Petőfi Népe, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1981. májul 1. \ Ülést tartott a Minisztertanács Kitüntetési ünnepség a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a szocialista munkaver­senyben az V. ötéves terv idősza­kában elért eredményeik elisme­réséül nyolc személynek a Szo­cialista Munka Hőse kitüntetést, és kitüntető címet, tíz szocialista brigádnak pedig a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetéseket csütörtökön az Országház kupola- csarnokában Losonczi Pál',' az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke nyújtotta át. Részt vett az Ünnepségen Hava­si Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Marjai Jó-- zsef, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, és Katona Imre, az El­nöki Tanács titkára. Megyénkből a Szocialista Mun­ka Hőse kitüntetést kapta Her­mán István, a Kőolaj- és Föld­gázbányászati Vállalat szanki üze­mének főfúrómestere. Az ünnepséget követően a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa fo­gadást adott a résztvevők tiszte­letére. (MTI} A Szocialista Internationálé felhívása A Szocialista Internacionálé május 1. alkalmából felszólította a világ népeit, és kormányait, hogy küzdjenek a leszerelésért, a békéért és a haladásért. A szer- San Bonnban nyilvánosságra ho­zott felhívás, amelyet Willy Brandt, a Szocialista Internaclo- nálé elnöke írt alá, „mindenkihez szól. politikai meggyőződésre való tekintet nélkül”, és hangsúlyozza,, hogy mindenkinek részt kell ven­nie a leszerelésért, a békéért, az enyhülésért és a nemzetközi együttműködésért kifejtett erőfe­szítésekben. Hasonlóképpen foglaltak állást szerdán Amszterdamban mintegy 30 ország — a Szocialista Inter- nacionáléban tömörült ■— szocia­lista és szociáldemokrata pártjai­nak vezetői évi értekezletünkön. Követelték, hogy „azonnal kez­dődjenek meg a tárgyalások az Egyesült Államok és a Szovjet­unió között a közepes' hatótávol­ságú nukleáris rakétarendszerek korlátozásáról”. (MTI} Kiújultak a harcok Salvadorban • • Salvadorban klújúltak a har­cok. A fővárosban a Junta kato­nái, hajtóvadászatot rendeztek a hazafiakra. (Telefotó—MTI.) A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott Meghallgatta és jó­váhagyólag tudomásul vette Mar­jai József miniszterelnök-helyet­tes beszámolóját a magyar—kuba 1 gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizottság ülésszakáról. Ugyancsak tudo­másul vette Faluvégi Lajos mi­niszterelnök-helyettesnek, az Or­szágos Tervhivatal elnökének Zvone Dragannal, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársa­ság Szövetségi Végrehajtó Taná­csa elnökhelyettesével folytatott megbeszéléseiről szóló beszámo­lóját. A kormány megtárgyalta és el­fogadta az általános iskolai ellá­tásnak a VI. ötéves terv idősza­kára szóló társadalmi-gazdasági programját és a hozzá kapcsoló­dó akciótervet. A fő cél az okta­tás-nevelés megkezdett korszerű­sítésének folytatása, a tervidő­szakban jelentősen növekvő ta­nulólétszám oktatási feltételeinek megteremtése. Tovább kell mér­sékelni a váltakozó oktatásban tanulók arányát, bővíteni a nap­közis ellátást és a diákétkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egészségügyi ellátás VI. ötéves tervidőszakra szóló társadalmi-gazdasági prog­ramját. Kiemelt feladatként je­lölte .meg a járóbeteg-ellátás szín­vonalának emelését, a kórházak, a BRÜSSZEL Az európai népeknek nem elég fellsmerhlük a földrészen kirob­banó nukleáris konfliktus veszé­lyét, hanem konkrét lépéseket kell tenniük a bizalom és az enyhü­lés légkörének helyreállítása ér­dekében — jelentette ki Albert De Smael Ismert belga közéleti személyiség azon a brüsszeli saj­tókonferencián, amelyen belga, magyar, olasz, holland és lengyel közéleti személyek, parlamenti képviselők vettek részt. A sajtókonferencián ismertették egy európai biztonsági övezet ki­alakításának tervét. A terv sze­rint az övezet 30 állam területé­re terjedne ki, ezeknek összla­kossága meghaladja a 400 milliót. A kezdeményezés — mutatott rá De Smael — a keleti és nyugati államok között az elmúlt másfél évben létrejött kapcsolatfelvéte­lek és tárgyalások eredménye. Tervünknek az a célja, hogy „a katonai tevékenység területét” MOSZKVA — ötvenedik napját tölti a vi­lágűrben Vlagyimir Kovaljonok és Viktor Szavinih. A Szaljut-6 ötödik állandó személyzetének két tagja az el­múlt hetekben rendkívül érté­kes munkát végzett, sokoldalú programot hajtott végre — napi­rendjükön az erőforrás-kutatás és a technológiai kísérletek éppúgy szerepeltek, mint a csillagászati megfigyelések és a biológiai kí­sérletek, a „kertészkedés...” A technológiai kísérletek kö­zül Kovaljonok és Szavinih foly­tatta a korábbi expedíciók prog­ramjából már ismert fémolvasz­tási és kristálynövesztési kísér­leteket Jelenleg is egy ilyen, klinikák működési feltételeinek, felszereltségének javítását, a meg­levők jobb kihasználását. Növel­ni kell a gyógyító-megelőző te­vékenység hatékonyságát, szín­vonalát, szélesebb körben kell al­kalmazni az orvostudomány és a gyógyászat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban felkér­te a társadalmi és érdekképvise­leti szervezeteket, hogy fórumai­kon vitassák meg a programokat, s tevékenyen működjenek közre megvalósításukban. Felhívta az érdekelt minisztereket és az or­szágos hatáskörű szervek vezető­it, valamint a tanácsokat, hogy tegyék meg a szükséges intézke­déseket, dolgozzák ki a legfonto­sabb helyi teendőket. A kormány akciótervet fogadott el a lakásépítési, lakásfenntartási és lakásgazdálkodási feladatokra. A Minisztertanács megtárgyal­ta és elfogadta a polgári repülés­ről szóló törvényerejű rendeletre vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt az Elnöki Ta­nács elé terjeszti. A kormány az ágazati irányí­tás és az állami ellenőrzési rend­szer továbbfejlesztése érdekében felülvizsgálta a Minisztertanács és a kormánybizottságok által lé­tesített bizottságok működését, döntött több bizottság megszünte­téséről. A Minisztertanács megerősítet­te az Állami Tervbizottság hatá­biztonságl övezetté változtassa, lé­pésről lépésre elérjük a külföldi nukleáris és hagyományos fegy­verek kivonását Európából — mondotta De Smael. A realitásokon alapuló állam­közi kapcsolatok továbbfejleszté­sének alapjait a helsinki záródo­kumentumban fektették le — em­lékeztetett rá De Smael. A jelen­legi helyzetben elengedhetetlenül fontos megvitatni, hogyan lehet visszaállítani a bizalom légkö­rét. A sajtókonferencia résztvevői sürgették a nukleáris fegyverek ellenőrzéséről szóló szovjet—ame­rikai tárgyalások mielőbbi folyta tását. A magyar küldöttség részéről dr. Bognár Gyula, a „Külpoliti­ka” című folyóirat főszerkesztője, valamint Nagy Gyula, az Evan­gélikus Teológiai Akadémia taná­ra, az európai egyházak konferen­ciája tanulmányi osztályának ve­zetője szólalt fel. (MTI} meglehetősen hosszadalmas — 133 órás — kísérlet folyik az űr­állomáson: a zsilipkamrában el­helyezett Szplav elektromos ol­vasztókemencében kadmiumból, higanyból és tellurból álló félve­zető monokristályokat növeszte­nek az űrhajósok. A rendkívüli tisztaságú, tökéletes szerkezetű kristályoknak az elektronlkai és az optikai ipar veszi nagy hasz­nát. A másik, rövidébb ideje fo­lyó űr technológiai program kere­tében a múlt héten és a hét ele­jén az űrhajósok különböző — fém és üveg — felületeket vontak be ezüsttel. Kovaljonok és Szavinih az utóbbi napokban ismét nagy len­dülettel folytatta az erőforrás-ku­tatási programot — ehhez hozzá­rozatait a villamoshálózati lé­tesítmények, a vízkárelhárítás, a víz-közmű főrendszerek, a mező- gazdasági vízszolgáltatás, a me­zőgazdasági bekötőút-építés, va­lamint az erdőszerkezet-áitalakí- tás, az erdőtelepítés és fásítás megnevezésű célcsoportos beru­házások VI. ötéves tervi előirány­zatainak jóváhagyásáról. Felszó­lította az érintett állami és tár­sadalmi szerveket, a gazdálkodó szervezeteket, hogy a fejlesztési célok legcélszerűbb és gazdaságos megvalósításához a szükséges in­tézkedéseket tegyék meg. A kormány jóváhagyólag tudo­másul .vette a Gazdasági Bizott­ság tájékoztatóját a mezőgazda- sági kisgépgyártás és -ellátás helyzetéről, tennivalóiról. A me­zőgazdasági kistermelés fokozó­dó népgazdasági jelentőségének megfelelően tovább javítják a kistermelők gépellátását. A Minisztertanács jóváhagyta a Gazdasági Bizottság állásfoglalá­sát a fával való takarékosságról és a fa helyettesítéséről, vala­mint a famelléktermékek hasz­nosításáról. A kormány felhívta az érintett minisztereket és az országos ha­táskörű szervek vezetőit, hogy vizsgálják meg az országgyűlés áprilisi ülésszakán elhangzott képviselői javaslatok megvalósí­tásának lehetőségeit, s .tájékoz­tassák arról az országgyűlés el­nökét, valamint az érdekelt kép­viselőket. (MTI) Terv az európai biztonsági övezet létrehozására Az ötvenedik nap a világűrben Kísérletek sokasága a Szaljnton Választások Vietnamban Hanoiban a vietnami nemzet- gyűlés állandó bizottsága csütör­tökön áttekintette a múlt vasár­nap tartott országos nemzetgyű­lési képviselő- és a helyi, tarto­mányi népi tanácsválasztások eseményeit. A választási eredmények sze­rint Ho Si Minh városban 35 kép­viselőt választottak meg a 47 je­lölt közül. A szavazásra jogosul­tak 97,7 százaléka járult az ur­nákhoz. A megválasztott nemzet- gyűlési képviselők között van Nguyen Huu Tho megbízott ál­lamelnök, Pham Hung miniszter­elnök-helyettes, belügyminiszter, a VKP KB Politikai Bizottságá­nak a tagja, és Ngo Ba Thanh asszony, a Vietnami Hazafias Front Központi Bizottságának a tagja. Hanoiban a 38 Indulóból 31-et választottak képviselővé, a többi között Le Duant, a VKP főtitká­rát is, Pham Van Dong miniszter­nőkön iárult az is, hogy a Szovjetunió területének nagy részén javult az időjárás, csökkent a felhőta­karó. Az űrhajósok csütörtöki prog­ramjában alapos' orvosi kivizs­gálás és az előírt fizikai gyakor­latok elvégzése szerepelt Május 1-re és 2-re pihenőnapot kap­tak: tv-közvetítést láthatnak majd a Vörös-téri ünnepi felvo­nulásról, ahonnan volt vendége­ik, a szovjet—.mongol űrexpedí­ció tagjai: Vlagyimir Dzsanibe- kov és Zsugderdemídijn Gurraig- csaa üdvözlik majd őket. Ugyan­csak a Föld-világűr tv-kapcqolat segítségével beszélgethetnek majd a repülésirányító központban összegyűlő családtagjaikkal és barátaikkal, s szombaton kíván­ságműsort közvetítenek számunk­ra a Földről. (MITI} A Kohászati Művek megnövekedett igényének kielégítése érdekében, minden kg hulladékvasra nagy szükség van. Felhívjuk a vállalatok, KTSZ-ek és a mezőgazdasági üzemek figyelmét, hogy a zaját fuvareszközzel a KOKOV telepére szállított hulladékvasért, az átvételi áron felül 200 Ft/t Átvétel, előzetes (Szeged 14-290 telefon) bejelentés alapján Kecskeméten, Kecskemét-Alsó pályaudvar, Baján, Baja- Külső pályaudvar, éa Szegeden a telephelyen. Cím: Kohászati Alapanyag-előkészítő KOsOs Vállalat, Szeged, 22. sz. telep. Szeged, Kossuth L. sgt. 119. (8724) Telefon: lé-290 794 Júliusban tartják a LEMP rendkívüli kongresszusát Varsóban csütörtökön hajnali négy órakor, csaknem húszórás tanácskozás után véget ért a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának 10. ülése, amely határozatot hozott arról, hogy a LEMP kilencedik, rend­kívüli kongresszusát július 14. és 18. között tartják, meg. A KJB-ülés úgy döntött, hogy a kongresszus közelségére való te­kintettel jelenleg nem volna cél­szerű nagyarányú személyi vál­tozásokat végrehajtani a központi bizottság összetételében. Köszönet és elismerés a legjobbaknak (Folytatás az 1. oldalról.) Tegnap Kecskeméten a Tudo­mány és Technika Házának kong­resszusi termében rendezte meg a 9. számú VOLÁN május elsejei, vállalati ünnepségét. A Hunyadi- városi Általános Iskola tanulói­nak műsorát követően Almás! György szb-tltkárhelyettes kö­szöntötte a megjelenteket, közöt­tük Gábor Zoltánt, a Volán­tröszt vezérigazgató-helyettesét, Sasiics Elemért, a Volántröszt pártvezetőségének titkárát, és Princz Lászlót, az SZMT titkárát. Kovács Ferenc forgalmi és ke­reskedelmi igazgatóhelyettes ün­nepi beszéde után Gábor Zoltán adta át az elmúlt év eredményei alapján, a szocialista munkaver­senyben élenjáró vállalatnak a tröszt elismerő oklevelét és a köz­úti balesetelhárítási verseny III. diját. Rigó István, a vállalat igaz­gatója e kitüntető óimét megkö­szönve elmondta, hogy a válla­lat valamennyi dolgozója nevé­ben biztosítja a politikai, társa­dalmi és gazdasági vezetőket, hogy a vállalat kollektívája min­den erőfeszítésével azon lesz, hogy a VI. ötéves terv során annak már első évében minőségben az előző évieknél is magasabb szin­ten teljesítse a ráháruló feladato­kat. A vezérigazgató a közúti autó­közlekedés fejlesztése érdekében kifejtett tölbb évtizedes munka el­ismeréseként Ripó Istvánnak, Szalai Lászlónak és Nuszpl Fe­rencnek Volán Emlékplakettet adományozott. A Volántröszt ki­váló dolgozója lett Danyi József, a vállalat kiváló brigádvezetője. Huszonötéves törzsgárda kitün­tetést húszán, SZOT elismerő ok­levelet négyen kaptak. A Volán­tröszt kiváló brigádja címet a Jelky András bajad autóbuszve­zető brigád kapta. A vállalat ki­váló brigádja lett a József Attila tehergépkocsi, a Kun Béla mű­szaki, míg a vállalat kiváló ifjú­sági brigádja az Ifjúság brigád lett. Nyolcvan brigád kapott ezen­kívül különböző címeket. Mai szervezésében a Bács-Kls- kun megyei Kommunális Szol­gáltató Vállalóit alig ötéves múlt­ra tekinthet vissza. Az egykori Talajerő-gazdálkodási, valamint a Kéményseprő Vállalat össze­vonásából létrehozott vállalat a fél évtized alatt igen nagyot fejlődött. A településtisztasági szolgáltatást az egész megyére kiterjesztették, a folyékony hul­ladék ártalmatlanítására új tech­nológiákat kísérleteztek ki és jelentős eredményeket értek el a talaj és kömyzetszennyezés meg­akadályozásában. Az ágazat gép­parkja egyre korszerűbb, a szol­gáltató gépjármüvek száma az utóbbi öt év alatt megkétszerező­dött és kielégíti az igényeket. Igen sokat fejlődött öt év alatt a tüzeléstechnikai ágazat is, dol­gozói a tüzelőberendezések kar­bantartásával .beszabályozásával jelentősen hozzájárultak az ener­giatakarékosság eredményeinek növeléséhez, valamint a levegő tisztaságának megóvásához. A tegnap délelőtti ünnepségen a Helyiipari és Városgazdálkodá­si Dolgozók Szakszervezetének elnöksége, valamint az EVM né­vében Kiss Albert, a HVDSZ osz­tályvezetője adta át a Kiváló Vál­lalat kitüntetést a vállalat dol­gozóinak. Molnár Jánosné fő­könyvelő megérdemelten vehette át a Kiváló Munkáért kitüntetést, valamint huszonnégyen a Kivá­ló dolgozó jelvényt. Hárman kap­tak oklevelet az ünnepségen a kiválóan végzett szakszervezeti munkájukért. K^XíX&wX^X^X^X^XsMsXsV.VsvX’XwXwXwXwX^X’X^X'X'X'XwX’X'X'XwXi A béke- és barátsági hónap megyei eseményei A Hazafias Népfront megyei el­nöksége a béke- és barátsági, va­lamint a művelődéspolitikai munkabizottsága tegnap Kecske­méten megrendezett konferenciá­ján dr. Molnár Béla, a HNF Or­szágos Tanácsának titkára tartott tájékoztatót a népfront VII. kongresszusáról, az időszerű nem­zetközi kérdésekről, valamint a béke- és barátsági hónap előké­születeiről. A kibővített ülés résztvevői el­fogadták a munkabizottság által elkészített megyei programterve­zetet. A társadalmi és politikai életünkben immár hagyományos­nak számító rendezvénysorozat célja támogatni hazánk és a szo­cialista országok békepolltikáját, és erősíteni, szélesíteni a testvéri országok barátságát. A békehónap Bács-Kiskun me­gyei eseményeinek nyitánya a május 8-án, a győzelem napjá­nak előestéjén Lajosmizsén ren­dezendő nagygyűlés lesz, mely­nek előadója dr. Sütő Gyula, az Országos Béketanács titkára. A győzelem napjáról a megye min­den városában és községében megemlékeznek. Május 11-én Kiskunhalason magyar—vietnami szolidaritási napot rendeznek, két nappal ké­sőbb pedig Kecskeméten kerül sor a katolikus papi békebizott­ság ülésére. Ugyancsak a megye­székhely lesz a színhelye a má­jus 14-én megrendezendő tudo­mányos konferenciának, mely az SZKP XXVI. kongresszusának a katonai enyhüléssel és a leszere­léssel kapcsolatos kérdéseivel fog­lalkozik. Május 18-án a magyar—szovjet barátsági nap eseménye lesz a bajai ifjúsági fórum és munkás­gyűlés, valamint a sükösdi nagy­gyűlés. Kiskőrösön május 2S-én magyar—mongol baráti találkozót rendeznek. Az egy hónapig tartó eseménysorozat június 5-én, Ka­locsán a magyar—csehszlovák ba­rátsági napon nagygyűléssel és a lldicel mártírok emlékművének megkoszorúzásával fejeződik be. A béke és barátsági hónap je­gyében zajlanak az idén is a töserdel, a kunfehértől és a Sze­líd)-tavi ifjúsági találkozók. A mozi üzemi vállalat ismét megren- • dezl a szorialista országok film­jeinek fesztiválját, s a békehó­nap programjából nem hiányoz­nak a sportversenyek sem. Baján május 9—10-én lesz a szocialista országok motorcsónakversenye, ugyanezeken a napókon Kecske­méten az egészségügyi szakisko­lák 1600 diákjának részvételével rendeznek országos sportvetélke­dőt. V. T. VP/ VR I ÁKOR I RKEZI H • Helmut Schmidt közel-keleti kőrútjának újabb állomásán Zaid Szultán, Al-Nahajan elnök és az Egyesült Arab Emírségek ve­zetői, csütörtökön megerősítették vendégük, Helmut Schmidt nyugat­német kancellár előtt,' hogy nem óhajtanak katonai jelenlétet a Per­zsa-öböl térségében. Ezzel ismételten elutasították azt a nyugati — el­sősorban — amerikai törekvést, hogy az öböl biztonságát a Nyugat fegyveres erői a helyszínen „védelmezzék”. Schmidt tartózkodóan nyl. latkozott az amerikai törekvésekről és hangsúlyozta, hogy a térség biz­tonsága elsősorban az ottani országok Ugye. Tartózkodóan nyilatkozott viszont az émírségek vezetőinek arról az igényéről Is. hogy az NSZK. tői fegyvert vásároljanak. É'jft • Fehér választások A Dél-afrikai Köztársaságban a szerdán megtartott parlamenti vá. lasztásokon az 1948 óta kormányzó nemzeti párt ismét biztosította magának a hatalmat. Pietr Botha miniszterelnök pártja néhány kel­lemetlen meglepetés ellenére simán megszerezte a 165 parlamenti hely abszolút többségét: a csütörtök reggelig ismeretes részeredmények alap­ján már 83 mandátumot mondhatott magáénak. A választásokon csak a 2,3 millió fehér állampolgár vehetett részt; a 24 millió színes bőrű lakost ezúttal Is kizárták a politikai döntésből. Ami a fehér szavazó­polgárokat illeti, a részvételi arány mintegy 65 százalékos volt, és ezt a kormánypárt saját sikerének könyveli el, mondván, hogy a részvétel „a reformpolitika tömegtámogatásának” bizonyítéka. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom