Petőfi Népe, 1980. november (35. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-05 / 260. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: általában borult idő, sokfelé havazás. Délen, dél­keleten gyakran havaseső, eső. Haj­nalban párásság, helyenként köd. Időnként megélénkülő változó irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3, plusz 2 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északnyugati részében 0 fok körül, másutt plusz 2. plusz 6 fok között. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA xxxv. évi. 360. szám Ára: 1,20 Ft 1980, november 5. szerda HÚSZÉVES A HONISMERETI MOZGALOM Ortutay-emlékplakettet adtak át Kecskeméten Húsz éve, hogy a Hazafias Népfront kezdeményezésére szervezett formában kibontakozott a honismereti mozgalom. Ennek jelentősé­gét Szombathelyen országos tanácskozás keretében méltatták. A mozgalomban kezdettől úttörő szerepet vállalt Bács-Kiskun megyében ugyancsak értékelték a szűkebb pátria honismereti munkáját, ered­ményeit, s megjelölték a további feladatokat is. Minderre a Haza­fias Népfront megyei honismereti bizottságának Kecskeméten meg­tartott tegnapi ülésén került sor, a megyei népfrontszékházban. Farkas József, a népfront me­gyei titkára méltatta azoknak a kiváló kutatóknak és aktivisták­nak a munkáját, akik áldozat- készségükkel elsősorban hozzájá­rultak a Duna—Tisza közi hely- történeti kutatások példás ered­ményeihez. Emlékeztetett arra, hogy annak idején az elsők kö­zött írták meg Csávoly, Foktő és a vidék más településeinek a kró­nikáját. Kalocsán és másutt hon­ismereti -köröket szerveztek. A kezdeti, országosan példamutató lépések után egyre szaporodtak a honismereti munka fórumai. Újabb klubok, körök szerveződ­tek, s ezeknek többnyire a műve­lődési házak adtak otthont, a nép­front szervei pedig igyekeztek mind több segítséget nyújtani munkájukhoz. A honismereti munka megyei eredményeinek égyik legnagyobb elismerése volt, hogy 1976 feb­ruárjában Kecskeméten rendez­ték meg a második országos hon­ismereti konferenciát. Ezen nem kisebb szaktekintélyek mondtak elismerő véleményt a Bács-Kis- kun megyeiek mozgalmáról, mint dr. Székely György professzor, dr. Ortutay Gyula akadémikus, és mások. Természetesen van még bőven feladat a mozgalom számára — mondotta a továbbiakban Farkas József. Így például jó lenne még tartalmasabbá, színesebbé tenni az üzemikrónika-írást, a brigád­naplók írását. Ez annál inkább indokolt, mivel az üzemek, vál­lalatok vezetői növekvő támoga­tást adnak ehhez. Kívánatos, hogy tovább szélesedjék az ifjúsági kollektívák ilyen jellegű tevé­kenysége. Sok még a feltáratlan történeti-néprajzi érték a nemze­tiségi területeken, településeken is. Ezt követően Sztrinkó István, a Katona József Múzeum igazgató- helyettese ismertette az emlékhe­lyek, kis múzeumok és gyűjtemé­nyek helyzetét, sorsának alakulá­sát a megyében, majd átadták a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának titkársága által alapí­tott Ortutay Gyula-emlékplaket- tet a megye több kiváló helytör­téneti kutatójának. Az emlékplakettet Kecskemé­ten hatan vették át: Fekete De­zső kiskunhalasi, Fekete János kiskunfélegyházi, Gerinczi György kecskeméti, Nagypál István solt- vadkerti, dr. Nagy Béla solti, és Majsai Károly szalkszentmártoni kutató. Dr. Kuczy Károly kalo­csai helytörténész, a megyei hon­ismereti bizottság elnöke a szom­bathelyi országos konferencián kapta meg a honismereti mozga­lom kibontakozásának huszadik évfordulójára alapított emlékpla­kettet. A kecskeméti tanácskozás szak­mai vitával, a honismereti moz­galom továbbfejlesztésével kap­csolatos feladatok megjelölésével zárult. * Tegnap délután, a népfront me­gyei székházában Farkas József, a Hazafias Népfront megyei tit­kára november 7-e alkalmából rendezett ünnepség keretében a népfrontaktivistáknak és appará­tusi dolgozóknak adott át jutal­makat. A megyei eredményeket értékelő összejövetelen részt vett Hegedűs István, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője is, aki el­ismeréssel szólott a mozgalom eredményes társadalmi tevékeny­ségéről, az aktivisták sokrétű és kiemelkedő tevékenységéről. Az egész megyében ezekben a hetek­ben folyó tanácskozások, falugyű­lések és városi küldöttértekezle­tek, a közelgő népfrontkongresz- szus előkészítéseként még inkább .ráirányítják é munkára az egész közvélemény érdeklődését. R. M. A LEGKORSZERŰBB HAZAI KŐOLAJFELDOLGOZÓ • Leninvárosban ünnepélyes külsőségek között átadták a legkorsze­rűbb hazai kőolajfeldolgozót. A kőolajfinomító a magyar—szovjet olefinkémiai egyezmény keretében a már felépült olefinművel és a Tiszai Hőerőművel szerves technológiai egységben van. Az új fino­mító az olefinművet benzinnel, a Tiszai Hőerőművel pedig fűtőolaj­jal látja el. (MTI-fotó) Gázláng lobbant Jászszentlászlón Kétségtelen, hogy több év elteltével is községük fejlődésének egyik jelentős állo­másaként emlegetik majd a jászszentlász- lóiak 1980. november, 4-ét. Tegnap avatták fel ugyanis a 2900 lakost számláló telepü­lésen kiépített új gázvezetéket, s így lehető­vé válik, hogy valamennyi házba eljusson az olcsó, közkedvelt tüzelőanyag. A községi, pártbizottság épületében Papp József, Jászszentlászló tanácselnöke köszön­tötte a gázvezeték ünnepélyes átadására meghívott vendégeket: Erdélyi Ignácot, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságának titkárát, di;. Matos Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét, dr. Bán Ákost, az Orszá­gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazga­tóiát, Nagy Istvánt, a járási pártbizottság titkárát és dr. Varga Jánost, a DÉGÁZ igazgatóját. — Községünk termelőszövetke­zetének vezetői már évekkel ez. előtt elhatározták, hogy termény, szárítójuk üzemeltetésénél az ed­digi olajfűtés helyett gázfűtést al­kalmaznak, ami sokkal olcsóbb, nak bizonyult — modta ezután a tanácselnök. — Lényegében ez ad­ta az ötletet, hogy Jászszentlászló lakóházaihoz is el kellene juttatni a vezetékes gázt. Az ötletet tett követte, amihez 1,7 millió forint támogatást kaptunk az OKGT­(Tóth Sándor felvétele) tői. 1980. július 9-én volt az első kapavágás és nem egészen négy hónap leforgása alatt megépült az 5051 méter hosszú gerincvezeték. A vezeték lefektetése 5,3 millió forintba került, de ennek csaknem a felét társadalmi munkák fedez­ték. Ez úton mondunk köszönetét a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat. szanki üzemének a helyi termelőszövetkezet dolgozóinak, községünk lakosságának 'és ta­nulóifjúságának, s mindazoknak, akik derekas társadalmi munká. val segítették tervünk megvalósí. tását. Ezt követően sor került a jász- szentlászlói termelőszövetkezet irodaépületénél, a földgáz beveze. tését megörökítő emléktábla le­leplezésére s a fáklya meggyújtá­sára; az első gázláng fellobban, tására. K. E. KISKUNHALAS, KISKUNFÉLEGYHÁZA, KISKŐRÖS, KECSKEMÉT Kollégiumavató ünnepségek Első alkalommal — a csaknem egy évtizeddel korábbi NÉKOSZ hagyományait újjáélesztendő — 1959-ben hirdette meg a KISZ Központi Bizottsága és a Művelődésügyi Mi­nisztérium a középfokú iskolák bentlakásos intézményeinek .versenyét. A kezdeti lendület hamarosan^ alábbhagyott, a mozgalom a holtponton toporgott, mígnem a múlt eszten­dőkben, új alapokra helyezve, felújították. Az eddigi tapasz­talatok kedvezőek, úgy látszik, hogy sikerült időtálló, a va­lódi értékeket elismerő, hasznos társadalmi célt szem előtt tartó rendszert kialakítani. Ennek egy több fokozatú érté­kelési módszer az alapja. Első fázisként a diákotthonok a megtisztelő „kollégium” címet nyerhetik el, majd pedig arany, ezüst, bronz fokozatot szerezhetnek. Nagy szerep jut mindebben a diákönkormányzatnak, a kollégiumi diákta­nácsoknak. Egy-egy közösség önmaga határozhatja meg, hogy melyik fokozatot kívánja megpályázni, s hogy ezért milyen tennivalók várnak rá. Űj földértékelési rendszer 2. oldal Benzinjegy helyett készpénz i. oldal Popov és Rjumin kitüntetése MOSZKVA Kedden a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitká­ra, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke, ma­gas kitüntetéseket nyújtott át a világ eddigi leghosszabb, 185 na­pos űrexpedíciója résztvevőinek. Leonyid Popovot, az expedíció parancsnokát a Legfelsőbb Tanács Elnöksége a Szovjetunió Hőse' címmel, az ezzel járó Arany- csillaggal és Lenin-renddel tün­tette ki, Valerij Rjumin fedélzeti mérnök pedig másodszor kapta meg a Lenin-rendet és az Arany­csillagot. A kitüntetések átnyújtásakor Leonyid Brezsnyev üdvözölte az űrhajósokat hosszú küldetésük si­keres befejezése alkalmából. Az űrhajósok köszönetét mond­tak a magas kitüntetésekért, s maguk és űrhajós társaik nevé­ben kijelentették, hogy készen állnak az új feladatok végrehaj­tására. Ezt követően átnyújtották Leonyid Brezsnyevnek ajándékai­kat: a 185 napos űrexpedíció végrehajtását tanúsító okmányt, a Szaljut—Szojuz—Progressz űr­komplexum makettjét. (MTI) Most, a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 63. évfordulóján, négy megyénkbeli diákotthont ér­demesítettek a kollégium címre méltóinak. A kecskeméti 607-es Autószerelő Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézet Lőwy Sándor diákotthona, a kis­kunhalasi 618. számú Ipari Szak­munkásképző Intézet diákotthona, a kiskunfélegyházi 608-as Ipari Szakmunkásképző Intézet, vala­mint a kiskőrösi Petőfi Sándor középiskolás diákotthon kapta meg a kollégiummá való átminő­sítésről szóló tanúsítványt. Mit tettek ezért a diákotthoni közösségek? A 607-es intézetben már hagyományokra tekint visz- sza a szocialista közösségért ne­vet viselő verseny, amelynek épp­úgy része a tanulmányi, mint a kulturális nevelőmunka. Az iskola Ifjú Gárda egysége zömében kol­légistákból áll, egy tanulókból alakult brigádjuk rendszeresen patronálta a kecskeméti gyógype­dagógiai iskolát. A kiskunhalasi 618-as intézet diákotthonát 1977 őszén adták át rendeltetésének. A három év alatt kitartó munkával tették ott­honossá a környezetet a lakók. Eközben a diáktanács önkormány­zati tevékenysége is fejlődött, s ma már megfelel a várakozásnak: nemcsak szervezője egy-egy prog­ramnak, hanem a házi- és napi­rend elkészítésében is részt vett. Az eredmény: a kollégisták ered­ménye jobb, mint a bejáró tanu­lóké. A kiskunfélegyházi 608-as szá­mú intézet diákotthonának lakói 3,35 tanulmányi átlaggal dicse­kedhetnek. Ebben bizonyára an­nak is szerepe van, hogy mind­egyik diákotthonlakó könyvtári tag, s például rendszeres látoga­tója volt a Filharmónia koncert­jeinek is. Nem maradnak ki a sportból sem, bizonyság erre a városi középiskolás bajnokságon női kézilabdában szerzett első hely. A kiskőrösi Petőfi Sándor diák­otthonban nagy gondot fordíta­nak a szabad idő hasznos, kultu­rált, egészséges eltöltésére. Nem­csak a tévé, a rádió műsoraira hívták fel a tanulók figyelmét, ha­nem minden olyan rendezvényre, amelynek látogatása hasznos le­het számukra. Számos szakkör, tucatnyi TIT-elöadás, ifjúsági klubrendezvény teremtett alkal­mat a kikapcsolódásra, tudás- növelésre. A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizottsága képviseletében dr. Adorján Mihály megy.ei titkár, a megyei tanács nevében Bodor Je-, nő művelődésügyi osztályvezető tegnap adta át a 618-as számú in­tézet diákjainak a kollégiummá minősítésről tanúskodó okleve­let. Ünnepélyes keretek között Bata Zsuzsanna, a KISZ megyei bizottságának titkára, és Amrein János, a megyei tanács főelőadó­ja adta át az átminősítést a kis­kőrösi Petőfi Sándor diákotthon lakóinak. Ma tartanak kollégium­avató ünnepélyt a 607-es és 608- as Ipari Szakmunkásképző Inté­zetben. B. J. Politikai könyvnapok Megírtuk már, az elégedett­ség hangján szőlottunk róla, hogy mostanában örvendete­sen egyre több szó esik az ol­vasásról, az olvasnivalókról, a könyvek kiadásáról és terjesz­téséről. S arról is, hogy a gon­dolatokat, ismereteket, tény­anyagokat, eszméket sugárzó művek sokakhoz való eljutta­tása társadalmi fejlődésünk je­lenlegi szakaszában nélkülöz- hetelenül fontos feladat. Ismé­telten hirt adunk arról is év­ről évre — immár csaknem két évtizede —, hogy megren­dezik hazánkban <a téli politi­kai könyvnapokat. Minden al­kalommal kiderült eddig az ilyen híradásokból, tudósítá­sokból, hogy valamennyi he­lyen — immár falun, városon is — valóságos ünnepnek szá­mít a könyvnapok hivatalos, műsorokkal kisért megkezdése, megnyitása. Nos, az elkövetkezendő he­tekben Bács-Kiskunban — mint szerte az országban —, mindenfelé sor kerül ilyen rendezvényekre, meghitt, em­lékezetes ünnepségekre. Eze­ken — a járási, városi és köz­ségi megnyitókon — alkalmi könyvárusító helyeken ismer­kedhetnek majd az érdeklődök a politikai és pártirodalom leg­frissebb termékeivel. Bizonyára sokaknak jó érzés lesz majd megvásárolni és az otthoni vagy munkahelyi polcokon el­helyezni Marx, Engels, Lenin újonnan megjelentetett műve­it, és azokat az ideológiai fi­lozófiai, politikai, társadalmi­történeti stb. munkákat, ame­lyeknek ismerete megnöveli élet- és valóságismeretünket, s amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az eddiginél jobban tud­junk eligazodni az életben. Akik már felismerték, hogy a mai, egyrészt meglehetősen bonyolult, olykor nehezen át­tekinthető. másrészt vagy ép­pen eiért minden eddiginél nagyobb felelősséget igénylő világunkban nehéz eligazodni tökéletesen, azok nem csak várják, igénylik, de egyenesen követelik is a kor alapvető kérdéseire választ kereső mű­veket. ök jól tudják,. hogy az alapos, elemző-értékelő tanul­mányok, cikkek nélkül csu­pán vakon topoghat az embet; anélkül, hogy akár egy kissé is ,előrehaladhatna a kor lé­nyegének teljes megértésében. És akik saját, sokféle tapasz­talataik alapján jól tudják, hogy a ma embere nem létez­het — legalábbis hasznosan cselekvőén nem — a korszerű eszmeiséget sugárzó alkotások nélkül, azok csakis egyértel­műen üdvözölni tudják a téli politikai könyvnapok eddigi nagyszerű sikersorozatát, mely — mint mondottuk —, immár csaknem két évtizede gazdagít­ja életünket. \ Nem véletlenül beszélünk er­ről a kérdésről éppen ezen a napon ilyen hangsúlyozottan; ugyanis ma nyitják meg Ba­ján az idei téli politikai könyv­napokat. És nem véletlen, hogy éppen ebben a városban, ahol az elmúlt esztendőkben oly sok kimagasló eredményt tud­tak felmutatni ilyen tekintet­ben. A politikai és pártiroda­lom terjesztésében elért nagy­szerű eredményeikért került ide a megyei pártbizottság ván­dorzászlója, immár több alka­lommal is. S az sem mellékes, hogy Baja valamennyi, párt- szervezete foglalkozik valami­lyen formában — méghozzá eredményesen — a könyvter­jesztéssel. Mint eddig is minden esz­tendőben, ezúttal is az a leg­főbb cél, hogy a téli politikai könyvnapok idején minél több emberhez eljussanak azok a művek, amelyek feltételezé­sünk szerint a tudatot alakít­ják, a tisztánlátást elősegítik. Cél továbbá, hogy az eddigi­nél is jobban szűnjenek úgy­mond a „fehér foltok"; vagyjs, hogy ne legyen falu, üzem, munkahely stb. ahová a terv­szerű könyvárusítás ne jutna el, vagyis ahol a terjesztő pro­pagandisták ne fejtenék ki ál­dásos tevékenységüket. Hogy a fentebb körvonala­zott célokat közös erővel sike­rüljön elérni, ahhoz az kell többek között, hogy a pártszer­vek, az alapszervezetek saját ügyüknek érezzék az ezzel a kérdéssel való foglalkozást. S az, hogy ki-ki illetékes a ma­ga területén keresse a még jobb, a még cél­ravezetőbb módszereket a terjesztésben. Ügy természete­sen, hogy a már eddig beválta­kat naponta rendszeresen al­kalmazni lehessen: az író—ol­vasó találkozókat, az alkalmi­helyszíni könyvkiállításokat, az ankétokat stb. És bizonyára jó szolgálatot tesz ismét az ügy­nek az a vándorkiállítás, ame­lyet a Kossuth Könyvkiadó megyei kirendeltsége készített el az újabb és régebbi kötetek népszerűsítésére, megszerette­tésére. A jelek szerint a kiadó me­gyei kirendeltsége minden ed­diginél gyümölcsözőbb kapcso­latot épített ki az alapszerve­zetekkel és a pártbizottságok­kal, a téli politikai könyvna­pok növekvő sikere érdekében. Ennek pozitív hatása nyilván már a kezdet kezdetén meg­mutatkozik. A pártszerveken és a terjesztő propagandistá­kon a sor, hogy az igazi ered­mény ne fnaradjon el. V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom