hor­váth István, az állami gazdaság igazgatója elmondta, hogy egye­sek soknak tartják a szakembe­rek, főleg á pályakezdő fiatalok számát. Nékik azonban az a vé­leményük, hogy a korszerű gaz­dálkodás, vezetés megkívánja a megfelelő utánpótlást. Legyen mindig tartalék. Elvük az, hogy ha valaki eltávozik a gazdaság­ból, helyét azonnal el tudja fog­lalni más, megfelelő vezető. Évente — előre meghatározott ötéves terv alapján — hat-nyolc végzős hallgatót vesznek fel. Ez jórészt úgy valósulhat meg, hogy a felső oktatású intézményben lévő tanulóknak — mindenek előtt saját dolgozóik gyermekeik­nek — idejekorán tanulmányi- ösztöndíj-szerződést ajánlanak. Az utóbbi öt évben felvett har­minchat fiatal közül huszonöt­nek volt szerződése a gazdaság­gal. Az ösztöndíj biztosíték a vál­lalatnak és a végzős hallgatót nak, de nem minden. Ennél több kell, törődés, foglalkozás a pályakezdőkkel. Fél év próbaidő Ez a törődés Izsákon azzal kezdődik, hogy a fiatal szakem­bereknek először Is bemutatják a gazdaságot, a munkahelyeket, megismertetik velük a legfonto­sabb célokat és saját feladatai­kat. Aztán fél éves gyakornok­képzés indul, felelős vezető irá­nyításával, előre meghatározott munkaterv alapján. Ez idő alatt gyakornoki fizetést kapnak, de iskolázottságuk fokától és főként a diploma eredményétől függően differenciáltan. A jeles és elég­séges diploma „értéke” között 400 forint a különbözet a havi fi­zetésben. A fél év, eltelte után •értékelik - munkájukat, , önálló 'neosztast kapnak; ’de * tevékeny­ségüket a gazdaság vezetése to­vábbra is ellenőrzi. Az új ötlete­ket, gondolatokat — ha kimutat­ható gazdasági hasznuk van — újításnak fogadják el, és megfe­lelő módon honorálják. Az állami gazdaság segítséget ad a pályakezdők letelepedésé­hez. A gyakornokok részére kol­légiumi szállást tartanak fenn. Szinte egyedülálló példa, hogy az Izsáki Állami Gazdaságban egy ifjúsági lakásépítő szövetke­zet működik. A magánerős épít­kezések ügyeit szervezi a szövet­kezet. Ezen felül az üzem évente nyolc-tíz dolgozónak, köztük fia­tal szakembernek, nyújt fejen­ként 50 ezer forint lakásépítési kölcsönt. Az is fpntos, hogy a nagyobb közösség, a település milyen szó­rakozást ad különösen akkor, ha a fiatalember nem a helység szülötte, hanem idegen. Klubélet Erről j beszélt dr. Kozó László, az állami gazdaság állatorvosa. Elmondta, hogy a nagyüzem a fiataloknak — a KISZ közremű­ködésével — klubot szervezett. Véleménye szerint, az egyeteme­ken sincs olyan kulturális- és sportélet, mint Izsákon. Sajnos, nem mindenütt van ez így. Sokszor hallottam már magam is panaszkodni vezető­ket: nincs szakemberünk, nem jönnek hozzánk a fiatalok. Ért­hető ez, hiszen pályázatot még egyetlen alkalommal sem adtak be az agrár-felsőoktatási intéz­mények valamelyikébe, ösztön­díj-szerződést még soha sem ajánlottak senkinek, még saját dolgozójuk gyermekének sem. A pályakezdés nem könnyű időszak. Különösen akkor nehéz, ha az üzembe való érkezés után két héttel szólnak először a be­lépő fiatalhoz, mint ahogy a ta­nácskozás egyik résztvevője el­mondta. Ezután több hónap telt el ismét, míg a személyzeti veze­tő megkérdezte tőle: — Hogy érzi magát, nincs-e valamire ‘szüksége ? Pedig — ahogy Horváth István igazgató mondta a tanácskozá­son — a fiatalok lelkesek, tettre készek, türelmetlenek. Ezt ki nem használni, vétek. Sok ener­giát köt le Irányításuk, de meg­éri, mert a jövő szakemberei, irányítói lesznek. Horváth Gyula a megyei pártbizottság munkatársa

Next

/
Oldalképek
Tartalom