Petőfi Népe, 1981. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan CSALÁDI ház, 800 négyszög­öl kerttel eladó. Kecskemét. Budaihegy 41. Vacsi úton. Fazekas István. _____518 E LADÓ szőlő, Kecskemét, Máriahegy 161/1. szám alatt, beköltözhető lakással. Ál­lattenyésztésre is alkalmas. Villany, víz van. Érdeklöd­ni a helyszínen._______21674 B ALLÖSZÖGBEN közműve­sített építési telek kész alap­pal építési engedéllyel, sür­gősen eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Csongrádi u. 55. Varga. Hétköznap 5 óra után, vasárnap egész nap. _____1249 L AKITELEK, Szikra 145. számú tanya, 800 négyszög­öl területtel, azonnal beköl­tözhetően eladó. Érdeklőd­ni: Tiszaalpár, Üj utca 5. szám. Mák Menyhértné. __21427 E LADÓ két és fél szobás, fürdőszobás, garázsos, belső­portás házrész. Gázfűtés megoldható. Kecskemét, Klapka u. 41. Pogányák. Ér­deklődni : 17 óra után, va­sárnap egész_nap.______1129 H OBBIKÉRT Miklóstelepen betelepítve, felszerelve el­adó. Érdeklődni: Kecskemét, Villám I. u. 6. 3-as szoba. 1116 BAJA. Árpád tér . 2—4. sz. alatti társasházban egy 3 szo­bás. összkomfortös, 2 eme­leti. Sugovicára néző örök­lakás eladó. __________434 K ISKUNHALASON. Jókai u. 49/a. sz. alatt fél ikerház el­adó. Érdeklődni vasárnap egész nap._______________575 K ÉTSZOBÁS. komfortos családi ház eladó. Kiskun­halas. Korvin u. 31._____552 K ÉTSZOBÁS, komfortos, ut­cai házrész eladó. Kiskun­halas, Rákóczi tér 5. 674 KISKUNHALASON, Székely u. 27. sz. alatti iákóház. be­költözhetően, sürgősen el­adó. Érdeklődni a ház belső végén levő lakásban.___320 B EÉPÍTHETŐ telek, építési engedéllyel, tervrajzzal el­adó. Kiskunhalas, Dobó u. 44. Érdeklődni Bokréta u. 7. .. _ ■ _ 307 KERTES családi ház eladó. Kiskunhalas. Kertész u. 12. _ _____________ 309 V ENNÉK házat. 150^300 négyszögöles telekkei Kis­kunhalason. Ajánlatot levél­ben „Nyári iköltözéssel’’ jel­igére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. 298 ELADÓ Kiskunhalason az Alsószőlőkben, a köves út­hoz közel, 450 négyszögöl szántóterület. Érdeklődni Birkás Mária. Kiskunhalas. Partiszőlök 14 /a.________726 H ÁROMSZOBÁS. komfortos, kertes családi ház. Kiskun­halas. Achim A. u. 23. Ki­sebb házat beszámítok.__693 K ISKUNHALAS, Kisfaludy u. 113. sz. alatti lakóház, több melléképülettel, beköl­tözhetően eladó. Érdeklődni Üj u. 11. sz. alatt. _______699 K ISKUNHALASON, a Felső­öregszőlőkben 970 négyszög­öt szőlő, gyümölcsös és ve­teményes terület eladó. Ér­deklődni Korvin u. 49. 702 KISKUNHALASON, a tégla­gyár mellett, 240 négyszögöl kert eladó. Érdeklődni Krammer Ottó. Szász Károly u._29._______ 704 T ANYA. 1200 négyszögöl te­rülettel, beköltözhetően el­adó. Kiskunhalas, Felsőöreg­szőlők 20. Érdeklődni vasár­nap 9—11 óráig._________705 S ZOBA, konyhás házrész meLléképülettel, 125 négy­szögöl telekkel, beköltözhe­tően eladó. Kiskunhalas. Gyep u. 6. Érdeklődni 17 órától, Kisfaludy u. 108. , . _______ 710 B ÖCSÁN. II, kér. 61. szám alatt azonnal beköltözhető, jó állapotban levő ház, gaz­dasági udvarral, sok mel­léképülettel. egy hold sző­lővei eladó. Villany van. Érdeklődni: Bócsa, Kecske­méti _u. 12.____________21648 K IS családi ház bácsboko- don eladó. Cím: Bácsbokod. Dózsa Gy. üt 1._______ 508 C SALÁDI ház eladó 170 négy­szögöl területtel építkezésre is alkalmas. Érdeklődni: du. 3 óra után, vasárnap egész nap. Baja, Zrínyi M. u. 19. _ _ 510 HÁZAMAT elcserélném, azonnal beköltözhető álla­potban lakótelepire 1 szo­básért. Gáz, víz, van. Érd.: Baja, Bethlen G. u. 2. 513 CSÁVOLY és Érsekcsanád között tanya 1 kataszteri földdel bérbe kiadó. Érdek­lődni: Baja, Kisállomás ut­ca 5. sz. 512 PÉCSÜJHEGY Kakukk u. 12. (kertváros) alatti 600 négyszögöles ingatlan. Egy szoba, konyha mellékhelyi­ségekkel eladó vagy bajaira cserélhető._______________515 K ISEBB ház eladó. Baja. Monostori u. 28 E. Érdeklőd­ni: 15 órától du.________522 B ÁCSBOKOD Virág u. 5. sz. alatt, 3 szobás családi ház e’^dó. Vagy bajaira cse­rélhető._________________521 K IS családi ház 2 szoba, konyha fürdőszoba komfor- tosltott beköltözhetően el­adó. Madaras, Aradi út 22. Érdeklődni: egész nap. 517 ELADÓ ház beköltözhetően. Sü'kösd», Üj u. 16. sz. Érdek­lődni: 18 óra után. 526 EGY hold szántóföld vodi- cánál kiadó. Érdeklődni: Tóthné, Szeremle, Fő utca 84. __________________ 529 E LADÓ 1000 négyszögöl ta­nya melléképületekkel. Vil­lany van. Jószágtartásra, kertészkedésre kiválóan al­kalmas. Érdeklődni lehet: Czakó István. 6115 Kunszál­lás, Tanya 593. sz. alatt. ' 1240 T0SERDÖBEN üdülő fél­kész állapotban eladó. Ér­deklődni : Kecskemét, Mihó u. 2—4. fsz. 4 Aubrechtné. _________________________21677 300 NÉGYSZÖGÖL szőlő eladó. Felsőszéktó Kullai közben. Érdeklődni: Kecs­kemét, Külső krt. 19. Ber­táék. • , __________1204 K ECSKEMÉTTŐL 8 kilomé­terre tanya 1 hold szőlővel melléképületekkel bekerí­tett udvarral átadó. Ajánla­tokat : „Költségmegtérítéssel 108282” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. 1206 320 NÉGYSZÖGÖL építési telek eladó. Érdeklődni: He- tényegyháza, Lenin u. 5. délután. _________j______21590 E LADÓ egy szoba, konyha fürdőszoba, spejz helyisé­gekből álló utcai házrész, •kis udvarral. Kecskemét, Magyar u. 24. sz. alatt. Ér­deklődni: délután 3 óra után. Szombat, vasárnap egész nap. ' 1212 FÉL hold föld eladó. Kecs­kemét, Ürihegy 33. Tóth Ba­lázs, (Lisztes köz).______1224 2 00 NÉGYSZÖGÖL hobbi sürgősen eladó a Homok­bányáknál. Érdeklődni: •Kecskemét, Szegedi L. u. 15. Gulyás Istvánné. 1236 VADKERTI-tó kötelében, 3 szobás tanyás ingatlan el­adó. Érdeklődni: Soltvad­kert, Petőfi u. 64._______1245 E LADÓ Kecskemét, öz u. 24. sz. alatt épülő szövetke­zeti társasházban 60—80 négyzetméter alapterületű üzlet, vagy irodahelyiség a Kada Elek utca felőli ré­szen, plusz egy 3 szobás 90 négyzetméteres III. emeleti lakás. Érdeklődni: Mihó u. 2—4. sz. földszint 2. 1244 •ELADÓ Hetényegyháza, Belsőnyír 20. sz. alatti ház. Jószágtartásra alkalmas. La- dánybenei úthoz 1200 mé­terre. ______ 1246 K ECSKEMÉT, Máriahegy 63. sz. alatti családi ház el­adó. Érdeklődni: 15 órától. Irinyi u. 41. V. em. 29. Mravik Mihály__________1192 K ELEBIÁN, Deák Ferenc u. 178. sz. alatti háromszobás, összkomfortos, beköltözhető új családi ház, melléképü­lettel és 1200 négyszögöl sző­lő-gyümölcsössel eladó. Ér­deklődni : Szeged. Hattyas- telep. Vaskapu, u. 15. sz. Kiss. Torma Gyula.______952 H ARKÁNYTÓL öt kilomé­terre, háromszobás, össz­komfortos automata olaj központi fűt ás es családi ház, sok gazdasági épülettel, 1500 négyszögöl kerttel, mely kertészkedésre kiválóan al­kalmas, eladó. Érdeklődni: Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 68. ■ 566 BAJÁN másfél szobás kis családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Baja, Mártonszállási út 39 A. 4 óra után. , _ 496 BEKÖLTÖ ZHETÖEN csalá­di ház eladó. Bácsbokod, Jókai út 27. sz. alatt, OTP- hitelábvállalással. Fize­tés megegyezés szerint. Ér­deklődni lehet: Piringer László, Baja. Kálmán k. 32. 6500. _ 495 HÁZ eladó sürgősen, bel­városban beköltözhető. 2 szoba konyha. Gáz, víz van. Levélcím: Tóth Andrásné, Baja. Bethlen Gábor u. 2. ; • _ _ _ __ _ ; ___486 E LADÓ Baja Bátmonostori úti 204 négyszögöl gyümöl­csös lakható faházzal, viz, villany megoldható. Ugyan­ott 200 négyszögöl gyümöl­csös is eladó. Érdeklődni le­het : helyben a 27 sz. mel­lett, 9—13 óráig és a laká­son 15—17 óráig. Baja, Bar­tók Béla u. 6. Balázs Mihály. ______________ 489 CSALÁDI ház eladó. Kis­kunhalas, Fazekas G. u. 46. __________________________786 T ANYA 1345 négyszögöl te­rülettel eladó. Pirtó, I. kér. 57. Szúcsék.______________787 KISKUNHALASON a Sóstón felül, tanya 1200 négyszög­öl területtel eladó. Érdek­lődni Kiskunhalas, Széche­nyi u. 40. sz. alatt. 793 HÁZHELY, romos házzal eladó. Kiskunhalas, Szat­mári S. u. 9. Érdeklődni 16 óra után. _____________821 928 NÉGYSZÖGÖL szőlő és gyümölcsös eladó. Érdeklőd­ni : Kiskunhalas, Alsóöreg­szőlők 60. sz. alatt. Baki­kastély mögött._______ 822 K ERTES lakóház azonnal beköltözhetően eladó. Kis­kunhalas, Áchim A. u. 19. Érdeklődni, Szász K. u. 47. sz._alatt.________ 825 H OBBIKERTNBK kisebb-na- gyobb földek eladók Villany van. Kiskunhalas, Alsóöreg­szőlők 104. 832 SZOBA-konyhás kis ház 300 négyszögöl területtel el­adó. Kiskunhalas, Alsó­öregszőlők 31. sz. alatt. 829 KÉTSZOBÁS utcai házrész eladó. Kiskunhalas, Szász ,K. u. 9. Első ajtó. ______828 H ÁROMSZOBÁS központi fűtéses kertes családi ház garázzsal eladó. Kiskunha­las, Harangos tér 4. Érdek­lődni 16 órától, vasárnap egész nap. _ , 840 BÁCSALMÁS, Kossuth u. 86. sz. alatti kétszobás la­kóház beköltözhetően eladó. __________________________844 K ISKUNHALASON a Vad­kerti útban 216 négyszögöl közművesített telek eladó. Érdeklődni: Fenyő u. 5. sz. alatt._______ 846 8 00 NÉGYSZÖGÖL terület eladó Kiskunhalason a Sós­tónál. Érdeklődni-: Marko- vics M. u. 5. sz. alatt. _ 847 KÜLÖN bejáratú házrész beköltözhetően 100 négyszö­göl telekkel eladó. Kiskun­halas, Markovics M. u. 5. _____________________ 848 E LADÓ kétszobás lakóház. Kiskunhalas, Alkotmány u. 45. sz. alatt._____________852 K ERTES lakóház sürgősen eladó, Kiskunhalas, Bácskai u. 8. (Átlós út mentén). Ér­deklődni: 16'óra után, Szom­bat, vasárnap egész nap. 855 Lakás BAJA, Árpád tér 2—4. sz. alatti bérházban egy 3 szo­bás, összkomfortos, 2. eme­leti, Sugovicára néző örök­lakás eladó. 434 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses öröklakás készpénz plusz OTP-hitelátvállalással, igé­nyesnek eladó.- Kiskunhalas, Erdei F. tér 6. D. fszt. 43. Érdeklődni csak vasárnap. 628 KÉTSZOBÁS, gázfűtéses la­kás készpénz plusz OTP-hi- telátvállalással eladó. Kis­kunhalas. Kuruc vitézek te­re 30. II. em. 3. Érdeklődni 17_órától. ________________313 E LADÓ háromszobás. 73 négyzetméteres, gázfűtéses szövetkezeti lakás. Érdek­lődni: dr. Dankóné, Kiskun­halas, Vasút u. 8/a. III. em. 11 a. Kedd és péntek 18—19 óra között. v 287 HATLAKÁSOS társasházban 3 szoba, összkomfortos lakás sürgősen eladó. Kiskunha­las, Mártírok útja 5. Ér­deklődni 16 óra után. Anita­lák.________ 310 ELADÓ 2 és fél szobás (OTP-^hitelátvállalással) la­kás. Baja, Nagy I. u. 4. Sze­kerés András.___________501 E LADÓ másfélszobás össz­komfortos földszintes, köz­ponti fűtéses öröklakás. Baja. Kodály Z. u. 21. fsz. 2. ajtó._________________ 503 KÉTSZOBÁS lakás eladó. Érdeklődni: 17 óra után. Baja Babits M. u. 2. sz. II. em. 11.______________.__509 B AJA, Tóth K. tér 6. III. em. 28. 2 szobás lakás el­adó.______________________525 K ECSKEMÉT, Száchpnyi- városi 2 szobás IV. emeleti tanácsi lakásom központi hasonlóra cserélném. Leve­leket : „Megegyezéssel 108334” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. _________________________1253 K ECSKEMÉT, Széchenyivá- rosi, III. emeleti 55 négyzet- méteres OTP-s öröklakás készpénz plusz OTP-hitel- átvállalással sürgősen eladó. Ajánlatot: Tavaszi beköltö­zés 21593” jeligére a kiadó­ba kérünk._____________21593 1 SZOBÁS kis udvaros ház­részt keresek megvételre, vagy költségmegtérítéssel Kecskeméten. Ajánlatokat: „I—II. kerület 103281” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ________1205 E LCSERÉLNÉM nagymére­tű kétszobás, összkomfor­tos, garázsos társasházré­szemet kisebb kétszobás, vagy másfélszobás, garázsos összkomfortos lakásra, vagy eladom. Kecskemét, Hunya­diváros, Liszt F. u. 31. I. 4. Érdeklődni az esti órákban 16—13 óra között._______1195 S ZÖVETKEZETI garzonla­kás beköltözhetően eladó készpénzért, vagy budapes­ti belterületi tanácsi lakás­csere is érdekel. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Gőzhajó u. 8. II. 6. 17 óra.után. 1175 MÁSFÉL szoba összkom­fortos lakást vennék. Kp. -f- OTP-hitelátvállalással. Cím: Balárdi Zoltán, Baj a, Deák F. u. 4. I. em. 6. sz. 497 ELADÓ utcai 2 szobás ház­rész víz, gáz bevezetve. Baja, Kölcsey F. u. 12. Mé­száros^ ________________ 494 E LCSERÉLNÉM budapesti másfélszobás 36 négyzet­méteres összkomfortos ta­nácsi lakásomat kiskunha­lasi, vagy kiskőrösi 2 szo­bás hasonló színvonalú 55— 60 négyzetméter körüli ta­nácsi, esetleg OTP-sre. Minden megoldás érdekel. Ajánlatot levélben „Kölcsö­nösség” jeligére kérem a kiskunhalasi hirdetőbe Ma­igyar u. 2. _______________791 K ÉTSZOBÁS szövetkezeti lakás eladó. Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 32. IV., 2. '*"• _ , _ 794 KÉTSZOBÁS gázfűtéses la­kás OTP-hitelátvállalással eladó, vagy kertes házra cserélhető. Érdeklődni: 17 óra után Kiskunhalas. Ku­ruc vitézek tere 34. III. éhfi. 2. : ______________ _ai5 E LCSERÉLNÉM Kiskunha­lason lévő 2 szobás gázfű­téses földszinti BM-lakáso- •mat, hasonló tanácsi lakás­ra. Minden megoldás érde­kel. Leveleket „Tavaszi cse­re” jeligére kérem a kis­kunhalasi hirdetőbe. 841 KISKUNHALASI 2 szobás, OTP feletti lakásomat elcse­rélném családi házra. KISZ- lakótelepiek előnyben. Ér­deklődni, tel.: 11,-611/53 842 Gépek és alkatrészek ELADÓ 7 LE MIB locsoló- motor, 4 colos szivattyúval. Érdeklődni: 6320 Solt, Kecs­keméti út 3. szám alatt le­het. ____________________21440 W ARTBURG motor és se­bességváltó eladó. Kecske­mét, Béke fasor 38.___ 1180 3 ÉVES, 1200-as Lada eladó. Kiskunhalas. Szilády Á. u. 1. II. em. 8. Érdeklődni 17 órától. „ ■ - • 332 CS-ES, 101-es Trabant friss műszakival, felújított álla­potban, pótalkatrészekkel, vagy külön is eladó. Ugyan­itt 10 hektoliteres új olaj­tartály eladó. Kiskunhalas. Kisfaludy u. 108. Érdeklődni 17 órától. *V _______. 711 J APÁN háti permetezőgép, jó állapotban és új állapot­ban levő. hordozható japán permetezőgép, nagy te’iczít- ményű szecskavágógép el­adó. Kecel. Rákóczi út 167. szám.________ _ _ 21597 U L-ES Trabant 1983 augusz­tusig érvényes műszakival eladó. Cím: Tass, húsbolt. ________ 21588 U E—28-as Dutra eladó. Solt- vadkert, Jókai u. 12. Le­hoczki.________ 21587 U M 37—64 DÁCIA 3 éves műszakival eladó. Baja, Mathiász u. 23.__________506 C SÓNAK és motor 250 köbcentiméteres Vetyerok eladó. Érd.: mindennap 5 óra után szombat, vasár­nap egész nap. Baja Al- kotmány u. 15. __________505 P B 22—65 rendszámú Tra­bánt Limusine eladó. Érd.: Csávoly Szt. István u. 114. 507 ÜJ betonkeverő gép eladó. Baja Hunyadi J. u. 22. sz. 516 TRABANT Combi UX-es eladó. Baja Petőfi S. 44. Böröcz. 528 IF-ES Skoda S 100-as el­adó. Kecskemét, Zsinór u. 8. 1198 FRISS műszakival 4 ke­rékmeghajtású Diesel ma­gánjáró eladó. Érdeklődni szombat, vasárnap Csikós János. Jakabszállás, II. ke­rület 74. sz. _________1241 4 5-ÖS MTZ pótkocsival, tartalék hengerfej, szele­pek, szeleprugók, dugaty- tyúgyűrűk eladók. Erdé­lyi József. Kuiíszentmiklós. Vorosilov u. 40. _________1237 I N-ES Trabant Combi tel­jesen felújított állapotban, friss műszakival eladó. Fü- löpszállás, Zrínyi út 4. Ho­rogszegi. ______ 21675 US rendszámú 1200-as Zsi­guli 1984-ig érvényes mű­szakival eladó. Blandl, Ba­ja, Babits M. u. 4. Telefon: 11-065. 18 órától. 218M> UN-ES Lada 1200-as sze- mélygépkoc si eladó. Kecs­kemét, Erzsébet krt. 9. __________________________1257 T—4—K 14-os ikerti traktor kifogástalan állapotban el- • adó. Jakab; szállús, Petőfi S. u. 25._________________1211 ELADÓ M- -21-es Volga Combi üzeimképes álla­potban, beto nkeverő gép, blokktéglaven5 ét?( kétfejes eke. Madi Kdroly. Kecske­mét, Máriaheigy 613. 1213 BONTOTT i?rabant-alkat- részek és ka.szml eladó. Kecskemét, I. kerület Hu­nyadl J. u. 24. v sz._____1207 Ü J SKIF—M típusiJr sátras utánfutó eladó. Kecske­mét, Végvár u • S»/c. Ér­deklődni: 17 óráitól.. 1194 TRABANT 601-e-s alkatré­szenként eladó, és garázs. Baja Vásárhelyi Pál u. 6. du. 4 órától.______________490 R AJ Gaz 69-es eladó. Kis­kunhalas, Als« óöregszőlők 94. BÚS Lajos.__l\ ____ 7F8 R OMÁN Gaz 2 »§ves mű­szakival eladó. Érdeklődni 16 óra után Ki skunhalas. Vadász u. 9. _____________804 Z N-ES Wartburg Limou­sine eladó. Kis kunhalas. Huber Oszkár u. 4. (KISZ- telep). Érdeklődni 18 órá­tól. _ _________________805 I P-S 1300-as Polski Fiat el­adó. Kiskunhalas, Boká­nyi D. u. 7. I. em. 3. Ér­deklődni_16 órától._ ^ ____813 K 25-ÖS traktorhoz hasz­nálható hengerfiejet ven­nék. Varga Sándor Kis­kunhalas. Kuruc vitézei: tere 29. II. em. 7. ~ 8111 IS rendszámú Zapc »rozsét: egy évig érvényes műsza­kival olcsón eladó. Solt- vadkert, Petőfi' u. 102. Tóth Tamás. ______ - ' : v__814 Z T-S 126-os Polski Fiat el­adó. Kiskunhalai?. Dékánv A. u. 2. Dr. Gasztonvi. Tel.: 11-661.___________ 817 P ANNÓNIA motoros rnun- kaeéo eladó. Kiskunhalas, Vadkerti u. 65. _y '■ 826 I P-S 1200-as Zsieuli lejárt műszakival eladó. Klsk un- halas. Kárász u. 5. 838 UR rendszámú 1200-as La­da friss műszakival eladó. Bácsalmás, Kossuth u. 86. _______ 845 7 00-AS keltetőgép eladó. Kiskunhalas, Sóstói-szolok 5. __________' .<y, 856 s on-AS szalagfűrész elad 0. Kiskunhalas. Sóstó u. 28. 8i51 Egvéb adásvétel 40 DARAB birka eladó. Ér­deklődni : 6440 Jánoshalma, Kápolna u. 56. szám alatt, 14 óra után. . ■ 554 BAROKK ebédlőgarnitúra, hálószobabútor, bécsi rövid zongora, rekamiék és egyéb ingóságok eladók. Kecske­mét. Egressy u. 4.______2,1591 PANNÓNIA 2 éves, gyöke­res szőlővessző eladó, Solt- vadkert. Petőfi ü. 23. , _ ■ _ . _ _ 21592 ELADÓ galambház. Megte­kinthető: Kecskemét, Talfái köz 23. Egész nap. 1148 NAPOS.' előnevelt csirke, kacsa állandóan kapható. Tompa, Jókai u. 18/a. Fá­biármé. __________________630 2 0 HEKTOLITERES olajtar­tály és- két szárnyas üvegaj - tó eladó. Kiskunhalas, Átlós út 38. 280 KÉT jó tehén, egyik nehéz­vemhes eladó. Kecel, Eöt­vös u. 14.______ ^ 851 2 DB 5 éves, 8 hónapos vemhes tehén eladó. Imre- hegy, Tüskös 67. Nagy Jó­zsef. _ __ 818 E LADÓ 51 db jerke tokjuh áprilisban fialnak. Pajor Mihály. Ladánybene, Dózsa Gy. u. 27.______________1230 F UVAROSOK figyelem! 7 mázsás 10 éves sodrott lo­vamat elcserélném vemhes vagy fías lóért. Kecskemét, Csabagyöngye u. 27. __1123 T SZ-NEK. vállalatnak va­gyonőrzésre alkalmas né­metjuhász kan eladó. Vi­rág. Kerekegyháza, Repülő dűlő 35._________________1196 E LADÓ mindenórás kanca ló. Érdeklődni: Orgovány, Haj ma A. u. 54. vagy Bu­gac, Csikós u. _17,. ______1193 E LADÓ 2 db 3 éves fekete ló, sportolásra is alkalmas, igényesnek és 30 db fiatal birka. Ágasegyháza és Kecskemét közötti köves- út mellett 4-es kilométer­kőnél. Ungor Pál. 1260 PERZSA macska eladó. Ér­deklődni egész nap. He­tényegyháza, Szarkás 100. Polnai.___________1_____1248 T ÁPKOCKÁS paprikapa­lánta kapható Kiskunha­las, Mig K. u. 53. Tallér. _ 795 17 NÉGYZETMÉTERES alapterületű szétszedhető faház eladó. Érdeklődni le­het: Szekszárd, Szász Sö­röző. Tel.: 12-463. 502 ELADÓ 160 mázsa sertés­trágya. Kecskemét, Nomad u. 3. Szeleifalu, új osztás, Helvéciái út felől. _ 1200 TRÁGYA eladó. Kecske­mét, Haóma József u. 1. szám. 21589 KÉZZEL hajtós háromke­rekű rokkantkocsi eladó. Nagy József. Kecskemét, Sárospatak u. 9. Dárdai­telep. _______.___________1247 E LADÓ originál csomago­lású „Hévíz” PB-gázos víz­melegítő. Kecskemét, Cse­rép u. 22._____ 1255 V INYISZTÓ 205-ös kazán eladó. Érd.: Baja Platánfa u. 5*. 17 óra után.____ 523 J ET bukósisak eladó. Tóth. Kecskemét. Városföld 211. ____________•. 1208 70 LITERES jó állapotban levő hűtőszekrény eladó. Kecskemét, Március 15. ut­ca 12. III. em. 113. (18 órá­tól) ________________ 1217 É PÍTŐK figyelem! 2 mm-es síküveg korlátlan mennyi­ségben kapható a solti ÁFÉSZ 1. számú háztartá­si boltjában._____________25 P IROS négyszemélyes re- kamié 2 fotel eladó. Kis­kunhalas, Fazekas G. u. 52. Érdeklődni 17 órától. ___610 E GYSZEMÉLYES i heverő és egy ágyneműtartó eladó. Kiskunhalas, Szántó K. u. 14. > . . ' ~824 BORDÓ bársony kárpitozott garnitúra . és két kagylófo­tel eladó. Kiskunhalas, Ma­gyar u. 2. 850 FARAGOTT ebédlőszék- rény, kis vitrin, hangulat- lámpa eladó. Kiskunha­las, Vihar u. 1. Huszár né. 857 ELADÓ egy 80 wattos erő­sítő hangkeverővel, nagy teljesítményű hangszórók, egy varrógép. Kiskunha­las, Alsóöregszőlők 62. __835 B ONTÁSBÓL eladó: tég­la, szalagcserép, tetőléc, szarufák, gerendák, mo­zaiklap, ajtók, ablakok, üvegfalak. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza, Hunyadi utca 2. ____________923 E LADÓ akác 250 cm sző- lőtámfa, kerítésléc, sárléc, megrendelésre. Érdeklőd­ni: 7—18 óra között Kecs­kemét, Mária u. 4. Telefo­non 13-274. 18—20 óra kö­zött. 1189 Vegyes DATE Mezőtúri MG Gépé­szeti Főiskola Karán 1982. évben végző hallgató, tanul­mányi és munkaszerződést kötne, állami gazdasággal, vagy mg. termelőszövetke­zettel. Ajánlatokat: „Gépe­sített állattartás” jeligére a 1 ki adóba jkér. ___________21598 F UVART vállalnánk egyton- nás kisteher-gépkocslval, hétfőtől péntekig, napi 6 órában. Érdeklődni: n-482/2 telefonon. 21601 KÜLÖN bejáratú, nagy szo­ba. főzési lehetőséggel, für­dőszoba-használattal albér­letbe kiadó, vállalatnak. Ba­ja, Kossuth L. u. 15. sz. __462 K IADÓ 4 ágyas szoba, kö­zös konyha és fürdőszoba­használattal. SoLtvadkert, Büdös-tónál, hosszabb időre is vállalatnak. Ajánlatot: „Büdös-tó” jeligére a kiadó­ba kérek.______________21584 I PARI technikus (villamos­gépész) 27 éves, szakmai gyakorlattal (tervezői-kivi­telezői-üzemeltetői) .állást változtatna Bács-Kiskun me­gyében. Ajánlatokat „Lakás szükséges 1954” jeligére a kiadóba 'kérek.___________561 K ŐMŰVES javító munkákat vállalok azonnalra. Ajánla­tokat:1 „Tavasz 108 285” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ________1209 T ETŐSZERKEZETEK készí­tését, padlástér beépítését, javítását, rövid határidőre garanciával vállalom. Aján­latokat: „Kisiparos 108 301” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. _ ' ■ - 1 ______ 1226 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szobát bérelnék Kecskemé­ten. Ajánlatokat: „Hosszabb időre 108 302” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. ________ 1227 F IATAL házaspár másodál­lásban házmester! áillást ke­resek Kecskeméten. Lakás szükséges. Ajánlatokat: „Megbízható 108 307” jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1232 FIATAL házaspár külön be­járatú szoba, konyhás al­bérletet keres Kecskeméten a központban, vagy ahhoz közel. Ajánlatokat: „Áprilisi költözés 108 308” jeligére a kecskeméti Magyar Hlrdető­■ be kérek. ______ 1233 K ISMÉRETŰ raktárhelyisé­get bérelnénk Kecskeméten, a Katona József tér környé­kén. Ajánlatokat „Irattár” jeligére a kiadóba kérünk. ________________________21690 F IATAL gépészmérnök kö­zépiskolások fizikakorrepe­tálását vállalja. Jelentkezé­seket „Sikeres vizsga” jel­igére a kiadóba kérek. ____________________, 21687 M AGÁNLAKÁSOK heti, il­letve havi nagytakarítását vállaljuk. Érdeklődni lehet: Lakásszövetkezetek Társu­lása, Kecskemét, Szolnoki út 7. Telefon: 13-849 . 21669 MÁJUS közepétől Kecske­mét. Széchenyivárosban egy szoba, összkomfortos lakás bútorozva kiadó. Leveleket „Vállalatnak, vagy IBUSZ- on keresztül” jeligére a kia- dóba kérek, _ 21675 ~RALATONSZÉPLAK-FEL­SŐN, Deák F. sétányon 6 személyes, 3 szoba, vállalat­nak, IBUSZ-on keresztül kiadó. Leveleket: „Nyár” jeligére a bajai Magyar Hir­detőbe._________ 511 M AGÁNYOS idősebb nő, külön bejáratú szoba, kony­hát keres Baján vagy Vas- kúton. „Tavasz” jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe. t 514 140x210-ES ferdezsalus tölgy­fa bejárati ajtó eladó. Baja. Kölcsey F. u. 63. ,_____524 A Z ALSÓDUNAVÖLGYI VÍ­ZIG (Baja, Bajcsy-Zs. u. 8.) szabad talajvízszint-süllyesz- tő kapacitással rendelkezik. Ügyintéző: Heller István, te­lefon: Baja, 12-044. Telex: 28 1214.___________ 483 K ÖZVETLEN Kecskeméten város szélén 1000 db. férőhe­lyes baromfiól kiadó komp­lett felszereléssel, vagy más állattartásra is alkalmas. Megegyezés - szerint * állo­mányt is adok, toiásértéke- síté«t biztosítom. Érdeklőd­ni lehet: Ceglédi út 31. esti órákban. _______________ 1254 A KISKUNHALASI Vörös Október Tsz őszibarackosá­ból 1981. febr. 16-án 2 db 70 k<* körüli pántos, nőstény süldő elveszett. A nyomra­vezető 1000 Ft jutalomban részesül. Cím: Gazda* Kál­mán. Kiskunhalas. Füzes­puszta 30. sz.____________797 P ARKETT ALER AKÁ ST. műanyagpadló ragasztást. PVC szőnvegpadló .készítést vállalok. Fáber Elek, Kis­kunhalas. Kilián Gy. u. 37. Vidékre is megyek. 790 LAKÁS két (gyermektelen) személy részére kiadó. Kis- kunhalas. Sziládl A. u. 2/a. KÜLÖN bejáratú bútoro­zott, teraszos, szoba, kony­hás, emeleti lakás kiadó. Kiskunhalas. Kisfaludy u. 69. Érdeklődni Fazekas G. u. 102. sz. alatt.________ 807 K ISKUNHALASON szoba, ikonyha, fürdőszobás lakást keres fiatal házaspár két gyermekkel. Ajánlatot le­vélben „Nem bútorozott” jeligére kérjük a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. ______ • ’ 827 I DŐS házaspár, vagy magá­nyos személy eltartását vál­lalnánk. kölcsönös megér­téssel. Varga Antal, Kis­kunhalas. Alsóöregszőlők 62. ,____________ 834 Á LLAST keres Kiskunhala­son. szegedi óvónő. Levele­ket „Szeptemberi költözés” jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. ______________.___________843 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunhalas, Kilián Gy. _u._26._______849 I KER GARÁZS kiadó. Kis­kunhalas, Bocskai u. 2. Ér­deklődni I. em. 46. 18—20 óráig. - 860 KORREPETÁLÁSRA mate­matikában jártas személyt keresek VII. osztályos fiam mellé. Érdeklődni Kiskun- halas, tel.: 11-873, 859 2 HOLD szőlő művelésre ki­adó. Kecskemét. Bocskai u. S. 26476 Házasság 35 ÉVES, 160 cm magas, gesztenyés, elvállt asszony 8 éves fiúgyermekkel meg­ismerkedne házasság céljá­ból korban hozzáillő férfi­val. Fényképes levelekre válaszolok. Leveleket: „Gyermekszere.tő 108 262” jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 1186 40 ÉVES. 156 cm magas technikus, nőtlen férfi tár­saság hiányában megismer­kedne korban és magasság­ban hozzáillő nővei házas­ság céljából, aki falusi ott­honomba költözne. Lány vagy özvegyasszony előny­ben. Leveleket: „Csendes otthon 108 263” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek. _____________H87 J ÓZAN gondolkodású, 27 éves, 176 cm magas, barna, kissé zárkózott, minden ká­ros szenvedélytől mentes szakmunkás elvált férfi, ez­úton keresi életvidám, há­zias 20—25 év közötti elvált, vagy özvegyasszony isme­retségét házasság céljából. Leveleket: „Értelmet az éveknek 108 329” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 1253 39 ÉVES, 168 cm magas, bar­na, elvált nyugdíjas, nem iszákos férfi vagyok, saját házzal rendelkezem. Megis­merkednék olyan elvált vagy özvegy asszonnyal há­zasság céljából, aki hozzám költözne, káros szenvedé­lyem nincs. Leveleket: „Pi­ros rózsa’’ jeligére a bajai Magyar Hirdetőbe kérek. _______________ 491 3 3 ÉVES, 168 cm magas, barna, független, minden káros szenvedélytől mentes szakmunkás, megismerked­ne házasság céljából, há­zias. szeretetre vágyó. 24—30 év közötti tlánnyal, özvegy vagy elvált asszotinyal. Egy gyermek nem akadály. La­kás, kocsi van, anyagiak nem érdekelnek. Fényképes levelekre válaszolok. A le­veleket „írj, hogy találkoz­hassunk” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma- gyar u. 2. 785 ISMERKEDÉSI lehetőség hiányában társat, barátot keresek 42—50 évesig, vidám alaptermészetű, de komoly életvitelű, intelligens férfi személyében, aki fiatalos, szereti a természetet és a zenét. Házasság lehetséges. Levelet „Egyedül értelmet­len” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma­gyar u. 2. . 819 TÁRSASÁG hiányában ez­úton keresem azt a férfit, akinek az életéből csak egy megértő társ hiányzik. Az ésszerűségig alkalmazkodni tudó, szerény, intelligens 40 éves, független nő vagyok. Levelet „(Szeretnék még él­ni” jeligére kérem a Kis­kunhalasi Hirdetőbe, Ma- gyar u. 2. 820 26. ÉVES, 16$ cm magas, jó megjelenésű szakmunkás fiatalember megismerkedne csinos lánnyal, vagy elvált asszonnyal, 26 éves korig házasság céljából. Kocsi van. Lakással rendelkezők előnyben. Minden fényképes levélre válaszolok. Levele­ket „Tengerparti nászút” • jeligére kérem a Kiskunha­lasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. _______________ 823 2 9 ÉVES, 168 cm magas, fi­zikai dolgozó, kissé gátlásos nőtlen férfi, társaság hiá­nyában megismerkedne há­zasság céljából hasonló ko­rú lánnyal vagy elvált asz- szonnyal. Egy gyermek nem akadály. Levelet „Szerény­ség és megértés” j.eligére kérem a Kiskunhalasi Hir­detőbe, Magyar u. 2. sz. __________________________853 1 70 CM magas. 65 éves, öz­vegyasszony vagyok. Ezúton keresek sok szeretetet igény­lő férjet. Kocsival rendel­kezők előnyben. Leveleket i. Megértés” jeligére kérem a Kiskunhalasi Hirdetőbe. Magyar u. 2. 862 MUNKAALKALOM ív finomposzto vállalat bajai Gíyára felvesz gyakorlattal rendelkező FORGALMI KÖNYVELŐT. Jelentkezni lehet a vállalat számviteli osztályán. Cim: Baja, Siska F. u. 3. 485 A KERTÉSZETI Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara Kecskemét, Erdei Fe­renc tér 1—3. takarítókat vesz fel. Ér­deklődni a gondnoki osztályon. 1Z80 EPSZISZ Kecskemét, Külső-Szegedi út 3 áT munkaerőfelvételt hirdet az aláb­bi munkakörökre: anyagbeszerző (fel­tétel: gépjárművizsga, középfokú vég­zettség, vagy megfelelő gyakorlat) ács, 1 kőműves, segédmunkás (férfi). Jeleni- Itezés: EPSZISZ Kecskemét, Külső- üzegedi út 3/a. Munkaügyi irodában. 1290 UEREKEGYHAZI Fa- és Szolgáltató Ipari Szövetkezet pályázatot hirdet fő­könyvelői munkakör betöltésére. Fel­tételek: munkakörnek megfelelő szak­irányú képzettség (számviteli főisko­lai, vagy mérlegképes ipari szakos) és legalább 5 éves gyakorlat. Jelentkezés a szövetkezet elnökénél. Cim: Kerek­egyháza, Ság vári E. u. 72. sz. Telefon: 109. UK KÖZLEMÉNYEK DÉMÁSZ Kiskunfélegyházi Kirendelt­ség értesíti fogyasztóit, hogy 1981. áp­rilis 2-án. 7—16 óráig áramszünetet tart Kiskunfélegyházán, a Fürst S.—Bartók B..—Lőwy S.—Szamuely T. utcák által b ezárt területien. 588 DÉMÁSZ V. Nagykőrösi Üzemigazga­tósága értesíti a lakosságot, hogy: 1. Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapám, nagy­papánk SÖRÖS MIHÁLY Kecskemét, Budai u. 23. szám alat­ti lakos, életének 66. évében el­hunyt. Temetése f. hó 1-én, 15 óra­kor lesz a kecskeméti köztemető­ben. Gyászoló család. 26 521 Fájdalommal tudatja a gyászoló család és az Építőipari Szállítási Vállalat, hogy PÉLI ISTVÁN 1 Kecskemét, Felsőszéktó 112. szám alatti lakos, március 25-én, tragikus 1 körülmények között, 47 éves korá- b»an elhunyt. Temetése f. hó 1-én, háromnegyed egy órakor lesz a kecskeméti köztemetóben. Az Épí­ti üipari Szállítási Vállalat saját ha­lottjának tekinti az elhunytat. Gyá­szoló család, ÉPFU Vállalat ’ veze­tősége és dolgozói. 26 514 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, az Alföld Aruház Kötöttosztály dolgozóinak, a BÉK 1101. sz. bolt ‘ dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk, sógorunk, keresztapánk CSEH GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvét- tűikkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 21 616 Há.lás szívvel mondunk köszönetét mi ndazon rokonoknak, ismerősök- nelk, szomszédoknak, a Baraevál K. M. T. dolgozóinak, a Vendéglá­tó Vállalat és a női fodrászat dol­gosainak, akik szeretett leányunk, édesanyám KALOCSAI SANDORNÉ Balogh Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kis- kunltialas. .. 796 A KISKUNHALASI AG kiskunhalasi kerületébe növénytermesztési kisegítő munkára és vegyszerkeverésre dolgo­zót felveszünk. Növényvédelmi szak­munkás továbbtanulási lehetőségét biztosítunk, jelentkezés: kiskunhalasi kerület. Alsószállás. 286 A BAJAI Mezőgazdasági Kombinát Építési Üzeme felvesz: kőműves, se­gédmunkás, kubikos, villanyszerelő szakmában egyénileg jelentkező mun­kavállalókat és komplett brigádokat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelent­kezni: Mezőgazdasági Kombinát Szol­gáltató Üzem, Építési Üzeménél. Baja, Szegedi út. 367 KAZÁNKEZELÖT és kazánfűtőt nagy teljesítményű gáztüzelésű kazánok és új hőközpont kezeléséhez aaonnuli be­lépéssel felveszünk, jelentkez.es: .■ <>f< - MÁSZ Kecskeméti Erőműben, Szűk n u. 1. sz. alatt. 1167 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz kőmű­ves szak- és betanított munkásokat, ács, lakatos és hegesztő szakmunkást, kempinghez takarítónőket. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vállalat munka­ügyi osztály. Kecskemét, Izsáki út 13. 1171 Kecskemét. Farkas S. u. és Hétvezér u. sarkán levő 10 kV-os VHTR-állo- mást és a hozzátartozó kisfeszültségű kitáplálásokat átépítjük. 2. Kecskemét, Brassói út és Halasi út, Külső Körút és Szentgyörgyi út közé eső szakaszán kisfeszültségű hálózatátépítést végez. Ezen új létesítményt az-Áramszolgálta­tó Vállalat 1981. április 1-től feszültség alá helyezi. Ettől az időponttól az új vezeték érintése életveszélyes és tilos! 560 Köszönetét mondok mindazon ro­konoknak, Ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen férjem FARAGÓ IMRE temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és fájdal­munkban velünk együtt érezteti. Gyászoló felesége. 1235 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, a Törekvés Tsz dolgozói­nak, a nyomási általános Iskola ta­nárainak és 2. osztályos tanulóinak, akik szeretett férjem, édesapánk RACZ JANOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 12ffi Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyma­mánk, dédmamánk ÖZV. BOTOS ISTVÁNNÉ Fehér Margit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat ezzel is enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló család. 21 638 Hálás szívvel mondunk köszönetét^ mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, a rendelő in­tézet dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapám, nagyapánk, test­vérem, apósom SÁRVÁRI IMRE temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kis­kunhalas. 808 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, balotaszállási Községi Tanács dolgozóinak, Va­dásztársaság tagjainak, akik drága jó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk KERESZTÚRI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, ezzel Is mély fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. Gyászoló család. Kiskun­halas. 851 ALSÖ-DUNAVÖLGYI Vízügyi Igazga­tóság^ földmunka Üzeme felvesz toló, nyeső kotrógép-kezelőket, úszókotróra kotrómestereket. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni: Földmunkaüzem Baja, Bajcsy-Zs. u. 8. sz. alatt. 484 A GEMENCI Állami Erdő- és Vadgaz­daság Műszaki Erdészete Baja, Bajcjf- Zs. u. 54. sz. felvételre keres; erősára­mú szerelésben jártas, több éves gya­korlattal rendelkező villanyszerelőt, vagy elektrotechnikust. Diesel-adagoló, szerelj, és beszabályozó szakmunkást. Jelentkezés: üzemvezetőnél személye­sen vagy telefonon. 482 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz állandó munkahelyre építő­ipari munkásokat, szobafes- tő-mázolókat. kubikos bri­gádot. betonozó segédmun­kásokat. Jelentkezés: ME­ZŐGÉP Kecskemét, építési üzemvezetőnél. Külső-Sze­gedi út. 538 ÉPÍTŐMESTER kőműves szakmunká­sokat, tanulókat, szabadságon levő vállalati dolgozókat, segédmunkásként felvesz. Továbbá vállal tetőfedést, hi­deg-meleg burkolómunkát. Érdeklődni: Kecskemét, Marx tér 19, vagy este 18— 20 óra között 13-274-es telefonon. 1190 FELVÉTELRE keresünk a Kiskunhalas 122. számú iparvágányos TÜZÉP-tele­pünkre árufogadói beosztásra munka- vállalókat. jelentkezés: Kiskunhalas, Szász Károly u.-i TÜZEP-telep veze­tőjénél. 1169 SZAKMAR-KESERÜTELEK1 Alkot­mány Mgtsz juhászt vesz fel, azonnali alkalmazással. Jelentkezni lehet a fenti címen: Mácsai András termelési elnök- helyettesnél. 121 FELVÉTELRE keresünk a Kiskunhalas 122. számú TÜZÉP-telepünkre telepve­zető-helyettesi beosztásra, közgazdasá­gi technikumi érettségivel és kereske­delmi gyakorlattal rendelkező férfi munkavállalót. Jelentkezés személye­sen. vagy írásban Kecskemét, Nagykő­rösi u. 32. fsz. 5. Személyzeti osztály. 1170 A MAGYAR Néphadsereg Textiltisztító és Javító üzem Kalocsai Üzemegysége felvesz 2 műszakos varrodai munkára szakképzett és szakképzetlen dolgozó­kat, jó kereseti lehetőséggel. Jelentkez­ni lehet: 6300 Kalocsa, Miskei út 23. szám alatt. 120 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállajat esztergályos, lakatos, vízveze­ték-szerelő. központifűtés-szerelő, me­chanikai műszerész, asztalos, villany- szerelő szakmunkásokat, építő munká­latokhoz segédmunkást, valamint ka- »ánsalakozót. öltözőőrt vesz fel. A fel­vételhez tüdő-, vér- és székletvizs^álat eredménye szükséges. Jelentkezes a vállalat munkaügyi főosztályán Kecs­kemét, Ceglédi út 11. 1024 ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz érettsé­gizett raktárvezető-helyettest, magas- és mélyépítési munkákhoz művezetőt, gépkocsialkatrész kezeléséhez raktár- kezelőt. Jelentkezés helye: ÉBKivl víz­mű Vállalat személyzeti előadó. Kecs­kemét, Izsáki út 13. 1172 KECSKEMÉTI telephelyünkre pályáza­tot hirdetünk munkaügyi előadói mun­kakör betöltésére. Pályázati feltételek legalább középfokú munkaügyi vég­zettség és 6 éves szakmai gyakorlat, a pályázathoz részletes önéletrajzot, s eddigi munkaköri leírást kérünk mel­lékelni. A pályázatot „Kis vállalat 148 370’* jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérünk. 1286 A KECSKEMÉTI Mentőállomásra men­tőápolókat (betegápolókát) és a javító­műhelybe betanított munkást felve­szünk. Jelentkezni személyesen, vagy Írásban a mentőállomáson lehet. 458 PÁLYÁZATI felhívás! B. kategóriás élelmiszeripari vállalat kecskeméti gyá­ra alkalmazna Kertészeti Egyetem Tar­tósítóipari Karán végzett okleveles mérnököt és üzemmérnököt. Pályázati feltétel: legalább 5 éves szakmában el­töltött munkaviszony. Palackozóüzemet irányító, illetve borászati gyakorlattal rendelkezőket előnyben részesítjük. Besorolás a 24/1980. MŰM. sz. rendelet „A** táblázata szerint „Termelés — for­galomirányító ll II." 5500 Ft-tól 8500 Ft-lg, illetve 4800 Ft-tól 8000 Ft-ig meg­egyezés szerint történik. Szükség ese­tén szerényebb átmeneti lakásmegoldás igénybevehető. A pályázatokat az ed­digi tevékenység részletes leírásával kérjük megküldeni „Perspektíva 148 353" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe. 1163 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom