Petőfi Népe, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-06 / 104. szám

APRÓHIRDETÉSEK 80 DB fias birka eladó. Ér­deklődni lehet: Baja, III. kér. 33. Gólyasor, Szőke. 746 Ingatlan ELADÓ, bajaira cserélhető Pécsújhegy, Kakukk u. 12. alatt 600 négyszögöl ingat­lan, szoba, konyha, mellék- hedyiségekikel. 711 TANYA, 1300 négyszögöl te­rülettel eladó. Villany van. Pirtó, I, kér. 57. . 1038 TANYA, egy hold területtel eladó. Balotaszállás, I. kér. 69. __________*____________1040 K ISKUNHALAS. Bácskai u. 8. sz. alatt lakóház. 250 négyszögöl telekkel, sürgő­sen eladó. Érdeklődni 16 óra után, szombat, vasárnap egész nap. (Átlós út men­ténp _________ 1042 E l/A Dó Kiskunhalason, a kertvárosban 140 négyszögöl mezőgazdaságilag hasznosít­ható telek. (Dongéri-csator- na közelében.) Érdeklődni Sziládi János, Kiskunhalas, Kórház u. 2/a.______1048 L AKÓHÁZ. 400 négyszögöl szőlő, veteményes és gyü­mölccsel eladó. Villany van. Kiskunhalas, Felsőöregsző­lők 250. Csordásék. (Tégla­gyárhoz közel.) 1050 KÉT család részére is meg­felelő, háromszobás, kom­fortos családi ház. mellék- épülettel, garázzsal azonnal beköltözhetően eladó. Kis­kunhalas. Vihar u. 9. Érdek­lődni reggeli órákban a helyszínen, 'napközben Vi­har u. 8. sz. alatt. 1052 KISKUNHALASON, Alsóte­lepen. 600 négyszögöl szántó és az Alsóöregszőlőkben 500 négyszögöl szőlő és vetemé­nyes terület eladó. Érdek­lődni Alsóöregszőlők 167. sz. alatt. Kocsis Benőné. (Váci­bolttól jobbra.) __ __1034 L AKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas. Nyárfa u. 20. Érdek-* lődni Petőfi u. 27. alatt/ 1036 80b NÉGYSZÖGÖL szántóte­rület bevetett rozzsal és ki­sebb épülethez bontási anyagok eladók. Villany megoldható. Kiskunhalas, Felsőöregszőlők 92. özv. Makai Imréné. _____ 1037 KISKUNHALASON, a FŰ­SZERT mellett, 350 négy­szögöl terület eladó. Érdek­lődni Hunyadi u. 5. sz. alatt. 1028 KISKUNHALASON, a város belterületén, Kinizsi u. 8. sz. alatt, két családnak Is megfelelő, kis kertes csalá­di ház eladó. Érdeklődni a helyszínen, vagy József A. u. 7. sz. alatt, Hóthéknál. __2______1009 I KERHÁZ építésére is- al­mas. 233 négyszögöl ház­hely, építési , engedéllyel tervrajzzal eladó. Kiskunha­las, Dobb u. 44. Érdeklődni Bokréta u. 7. _________968 K ÉTSZOBÁS komfortos udvari házrész eladó a bel­városban. Érd: Baja de. 12. 029-es telefonon (Vol­f árt né).____________712 C SALÁDI ház eladó, sür­gősen Baja Vöröskereszt tér 18. sz. _ 716 KÉT és félszobás - kertes családi ház eladó. Baja Dimitrov u. 33. Érd: 19 óra után.___ __ 724 E LADÓ 2 szobás összkom­fortos családi ház. Baja Battyány u. 15 a _ 728 BAJA ' környékén tanyát \ vennék. Leveleket: „El­hanyagolt” jeligére a ba­jai M. Hirdetőbe. . 731 ELCSERÉLNÉM Baja-Szent- iános Vörös tér 2. sz. alatti háromszobás családi há­zamat másfél, kétszobás szövetkezeti vaéy OTP-s lakásra. Érdeklődni: délu­tánonként helyszínen.___734 C SALÁDI ház beköltözhe- ■. tőén ' sürgősen eladó. Baja Táltos u. 4. (Szentistván). __739 C SALÁDI ház eladó. két család részére is megfelelő. Részben is lehet. Baja, Kál­mán k. u. 24.___________741 C SALÁDI ház beköltözhe­tő lakrésszel. Baja Dózsa Gy. u. 68. alatt eladó. Érd: a bajai 1 sz. ügyvédi mun­kaközösségben. 743 KISEBB családi ház eladó. Szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, kamra. Érdek­lődni: Dózsa György út 241. Szent István.___74* T ÖSERDÖN téglából ké­szült kisebb nyaralót ven­nék 200 000 Ft készpén­zért. Erdei László, Kecske­mét. Lánchíd u. 7. 1720 kerekdombÖN,-Dózsa *u. 40. szám alatti üdülő eladó. Érdeklődni: vasárnap a helyszínen, hétköznap: Kecskemét, Mikszáth Kál- mán körút 18._szám. ___1723 H ARKÁNYBAN Fürdő Ut­ca 96. sz. kétszintes 3 szo­bás teraszos kertes nyara­ló igényesnek eladó. Tsz- nek vagy vállalatnak is al­kalmas. Érdeklődni: a hely­színen szombat és vasárnap. ______________________ 809 K ISKUNHALASON a tég­lagyár közelében szoba- konyhás kjs ház, 300 négy­szögöl területtel eladó. Ér­deklődni Felsőöregszőlők 226 a. Guidodi út mellett. '^ t" _± "•*. _ . _ 1096 . LAKÓHÁZ 340 négyszögöl területtel, állattartásra al­kalmas melléképületekkel eladó. Ipari áram, víz be­vezetve. Mélykút, János­halmi út 19. Király.____1062 K ISKUNHALASÉ Felsőöreg- szölőik 84. sz. alatt azonnal beköltözhető lakóház, 3 hold telepítésre alkalmas szántóterülettel . százhúsz- . ezer forintért eladó. Érdek­lődni Felsőszőlők 227/B. Da­\ rányi Károlyné. ______1063 K ERTES lakóház üzlethe­lyiséggel, tetőtér-beépítés lehetőséggel 2 részben is eladó. Kiskunhalas, Petőfi u. 44.____________________1072 NiÉÓYLÁKÁSOS társasház­ban 3 szoba összkömfortos lakás, melléképülettel eladó. Kiskunhalas, Kilián Gy. u. 78 3. ' í<g'. • J/.-'“ 1076 HÁROMSZOBÁS házrész 317 négyszögöl telekkel el­adó. Kiskunhalas, Kard ‘ u. 8._______ 1078 K ÉTSZOBÁS központifű- téses családi ház készpénz plusz OTP-hitelvállalással eladó. Kiskunhalas, Járó- szék u. 33. Ácsai. 1086 TANYA 1600 négyszögöl sző­lő-gyümölcsös területtel eladó. Villany van. Ugyan­ott egy fejőstehén is eladó. Kiskunhalas, Felsőszállás 51. 1092 KALOCSÁN, Malom utca 95. szám alatt, 3 szobás, für­dőszobás családi ház, ga­rázzsal, melléké'pületelokel, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: Má- csai Ignác 6300. Kalocsa Meszesi út 3. szám alatt.' __________________________191 KÜLÖN bejáratú egyszobás házrész eladó. Kiskunha­las, Nyárfa u. 8. Érdeklődni vasárnap. _______________1106 [ E LADÓ Hetényegyháza Petőfi utca 10. szám alatti 3 szobás családi ház, vala­mint építési telek. Lakáscse­re nem érdekel.________1924 F ÉL ház eladó. Kiskunhalas, Somogyi B. u. 4. Érdek- lódni csak vasárnap. 1107 LAKÓHÁZ eladó. Kiskun­halas, Arany J. u. 17/ sz. alatt____________ 1108 B EFEJEZÉS előtt álló nya­raló eladó Kunfehértó, Pi­pacs u. 2. Érdeklődni Kis­kunhalason a KISKUN-áru- ház emeletén, Károlynénál. 1110 KÉT család részére is al­kalmas kertes lakóház ga­rázzsal, melléképületekkel eladó. Kiskunhalas, Sze­gedi út 39. , ‘ __________1114 8 00 NÉGYSZÖGÖL belte- rület épülettel eladó. Kis­kunhalas, Felsőszőlők 148. özv. Tombácz Istvánné. '_____________ 1116 S ÜRGŐSEN, áron alul eladó jó állapotú nagy ta­nya. Víz, villany van. La- josmizse, A Is ól a jós > 338. Krizsán József, (volt Dra­bant tanya) ____________26849 M ARIAHEGY 217. számú ház eladó. Érdeklődni lehet: Horváth Gyula, Kecskemét, Budaihegy 302. mindennap 17 óra után. ' , 26851 2 SZOBÁS utcai házrész el­adó. Baja Szegedi út 41. 732 NAGYKÖRÖSI 3 szobás ház sürgősen eladó'. Nagykő­rös, Farkas u. 2. Érdeklőd­ni: Nagykőrös, Gát u. 3. Marton Sándor. 810 KÉT CSALÁD részére is alkalmas kertes családi ház, azonnal beköltözhetően el­adó. Érd.: Szeged, Homok u. 16. mindennap 9—18 órá­ig.____ ____ _ _ ■ - 806 J Ó karban levő. több helyi­ségből álló tanyai lakás, . fürdőszobával, vízzel, vil­lannyal. 1200 négyszögöl szőlővel, gyümölcsfákkal, müút mellett, állomáshoz 15 percre, sürgősen eladó. Fü- löpszáliás, Telekpuszta 85. ________________________26875 O RDAS, Rákóczi utca 6. sz. alatti, 2 szobás.* családi ház eladó. Érdeklődni lehet: Kiss Sándor, 7030 Paks, Le­nin utca 18. szám._____180 K ERTÉSZKEDÉSRE, állat­tartásra alkalmas tanya, 2400 négyszögöl szőlővel el­adó. Érdeklődni lehet: Solt- vadkert,, Ady E. u. 44. szám alatt. V ‘ ______ 26864 K ISKÖRÖS központjában, szoba. konyhás, kamrás, kertes családi ház, mellék­épületekkel, megegyezéssel, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: 6200 Kiskőrös, Tompé u. 5. szám alatt, egész nap. 192 Lakás KÉTSZOBÁS lakás készpénz plusz* OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 15. I. em. 109. 1024 KÉT és fél szobás lakást el­cserélnénk, másfélszobás la­kásra OTP-hitelátvállalással. Baja. Marján József tér 2 4. 673 KÉTSZOBÁS lakás Baján, a Józsefvárosban eladó. Kész­pénz plusz 50 ezer Ft OTP- hitelátvállalással. Érdeklőd­ni*. a helyszínen 17 óra után. Páncsity, Rezét u. 6,___683 E GY PLUSZ 2 fél szobás 63 négyzetméteres örökla­kás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Kis­kunhalas, Kuruc Vitézek tere 13. mgfszt. 76. Érdek­lődni 19 óra után.____1087 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses lakás készpénz plusz 120 ezer OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Erdei F.’ tér ,5. I. em. 17. __ 1085 2 ,5 1 SZOBÁS hódmezővá­sárhelyi összkomfortos, ta­nácsi lakást cserélek üdü­lőért. Ajánlatokat a szege­di Magyar Hirdetőbe „Üdü­lő 6548a” jeligére. 811 Gé,pek és alkatrészek BABETTA (Jáwa) új álla­potban eladó. Kecskemét, Magyar u. 28.______v 26841 J Ö állapotban levő, négyke- ,rók-meghajtású BL—12-es Diesel-motoros munkagép sürgősen eladó. Cím: Sere­gély Sándor, 6230 Soltvad­kert, Hunyadi u. 37.__1051 I D-S 601-es Trabant és 4 ló­erős, hátsókerék-meghajtású MIA motoros magánjáró el­adó. Kiskunhalas, Széchenyi u. 79. Érdeklődni 16 ,óra után._________. ' ._______1032 I C-S Triumpf személygép­kocsi, sok alkatrésszel eladó. Kiskunhalas, Csillag u. 6. . Tel.: 11-840. _________1044 Z SIGULI Kombi eladó. Kis­kunhalas, Kertész u. 14. Ér­deklődni_16_óra _után.__1027 I T-S Zsiguli 1982-ig érvényes műszakival és T—4—K 14-es kerti traktor pótkocsival jó állapotban eladó. Soltvad­kert, Fürst S. u. 3/1. Érdek­lődni 18 óra után._____1029 1 200-ÁS Zsiguli eladó. Kis­kunhalas, Batthyány u. 23. Érdeklődni 16 óra utón. . . 1 ' -______1022 1 200-AS Lada (három és fél éves) eladó. Irányár: 66 ezer Ft. Kecel, Bem J. u. 17. ______ 10Í3 R AJ Gaz 69-es és 650x16-os külső gumik eladók. Kis­kunhalas, Kisfaludy u. 23. ________________________1007 C O-S koaka Waiftburg 1982 januárig érvényes műszaki­val és 408-as Moszkvics el­adó. Kiskunhalas, Állomás u._5. fszt._ 1._______-___1008 B OLGÁR T 45-ös lánctal­pas traktor talaj maróval eladó. Soltvadkert, Kertész u. 1. _______' 26856 „ VETYEROK—12” — 250 köbcentiméteres csónak­motor, tirisztoros gyújtású, vadonatúj eladó. Érdeklőd­ni lehet: Bolvári Ferenc 6300 Kalocsa Szérűskert út 3. 17 óra után. 189 1971-ES kiadású Ikarus—311 típusú autóbusz felújított állapotban eladó. Érdek­lődni lehet: Kecskemét, Városi Tanács Építési Költ­ségvetési Üzeme, Kecske­mét, Reiszmann Sándor ut­ca 20. sz. alatti központi irodában. ________ 1700 R —10-ES személygépkocsi érvényes műszakival, egy­ben, vagy alkatrészenként eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Rákóczi út 21. I. ép. fsz. 2. Abonyi Jakabnál. ___________.____________26873 P A rendszámú 126-os Fiat 1984. áprilisig érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshalma. Magyar László u. 20. 18 óra után. , _____________• ________952/ I T-t Trabant 601-es, 1983-ig érvényes műszaki vizsgá­val eladó. Balatonszállás, Arany J. u. ii. Érdeklődni 17 óra után. _____ 1068 I R-es S 100-as Skoda Jó állapotban eladó. Érdeklőd­ni Kunfehértó, Előre Tsz. P átmér.__________________1070 V ENNÉK 3—5 mázsa te­herbírású vizsgázott után­futót. Nasz Péter János­halma, Széchenyi u. 72. sz. _____________1071 U L-es 1200-as Zsiguli eladó. Kiskunhalas, Béke u. 1—3. I. em. 15.____________ 1074 8 50-ES Fiat karosszéria , el­adó. Kiskunhalas, Bajza u. 70. . ___ 1075 I C-s 850-es Fiat jó állapot­eladó. Tázlár, I. kér. 90. > i 1080 RS 69-ES kerti traktor el­adó. Kiskunhalas, Zrínyi U. 57.__________ 1084 T RABANT Hycomatot ven­nék sürgősen. Leveleket „Igényjogosult” jeligére ké­rem a kiskunhalasi Hir­detőbe Magyar u. 2. sz. _______________ 1087 I S-es Zaporozsec lejárt mű­szakival üzemképes mo­torral eladó. Ábrahám Im­re Balotaszállás, Petőfi u. 46.___, , • i T030 K ETTŐ DB. vadonatúj MTZ hátsó gumiköpeny bel­sővel, 1 db. új 3 kW-os 2300 fordulatú villanymotor eladó. Kiss István Kiskő- rös, Baross u. 7. sz. 1102 ZK rendszámú Trabant Speciál eladó. Érd: Baja Platánfa u. 2/c. esti órák­ban.______________________750 250 cm;,-es MZ ,oldalkocsis motorkerékpár eladó. Baja Csák u. 28. sz. _________752 F ÉKNÉLKÜLI utánfutó el­adó. Érdeklődni munkana­pokon Kelebia Tsz, irodá­ban Molnár Évánál 8—17 óráig. Vasárnap Bajcsy Zs. u. 68. sz,________________1091 MAHAGÓNI csónaktest (4 személyes) 250 köbcen­tis motorral eladó. Csong­rád, Jókai u. 24 a._____1066 U M-es 601-es Trabant Li­mousine 1983-ig érvényes műszakival eladó. Kiskun­halas, Erdei F. tér 4. B. I. em. 19. Érdeklődni szomba­ton 16 órától, vasárnap egész nap.______________1095 5 0-es MTZ, 5 tonnás bille­nőplatós pótkocsi, UNHZ*­500-as markológép eladó. Soltvadkert, Arany J. u. 9.2.____________________1037 8 50-es Fiat lejárt műszaki­val eladó. Kiskunhalas, Vadkerti _út_31._________1112 Z D-s Wartburg de Luxe és RS 09-es traktor eladó. Gyurján János Kiskőrös, Erdőtelek 3._______ 1117 7 50-es Zastava eladó, ugyan­ott 1500-as Polski motor váltó.. Baja Botond u. 14. sz. ________'______723 I K rendszámú Wartburg Tourist eladó. Érdeklődni: Dusnok Víziszárny as-telep Szácsény.________________727 K ITŰNŐ állapotban lévő Trabant Speciál 6Cl-es, 1982. decemberig érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni: 6440. Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Száll. 963 ZY-os Wartburg friss mű­szakival, gáztűzhely pa­lackkal eladó Kecskemét, Jókai u.. 25. Műszaki Ke­reskedés. _____________ 1692 • UX — rendszámú Trabant Speciál személygépkocsi, érvényes műszaki vizsgával, 49. ezer km-cel, megegye­zessél eladó. Érdeklődni lehet: Vatai László 5300. Kalocsa Verseny utca 10. . szám alatt. 193 Egyéb adásvétel VILÁGOS színű, páncéltőkés bécsi zongora eladó. Baja, Mészáros L. u, 18. sz. 675 FÉM nyúlketrecek eladók. Érdeklődni: Kecskemét, Benczúr Gy. u. 5. _____26843 K ECSKEMÉT, Arpádváros környékén garázst vennék. Leveleket: „Árpád körút 131803” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. _ 1 ,, 1691 KENWOOD tuner, Sanyó deck és Akai lemezjátszó eladó. Kecskemét, Kölcsey u. 7­____ B ONTÁSBÓL eladó: tégla, szarufák, gerendák, cserép­léc, deszka, ajtók, mozaik­lap. Érdeklődni Kiskunfél­egyháza, Hunyadi utca 2. ;______________ 1205 E LADÓ kék-szürke perzsa kandúr macska. Érdeklődni lehet délelőtt és az esti órákban. Kecskemét, Dam­janich utca 3. VII. emelet 19.________j__________1666 B ONTÁSBÓL eladók: beton- gerendák, vas tartóoszlopok, gerendák, horogfák, ajtó, ablak, tégla házhoz szállítva is, és egyéb bontási anya­gok. Kecskemét. Batthyány u. 28.__________________1794 B ONTÁSBÓL eladó: ajtó, ablak, gerendák, horogfák, deszka, léc, betonoszlopok, vaskapu, tégla házhoz szál­lítva is. Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 2._ 1795 ELADÓ bontásból: deszka, léc, ajtó, ablak, gerendák, horogfák, cserépkályha, par­ketta, csatorna, tégla, mo­zaiklap. vaskapu garázsaj­tó. Baja, Szabadság u. 126. ^ ' 7 . 1796 BAJÁN, a piacon május 9-én anyáknapi virágvásárt és virágpalánta-vásárt tart a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetke- zet. ’ 1888 JÓ állapotban, 12 rekeszes, 4 emeletes nyúlketrec eladó. Kecskemét, Lorántffy Zs. utca 6. Cs. Tóth János. 1718 4 ÉVES betanított/ heréit ló eladó. Kiskunmajsa. Bodog- lár 42. Vas Sándor. 1065 JÖ állapotban levő ponyva- garázst vennék. Cím: Baja, Magyar u. 8. sz. ________' 713 B ONTÁSBÓL eladók: geren­dák, horogfák, tleszka, léc méretre fűrészelve is, ajtók, ablakok, szalagcserép, kis és nagyméretű tégla, tűzre- valtt, házhoz szállítva is, kedvezményes áron. Kecs- kemét, Nyíl utca 23. 1724 40 BASSZUSOS tangóhar­monika eladó. Kiskunhalas, Zalka M. u. 10. __________1069 S UMATIC kis ébresztőórát, kimerült teleppel is, magas áron megveszek. K. László, Mélykút, öregmajor. 45. ______/________ 1 1079 K ÉTSZEMÉLYES rekamié. két fotel, dohányzóasztal, és különböző fotelok eladók. Kiskunhalas, Magyar u. 2. { , , 1088 ELADÓ komfort tip-gáztűz- hely (palack is), új filmfel­vevő és vetítőgép. Kiskun­halas, Kilián Gy. u. 35/a. I. em. - , , 1089 RÉGI faliórák, igényes gyűj­tőnek eladók. Kiskőrös, Kossuth u. 1« _________ 1094 1 000 DB komplett szikvizes üveg. tölthető állapotban el­adó. soltvadkert, Bocskai u. 118. __________________1098 . M ÜLTSZÁZADi faragott pa­rasztláda és egy Moszkvics­ból kiszerelt autórádió el­adó. Kecel, Kalocsai u. 15. > szám.____• _______1100 E LADÓ Stár De Luxe mag­nó rádióval egybeépítve és egy kempingkerékpár. Ér­deklődni Kiskunhalas, Pap­rika A. u. 24. 1105 Vegyes KÖRNYEZETÜNK VÉDEL­MÉBEN! A Bkm.-i Kommu­nális Szolgáltató Vállalat szolgáltatásai közületek és a lakosság részére: szennyviz­es fekáliatárolók, korszerű ürítése, tisztítása, fertőtlení­tése, valamint a folyékony hulladék szakszerű elszállí­tása. A lakosságnak kedvez­ményes díjtételt alkalma­zunk! Épületen belüli csa­tornák tisztítása* dugulások elhárítása —* bontás nélkül, szennyeződésmentesen. Ipari és csapadékelvezető csator­narendszerek dugulásainak elhárítása, folyamatos és korszerű karbantartása a | megye egész területén. Szol­gáltatásaink megrendelhetők a vállalat bajai üzeménél. Pontos cím: Bkm. Kommu­nális Szolgáltató Vállalat, bajai üzeme, Baja, Tanya I. 1/a. Telefonszám: 12-849. Korszerű és nagy teljesítmé­nyű, speciális gépeinkkel bármikor rendelkezésére ál­lunk megrendelőinknek. Bkm. Kommunális Szolgál­tató Válladát, Kecskemét, Czollner tér 5. ___________671 M AGÁNYOS férfi albérletet keres. Leveleket: „Tanya is számításba jöhet’’ jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe ké­rek. ___■ ■ __730 FÉLMÜSZáSöS Villanysze­relői háztartási gétfek javí­tásában -jártas1 dolgözót ^ke­resek. Leveleket: „Fizetés megegyezés szerint” jeligéré a bajai Magyar Hirdetőbe kérek. _____________ 729 K ÜLÖN bejáratú, bútorozott szoba, két férfi részére ki­adó. Kiskunhalas. Ságvári E. u. 29 a. Érdeklődni 16 órától. _ 1082 E LVESZETT 1981. ápr. 24-én Kiskunhalas, Köztársaság u. 16. sz. alól, 5 hónapos szu­ka ordas színű farkaskutya. Kérem a becsületes megta­lálót, vagy nyomravezetőt értesítsen a fenti címen. Ju­talomba^ részesül. 1083 KÜLÖN bejáratú központi fűtéses bútorozott szoba lá­nyok részére kiadó. Kiskun­halas, Sereg u. 6 a. Érdek­lődni 16 órától. / 1101 BÚTOROZOTT szoba für­dőszoba-használattal, két lánv részére kiadó. Kiskun­halas, Erdei F. tér 2. B. III. em. 25. Érdeklődni 17 órától. _ 1104 25 ÉV gyakorlattal tmk-s kőműves szakmunkás állást keres Kecskeméten vagy környékén. Leveleket „6—14 óráig’’ jeligére a kiadóba kérek. ______________26871 Ü TÖS Glashütte, Philip Pa- tek. Girard Perregeaux zsebóráért új gépkocsit ad­nék. vagy megvásárolnám. Különleges zsebóra-szerke­zet is érdekel (Tourbillan). Kállay Márta gyűjtő. Buda­pest, VII.. Dob u. 38.- 1/14. (1072) 726 Házasság 43 ÉVES, lakással rendelke­ző szakmunkás házasság céljából megismerkedne ko­moly nővel, aki kedveli a kertet, állatokat. Leveleket „Krecskemét környékiek előnyben” jeligére a kiadó­ba kérek._____________26870 26 ÉVES, 165 cm magas, me­zőgazdaságban dolgozó,, min­den káros szenvedélytől mentes fiatalember, keresi falusi életet kedvelő, házias lány ismeretségét házasság céljából. Minden fényképes levélre válaszolok. A levele­ket „Boldogság gyere hoz­zám” Jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Magyar . u. 2; sz. _____■_______1113 5 4 ÉVES, 158 cm magás, bar­na, karcsú, vidám természe­tű özvegyasszony, megis­merkedne házasság céljából korban hozzáillő, rendes, komoly gondolkodású férfi­val. Leveleket „Fehér orgo­na” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma- gyar u. . . 1077 ’ 25 ÉVES. 168 cm magas, bar­na, csinos, érettségizett, há- . zias, független barátnőmnek házastársat keresek, korban hpzzáillő és hasonló adott­ságokkal rendelkező, magas férfi személyében. Fényké­pes leveleír előnyben, ka­land kizárva. Leveleket .j „Szeretném, ha boldog len­ne” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbb, Ma­gyar^ u. 2. sz. alá. 1115 KERESEM azt a jó modorú, művelt, káros szenvedélytől mentes férfit^ 47—52 évesig, aki megértő jó férj lenne. Egy továbbtanuló fiam van. Részemről egy gyermek nem akadály, akár saját otthonomba is költözhetne. Fényképes leveleket kérek „Együtt .egymásért” Jeligére a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. Ilii 180 CM magas, 27 éves kis­iparos, kopasz fiú vagyok. Megismerkednék 18—26 éve­sig, 160 cm magasságtól szakmunkáslánnyal házasság céljából. Levelet Baja és környékéről várok. „Álmo­dozó” jeligére a bajai Ma­gyar Hirdetőbe. 726 24 ÉVES, 172 cm magas, el­vált fiatalember házasság céljából megismerkedne, korban hozzáillő, elvált vagy bzvegjtasszonnyal. Levele­ket: „Írj, hogy találkozhas­sunk” jeligére a bajai Ma­gyar Hirdetőbe. 745 66 ÉVES vagyok, 2100 Ft nyugdíjam van. Nagyközség­ben, háromszobás, komfor­tos saját házamban lakom. Keresek 64 évesig özvegy nyugdíjas, jótlelkű, házias, magányos asszonyt, akivel békés nyugodt életet tudnék élni, tiszteletben, becsület­ben. Csak olyanok írjanak, akik lakásomba tudnának költözni, ami később közös lenne. Leveleiket „A ma­gányt és szeretetet megosz­tani” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. sz. alá. 1073 MUNKAALKALOM PETŐFI Nyomda, Kecskemét, K.-Sze- gedi út 6.-sz. felvesz női és férfi mun­kavállalókat betanított, illetve segéd­munkás munkakörben. 999 A 607. SZ. IPARI Szakmunkásképző In­tézet és Szakközépiskola Kecskemét, Április 6. tér 1. felvesz szeneskazán­hoz központifűtés-kezelőt, továbbá ta­karítónőt. 805 SZBKI Kecskeméti Kutató Állomása gyakorlott gyors-gépírót, keres felvétel­re. Jelentkezés r személyesen, Munká­csy u. 15. sz. alatt. 1712 CIPOELADÖ-SZAKMAban szakkép­zett vagy szakképzetlen eladót és áru­átvételi munkára segédmunkást felvesz sC kecskeméti Centrum Aruház. DEKORÁCIÓS munkára érettségizett fiatal férfi dolgozót felvesz a kecske­méti Centrum Aruház. GÉPÍRÓ adminisztrátort keresünk. Je- lentkezést írásban kérjük az Erdőfel­ügyelőség Kecskemét. József Attila u. 2. címre.. 803 A MAHAJOSZ felvételre keres lakatos, hegesztő szakmunkásokat, segédmun­kásokat. Jelentkezés: Baja, Dimitrov út 7(i b sz. alatt, műhelyvezetőnél. 749 GANZ VILLAMOSSÁGI MÜ­VEK KÉSZÜLÉKGYÁRA BAJAI GYÁRÁBAN FEL. VESZ FESTŐ, MARÓS, ESZ. __ TERGÁLYOS SZAKMUN­KÁST, SAV AZÓ, GALVANIZÁLÓ BE­TANÍTOTT MUNKÁST. GÉPI DOLGO. ZÓT ÉS ANYAGMOZGATÓT. CSAT­ALJAI TELEPHELLYEL FELVESZ ESZTERGÁLYOS, MARÓS, SZERELŐ, LAKATOS £S ONTÓ SZAKMUNKÁST, FÉRFI ÉS NŐI BETANÍTOTT MUN­KÁST. SZAKMUNKÁSOKNÁL KI­EMELT ÓRABÉRT BIZTOSÍTUNK ES AZONKÍVÜL ÜZEMI KONYHÁVAL RENDELKEZÜNK £S ÓVODAI ELHE­LYEZÉST IS TUDUNK BIZTOSÍTANI. JELENTKEZÉS: MUNKAÜGYI OSZ­TÁLY BAJA, KÖLCSEY U. 37. SZÁM. 6 72 Fémcsiszolást, aluöntést, ezzel járó lakatosmunkát vállalunk Máius 1. MGTSZ, SÜKŰSD Telex: 28-1296 , 1802 KERESÜNK műszaki osztá- lyunkra műszaki fejlesztési feladatok ellátására, szer­szám- és készülékszerkesz­tői munkára, valamint gyár­tóeszköz-gazdálkodói munkára közép­fokú vagy felsőfokú végzettségű mun­kavállalókat. Jelentkezés: Reszelőgyár, Szolnoki u. 20. Személyzeti vezetőnél. 801 A KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegy­tisztító Szövetkezet bajai textiltisztító telepére, gyakorlattal és középiskolai végzettséggel rendelkező általános ad­minisztrátort felveszünk. Jelentkezés: Baja, Szegedi űt 115. szám alatt. 935 KISKUNHALASI Téglagyár felvesz karbantartókat, valamint férfi és női munkavállalókat betanított munkára. 1056 A BACSÉP vízvezeték-szerelőket, köz­pontifűtés-szerelőket, lakatosokat, he­gesztőket, villanyszerelőket, kőműve­seket és férfi segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezni lehet: Kecske­mét, Klapka u. 34. Munkaerő-gazdálko­dási csoportnál. 1706 A báCSép 1. sz. Ipartelepére szerke­zetszerelő lakatos, esztergályos, marós szakmunkásokat és férfi, női segéd­munkásokat felveszünk. Leinformálha­tó férfi munkaerőt portás és ipari őr munkakörbe, jó kereseti lehetőséggel felveszünk. Rendészeti gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezni le­het: Kecskemét. Házgyár, munkaügyi csoportnál. 