Petőfi Népe, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-03 / 283. szám

soha ilyen Jó hangulat! Centenárium Nyugdíjas-találkozó a nyomdában és szertáravatás HÍREK • HÍREK 1 TÉVEDÉS A férfi korán kelt. Melegen felöltözött, vastag talpú cipőt húzott, nyaka köré puha sálat tekert. Aztán söprút, lapátot ragadott, s a ház elé ballagott. Rövid idő alatt beásta magát a fehér Ladáig. Söprűvel ezután a tetejéről tá­volítottá el a havat. Aztán az ablakok következtek. Majd a lámpák. Végül a rendszámtábla. A férfi ekkor — pardon — borzasztót káromkodott. A szomszédja autóját tette rendbe. Hétfő reggel, a kecskeméti Széchenyi városban. —If. Országos gyepvizsgálat Kevés műtrágyát használnak Országos gyepszemlét tartott a MÉM illetékes bizottsága. 450 ezer hektár olyan gyepterületet vizs­gáltaik meg, amelynek a termés mellett az is a funkciója, hogy növényzetével — egyáltalán: ott­létével — megvédje a talajt a pusztulástól, a kedvezőtlen ter­mészeti tényezők hatásától. A szemle tapasztalatai nem va­lami kedvezőek. Egy év alatt mintegy 80 ezer hektárral csök­kent a tsz-ekben a műtrágyázott terület, és 8 ezer tonna hatóanyag­gal kevesebb műtrágyát hasz­náltak fel. Más a helyzet az ál­lami gazdaságokban; ott örven­detesen nőtt a felhasznált ható­anyag mennyisége, összességében azonban a mezőgazdasági nagy­üzemek ellenőrzött gyepterületé­nek mindössze 30 százalékát ke­zelték vegyi anyagokkal. . Ellenőrizték, hogyan testek eleget a mezőgazdasági nagyüze­mek annak a kötelezettségüknek, hogy kaszálóval és legelővel lás­sák el a háztáji és a kisegítő gaz­daságokat. Megállapították, hogy az üzemek többsége erre nagy gondot fordít. Országosan mint­egy 150 ezer hektárt engedtek át a kistermelő állattartóknak tartós 'használatra. A hasznosításnak ez a módja továbbra is figyelmet ér­demel, annál is inkább, mert a kistermelők a legelők járatásá­val és használatával egyúttal hoz­zájárulnak a gyepek minőségének javításához is. A MÉM a következő időszak­ban azokat a gyepeket vizsgálja meg, amelyek az úgynevezett ter­mő kategóriába tartoznak, tehát ahonnan az átlagosnál nagyobb hozamokat' várnak. A területek korszerűsítése a fűhozam ugrás­szerű javulását hozhatja magával, és így szántóföldi tömegtakar- mány-termő területeket szabadít­hatnak fel más fontos árunövé­nyeknek. (MTI) Érdemes volt az inflációban he­ti tíz tojásért és egy piros szemű nyűiért dolgozni, lavórban mosa­kodni: építeni a jövőt — mondták az 1100 dolgozót foglalkoztató Pe­tőfi Nyomda nyugdíjasai, amikor szombaton több mint ötvenen az új üzemben látogatást tettek. Ak­kor, a régi időkben még álom­nak tűnt, ami ma valóság. Ablaka István igazgató kalauzolta őket, s ámuló lelkesedéssel nézték a bo­ros és pezsgős. címkék sokaságát, a fólianyomású meghívókat, az Szövetkezeti küldöttség utazott Franciaországba Kovács Sándornak, a SZÖVOSZ elnökhelyettesének vezetésével kedden fogyasztási szövetkezeti küldöttség utazott Franciaország­ba. A francia fogyasztási és me­zőgazdasági szövetkezetek szövet­ségének képviselőivel tárgyalást folytat a két ország szövetkezeti szerveinek közvetlen gazdasági együttműködésének továbbfej­lesztéséről ; tanulmányozzák a francia szövetkezetek zöldség­gyümölcs termelő, felvásárló, fel­dolgozó és értékesítő tevékeny­ségét. SZÁZEZER NÉZŐ ELŐTT MUZSIKÁLTAK Huszonöt éves a kiskőrösi szimfonikus zenekar A Kiskőrösi Általános Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetkezetek Szimfonikus Zenekara huszonöt évvel ezelőtt alakult meg, s azóta megszakítás nélkül működik. A jubileum alkalmából a