Petőfi Népe, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-20 / 116. szám

vy Yl IDŐJÁRÁS Várható Időjárás mm estig: általában kevés nappali felhóképzódés, legfel Jebb egy-két helyen zápor, zivatar Mérsékelt változó Irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hómér séklet 6. ll fok kózótt, legmagasabb nappali hómérséklet 11 fok kó rúl. A Balaton vizének hómérséklete Siófoknál ll órakor IS fok volt (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évt. 116. szám Áfft! 1,40 Ft 1981. május 20. szerda Hazaérkezett az MSZMP küldöttsége Nyugat-Berlinböl A Nyugat-berlini Szocialista Egységpárt meghívására május 14—19. között látogatást tett Nyugat-Berlinben az MSZMP küldöttsége: Baranyai Tibor, a Központi Ellenőrző Bizottság tag­ja, a KB osztályvezetője, és Emszt Antal, a Központi Bizott­ság tagja, az MSZMP Csepel Vas- és Fémművek bizottságának első titkára. A delegáció —, amely részt vett a nyugat-berlini test­vérpárt VI. kongresszusán — ked­den hazaérkezett. (MTI) A magyar nap sikere Újvidéken 3. oldal Sajtóposta 4. oldal Bonyolult dolog ez, kérem ... 1-5. oidai Sport 7. oldal Baloldali siker az olasz népszavazáson Simó Endre, az MTI tudósító­ja jelenti: Az olaszországi népszavazáson fényes balodali siker született: a szavazók 67,9 százaléka elutasí­totta az újfasiszták, a keresztény- demokraták és az egyházi körök kezdeményezését, hogy szüntessék meg a művi terhességmegszakítás törvényes lehetőségét, melyet az 1978-ban megalkotott törvény sza­vatol. A népszavazás hivatalos végeredménye az alábbi képet mutatja: A népszavazáson a szavazásra jogosultak 79,6 százaléka vett részt. (Az utóbbi évtized részvé­teli arányai közül a legalacso­nyabb.) „A mozgalom az életért" elne­vezésű jobboldali heterogén cso­port kezdeményezésére az abor­tuszműtétek törvényen kívül he­lyezésére szavazott 32,1 százalé­kuk ellene pedig 67,9 százalékuk. Az abortuszműtétek teljes libe­ralizálását célzó radikális párti indítványt 11,5 százalék támogat­ta, 88,5 százalék viszont ellenezte. Az antiterrorista harc megví­vására 1979-ben hozott Cossiga- féle szükségintézkedések életben- tartására a voksok 85,2 százalé­ka jutott, hatálytalanításukra 14,8 százalékuk. Az életfogytiglani börtönbünte­tés eltörlésére vonatkozó referen­dumindítványt a szavazók 77,3 százaléka ellenezte, 22,7 száza­léka támogatta. A fegyverviselésnek a fegyve­res erők tagjaira való korlátozá­sát, 'valamint a vadászfegyver­viselési engedélyek visszavonását célzó javaslat a választók 86 szá­zalékának ellenkezésébe ütközött, és mindössze 14 százalékuk értett egyet vele. A népszavazás politikai hord- ereje túlnő az egyes törvényekén, főként az abortusztörvényén — hívták fel a figyelmet olasz bal­oldali vezetők nyilatkozataikban. Meghiúsította a jobboldal törek­vését, hogy konzervatív, retrog- rád politikájukat tömegbázissal támasszák alá a népszavazáson. Berlinguer, az OKP főtitkára ér­tésre adta, hogy ez korántsem volt eldöntött dolog a népszava­zás előtti napokban, melyeknek politikai légkörét befolyásolta a rápa ellen elkövetett merénylet. Berlinguer abban látta a leg­fontosabb politikai fejleményt, hogy hívő emberek nagy tömegei sem követték a Keresztényde­mokrata Párt és a 'katolikus egy­ház útmutatását, hanem a balol­dali erők álláspontjára helyez­kedtek az abortusztörvény kérdé­sében. Berlinguer ezt a népi egyetértést a haladás sikerének nevezte. Sürgette, hogy az olasz politikai vezetés is vonja le be­lőle a szükséges következtetést. Piccoli, a Kereszténydemokrata Párt főtitkára kijelentette: a ve­reség ellenére semmit sem vál­toztatnak álláspontjukon. (MTI) Háztartási vegyiáru-kínálat a megyében Lényeges összefüggés van a la­kosság életszínvonala és az általa felhasznált háztartási vegyiáruk között. Az e címszó alá tartozó — a népegészségügy tekintetében is jelentős — napi termékekből tetemes mennyiséget vásárolnak a megye fogyasztói. A nélkülöz­hetetlen szappantól a seprűig mintegy 4 ezer cikket magába foglaló vegyiárukból a Bács— Csongrád megyei FŰSZERT kecs­keméti raktárházálból az idén 243 millió forint értékű kerül az üzle­tekbe. — Mit jelent e nagy összegű árucikkek forgalomba hozatala? Kérdésünkre Lukács Ferencné raktárház-igazgató válaszolt: — Értékében a vegyiáruk összes évi eladásunknak egyötödét teszik ki, hiszen ezek mellett természe­tesen élelmiszerekkel is foglalko­zunk. Az idei kép több vonatko­zásban kedvezd. Míg tavaly ilyen­kor mindössze 2—3 fajta mosó­porunk volt, és a hiányzó többi mosópor helyén főként pezsgőt raktároztunk, ebben az évben a nyolcféle, bőséges mennyiségű hazai mosóporral kiszorultunk az udvarra. Az év első negyedében 1579 mázsa mosóport értékesítet­tünk, másfélszer annyit, mint egy évvel korábban. A kellemes illa­tú Bip Zöldalma folyékony mo­sószert hamar megszerették. Ami az ellátás javára írható, hogy a gyümölcsillatú szappanokat nem viszik már ötösével. Kapható bő­ségesen, bármikor, és nem a pult alól. A választék javítására további lehetőségeink vannak. A már is­mert Mandarin és Zöldalma szap­pannak a harmadik negyedév­ben az üzletekbe kerül a másik párja: a gyöngyvirág és a citrom illatú pipereszappari, mindkettő a KHV gyártmánya. Űjdonság a fér­fi Derby (borotvakrém, a hozzávaló arcvízzel, hajszesszel és borotvál­kozás utáni zselével. Üj soroza­tot bocsátott ki a KHV Gabi el­nevezéssel. Ez hintőport, .babaola­jat és -krémet, s olyan fürdőhabot tartalmaz, amely nem csípi a ba­ba szemét. Az előbbi háromból már kaptunk szállítmányt. Nyár­ra várjuk a Kőbányai Gyógyszer- árugyár Baba napolaját (Fabulon- készítményj amely kisgyermekek­nek és érzékeny bőrű felnőttek­nek egyaránt jó lesz. Ebből egye­lőre háromezret rendeltünk. A napozószerek legnagyobb ré­sze már raktárunkban van. A másfél hónapra elegendő, 34 mil­lió forintnak megfelelő háztartási vegyiárukészletünk számos fontos közfogyasztási cikkből áll. Még decemberben átvettünk raktáro­zásra 25 ezer doboz rovarirtó szert („Qhemotox Szuper” néven, 140 grammos töltéssel forgalomba ke­rül egy, az eddigieknél hatáso­sabb spray), amellyel a nyári idényt kezdjük. Meg kell azon­ban mondani őszintén, hogy mivel az országban egyedül a Mátra- vidéki Fémművek a hazai fla­kon- és kupakgyártás gazdája, a növekvő igényeket egy gyártó nem képes kielégíteni. A jelen helyzetben tehát, amikor máso­dik negyedévi rovarir.tószer-igé- nyünkre csak 50 százalékban ké­pes fedezetet nyújtani az előállí­tó KHV a kevés flakon miatt, egyértelmű, hogy az országos fla­kon- és kupakgyártást — akár falusi üzemek létrehozásával is — fejleszteni kell. Olykor azonban a hiányt pótló igyekezetünk visszájára fordul. Tavaly alig volt seprű. Az oros­házi faipari és a makói háziipari szövetkezettől azóta rendeltünk annyit, hogy most hatezer seprűt kerülgetünk. Nem kell. Közben ugyanis egy sereg, kisebb-na- gyobb vállalkozás indult, hogy le­gyen seprű — most már, úgy tű­nik, a szükségleten túl is. Elkel­ne viszont hasonló buzgalom a keresett Diszperzit gyártásánál. Fagyveszélyes áru, télen nem szállítható, ezért készletet se tud­nánk belőle képezni, ha .volna. De nincs, illetve nem annyi, és olyan adagolásé a Diszperzitünk, aho­gyan várja a kisfogyasztó, aki la­kását szeretné festeni vele. A Bu- dalakk szegedi gyára erre a ne­gyedévre 126 mázsa fehér falfes­ték szállítását ígérte, kevesebbet, mint ahogy kértük. Ráadásul, az adagolás se túl szerencsés: a négyliteresre szóló igénylésünket 50 százalékban fedezik, a többit nagy, 8 és 16 literes vödörben küldi a gyártó cég. Április 15-én megkezdtük az engedményes festékvásárt. A jú­nius végéig tartó akció során 30 százalékos engedménnyel kíná­lunk különböző festéket, parketta- lakkot és más egyéb, fehér és szí­nes bevonószert. Bács-Kiskun megyében is nőtt az érdeklődés ezek iránt. Míg a Pavolin fehér zománcfestékből az első negyed­évben alig 900 dobozzal értékesí­tettünk, a másodikban eddig már 2400-at. Az NDK-beli Asia szí­nes és fehér zománcfestékre még itöbb a vevő: az első negyedév­hez képest áprilisban négy és fél­szer annyit, 900 mázsát adtunk át bolti árusításra — fejezte be tá­jékoztatását Lukacs Ferencné raktárház-igazgató. K—1 • Asszonyok a kecskeméti raktárházban fogkrémet csomagolnak. • Otra készen az áru. (Pásztor Zoltán felvételei) • A sükösdi Május 1. Tsz saját építésű szakosított baromfitelepe. • A szank-móricgáti Petőfi Tsz lakatosüzemének új csarnokában a miskolci járműjavítónak készítenek teherkocsi-fitközőtányérokat a szak­munkások. A csarnok is házi kivitelezésű. A mezőgazdasági termelés — ezen belül az állattenyésztés — fejlődését összegezi többek között a KSH megyei Igazgatóságának legutóbbi jelentése. Bács-Kiskun nagyüzemeinek állatállománya is­mét gyarapodott. A megyei általá­nos helyzetet jól szemlélteti a bácskai és a Duna melléki szövet­kezetek tevékenysége. A térség 58 közös gazdaságában 1980 végén 185 350 sertést, 43 187 szarvasmar­hát, 95 754 juhot gondoztak a nagyüzemi telepeken. A gyarapo­dás a juhászaiban 8, a sertés- és szarvasmarha-ágazatban 5,7 szá­zalék egy év alatt. És ez csupán a közös állomány létszámát tar­talmazza. Egyre több gazdaságban szűk és bővítésre érett az évekkel előbb épített szakosított telep. Mivel a szövetkezetek többsége igen ered­ményesen foglalkoztatja a falusi építkezéseknél a saját szervezetét, általában ezt az olcsóbb és gyor­sabb megoldást, a saját kivitele­zést szorgalmazzák most is. Katy- máron, Madarason a pár éve lé­tesített szakosított telepet a házi építőbrigád korszerűsítette. A ré­mi Dózsa Tsz-ben a baromfi- és a juhászati telep felújításában végzett pótolhatatlan munkát a szövetkezeti szakmunkásbrigád. Tasson a Dózsa Tsz szakosított telepének több száz férőhelyes bő­vítését vállalta el, és fejezte be a szövetkezeti brigád. Szalkszent- mártonban nemcsak a mezőgazda- sági nagyüzem belső építkezéseit, hanem a községi kultúrház kivi­telezését is a Petőfi Tsz szakmun­kásai végzik. Ha munkájukat sem­mi sem akadályozza, augusztus végére a művelődési otthont át is adják rendeltetésének. A Kiskunságban úgyszintén igen derekasan dolgoznak a szövetke­zeti épitőszervezetek. Félegyházán az egykori városi fürdő épületét újították fel saját erőből, tekinté­lyes költséggel, amelyben modern étterem és más vendéglátó létesít­mény kapott helyet a földszinten. Jászszentlászlón takarmányszárí­tót és -keverőt épített a tsz-bri- gád. Kerekegyházán a Kossuth Szakszövetkezet építőmunkásai ezerszáz férőhelyes juhhodályt hoztak tető alá rekordidő alatt és olcsón. A Kalocsa környéki Ag­ráripari Egyesülés tejüzemének kivitelezésére a miskei Március 15 Tsz építőszervezete vállalkozott A Kiváló Szövetkezet címmel többszörösen kitüntetett mélykúti Lenin Tsz-ben műtrágyatárolót épített a közös gazdaság brigádja. Bácsalmáson az állami gazdaság a sertéstelep felújítását végezte el saját kivitelezésben. Állattenyész­tés-fejlesztési tervéhez kapcsolód­va, a takarmánytermesztés és -fel­dolgozás teljes gépesítését igyek­szik megvalósítani legnagyobb­részt házi kivitelezéssel. A Bajai Mezőgazdasági Kombinát a kuko­rica-vetőmag üzemének átalakítá­sát oldja meg 1981-ben, 1982-ben. Ennek célja az, hogy a hibrid­üzem az olajosmagvak kikészíté­sére is alkalmas legyen. A megye legnagyobb szőlőter­mesztő üzemében, a Kunbajai Ál­lami Gazdaságban a palackozó teljes felújításában, valamint a termésfogadó állomás bővítésében jelent pótolhatatlan segítséget az üzemi építőszervezet tevékenysé­gé. A több évre tervezett beruhá­zás 1983-ban fejeződik be. K. A. • A tiszakécskei Cj Élet ötezer négyzetméteres fóliaháza. A téesz szakmunkásai építették. Tévedtek azok, akik a ter­melőeszközök és a fogyasztási cikkek bemutatójának szétvá­lasztásakor a BNV kudarcát jósolták. Hamar kiderült: a gépek, berendezések, gyártó- eszközök seregszemléje csöp­pet sem érdektelen a nagykö­zönség számára. Az idén mégis féltettük a ma.nyíló Budapesti Nemzetkö­zi Vásárt. Felvetődött a kér­dés: vajon a feszültebb nem­zetközi helyzetben nem boj- kottálják-e a kiállítást a nagy nyugati cégek? A világgazda­ságban észlelhető dekonjunk­túra is csak erősítette az ag­godalmakat. Ilyen előzmények után meglepő, hogy szerényebb látnivaló helyett az eddigi leg­gazdagabb termelőeszköz-be­mutató vár bennünket a kő­bányai vásárvárosban. Hu­szonhat ország és Nyugat-Ber- lin közel 2000 kiállítója kép­viselteti magát az eseményen. Ezúttal nyolc szakcsoport ter­mékeit láthatjuk a híradás- technikai csúcsgyártmányok­tól a vegyipari újdonságokon keresztül egészen a program­vezérléses szerszámgépekig. A magyar gazdaságot 87 3 vállalat, illetve szövetkezet termékei reprezentálják. Fi­gyelemre méltó, hogy az alig fél éve megújított iparigazga­tási szervezet máris az egysé­ges szemlélet tükrözésére ser­kentette a tárcához tartozó 180 kiállítót. Képet nyújtanak a hazai termelőeszköz-kínálatról, demonstrálják a KGST-orszá- gokhoz fűződő kapcsolataikat, és mintát adnak azokból a gyártmányaikból, amelyeket külföldi piacokon is verseny- képesnek minősítenek. Egyéb­ként az ipari tárca nem ru­belelszámolású exportja, vál­tozatlan áron 7 százalékkal nö­vekszik az idén — a tervek szerint. A ma nyíló tavaszi BNV-n 670 újdonság szerepel, csak­nem százzal több, mint ta­valy ilyenkor. No persze, az, hogy valami újdonság, önma­gában még semmit sem bizo­nyít. Csak a piacképesség alap­ján dönthetjük majd el, hogy mely termékek állták ki a vá­sár nyújtotta közvetlen össze­hasonlítás próbáját. Néhány 'termék azonban máris figyel­met érdeméi, a szakemberek szerint. Ilyen például az Ika­rus új, csuklós városi busza, amit már az amerikai igények figyelembevételével terveztek, és olyan anyagokat használtak fel hozzá, ami a karosszéria élettartamát 50 százalékkal meghosszabbítja. Említhetjük az Orion adattároló berende­zését, vagy a salgótarjáni ko­hászati üzemek szállítópályá­ját, ami komoly eredménynek számit az anyagmozgatásban. A Dunai Kőolajipari Vállalat finomparaffin-készitménye is bizonyára jó áron talál majd vevőre — akár már a vásári tárgyalások során. És a külföldiek, a legna­gyobb kiállító ezúttal is a Szovjetunió. A 7200 négyzet- méternyi területen javarészt gépipari újdonságokat vonul­tatnak fel a szovjet kiállítók. Nem egy közülük KGST- kooperációban készült. Bizo­nyára sokan mustrálják majd a boszorkányos teljesítményű famegmunkáló masinát, vagy az IL—86-os légibuszt. A többi nemzeti pavilon is szép szám­mal kínál meglepetéseket a lá­togatóknak. A japánok például korszerű hírközlő rendszerek­kel érkeztek Budapestre. El­mondható: aki számit, mind itt van a tavaszi vásáron, ör­vendetes az is, hogy egyre több fejlődő országbeli — kü­lönösen afrikai — kiállító hoz­za el termékeit a BNV-re. Végigtekintve a látnivaló­kon, jóleső tudat, hogy itthon és külföldön, világcégek és kis szövetkezetek szamára egy­aránt fontos a jelenlét, a meg­értés lehetősége. Jó vásárnak ígérkezik az idei tavaszi BNV. G. F. üiMMMKMBMflBHBHHMHKMiMMBBHMMRHMBflMMBMMMMBI

Next

/
Oldalképek
Tartalom