Petőfi Népe, 1980. november (35. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-30 / 281. szám

198». november 38. • PETŐFI NÉPE • 1 •SPORT.SPORT .SPORT TARTALMI VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN Sportcsarnok és tanuszoda Vaskúton P Hírből hal­lottuk már, hogy nem akár­milyen sport- " csarnokot épí­tenek Vaskú­ton, tanme­dencével. Kis­sé hihetetlen­nek tűnt, hogy az alig több mint négyezer lakosú község erejéből ho­gyan telhet sport palotá­ra? Mert a híresztelők, akik már látták — vagy csupán látni vélték ? — így adták tovább. Nos, a hír igaz. De hát, hogyan is kez­dődött? — 75gy kül­dőt tséggel kint jártam a Szov­jetunióban — meséli Vámos Fe­renc, a bajai Mezőgazdasági Kom­binát vezérigazgatója. (A szóban forgó időben a vaskúti Bácska Tsz elnöke volt. A szerk.) — El­vittek bennünket egy olyan Vas­kút formájú, vagy talán még ki­sebb faluba. Megnéztük a torna­termet, megtörtént a szokásos protokoll-látogatás. Aztán a vé­gén azt mondták: ..... most pe­d ig vetkőzzetek elwtársak, beme­gyünk a szaunába!” A sportcsar­nok mellett ott volt az úszóme­dence, a szauna. Akkor azt mond­tam-, ha ők meg tudták csinálni, mi is megcsináljuk! Duba János, a helybeli általá­nos iskola igazgatója jóízűt ne­vet.' — Csakhogy, amikor a Vámos Feri hazajött a Szovjetunióból, akkor itt már minden terv készen volt! A tornaterem építésének a szándéka tulajdonképpen 1973-ban fogalmazódott meg. Harkányban láttam egy szerkezetet, aztán Agárdon is szétnéztünk. Egy olyan bikaistálló-féle alakzatra gondoltunk, 12 x 24-es méretben. Aztán úgy döntöttünk; jobb len­ne nagyobb! Végiül kikötöttünk a 36--x 24-es 'terveknél, amelyben m^r Vámos Féri is benne volt. Szésztrenka József a három- százkilencven fős általános isko. la testnevelője úgy emlékszik, mintha ma történt volna ... — 1977 nyarán otthon dolgoz­tam. Egyszer csak hírnök jött. hogy menjek a tornaterem építé­sére kijelölt területre. Odamegyek, hát akkor már voltak ott vagy százan. Ásóval, kapával, targon­cával. Vámos Feri azt mondta, elég volt a készülődésből, meg a lervezgetésből, sont kell keríteni az .alapozás előkészítéséhez. Így történt az első kapavágás. Ott együtt hordta, kaparta, ásta, do­bálta a földet az igazgató meg a segédmunkás is. Az első kapavágástól 1980 végé­ig sok minden történt Vaskúton. Egy szándék azonban változatlan maradt; a sportcsarnokot fel kell építeni. Az áttervezés is megtörtént. A vaskúti Bácska Tsz építő ágaza­tának szocialista brigádjai de- rekas munkát végeztek. — Ami tulajdonképpen álmunk­ban sem fordulhatott meg, az most itt áll kézzelfoghatóan — mutatja a csodálatos építményt Miihálovics Attila tanácselnök. — A 42 x 22-es sportcsarnok, a 16 x 8-as fedett tanuszoda a befejezés előtt van. Itt van mellette az új iskola, amelyet szintén a helybe­li tsz szocialista brigádjai építet­tek. Jövő év augusztusáig pedig 9 Az új sportcsarnok a megye legkorszerűbb sportlétesítménye lesz. • Mihálovics Attila tanácselnök. 9 Szcsztrcnka József testnevelő. elkészül a sportudvar, s jöhet az avatás. • Schwarcz Iván járási sportfel­ügyelő egy papírlapot vesz elő. — Mintegy hétszázezer forint értékben már megvettük a leg­szükségesebb tornaszereket. Van itt bordásfal, tornapad, nyújtó, mászórúd, hordozható kosárlabda­állvány, kézilabdakapu, röplab­daháló, birkózószőnyeg, ping­pongasztal, meg minden ... A megye legkorszerűbb sport- létesítménye „természetesen” olyan mellékhelyiségekkel van körül­véve, amelyek a legmagasabb igé­nyeket is kielégítik. De vajon mit jelenthet majd mindez a község és a környék testnevelésének és sportjának tartalmi formálásá­ban? • Schwarcz Iván sporlfelügyelő. — Igaz, hogy ez a csodálatos sportcsarnok az uszodával együtt nagy áldozatot kívánt a község­től, a járástól, a megyétől, de ha­marosan megtérül a befektetés — mondja Szesztrenka József. — Mi tartalommal fogjuk megtölteni. Elhiszi nekem, hogy én milyen boldog vagyok?! Huszonöt éve tanítok, s most végre megvalósít­hatom az elképzeléseimet. A cél az, hogy megszerettessük a gye­rekekkel a testnevelést, a sportot. Ha az iskolából kikerülnek, egész életükben magukkal viszik az itt kapott indítást, s továbbadják azt felnőttként. Vaskúton úgy nem hagyhatja el gyerek az iskolát, hogy nem tudjon úszni! Banczik István Sadoveanu Száz éve, 1880 novemberében szüle* telt Mihail Sadoveanu, Lenln-békedi- jas román fró. Amikor akadémiai taggá választották, mondotta: „Min« den, amit tudok, alkottam.;,M — az Idézet befejező része a rejtvényben olvasható. VÍZSZINTES: 1. Az Idézet első része (Zárt betűk: E, S. Ö. K.). 13. Létre« jón. 14. ...kezekkel! 15. Julius Cae« sár kockája. 18. Az egyik égtáj. 17. Szomszéd állam népe. 18. Nős betűi keverve. 19. Ipa. 20. Bizonyos ezer« számmal a mélybe hatol. 22. ZY. 23. Város Jugoszláviában. 24. Polgári egyén. 25. A vnágnesség régi neve. 27. Ez a lap vendéglői olvasmány. 28 ..Aimit raktak ..., leomlott reggelre”. 30. Tagállam Brazíliában. 31. Középen méláz! 32. Pontosan, éppen. 34. A jugoszláviai Kairszt-hegység része. 37. Női név. 38. „Öreg né ne ...” — kicsi­nyek kedves meséje. 41. ... Ferrer (Híres amerikai színész). 42. Népszerű magyar színész (Attila). 43. O-tra kel. 46. Távolabbi ős. 48. Vízlágyító és mo­sószer. 49. A viszály kodás istennője a görög mitológiában. 50. Ennek a tu« tajdona. 51. Énekes István. 52. Egy arab szultánság lakója. S3. Férfinév. 34. Cigarettázik. 56. Rövidtávfutónk. 57. Török politikus, volt miniszterei« nők. 58. Ércesen szól. 60. Részben vá« lógat! 61. Délben eszik. FÜGGŐLEGES: 1. Magyar Autó« klub. 2. Folyadékot tisztít. 3. Reális. 4. Díszes. 5. Szöglet. 6. A lengyel pénz rövidítése. 7. Ritka férfinév. 8. Foko­zatosan megszűnik. 9. Magyar film« rendező (Gyula). 10. Fordított névelő. 11. Helyet foglaló. 12. Szerelvényt el­távolít. 17. Vasoxiddal bevont acél jelzője. 19. Az idézet befejező része (Zárt betűk: P, E, K, Z.). 20. LIT. 21. Bíróság elé viszi az ügyet. 24. Ferdén álló. 28. Bűnhődik. 28. Kossuth« díjas történész, utónevének kezdőbe­tűjével. 29. Csuk társa. 31. Magasítja. 33. Az Üldözött vad című regény írója. 35. Felügyelet, névelővel. 36. AJE. 39. Titokban elvevő. 40. Város Romániá­ban. 44. Népi hímzésfajta. 45. NSZK« beli. svéd és olasz gépkocsik jelzése. 46. Híradás. 47. Bizonyos szint felve« vő. 30. őse. 32. Időmérő szerkezetek. 53. A mondabeli Hunor és Magor any­ja. 55. Szép völgye az Engadin. 57. Arab nevekben ..fia” a jelentése. 39. A germánium vegyjele. 61. Mező pá­ros hangzói. Beküldendő december 5-ig a szer­kesztőség címére: Kecskemét, Sza­badság tér l/a. 6001. A november 23-án közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtése: Coriola­nus. Jessica. Caliban. Cleopatra. Ti­tus Andronicus. Goneril. A november 16-án közölt kereszt- rejitvény helyes megfejtői közül könyvutalványt nyertek: Mátyus Ottó- né. Baja; Győrffy Katalin, Kecske­mét: Sárkány Aladár, Mélykút: Gaál János, Soltvadkert. A november 23-án közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtői közül könyvutalványt nyertek: Meskó György, Kiskunfélegyháza: Nagy Má- téné, Jánoshalma: Angell Sándor, Császártöltés: Tax Imréné, Baja. ŐSZI VÉGEREDMÉNY Radies a góllövőlista élén Kevés rúgott gól esett az őszi baj­nokságban. A kiegyensúlyozott küz­delemre Jellemző, hogy a 17 forduló­ban lőtt 14 góllal már listavezetői 'el­met lehetett szerezni. A korábbi évek­ben a 20 rúgott gólhoz közelebb vol­tak a góllistavezető csatárok. Ez azon­ban semmit sem von le Kadics ered­ményességéből, sőt! Ogy Is fogalmaz­hatunk — a aligha Járunk messze az Igazságtól —, bogy a zárt védekezés tökéletesítése felé tartó sportágban ma már dicséretes teljesítménynek számit 17 fordulóban 14 alkalommal a báló­ba találni. Annál kevésbé számit viszont dicsé­retesnek, hogy a védelmek sokszor voltak zavarban. Olyannyira, hogy alkalommal a saját ka­pujukba rúgták a labdát. Ez aztán rekord a Javából. . , ,. L, . A góllövőlista őszi végeredmé­nye. 14 gólos: Radics (Bajai SK). 12 gólos: Soós (Harta). 11 gólos: Petrecz (Miske). 9 gólos: Mari (Tiszakécske), Kiss I. (Kiskőrös). 8 gólos: Kurucz (Kkfh. Szövet­kezeti SE). 7 gólos: Laki (Jánoshalma), Mo­hácsi (Kalocsai SE), Sudár (Sü- kösd), Csovcsics (H. Radnóti SE), Magyar (H. Mezőfi SE). 6 gólos: Morvái (KTE), Agócs («. Kun Béla SE), Szűcs (Solt­vadkert), Vajda (Lajosmizse). 5 gólos: Hajer (KTE), Mészáros (Kiskunhalas), Kovács, Szuhanek (Jánoshalma), Kállai, Bende (La­josmizse), Boldis (H. Mezőfi SE). 4 gólos: Leskó (KTE), Somogyi. Pávelkó, Janicsák (H. Kun B. SE). Kókai (Kkfh. Szöv. SE), Szabó II.. (Kalocsai SE), Szabó G. (BSK), Lógó (Sükösd). Tóth. Kisjuhász dr. (Tiszakécske), Kovács (H. Me­zőifi SE). 3 gólos: Seres, Porhanda, Vági. (KTE). Karsai (Kiskunhalas). Koczka. Hágelmann, Széli, Szász. Evanics (H. Kun B. SE), Szalóki, Illés, Jenei (Kalocsai SE), Eiler. Magyar (Soltvadkert), Kollár (Sü­kösd). Patai (Fájsz). Oskolás, Bus (Tiszakécske), Lukács (Lajosmi­zse), Losonczi, Bogdány, (Izsák). Kiss (Harta), Tóth (Kiskőrös). 2 gólos: Tóth, Tánczos, Horváth (KTE), Körösi, (Kiskunhalas). Tá- pai (Jánoshalma), Fronebl (H. Kun B. SE), Horváth, Szabó, Ivá- nyi (Kkfh. Szöv. SE), Pécsi, Sza­bó I. (Kalocsai SE). Galántai. Oláh (Soltvadkert), Prikidáno- vics. Ónodi, Csincsák, Takács. Csehok (BSK), Vajda, Csaplovics (Fájsz), Sántha (Tiszakécske). ■ Csima, Márkja (Lajosmizse), Tóth. g SZélpál, Béthi-G-zsákfr Fazekasr-Pr- f Szabó (Harta), Kákonyi (Miske). Szávay, Petróczy, Dusnoki (Kis­kőrös), Török (H. Radnóti SE). Egyed, Ónodi (H. Mezőfi SE). 1 gólos: Virágh (KTE), Halász. Dobra. Udvari, Szabó L. (Kiskun­halas), Józsa, Faddi. Bátyai, Ma- ráczi. Nagy. Farkas (Jánoshalma). Csóve, Fuksz. Szenthy (H. Kun B. SE), Kürti, Dongó, Jókai (Kk£h. Szöv. SE), Kákonyi. Szakály (Ka­locsai SE), Frittmann. Kárász. Bohács. Mészáros (Soltvadkert). Decsi. Kovács. Petresevics. Pesti (BSK), Szeitz, Páncsics, Marusa. Boda, Kovács (Sükösd), Kovács II., Posztobányi, Csupor (Fájsz). Kecskés, Katona, Varga (Tisza­kécske). Ábel, Kucsera, Kocsis (Lajosmizse), Mezei, Hajnal. Trecskó, Nagy (Izsák), Garamvöl- gyi, Kövesi, Frei, Nagy J. (Harta). Dobai, Nagy, Horváth, Tóth, Bed- zsula, Dézsi (Miske), Farkas (Kis­körös), Patiagi, Baróczi, Gergely. Thurzó (H. Radnóti SE), Szöllősi. Rózsa, Illés, Radics (H. Mezőfi SE), Halász (Kiskunhalas). Ongólos: Schwarcz (H. Mezőfi SE), Bedzsula (Miske), Posztobányi, Zsá- kal, Tamaskó (Fájsz), Pécsi, Szabó I. (Kalocsai SE), Kókai (Kkfh. Szöv. SE), Urbán (Jánoshalma) valameny- nylen egyszer találtak be saját há­lójukba. A 13. fordulóban lejátszott Izsák— Soltvadkert (2—2) mérkőzésről nem kaptunk tudósítást, ezért a góllövök* ről sem értesültünk. Járási bajnokságok őszi végeredménye KALOCSAI JÁRÁS 1. öreg csertő 2. SzaLkszentm. 3. Üsződ 4. Dunatetétlen 5. Dunavecse 6. Apostag 7. Solt 8. Bátya 9. Géderlak 10. Dunaegyháza 11. Dunaszentben. Harta II. 10 6 3 1 28— 6 15 10 5 4 1 44—23 14 10 6 2 2 26— 7 14 10 7 • 3 33—22 14 10 5 3 2 28— 9 13 10 5 1 4 22—21 11 10 3 4 3 30—16 10 10 4 1 5 22—25 9 10 3 - 7 17—37 6 10 1 - 9 1—32 2 10 1 - 9 8—59 2 törölve TARTALÉKBAJNOKSÁG 6 5 1 - 23— 3 11 6 5 1 - 22— 0 11 6 3-3 18—13 6 6 3 - 3 9—10 6 6 2 1 3 10—30 5 6 114 9—U 3 6 - - 6 2—31 -If KECSKEMÉTI JÁRÁS 10 9 - 1 50— 8 Iff * 10 8 1 1 28—11 17 1. Dunavecse 2. Öregcsertő 3. Apostag 4. Úszód 5. Szalkszentm. 6. Solt-7; 'Dunatetétlen 1. KTE II. 2. Szabadszállás 3. Izsák II. 4. Ladánybene 5. Ágas egyhaza 6. Lajosmizse II. 7. Jakabszállás 8. Orgovány 9. Szikra M. 10. Lászlófalva 11. Kunpeszér 10 7 1 2 32—14 15 10 5 3 2 24—15 13 10 5 1-4 26—23 11 10 5 1 4 24—24 11 10 4 - 6 17—16 8 10 3 1 6 15—23 7 10 2 - 8 12—38 4 10 2 - 8 4—33 4 10 1 - 9 14—41 2 SOROKBAN ÖKÖLVÍVÁS Az országos serdülő ökölvívó- bajnokságot Zalaegerszegen rendez­ték. A Kecskeméti SC versenyzői kö­zül pehelysúlyban Kozák János má­sodik. kispapírsúlyban Baranyi Sán­dor harmadik, papírsúlyban Csikós Ábel szintén harmadik lett. Ugyanitt Baranyi Tihamér az 5. helyet szerezte meg. Az esélyes Szarvas Zoltánt az orvos nem engedte indulni. ISKOLAI TÖMEGSPORT Vaskúton 413 tanuló részvételével járási mezei futótömegversenyt ren­dezett a járási sportfelügyelőség. A verseny győztesei: Lányok: II. kres. Mészáros Erika (Nagy baracskai. III. kres. Tiringsr Margit (Bácsbokod). IV. kres. Lichtenberger Zsuzsa (Dá- vod). Fiúk: II. kres. Bátyity Mihály (Nagybaracska). III. kres. Farkas Le­vente (Nagybaracska). IV. kres. Rit­ter János (Felsőszentiván). A pont­versenyben: 1. Nagybaracska 294 he­lyezési szám. 2. Felsőszentiván. 3. Vaskút. 4. Dávod. 5. Bácsbokod. 6. Csátalja. 7. Bácsborsód. 8. Ersek- csanád. A versenyen még Bátmonos- tor. Katymár. Gara és Sükösd is in­dított egyéni versenyzőket. MAI MŰSOR V asárnap TELEVÍZIÓ 8.05: Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna (Ism.) Színes 8.10: Mindenki iskolája: Fizika. I A munka, energia, telje- v sítmény (Ism.) 8.45: Irodalom. Vallomás a sze­relemről (Ism.) 9.20: óvodások fllmmüsora. Klsf llm-összeállít ás: I. Pllm. NSZK rajzfilm­sorozat. 9. rész: Teli hassal. Színes \ 2. Régi ismerősök. Szovjet rajzfilm 9145: Egy kis kirándulás. Lengyel filmsorozat, 3. rész: Különféle ügyek 10.10: Hírek 10,15: RApsull. 4. rész. Színes 10.30: Aprók tánca. Mezőség (Vajdakamarás). Színes 10,50: Szervusz, SzergeJ! Szóra­koztató bohócműsor gye­rekeknek (Ism.) Színes 11.20: Csata fekete-fehérben. Sakkműsor gyerekeknek (Ism.) 11.40: Sport és művészet 12.10: Reklám 12.15: A British Múzeum kincsei. Angol filmsorozat, XIII 8. rész: Véletlen túlélők. Színes 14.05: Aki dudás akar lenni. Fiatalok népzenei műsora. 14.20: Királynak születtél. Japán ismeretterjesztő rövidfilm (Ism.) Színes 15.15: Reklám 15.25: Műsorainkat ajánljuk. Színes 15.50: Reklám 15.55: Keleti Márton-sorozat: Erkel. Magyar film 17.35: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőmüsor 18.05: Köszöntjük a 75 éves Kellér Dezsőt 18.25: Reklám-panoráma Csöng- rád megyéből. Színes 18.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója 18.40: Idősebbek Is elkezdhetik. Tévétorna. Színes 18.45: Esti mese. Színes 19.00: A HÉT. Színes 20.00: Hírek 20.05: Doktor Senki. Tévéfilm. Színes 21.30: Sporthírek. Színes - 21.40: Drámaírók műhelyében: Hernádi Gyula. Színes 23.05: Hírek KOSSUTH 6.00: Előttünk a vasárnap 7.23: Faluról — mindenkinek 8.10: Öt kontinens hét napja* 8.26: Holnap közvetítjük ... 8.50: Minden versek titkai. 9.20: Népdalok 10.08: A vadon szava. 2. rész. .Jack London regénye rá­dióra alkalmazva 10.53: Szokolay Sándor: A fonó­ban — kórusszvit ll.U: Vasárnapi koktél Közben: 12.10: Édes anyanyelvűnk 13.00: Méltóság 13.10: A hegedű virtuózai 13.50: R&diólexikon 14.20: így láttam Bartókot. A mikrofonnál: Sándor György 15.14: Pillantás a nagyvilágba 15.34: Régi magyar dalok és táncok 16.00: üdvözlet az olvasónak. II. 17.10: Metronóm 17.30: Csajkovszkij: V. szimfónia 18.50: A tengeren. Csinglz Ajtma- tov kisregényének rádió­változata 19.50: Bánki György: Pom&dé király új ruhája. Mese­opera 21.21: Vujicsics Tihamér népze­nei feldolgozásaiból 22.20: Hangverseny. 23.22: Barokk szonáták 0.10: Dzsesszfelvételekböl. PETŐFI 6.00: Népszerű muzsika — ko­ránkelőknek 7.00: A római katolikus egyház félórája 7.30: Mendelssobn-orgonaművek 8.05: Mit hallunk? 8.30: Miska bácsi gyermekdél- előttje 9.30: Világvasárnap 10.33: A Magyar Rádió Karinthy Színpada az óbudai klub­házban 11.30: Földön, vizen, levegő­ben ... 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 12.57: Lehár operettdalaiból 13.14: Gyermekeknek. 14.05: Sanzonok 14.33: Táskarádió 15.30: A világ „másik" fele. Vitt. rész. India filmstúdióiban 16.00: A vasárnap sportja. Totó 16.20: Bliss: Kenilworth — szvit rézfúvós együttesre 16.40: Slágerek mindenkinek 17.45: Létem, temetőm. Kiss Be­nedek versei 17.55: Mit üzen a Rádió? 16.33: Nótakedvelőknek 19.20: Operettfelvételek. 19.45: Az év legjobb tánczenei felvételei 20.38: Társalgó 22.35: Könnyűzene Jereb Ervin szerzeményeiből 23.10: Johann- és Josef Strauss- müvek. 3. MŰSOR 7.00: A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nem­zetiségi műsora 7.30: A pécsi körzeti stúdió né­met nyelvű nemzetiségi műsora 8.08: Slágerlista M3: Olasz madrigálok >•64: Hangverseny. Josef Suk és Ivan Klansky a Prágai Tavaszon 10.10: 0| Zenei Üjs&g 11-06: Híres előadóművészek le­mezeiből IMS: A magyar széppróza szá­zadai 13.05: Sztárok sztereóban 13.55: Kis magyar néprajz 14.00: Ernanl. Részletek Verdi operájából 13.00: Művészlemezek 13.55: Üj lemezeinkből 13.45: A magyar gazdaság — amerikai szemmel 1J.00: Vllágszínház. A revizor. 1M3: Kocsis Zoltán zongorázik ij*35: Hangverseny Közben• 10.3S: A jászsági mesélő Kb.: 21.30: Dzsesssfelvételeinkből 21.51: Magyar zeneszerzők 22.20: Wagner operáiból. Hétfő KOSSUTH 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Vörösmarty Mihály ver­sei 9.10: A hét zeneműve 9.40r> KI kopog? Levente Péter műsora óvodásoknak 10.05: Nyltnikék. — Kisiskolások műsora 10.35: Magyar szerzők műveiből 11.19: „Én lettem az áldozat" Bogdán István írása 11.39: Szép remények. Folytatá­sos rádiójáték Charles Dickens regényéből 12.20: Miskolci Zenei Hét 12.35: Válaszolunk hallgatóink­nak 12.50: Zenei érdekességek az el­múlt hét műsorából 14.34: Sámson madara. Gozsdu Elek novellájának rádió- változata 14.54: Édes anyanyelvűnk 15.10: Purcell-árlák. Énekel Alfred Deller 15.28: Hétszínvlrág. A Gyermek- rádió magazinja 16.05: Horusitzky Zoltán dalaiból. László Margit énekel 16.30: Vllágablak. Mit ránk hagytak a századok 17.10: Gondolatok a könyvtár­ban. Vörösmarty Mihály költészete 18.05: Egressy-dalok Vécsey Jenő feldolgozásában' 19.15: Operettfelvételek. Énekel Sass Sylvia és Melis György 19.35: Miskolci Zenei Hét. Kap­csoljuk pi Miskolci Nem­zeti Színházat. A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenye Közben: Kb. 20.25: Miskolci téli tárlat *80 Kb. 20.45: A hangversenyközve­títés folytatása Kb. 21.30: Népdalok 22.30: A kamarazene kedvelőinek 23.26: Mascagni operáiból 0.10: Szigeti Edit táncdalaiból PETŐFI 8.05: Fúvószene. A Szovjet Hadsereg Déli Hadsereg- csoportjának zenekara játszik 8.20: Figyelmébe ajánlom ... A bét zenei műsoraiból Juhász Előd válogat 8.33: Népi zene. Balogh Albert zenekara játszik 9.10: Slágermúzeum 10.00: Zenedélelőtt 12.00: Népi zene. Jónás Mátyás zenekara játszik. Kerekes Tóth Erzsébet népdalokat énekel 12.33: Kis magyar néprajz 12.38: Tánczenei koktél 13.25: A Svejk Antwerpenben 14.00: Kettőtől ötig .. . 17.00: Fűtől — f&lg 17.30: Ötödik sebesség — Belgrádból és Budapestről 18.33: Zeneközeiben 19.20: Rend (szer) a lelke min­dennek 19.53: Vállaltuk a veszélyt! Fel­jöttünk a Gellérthegyre. A Rádió Kabarészinháza 1979-es szilveszteri műso­rának ismétlése a Kerté­szeti Egyetem Klubjából 22.33: Könnyűzene Deák Tamás szerzeményeiből 23.15: Nóták 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió 9.30: Népdaok. 9.50: Kamaramuzsika 10.30: Rádiólexikon 11.05: Karasszon Dezső orgona­hangversenye a Mátyás templomban 12.00: Operaegyűttesek 13.07: Romantikus kórusművek 13.35: Szimfonikus zene 15.05: Láttuk, hallottuk 15.30: A hét zeneműve 16.00: A család. Etika és filozófia középiskolásoknak 16.30: Harminc perc beat 17.00: Wagner: Siegfried. Három- felvonásos zenedráma. I. felvonás. Közvetítés a Bayreuth! Festsplelhaus- ból 18.20: Miskolci Zenei Hét. Feje­zetek Miskolc zenei múltjából 19.05: Fiataloknak — kortár? zenéről 19.38: Wagner: Siegfried. Hárotn- felvonásos zenedráma II. és III. felvonás. Közvetítés a Bayreutbl Festspielhaus- ból Közben: 20.52: Tallózás a sajtóban 21.12: Az operaközvetítés foly­tatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom