Petőfi Népe, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-29 / 303. szám

Megkérdeztük — Miért romlottak meg a közelmúltban és miért rosz- szak még most is a Magyar Rádió vételi viszonyai Kecs­keméten és környékén? Válaszol Kovács Ferenc, a Pos­ta Rádió és Televízió műszaki Igazgatósága zavarvizsgáló fel­ügyelőségének vezetője: — A szerkesztőség kérésére 1980 november végén megvizsgál­tuk Kecskeméten és környékén a közép- és ultrarövidhullámú vé­teli lehetőségeket. A mérések és a megfigyelések eredményei azt mutatják, hogy a megyeszékhe­lyen és a körzetébe tartozó köz­ségekben a Kossuth és a Petőfi műsora megfelelő minőségben fogható. Ugyanez, valamint a 3. műsor URH-sávon a városköz­pontban rendkívül gyenge, a pe­remkerületekben és vidéken jó. A solti Kossutih-adó sugárzásá­val kapcsolatban el kell monda­nom, hogy az anqdtranszformátor meghibásodása miatt szeptember 9-e és 24-e között a szokásos ket­tő megawattos teljesítmény he­lyett egy megawattal dolgozott az adó. Október 3-án, 4-én, 5-én, 6- án, 10-én, 11-én, 30-án és 31-én, továbbá november 4-én, 10-én, 11-én, 12-én, 13-án, 14-én, 17-én, 18-án, 19-én és 20-án műsorkez- odéstől 14 óráig tápvonaljavítás miatt Solton szünetek a sugár­zás, az adó szerepkörét — mind­össze háromszáz kilowattos tel­jesítménnyel — Lakihegy vette át. Ennek következménye, hogy a jelzett napokon a vételi lehető­ség igen gyenge volt. A Kossuth Rádió műsorában a reggeli órákban tapasztalható sí­polás rajtunk kívülálló okok mi­att következik be, amin sajnos egyelőre nem tudunk segíteni. A rádió szakembereivel együtt még 1978-ban megállapítottuk hogy ezt a kellemetlen, 1 kiloherces füty- työt egy észak-afrikai rádióadó okozza. A Nemzetközi Távközlési Egyesület Genfben megtartott úgynevezett műsorszóró konfe­renciáján a tagországok egyez­ményt írtak alá, melynek értel­mében 1978. november 23-tól rá­dióik új frekvencián kötelesek sugározni. Ezt a megállapodást néhány ország nem tartja be és nem is hangolta át adóját az új hullámhosszra. Ebből származik a mi Kossuth-adónkat zavaró sí­polás is. A Magyar Posta a nem­zetközi egyesület révén igyekszik elérni, hogy minden ország tel­jesítse kötelességét. ^Egyébként ez a műszaki hiba kiküszöbölhető, ha a hallgatók — a városközpontban, a magas épü­letek és tornyok árnyékában la­kók kivételével — URH-sávon veszik a Kossuth-adó műsorát. A középhullámú „Petőfi” vételének javulása a szolnoki rekonstrukció befejeztével várható, erre pedig még a VI. ötéves tervidőszakban sor kerül. K. F." Szénkutatás a Mecsekben A Mecsek feketeszénkincsének kutatásában új fejezetet nyit a jövő -év. Az idén ugyanis befe­jeződött a hegység északkéleti vidékének előkutatása, s jövőre már az alaposabb, úgynevezett felderítő kutatásokat kezdik meg. Hazánk egyetlen feketekőszén-le­lőhelyén az Országos Földtani Kutató- és Fúró Vállalat több mint százhúsz szakembere dol­gozik. Munkájuk a kilencvenes években kezdődő új szénkiterme­lések előkészítését szolgálja. A fúrásokból vett minták elemzése során egyre pontosabb kép rajzo­lódik ki a hegy gyomrában rej­tőzködő feketeszén-telepek el­helyezkedéséről, gazdagságáról. Az idén nyolcezer, jövőre pedig tízezer métert kitevő fúrássoro­zattal vallatják a Mecsek mélyét. A Mecsek , széntartalékainak előkutatása várakozáson felüli si­kerrel zárult. A korábban remélt tizenötezer helyett több mint húszezer négyzetkilométeres te­rületen találtak kokszolható fe­keteszén-telepeket. A szakemberek szerint ez a szénvagyon legalább akkora, mint a Mecsek eddig fel­tárt összes feketeszénkincse. (MTI) TORNACSARNOK, MŰVELŐDÉSI HÁZ, JÁRDA, RENDELŐ Falvak év végi számvetése Nemcsak a családok készítenek ilyentájt számvetést, ha­nem a tanácsok is: felmérik eredményeiket, körvonalazzák elképzeléseiket. Mi négy bajai járásbeli községben, köztük a megye legkisebb falucskájában, Bácsszentgyörgyön érdeklőd­tünk: mit emelnének ki, ha az 1980-es évet jellemeznék. Mihálovics Attila, Vaskút ta­nácselnöke: — A legnagyobb örömünk az, hogy elkészült a tornacsarnok. Ma már azok is dicsérik, akiket annak idején közömbösen hagyott az építés. Ne mondjak mást: még a tanácstagok egynémelyike is meglepődött — mivel az egyik ülés után testületileg ' néztük meg, hadd lássa mindenki — és volt, aki azt mondta: kár, hogy nem most jár iskolába ... Most tanmedencét készülünk építeni, kímondpttan az úszásoktatás cél­jára, hogy egy gyerek se végezze el úgy a nyolcadikat, hogy ne tudjon legalább pár tempót... Reméljük, az új tanévre kész lesz, akkor majd idejárnak a ga- rai, a csátaljai, bátmonostori gye­rekek is, meg Bajáról is, akik akarnak. Nagy eredmény, hogy a Bem utcában járda épült, ott főként fiatalok laknak, sok a gyerek, ezentúl nem kell a sárban tolo­gatni a kocsit. A. múlt télen in­gyen összegyűjtöttük a faluban a lomot, rossz tűzhelyt, hűtőgépet, varrógépet szedtünk össze — az idén, azaz hogy jövőre, ismét gyűjtést szervezünk; megéri, mert legalább nincs szemét a faluban. Az, hogy ez nemzetiségi község, a lakosságnak egynegyede német­ajkú, igen jól kamatoztatható a fejlesztésben. A nemzetiségiek rendkívüli módon szeretik a ren­det, dolgoznak is érte — és hát ezzel' példát is mutatnak. Nagy­jából ez történt, illetve ezt ter­vezzük Vaskúton... Zegnál Márk, Gara község Ta­nácsának elnöke: — Az idén számunkra a ta­nácsválasztás volt a legemlékeze­tesebb esemény, amikor is a ta­nácstagok 48 százaléka kicserélő­dött. Nem mintha a régiek rosz- szak lettek volna, szó sincs róla — de, nem árt egy kis frissítés. Így sok fiatal asszonyt választot­tak meg — Nádai Józsefnél, Pál Lászlónét, Sokac Antalnét pél­dául — de nemcsak azért, mert így jobb lett az a bizonyos „arány”, hanem mert itt Garán több a női foglalkoztatott, mint a férfi. Bízunk abban, hogy, akár a régiek, az újak is megmozgat­ják a falut tavasszal — mert, majd elfelejtettem, ha nincs ez a rossz idő, hát 1980 végére itt egy utca se maradt volna járda nélkül, ami egy akkora község­ben, mint a miénk, nem kis ered­mény. Mi mindent megveszünk, odaszállítunk ami kell, a szerve­zés, az agitálás a tanácstagok feladata. Az V. ötéves tervben kétmillió forintos fejlesztési alapunk volt, és építettünk 20 kilométer beton­járdát, hat kilométer utat, négy buszvárót — már ez majdnem négyszerese a kétmilliónak. Ezért, bár a VI. ötéves tervben sem számolhatunk több pénzzel, mi nagyon bizakodunk, és úgy gon­doljuk, még többet csinálunk ... A legszebb ^érvünk a művelődési otthon felújítása, bővítése — nem központi keretelae számítva, ha­nem a helyi erőre. Erre igény van Garán, minden család 500 forin­tos hozzájárulást vállalt, s plusz a munkát. 1984-ben szeretnénk át­adni. — Bácsszentgyörgyön — amely hozzánk tartozik —, tatarozták az óvodát, s az iskolát — és korsze­rűsítettük a közvágóhidat. Saj­nos, a tejbegyűjtő nem épült fel, . noha megvolt rá a 120 ezer fo­rint. A közvilágítás jó, a művelő­dési házuk jobb, mint a .miénk, de bizony a mellékutak karbantar­tását jobban szem előtt kell tar­tanunk! Javult — illetve javul — a buszjárat is. Jövőre lesz egy délelőtt 10 órai busz is, hogy az orvostól jövők haza tudjanak menni. Kubatov Antál, Csátalja tanács­elnöke: — Üj létesítményt az idén nem adtunk át, de ennek ellenére si­keresnek érezzük az 1980-as esz­tendőt, hiszen elsők lettünk a te­lepülésifejlesztési versenyben. Ja­nuárban lesz avatás, fogorvosi ren­delőt építettünk félmillió forin­tért, ide jár majd Nagyibaracska, Dávod, Hercegszántó lakossága is szakrendelésre — minden igényt kielégítő körülmények közé. A község felvégén az új lakótelep­hez megyei hozzájárulással na­gyobb teljesítményű transzformá­tort szereltettünk fel. Apróság, de fontos, hogy a tavaly avatott óvo­dához az idén mosókonyha, rak­tár épült. Mi egy évben 140—150 ezer forinttal gazdálkodunk, ez nem sok, így jövőre nem is kez­dünk semmihez, ami nagyobb do­log, de szeretnénk ' nekifogni egy tornacsarnok éptéséhez. Aztán, ha még futja a tehetségünkből, négy községgel közösen a szemét­szállítást is szeretnénk megoldani. B. J. • A Paksi Atomerőmű 490 kilovoltos transzfor­mátorát a Ganz Villamossági Művek készítette. Szűkében vagyunk mindenfaj­ta pénznek. A beruházásokra for­dítható forintoknak is. Ezért idén az összes beruházás a tavalyinak a 95—96 százalékát teheti ki csu­pán. összehasonlítható árakon. # Az építkezésnek ugyancsak nagyszállítója az Április 4. Mű­vek kiskunfélegyházi gépgyára, amely atomerőművi vízkezelő be. rendezéseket gyárt. Nem áll szándékunkban a szük­ségből erényt csinálni, ám tény: kevesebb beruházás módot nyújt a folyamatban levők gyorsítására, a koncentrációra, a tervezett ha­táridők tartására. Energiában idei ajándék a Test­vériség gázvezeték III. szakasza — a Leninváros, Hajdúszoboszló kö­zötti 82 kilométeres csőkígyó. A nehézsúlyú és még be nem feje­zett beruházások közé tartozik a Paksi Atomerőmű, amelynek épí­tési költségére 8 milliárd forin­tot költöttünk az idén. Számos külföldi, országos, sőt Bács-Kis- kun megyei vállalat építi, illetve szállít berendezéseket, a hatal­mas, nemsokára villamos energiát szolgáltató létesítményre. # „... Rendelkeztem, hogy az építési munkát úgy szervezzék, hogy a fűtési idény előtt a csengődi felvételi épület az utazóközönség ren­delkezésére álljon” — zárta annak idjén a csaknem egy évvel ezelőtti észrevételező cikkünkre küldött válaszát Sajtos Péter, a MÁV szegedi igazgatóhelyettese. S lám, a közelmúlt napokban Csengődön jártunk­kor „felfedeztük” a vasútállomás megújult épületét. Szép, tágas váró-' helyiségében az utazók már csak rossz emlékként idézik fel olykor az előző téli keserves, szabad ég alatti vonatravárást,' Munkahelyi balesetekről Az üzemi balesetek bejelenté­sének és'statisztikai nyilvántartá­sának új rendje, amely a 13 éve kiadott SZOT-szabályzatot vált­ja föl, 1981. január 1-én lép élet­be. A változás egyik figyelemre méltó ténye, hogy a jövőben a SZOT Munkavédelmi Tüdomá- nyos Kutató Intézete minden ü^e- mi baleset okát részletesen elem­zi és az eredményt tanulságkép­pen, a megelőzés érdekében or­szágosan közzéteszi. A fenti rendelkezéssel kapcso­latban, a már gépi adatfeldolgo­zásra alkalmas új adatjelentő­lapok kitöltését a Szakszervezetek Megyei Tanácsának munkavédel­mi felügyelősége a megyében 600 hivatalos és társadalmi szakszer­vezeti munkavédelmi felügyelő­vel' ismertette.-• • Ünnepi nyitvatartás Kecskeméten DECEMBER 31-ÉN, szerdán (teljes munkanap). Valamennyi élelmiszerüzlet és a piaccsarnok 19 óráig tart nyitva, kivéve az ennél később záró élelmiszerbol­tokat, melyek hétköznapokon szokásos nyitvatartási rendjük szerint árusítanak. Az áruházak, ruházati és iparcikküzletek 17 óráig tartanak nyitva. A vendéglátó helyek közül az éttermek és a vendéglátólpari szórakozóhelyek hajnali 5 óráig tarthatnak szilveszteri mulatsá­got. Az egyéb vendéglátóhelyek szombati nyitvatartási rendjük szerint, de legfeljebb éjjel 1 órá­ig tarthatnak nyitva. JANUÁR 1-ÉN ÉS 2-AN, csü­törtökön és pénteken (munkaszü­neti napokon):’ az élelmiszert áru-, sítő üzletek és a piaccsarnok is zárva lesznek, úgyszintén az áru­házak, a ruházati és iparcikk­üzletek is. A vendéglátóhelyek, dohány- és virágboltok vasárnapi nyitvatartási rendjük szerint áru­sítanak. Január 2-án az édesség­boltok vasárnapi nyitvatartás szerint árusítanak: JANUÁR 3-ÁN szombaton: (szabad szombat) a másfél és két- műszakos élelmiszerboltok több­sége (amelyek december 27-én is nyitva tartottak) ezen a napon 7 órától 13 óráig állnak a vásárlók rendelkezésére, míg a piaccsar­nok reggel 8 órától 12 óráig lesz nyitva. Az arra kijelölt vendéglátó üz­letek január 1-én és 2-án tejet és kenyeret fognak árusítani. NAPTAR 1980. december 29., héttő Névnap: Tamás Napkelte: 7 óra 32 perc. Napnyugta: 16 óra 01 perc. Holdkelte: — Holdnyugta: 11 óra 36 perc. s IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: nyugat felől lassan felszakadozó felhőzet, eleinte szórványosan gyenge havazás, illetve eső, élénk, a Dunántúlon gyakran erős, sőt viharos, az esti óráktól lassan mérséklődő északi, északkeleti szél, hajnalban helyenként köd. A legalacsonyabb éjszakai hőmér­séklet általában plusz 1—mínusz 4 fok között, az északi irápyból szélvédett és ,havas helyeken mí­nusz 5 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában plusz 1—plusz 6 fok között. Távolabbi kilátások keddtől— péntekig: változóan felhős idő, kisebb csapadék főleg az időszak elején és- végén valószínű. Leg­alacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 fok körül. Legamagasabb nap­pali hőmérséklet plusz 2—plusz 7 fok között, jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az or­szág területének 30 százalékán várható. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: december 27-én a középhömérséklet 0,6 (az 30 éves át- lae mínusz 0,7), a legmagasabb hőmér­séklet 3,6 ceislus-fok volt, 3,6 millimé­ter csapadék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 1,6, 13 órakor 3,6 Celslus-fokot mértek, a reggelt legalacsonyabb hő­mérséklet 0,6 celstus-fok volt. LOTTÓ A lottó 52. heti sorsolásának nyerőszámai: 28, 45, 49, 55, 70 A tárgynyeremény-sorsoláson az 51. hét szelvényei vesznek részt. • A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint az 52. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatot 69 foga­dó ért el, nyereményük egyenként 109175 forint. Három találata 5484 fogadónak volt, nyereményük 687 forint. A kéttalálatos szelvé­nyek száma 166 812, ezekre egyen­ként 28 forintot fizetnek. * A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság megtartotta külön tárgy- nyeremény-sorsolását a hivatalos határidőnél egy héttel korábban beérkezett 1981 első heti és a szin­tén egy héttel korábban bekül­dött január havi előfizetéses lot­tószelvények között. A külön sor­solás főnyereményét, a hétvégi faházat a 63714 471 számú előfi­zetéses lottószelvény tulajdonosa nyerte. • A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság december 30-án, kedden tartja a lottó e havi jutalomsor­solását. A húzáson az 51. játék­hét szelvényei között 1300 tárgy­nyereményt sorsolnak ki. Főnye­reményként ezúttal három Tra- öant-gépköcsi jut a legszerencsé­sebb lottózóknak, de gazdára vár egy Energomat, és egy Mini au­tomata mosógép, valamint több 30 ezer forint értékű utalvány. A lottó év végi ajándéka című akció jutalomsorsolását is ked­den tartják. Egy lakókocsival el-' látott Lada 1200-as személygép­kocsi jut a nyertes szelvény tu­lajdonosának. Az igazgatóság sorsolási nap­tára szerint január 2-án a Sport- fogadási és Lottó Igazgatóság székházéban, 9-én a XVII. ke­rületi Dózsa György Művelődési Házban, 16-án a XXI. kerületi Radnóti Miklós Művelődési Ház­ban. 23-án a III. kerületi úttörő­házban húzzák a lottó esedékes heti nyerőszámait. A hónap utol­só sorsolását január 30-án, a te­levízió stúdiójában tartják. (MTI) — AHOGYAN NYOLCVANAN LÁTJÁK. Megkezdte munkáját a Szakszervezetek Megyei Taná­csa mellett decemberben megala­kult nyolc új munkabizottság nyolcvan tagja. A választott tár­sadalmi tisztségviselők feladata, hogy véleményezzék, bírálják, s javaslatokkal egészítsék ki az SZMT elé kerülő beszámolókat. A bizottsági tagok gyümölcsözően segítik az egyes szakszervezeti osztályok vizsgálati munkáját. — Folytatják a mélyszántást a hideg idő ellenére is a dusnokl Munkás—Paraszt Tsz-ben, ahol fűszerpaprika alá készítik elő a talajt. A közös gazdaságban gon­doskodnak a mezőgazdasági mun­kásokról, a hidegben forró teát kapnak a földeken dolgozók. — 1943 JÚNIUSÁTÓL HELY- PÉNZSZEDÖ Kecskeméten a köz- megbecsülésnek örvendő Szabad- szállási János. Harminchat és fél esztendei szolgálata után, kará­csonykor a piackezelőségen ben­sőséges ünnepségen ' búcsúztak tőle' munkatársai abból az alka­lomból, hogy nyugdíjbajj vonul. A város legrégibb piackezelője, 'aki kiváló dolgozói címet is kapott, mint nyugdíjas részmunkaidőben a nagy felhozatalú piacnapokon tovább dolgozik.l — ENYHE LEFOLYÁSÚ be­tegséget idéz elő a Bács-Kiskun megyében is megjelent influenza­- járvány. Az influenzás betegek száma azonban még jóval keve- saibb, mint az elmúlt téli nagy járvány idején. A megbetegedé­sek számának szaporodására azon­ban számítani lehet, ezért is ve­zették be a megye valamennyi kórházában a gyermek- és szü­lészeti osztályon a látogatási ti­lalmat. — KECSKEMÉTI DIÁK SIKE­RE. Kiss Sándor, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium diákja pályamunkájával bejutott a Ma­gyar Rádió által hirdetett föld­rajzi vetélkedő tíz legjobb ver­senyzője közé. Ezt követően a „Csillagvilág és az űrhajózás" című vetélkedőn harmadik helye­zést ért el. A műsort a rádió ja­nuárban felvételről közvetíti. 9 ! — A SZOLNOKI TEKEVER­SENYEN, amelyre négy megye: Bács-Kiskun, Szolnok, Békés és Csongrád közalkalmazott játéko­sai neveztek be, Bács-Kiskun me; gyeiek végeztek az első helyen. A vándorkupát, az összetett pont­számok alapján, 1433 fás teljesít­ménnyel dr. Vukov Irén, Várnagy Sára, Mester Ferenc, Mészáros János, Hercegh Árpád és Magyar­vári István nyerte. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. december 29. 18 órakor Párizsi szerelmesek Kertész Lilla sanzonestje Zenés irodalmi összeállítás 19 órakor Bob herceg A Szegedi Nemzeti Színház vendégjátéka KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MÚSOREL0ZETES 1980. december 30. kedd este 7 óra: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE CSÉB-bérlet 1981. január 3. szombat este 7 óra: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE Petőfi-bérlet Kelemen László Színpad este 7 ,óra: FEHÉR HÁZASSÁG Madách-bérlet 1981. január 4. vasárnap du. 3 óra: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE Móra-bérlet MOZI 1980. december 29., hétfő KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 ás 8 órakor HÖLGYEM, ISTEN ÁLD JA! II. helyárú! Színes, magyárul beszélő amerikai film KECSKEMÉT ARPÄD: fél 5 és fél 8 órakor A HÍD TOL MESSZE VAN * Dupla helyárú! Kétrészes, színes, magyarul beszélő angol film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor BALANEL, AZ ÚSZÓMESTER Színes román mesefilm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart előadást! STÜDIÖMOZI: 8 órakor A Városi mozi épületében! SOKAT AKAR A SZARKA 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes, magyarul beszélő francia filmvígjáték PElOFl NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Prelszinger András igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619. 12-516 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: í egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában, ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 6001.n Telefon: 13-729. Igazgató: Ablaka Irtván Index: 25 065 ' HU ISSN 0133—235X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom