Petőfi Népe, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-16 / 13. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan KÉTSZINTES, 3 szobás, központi fűtés es ház. vala­mint asztalosműhely gépek­kel felszerelve eladó. Kecs­kemét, János vitéz u. 9. Ér­deklődni: 16 órától, szom­bat. vasárnap egész nap. 155 ELADÓ 1000 négyszögöl gyümölcsös szőlő, az l-es autóbusz homokbányái vég­állomása mellett, 200 négy­szögöles részletekben is. Ér­deklődni : Szabó Jánosné. Kecskemét. Alsószéktó 277. Halasi út mellett. 19122 KECSKEMET, Felsőszéktó. Egyetértés u. 7. szám alatti családi ház eladó. Gázfűtés megoldható. Érdeklődni a helyszínen, szombat, vasár­napegész_nap. __________19124 EL ADÓ Helvécia, Temető sor 11. szám alatt, 600 négy­szögöl szőlő. O áh Ferencné. . 19137 LÄKITELEKEN. családi ház eladó központi fűtéssel, 400 négyszögöl kerttel. Érdek­lődni: hétköznap i órától. Kecskemét. Semmelweis u. 26. sz. alatt.________ 82 KÉ TSZOBÁS, beköltözhető kertes családi ház. 125 négy­szögöles telekkel eladó, a Liliom utcában. Érdeklődni: Kecskemét. Reiszmann S. u. 19. Hétfő, szerda, péntek 4—6 óra között. ____ 61 KU LÖNPORTAs családi ház eladó. Kiskunfélegyháza. Szemére u. 25. 13 EGYSZOBÁS házrész, kert­tel. melléképülettel, sürgő­sen eladó. Kiskunfélegyhá­za. Gábor Áron utca 37. __________________________31 EL ADÓ 800 négyszögöl ki­mért terület, lakható épüle­tekkel. Két részben is meg­osztható. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza. Nádasdy u. 1. sz. _ 37 KÉTSZOBÁS házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Gábor Áron u. 9._________________44 EL ADÓ a város legmaga­sabb részén különportás, nagy családi ház. 260 négy­szögöl portán, az udvarban nemes szőlő és gyümölcsös. Az épület központi fűtésű. Két családnak is megfelel; Nagy építési lehetőség, két­szintesre is átalakítható. Ér­deklődni bármikor. Kiskun­félegyháza. Széchenyi utca 29. alatt. ___________________56 KE RTES házat veszek két­szobás lakásbeszámítással. Ajánlatokat: „Kecskeméten 91 636” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 56 * 2 * * 5 IZSÁK. Kinizsi köz 17. szá­mú szoba, konyhás ház, 184 négyszögöt telekkel eladó. Érdeklődni: Rózsa. Izsák vendéglőben. _________ 130 KI SKUNHALAS központjá­ban, 4 szobás, komfortos, kertes lakóház beköltözhe­tően eladó, vagy kiskunmaj- sai kisebbre is elcserélhető. Érdeklődni Kiskunhalas. Rá­kóczi tér S._________________60 EL ADÓ 9 szobás, központi fűtéses, kertes ház, 300 négyszögöl telekkel, negy­ven férőhelyes sertésóllal, Kecském éten.' Ajánlatokat: „Tavasz 91741” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek.__ _ _____153 HÉ TVÉGI ház, 207 négy­szögöl területtel eladó he- tényegyházi útban. Villany van. Érdeklődni lehet: na­ponta 17—19 óráig. Kecske­mét, Széchenyi krt. 50. III. em. 1. Balázsék.__________161 HO BBIKÉRT 218 négyszögöl, újonnan felépített faházzal, beállított gyümölcsössel, málnával, fenyőkkel a Ha­lasi úton 5—6 km között el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét. Hitei . u. 10. Asz. 15. alatt. ____ . 19094 LA JOSMIZSÉN eladó kom­fortos családi ház, hosszú gazdasági épületekkel, 400 négyszögöl telekkel. Érdek­lődni: munkanapokon 15 óra után. munkaszüneti na­pokon egész nap. Zrínyi. u. 28. szám alatt. ■; _ . / 19095 KECSKEMÉTEN. Körösi- hegy 96. szám alatt, (nyúi- átvételnél) eladó szoba, konyha, spájzos belső ház­rész. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap. Halász. 21350 2 SZOBÁS, összkomfortos, családi ház. garázzsal, be­költözhetően eladó. Kecske­mét, Ösvény u. 28. szám. Érdeklődni: szombat, ' va­sárnap._____________ 1905. BA TYAN. 2 és fél szobás, családi ház. 140 négyszögöl telekkel, melléképületekkel, megegyezéssel, beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni le­het: Farkas Józsefné. 6351 Bátya, Legelő köz 10. szám alatt. ÜDÜLŐTELEK kész alappal eladó. Tlszaalpár. Tiszavirág u. 5. szám. Érdeklődni: Kecskemét. Vacsi köz 81. szám alatt. 19164 ELADÓ 612 négyszögöl sző­lő. gyümölcsös Máriahegy- ben. Kecskemét, Cserép u. 2/a szám alatt lehet érdek­lődni. Varga Gáspár. _ 19171 ELADÓ üresen 2 szoba ve­randa. két mellé képű latból álló házrész. Kecskemét. Rendőrfialu. Szentgyörgyl u. 2. szám. Érdeklődni: pénte­ken, vasárnap 10—12 óráig. Kecskemét. Matkói út 87. Rendőrfalu. 19216 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecskemét. Sétatér u. 30. számú, két utcafronto.s, 3 szobás ház, . 20 négyzetméte­res pincével. mellékéDü! ét­tel. Értekezni: 14—15 óra között a helyszínen. _ 19224 ELCSERÉLEM Cegléd, Szol­noki főútvonal mentén le­vő beköltözhető. 12 méteres utcai fronton beépíthető fél házamat kecskeméti lakás­ra. Minden megoldás érde­kel. Érdeklődni: Dani Mi­ll árt v. Cegléd, Buzogány u. 18/a. ■ ni ELADÓ 350 négyszögöl hob­bikért bekerítve, kúttal. a •hetényi úton. a várostól kb. 5 km-re. Érdeklődni: 12 órá­tól, Kecskemét. Homok u. 31. Dobos István. 19236 ELADÓ Tlszaalpár. Kecske­méti u. 8. szám alatti telek alappal, építési engedéilvel. szőlővei és gyümölcsfákkal betelepítve. Érdeklődni le­het: Tlszaalpár. Deák Fe­renc u. 19. szánt, 16 óra után. lg.1 ELADÓ összkomfortos csa­ládi ház. 100/80-as kötőgép, anyaggal. Kecskemét, Egres­sy U, 10. ______________19183 ELADÓ Orgovány, Danko Pista u. 19. sz. alatti 2 szo­bás kertes ház, melléképü­letekkel. 360 négyszögöl te­lekkel. Azonnal elfoglalható. Érdeklődni: Nagy Gábor, Jakabszáilás. II. kér. 62. sz. (Egész nap) ________ 176 SÜ RGŐSEN eladó 400 négy­szögöl hobbikért Máriahegy- ben. Érdeklődni: Kecske­mét. ösvény u. I. Dárdaite­lep._____________________196 ELADÓ Kecskemét, Külső- Szegedi út 17. sz. alatt levő kis családi ház. Irányár: 100 000’ Ft._______ 174 BELSŐ házrész eladó. Kecs­kemét. Bethlen krt. 56. Abe- lék. 173 eladó 2 szoba, összkom­fortos, családi ház, igényes­nek. 320 négyszögöl telek­kel. melléképü lettel, nagy garázzsal. Kertészkedésre alkalmas. Kecskemét. Már­vány u. 3. sz. (Volkertelep) _ 181 KISKUNFÉLEGYHÁZÁN, jó állapotú, központhoz kö­zeli külön portás családi házat vennék. Ajánlatokat Almássy órás üzletébe ké­rek. Vörös Hadsereg u. 5. ________________________19170 MASFELSZOBAS ház mel­léképületekkel. plusz 300 négyszögöl telek eladó, kü­lön is. Kecskemét. Komjáth A. u. 3. (Volkertelep XI. utca) _________________ 180 HE TÉNYEGYHAZAN építési telek eladó, az új osztásban. Leveleket: „Építési enge­déllyel 97 417” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek«- / , . 179 KÜLÖNPORTÁS családi ház központban eladó. Érdeklőd­ni mindennap 16—18 óra között. Kiskunfélegyháza. Kazinczy utca 7. ________142 kü lönportás ra levá­lasztható, belső házrész el­adó. Kisikunfélegyháza. Kis­faludy u. 15. 125 KISKUNFÉLEGYHÁZA, Kö­rösi Csorna Sándor u. 1. sz. alatti ház eladó. Két csa­ládnak is megfelel. Érdek­lődni az Ügyvédi Munkakö­zösségben. Kazinczy u. 10/12. __127 KI SKUNFÉLEGYHÁZA. Perczel u. 54. szám alatti ingatlannak fele . része — építési lehetőséggel — el­adó. Érdeklődni az Ügyvédi Munkaközösségben. Kazin­czy U; 10/12.____________126 SZ OBA, konyhás. belső ház­rész eladó. Kiskunfélegyhá­za, Lőwy sándor u. 34.__118 BA NKFALUBAN 220 négy­szögöles porta, építőanyag­gal eladó. Érdeklődni Kis­kunfélegyháza. Apaffy u. 25. Péntek délután és szom­bat egész nap.__________119 EL ADÓ Ladányi János-féle tanya. XI. kér. 349. szám. 500 négyszögöl kertföld, sző­lő, gyümölcsös és jószágtar- tásra alkalmas gyepterület. A városhoz *5 km-re, kö- vesút mellett, a Bugaci úton. ViLlany van. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza, Ró­zsa Ferenc utca 3. (A MEH- tejep mögött.) 107 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Romhányi János utca 18. számú iküilönportás ház el­adó. Két családnak is meg­felel. Érdeklődni mindennap délután 5 óra után._____105 KU LÖNPORTAS ház eladó, ugyanott lakható melléképü­let külön bejárattal. Érdek­lődni szombat, vasárnap. Kiskunfélegyháza, Lisznyai utca 9. 97 B ANKFÁLU BÁN 20Ö~négy- szögöles porta, lakható mel­léképülettel. libanevelésre és tömésre alkalmas helyisé­gekkel eladó. Kiskunfélegy­háza. Oj Élet u. 40. ugyan­ott 'két kuvaszkölyök is el­adó. 95 Lakás BEKÖLTÖZHETŐEN eladó OTP-hitelátvállalással, 2 szo­bás, erkélyes. összkomfor­tos lakás. Cím: Kecskemét. Tinódi u. 6. B. I. 19. Érdek­lődni: vasárnap egész nap, hétköznap 5 óra után. _ 19109 HAROMSZOBÁS. központi fűtéses, szövetkezeti lakás eladó Kiskunfélegyháza. Kossuth utca 18. III. em. 3. C-lépcsőház. _____________27 NA GYMÉRETŰ garzonlakás sürgősen eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza. Lugas u. 1. III. em 63. 16 óra után. __________________________21 10 0 000 FT készpénz plusz OTP-hitelátváillalással lakást keresek Kecskeméten. Aján­latot „Másfél vagy kétszo­bás” jeligére a kiadóba ké­rek._________ 19151 KÉ T és fél szobás, összkom­fortos lakás eladó. Kecske­mét. Vízmű u. 6. III. 39. Ér­deklődni lehet: 17 óra után. __19219 HÁ ROMSZOBAS. összkom­fortos. garázsos lakás OTP- hitelátvállalással eladó. Kis­kunfélegyháza. Petőfi tér 6—7. I. em. 14. 114 KISKUN FELEGYHÁZ An7 a Dózsa György u. 2—4. szá- - mű ház egy' első emeleti la­kása készpénz, plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Azonnal beköltözhető. Ér­deklődni 18 óra után. Orosz József, Danikó Pista utca 14/a. 101 SZOBA, konyhás lakást ke­resők megvételre, Kecske­méten, 85 000 Ft készpénz, plusz havi 3000 Ft törlesz­téssel. Minden megoldás ér­dekel. Leveleket „Március” jeligére a kiadóba kérek. ! 19233 KÉTSZOBÁS. összkomfor­tos. központi fűtéses. OTP-s öröklakás eladó Érdeklődni lehet: 17—19 óráig. Kecske­mét, Széchenyi krt. 50. III. em. JBalázsék. _________160 KÉ TSZOBÁS, összkomfortos szövetkezeti lakás Kecske­méten eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Lenin tér 10. C. lépcsőház.. II. em. 31. sz. alatt, vasárnap 15—18 óráig.. _________ 165 EL CSERÉLNÉM Kecskemét. Széchenyi' sétányon levő kétszobás. összkomfortos, gázfűtéses lakásomat, kertes városszéli kétszobás laká­sért. Ajánlatokat: „Széche­nyi sétány” jeligéré a ki­adóba kérek. 19090 ELCSERÉLNÉM Kecskemét csendes helyén levő, gázfű­téses, olcsóbérű, III. emeleti 2 szobás, tanácsi lakásomat kertes családi házra. Aján­latot: . .Költség megtérítés” jeligére a kiadóba 'kérek. ___________________19156 KE CSKEMÉT. Hunyadivá­rosban 3 és fél szobás, ga­rázs os, társasházban levő. földszinti lakásomat elcse­rélném kecskeméti 3 szobás, kertes családi házra.. Leve­leket: „Igényes 19 160” jeligé­re a »kiadóba kérek. __19160 KÉ T szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás, OTP-hi- telátvállalássail eladó. Kecs­kemét, Lenlnváros. Zalka M u. 11. IV. 18. Érdeklődni: hétközben este 6 órától, hét­végén egész nap. 19218 Gépek és alkatrészek ZS rendszámú 126-os kis Polski eladó. Kecskemét. Akadémia krt. 63. II. 21. ______________________19256 SÜ RGŐSEN eladó Barkas gépkocsi príma állapotban, sok alkatrésszel. Kecskemét. Szélmalom u. 35/a.____19265 750-E S Zastavához 2 darab első sárvédő és komplett baloldali rész eladó. Újak. Kecskemét. Árpád krt. 6. III. em. 9.____________19146 4— 5 ÉVES. jó állapotban le­vő Trabant gépkocsit ven­nék. Ajánlatot: „Ármegje­lölés” jeligére a kiadóba ké­rek.____________________1906? M— 24-ES Volga személygép. kocsi és Zaporozsec alkatré­szek eladók. Kiskunfélegy­háza ._2f^erl_JAntaiu;35;8 SZUPER 50. traktor. 5 ton­nás billenős pótkocsival 35 ezer forintért eladó. Érdek­lődni Maroslele, Rákóczi u. 74.________________________36 3 ÉVES. 1500-as Lada eladó. SoLtvadkert. Költői A. u. 14. Érdeklődni szombat, vasár­nap^ _____________ 26 UM-ES Trabant 3 évig ér­vényes műszakival eladó. Kiskunhalas, Átlós u. 40. Érdeklődni 16 óra után. 21 WARSZAWA Combi hibát- lan motorral, lejárt műsza­kival csak egészben eladó. Soitvadikert. Tanács u. 64. szám.__________________19100 EL ADD 126-OS Polski Fiat karosszéria, kifogástalan ál­lapotban. Érdeklődni: 17 órától. Kecskemét. Széche­nyi sétány 4. III. 316. Sza­bóéknál. _________ 19243 EL ADD 801-es Trabant le­járt műszakival. Kecskemét. Szimferopoi tér 19. V. em. 15«_______________■ 19178 ' NÉ GY és fél éves Simson rendszámos Schwalbe jó ál­lapotban eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Széchenyi sé­tány 9. II. em. 21. alatt.-________________ 19091 IT-S Zsiguli eladó, vagy 126-os Polski Fiatra cserél­hető. Kecskemét. Czigány J. u. 17. Érdeklődni: délután. 19107 SKODA Combi érvényes műszakival, 5 tonnás lovas kocsi eladó. Kecskemét, Bólyai u. 6. (Béke fasoron első utca balra.) ______131 50-ES MTZ pótkocsival, Kemper fűkasza, rendsodró, pedálos Simson príma álla­potban eladó. Érdeklődni: Csengőd. Kuliér 33. Szemé­lyesen vasárnap._______19158 NAGYMÉRETŰ utánfutó, új­szerű állapotban eladó. Kecs- kemét. Malom köz 3. 19661 SKODA 110 L 6 éves. friss műszakival eladó. Érdek­lődni : Kecskemét, Kisdobos u. 11. Érdeklődni: 16 óra után. ___________________19168 MT Z—50-ES traktor fűrész­szél. vagy anélkül eladó. Nyárlőrinc, Kossuth L. u. 6/a. _________________178 EL ADD új lengyel 126 /B la­kókocsi. Kecskemét, Már­■ vány u. 3. sz. (Volkertelep) ____________.___________ 182 22 0/380-AS áramfejlesztő (benzines) eladó. Kiskun­félegyháza, Nefelejcs u. 16/4. _________________________121 VE NNÉK Lada 1200-as gép­kocsit. 3 évesnél nem idő- • sebbet. Péter János. 6131 Szánk. Béke u. 53. szám. _________________________ 98 ZU K-VAZON levő. hátsó- meghajtású műszaki zatlan. üzemképes magánjáró, Moszkvics motorral, olcsón eladó. 6114 Bugac. Novem­ber 7. utca 19/a. alatt. Ér­deklődni 18-án egész nap. 90 Egyéb adásvétel PANNÓNIA kincse gyökeres szőlővessző eladó. Soltvad­kert. Kertész u. i._ ___19145 RÖ VID páncéltő kési bécsi zongora olcsón eladó. Meg­tekinthető mindennap, Kecs- kemét, Zentai u. 16. 19144 ÁÜTÖSÖK közűletek! Fagy­álló autóhűtővíz-fokoló 95,— Ft-ért kapható. Azonnali postai szállítás. Márkus lát- szerész. Kecskemét. Katona J. tér 8. (6000)__________128 EL ADD 3 hónapos bikabor- 1ú. Városföld. Dózsa Gy. 29. sz.____________________19118 EL ADOK bontásból házhoz szállítva: ajtók, ablakok, szarufák, gerendák, cserép- léc. cserép. mozaiklap. nagyméretű tégla, hajópad­■ ló. Érdeklődni Kecskémé*. Batthyány u. 33. volt gumis, vagy Simon I. u. 25. szám alatt. 19035 PERONOSZPÖRAMENTES zalagyöngve tavaszi szállí­tásra megrendelhető 15 Ft/db szőlő vessző-lerakat.* Csong- rád. Felszabadulás u. 42. _____ 1*1 EL ADD kombinált cseh gyermekkocsi. 10 négyzet- méter szalagparketta (tölg^'i és Babetta motorkerékpár. Kiskunfélegyháza. Laktanya u. 10. /______,. _ 5 5 ÉVES. 175 cm magas, sö­tét pe.1. vemhes kancaló el­adó. Kiákunmajsa, Konecsni Gv. U. 22.___________ ; , 36 JD MENETELÜ. 2 kemencés. gépesített pékség eladó. Ne­mesnádudvar. Damjanich u. 11. sz. 6345 Müller G. Fe­renc. ____ __ ___ __ 39 KA RDVIRÁGHÁGYMAK és aprósarj 12 színben és ve- ttvesen is kapható, kilóia 60 Ft. 6100 Kiskunfélegyháza. Ságvári Endre u. 3/a, Kisz- nér József. . 109 7 éves, sodrott ló eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Ko­lozsvári u. 19. (Rendőrfalu) ___________________________193 KU VASZKOLYKÖK eladók. Kiskunfélegyháza, Árpád u. 25. 123 KUKORICÁVAL hizlalt 160 kg-os sertés és 300 mázsa istáillótrágya eladó. Kiskun­félegyháza, Zrínyi u. 29. ___________ 132 VE NNÉK egy vagy ikét 5—6 hónapos vemhes üszőt. 6031 László falva. Felső 211. Haja­gos Imre.____________ 19176 ELADD 15 db süldő, 2 db nagy hízott sertés. Kovács Györgyné, Városföld, II. ke­rüliet 6.__________ 163 NA GYOBB mennyiségű ve­gyestrágya eladó. Kiskun­félegyháza, Miajsai út X. kér. 15. Seres._______ 94 SE RTÉSTRAGYÁ eladó. Kiskunfélegyháza, Justh Gyula u. 37.____ 122 TR AGYA. eladó. Kiskunfél­egyháza, Attila utca 79. szám alatt. . ______ 135 JÖ állapotban levő, diófa szekrénysor eladó. Kecske­mét, Népfront u. 1. Szűcsék. ________________________19175 EL ADÓ hidraulikus libatö­mő gép és 360 Literes bukó- üst. Érdeklődni lehet 17—18 óráig. Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 7/a. III. em. 9. aj­tó. (Virág presszó mögött.) _ 91 KETTŐ darab 1000-es kelte­tőgép eladó. Kiskunfélegy- háza. Tölgyfa utca 14. 89 NÉGYKARIKÁS gáztűzhely palack nélkül és Singer var­rógép eladó. Kecskemét, Zöldfa u. 11._____________158 SZ ÍNES tv — 2 éves — el­adó. Érdeklődni: 17 óra után Kecskemét. Sétatér u. 9. III. em. 3.__________________19096 ku tyakedvelök figye­lem! Póráz, nyakörv, száj­kosár kapható. Kecskemét, Jókai u. 26. Díszállatkeres­■kedés. Vályné._________19152 EL ADOK megkímélt álla­potban: 2 darab, kétajtós szekrény. 2 darab fotel. 4 darab kárpitozott szék. 4 személyes rekamié. kerek dohányzóasztal. Érdeklődni egész nap. Kecskemét, Nyí­rt út 55. IL 5._________19206 SÖ TÉT kombinált szekrény eladó. Kecskemét, r Rendőr­falu, Kolozsvári u. 22. _____________________19173 EL ADÓ fürdőszobai olaj boj­ler és takarmányrépa. Ér­deklődni : Kecskemét, Alsó­széktó 7. Alföldi benzinkút- tai szemben levő közben. Horváthéknál. 19178 PIROS virágú Amaryllis vi­rágzó eladó. Speigl József- né. Kecskemét. Kőrösihegy 115. sz.______________’ 172 7 ÉS fetles, 100 méteres hosz- szú aluvázas sátor és 2 db befiúvós oiajikazán eladó. Hetényegyháza. Kossuth L. u. 123. • 177 PIANINÖ olcsón eladó. Kecskemét, Nagykőrösi u. 7. Mátyus._____________19234 KI SMÉRETŰ páncéltőkés, bécsi zongora, jó állapot­ban eladó. Érdeklődni lehet: Csontos Mária. Kecskemét. Ady E. u. 22. II. em. 6. 18 óra után._______________19179 BÉLYEGGYÜJTEMÉNY el­adó. Kiskunfélegyháza, Már- tírofc u, 3. II. em. '5. _ 141 KÉTAJTÓS szekrény és új mosogató eladó. Kiskunfél­egyháza, Lónyai u. 5.___128 VI LÁGOS szobabútor-gar­nitúra és AKAI kazettás magnó-rádió eladó. Kiskun­félegyháza. Szeder u. 5. _______ 117 , 1981. JANUAR 24-én. szom­baton de. 10 órától Kiskun­félegyháza, Bajcsy-Zsilinsz- kv u. 3. alatt kiárusításra kerülnek különleges régi bútorok, képek, használati tárgyaik és .egyéb hagyatéki ingóságok. 116 KÁPOSZTA, fehér és kel. sárgarépa nagyobb mennyi­ségben eladó. Soitvadikert. Tanács u. 64. szám. ___ 19099 EL HALÁLOZÁS miatt el­adók: fogászati anyagok: nyugati amalgán. xantalgin. gyémánt és egyéb fúrók, lentulló, stb. Fogtechnikai felszereléseik: valcoló, ön­tógép és pontozó küvetta. forrasztógép. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Jókai ut­ca 15, vagy telefon: 633-893 Budapest. Ugyanott Orion 520 AG típusú lemezjátszós rádió. 800,— Ft és Tisza kis- képernyős tv 500,— Ft-ért eladó._____________ . 113 ÜJ Minimat mosógép el­adó. Érdeklődni lehet 18—19 óráig. Kiskunfélegyháza. Jó­zsef Attila utca 31. alatt. ______._________________110 VI LÁGOS színű íróasztal, szabályozható székkel, to­vábbá kombinált szobabútor sürgősen eladó. Kiskunfél­egyháza, Fürst Sándor u. 2. III. em. ,14. _ 108 CALOR—II-ES PB gázos fa­lifűtő teljesen új állapotban és vas virágállvány (nagy) eladó. Érdeklődni 16 óra után, Kiskunfélegyháza, Hu­nyadi utca 32. szám alatt: __93 EL ADOK: konyhabútor, gáz­tűzhely palackkal együtt, 15 mázsa szén. kályha, asztal és 4 párnázott szék. Érdek­lődni 12-tői 17 óráig, Kis­kunfélegyháza. Hunyadi ut­ca '2. szám alatt. 92 GÁZTŰZHELY palackkal, olajikályha és 200 Literes olajoshordó eladó. Kiskun­félegyháza. Attila utca 96. sz. _____ • , 136 SÜ RGŐSEN eladó 16 mázsa száraz vágott tűzifa, ugyan­ott fatüzelésű öntöttvas ze- fír kályha. Érdeklődni: Kecskemét, Lenin tér 10. C. lépcsőház, II. em. 31. sz. va- sámap 15—18 óráig. 164 GAZKALYHA eladó, Kecs­kemét. Sarkantyú u. 6. 19167 10 DARAB, 7 méteres vas­tető elem és nagy teljesít­ményű habarcskeverőgép el­adó. Kecskemét. Énekes u. 82. (Alföld benzinkút mú­lott.) 19226 Vegyes FÉM CSISZOLÁST, kokillába való öntést vállalok, díj­mentes szállítás. Cseh Jó­zsef. Sükösd, Kossuth L. u. 10. '6346 27 EGYEDÜLÁLLÓ nő óvodás­korú kisgyermekkel üres. • szoba, konyhás albérleti la­kást keres Kecskeméten. Ajánlatokat: ..Hunvadivá­ros” jeligére a kiadóba kér. 19071 ÉRTELMISÉGI fiatat házas­pár külön bejáratú albérle­tet keres fürdőszoba-hasz­nálattal Kecskeméten. Aján­latot: „Rendszerető” jeligé­re a~ kiadóto kér^L__19157 DÓZSA György úti (vasút­átjáró mellett) ZÖLDÉRT fa­pavilon bontásra eladó. Ér­deklődni lehet; ZÖLDÉRT- kirendeltség, Kecskemét, Rákócziváros 15. kirendelt­■égvezetőnél. _________105 MA GÁNYOS nő, 3 gyer­mekkel munkát vállalna Ba­ja környékén sürgősen, tsz- nél, vagy vállalatnál. Lakás szükséges. Cím: Kiskunfél­egyháza. Hámán Kató u. 6. __________________22 NA POSCSIBE fehér (hybró) kendermagos (sávozott Pli- muth), sárga (New Hamp­shire) előjegyzést megkezd­tük keltetőüzemünkben. Kecskemét. Sétatér u. 13. sz. Hétköznap: 7—14 óráig. szombaton 12 óráig. 5127 VÁLLALAT keres egyéves bérbevételre összkomfortos lakást, lehetőleg a Hunya­divárosban. Értesítést ké­rünk 11-742-es telefonon tit­kárságra, vagy levélben KÖ­BÁL Kecskeméti Gyáregy­sége ‘ Kecskemét, Pf. 125. • _ 148 KÖZÉPKORÚ férfi német nyelvtudással, személygép­kocsival elfoglaltságöt ke­res Kecskeméten, vagy a megyeszékhely környékén. Tevékenységi terület: köz­gazdaság. turizmus. Ajánla­tokat: „Sokoldalú 91621” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. ___41 NY UGDÍJAS férfit állatok gondozására kisegítőnek ke­resek. Leveleket: „Lakást adok 91 726” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. _________________123 GA RZONLAKÁS Kecske­méten 2 évre kiadó. igéi\yes gyermekteden házaspárnak. Érdeklődni: Lakitelek. Szé­chenyi krt. 73/a, 16 óra után. ■________________ 19182 KI ADD, vagy eladó 2 hold szántó, műút, mellett. Ér­deklődni : Kecskemét. Kada E. 1. (volt Talfája utca). 19217 HARKÁNY tóparti társas­üdülőben 3 fokhelyes, egy szoba, összkomfortos Lak­rész egész évben üzemeltet­hető, vállalatok részére IBUSZ-on keresztül kiadó. Válaszokat a szekszárdi hir­detőbe „Gyógyvíz” jeligére kérlek. _______________, , 64 BÉ RELNÉK két szoba. Össz­komfortos lakást Kecskemé­ten. Leveleket „Februári, be­költözés” jeligére a kiadóba kérek,___________ 19121 FI ATAL házaspár két gyer­mekkel. szoba, konyhás la­kást bérelne Kecskeméten. Cím: Kecskemét, Nyár u. _____________ 19239 SZ OBA, konyhás albérletet keres Kecskeméten kétgyer­mekes család. Leveleket „Azonnal” jeligére a kiado­ba kérünk.____________19104 LA KRÉSZT, vagy lakást ke­resek albérletbe Kecskemé­ten. Bútorozott is lehet. Le­veleket „Egyedülálló férfi” jeligére a kiadóba kérek. ______.________19202 TÁ VFŰTÉSES bútorozott garzoniakás hosszabb időre kiadó Kecskeméten, Idegen- forgalmi Hivatalon keresz­tül csak vállalatnak. Érdek­lődni 18 óra után a 10-620 telefonon.______________19166 KE CSKEMÉT, . Semmelweis utcán, v&gy környékén 5 évre garázst bérelnék. Aján­latokat: „Tulajdonosnak kedvező feltétellel 97 429” jeligére a kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 195 KERESEK fél holdtól egy holdig kiadó feles, vagy bér­leti szőlőt szerény kis la­kással, vagy lakható kuny­hóval Kecskemét várositól 4—5 kilométerre. Ajánlato­kat: „Biztos munkás 91 744” jeligére a kecskeméti Ma- gyár Hirdetőbe kérek. 156 JANUÁR 9-én. pénteken. 16 —*17 óra' között, Kecskemét, Izsáki út 5. szám előtti par­kolóból eltűnt PT 50—85 rendszámú, ikor allszí nű Wartburg személygépkocsi. Kérem azokat, akik látták, vagy tudnak róla. magas jutalom ellenében értesítse­nek. Kecskemét. Bakonyi A. u. 19. szám alatt. 19229 MAGASÉPÍTŐ üzemmérnök 5 éves gyakorlattal munka­helyet változtatna Kecske­méten, vagy környékén. Le­veleket „Tervezés, beruhá­zási jeligére a kiadóba ké­rek. 19244 A MAGYAR—SZOVJET Ba­rátság Mg. Tsz értesíti a tisztelt lakosságot, hogy Kecskeméten a piaccsarnok­ban virágboltját megnyitot­ta. Menyasszonyi csokrot megrendelésre, cserepes és vágott virágok a boltban iiagy választékban kapha­tók. Tudatja továbbá, hogy az új Nagykórháznál meg­épült virágboltot üzembe helyezte. A bolt eladói készséggel állnak a vásár­lók rendelkezésére. ______170 BÚ TOROZOTT szoba házas­párnak kiadó. Kiskunfél­egyháza. Kilián György ut­ca 45,_________________ 138 LAKÁST bérelnék Kecske­méten. Ajánlatokat „Feb­ruár l” jeligére a kiadóba kérők. _ 19214 BÚTOROZOTT szoba kiadó. Kiskunfélegyháza. Romhá­nyi János utca 40. alatt. (Belső rész) 133 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba. férfiaknak «kiadó. Kiskunfélegyháza. Damja­nich^. 31. sz. ___________129 BÚ TOROZOTT szoba két Leány részére kiadó. Kis­kunfélegyháza. Kilián Gy. u. 19. ,___________ 130 KÜ LÖN bejáratú lakás ki­adó. Kiskunfélegyháza. Köl­csey u. 10. _________131 BÚ TOROZOTT szoba. ~ két személy részére kiadó. Kis­kunfélegyháza. Dózsa Gy. u. 14._______________, 124 el veszett január 3-án. 3 éves, fekete puli szuka. Ér­tesítést Kiskunfélegyháza. Czuczor u. 11. szám alá ké­rek._______ 115 KIADÓ Kiskunfélegyháza külterületén 7 kát. hold szántóföld felesbe, haszon­bérbe. vagv örökáron eladó. Dinnye- és zöldségtermesz­tésre is alkalmas. 1000 mázsa trágyát biztosítunk. Érdek­lődni lehet Kiskunfélegyhá­za. Bikahegy 28. alatt. Szu­nyt. 102 SZOBA, konyha kiadó. Kis­kunfélegyháza, Horváth Zol­tán utca Í3._____________ FELHÍVÁS! Kérem mind­azok segítségét, akik 1980.: november 18-án, 11 óra köt rül a Vörös Hadsereg útjáii. a Járásbíróság előtt történi balesetet látták, és érdem­leges tanúvallomást itudnáT nak tenni. Kérem szíves ér­tesítésüket. Pintér Józsefné. Kiskunfélegyháza. Kőröst u. 21. 100 Házasság MEGFELELŐ társaság hiá­nyában ezúton keresem 28— 35 éves, lakással rendelkező nő ismeretségét' házasság céljából. 180 cm magas, bar­na. elvált, kocsival, anya­giakkal rendelkezem. Egy gyermek nem akadály. Le­hetőleg fényképes leveleket: „Tavasz 91 729” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető-/ be kérek. _________136. 43 ÉVES, független, értelmi-: ségi nő. saját lakással ké­rési 50 éves korig hasonló,j adottságokkal rendelkező^ utazást kedvelő férfi Isme­retségét. házasság ■ célja. * Leveleket „Kölcsönös szim-, patia” jeligére a kiadóba; kérek.________ •______19205, 36 ÉVES, 167 cm magas. el-, vált asszony vagyok, van. egy 12 éves kisfiam. Megis­merkednék házasság céljá­ból olyan férfival, aki né­kem jó férjem, (kisfiamnak szerető apukája lenne. Le­velet „Családszerető” jel­igére Kiskunfélegyháza. Ady Endre u. 8, Hirdetőbe. 140 ALACSONY területű. éves, fizikai dolgozó nő megismerkedne józanéletű.' becsületes férfival. Kölcsö­nös szimpátia esetén házas­ság is lehetséges. Levelet, „Jön a tavasz” jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. Hirdetőbe kérem, 103 CSINOS, elvált asszony ke­res kimondottan jó megje­lenésű, . szorgalmas, vidám természetű férjet 38—48-ig. Levelet „Fekete Orfeusz" jeligére a hirdetőbe. Kis­kunfélegyháza. Ady Endre utca 8. 87 MUNKAALKALOM A KECSKEMÉTI Városgazdálkodási Vállalat felvételre keres sírásó dolgo­zókat állandó munkára. Jelentkezni lehet a köztemető irodájában. 185 GÉPÍRNI tudó érettségizett adminiszt­rátort határozott időre fefVesz a kecs­keméti Centrum Áruház. . 184 FELVESZÜNK férfi vagy nő dolgozót vágóüzemi élelmiszer-vizsgálathoz. Érettségivel rendelkező ‘előnyben. Je­lentkezni lehet Kiskunfélegyháza, MÉM Élelmiszeripari Higiéniai El­lenőrző Szolgálata, Vágóhíd, Fürst Sán­dor utca 30. szám alatt. 112 KATONAIDEJÉT letöltött rajz- és fes­tői készséggel rendelkező reklámszöveg- és betűíráshoz értő, grafikus, vagy ha­sonló más munkakörben dolgozó sze­mélyt keres a Katona József Színház Kecskemét, díszletfestői munkakör be­töltéséhez. Jelentkezés önéletrajzzal a műszaki vezetőnél, 8—II óráig. 150 A KATONA József Színház Kecskemét felvesz színpadi segédmunkásokat, fér­fi és női dolgozókat öltöztető munka­körbe osztott munkaidőben történő foglalkoztatással. Jelentkezés a szín­háznál. ISI FELVÉTELRE keresünk ács, bádogos, tetőfedő, villanyszerelő, festő szak­munkásokat, kőműves segédmunkáso­kat, továbbá épületgépész-technikuso­kat, vagy üzemmérnököket előkészítői és részlegvezetői munkakör betöltésé­re. Építőipari Szövetkezet, Kiskunfél­egyháza, Szabadság tér 9. 4? NYUGDÍJAS férfit keresünk felvétel­re kisegítő portás munkakörbe. Je­lentkezni lehet: Kiskunfélegyháza, Izsáki út 6. Bácsép, gépjavító műhely. 40 ALTALANOS adminisztrátort, megha­tározott időre felvesz az Alföld Mg. Szakszövetkezet, Kecskemét, Felsőcsa- lános 59. Érdeklődni: a munkaügyön. 8 KOZÉP-MAGYARORSZAGI Pincegaz­daság Kecskemét, Katona J. tér 8. sz. — pályázatot hirdet ellenőrzési cso­portvezetői munkakör betöltésére, amelyhez szakirányú felsőfokú „ vég-, zettség szükséges. A pályázatokat rész­letes önéletrajzzal a személyzeti osz­tályra kérjük megküldeni. ' 57 A HELVÉCIÁI Állami Gazdaság pályá­zatot hirdet üzemi konyhavezetői és vezetőhelyettesi beosztásra. A munka­kör ellátásához legalább 5 év szakmai gyakorlat szükséges. A konyhavezetői beosztásra elsősorban férfiak jelentke­zését várjuk. A pályázatokat a követ­kező címre kérjük 1981. január 30-ig írásban megküldeni. Helvéciái Állami Gazdaság, áruforgalmi osztály, Helvé­cia 6034. 35 VÁROSI Tanács Szociális Otthona fel­vételre keres szakképzett ápolónőket, valamint nődolgozókat, segédapo*ónői. konyhai és kisegítői munkakörök be­töltésére. Jelentkezni lehet: Kecske­mét, Szentlászlóváros 1. sz. 126 GAZ- és Olajszállító Vállalat Kecske­méti üzeme (Kecskemét, Szolnokihegy 232. szám) keres gázvezeték-ellenőröket a Szánk—Baja vezeték bejárására. Je­lentkezőket várunk Kiskunhalas, Já­noshalma, Csávoly, Baja térségéből. Jelentkezés a fenti címen személyesen a reggeli órákban. 44 A B ÁCS-KISKUN megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat köz­pontja Kecskemét, Villám I. u. 12. szám alatt felvételre keres könyvelőt. A kecskeméti körzeti üzem Halasi út 25. alatt, középiskolai végzettségű .dol­gozót raktáros! beosztásra, molnár szakmunkást, gépkocsivezetőt, anyag- mozgatót és portást keres. A bajai kör­zeti üzemhez műszaki vagy élelmiszer­ipari főiskolai végzettséggel férfi munkavállalót műszaki vezető mun­kakörbe alkalmaz. A kunszentmiklósi keverőüzemhez karbantartó lakatos és villanyszerelő munkakörökbe ke­resünk munkavállalókat. Jelentkezni a vállalat személyzeti osztályán, illet­ve a kecskeméti, bajai és kunszent- ntiklósi üzemek vezetőinél. 68 FELVÉTELT hirde­tünk jogi-végzettség­gel rendelkezők ré­szére igazgatási mun­kakör, ipari gyakor­lattal és közgazdasá­gi végzettséggel belső ellenőri, és statiszti­kus!, valamint gép­írói állás betöltésére. Jelentkezni lehet: önéletrajzzal. MMG —AM Vezérléstechnikai Gyár Kecske­mét, Korhánközi út 5. sz. 58 A KERTÉSZETI Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara, Kecskemét, Erdei Fe- ienc tér 1—3. takarítónőket felvesz. Jelentkezni a gondnoki osztályon. 53 BACSMOBIL Autójavító Ipari Szövet­kezet autószerelő szakmunkásokat ke­res felvételre. Jelentkezni: Szabadszál­lás. Széchenyi tér 4. 44 FELVÉTELT hirdetünk az Alföldi TüZ'ÉP Vállalat Kiskőrös, 118. sz. TÜ- ZÉP-telep telepvezetői munkakör el­látására. Feltételek: közgazdasági tech­nikumi érettségi kereskedelmi tagoza­ta, vezetői gyakorta*. Jelentkezni le­het: Kecskemét, TÜZÉP Vállalat köz­pontja, Nagykőrösi u. 32. fszt. 5. ajtó személyzeti osztály. 149 A KECSKEMÉTI Sütő- és Édesipari Vállalat kiskunfélegyházi munkahelyre boltvezetőt, boltvezető-helyettest, el­adót és lángossütót keres felvételre. Jelentkezni a vállalat központjában, Kecskemét, Szolnoki út 23—25. sz. alatt, 8—16 óra között lehet. 56 A KECSKEMÉTI MÁV Pályafenntar­tási Főnökség felvesz férfi fizikai dol­gozókat, lakatos szakmunkásokat ál­landó nappalos és fordulószolgálatos munkait? beosztással. Érettségizett női dolgozót adminisztratív munkakörbe. Jelentkezni a MÁV Pályafenntartási Főnökség Kecskemét, Köztársaság tér 3. sz. alatt, a nagyállomás mellett, minden munkanapon. * 25 PETŐFI Nyomda, Kecskemét Külső- Szegedi út felvesz szerszámkészítő szakmunkást, valamint férfi és női munkavállalókat segéd-. Illetve beta­nított munkára. 6) A KÖZLEKEDÉS biztosítása érdekében (az időjárás függvényében) rendkívüli hómunkás okát veszünk fel. A munká­ra jelentkezőknek időteljesítés alapián 1.5. — Ft/óra díjazást biztosítunk, a fog­lalkoztatás 15—22 óráig tart. Jelentkez­ni lehet: Kecskemét, Csokonai u. ' 2. sz. alatt. IJK A GÉPJAVÍTÓ és Vasioari Közös Vál­lalat Lajosmizsére azonnal belépéssel felvesz képesítéssel és érettségivel is rendelkező anyagkönvvelőt, valamint utókalkulátort. Jelentkezés: Lajosml- zse, Dózsa György út 126. Központi Irodánál. IS9 Gyászhir Fájdalommal tudatjuk, hogy szere-' tett férjem, édesapánk KONCZ PÁL Lakitelek, Szikra 19. sz. alatti la­kos, életének 59. évében elhunyt. Temetése f. hó 16-án, 13 órakor lesz a lakiteleki temetőben. Gyá­szoló család. 205 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, az IGV Sokszorosítógép Gyár dolgozóinak, valamint a galváncsiszoló műhely­nek, akik szeretett édesapánk BALIND MIHÁLY temetésén részt vettek és gyá­szunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. 19 232 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak. ismerősöknek és szom­szédoknak, akik szeretett édes­anyánk, nagymamánk, anyósunk, dédnagymamánk OZV. NÉMETH SANDORNÉ Takács Teréz temetésén részt vettek, mély gyá­szunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. 19 2JI Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, munkatársaknak, ann, szeretett feleségem, édesanyánk ORBÁN GABORNÉ Börönte Erzsébet temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és fáj­dalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 191 Hálás szívvel mondunk köszönetéi azon rokonoknak, ismerősöknek, az Építőipari Szövetkezet és a/ OTP dolgozóinak, akik szeretet* édesanyám, anyósom, nagymamánk OZV. SZABÓ KALMANNÉ Patyi Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkban osztoztak. % gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 19 2(M Hálás szívvel mondunk köszönetéi a testvéreknek, rokonoknak. ► s/édoknak, ismerősöknek, a Hú ■ ioari Vállalat kollektívájának, akik felejthetetlen férjem, édesapánk TÓTH GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel mélv fájdalmunkat enyhí­teni igvekeztek Gyászoló Tóth család, Kiskunfélegyháza. 120 Hálás szívvel mondunk köszöneté* mindazoknak a rokonoknak. Isme­rősöknek. akik szeretett férjem, édesapánk, apósom, nagyapánk HEGEDŰS ELEK temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, nagy fái- datmunkban osztoztak. Gyászoló család. Kiskunfélegyháza. 96 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a Petőfi Tsz vezetőségének, akik szeretett jó édesanyánk, nagymamánk ID. RÉCZI LASZLÖNÉ Hegedús Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel nagy fájdalmunkban osztoz­tak. Gyászoló család, Kiskunfél­egyháza. • 139 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, az Április 4» Gépipari Művek, a Csöpi Aruház dolgozóinak, mun­katársaknak, szomszédoknak, akik szeretett férjem, édesapám és test­vérem PÁL LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Kis> kunf élegyháza. Hl Hálás szívvel mondunk köszönetét a , rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, valamint a Gyap­jú- és Textilnyersanyag-forgalmi Vállalat üzemegységvezetöinek, es valamennyi dolgozójának, akik drá­ga jó testvérünk é* rokonunk KIS CZAKO FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel mérhetetlen fájdalmunk­ban velünk együtt éreztek. A gyá­szoló Család, Kiskunfélegyháza. 106 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, -ismerősök­nek, szomszédoknak, akik felejthe­tetlen édesanyánk, nagymamánk, anyósunk URBAN ANDRASNÉ Trungei Franciska temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Kiskunfélegyháza. 99 Hálás szívvel mondok köszönésé* minden testvérnek, sógornak, ro­konoknak. keresztfiainknak, szom­szédoknak, a Vörös Csilláé tisztéé- telep vezetőinek és dolgozóinak, akik ferjem' BERTA JANOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek,, és fáj­dalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, Kiskunfélegyhá­za. 117 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, bará­toknak, munkatársaknak, ismerő­söknek, akik drága jó férjem IFJ. NAGY-PAL ISTVÁN temetésén megjelentek, utolsó út­jára elkísérték, sírjára koszorú*, virágot helyeztek, és részvétükkel mélységes nagy fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló felesége és csa­ládja. Kiskunfélegyháza, Czuczor II. 8. 88 Bácsalmás Nagyközség Ta­nácsa értesíti a lakosságot, hogy 1981. január 19-én (hétfőn). 18 órai kezdettel TANÁCSTAGI BESZÁMOLÓT TART. 61

Next

/
Oldalképek
Tartalom