1705 AZ EBKM Vízmű Vállalat felvesz idényjelleggel működő „C” kategóriás „Camping” büféjéhez szakképzett ven­déglátóipari eladót. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat munkaügyi osz­tály, Kecskemét, Izsáki u. 13. 1715 AZONNALI belépéssel felveszünk ad­minisztratív munkaterületen jártas nyugdíjas dolgozót. Fizetés megegyezés szerint. Cím: Gépjavító és Vasipari Közös Vállalat. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 126. 1698 BÁCSKA Építő Ipari Szövetkezet daru­vezetőket keres azonnali felvételre, 6,5 tonnás darura. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a szövetkezet köz­pontjában, Jánoshalma. Molnár J. u. з. szám alatt. 807 AGROKER Vállalat Csomagoló Üzeme felvesz női dolgozókat,'* továbbá targon­cavezetőket és férfidolgozókat, raktá­ri segédmunkás munkakörbe. Heti munkaidő: 40 óra. Jelentkezni lehet: AGROKER Vállalat Kecskemét, Matkói út 3. sz. alatt, 1716 FOLYAMSZABALYOZÓ és Kavlcskot- ró V. Bajai Hajójavító Üzemigazgató­ság felvételre keres vasszerkezeti la­katos, géplakatos, hegesztő, motor- szerelő erős és gyengeáramú, vil­lanyszerelő, elektro-lakatos, festő, cső­szerelő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentkezés Baja Dimitrov и. 76 b. Munkaügyi csoport. 540 Pályázati fölhívás A ■ Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat (Kecs­kemét, Kossuth tér 1.) 1981. július 1-től lß86. jú­nius 30. napig terjedő időre szerződéses üzemeltetésre átadja a következő üzleteket: 141. Éva eszpresszó Baja, Dózsa Gy. u. 42. 145. Gyöngyvirág eszpresszó Baja, Szabadság útja 92. II. o. eszpresszó III. o. eszpresszó 146. Club eszpresszó Baja, Kunffy Zs. u. 1. 147. Mini eszpresszó Baja, Szabadság u. 7. 182. Italbolt Baja, Bokányi D. u. 52. 186. Fehérhajó söröző Baja, Árpád tér 198. Italbolt Baja, Szenes u. 1. 320. Dióhéj vendéglő Kecskemét, Rákóczi út 30. 347. Szegfű eszpresszó Kecskemét, Bem u. 12. 349. Csöpi eszpresszó Kecskemét. Szalvay M. krt. 28. 392. Dominó eszpresszó Kecskemét. Balaton u. 1. II. o. eszpresszó II. o. eszpresszó III. o. italbolt II. o. söröző IV. o. italbolt II. o. vendéglő III. o. eszpresszó III. o. eszpresszó III. o. eszpresszó 444. Erzsiké eszpresszó Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 543. Hóvirág eszpresszó Kiskunhalas, Táncsics M. u. 2. III. o. eszpresszó II. o. eszpresszó A pályázatokat 1981. június 1-ig kell benyújtani a vállalat központjába (Kecskemét, Vak-Bottyán u. 2.) A versenytárgyalás 1981. június 9-én és 10-én 9 óra­kor lesi a Hírős étterem (Kecskemét, Rákóczi úi 3—5.) helyiségében megtartva. A tájékoztató adatokat és bővebb felvilágosítást á vállalat személyzeti osztálya ad (Gutái Lajos személyzeti osztályvezető, Kecskemét, Vak-Bottyán u. 2.) 1866 i KÖZLEMÉNYEK FELHÍVÁS! Értesítjük a lakosságot, hogy a Baján elhelyezkedő 3008. tulaj­doni lapon 1. sorszámú 2537. hrsz. alatt nyilvántartott — Bacdó B. utca, Somo­gyi B. utca, Világos utca és Rudnay Gy. utcák által határolt terület — ba­jai görögkeleti temetőben levő vala­mennyi sír és sírbolt, a temetőben le­vő kápolnával együtt szanálásra ikerül 1981. október 20-ig. Felkérjük, az érde­kelt hozzátartozókat, hogy az elhalt­jainak helyi (bajai) új köztemetőben vagy más terület temetőjébe való át­helyezéséved kapcsolatos megbeszélés céljából a Bajai Városgazdálkodási Vállalat temetkezési részlegét (Baja, Szabadság u. 8.) felkeresni szívesked­jenek. Jelentkezési határidő: 1981. ok­tóber 20. Akik 1981. október 20-ig nem jelentkeznek, minden jogigényről le- mondottnak tekintjük és hozzátarto­zóik sírját közös sírba exhumáljuk. Ba­ja Városi Tanács V. B. Műszaki Osz­tálya. 688 Gyászhlr Tajdalommal tudatjuk, hogy szere­tett testvérünk HARKAI JUSZTINA Kecskemét, Csongrádi út 43 /a. sz. alatti lakos, 80 éves korában el­hunyt. Temetése f* hó 7-én, 14 óra­kor * lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család. 27 617 Értesítjük a hozzátartozókat, isme­rősöket és munkatársakat, hogy ÖZV. SAROK ANTALNÉ Csanádi Erzsébet , hamvasztás utáni búcsúztatása f. hó 9-én, fél H órakor lesz a kecske­méti köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 27 623 Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. DUDÁS IMRÉNÉ Farkas Mária Kecskemét, Alsószéktó 249. szám alatti lakos, 79 éves korában el­hunyt. Temetése f. hó 7-én, három­negyed három órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló fia. menye, unokái. 27 626 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédnagyapánk, apósunk DEZSÖFI BERTALAN MÁV-nyugdíjas életének 71. évében, rövid szenve­dés után elhunyt. Temetése f. h<> 8-án du. fél 4 órakor lesz a kecs­keméti. köztemetőben. Gyászoló család. 1948 Köszönetnyilvánítás Küszönetettel adózunk a bácsboko- di Aranykalász Tsz vezetőségének.' dolgozóinak, a pártszervezetnek, rokonoknak, ismerősöknek, akik végső búcsút vettek szeretett pá­pánktól, nagypapánktól, és elkí­sérték DUDÁS JÓZSEFET 1081. ápr. 27-én utolsó útjára. A gyászoló család. 740 Hálás szívvel1 mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, jó szomszédoknak/ volt mun­katársainak, a Vörös Szikra Tsz vezetőségének, akik szeretett fér­jem, drága édesapám, apósunk, nagyapánk, dédnagyapánk • ZUBOR ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyezték, és fájdal­munkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kis­kunhalas. 1061 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, akik szeretett férjem. édesv apánk, nagyapánk, dédapánk ID. VAS JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára ko- s/orút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kis kunmajsa, Bodoglár. toi.i Munkaalkalom Kiskunfélegyházi cipész ipari Szövetkezet azonnali belépéssel felvesz raktárvezetőt. Jelentkezés Kiskunfél­egyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. sz. alatt. 781 A KECSKEMÉTI MEZŐGÉP Külső-Sze­gedi út központi szervezési osztálya felvételre keres felsőfokú műszaki vég­zettségű, valamint ügyvitelszervezői minősítéssel rendelkező dolgozókat. Számítástechnikai képesítés vagy gya­korlat előnyben. 789 GÁZ- és Olajszállító Vállalat 12. sz. Hírközlési Üzeme telefonközpont-keze­lőt vagy átviteltechnikai müszérészt keres kecskeméti telephellyel, bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: levélben vagy személyesen Gáz- és Olajszállító Vállalat Kecskeméti Üze­me, Kecskemét, Szolnokihegy (Békés­csabai út) 232. 1996 A MEZŐGÉP felvesz gyár­tástechnológust, pótlólagos rvH automatizálásában jártas lAjH mérnököket, üzemmémökö- ^ ^ két, technikusokat, ipari szakközépiskolai végzettségű munkavállalókat.^ Jelentke­zés a gyártásfejlesztési osz­tályvezetőnél, Kecskemét, Külső-Szege­di út 136. 793 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz főiskolai vagy középiskolai végzettségű dolgo­zót, tmk villamos ; művezetői munka­körbe. Jelentkezés a MEZŐGÉP Kecs­kemét. Külső-Szegedi üt 136. sz. Törzs­gyár munkaügyi csoportjánál. 795 A BRG Magnetofon Gyára felvételt hirdet portás, öltözőőr és' vagyonőr, valamint kocsikísérői munkakörbe. Je­lentkezés a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. ,1683 A BÁCS-KISKUN megyei ZÖLDÉRT Vállalat kecskeméti kirendeltsége*pénz- táros, villanyszerelő, kőműves, festő munkakörökbe azonnali belépéssel munka-vaHalókat keres felvételre. Fel­vételre jelentkezés: Kecskemét, Rákó- cziváros 15. sz. alatt a kirendeltségve­zetőnél. 787 \ PROMETHEUS TTV bajai kirendeltsége értesíti T. Megrendelőit, hogy az alábbi gyors és szakszerű szolgáltatásokkal áll az Önök rendelkezésére . Automatikus blokk olaj- és gázégők üzembe helyezése, javítása, szerződése? karbantartása. Továbbá tüzeléstechnikai és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése. Kérjük T. Megrendelőinket, forduljanak bizalommal kirendeltségünkhöz. Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs, u. 4. Telefon: 12-588'4 mell. Telex: 281-253 629

Next

/
Oldalképek
Tartalom