napokban ünnepi műsort adott az együttes a városi művelődési központban, neves művészek közreműködésé­vel. A rendezvényen Pétervári János, az áfész elnöke méltatta az amatőr művészeti együttes te­vékenységét. A zenekarnak negyedszázad alatt háromszáz tagja volt. Több mint kétszáznegyvenszer léptek közönség elé, s összesen kétszáz- kilenc műsorszámot mutattak be, mintegy százezer néző előtt. Mű­soraikat úgy állították, állítják össze, hogy mindenki számára érthetőek, élvezhetőek legyenek. Repertoárjukon elsősorban ma­gyar szerzők művei, operák, ope­rettek részletei, megzenésített Pe- tőfi-versek, valamint magyar nép­dalfeldolgozások és más népek dalai szerepeltek. Sikeres hangversenyeket adtak a szövetkezeti rendezvényeken, BELEPTE A HÓ nőnapokon, gyermeknapokon, nemzeti és nemzetközi ünnepek alkalmából. Számtalan megyei, országos és külföldi meghívásnak tettek eleget. A legemlékezete­sebb fellépéseik között tartják számon a Fóti ’ Gyermekvárosban adott hangversenyt, a jugoszláviai, a lengyelországi és a csehszlová­kiai szereplést. A jubileumi hangversenyen a Művelődési Minisztérium és a SZÖVOSZ elnöksége nevében dr. Szilvasán Pál, a SZÖVOSZ elnök- helyettese köszöntötte az együt­test, majd átadta a Szocialista Kultúráért kitüntetést. A zene­karban egyébként — a tízévesek­től a hetvenévesekig^— minden korosztály muzsikusai megtalál­hatók. Számos alapító tag ját­szik ma is az együttesben. Közü­lük többen ugyancsak kitüntetés­ben részesültek. Holló János, a zenekar titkára a Kiváló Szövet­kezeti Munkáért, Kiss Sándor karnagy a Szocialista Kultúráért kitüntetést kapta meg, Szabó Bá- ' lint né és Gellért László pedig mi­niszteri dicséretben részesült. öntapadós címkéket, a nívódíjas Hifi-magazint és a többi itteni ter­méket. Az elsőrendű ebéd után Baksa János. régi nyugdíjas-találkozót, május elsejei felvonulást újra­idéző filmjét nézték meg, majd éveiket meghazudtoló frisseség­gel ropták a táncot. Határtalan jókedvükben benne volt nemcsak az üzem és az ország fejlődése ■fölött érzett büszkeség érzése, ha­nem az a tudat is, hogy e fejlő­désnek ők is részesei voltak. A napokban emlékezett meg fennállásának századik évforduló­járól a dusnoki önkéntes tűzoltó egyesület. Az ünnepségen a helyi párt-, tanácsi és társadalmi szer­vek vezetőin kívül részt vett dr. Szokoli Gyula, a megyei tanács osztályvezetője és dr. Tarjány La­jos tűzoltó alezredes, megyei tűz­oltóparancsnok. Ezen a megemlé­kezésen adta át a tűzoltóság me­gyei parancsnoka a BM Tűzoltó­ság Országos Parancsnoksága ju­bileumi dísztárgyát az önkéntes tűzoltó egyesületnek és az ered­ményes munka elismeréséül a Tűbiztonsági Érem arany fokoza­tát Rogács János és Majoros János önkéntes tűzoltó századosoknak. E kitüntetés ezüst fokozatában részesült Ambrus Vince önkéntes tűzoltó főtörzsőrmester és Bolvári János tűzoltó főhadnagy. Bronz fokozatát kapta—Doszpod Ferenc önkéntes tűzoltó hadnagy. Ezen a napon Dunapatajon új tűzoltószertárat avattak, amely a megyei tanács anyagi támogatá­sával, sok társadalmi munkával és a községi .tanács segítségével, az önkéntes tűzoltó egyesület megtakarított pénzének felhaszná­lásával készült el. A társadalmi munkában kitűnt kilenc önkéntes tűzoltónak dr. Tarjány Lajos tűz­oltó alezredes dicséreteket és pénzjutalmat adott át. Takarékos köztisztaság Kecskemét város Tanácsa a. kö­zelmúltban határozott a közterü­letek tisztán tartásának, védelmé­nek és a háztartási szemét össze­gyűjtésének új rendjéről, kimond­va: „A köztisztaság fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért annak előmozdításában min­denki köteles hathatósan közre­működni.” A mindenki alapos okkal került a tanácsrendelet élére. Százezer embert' foglal magában, bel- és külterületen élőt, a tizedik eme­leten lakót éppen úgy, mint aki­nek földszintes, kertes ház az ott­hona. Vagyis mindazokat, akik fogyasztóként, vásárlóként, lakó­ként, háztulajdonosként, vagy mint járókelő a napi szemetet, hulladékot adják. Baj ez? Nehezteljünk érte? Netán tartsunk gyászbeszédet a város iszemete fölött? Szemforga­tás lenne, hiszen a kukák tartal­ma — olykor az egyikben-másik- ban talált kolbászdarabbal, töl- töttcsirke-maradvánnyal, szik­kadt kenyérdarabokkal, az el nem fogyott ünnepi kínálnivalóval —, a mindenkori életszínvonalnak is többé-kevésbé megbízható muta­tója. A kecskeméti szeméttelepen évente felhalmozódó 105 ezer köbméter hulladékot azonban mégse vehetjük félvállról, annál kevésbé, mivel kétharmadát mi, az állampolgárok szolgáltatjuk, és nem is akárhogyan. Tudva, hogy a szemét nem úgy nő, mint a fű az árokparton, mon­danunk sem kell, hogy nem az esetenként előforduló élelmiszer­pazarlás miatt rendelkezett első­sorban a választók képviselete. Az ilyesminek határt szab majd kinek-kinek a pénztárcája. S sze­repe van, lesz ebben a józan meg­fontolásnak is. A baj inkább az, hogy a szeméttel együtt veszen­dőbe megy — alkalmasint az élel­mes kukafosztogatók zsákjaiba kerül — rengeteg olyan anyag, amelyért kár, amelyet később úgy is meg kell venni. Papírkarton, textil, fehér és színes üvegek, fémdarabok, ki győzné sorolni, mivel bővült és bővül még a háztartási szemét fogalma. Megfontolandó, hogy a háztartási szemétnek ma már 70 százaléka papír! A Miniszterta­nács, felismerve ennek a helyzet­nek a tarthatatlanságát, tavaly határozatot hozott a hulladékok újbóli hasznosításáról. A helyi ta­nács, Kecskeméten, jó ügyet tá­mogat tehát azzal, hogy határo­zott: országos érdeket szolgál, s egyúttal a szeméttelep kezelését is könnyíti azzal, ha úgy dönt, hogy a hulladékot a keletkezési helyén •— a házaiknál — ezentúl válasszák külön. Bár a differen­ciált szemétkezelésben országo­san sincs egyöntetű, kialakult gyakorlat, a tanács műszaki osz­tálya felhatalmazást kapott: a lakótelepeken, egy-egy garázsban — a MÉH-hel kapcsolatot tartva — hozzon létre hulladékkezelő helyeket a hasznos és a már sem­mire, se, jó anyagok különválasz­tására, értékesítésére. A konténerekben és a kukák­ban kotorászás alkonyát jelenthe­ti a rendelet következetes meg­tartása. A guberálóknak majd nem lesz ínyére, hogy ténykedé­süknek tilalom állja útját a jö­vőben, de "ki bánja ezt. Nyer a népgazdaság, nyerünk mindany- nyiian, milliókat. A hasznos hulladék mintegy zsilipszerű megfogásán túl — amely akár a munkahelyek, az iskolák, a családok mozgalmává is fejlődhetne — a majd megje­lenő rendelet az állampolgári fe­gyelem szintjén is feltételezi, el­várja az egyetértő törekvést kör­nyezetünk védelméért. A sokát hangoztatott „Ne sze­meteljünk útón-útfélen!” egyként szól a kommunális költségvetési üzem kukásautó-kezelőihez és a lakossághoz, hiszen az utcákon, a tartályautóba billentett edények nyomában a kupacokban ottha­gyott szemét, a szél sodorta zsí­ros papír, az ilyen-olyan zacskó, és sok más csúfítja a városképet és rontja a közérzetünket. Már­pedig á tanácsrendelet ellenkező­leg, ezek javítását célozza — a tanácstagságnak azzal az állás­pontjával összhangban, hogy a szemetelőkikel szemben már most, de a rendelet kihirdetése napjától — 1981. március 31-től — min­denképp határozottabb fellépés szükséges. K—I NAPTAR 1980. december 3., szerda Névnap: Ferenc Napkelte: 7 óra 14 perc. Napnyugta: 15 óra 54 perc. Holdkelte: 2 óra 36 perc. Holdnyugta: 14 óra 16 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: december 1-én a kOzéphőmérséklet mínusz 4,3 (az SO éves átlag 3). a legmagasabb hőmér­séklet mínusz 1,4 Celsius-fok volt, 1,3 milliméter csapadék hullott, a hóréteg vastagsága 33 centiméter. Tegnap reg­gel 7 órakor mínusz 6,2, 13 órakor mí­nusz 6 Celslus-fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6,3 Celstus-fok volt. — A BOZSÖ-gyűjteményt is bemutatja a Kecskeméti Műsor decemberi száma. A kiadvány könyvajánlata megkönnyíti a ka­rácsonyi ajándékozást. Előzetest ad a színház két decemberi pre­mierjéről. Közli a mozik, a mű­velődési intézmények, a sport- csarnok műsorát, és folytatja a Kecskemét története sorozatot. — Új termékekkel jelentkezik a piacon a miskolci húsipar. El­sőként a dobozolt marhasonka készítéséhez láttak hozzá. Meg­kezdték az erdélyi turistaszalámi készítését Rövidesen miskolci májas hurkát készítenek a válasz­ték bővítésére. Ebből a fogyasz­tók számára nagyobb mennyisé­get 1981 első negyedévében szál­lítanak majd. — A zordra fordult időjárás miatt nagy csapatokban kelnek útra a Hortobágyi Nemzeti Park­ból a vadlibák. Esztendők óta nem volt ilyen nagy tömegű vo­nulás, mint az idén. A tél bekö­szöntését jelzi a ragadozó mada­rak megjelenését is. A Horto­bágy puszta legtávolabbi részein egyfe több a Skandináviából és a Szovjetunió északi vidékeiről érkezett réti sas. — Japánban járt a nyáron a Kiskunsági Nemzeti Park ornito­lógusa, Bankovics Attila. Útjá­nak élményeiről, a japán termé­szetvédelem eredményeiről szá­mos diafelvétellel illusztrált be­számolójában hallhatnak az ér­deklődők. akik csütörtökön, este 6 órakor gyűlnek össze Kecske­méten, a Megyei Művelődési Központ színháztermében. — Hó alatt pihen most a* kis- kunmajsai Vasas sporttelep lab­darúgópályája is, amelyet az idén újítottak fel jelentős értékű társadalmi munkával. A tavaszi szezonban már a megerősödött, jó minőségű gyepen játszhatnak a focisták. — Szeged környéki községek kiskertjeiben megkezdték a piros retek magjának vetését. Úgyne­vezett hidegfóliás módszert alkal­maznak, de a biztonságosabb pri­mőrtermesztésre törekedve ma már dupla fólia alá vetnek. Feb­ruár végén, március elején már piacra adhatják előreláthatóan mintegy 12 millió csomó retket. — Mindent a zenéért. Érsekcsa- nádról is több fialal jár a bajai ze­neiskolába, hogy hangszeres ze­nét tanulhasson. Nem kis fárad­ság ez a kisdiákoknak, akik az iskolai tanulás mellett a zene ked­véért ilyen áldozatra képesek. A SÍKOS ÜFON NAGY SEBESSÉGGEL Súlyos sérülések a közutakon • Kétszázhatvan gépkocsit kínáltak eladásra a va­sárnapi kecskeméti autópiacon. Főként Zsigulik kerestek volna űj tulajdonost, de végül is üzlet nem köttetett meg. Délre az egyre sűrűbb pelyhek­ben szálló hó képletesen és szó szerint is belepte az autóvásárt — s ha tudtak, hazacsúszkáltak az autók. (Pásztor Zoltán felvétele) Kiskunfélegyháza határában Fazekas Mária 17 éves, kiskun­félegyházi lakos személygépko­csijával a jeges úttesten előzés közben megcsúszott, és keresztbe fordult. Emiatt összeütközött a vele szemben féktávolságon be­lül érkező személyautóval. Ket­ten könnyebben, egy utas pedig súlyosan megsérült. Fülöpháza határában, az 52-es számú úton vezette személygép­kocsiját Német Andrásné 22 éver. dunaújvárosi lakos. Előzés köz­ben észlelte a szembejövő for­galmat, s látta, hogy ezt a mű­veletet nem tudja befejezni, ezért járművét balra kormányozta, az út menti árokba futott, majd fel­borult. A fiatalasszony súlyos sé­rüléseket szenvedett. A személy- gépkocsiban 30 ezer forint anya­gi kár keletkezett. Gátér határában Papp József 14 éves kiskunfélegyházi lakos személygépkocsijával előzés- koz­— Sokan szerették, tisztelték a tassi Dózsa Termelőszövetkezet nyugdíjas elnökét, Dabi Sándort, akit november 28-án, életének 69. évében ragadott el a halál. A termelőszövetkezet saját halott­jának tekintette a közös gazda­ságot 16 esztendőn keresztül ve­zető elnököt. — ISMERETLEN PEST. A Ma­gyal Fotóművészek és a Magyar Építőművészek Szövetsége kihir­dette a főváros pesti oldalán fel­lelhető rejtett építészeti szépsé­gek, meglevő értékek feltárására meghirdetett építészeti fénykép­pályázat eredményét. Eszerint négyen kapnak első díjat: Bor­dne* Ferenc, Erdei András, Fu- szenecker Ferenc és ifj. Gyukics Péter. A pályázat anyagának fel- használásával a jövő év elején kiállításon mutatják be Pest alig ismert építészeti szépségeit. — Nemcsak pénzt, hanem időt is megtakarítottak annak a szellemi társadalmi munkának a révén, amelyet Kiskunfélegyháza közintézményeinek tervezési mun­káin fejtettek ki a tervezési ak­cióbizottság szervezésében a vá­ros építészei. Az óvodák eseté­ben közel egymillió, a nyugdí­jasok háza tervezésében félmil­lió forint nyereséget jelentett a társadalmi munka. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1980. december 3. 18 órakor: Színháztörténeti szabadegyetem A reneszánsz színház. A shekespeare-i, dramaturgia Előadó: Dr. Bécsy Tamás Elmarad a mai napra hirdetett , Ambarus és Trézsi Kóka Rozália és a Kalamajka együttes estje KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1980. december 3. szerda este 7 óra: BULVÁR Bajor-bérlet MOZI 1980. december 3*. szerda KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. három-negyed 6 és 8 órakor GYILKOSSÁG AZ ORIENT EXPRESSZEN 14 éven aluliaknak nem ajánlott! III. helyárú! x , Színes, magyarul beszélő angol bűnügyi film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor AZ 51-ES DOSSZIÉ Színes, magyarul beszéld francia film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor MESE SZALTAN CÁRRÓL Színes, magyarul beszélő szovjet mesefilm Á Városi Mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő- ’ adóst! ben a havas úton megcsúszott; és egy útszéli fának ütközött. Papp József könnyebben, utasa súlyosan megsérült. Hajóson Makkos János 57 éves hajósi lakos segédmotoros kerék­párjával elcsúszott és súlyosan megsérült. Kalocsa határában Molnár Éva 19 éves kalocsai lakos személy- gépkocsijával közlekedve a havas úttesten megcsúszott, áttért a bal oldalra, és ott összeütközött egy vele szemben szabályosan érkező személyautóval. Molnár Éva és három utasa megsérült. Az 51-es számú úton szabály­talan előzés miatt Kocsis Sán- dorné szabadszállási lakos sze­mélygépkocsijával összeütközött a vele szemben érkező és szabá­lyosan haladó teherautóval. Ko­csis Sándorné megsérült. A jár­müvekben 35 ezer forint anyagi kár keletkezett. G. G. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániai Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér l/a. 6001 Telefon: 12-610. 12-516 (központi) 11-709 Telexszám: 26 216 bmlv n Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési d(j: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi NyomdábaZi. ofszet rotációs eljárással. Kecskemét. Külső-Szegedi út 6. 0001. Telefon: 10-729. Igazgató: Ablaka István Index: 35 065 HU ISSN 0133—235X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom