Petőfi Népe, 1981. február (36. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-05 / 30. szám

PETŐFI PÉPE Űj tanácstagok továbbképzése Házgyári elemből, olcsóbban Termékváltásra készül a veszp­rémi házgyár. Megteremtik olyan, panel „csomagok” előállításának feltételeit, amelyekből — az ala­pozást követően — néhány hét alatt családi, sor-, vagy szalaghá­zat lehet felépíteni. A 80—120 négyzetméteres lakóegységek négyzetméterenkénti költsége mintegy 2000 forinttal olcsóbb lesz, mintha ugyanazon eleme­ket 10 emeletes lakóházak kiala­kítására használnák fel. A terve­zők, lévén magánerőből történő építkezésről szó, számoltak az egyéni munka lehetőségével, s így végül is sikerült összekapcsol­niuk a korszerű ipari hátteret a lórészt családi munkára alapo­zott magánerős építkezéssel. A veszprémi Állami Építőipa­ri Vállalat — kivitelezési rend­szer gazdájaként — partnereket keres a magánerőből történő épí­téssel kapcsolatos akciójához. Olyan kisebb szakmai közössé­gekre is számít, mint a tsz-ek építő brigádjai. Minden „házila­gos” ötlet, amelyet brigádok, csa- ládiház-építő közösségek alkal­mazni tudnak, meggyorsíthatja és olcsóbbá teheti a beruházást. A veszprémi építőipari válla­lat „magánerős" termékválasz­tékát elsőként Budapesten az „If­jú Gárda” lakótelepen alkalmaz­zák, ahol idén 130 lakást építenek fel házgyári elemekből. (MTI) A tavaly júniusi választáson a helyi tanácstagok 43 százaléka csérélődött, ami nyomatékosan indokolja az új tanácstagok köz­életi munkára való felkészítését — szervezett formában. A nép­front megyei bizottsága és a me­gyei. tanács már a múlt év őszén együttesen intézkedett az új ta­nácstagok továbbképzéséről. A népfront megyei Közjogi Munka- bizottságának ajánlása alapján a városokban, községekben a helyi népfrontbizottságok és tanácsok megkezdték a szervezést. Az ed­digi tapasztalatokból arra követ­keztethetünk, hogy február végé­re a települések túlnyomó több­ségében túl lesznek az új tanács­tagok tájékoztatását szolgáló elő­adásokon. A továbbképzés fő témái a kö­vetkezők: Tanácstagok jogai és kötelezettségei — A tanácstör­vény elvei — A tanácsok felada­ta, szervezeti felépítése. A 6 vá­rosban külön e célra hívják ösz- sze a tanácstagokat. Így történik ez a községek jó részében is, né­hány helyen és esetben pedig ta­nácsülés után maradtak ott az érintettek, az előadás meghallga­tására. A továbbképzés módszere nem annyira kötött, hogy az ajánlott témákon kívül ne foglalkozzanak például aktuális bel- és külpoli­tikai kérdésekkel, a 'tanács szak- igazgatási osztályainak tevékeny­ségével, a népfront és a tanács' együttműködésével. Kiskunhala­son a régi tanácstagokat .is meg­hívták továbbképzésre. Az elmé­leti, elvi kérdésekkel foglalkozó előadásokat kővetően általában sok kérdés hangzik el a gyakor­lati munkára vonatkozóan, így e •rendezvények — kiváltképp ha régi tanácstagok is vannak jelen — jó lehetőséget adnak tapaszta­latok cseréjére átadására. Az új tanácstagok ebből a szempontból IKAR¥S-MAKETTEK • A képen látható autóbusz-összeszerelő üzem eredetije naponta nyolc jármű elkészítésére alkalmas. Tervei az IKARUS Karosszéria és Jár­műgyárban készültek és az elképzelések szerint a fejlődő országok számára szállítják majd. Ennek a célnak érdekében készült ez a ma­kett is, amely szemléletessége miatt jól szolgálja a sikeres üzletkötést. MEGJEGYZÉS Egy kicsit későn! Több mint egy héttel ezelőtt Kecskeméten az egyik, legforgalmasabb útkereszteződésben, a Le­nin téri csomópontban minden előzetes bejelentés nélkül leszerelték a forgalomirányító jelzőlámpá­kat. Azóta — különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalmi időben — tekintettel az E—5-ös fő­útvonal átkelési szakaszán levő forgalomra, élet- veszélyes a gyalogosok- átkelése. Az iskolás gyer­mekek, a munkába igyekvők és az onnan hazaté­rők csak nagy nehézségek árán, olykor futva, vagy életük kockáztatásával tudnak . átjutni a# egyik oldalról a másikra. Amióta a forgalomirá­nyító jelzőlámpákat leszerelték, már történt ezen az átkelőhelyen súlyos gyermekszerencsétlenség. A lámpák leszerelésének okát kutatva hívtuk fel az illetékest, aki ígéretet tett: pontosan közli, miért nem működnek e biztonságot jelentő berendezé­sek. s azt is, meddig tart ez az áldatlan állapot. Be is tartotta a szavát, s a következő értelmű ér­tesítést kaptuk: „A KPM Közúti Igazgatóság tájé­koztatásul közli, hogy Kecskeméten, az E—5-ös számú főút átkelési szakaszán, a Lenin téri cso­mópontban a forgalomirányító jelzőlámpákat a rendeletekben előirt kiegészítő lámpafejek elhelye­zése miatt üzemen kívül helyezi, előreláthatólag február hó végéig. A VILATl szakemberei ezzel egyidőben az összehangolási rendszer továbbfej­lesztését is kialakítják. A Lenin téri csomópont­ban a lámpák üzemen kívül helyezése egyben az 5-ös számú főút mindenkori elsőbbrendűségét biz­tosítja, ezért itt a keresztező gépjármű- és gyalo­gosforgalom fokozott figyelmére van szükség.” Ennyi az értesítés. Nem vitatjuk, hogy a csomó­pontban elhelyezett forgalomirányító jelzőlámpák átprogramozására, összehangolására szükség van-e, vagy sem. Bizonyára igen, mert ez a későbbiekben biztonságosabbá teszi a gépjármű- és gyalogosfor­galmat. Azt azonban kifogásoljuk, hogy a forga­lomszervezéssel megbízott szakemberek nem előre figyelmeztették erre a megváltozott körülményre a gépjárművezetőket és gyalogosokat. Ennek a fel­hívásnak szívesen tettünk volna eleget, mint ahogy ezt most is tettük. Megnyugtatóbb lett volna min­denki számára, ha a felhívás mellett még azt is közölték volna, hogy csúcsforgalmi időben a for­galmat rendőr irányítja. Az értesítés későn jött, de a forgalomirányítás megszervezésére — tekint­ve a lámpák üzembe helyezésének távoli időpont­ját — még mindig van idő és lehetőség. Ezt meg is kell tenniök az illetékeseknek, ha azt akarják, hogy ne történjék e forgalmas útkereszte­ződésben újabb szerencsétlenség. Gémes Gábor Rendőrségi felhívás >Iv'O.W>>>.V.VAWl Mint a lakosság arról több esetben értesült, ismeretlen nő 1980. december 15-én a délutáni órákban a szülők beleegyezése nélkül a bölcsődei gondozók meg­tévesztésével magát a gyermek hozzátartozójának kiadva, a Bu­dapest XVIII. kerület Keszőce utca 16. szám. alatti bölcsődéből elvitte Csapanszkij Orsolya 2 és fél éves kislányt. A gyermek sze­mélyleírása: körülbelül 90 cen­timéter magas, közepes testalka­tú, haja szőke, szeme k’ék, arca telt, kerek. Jól beszél, nevét és életkorát, valamint lakcímét meg tudja mondani. Különös ismerte­tő jele: bal felső 3-as foga fer­dén nőtt, a bal comb külső kö­zépső részén véraláfutásra emlé­keztető bőrelszíneződés látható, mely körülbelül 50 fillér nagysá­gú. Felsőruházata: sárga színű pilótafazonú kötött sapka pom- ponnal, piros színű kapucnis or­kán overáll, kék-fehér pettyes zsebbel, az overáll a nyaktól a bal bokáig cipzárral záródik. Hu- szonkettes méretű, bordó színű cipzáras és bundabéléses csiz­ma. Azvismeretlen nő, aki a gyer­meket elvitte, körülbelül 23—30 év körüli. Enyhén molett, körül» belül 180—165 centiméter. magas. Haja középen elválasztott, felte­hetően festett, sötét, esetleg vö­rösesbarna. (Nem lehetetlen, hogy frizuráját megváltoztatta.) Arca ovális, kissé szeplős. Ruházata: sötét színű, féllábszárig érő bőr­kabát. Nyakában fekete alapon piros, sárga, zöld virágmintás kendő. Sötét színű, hosszúszárú csizma. (Nem lehetetlen, hogy a felsorolt ruházati tárgyait már nem használja.) Könnyen beszéd­be elegyedik. Szívesen használ­ja az „aranyoskám’f, „kis szőke tündér” szavakat, jelzőket. Ar­ról beszélt, hogy a gyermeket vi­dékre, disznóölésre viszi. Az is­meretlen nő a bölcsődéből ello­pott egy acélkék színű, kapucnis gyermekbundát, mely 4-es vagy 5-ös méretű, a bunda gombjai a bunda eredeti anyagával vannak bevonva. ‘ Egy gyermekkocsit, melynek négy kereke van és. min­den kerék iker. A kocsi belül pi­ros-fehér kockás, kívül piros színű, hossztengelyben összecsuk­ható, olasz gyártmányú. Hitelt érdemlő tanúk elmondása szerint a nő a kocsiba ültetett gyermek­kel a XVIII. kerület Nefelejcs utcán haladt a kerület délkeleti irányába. Sajnos, a köztudatban elterjedt annak a híre, hogy' az ismeretlen nő és Csapanszkij Or­solya külföldön tartózkodik. A feltételezés oka, hogy az apa első felesége külföldön él. A nyomozás alapján valószínűbbnek látszik, hogy a gyermek és az ismeretlen nő Magyarországon tartózkodik. A rendőrség kéri — jelentkezze­nek azok, akik 1980. december 15-én, hétfőn a kora délutáni órákban 15 és 16.30 óra között a XVIII. kerületben levő Keszőce utca, Lakatos utca, Nefelejcs ut­ca, Mikszáth Kálmán utca kör­nyékén jártak. Ebben az időpont­ban a hétfői nap ellenére a tévé rendkívüli adásnapot tartott. A program Verne regénye alapján készült Utazás a Föld középpont­ja felé című film és a Dél-pesti Kórház dolgozóinak kívánságmű­sora volt. — Jelentkezzenek azok, akik az említett időben és he­lyen vagy bármikor és bárhol ■ Csapanszkij Orsolyához és a ke­resett ismeretlen nőhöz hasonló személyt, illetve a bemutatott tár­gyakhoz hasonló tárgyakat láttak, használtan vásároltak, vagy ta­láltak. Számítsanak arra, hogy aki a gyermeket elvitte és jelenleg gondozza, Cshpanszkij Orsolya megjelenését környezetében va­lamilyen ésszerű, vagy ésszerű­nek látszó okkal megmagyaráz­ta, például a gyermek sajátja, de vidéken, vagy intézetben tartóz­kodott, rábízták, mert szülei el­utaztak, meghaltak, lakásproblé­máik vannak stb. Éppen ezért minden olyan gyermek megjele­nését jelezzék a rendőrségnek, aki a lakosság környezetébe vagy lá­tókörébe 1980. december 15-e után került, s előtte nem volt ott, kora 2—3 év közöttire becsülhe­tő. — Jelentkezzenek azok is, ‘ akik 1980. december 15-én a XVIII. kerület Nefelejcs utcából vagy környékéről taxival utaz­tak, kutyát sétáltattak, vagy ku­tyával közlekedtek. A lakosság bejelentéseit bár­melyik rendőri szervnél, Budapes­ten a 07-es telefonszámon meg­tehetik. (MTI) is fokozott érdeklődéssel vesznek réslzt a továbbképzésben. A népfrontbizottságok más té­ren is segítették az új tanácsta­gok felkészítését a közéleti mun­kára. Az őszi hónapoktól kezdve közreműködtek a városokban a tanácstagi csoportok megalakítá­sában, a lakó- és utcabizottsá­gokkal való ismerkedésben, s a települések nagy részében kiala­kították a tanácstag-népfrontak- tíva párokat. A felkészítés során szerzett ismeretek elevenen tartá­sát, gazdagítását segíti a „Helyi tanácstagok kézikönyve” című ki­advány, amelyet ezekben a na­pokban kapnak kézhez az érde­keltek. Az előadások, a kiadvány, a tanácstag-népfrontaktíva párok létrejötte együttesen biztosítja, hogy jól sikerülnek a következő hetekben sorra kerülő tanácstagi beszámolók. (t) Iskolabővítés Kecskeméten Tizenkét új tanteremmel bőví­tik a kecskeméti Czollner téri Tóth László Általános Iskolát. A VI. ötéves tervidőszak gyermek­intézményi beruházásai közül ugyanis a megyeszékhelyen is a tanteremszám növelése a legfon­tosabb feladat. Nem az iskoláké, hanem a tantermeké. Ezért az­tán a kétszintes, új épületekben az osztálytermeken kívül a közle­kedőfolyosó, a lépcső és a vizes­blokk kap helyet, szertár, iroda nem lesz, az új szárnyat is a régi épületben meglevő helyiségek fogják kiszolgálni. Kényszerhely­zet, de még mindig ez a jobb megoldás, mint nem építeni. Az öt elkövetkező esztendőre Kecskemétre tervezett 77 tante­rem közül 12 sorsa tehát rende­ződött. Annál is Inkább, mert a terület-előkészítéshez már hozzá­láttak, hamarosan a néhány, út­ban levő melléképületet (szén- és olajtárolót, valamint a műhelyt és egy W. C.-csoportot) lebont­ják. Ha a teljes kivitelezési doku­mentáció elkészülte előtt már szolgáltatja az alapozási tervet a SZÖVTERV, akkor az építők március elején kezdhetnek. A szerkezetszerelésnek sem lesz akadálya, mért a nyékldházi elem­gyár január 7-e óta folyamatosan szállítja a Mezőpanel-szerkezetet, s a beépítendő kehelyalapok, pil­lérek, gerendák, rácsostartók, fö­dém- és tetőelemek 80 százaléka már most a helyszínen van. Nem­régiben rendelték meg a hom­lokzati paneleket, s ezzel párhu­zamosan az ajtókat, ablakokat, sőt a beépített szekrényeket is. Az egyemeletes, 1500 négyzet- méter alapterületű, gázfűtéssel ellátott épület mintegy 12 millió forintba kerül. Ha minden az ed­digi menetrend szerint halad, ak­kor várhatóan egy év elmúltá­val a diákok beköltözhetnek az új osztályokba. A munka azonban még nem ér véget, ugyanis az iskolához — lévén testnevelési tagozatos — épül majd egy új tornaterem is. A városi tanács már kiadta a megbízást a SZÖVTERV-nek, hogy készítse el a 33 x 18 méte­res, ugyancsak Mezőpanel-ele- mekből összeállítandó tornacsar­nok kiviteli terveit. NAPTAR 1911. február 9., csütörtök Névnap: Ágota Napkelte: 7 óra OS perc. Napnyugta: 16 óra 52 perc. Holdkelte: 7 óra 27 perc. Holdnyugta: 17 óra 35 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: to­vábbra is erősen felhős idő, sok- feié esővel, záporesővel, havas esővel, havazással is. Többnyire erős, helyenként viharos lökések­kel kísért nyugati, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet általában mínusz 1, plusz 4 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: február 4-én a középhőmérséklet mínusz 1,4 (az SO éves átlag mínusz 0,7), a legmagasabb hómérséklet 9,0 Celsius-fok volt. A nap ót órát siltött, Tegnap reggel' 7 órakor 1,9, 13 árakor 4,9 Celsius-fokot mértek. A reggeli legalacsonyabb hő­mérséklet 1,1 Celsius-fok volt. — Helyesbítés. Február 4. lap­számunkban, Pártnapok a me­gyében cím alatt tévesen közöl­tük, hogy Kecskeméten, az MMG Automatika Művek Gyárában Né­meth Ferenc, a KISZ megyei bi­zottságának első titkára pártnapi előadást ^ tartott. A pártnapot ugyanis február 5-én délután 2 órai kezdettel tartják meg. Menekülés a pokolból Egy földrengés sújtotta afrikai olaj- vidékről TU—154-esek próbálják ki­menteni a szovjet műszaki személyze­tet. A lélegzetelállító cselekményt a földrengésről forgatott bravúros felvé­telek kísérik abban a színes szovjet repülőfilmben, amit holnap, pénteken este 6 órakor mutatnak be Kecskemé­ten, a Széchenyi tér 7. szám alatti szovjet klubban. A Kecskeméti Repülés Baráti Kör tagjai az ideiglenesen hazánkban tar­tózkodó szovjet alakulatok parancs­noksága és a Szovjet Kultúra Jóvoltá­ból láthatják a filmet. Jóval a hazai bemutató előtt. Az előadást szinkron­ban tolmácsolja Vázsonyl Miklós, a Szovjet Rádió hallgatói klubjának tit­kára. A Repülés Baráti Kör szívesen látja az érdeklődőket is. VÁLTOZÉKONYABB 1DO, erősödik az éjszakai lehűlés * Az elmúlt héten az ország- nagy részén derült, szá­raz idő volt. Az időjárási frontod hazánktól északra vonultak el. A Kárpát-meden­ce és Dél-Európa fölött örvénylő hideg levegő észalksról kapott utánpótlást, de a hőmérséklet, a több órás napsütés hatására sem emelkedett fágy- pont fölé. A hét végére megszűnt ez a hidegután­pótlás és mele­gebb levegő érke­zett. így ahol a köd feloszlott már napsütés is volt. ezért általában 5—6 fokig emelkedett, a hőmérséklet napközben. Az ország keleti és észak­keleti részén azonban sok helyen tar­tósan megmaradt a iköd. így ott —-2. plusz 3 fok közötti maximumokat men­tek. A hét közepén változékonyabbra for­dul az időjárás. Az Atlanti-óceán felől érkező enyhe, nedves léghullámok ha­tására szelesebb, csapadékosabb lesz az idő. Esőikre sokfelé lehet számítani. A hőmérséklet hajnalban 0 fok körül, a kora délutáni órákban 5 fok körül — Kutatók tanácskozása. A Magyar Tudományos Aka­démia agrárműszaki bizottsága hétfőn és kedden tanácskozást rendezett a Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetemen. A kertészeti gépesítés szekcióban a kecskemé­ti kertészeti főiskolai kár is kép­viseltette magát, dr. Szabó Sán­dor: Olcsó, egyszerű fűtési mó­dok a fóliasátrakban, valamint dr. Frigyesy Ferenc: A rázógép hasznosítása című előadásaival. GÉPKOCSIATVÉTELI SORSZÁMOK 1981. FEBRUAR 2-AN IBM MAMA! ■ SS” Hl F4LHÓ3 m PH« m DfnOu smaz un am m NOOOl M BURÁS Trabant Hycomat Lim. (Bp.) Trabant Lim. (Bp.) Trabant Lim. (Debrecen) Trabant Lim. Special (Bp.) Trabant Lim. Special {Debfecen) Trabant Combi (Bp.) Wartburg Lim. (Bp.) Wartburg De Luxe (Bp.) Wartburg De Luxe tolótetős (Bp. Wartburg Lim. tolótetős (Bp.) Wartburg Tourist (Bp.) Skoda 105 (Bp.) Skoda 105 (Debrecen) Skoda 120 (Bp.) Skoda 120 (Debrecen) Lada 1200 (Bp.) Lada 1200 (Debrecen) Lada 1300 (Bp.) Lada 1300 (Debrecen) Lada 1500 (Bp.) Lada 1500 (Debrecen) Lada Combi, (Bp.) Lada Combf (Debrecen) Lada 1600 (Bp.) Lada 1600 /Debrecen) Moszkvics (Bp.) Polski Fiat 126 (Bp.) Polski Fiat 126 (Debrecen) Polski Fiat 1500 (Bp.) Dácia (Bp.) Dácia (Debrecen) Zaporozsec (Bp.) • 10312 2263 814 3657 2770 1221 3083 2245 ) 760 327 1046 2882 2066 2339 1001 8889 8935 5517 4312 5007 4376 1637 626 1940 1015 10420 4336 1042 1296 3124 1228 31538 FIGYELMETLEN GYALOGOSOK Súlyos közlekedési balesetek alakul. A hét végén csökken a felhő­zet, számottevő csapadék már nem va­lószínű. A hajnalt órákban párás lesz a levegő, de napközben néhány órás napsütés várható. Nagyobb lesz a hő­mérséklet napi ingósa. A , kevesebb felhőzet miatt, erősödik az éjszakai le­hűlés. napközben viszont a napsütés hatására néhány fokkal magasabbra emelikedi/k a hőmérő higanyszála. Bács-Kiskun megyében a talajned­vesség 0—50 cm mélységben 90—95 szá­zalék, 50—100 cm mélységben 80—90 százalék. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1981. február 5. 19.30 órakor: Napkeleti utazás II. . Vietnam, Peking Előadó: Óvári Árpád Előzetes: 11-én, 18 és 20 órakor: „Versek, dalok, útközben” Kovács István előadóestje Irodalmi bérleti előadás KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1981. február 5. csütörtök este 7 óra: BECKET... Nyilv. főpróba MOZI 1981, február 3., csütörtök KECSKEMET VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor FEKETE—FEHÉR SZÍNESBEN Színes, magyarul beszélő francia filmvigjáték KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor félénk vagyok, DE HÓDÍTANI AKAROK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! III. helyárú! Színes, magyarul beszélő francia filmvigjáték MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor ELEFANT ÉS A STRUCC Színes lengyel mesefilm-összeálUtás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! Lászlófalva határában Tormási László Róbert 26 éves, Lászlófal­va, Felső 90. szám alatti lakos személygépkocsijával figyelmet­lenül közlekedett, és nekiütközött az előtte, vele azonos irányban, az út jobb oldalán kivilágítatlan kerékpárján haladó Horváth Gyu­la, Lászlófalva, Alsó 255. szám alatti lakosnak, Horváth Gyulát eszméletlen állapotban,. életve­szélyes sérüléssel szállították a kórházba. Kiskunfélegyházán Nemcsók Istvánná 71 éves nyugdíjas, Kis­kunfélegyháza, Ságvári utca 3. szám alatti lakos figyelmetlenül, kellő körültekintés nélkül lépett az úttestre, s személygépkocsijá­val a már féktávolságon belül le­vő Magyar Miklós 50 éves, Kis­kunfélegyháza, Lőwi' Sándor ut­ca 1. szám alatti lakos az idős asszonyt elütötte. A gyalogost sú­lyos sérüléssel szállították a kór­házba. Kiskunfélegyháza határában Szepesi János 22 éves állatgon­dozó,. ' Kiskunfélegyháza, Bokor utca 9. szám alatti lakos motor- kerékpárjával elütötte az eléje féktáyolságon belül az úttestre lépő Süveges László 54 évesi? gép­lakatos, Kiskunfélegyháza, Kohut Béla utca 2. szám alatti lakost. A gyalogos megsérült. A Ladánybene és Tatárszent- gvorgy közötti úton szerencsés­nek mondható baleset történt. Sárközi Sándor 56 éves gépkocsi­vezető, Kerekegyháza, Kossuth utca 22. szám alatti lakos a Ke­rekegyháza és Budapest között menetrend szerint közlekedő autóbuszt vezette. Későn vette észre az úttest közepén fekvő Varga Károlyt, és a fékezés elle­nére két kerékkel megközőlve el­haladt felette. Varga Károly könnyebb sérülést szenvedett. G. G. A rendőrség felhívása A kecskeméti városa 'és járási rendőrkapitányság kéri, hogy a Kossuth tér 3. I. emelet 130. szám alatt tanúkihallgatás céljából je­lentkezzen az a személy, akit is­meretlen elkövető a múlt év de­cember 15—25. között az esti órákban Kecskeméten, a Fehér utca , 23. számú ház közelében zsebkésével megfenyegette, és tőle pénzt követelt. 5 PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 8001 Telefon: 12-819, 12-918 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 34,— forint, negyedévre 102,— forint, egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 0. 6001. Telefon: 18-729. Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom