Petőfi Népe, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-25 / 302. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1980. december 85. • Pék Lőric: — Tizennégy éves koromban kezdtem el dolgozni. Nemzedékek Siikösdön több mint harminc évvel ezelőtt alakult az első termelőszövetkezet, 1949-ben Vörös Zászló néven. A község me­zőgazdasággal foglalkozó lakossága azonban 1959 őszén és 1960 elején lépett a nagyüze­mi gazdálkodás útjára. Ebben az időben há­rom közös gazdaság létesült, amelyek ké­sőbb egyesültek Május 1. néven. Az 5500 hektárnyi területet felölelő gazdaság az utób­bi években sokat lépett előre. Leszinger Mi­hály üzemgazdász szerint azonban még ko­rántsem használták ki tartalékaikat, önkri­tikusan megállapítja, hogy a közepes ter­melőszövetkezetek közé tartoznak. Beszélgetés közben szóba ke- rill egy érdekes téma. A gazdál­kodás fejlődésével biztonságo­sabbá vált a kereset is. Egyre több olyan család van a község­ben, ahol az apa, fia vagy a lá­nya, sőt még az unokák is szö­vetkezeti tagok. Tehát három nemzedék találja meg boldogu­lását a közösben. Az üzemgaz­dász javasolja: — Nézzünk meg egy ilyen „családmodellt”. Lá­togassuk meg Pék Lőrincet, aki kezdettől fogva a szövetkezetben dolgozik, most már nyugdíjas, de leszármazottai is a mezőgaz­dasági nagyüzemben keresik meg mindennapi kenyerüket. □ □ □ A takaros ház középső szobájá­ban beszélgetünk. Pék Lőrinc kissé heves vérmérsékletű. Lel­kesen magyarázza, hogyan lehet­ne még jobban gazdálkodni a sükösdi határban. Jószándékkal, a dolgos emberek szemével né- , zi a szövetkezet életét. Elmond­ja, hogy feleségével együtt 14 éves kora óta dolgozik. — Vagyis hatvankét esztende­je — hangoztatja nyomatékkal. Most már nyugdíjas, de nem tud tétlenül lenni. — Mikor megalakult a szövet­kezet, a gyűléseken mindig mun­kára biztattarh tagtársaimat, mert bizony kezdetben nem vala­mi nagy kedvvel dolgoztak. Azt mondtam: — Emberek csak ak­kor lesz mit enni, ha termelünk. Majdnem megvertek a gyűlés után. Sokan ugyanis nem hittek a szövetkezet jövőjében. Azóta persze nagyot változott a világ. Emlékszem, volt olyan év, ami­kor 770 munkaegységet teljesí­tettem, csak sajnos, nem sokat ért akkoriban egy munkaegység, tizenegy forint volt csupán. Pék Lőrinc beszédes ember, szívesen emlékezik és megígér­• Petras Istvánná megérkezett a munkából. (Méhes! Éva felvételei.) teti velem, hogy legközelebb több napra jövök el hozzá, hi­szen annyi mesélni valója lenne. □ □ □ A szomszédban — paprikafü­zérekkel díszített házban — la­kik Lőrinc bácsi lánya, aki Pet­ris Istvánhoz ment férjhez. Mind a ketten termelőszövetke­zeti tagok. , A férj éppen most érkezett ha­za, lejárt a műszak. A tehené­szeti telepén 1 takarmányos. — Először másutt.: próbálkoz­tam, de aztán ahogy a szövetke­zet feljött, vagyis jobban gazdál­kodott, több lett a kereset, havi fizetést kapnak a tagok, mint az ipari üzemekben, érdemesnek találtam itthon maradni. En is beléptem. A feleségem szintén itt dolgozik, tavasztól őszig a kertészetben, ilyenkor télen a paprikaszárítóba*. A községben hagyományai vannak a fűszernövény termesz­tésének. Mi is vállaltunk 800 négyszögölnyit a háztájiban. Nemsokára letelik feleségem munkaideje is, rövidesen jön ha­za. Alig fejezi be a mondatot, már­is megérkezik az asszony. — Szeretem ezt a munkát. Legalább télen is van elfoglalt­ságom. A paprikaszárítóban ilyenkor három műszakban dol­gozunk. Némi büszkeséggel hozzáteszi: — Már 2400 munkaórám van, mi ugyanis versenyben dolgozunk. Száz munkaórával több van, mint amit az alapszabály előír a nőknek. Petráséknak három felnőtt gyermekük van, közülük kettő szövetkezeti tag. Az egyik gép­kocsivezető, a másik adminiszt­rátor, de jelenleg gyesen van. Nem sikerült velük taálkozni. Az ifjabb Petrás István a termelő- szövetkezet napraforgóját szál­lította a bajai vasútállomásra, sürgős volt a munka, mert a mag eXőortraí >Then t. A szövetkezet a ..bábolnaiak által kezdeményezett TparázSíu"^' K ukoríca tér mésztes i Rendszernek — az IKR-nek — tagja. A rendszer közvetítésével exportálják a szocialista orszá­gokba az . értékes olajos növény magját. A gyesen lévő fiatalasszonyt pedig azért nem találtuk, mert Baján volt. □ □ □ Y Leszinger Mihály még elmond­ja: — Ilyen család, ahol három nemzedék dolgozik a közösben, mintegy hatvan van Sükösdön. Jó ez, hogy a fiatalok érdeklőd­nek a termelőszövetkezetek iránt, hiszen a jelenlegi nyolcszázas taglétszámnak több mint fele már nyugdíjas, járadékos, ha nem lesz utánpótlás, elöregszik a szö­vetkezet. Kereskedő Sándor A HALASI NEHÉZGÉPES BRIGÁD A milliárdos terv megvalósítói # Kovács Tibor és Vida Imre körzeti szereld gyorsan kijavítja a Amikor ezek a sorok nyomta­tásban megjelennek, Erki János, Juhász László, Rádi István, Sza- mosfalvi Sándor és munkatár­sai már elutaztak Kiskőrösről. Otthon, a családi körben töltik jól megérdemelt szabadságukat. Egész esztendőn át erre alig volt módjuk, mert sürgetett a munka, az ültetvénytelepítés. A föld-, gyaluval, Sz—100-as traktorra Szerelt' munkaeszközökkel dol­gozó, kiskunhalasi nehézgépes brigád ugyanis a telepítésre ké­szítette elő a talajt. Az év első felében a sokhetes szárazság, majd a temérdek csa­padék nemcsak a szántóföldi nö­vénytermesztőket, kertészeket hátráltatta mindennapi munká­jukban, hanem a nehézgépes brigádot is. Ha valamennyire fel­szikkadt a talaj, kora reggeltől késő estig, megszámlálhatatlan fordulóban gyalulták a dombos, lankás terepet, egyengették a fel­színét, s vízjárta mélyedésekbe hordták össze a homokrónázás közben kitermelt százezernyi köbméter földet. Asztallap simaságú táblák ala­kultak ki a mezőgazdasági üze­mek eddig alig művelhető terü­letein, ahová gyökeres szőlővesz- szőt, facsemetét ültettek a szö­vetkezetek gazdái. Az egykori Kiskunhalasi Állami Mezőgazda- sági Gépállomás volt szakveze­tőjének, Csorba Bernátnak az irányítása alatt, immár két év­tizede működik, együtt a kiskun- halasi Vörös Szikra Tsz húszta­gú, nehézgépes munkabrigádja. Olyan nagy tapasztalatú, kép­zett gépkezelők, körzeti szerelők dolgoznak a brigádban, mint az írás elején említett szakemberek és Vida Ferenc, Kovács Tibor, Baranyi Miklós, Bleszák István, Molnár Benő, vagy a fiatalabbak közül Árvái László, aki gépésze­ti szakközépiskolát végzett és Nagy József. A többségük kis­kunhalasi, de van közöttük, aki Majsán, Kecelen, Kiskőrösön vagy Harkakötönyben lakik. Pon­tosabban hetenként, kéthetinként ­hibás erőgépet. oda tér haza, mert a közbeeső időben a városoktól, falvaktól távol, esetleg egy elárvult tanya szomszédságában telepített né­hány lakókocsi a szállásuk. — Mikor Fényeslitkén, a záho­nyi határállomás leendő teher- pályudvarának rendeztük a tere­pet — mondja Csorba Bernát üzemvezető — a traktorosok, gépkezelők a több száz kilométe­res távolságból legfeljebb három­hetenként tudtak hazajönni, annyira sürgős volt a munkájuk. A nehézgépes brigádunk bejárta szinte az egész országot. Ott vol­tunk Solton, a Kossuth-adóállo- más építésének előkészítésénél. Dolgoztunk állami gazdaságok­ban, szövetkezetekben a lebon­tott tanyák helyének elegyengeté- sénél, legutóbb Bácsalmáson. Kis­teleken kitermelt erdő fáinak visszamaradt gyökérzetét emel­tük ki és gyűjtöttük össze az Sz—100-as -traktorokkal, szkré- perekkel. A legnagyobb mun­kánk mégis a szőlő-, gyümölcs­telepítést megelőző melioráció volt, és jelenleg is az. Itt, a kis­kőrösi határban, ahol most dol­gozunk néhány esztendő alatt, hatszáz hektáron végeztük el az ültetvénytelepítést megelőző tereprendezést. Korábban a ke­celi Szőlőfürt, most pedig a Kos­suth Szakszövetkezet földjét ké­szítettük elő. A brigád néhány tagja egy másik mezőgazdasági nagyüzem földjén a megye déli felében úgyszintén hasonló mun­kát végez. A évek, évtizedek során a ne­hézgépen töltött időszak bizony eléggé megviselte a traktorosokat. A rendszeres vizsgálatok alkal­mával egy, két munkatársamat tartósabb pihenésre, gyógykeze­lésre rendeli az orvos. Ketten je­lenleg is táppénzes állományban vannak. A többi helyettük is dol­gozik, mert szeretnénk teljesíte­ni a tervet, amit magunk elé tűztünk. Tulajdonképpen igen szép munka a nehézgépes brigádé. Megyeszerte szőlő-, gyümölcsül­tetvény hozza termését ott ahol korábban a földgyaluval jártak. Bács-Kiskun megyében 1976 óta napjainkig hatezer hektár szőlőt telepítettek a mezőgazdasági üze­mek. Az ötödik ötéves terv egy- mílliárd forintot érő programjá­nak teljesítésében a maguk mód­ján, erejük és képességeik sze­rint a kiskunhalasi Vörös Szikra Tsz nehézgépes brigádjának tag­jai is részt vettek. Méltón meg­érdemlik az elismerést. 1 Kiss Antal • Már csak a tábla közepén lévő gúla jelzi, hogy hol volt a terep eredeti felszíne. 120 ezer köbméter földet szállított el innen a halasi nehézgépes‘‘brigád. (Straszer András felvételei.) NAPOKBAN, reggelikészítés közben, kezem­ben egy lekváros üveggel és egy kanállal, hir­telen megálltam a konyha közepén, s fölü­töttem a fejem, hogy jobban halljam a szekrény te­tején elhelyezett rádiót: nagyon is természetes, hogy az eke néhány éven belül kimegy a divatból, nem fogják használni a mezőgazdaságban, a mert a tudo­mány szerint tulajdonképpen felesleges, sőt nagy romboló hatása a talajban kimutatható ... Jól hallóm? Elmegy az eke? Igen, elmegy és ez természetes — érvel tovább a rádióban a megkér­dezett szakember. Elmondja, hogy helyette sokkal célszerűbb és gazdaságosabb lesz a tárcsa és külön­féle kultivátorok használata. Az okfejtés bármeny­nyire tudományos és ésszerű, engem a nagy megle­petés erejével ér, megdöbbent és töprengésre kész­tet. Tudom, el kell fogadnom a törvényszerűt, azt, hogy elmegy az eke, mint ahogyan elment a kézi­kasza, a traktor, vagy gőzgép hajtotta cséplőgép, a lóvontatású aratógép, az óriási tarlógereblye, á kín­nal, verejtékkel „üzemeltetett” szecskavágó... Fel­sorolni is lehetetlen, hogy mi minden ment el az utóbbi évtizedekben csupán a mezőgazdaságból. Ta­lán innen a legtöbb. De mennyi mindent — amire korábban esküdtek, amit örök életűnek tartottak — menesztett már a korszerűbb technika az iparból. Gondoljunk az építkezésekre, a bányászatra, a köz­lekedésre. De én csak a mezőgazdaságot ismerem. Annak is múlt idejét, gépeit, szerszámait, emberi erő mozgatta alkotmányait: darálókat, kapákat, gereblyét, sorhú­zót, magtisztítót, préseket' köszörűket. A télen is ve- rejtSkomlasztó szecskavágót például én ■ hajtottam tízévesen; az alkonyaiban, vagy immár holdvilág­nál húzott tarlógereblye nekem má’r-már azonos volt Pilinszky-versben leírt, foglyok által vonszolt növekvő óriás kocsijával (Harbach 1944). Igaz, ben­nünk, akkori serdülő parasztgyerekekben egyálta­lán nem a fogolytudat dolgozott. Én például ezer és ezer társamhoz hasonlóan — 1945 után láttam közelről ekét, szántottam vele, megcsodáltam prak­tikus részeit, szétszedtem, kovácshoz vittem, ott se­gítettem az öreg mesternek legalább a tüzet szítani. Megy az eke fújtatni, s kiélezve óvatosan vittem haza a tűzben meghomályosodott, de kiélesített ekévasat HÁNYSZOR BALLAGTAM a barázdában a két ökör után, markolva az ekeszarvat és szédületig nézve-bámulva a kormánylemezről leforduló fekete- zsíros bácskai földet, majd a fordulónál láttam vé­kony lábam elhajlott párhuzamosát a kormánylemez vastükrében. Akkor tudatosult bennem minden paraszti szer­szám, eszköz neve, formája, használatának lehetsé­ges joáltozatai. Mert azelőtt — legfeljebb egy ásó, lapát és balta volt a család szerszámkészlete. No és a kubikostalicska. Tudtuk, persze, hogy tudtuk: a mezőkön, az uradalmakban szántavai is szoktak. Ak­kor csak hírből ismert anyai nagybátyám például uradalmi gépész volt. Több áttételben hallottam ró­la, s arról, hogy gőzgéppel húzatja az ekét, de maga a gőzgép, a masina a föld végén áll — mindkét vé­gén egy-egy, s így húzzák oda-vissza a szántógépet, így mondták akkor az ekét — szántógép. A SODRÓ IDŐVEL azonban eltűnt a gőzgép von­tatta szántógép, később már megismert nagybátyám is, s elmentek — és nekem ’ elsősorban ez természe­tes — az uradalmak bérlői; gazdái, tulajdonosai is. Persze elment minden akkori paraszti szerszám, ta­lán csak a kasza elvonulásának látjuk még utolsó kanyargásait. Mindezek eltűnését, történelmi elszi­várgását azonban természetesnek vettük-vesszük. A parasztszekeret ma már — ha elvétve látunk egyet- egyet — jobban megcsodáljuk, mint a visszatért űr­hajóst. Jobban megnézzük, esetleg a magamfajta negyvenesek még mosolyognak is keveset, netán megdöbbennek, ha valamely skanzen udvarán lát­juk, mint múzeumi tárgyat, mint régi idők megőr­zésre érdemes ,furcsa alkotását. A parasztszekerek egy nagy történelmi „dúlás” kilőtt harckocsijai. A HAJDANI — noha csak gyerekfejjel — „harc­kocsizok"^ azonban máig pontosan tudják, ismerik a szekér valamennyi alkatrészét, annak nevét, rendel­tetését. Ma is képesek lennénk a virtusra: szétszed­ni és éjszaka a ház tetején összerakni, külön fel­hordva a, lőcsöket, a saroglyát, az aljdeszkákat, a felhércet, az első- és hátsótengelyt, a forgót, a nyújtót és a rudat. De tudjuk, mi volt a járom, a hajtószár, a zabla, az istráng, a kötöfék, s akár ök­röt, akár lovat ma is szakszerűen tudnánk a kocsi elé fogni. Ez a „tudás" persze nem dicsekvésre mél­tó, hanem természetes. Mint ahogyan az is törvény- szerű, hogy elmentek, elmenőben vannak az ökrök, a lovak, a szekerek. S hogy most az ekéről mondják-mondjuk ezt, ne­künk, az öntudatra, ember mivoltunkra ébredés, esz- mélés idejét a mezőkön töltött mostani középnem­zedéknek — hihetetlenül hangzik. Mert az eke év­századokon át az volt a földművelésnek, mint ko­vácsnak a kalapács, péknek a kemence, borbélynak a borotva, az olló, szakácsnak a fakanál — hogy méltatlan hasonlatokkal éjfele. Mert az eke szimbó­lummá nőtt, mint a vállára akasztott zsákkal a föl­dön akkurátusán lépkedő magvető. Egy életforma, sőt az Élet jelképévé. Legújabb korunkban — hogy példát is említsek — az eke szimbóluma egy, a vi­lágot bejárt szoborban testesült meg. J. V. Vucse- tics: Kovácsoljunk ekevasat a kardból című alko­tására gondolok (1958).' Hallgatom a rádiót pizsamában, kezemben a lek­város üveggel, s belül némi konzervatív, nosztalgiá­val. Talán nem is az eke miatt érzem ezt a nosztal­giát, hanem az elviharzott ifjúság, az akkor elkép­zelt, tervezett-óhajtott, de az' idő bonyolult váltó­rendszerén másfelé kanyarodott önmegvalósítás miatt. De van-e valaki, akinek ifjúkori terveit nem térítette el a sors Integra dominója? Talán szégyell­nem kéllene ezt a nosztalgiát? Az eke történetim ki­sodródása miatt érzett, belül pezsgő, hangyaboly- szerű fájdalmat? ösztöneim azonban olyan mélyen hordozzák a megrázó és fölemelő emlékeket — bizo­nyára dramatizálva, vagy megszépítve — hogy nem lehetek racionálisan objektív, mégha a rádióból új­ra és újra hallom is, hogy a; eke eltűnik, kimegy a divatból, elegendő lesz a tárcsa, a gyűrűshenger, a kultivátor... MÁSNAP nyílt tanítási nap az iskolában. Kérték a szülőket, hogy minél többen legyenek ott. Ülök a tanteremben. Történelemóra van. Téma a feuda­lizmus korai szakasza, a jobbágy—földesúr viszony, a jobbágytelek, a hűbériség, a földművelés. S. mint­ha csak valaki szándékosan így rendezte volna, ha­marosan szóba kerül a borona, az eke. A tanító néni egy rajzot tesz a táblára: — Így nézett ki az eke. Na, ki tudja elmondani, hogyan szántottak vele? Szőke, aszfaltvirág-kisfiú megy a táblához, s bi­zonytalanul mutogatni, magyarázni kezdi: ló, vagy ökör húzta, ez itt beleakadt a földbe és fölszántot­ta. Ezt a kettőt — mutatja az eke szarvát — fogta a jobbágy... A rajz azonban — állapítom meg egy­szeri ránézésre — elhibázott. Aki rajzolta, aligha látott ekét. A taliga mindkét kereke egyforma a raj­zon, noha a valóságban az egyik — amely a baráz­dában haladt — nagyobbra készült, hogy vízszin­tesben maradjon a szerkezet. A rajzon a szarvak már-már függőlegesen állnak a gerendelyen. Így, ilyen állásban képtelenség lett volna tartania a „jobbágynak". Az igazi ekén erősen hátra, kézbe hajoltak. Tudom azonban, hogy itt a nyílt órán nem szólhatok semmit: a vendég ne legyen okosabb a házigazdánál. Otthon sem szólok a fiamnak a rajz fogyatékosságairól. Lehet, hogy rosszul teszem? Rajtam is múlik, hogy nem marad hiteles kép ezek­ben a lurkókban az ekéről? De szüfcsépps-e, hogy hiteles kép maradjon? ESTE A FIAM jön a kérdéssel: annak idején mi is tanultunk-e az ekéről?' Elmondom, hogy nem ta­nultunk, mert mi szántottunk az ekével, ismertük, talán jobban, mint a tanító bácsi. Sőt a láncboronát, a gőzekét, a cséplőgépet és a cséphadarót is. Viszont tudok egy nagyon szép verset az ekéről — kanyari- tom el a beszélgetést. Majd ti is tanufni fogjátok ... s kezdem mondani Illyés Gyula történelmi sorait: „Megy az eke, szaporodik a barázda, mintha egy nagy könyv íródnék olvasásra .. ■" Gál Sándor J. A • Petrás István: — Hazajöttem a szövetkezetbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom