Petőfi Népe, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

J— VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! f AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXVI. évf. 1. szám Ára: 1,40 Ft 1981. január 1. csütörtök Mindennapi kenyerünk kemencéi mellett f. oldal Három brigádtag, három kívánság «. oldd Portréközeiben S. oldal Dolgos, boldog új esztendőt! írta: Borsodi György, a Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsának vezető titkára V *1 j év, egyben új évtized kö- I szöntött ránk a mai na­pon. Nem kezdődik vele új szakasz, új korszak; a fejlő­désnek, a munkának folyamata van, nem lehet évhez, évtizedhez kötni. Mégis jó lenne látnoki ké­pességekkel rendelkezni, s meg­jósolni, mire számíthatunk a kö­vetkező évtizedben, bekövetkez- hetnek-e váratlan események a világpolitikában, melyek ránk is kihatnak, javul-e, vagy tovább romlik a világgazdasági helyzet, amelynek mi is egyik láncszemét képezzük? Jó lenne ósztályokra, rétegekre, kollektívákra kiterjedő részletes prognózist adni, de azt hiszem, erre senki sem tudna vál­lalkozni. Azt azonban tudom, és efelöl minden magyar állampol­gár, nyugodt lehet, hogy folytat­juk az eddig is bevált politikát. tovább fejlődünk és építjük szo­cialista rendszerünket. Erre biz­tosítékot nyújtanak pártunk XII. kongresszusának határozatai, né­pünk egysége és bizalma a veze­tés iránt, valamint a szocialista világköziösség növekvő ereje, amelyhez mi is elszakíthatatla- nul tartozunk. Könnyebb vagy nehezebb lesz-e a ránk köszöntő évtized? Való­színűleg nem lesz könnyű, mint ahogy tapasztalatból tudjuk, soha nem volt könnyű az élet. Most másfajta feladatok, problé­mák megoldása vár ránk, mint a korábbi évtizedekben. Csak uta­lásképpen említem: az újjáépí­tés, az államosítás, a hatalom megszerzése, az ellenforradalom okozta károk felszámolása, a me­zőgazdaság szocialista átszerve­zése, az iparosítás megvalósítása az elmúlt 35 év alatt bizony nagy munka volt. ‘Most már jó pár esztendő óta — és a következő időben is'.— minden területen a. minőségi munka, a hatékonyság növelése az alapkérdés számunk­ra, mert csak ezáltal tudunk helytállni a világban, ennek meg­valósításával várhatunk és érhe­tünk el magasabb életnívót szű- kebb környezetünkben is. Egy országos vezető gondolatát ismétlem, aki azt fejtegette, most optimistább, mint hét-nyolc év­vel ezelőtt, mert nyíltan szembe- nézünk a világgazdaságból faka­dó helyzettel. Nem annak javu­lásában reménykedünk, hanem felkészítjük magunkat arra, hogy jobban helytálljunk, igazodjunk hozzá. E feladat elvégzése óriási erő­feszítést kíván, s nem lesz túl látványos, de megéri a fáradsá­got. Céljaink világosak, az akarat sem hiányzik megvalósításukhoz. Érjük el, hogy mindenütt a jobb, hatékonyabb munka legyen jel­lemző, és éljenek jobban a szo­cialista viszonyokból adódó lehe­tőségekkel. Bizakodásunkat arra alapozzuk, hogy van már viszony­lag fejlett népgazdaságunk, ren­delkezünk megfelelő szakmai és általános kulturáltsággal, kellő tapasztalatokkal. Kivívtuk — megteremtettük magunknak — a világ bármely országával össze­hasonlítható szociális ellátást, lét- biztonságot, s a megfelelő élet- színvonalat népünknek. , rra a kérdésre, hogyan él A népünk, benne megyénk /I lakossága, nehéz röviden, s mindenki számára megnyugtató módon válaszolni. Ha a nemzet- ‘ közileg használt összehasonlítást alkalmazzuk '— mennyi az egy fő­re jutó hústej-,, gyümölcsfo­gyasztás, szövetfelhasználás, mennyi lakás jut tízezer lakosra stb. — azt látjuk, hogy kedvező helyet foglalunk el a világ nem­zetei között, nincs okunk szé­gyenkezésre. (Például húsból 73 kilogrammot, cukorból 22 kilo­grammot fogyasztunk személyen­ként — évente.) Objektív hely­zetet mutatnak a számok? Igen. Ugyanakkor azzal is tisztában va­gyunk, hogy vannak még jogos igények <— alacsony keresetek, nyugdíjak —;t>melyeket még nem tudunk teljes egészében kielégíted ni. Nem a szándékon — a lehető­ségeken múlik, hogy minél előbb kielégítsük azokat. Azt is el kell ismerni, és számolni vele, - hogy vannak „partra vetődött” csalá­dok, akad aki szűkösen él. De néni a szegénység a jellemző, és ezt mindenki tudja. Megyénk lakosságának életní­vója gyorsan fejlődött. ‘Talán so­kan nem tudják, hogy most any- nyi ipari tanulója van a megyé­nek, mint a felszabadulás előtt munkása volt, a kisiparosokat is beleértve. A községek egyharma- dában villany, több mint nyolc­van százalékban egészséges ivó­víz sem volt. Most járja valaki végig megyénk városait, falvait, hasonlítsa össze a felszabadulás előtti állapotokkal! Mindenütt erőteljesen fejlődő városok, köz­ségek sorát, a felgyorsult élet­tempó kézzelfogható jeleit látjuk. Mindezt a lakosság alkotó mun­kájával, képességeinek kibonta­koztatásával értük el. Ezalatt — többek között — a munkássá vá­lás szép, de egyben kemény isko­láját is végig kellett járni. Ma már történelem, de a parasztnak a közösbe való bemenetele sem volt vajúdástól mentes. Minden újért meg kell harcolni! Azt sem állíthatjuk, hogy min­dent hiba nélkül oldottunk meg, s ma sem található hiányosság a munkánkban. Amikor Görgey Artúrt oktatták, mit kellett vol­na tennie tíz évvel előbb, hogy ne bukjon el a szabadságharc, azt válaszolta: „Mi is tudtuk vol­na, csak éppen azt tenni nem le­hetett.” — Az utókor, megfelelő távlat birtokában árnyaltabban fogja elbírálni 35 év munkáját, a mái nemzedék tevékenységét. Azt nem mondhatjuk, hogy nem le­hetett volna jobban is dolgozni. Lehetett volna. De mai igaz meg­győződésünk szerint állítjuk: tö­retlen, egyenes úton haladunk 1957 óta. Pártunk reálpolitikát folytat, s arra tanít bennünket, ne tévesszük össze kívánságain­kat a lehetőségekkel. A jövőben is ez a politika érvényesül. „ a- indezek hangoztatása mel- l\A lett sem tagadjuk, van IrM. még sok jávítanivaló tár­sadalmi, gazdasági életünk szá­mos területén. Közvetlen célnak a szocialista társadalom felépíté­sét tűztük ki. Talán jobban kel­lene hangsúlyoznunk, hogy ez még átmeneti társadalom, amely­ben ellentmondások, feszültségek keletkeznek. Vannak még jócskán olyanok, akik kihasználják a tár­sadalmi ellentmondásokból, ba­jokból . származó „lehetősége­ket"? Csak az egész társadalom összefogásával, ha kell, a törvény eszközeit is felhasználva terem­hetünk olyan helyzetet, melyben senkinek sem lehet majd kibújni a törvény, a közerkölcs általános szabályrendszere alól. Nehezen leküzdhető ellenfél a bürokrácia is közéletünkben. A „hivatali packázás” ahol felüti a fejét, emberek életét keseríti meg, s lassítja az építőmunkát. Különösen kárt okoz, ha a poli­tikai-mozgalmi élet egyes terüle­teire is beszivárog. Az elmúlt években sokat tettünk az üzemi, munkahelyi demokrácia fejlesz­téséért, minden dolgozó bekap­csolásáért közös ügyeink intézésé­be. Mégis lassú az előrehaladás ezen a téren. Az utóbbi időben mintha több lenne az utasítás, ke­vesebb a meggyőző szó, az érve­lés, s a szoros emberi kapcsola­tok is hiányoznak egyes munka­helyeken. A vezetők ’ egy része szívesebben végzi a papírmunkát; mintha elfelejtett volna kiállni, agitálni ügyünk mellett, szenve­délyesen, élőszóval, meggyőzően érvelni, mozgósítani a tömegeket. Olyan szocializmus felépítését akarjuk mindnyájan, ahol nincs helye az értelmetlenségnek, zűr­zavarnak sem a termelésben, sem a közéletben. Nem elégedhetünk még sehol a szürkeséggel; az Iúj­nak, az alkotó tehetségnek min­denütt szabad utat kell kapnia! Ehhez józan felismerésre, na­gyobb felelősségre van szükség minden állampolgár, de különö­sen a vezetők részéről. Ez még beruházást sem igényel. Az új évtized egyik sajátossága az1 lesz, hogy a politikai, gazda­sági és kulturális élet kulcspozí­cióiba fokozatósan az a nemze­dék kerül, amelynek első életta­pasztal atai már az új társadalmi rendhe.z kötődnek. Mint elődeik, ők sem nélkülözhetik az idősebb generáció történelmi tapasztala­tait, ismereteit. Végső soron min­den nemzedék maga küzdi ki he­lyét a világban, maga fogja meg­teremteni alkotó, előrevivő kap­csolatát a világgal. Ügy is lehet mondani; minden nemzedéknek joga van a kitűzött cél és a fel­ismert igazság örömére. Ehhez a legnagyobb iskola a társadalmi gyakorlat, a közéleti ' aktivitás. és legfontosabb feltétele, a mar­xista'’tudományos világnézet el­sajátítása. Meggyőződésünk sze­rint az új nemzedék alkalmas arra, hogy jövőnk építését maga­sabb szinten folytassa! Különö­sen akkor, ha jobban bevonjuk a vezetésbe, s felkészítjük a fiata­lokat a feladatok helyes értelme­zésére, a problémák megszünte­tését célzó értelmes cselekvésre. Hogy milyenné válik az ifjabb generáció, ezért a felelősség első­sorban az idősebb nemzedékre hárul. Az idősebbek olykor hajla­mosak arra, hogy a mai körülmé­nyeket kizárólag saját régebbi tapasztalataik alapján , értelmez­zék, figyelmen kívül hagyva, hogy a helyzet közben lényegesen megváltozott. A fiatalok egy ré­szénél viszont értetlenséget, fenn­tartást, másoknál pedig passzivi­tást tapasztalunk. A társadalom egyes rétegei megyénkben is érzékenyebben reagálnak a társadalmi visszássá­gokra, gondokra. Nagy hibát kö­vetnénk el, ha a bajok eme fel­tárását csak negatívan ítélnénk meg. Lehet, hogy egyesek ébereb­bek feszültségeink felfedezésében, de nagyobb elkötelezettséggel, mint pártunk senki sem keresi a megoldást. A rendszerrel való azonosulás alapján keressük a vá­laszt és a megoldást is az ellent­mondásokra. Előfordulhatott, hogy egy kicsit késlekedtünk a meg­győző válaszadással. A gyakorlati munka, a cselekvés jobban el­foglalt bennünket, hiszen felelős­séget vállaltunk ennek a rend­szernek az eredményes működte­téséért, céljaink megvalósításá­ért. Magunknak kell címeznünk azt a régi igazságot is, hogy az ideológiai munka nem tűr sem­miféle restséget, éberebbnek kell- lennünk minden torz és hibás szemlélettel szemben. S okan hivatkoznak arra, hogy a gazdasági munka előtérbe kerülése veszé­lyezteti a művelődést, az emberi értékeket. Különösen sok szó esik manapság a második gazda­ságról. Ügy vetik fel, hogy aki munkaidő után is csak a jövede­lem gyarapításával foglalkozik, az nem ér rá művelődni. E tényle­ges feszültségnek is több oldala lehet. Nagyobb veszély rejlik ab­ban a szemléletben, amely első­sorban a kultúrán, a közművelő­désen kíván takarékoskodni, a közművelődést bizonytalan célú befektetésnek tekinti, melynek kamatai nem jövedelmezőek. Most, amikor egész fejlődésünk­ben óriási szerepet kapnak az emberi tényezők, a felkészültség, szakmai hozzáértés, különösen fontos, hogy ezt elsősorban a fia­talság körében tudatosítsuk, . s művelődésükre nagy gondot for­dítsunk. Az iskolai nevelésben, az egész közélet síkján reálisabban, von­zóbban, értelmesebben kellene be­szélnünk a munkáról. Különösen a fiatalok néznek ránk sokszor értetlenül; amikor annyi szépség van a világban, szórakozás, sze­relem, sport stb., akkor miért ép­pen a munkára serkentjük őket. Számos közhelyet hangoztatunk, hogy például: a munka tett em­berré bennünket; a munka fel­emel, nemesít, s becsület dolga, hogy ki miként végzi munkáját — és így tovább? Ez mind igaz, de azt is mondjuk el: a munka sok helyen mönoton még, erőfás szítést követel, izzadsággal jár, tőle esetleg meggörnyed az em­ber háta, kérges lesz a tenyere. Joggal dicsértük az idei nehéz betakarítási időszakban helytálló mezőgazdasági dolgozókat. De ne feledjük el azt sem, hogy számos területen — a kőművesek, építő­szerelő munkások, vasutasok, szál­lítómunkások és sokan mások — télen is teljesítik kötelességüket, végzik dolgukat, bármilyen zord is az idő. Sokat ,tettünk már a munka könnyebbé válásáért, a nehéz fizikai megterhelések csök­kentéséért — de a munka tovább­ra is kitartást, szorgalmat, erő­feszítést kívánó tevékenység ma­rad szépségével és nehézségével együtt. Nem erejét meghaladó tettet kívánunk senkitől, hanem azt, -hogy a rábízott feladatot mindenki becsületesen, jól végez­ze el. Ezzel egyidöben ismerjük el iobban a dolgozók küzdelmeit, új értékeket előállító munkáját. Az új esztendőben előttünk álló feladatok' ismertek népünk, me­gyénk lakossága előtt. Közismert — nehéz lenne felsorolni is —, mennyi belpolitikai esemény zaj­lott le a múlt évben. Valamennyi jó alkalom volt arra, hogy poli­tikai elképzeléseinket, terveinket megismertessük mindenkivel. Sok ezren mondtak véleményt, bírál­tak, tettek javaslatot a munka megjavítása érdekében. Élni aka­runk a lehetőséggel, hogy itt, a megyében is felhasználjunk min­den okos észrevételt, ötletet, ami előreviszi ügyünket. ondjaink és nehézségeink ellenére bizakodva nézhe­tünk a jövő elé. 1(an ki­dolgozott tervünk a jövőre.'A me­gyei pártbizottság legutóbbi ülé­sén határozott 1981. gazdasági cél­jairól, a szakszervezetek pedig az ősszel tárgyalták meg ezeket. A megyei vezetés továbbra is meg­felelő kezdeményezést fog tanú­sítani a helyi politika fejleszté­sére, a kitűzött célok elérésére. Ügy látjuk, reális az a cél, hogy a következő években is az orszá­gos átlagot meghaladó fejlődést érjünk el. Megyénkben is igazodni kell a népgazdasági igényekhez. Szeren­csére számos olyan nagy súlyú, jelentős termelési ágazat van, amely fejlődőképes. Például a me­zőgazdaság, ahol a gabona-, a hústermelés növelhető; az élelmi­szeriparban pedig a korszerű ter­mékek feldolgozásának és fejlesz­tésének vannak nagy lehetőségei továbbra is. Az elmúlt hetekben a Petőfi Népe számos olyan kez­deményezésről tudósított, amely azt bizonyítja, s ezt magunk is tapasztaljuk, hogy a dolgozó kol­lektívák nagy erőfeszítéseket tet­tek új, korszerű termékszerkezet kialakítására, fejlesztésére. Me­gyénk ipara is egyre jobban iga­zodik a megváltozott körűiméi nyékhez, követelményekhez. Az elmúlt ötéves tervidőszak­ban 25 000 új lakással gyarapo­dott megyénk. Most nagyobb len­dületet szeretnénk adni és lehe­tőséget is nyújtani a saját erős la­kásépítéshez, amit államunk is kedvező hitelfeltételekkel segít. Ezután is minden erővel támo­gatjuk a munkáslakás-építési ak­ciót. Központi intézkedések révén javítunk a nagycsaládosok, az ala­csony nyugdíjasok helyzetén, 1982-ben rátérünk az ötnapos munkahétre. Mindezek megvaló­sításáért érdemes küzdeni, foko­zottabb erőkifejtést tenni minden munkahelyen. Jók és biztatóak kilátásaink a jövőt illetően. Ezután is támaszkodni kívá­nunk arra az öntevékenységre, amit megyénk lakossága az el­múlt években tanúsított, aminek eredményeként megdupláztuk *a gyermekintézmények / befogadó- képességét, segítettük az öregeket — .és sorolhatnánk hasbnlókat. Büszkék vagyunk megyénk lakos­ságára, arra, hogy évek óta ná­lunk, Bács-Kiskunban a legmagá^ sabb az egy főre jutó társadalmi munka értéke. Biztosak vagyunk abban, hogy okos, értelmes cé­lokért a jövőben is számíthatunk erre a társadalmi erőre. Afelől is nyugodtak vagyunk, hogy me­gyénk lakosságának túlnyomó ré­sze magáénak érzi, s ezért támo­gatja politikánkat, és teljes ere­jével munkálkodik megvalósítá­sán. rItalában a művészeket, irö- A kát szokták kérdezni „ars /> poetica"-jukról. Nos, azt hiszem, nemcsak nekik, hanem a kétkezi dolgozóknak, munká­soknak is van célja, elképzelése mind a jövőről, mind a saját éle­téről. Legtöbbjüknek az, hogy bí­zik rendszerünkben, jövőnkben, tisztességgel akar helytállni a munkában, családját felnevelni, együtt boldogulni a közösséggel. Vannak persze olyanok is, akik saját, egyéni boldogulásukat he­lyezik előtérbe, vagy akik pihen­ni járnak a munkahelyre. Szeren­csére ezek vannak kevesebben. A szocialista elosztással, a végzett munkára alapozott díjazással — reméljük — e vonatkozásban L változás áll be. A túlnyomó több­ség — s ez a lényeg — cselekvő egységben törekszik arra, hogy jövőnket, szocialista életünket, hazánkat gyarapítsuk, szebbé, gazdagabbá tegyük. Évszázados hagyományainknak megfelelően kívánunk békét, bú­zát, bort, egészséget és boldogsá­got megyénk minden szervezett dolgozójának, valamennyi állam­polgárának az új esztendőben. I S | ■n

Next

/
Oldalképek
Tartalom