Petőfi Népe, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-29 / 24. szám

1981. január 29. • PETŐFI NÉPE • 7 SPORT-SPORT .SPORT A tél a bajai járásban Egész héten nagy volt a sürgés-forgás a bajai járási Test- nevelési és Sportfelügyejóségén. Az elmúlt évi eredmények, statisztikai összesítése, és az elért eredmények értékelése közben zavartuk Schwarcz Ivánt, a járás sportfelügyelőjét, aki készségesen válaszolt néhány kérdésünkre. — Hogyan értékeli az elmúlt időszak munkáját? — Az elmúlt év eredményeit jónak ítéljük. A bajai járás terü­letén — örömmel mondhatjuk — élénk sportélet folyik. Külön öröm számunkra, hogy előre léptünk a tömegsport területérí, mind töb­ben vesznek részt a különböző rendezvényeinken, és akcióink­ban. — Milyen sportrendezvénye­ket terveztek a téli időszakban? t— A versenynaptárnak meg­felelően igen gazdag programot bonyolítunk le januárban és feb­ruárban. A bajai járás fiataljai megtalálhatják, ki-ki kedve sze­rint, a megfelelő sportfoglalkozá­sokat. Asztalitenisz, kézilabda, labdarúgás, sakk, és mezei futás között válogathatnak. A napok­ban rendeztük meg Bácsalmáson az első alkalommal kiírt női teremlabdarúgó-bajnokság selej­tezőit. A hat csapat részvételével megrendezett tornán a következő eredmények születtek: Szeretnie—Bácsalmási Finom- posztó 4—2, Szeremle—Bácsalmá­si Hunyadi Gimnázium 5—5, Bács­almási Hunyadi Gimn.—Bácsal­mási Finomposztó 4—4, Vaskút— Bácsborsód 3—0, Vaskút—Bácsal­mási Ruhagyár 2—0, Bácsborsód— Bácsalmási Ruhagyár 7—2. A helyosztó mérkőzéseket és a döntőt február 7-én rendezik meg Bácsalmáson. — Különösen mozgalmasnak ígérkezik a hét vége sportműso­ra. Hallhatnánk erről részleteseb­ben is? — Holnap fejeződik be a sport­felügyelőség és a Sükösdi ME- DOSZ SK rendezésében a „Hosz- szúhegyi Kupa” teremlabdarúgó­torna, amelyen a Bajai Tsz' SK, Dusnok, Érsekcsanád, Nemesnád­udvar, Vaskút és a házigazda Sü- kösd együttese vesz részt. De em­líthetném még itt, a február 6— 7-én Bácsalmáson megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc terem­labdarúgó-tornát, ahol általános iskolai tanulók részvételére számí­tunk. A sükösdi tornacsarnok lesz a házigazdája február 7—14-én a Téli Kupa általános iskolás fiúk és lányok teremkézilabda-torná- jának. Február 1-én, 8 órakor Sükösdön kerül megrendezésre az 1981. évi bajai járási női és fér­fi, felnőtt asztalitenisz egyéni baj­nokság. Programunk azonban ez­zel korántsem teljes. Február 15- én a járási és a területi labdarúgó- csapatok részvételével „Felszaba­dulási Labdarúgó Kupa” kezdő­dik, amely valamennyi csapat fel­készülését segíti a bajnokság ta­vaszi fordulójára. Február 22-én Dávodon rendez­zük a Falusi Dolgozók Téli Spar- takiádja járási asztalitenisz és sakk egyéni versenyét, míg a csa­patversenyekre március 8-án, Sü­kösdön kerül sor. Végezetül február 27-én Vas­kút ad otthont a járási mezei fu­tóversenynek, és ezzel az atléták is belépnek a rendszeres prog­ramba — fejezte be tájékoztató­ját Schwarcz Iván, a bajai járási testnevelési és sportfelügyelősé­gének vezetője. H. TEKE Az NB II férfi Keleti csoport tavaszi sorsolása j0nv,ári$l-től február 1. Salgór- tarjáni TC—Kecskeméti MÁV, Ikarus—Gyöngyös, Építők SC— Miskolc, Debreceni MVSC—Egri Sp., Nyíregyháza—Chinoin, Sze­gedi Postás—Bp. Postás, Cegléd— Salgótarjáni Síküveg. Február 1—8. Kecskeméti MÁV —Cegléd, Salgótarjáni Síküveg— Szegedi Postás, Bp. Postás—Nyír­egyháza, Chinoin—Debreceni MVSC, Egri Sp.—Építők SC, Mis­kolc—Ikarus, Gyöngyös—Salgó­tarján. Február 21—22. Kecskeméti MÁV—Gyöngyös, Salgótarjáni TC—Miskolc, Építők SC—Chi­noin, Debreceni MVSC—Bp. Pos­tás, Nyíregyháza—Salgótarjáni Síküveg, Szegedi Postás—Cegléd. Február 28—március 1. Szegedi Postás—Kecskeméti MÁV, Cegléd —Nyíregyháza, Salgótarjáni Sík­üveg—Debreceni MVSC, Bp. Pos­tás—Építők, Chinoin—Ikarus, Eg­ri Sp.—Salgótarjáni TC, Miskolc— Gyöngyös. Március 7—8. Kecskeméti MÁV —Miskolc, Salgótarjáni TC—Chi­noin, Ikarus—Bp. Postás, Építők SC—Salgótarjáni Síküveg, Debre­ceni MVSC—Cegléd, Nyíregyháza —Szegedi Postás, Gyöngyös—Egri Sp. Március 14—15. Nyíregyháza— Kecskeméti MÁV, Szegedi Postás —Debreceni MVSC, Cegléd—Épí­tők SC, Salgótarjáni Síküveg— Ikarus, Bp. Postás—Salgótarjáni TC, Chinoin—Gyöngyös, Egri Sp. —Miskolc. Március 28—29. Kecskeméti MÁV—Egri Sp., Salgótarjáni TC —Salgótarjáni Síküveg, Ikarus— Cegléd, Építők SC—Szegedi Pos­táson i Debreceni MVSC-^Nyíregy- háza, Miskolc—Chinoin, Gyön­gyös—Bp. Postás. Április 11—12. Debreceni MVSC —Kecskeméti MÁV, Nyíregyháza —Építők SC, Szegedi Postás—Ika­rus, Cegléd—Salgótarjáni TC, Sal­gótarjáni Síküveg—Gyöngyös, Bp. Postás—Miskolc, Chinoin—Egri Sp. Április 25—26. Kecskeméti MÁV—Chinoin, Salgótarjáni TC —Szegedi Postás, Ikarus—Nyír­egyháza, Építők SC—Debreceni MVSC, Egri Sp.—Bp. Postás, Mis­kolc—Salgótarjáni Síküveg, Gyön­gyös—Cegléd. Május 9—10. Építők SC—Kecs­keméti MÁV, Debreceni MVSC— Ikarus, Nyíregyháza—Salgótarjá­ni TC, Szegedi Postás—Gyöngyös, Cegléd—Miskolc, Salgótarjáni Síküveg—Egri Sp., Bp. Postás— Chinoin. Május 16—17. Kecskeméti MÁV —Bp. Postás, Salgótarjáni TC— Debreceni MVSC, Ikarus—Építők SC, Chinoin—Salgótarjáni Sík­üveg, Egri Sp.—Cegléd, Miskolc— Szegedi Postás, Gyöngyös—Nyír­egyháza. Május 23■—24. Ikarus—Kecske­méti MÁV, Építők SC—Salgótar­jáni TC, Debreceni MVSC—Gyön­gyös, Nyíregyháza—Miskolc, Sze­gedi Postás—Egri Sp., Cegléd— Chinoin, Salgótarjáni Síküveg— Bp. Postás. Május 30—31. Kecskeméti MÁV —Salgótarjáni Síküveg, Salgótar­jáni TC—Ikarus, Bp. Postás—Ceg­léd, Chinoin—Szegedi Postás, Eg­ri Sp.—Nyíregyháza, Miskolc— Debreceni MVSC, Gyöngyös—Épí­tők SC. MA: A LOVASSZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE A Magyar Agrártudomá­nyi Egyesület megyei szer­vezetének Állattenyésztési Szakosztálya és a Bács- Kiskun megyei Lovasszö­vetség január 29-én szövet­ségi közgyűlést tart Kecs­keméten a Tudomány és Technika Házában. 15 órá­tól dr. Lőrincz István, a szövetség főtitkára tart be­számolót az elmúlt évi munkáról és az idei fel­adatokról. Ezt követően dr. Várady Jenő szövetségi ka­pitány tart előadást a lo­vassport helyzetéről. Vé­gül filmvetítésre kerül sor. A rendezők minden ér­deklődj szívesen látnak. A KECSKEMÉTI MÁV*SE KÖZGYŰLÉSE A Kecskeméti MÁV SE elnöksége január 29-én, csütörtökön 17 órai kezdet­tel tartja a sportegyesület beszámoló és vezetőség- újjáválasztó közgyűlését Kecskeméten, a MÁV-kul- túrotthonban. Nemzetközi torna Jánoshalmán Nagyszabású teremlabdarúgó­tornát rendeztek Jánoshalmán az 1967-ben elhunyt kitűnő pedagó­gus, Majoros Aladár tiszteletére, amelyen ifjúsági csapatok vettek részt. Ebben az évben a hagyo­mányos torna nemzetközivé szé­lesedett a' lengyel fiatalok jóvol­tából. Eredmények: Krakkó—Baja 4— 2, Jánoshalma—Sükösd 7—1, Krakkó—Sükösd 4—2, Jánoshal­ma—Baja 4—2, Krakkó—János­halma 4—2, Sükösd—Baja 4—3. Végeredmény: 1. Krakkó, 2. Jánoshalma, 3. Sükösd, 4. Baja. A fiatalok után a felnőttek lép­tek pályára a szintén hagyomá­nyos — a város névadójáról el­nevezett — Hunyadi János Ku­pán. A hat csapat részvételével lebonyolított küzdelemsorozaton a Jánoshalma kiemelkedett ■ a me­zőnyből. Eredmények: Kun Béla SE— Szekszárdi TÁÉV 3—1, Szekszár­di TÁÉV—Sükösd 7—3, Sükösd— Kun Béla SE 2—0. „B” csoport: Jánoshalma—Gábor Áron SE 3—0, Kkfházi Szövetkezeti SE—Gábor Áron SE 3—0, Jánoshalma—Kkf­házi Szöv. SE 3—0. A döntő végeredménye: 1—2. helyért: Jánoshalma—Szekszárdi TÁÉV 7—0. 3—4. helyért: Kun Béla SE—Kkfházi Szöv. SE 3—0. 5— 6. helyért: Sükösd—Gábor Áron SE 1—0. SOROKBAN SAKK Kecskemét város felnőtt egyéni sakkbajnokságát január 29-tól február 13-ig a Tipográfia ver­senytermében (Sajtóház) rendezi meg a városi sakkszövetség. A nevezési határidő január 29-én, csütörtökön 15 óráig, s minden legalább II. o. minősítésű kecske­méti sakkozó indulhat. Játékna­pok: január 29 és 30 17.30-tól. Február 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12-én 17 órától. Az eredményhirdetés feb­ruár 13-án 17.30-kor lesz. TEKE A hét végén megkezdődik a bajnoki küzdelem a teke NB I. és NB II. osztályban. Január 31-én, szombaton délután 15 órakor a K. MÁV NB Il-es férficsapata Salgótarjánban kezd az STC el­len. A K. MÁV női együttese február 1-én, vasárnap 9.30-kor Kecskeméten, a Kőbányai Porce­lán csaptával mérkőzik. A MI OTTHONUNK Téli vitaminforrások A téli vitaminszegény hónapok­ban a háziasszony fontos felada­ta, hogy C-vitaminban gazdag ét­rendet állítson össze a családnak. A C-vitaminban gazdag ételek se­gítik megőrizni a szervezet ellen­állóképességét (a (betegségekkel szemben. Ha nem is áll rendel­kezésünkre C-vitaminban gazdag gyümölcs- és zöldségfélékből olyan nagy választék, mint nyá­ron, azért télen is van elég vita- minforrásunk. Ez azért is fontos, mert a természetes C-vitamin biológiailag értékesebb szerveze­tünknek, mint a tablettákban be­szedett. Térjünk ki néhány mondatban arra, melyek a C-vitamin-hiány gyakoribb jellemző tünetei: - fá­radékonyság, álmatlanság, fogak romlása, a kötőhártya, a száj­nyálkahártya és a foghús gyul­ladása vagy érzékenysége, étvágy­hiány. C-vitamin-hiány esetén vér­zések keletkezhetnek a foghúson, a bőrben, a csonthártyában, az ízületekben, esetleg a belső szer­vekben. Mennyi C-vitaminra van naponta szüksége a szervezet­nek? A csecsemő napi szükség­lete 20, a gyermeké 25, a/felnőt­té 50—75 mg, sőt optimálisnak 125 mg tekinthető. Fertőző be­tegségekben, terhesség, szoptatás, erős fizikai terhelés (pl. mezei munka, sport stb.) esetén a szük­séglet magasabb. Milyen ételféleségekben talál­ható jelentős mennyiségű C-vita­min? Tíz dkg nyersanyagogt ala­pul véve: paprika 180 mg, csipke­bogyó 200—500 mg, citrom, na­rancslé 50—100 mg. banán 8—12 mg, paradicsom 15—30 mg, salá­ta 12 mg, paraj 8—30 mg, bab 8—20 mg, borsó 20—40 mg, bur­gonya (héjában főzve) 10—20 mg, karalábé 100 mg, káposzta 50— 100 mg, retek 25 mg, kelkáposz­ta 60—130 mg, máj 50 mg, alma 2—30 mg, de több-kevesebb C- vitamint minden zöldféle tártál- máz. Néhány C-vitaminban gazdag ételreceptet közlünk. Savanyú káposztával kevert hússaláta. 25—30 dkg párizsit vé­kony csíkokra vágunk, és össze­keverjük fél kg savanyú káposz­tával. A salátát üvegtálba tesz- szük, a tetejét salátaolajjal meg­locsoljuk, és keménytojásszele- tekkel díszítjük. Rakott savanyú káposzta nyer­sen Fél kg savanyú káposztát há­rom részre osztunk. Egy üvegtál­ba beletesszük a káposzta egy- harmadát, erre rászórunk 20 dkg apróra vagdalt főtt sonkát, majd ismét egy réteg nyers káposzta következik, amire rárakunk 4 db karikákra vágott főtt tojást. A tetejét káposztával befödjük, és kevés finom salátaolajjal meg­locsoljuk. Gyermekcsemege. 4 db almát, 2 db sárgarépát lereszelünk, majd mézzel- és citromlével összekever­jük. üvegtálba tesszük. A tetejét édes tejszínhabbal és dióbéllel dí­szítjük. Narancsos banán. 2 banánt ki­sebb darabokra vágunk, bele­tesszük a villany keverőgépbe, rá­öntjük 2 narancs levét, és pép­pé keverjük. Két tojásfehérjét porcukorral kemény habbá ve­rünk.''A narancsos banánt kom- pótos tányérkákba tesszük, és minden tányér tetejére egy ka­nál cukrozott tojáshabot formá­zunk dísznek. Gyülmölcsös túrókrém. A túrót mézzel jól kikeverjük, majd be­lekeverünk szeletekre vágott al­mát vagy narancsot, mazsolasze­mekkel díszítjük. Keverhetünk a túrókrémhez bármilyen mirelit gyümölcsöt is. Céklalé mézzel. (Az utóbbi időben sok szó esik arról, hogy a céklának daganatgátló hatása van.) A nyérs céklát meghámoz­zuk, kis lyukú reszelőn lereszel­jük, tiszta vászonruhán átszűr­jük, mézzel édesítjük. Keverhe­tünk bele tejfölt, vagy tejszínt is. ízlés szerint egy-két evőkanállal. Nyers cékla tormával. 1 kg nyers céklát, 40 dkg tormát meg­hámozunk, kis lyukú reszelővei lereszelünk, ráöntjük a reszelékre, köménymaggal ízesítjük, üvegbe tesszük, savanyúságként fogyaszt­juk. Kitűnő nemcsak sültekhez, hanem zsíros kenyérhez; tojásrán- tottához, sült burgonyához, szend­vicsekhez, hideg húsokhoz. Grape fruit saláta almával. 4 db grape fruit, 2 db narancs, 2 db. alma szükséges hozzá. A konyhakész gyümölcsöket apróbb kockákra vagdaljuk, salátás tálba helyezzük, 1 citrom levével meg­locsoljuk. és meghintjük 20 dkg porcukorral, majd egy kevés cit­rom. és narancshéjat reszelünk a salátára. Az egészet jól össze­keverjük, kevés mandulalikőrrel meglocsoljuk, mandulával díszít­jük. F. K. NAGYKABÁT —. KISKARÁT A télikabátok átalakuló­ban vannak. A réteges öl­tözködés, az alapanyagok.l valamint az ízlésbeli igé­nyek szinte forradalmasí­tották a régente megszokott télikabátokkal szemben tá­masztott elvárásokat. Az időjárás szeszélyes volta is megkövetelte a di­vattervezőktől, hogy alapos változásokat hajtsanakvég- re. így jött létre először a réteges öltözködési forma, amely eleve arra irányul, hogy az egyes ruhadarabok könnyűek legyenek, mi­után több, apróbb ruhada­rabot veszünk fel egymás fölé. Az a kabát, amely legfelül van — tehát jelen időszakban —, a „télika­bát", nem lehet súlyos, csak könnyű, de jó meleg, illetve melegtartó. A fia­talok sokszor egészen le­mondanak a hagyományos télikabátról, és szoknya, vagy nadrághoz egyaránt bélelt lemberdzseket, vagy rövid kisbundát hor­danak. A 30—40 év közötti fiatalok már óvatosabbak, és az utcán térd alatt vég­ződő kabátot hordanak; al­kalmi ruha felett pedig a ruha saját anyagából ké­szült kis kabátkát is visel­nek, míg az egészen fiata­lok a mélyebb és nagyobb „dekoltázs" hívei, minden meleget tartó ruhadarab nélkül öltözködnek gya­korta. Modelljeink a sokat ölelik fel. 1. Űn. bundabéléses kabát. A külseje fényezett orkán, vagy ballon, esetleg könnyű szövet. A bélés mű-, vagy valódi szőrme. A gallér is prémből van, de lehet más is, mint a bélés. 2. Tűzéssel díszített és meleg habbéléssel egy­bedolgozott ún. esőkabát. Világszerte igen nagy érdeklődésnek örvend, nálunk is elég sok kapható különböző színekben és formákban. 3. Elegáns zsorzsett- vagy jersey ruha saját anyagból készült kis kabátkával. Díszítése kézi g^öngyözés. 4. Bársonyból, velúrjersey-ből készülhet a sál­galléros, élénk színű vagy fekete * kis kabátka. Mindenféle mintájú és anyagú alkalmi ruha felett viselhető. 5. Steppelt meleg béléssel, selyem jellegű „dzse­ki". Fiatal lányok a nagykockás rakott szoknyá­hoz, vagy nadrághoz egyaránt viselhetik. Nádor Vera MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 8.00: Idősebbek is elkezdhetik. 8,05: Iskolatévé. Korok művé­szete (középiskolásoknak). A középkor Magyarorszá­gon — II. rész 8.50: Fizikai kísérletek. Az Ideális gáz kinetikai modellje 9.05: Környezetismeret (ált. isk. I. oszt.) Az anyag 10.05: filővllág (ált. Isk. 7. oszt.) Az állatok szaporodása és egyedfejlődése 10.35: Deltácska. Repül a, repül a ... madár 11.35: Kamera (középiskolások­nak). A film szintaxisa — II. rész 12.05: Világnézet (középisk. IV. oszt.) A megismerés 11.05: Iskolatévé. Környezet- Ismeret (Ism.) (Színes.) 14.35: filővllág (ism.) 15.05: Deltácska (ism.) 15.25: Világnézet (ism.) 16.10: A látás hanalma, XXI/7. rész: A képes világ (ism.) 16.30: Hírek 16.35: Velence, a legfelségesebb köztársaság. Angol doku­mentumfilm (ism.) 17.20: Hlpp-hopp. Óvodások műsora (Színes.) 17.50: Tévébörze 18.00: Telesport 18.25: Pedagógusok fóruma. Gyerekek vagyunk 19.00: Reklám 19.10: Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétoma (Színes.) 19.15: Esti mese 19.30: Tv-híradó (Színes.) 20.00: Jó reggel búbánat! Amerikai film (Színes.) 21.30: Fiatalok órája (Színes.) 22.30: Tv-híradó 3. (Színes.) 2. MŰSOR: 19.00: Iskolatévé. Fizika. A csil­lagászat ma (Színes.) 19.30: Tv-híradó (Színes.) 20.00: Cjra itthon Gyulán. A Szegedi Körzeti ^Stúdió műsora 20.30: Pillanat és örökkévalóság. NSZK dokumentumfilm 21.15: Tv-híradó 2. (Színes.) 21.35: Szemle. Természettudo­mányi Körkép 22.25: Testünk, 4. rész: Az alvás (Színes.) KOSSUTH 8.27: Mi van egy pohár vízben? 8.37: Bizet: C-dúr szimfónia 9.10: Nóták 9.44: Zenevár 10.05: Diákfélóra 10.35: Fritz Kreisler hegedül, SzergeJ Rahmaninov zon­gorázik 11.19: Füst van, meleg nincs! 11.39: Az élet komédiásai. Jókai Mór regénye rádióra al­kalmazva. III. rész 12.35: Egészségügyi rehabilitá­ció az NDK-ban 12.50: Zenemúzeum 14.18: Szabadpolc 14.48: Gardner: Téma és variá­ciók 15.10: Kóruspódium 15.26: Csiribiri 16.05: Könyvszemle. Kassák La­jos: Nehéz esztendők 16.15: Népi zene. A Belügymi­nisztérium Duna Művész­együttesének zenekara ját­szik 17.07: Munkásigazgatók 17.34: Délutáni Rádlószlnház 19.15: Csendes Don. V^ rész. So- lohov regénye rádióra al­kalmazva 20.08: Donizetti: Polyutus. Há- romfelvonásos opera Közben: 21.01: A Dunánál 21.20: Az operaközvetítés folyta­tása 22.59: Zenekari muzsika 0.10: Ellington: C-Jam Blues — (több változatban). PETŐFI 8.05: A Stúdió 11 felvételeiből 8.20: Tíz perc külpolitika 8.33: Napközben 10.33: Zenedélelőtt 12.33: Nemzetiségeink zenéjéből 12.55: Kapcsoljuk a győri kör­zeti stúdiót 13.30: Purcell-muzslka gyerme­keknek 14.00: Színe-Java. Válogatás az elmúlt tizenöt év műso­raiból 16.00: Operafelvételek. Mirella Freni és Jussi Björling énekel 16.35: Idősebbek hullámhosszán 17.30: Zenei Tükör 18.00: Disputa 18.33: Hétvégi Panoráma 19.55: Slágerlista 20.33: Szociológiai figyelő 21.06: Kabarécsütörtök 22.06: Gesztusok és látványok, szavak és tőmondatok 22.26: Nótacsokor 23.15: Három a kislány. Részle­tek Schubert—Berté dal­játékából. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió 9.30: A Jullliard vonósnégyes lemezeiből 10.23: A Dimenzió együttes új lemeze 11.05: Hangverseny. Otto Klem­perer vezényli az Oj Philharmonia zenekart 12.15: Operakettősök. Montserrat Caballé és Bernabé Marti énekel 13.07: Kamaramuzsika 14.24: Caludio Abbado vezényel 16.00: Zenei Lexikon 16.20: Concertino Praga *80. A nemzetközi ifjúsági zenei verseny magyar résztve­vőinek műsora 16.55: Popzene sztereóban 18.00: Gyöngyhalászok. Részle­tek Bizet operájából 19.05: Emlékirat és valóság 19.35: Beethoven: A-dúr (Kreutzer) szonáta 20.10: Artur Lundkwist svéd köl­tő versei 20.30: A progresszív beat híres előadói 21.15: Hangfelvételek felsőfo­kon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom